Anda di halaman 1dari 51

I

NSTITUT PENDIDIKAN GURU, KAMPUS PERLIS JALAN BEHOR PULAI, 01000, KANGAR, PERLIS

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (SR) (PISMP) SEMESTER 4

JABATAN PENGAJIAN TEKNIKAL

LAPORAN UJIAN KHAS UNTUK MENGUJI ITEM SOALAN

NAMA
MOHD HAFIQ BIN NODIN SITI NUR ADIBA BINTI AZAMAN

NO. K/P
890902-11-5577 890330-06-5868

KURSUS PENSYARAH

: PISMP SEMESTER 4 RBT ( A) / PJ / BM : EN. NASIR BIN HASSAN

TARIKH HANTAR : 1 OKTOBER 2010

PENGHARGAAN

Assalamualaikum. Alhamdulilllah bersyukur kehadrat Allah S.W.T kerana akhirnya dapat juga kami menyempurnakan tugasan ini dengan jayanya. Menyiapkan tugasan ini telah banyak memberi pengetahuan kepada kami tentang prosedur untuk melaksanakan sesuatu ujian. Ucapan terima kasih diucapkan kepada guru-guru SK Tengku Mahmud 2 dan SK Maran yang telah banyak memberi kerjasama dan bimbingan serta tunjuk ajar kepada kami dalam melaksanakan tugasan kali ini. Kami juga ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada

pensyarah pembimbing iaitu En. Nasir bin Hassan serta rakan-rakan lain kerana telah banyak membantu dari segi tunjuk ajar, sumber bahan tugasan ini serta memberi semangat sepanjang kami menjalankan tugasan ini. Akhir sekali kami ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada semua pihak yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung menjalankan proses tugasan ini . sepanjang kami

Sekian, terima kasih.

~2~

HALAMAN PENGAKUAN

Kami dengan ini menyatakan bahawa semua hasil kerja kami dalam tugasan ini, adalah hasil kerja yang asli dan disediakan oleh kami sendiri Dengan ini kami mengaku bahawa: I. Semua hasil kerja dan idea saya didalam tugasan ini adalah bersumberkan bahan bahan yang dicetak dan diterbitkan secara elektronik, II. III. IV. Tidak menyalin atau plagiat dari mana-mana sumber atau pelatih lain, Tidak membenarkan pelatih lain menyalin atau meniru tugasan saya, Telah menyatakan nama penulis terhadap bahan-bahan yang dijadikan sumber rujukan. Dengan ini, kami rela dengan tindakan yang akan di ambil ke atas kami oleh pihak Institut Pendidikan Guru Kampus Perlis berdasarkan Buku Panduan Pelajar yang terkini jika berlaku sebarang penipuan dalam hasil kerja kami ini.

______________________________

NAMA NO K/P

: :

MOHD HAFIQ BIN NODIN 890902-11-5577

___________________________ NAMA NO K/P : : SITI NUR ADIBA BINTI AZAMAN 890330-06-5868

~3~

2.0 BIODATA PELAJAR

~4~

3.0 SENARAI KANDUNGAN

~5~

ISI KANDUNGAN
Tajuk
Penghargaan 1. Konsep pengujian, pengukuran dan penilaian 2.Langkah-langkah dalam pembinaan ujian 3.Kesahan dan kebolehpercayaan 4. Set soalan 5.Peraturan memberi markah 12-21 8-11 1-8

m/s

~6~

4.0 JADUAL SPESIFIKASI UJIAN

~7~

CADANGAN FORMAT JSU JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU) 1.0 PENGENALAN 1.1 OBJEKTIF MATA PELAJARAN 1.2 OBJEKTIF PENTAKSIRAN 1.3 PEMERIKSAAN : (kaedah pemeriksaan/ siapa pemeriksa/ tempoh pemeriksaan/moderasi/ 1.4 PELAPORAN : (norm atau criteria/ gred atau pernyataan/ kaedah penggredan ) penyelarasan)

