SMK SKUDAI

   

Nama : Romero Ranulfo Maniam Jr. Nombor K/P : 950224-08-5859 Kelas : 1PM5 Nama Guru Geografi: Pn. Nor Azah Bt Sarhan T/ T Guru T/T Pelaj ar
T/ T Guru T/T Pelaj ar

Senarai Kandungan
Tajuk Muka Surat

 Penghargaan...............................................    
................... 1 Pendahuluan............................................... ................... 2 Objektif Kajian.......................................................... .... 3 Kawasan Kajian.......................................................... ... 4 Peta Lakar...........................................................

Penghargaan
Kerja kursus ini dapat saya laksanakan dengan sempurna dengan bantuan dan kerjasama daripada beberapa pihak. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak-pihak yang tersebut:

 Ayah dan ibu saya yang memberikan dorongan dan sokongan

untuk saya melaksanakan kajian ini.  Pn. Hjah Norizah Bt Abdul Manap, pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Skudai, telah membenarkan saya menjalankan kajian ini.  Pn. Nor Azah, guru Geografi Tingkatan 1PM5, yang banyak memberikan tunjuk ajar dan bimbangan kepada saya.

Pendahuluan
Bagi memenuhi keperluan Sukatan Pelajar Geografi,pelajarpelajar Tingkatan 1 diwajibkan menjalankan kerja amali di lapangan. Hal ini dilaksanakan melalui tema Kajian Geografi Tempatan. Pelajarpelajar diberikan tajuk untuk membuat kajian. Kami telah memilih tajuk Bentuk Muka Bumi Skudai Serta Pengaruhnya Terhadap Kegiatan Manusia. Masa yang diberikan untuk menjalankan kerja kursus ini ialah tiga bulan. Setiap pelajar perlu menulis laporan yang lengkap tantang kajian yang telah dijalankan itu.

Objektif Kajian
Yang berikut adalah objektif-objektif yang saya jalankan:

 Mengkaji jenis bentuk muka bumi di

kawasan kajian  Mengkaji jenis-jenis aktiviti manusia di kawasan kajian  Mengkaji bagaimana bentuk muka bumi mempengaruhi aktiviti manusia di kawasan kajian

Kawasan Kajian
Kawasan kajian saya ialah Bandaraya Skudai. Kawasan ini terletak 16 kilometer ke Utara Bandaraya Johor Bahru dan merangumi kawasan seluas 8559 hektar (21155 ekar). Kawasan ini terletak di zon Johor Bahru tengah. Ia terbahagi kepada kawasan-kawasan di bawah Pentadbiran Pejabat Daerah Johor Bahru Tengah 6647 hektar (16,428 ekar). Tambang perjalanan bas dari Bandar Skudai ke Bandar Johor ialah RM1.80 untuk kanak-kanak dan RM2.30 untuk dewasa. Jarak ke kawasan kajian dari sekolah saya ialah 500m.

Bandaraya Utama Di Malaysia

Negeri-negeri Malaysia

Bilangan Penduduk Malaysia

Ekonomi Malaysia

Cuaca Tahunan Malaysia

Kaedah Kajian
Kaedah kajian yang saya gunakan untuk memperolehi maklumat ialah:

 Kaedah Pemerhatian:

*Saya memperhatikan bentuk muka bumi serta kegiatan manusia di kawansan kajian di Bandar Skudai *Kami telah menyoal selidik dengan beberapa orang di Taman Sri Skudai. Contoh soal selidik saya sertakan di bahagian lampiran (m/s ) *Saya Telah membuat kaedah rujukan perpustakaan untuk mengumpul maklumat-maklumat yang berkaitan dengan kawasan kajian dengan merujuk bahan-bahan berctak serta menggunakan internet

 Kaedah Selidik:

 Rujukan Keputusan:

Hasil Kajian
Daripada pemerhatian dan temu bual dengan beberapa orang di kawasan kajian, kami mendapati ada pelbagai kegiatan dilakukan oleh mereka di sekitar Bandar Skudai. Di bawah adalah contoh kegiatan yang dilakukan oleh meraka:

 Membeli-belah di pusat membeli belah
(Skudai Parade, Jusco, Giant, Carrefour, Sutera Mall)

 menjalankan kegiatan ekonomi  menjalan kerajaan kilang-kilang
(Taman Teknologi, Skudai)

Rumusan
Banda ra ya Skud ai terle tak di Joh or Bahru Teng ah ada lah sebua h band ar yang kedua terb esa r di ne ge ri Johor .Bandar ini me mp uny ai ci ri fi zika l yang sung guh un ik dan me na rik. Band ar ini yang di majuka n telah mena rik ha ti para pelanco ng an dari lua r ne ga ra dan jug a orang temp atan. Saya bera sa be rtuah ke rana saya ting ga l dalam band ar in i. Melalui ka ji an ini , sa ya le bih memahami sebab-se bab yang menja dika n banda r ini

Rujukan

Hans Tan Koh Lim & Wong Sin Yoon,2007 Malaysia: Oxford Fajar Sdn. Bhd. http://www.oxfordfajar.com.my World Book © 2001 Inc 233N, Michigan Avenue, Suite 2000, Chicago, IL 60601. http://www.worldbook.com Wikipedia © Inc http://www.wikipedia.org.com/geography/ Macmillan Educations Between Towns Road, Oxford OX4 3PP http://www.macmillandictionary.com Jabatan Kerja Raya (JKR) http://www.jkr.gov.my/v2/english/ourService/malaysiaRoadmaps.htm# Buku Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia 2000, Jabatan Perangkaan Malaysia (JPM) http://www.statistics.gov.my

 

 

Lampiran
Borang Pemerhatian Lampiran 1 Bi Aktiviti Manusia Catatan l 1. Pelancong Berasal dari California 2. Pelancong Berasal dari New York 3. Pelancong Berasal dari 4. 5. 6. 7. Pelancong Pekerja Kilang Pekerja Kilang Pekerja Kilang Singapura New Berasal dari Jersey Penduduk tempatan Penduduk tempatan Penduduk

Borang Temu Bual
Bil Nama Jenis Pekerjaan Pekerja kilang Pekerja kilang 4 7

Lampiran 2
Tempoh Bekerja (Tahun) Tempat Tinggal Kangkar Pulai Mutiara Rini Sutera Utama Nusa Bestari

1. Lim Kok Teng 2. Nageshwaran 3. Noraida 4. George Tan Hock Soon

Pembantu 3 Pejabat MPJBT Pembantu 5 FELDA