Anda di halaman 1dari 2

4.

Rujukan

Berita Harian. (2012). Minda Pengarang: Menambahbaik Profesion Perguruan Mampu Tingkat Sistem Pendidikan. Kuala Lumpur

Kamus Dewan Bahasa & Pustaka. (2007). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka Mohd Yusof Abdullah, Salleh Abd Rashid dan Zulkifli Mohamed, Kekuatan Hubungan Motif, Sikap Dan Latihan Perguruan Dengan Profesionalisme Keguruan Pelajar Tahun Akhir Program Pendidikan IPTA, Universiti Malaysia Sabah. Diakses pada 10 Ogos 2013 daripada http://web.usm.my/education/MEDC/Vol2/6.% 20KEKUATAN%20HUBUNGAN%20 MOTIF,%20SIKAP%20DAN%20LATIHAN%20PERGURUAN.pdf Noriati A. Rashid, et. al. (2010). Asas Kepimpinanan dan Perkembangan Profesional Guru. Selangor Darul Ehsan. Oxfor Fajar. Prof. Madya Dr. Salleh Abd. Rashid (2005), Pemikiran Profesional Keguruan Terhadap Kurikulum Dan Pengajaran. Universiti Malaysia Sabah. Diakses pada 10 Ogos 2013 daripada
http://www.ipbl.edu.my/BM/penyelidikan/seminarpapers/2003/sallehUMSkk.pdf

Shahril Marzuki & Habib Mat Som (1999). Isu Pendidikan di Malaysia, Sorotan dan Cabaran. Kuala Lumpur. Utusan Publications & Distributions.

Sufean Hussin (2004). Pendidikan di Malaysia, Sejarah, Sistem dan Falsafah: Edisi Kedua. Selangor. Perpustakaan Negara Malaysia.

65

Syed Ismail Syed Mustapa & Ahmad Subki Miskon (2013). Asas Kepimpinan & Perkembangan Profesional. Selangor. Penerbitan Multimedia.

Yahya Don (2005). Kepimpinan Pendidikan di Malaysia. Pahang Darul Makmur. PTS Profesional.

66