2.0 FORMAT PEPERIKSAAN


Bahagian/jenis item ujian Perkara A. Objektif B. Struktur C. Esei Jumlah

Masa Markah Bilangan soalan Markah setiap soalan

15 60 30 2

20 30 3 10

25 10 2 10

6o minit 100 36 100

~8~

3.0 MENENTUKAN PERATUS (PEMBERATAN) BERDASARKAN JAM MENGIKUT TAJUK UTAMA DALAM SUKATAN PELAJARAN TAJUK UTAMA DALAM SUKATAN PELAJARAN JAM KIRAAN PEMBERATAN (PERATUS) 1.3 Rekabentuk dan penghasilan projek 5 5/18 X100= 27.77 1.4 Elektrik dan elektronik 4 4/18 X100= 22.22 1.6 Baik pulih dan penyelengaraan 1 1/18 X100= 5.55 1.7 Tanaman hiasan 8 8/18 X100= 44.44 JUMLAH 18 100% 44 6 22 28

~9~

4.0 AGIHAN SOALAN MEGIKUT PERATUS PEMBERATAN

TAJUK UTAMA DALAM SUKATAN PELAJARAN 1.3 Rekabentuk dan penghasilan projek

PEMBERATAN

SOALAN OBJEKTIF

SOALAN STRUKTUR 1

SOALAN ESEI 1

27/100x30= 8.1

1.4

Elektrik dan elektronik

22/100x30 = 6.6

1.5

Baik pulih dan penyelengaaraan

5/100x30 = 1.5

1.7

Tanaman hiasan

44/100x30= 13

13

JUMLAH

30

~ 10 ~

5.0 MENENTUKAN ARAS KEMAHIRAN MENGIKUT TAKSONOMI BAGI SETIAP ITEM SOALAN BERDASARKAN PERATUS PEMBERATAN DAN BILANGAN SOALAN. BIL ARAS TAKSONOMI SOALAN OBJEKTIF 1 2 3 4 5 6 PENGETAHUAN KEFAHAMAN APLIKASI ANALISIS SINTENSIS PENILAIAN 7 8 8 4 2 1 1 1 1 1 1 1 SOALAN STRUKTUR SOALAN ESEI BILANGAN SOALAN 7 9 9 6 4 1

~ 11 ~

JADUAL PENENTU/ SPESIFIKASI UJIAN (JPU/ JSU) MATA PELAJARAN: KEMAHIRAN HIDUP PEPERIKSAAN: UJIAN KHAS MENGUJI ITEM SOALAN Bentuk soalan Objektif Aras mengikut sukatan Bilangan jam interaksi TAHUN: 4 CERDIK MASA: 1 JAM Subjektif CATATAN JUMLAH JUMLAH

Kemahiran

Aras kognitif

Aras kognitif

Kandungan (bidang/topic)

Pengetahuan

Kefahaman

Aplikasi

Analisis

Sintensis

Penilaian

Pengetahuan

Kefahaman

Aplikasi

Analisis

Sintesis

Penilaian

1.3

Rekabentuk dan penghasilan projek

1.3 (a)

Merekabentuk dan menghasilkan projek gabungan kayu dan bahan kitar semula bukan logam

1,2

3 4

5 6

7 8 8

1.4 1.4

Elektrik dan elektronik Penghasilan projek eletrik 1,2

4 9 10 12 14

~ 12 ~

(a) 1.5 1.5 (a) 1.7 1.7 (a) 1.7 (b) 1.7 (c ) 1.7 (d) JUMLAH 18 Penjagaan 1,2 27 Penanaman 1,2 Pemilihan biji benih 1,2 20 Tanaman hiasan Pengenalan 1 8 18 Baik pulih dan penyelengaaraan Penyelengaraan alatan tangan 1 1 16

