Anda di halaman 1dari 5

ABSTRAK

Kajian tindakan ini dijalankan bertujuan untuk meningkatkan kemahiran menyambung huruf-huruf hijaiyyah dalam kalangan murid Tahun 4 berbantukan kad ekspresi huruf. Kad ekspresi huruf yang direka mangandungi tiga ekspresi muka yang berbeza yang menjelaskan samada huruf-huruf tertentu boleh disambung ataupun tidak. Peserta kajian terdiri daripada dua orang murid Tahun 4 Sekolah Kebangsaan R, Kuching yang lemah dalam penyambungan huruf-huruf jawi. Kajian ini memfokuskan kepada kemahiran mengenal huruf jawi yang boleh disambung dan tidak boleh disambung. Pemilihan fokus dibuat hasil tinjauan awal berdasarkan pemerhatian guru terhadap keupayaan murid menyambung huruf dengan betul melalui latihan yang diberikan kepada mereka. Data dikumpul melalui kaedah pemerhatian, temu bual, ujian pra dan pasca serta analisis dokumen iaitu hasil kerja murid dan refleksi guru. Secara keseluruhannya, kad ekspresi huruf yang diperkenalkan membantu murid dalam menyambung huruf-huruf jawi dengan baik apabila menunjukkan peningkatan sebanyak 60% oleh murid A dan 30% murid B dalam Ujian Pasca berbanding Ujian Pra. Pada kajian seterusnya, saya mencadangkan agar kajian yang dijalankan memfokuskan kepada perubahan bentuk huruf-huruf jawi tunggal apabila disambung di awal, tengah, dan akhir perkataan.

ABSTRACT

The purpose of this study is to enhance the skills in joining hijaiyyah letters among Year 4 students by using Kad Ekspresi Huruf. This card contains three different facial expressions which clarify whether the letters can be joined or not. Two Year 4 pupils from Sekolah Kebangsaan R, Kuching who are quite weak in joining Jawi letters were involved in this study. This study focuses on the literacy skills of Jawi letters whether it can be joined or not. The focus of this study was chosen based on teachers observation into student's ability in joining Jawi letters through the excercise given to them. Data was collected through observation, interviews, preand post-test, and document analysis of students exercise and teachers reflection. Overall, the usage of this card shows that both of the students have improved their abilities in joining Jawi letters by an increase of 60% by student A and 30% of student B in Post Test compared to Pre Test. In subsequent studies, I suggest that the study should focus on the form of Jawi letters that will change when joined at the beginning, middle, or end of the words.

ii

SENARAI KANDUNGAN

PERKARA Abstrak Abstract Senarai Kandungan Senarai Jadual Senarai Rajah 1.0 Konteks/ Refleksi Pengalaman Pembelajaran dan Pengajaran (PdP) Lepas 2.0 Fokus Kajian/ Isu Keprihatinan/ Permasalahan 3.0 Tujuan Kajian 3.1 Objektif Am 3.2 Objektif Khusus 4.0 Persoalan Kajian 5.0 Tindakan yang Diambil 6.0 Peserta Kajian 7.0 Etika Penyelidikan 8.0 Teknik Mengumpul, Menganalisis, dan Menyemak Data 8.1 Teknik Pengumpulan Data 8.2 Analisis Data 8.3 Menyemak Data 9.0 Dapatan 9.1 Perbincangan Dapatan 9.2 Refleksi Dapatan 10.0 Refleksi Penilaian Tindakan/ Pembelajaran Kendiri/ Cadangan Kajian Lanjutan 10.1 Refleksi Penilaian Tindakan

MUKA SURAT i ii iii iv v 1

3 6 6 6 7 8 12 13 15 15 20 25 27 27 33 35

36

iii

10.2 Refleksi Pembelajaran Kendiri 10.2.1 Implikasi Terhadap Perkembangan Amalan Kendiri 10.2.2 Implikasi Terhadap Murid 10.2.3 Implikasi Terhadap Sekolah 10.3 Cadangan Kajian Lanjutan 11.0 Rujukan

37 37 38 39 40 42

iv

SENARAI JADUAL

JADUAL Jadual 1: Tindakan yang dilakukan Jadual 2: Ciri-ciri peserta kajian Jadual 3: Aspek-aspek yang difokuskan dalam kaedah pemerhatian Jadual 4: Fokus soalan temu bual Jadual 5: Perubahan bentuk huruf Jadual 6: Analisis bilangan jawapan betul dalam Ujian Pasca Jadual 7: Analisis Perbezaan Markah Ujian Pra dan Pasca

MUKA SURAT 8 12 16 17 21 23 32

SENARAI RAJAH

RAJAH Rajah 1: Kesilapan yang dilakukan murid Rajah 2: Contoh surat akuan peserta kajian Rajah 3: Graf perbandingan markah Ujian Pra dan Pasca Rajah 4: Kad Ekspresi Huruf yang diperkenalkan kepada peserta kajian

MUKA SURAT 5 13 23 28