11 13

15 2

17

13 19

21 23 22 24 25 26

28 29

30

30 Aras 1 15 Aras 2 15 Aras 3

~ 13 ~

5.0 ITEM SOALAN OBJEKTIF & SUBJEKTIF

~ 14 ~

6.0 PERATURAN MEMBERI MARKAH

~ 15 ~

Skema jawapan

Bahagian A 1) D 2) D 3) A 4) D 5) D 6) D 7) A 8) B 9) A 10) D 11) C 12) B 13) B 14) B 15) D 16) B 17) C 18) D 19) D 20) C 21) D 22) D 23) D 24) D 25) D 26) D 27) D 28) A 29) B 30) C

~ 16 ~

Bahagian B Soalan 1

NAMA ALATAN

FUNGSI

Mengapit benda kerja ketika menggergaji

Membuat tanggam

Mengapit benda kerja

Mencabut paku panel

Membuat garisan bersudut tepat pada permukaan kayu

(10 MARKAH)

~ 17 ~

Soalan 2 2 a) iiiiii Ringan dan mudah dialihkan Menarik Ada lubang saliran Mana-mana jawapan yang munasabah (6 MARKAH)

2 b) iiiiiiivvMenyiram Merumput Menggembur Membaja Memangkas (4 MARKAH)

~ 18 ~

Soalan 3 Soalan 3 a) Litar a: siri Litar b : selari (4 MARKAH)

3 b) Litar a Litar yang membolehkan arus elektrik mengalir melalui 1 laluan sahaja Litar b Litar yang membolehkan arus elektrik mengalir lebih daripada 1 laluan (6 MARKAH)

~ 19 ~

Esei 1) Langkah-langkah

Ambil ukurun guna pembaris/ pita ukur/ dan lain-lain Potong kayu guna gergaji Guna tukul warrington untuk pakukan kayu Licinkan permukaan kayu dengan kertas las Syelek permukaan kayu untuk kerja kemasan (10 MARKAH)

2) Cadangan-cadangan

Buat kolam ikan Tanam pokok renek Cat guna warna menarik Buat tempat rehat Taman mini flora dan fauna Mana-mana jawapan yang munasabah (10 MARKAH)

~ 20 ~

RUBRIK PENILAIAN SOALAN 1 (ESEI)

Aspek yang dinilai Ketepatan isi

Kebolehan menyelesai masalah

10-9 5 isi diberi dan bertepatan dengan kehendak soalan. Huraian setiap isi lengkap dan sangat jelas. Mengikut turutan yang betul dan bertepatan dengan soalan yang diberikan Amat berkebolehan dalam merangsang idea Amat berkebolehan dalam menyelesai masalah yang diberi. Amat berkebolehan membuat keputusan dengan bijak.

8-7 4 isi diberi dan bertepatan dengan kehendak soalan Huraian setiap isi lengkap dan jelas

6-5 3 isi diberi dan bertepatan dengan kehendak soalan. Terdapat huraian bagi setiap isi tetapi kurang jelas.

4-3 2 isi diberi bertepatan dengan kehendak soalan Terdapat huraian bagi setiap isi tetapi tidak jelas

2-1 1 isi diberi bertepatan dengan kehendak soalan Tiada huraian bagi setiap isi

Berkebolehan membuat rumusan idea Berkebolehan dalam menyelesaikan masalah dengan tepat. Berkebolehan membuat keputusan.

Masih berkebolehan membuat rumusan idea Masih berkebolehan dalam menyelesaikan masalah dengan tepat. Masih berkebolehan membuat keputusan.

Kurang berkebolehan membuat rumusan idea Kurang berkebolehan dalam menyelesaikan masalah dengan tepat. Kurang berkebolehan membuat keputusan.

Tidak boleh membuat rumusan idea Tidak boleh menyelesaikan masalah dengan tepat. Tidak boleh membuat keputusan.

~ 21 ~

RUBRIK PENILAIAN SOALAN 2 (ESEI)

Aspek yang dinilai Ketepatan isi

Kepelbagaian idea

10-9 5 isi diberi dan bertepatan dengan kehendak soalan. Huraian setiap isi lengkap dan sangat jelas. Mengikut turutan yang betul dan bertepatan dengan soalan yang diberikan Mempunyai kreativiti, inovasi, idea-idea yang amat tepat & sesuai dengan kehendak soalan

8-7 4 isi diberi dan bertepatan dengan kehendak soalan Huraian setiap isi lengkap dan jelas

6-5 3 isi diberi dan bertepatan dengan kehendak soalan. Terdapat huraian bagi setiap isi tetapi kurang jelas.

4-3 2 isi diberi bertepatan dengan kehendak soalan Terdapat huraian bagi setiap isi tetapi tidak jelas

2-1 1 isi diberi bertepatan dengan kehendak soalan Tiada huraian bagi setiap isi

Mempunyai kreativiti, inovasi, idea-idea yang tepat & sesuai dengan kehendak soalan

Masih mempunyai kreativiti, inovasi & idea-idea yang sesuai dengan kehendak soalan

Masih mempunyai kreativiti dan idea tetapi kurang sesuai dengan kehendak soalan

Tidak mempamerkan kreativiti dan ideaidea yang sesuai dengan kehendak soalan

~ 22 ~

7.0 LAPORAN HASIL DARI ANALISIS SKOR UJIAN

~ 23 ~

7.0 LAPORAN HASIL DARI ANALISIS SKOR UJIAN

Ujian dilaksanakan dengan tujuan untuk mengukur pencapaian seseorang pelajar atau sekumpulan pelajar. Sesuatu ujian yang diberikan itu boleh berbentuk ujian rujukan criteria atau ujian rujukan norma. Setelah item digubal dengan sempurna dan menepati sesuatu matlamat penilaian, maka langkah mentadbir ujian dijalankan. Antaranya ialah aspek memberi arahan ujian, jarak kedudukan tempat duduk dan lokasi bilik atau dewan peperiksaan.

7.1 JADUAL TABURAN SKOR MENTAH 72 60 57 55 52 51 48 44 38 68 60 57 54 52 50 46 44 38 66 58 56 53 51 50 45 44 66 58 56 53 51 49 44 40

~ 24 ~

7.2 JADUAL TABURAN FREKUENSI Skor 38 40 44 45 46 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 60 66 68 72 Frekuensi 2 1 4 1 1 1 1 2 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1

~ 25 ~

Frekuensi
4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 38 40 44 45 46 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 60 66 68 72 Frekuensi

Taburan ialah susunan skor-skor mentah daripada markah-markah ujian. Frekuensi pula merupakan bilangan kali berulang yang terdapat dalam suatu skor atau skor terkumpul. Maka, jadual taburan frekuensi boleh ditafsirkan sebagai susunan skor mentah. Berdasarkan kepada gambarajah di atas , didapati susunan graf adalah sederhana. Purata bilangan markah yang diperolehi oleh murid ialah dalam lingkungan 50-59 markah. Didapati murid dapat menjawab soalan pada dengan baik dan terdapat juga beberapa orang murid yang berjaya mendapatkan markah yang tinggi dan terdapat juga murid yang gagal.

~ 26 ~

7.3 JADUAL TABURAN FREKUENSI Skor x 38 40 44 45 46 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 60 66 68 72 Frekuensi 2 1 4 1 1 1 1 2 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 Frekuensi kekerapan 2 3 7 8 9 10 11 13 16 18 20 21 22 24 26 28 30 32 33 34

~ 27 ~

Frekuensi
4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 38 40 44 45 46 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 60 66 68 72 Frekuensi

Jadual taburan frekuensi kumulatif bagi suatu taburan skor tidak terkumpul adalah dikira berdasarkan hasil tambah frekuensi bagi skor berkenaan dan jumlah frekuensi bagi skor sebelumnya dalam suatu jadual. Berdasarkan kepada gambarajah di atas didapati skor 45 dan 46 masing-masing mempunyai bilangan yang sama iaitu 1. Begitu juga berdasarkan pada skor 56-68. Susunan graf ialah sekata iaitu menyamai bilangan markah yang berjaya dimiliki oleh murid.

~ 28 ~

KUMPULAN SKOR MENTAH DALAM SELANG KELAS SAIZ : skor tertinggi- skor terendah Bilangan kelas

72 60 57 55 52 51 48 44 38

68 60 57 54 52 50 46 44 38

66 58 56 53 51 50 45 44

66 58 56 53 51 49 44 40

Kelas : log (34) / log 2 = 5 Saiz = 72-38 = 6.8 (7) 5 Sempadan kelas bawah : 37.5 Sempadan kelas atas : 44.5 Saiz sempadan kelas 7 Nilai titik tengah : 37.5 + 44.5 = 41 2

~ 29 ~

7.4 PENGUMPULAN SKOR-SKOR SELANG KELAS Skor x Selang kelas Skor x Sempadan kelas Frekuensi Frekuensi kumulatif sempadan atas 38-45 46-52 53-59 60-66 66-73 37.5-45.5 45.5-52.5 52.5-59.5 59.5-66.5 66.5-73.5 8 10 10 4 2 8 18 28 32 34 23.5% 52.9% 82.35% 94.11% 100% Frekuensi kumulatif peratusan

Sempadan kelas 37.5-45.5 45.5-52.5 52.5-59.5 59.5-66.5 66.5-73.5

Frekuensi kumulatif sempadan atas 8 18 28 32 34

~ 30 ~

Frekuensi kumulatif sempadan atas


40 35 30 25 20 15 10 5 0 37.5-45.5 45.5-52.5 52.5-59.5 59.5-66.5 66.5-73.5 Frekuensi kumulatif sempadan atas

Selang kelas ialah skor-skor mentah yang dan dikumpulkan mengikut saiz kelas. Berdasarkan kepada saiz selang kelas, didapati saiz kelas adalah 7. Dan bilangannya adalah sebanyak lima ulangan, iaitu 38-45, 446-552, 53-59, 60-66 dan 66-73. Manakala frekuensi peratusan adalah sebanyak 100%. Berdasarkan kepada gambarajah diatas didapati graf adalah normal dan semakin meningkat.

~ 31 ~

7.5 KECENDERUNGAN MEMUSAT Min = x= x N Pengiran min = 1786 = 52.53 34 JADUAL TABURAN FREKUENS SKOR X 38 40 44 45 46 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 60 66 68 72 FREKUENSI 2 1 4 1 1 1 1 2 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 FX 76 40 176 45 46 48 49 100 153 104 106 54 54 112 114 116 120 132 68 72

~ 32 ~

X= fx f =1785 =52.5 34 Min dihitung dengan menjumlah semua skor dan membahagikan kepada jumlah bilangan skor atau frekuensinya. Min merupkan ukuran kecenderungan memusat yag terbaik dalam kebanyakkan situasi pengujian. Nilai min dihitung dengan mengambil kira setiap skor dalam suatu taburan. Berdasarkan kepada keputusan yang diperolehi, min yang diperolehi ialah 52.53. hal ini merangkumi kesemua data yang ditambah dan dibahagi dengan data bilanganya. Manakala bagi taburan frekuensi pula, ianya merupakan hasil tambah darab frekuensi dengan skor masing-masing dan hasil tambah frekuensi.

~ 33 ~

7.6 MEDIAN Median, M = L + (n/2 s) X c/fm Skor x Sempadan kelas Frekuensi Frekuensi kumulatif sempadan atas 37.5-45.5 45.5-52.5 52.5-59.5 59.5-66.5 66.5-73.5 8 10 10 4 2 8 18 28 32 34

= 45.5 + (34/2 8) x 52.5-45.5 /2 = Median , M = 77 Median mrupakan nilai yang terletak di kedudukan tengah skor-skor yang disusun secara menaik dan menurun. Ia dapat diperoleh dengan membahagikan satu set skor tidak terkumpul yang disusun kepada dua bahagian yang sama. Berdasarkan kepada jumalh yang diperolehi iaitu 77. Nilai ini adalah saling berkaitan dan akan digunakan dalam keselruhan graf.

Mod = mo= L + (

1 )C 1 +2

Mo= 45.5 (10-8) 5 = 50.5 2

~ 34 ~

Mod ialah skor yang mempunyai frekuensi tertinggi dalam satu taburan skor atau dengan kata lain kes yang paling banyak berlaku. Symbol yang biasanya digunakan ialah mod. Nilai mod boleh didapati dengan menyusun taburan skor secara menaik atau menurun. Skor yang mempunyai frekueni tertinggi adalah modnya. Nilai mod bagi ujian ini ialah 50.5. bilangan markah 50-59 merupakan kekerapan yang diperolehi dengan lebih banyak berbanding nilai markah yang lain

7.7 MIN, MEDIAN, MOD BILANGAN DATA Sempadan atas 37.5-45.5 45.5-52.5 52.5-59.5 59.5-66.5 66.5-73.5 8 10 10 4 2 Frekuensi

~ 35 ~

Frekuensi
12 10 8 6 4 2 0 37.5-45.5 45.5-52.5 52.5-59.5 59.5-66.5 66.5-73.5

Frekuensi

Berdasarkan kepada gambarajah dan jadual yang ditunjukkan graf menunjukkan lengkung lebih kepada pencong positif. Hal ini merupakan pencapaian calon adalah rendah dan kurang baik. Dengan kata lain, ujian ini terlalu sukar atau calon sangat lemah dan harus diperbaiki dengan menambahkan bilangan soalan yang lebih mudah. Bilangan soalan yang sukar lebih banyak berbanding soalan senang dan sederhana, hal ini disebabkan oleh aras bahasa yang tinggi dan murid tidak memahami suatu konsep dengan baik. Graf akan menjadi baik sekiranya pencongan kepada negatif.

~ 36 ~

7.8 JULAT = 72- 38 = 34 Julat yang diperolehi ialah sebanyak 34. Julat ialah beza diantara skor terendah dalam data suatu set skor. Ia merupakan ukuran kebolehubahan yang paling mudah dikira kerana ukuran ini hanya bergantung kepada dua skor.

7.9 VARIANS DAN SISIHAN PIAWAI Sisihan piawai = ( n-n)2 N SKOR X 38 40 44 45 46 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 X-X -39 -37 -33 -32 -31 -29 -28 -27 -26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 X-X2 1521 1369 1089 1024 961 841 784 729 676 625 576 529 484 441 400 361

~ 37 ~

60 66 68 72

-17 -11 -9 -5

289 121 81 25

12926

Sisihan piawai bagi data terkumpul

Sisihan piawai = ( n-n)2 N = 12926 = 19.49 34 Varians

S= (x-x)2 N S= 12926/ 34= 380.17 Berdasarkan kepada jadual diatas, bilangan sisihan piawai ialah sebanyak 19.49. sisihan piawai merupakan kebolehubahan yang biasa digunakan untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang pencapaian calon dalam ujian. Ukuran perangkaan ini berguna kerana analisis terhadap graf lengkung taburan normal dapat dijalankan.

~ 38 ~

8.0 PENUTUP

~ 39 ~

8.0 PENUTUP Berdasarkan kepada keputusan yang diperolehi, didapati hampir kesemua murid dapat menjawab dengan baik tanpa mengalami masalah. Namun terdapat juga beberapa orang murid yang gagal dalam ujian yang dijalankan. Hal ini disebabkan oleh mereka tidak mengulangkaji pelajaran dan tidak memahami konsep dengan betul.selain itu, ketika ujian sedang dijalankan terdapat beberapa orang murid yang mengambil lewa subjek ini kerana berpendapat subjek ini merupakan subjek sampingan. Seterusnya, guru subjek ini adalah sangat memberi kerjasama dalam membantu kami menjalankan ujian ini. Mereka telah membantu dari aspek teknikal seperti pengenalan dan kawalan kelas. Hal ini turut membantu meningkatkan keyakinan kami dalam menjalankan tugas seperti guru yang sebenar. Pelbagai persediaan yang telah kami jalankan biarpun kami menjalankan ujian di tempat yang berbeza iaitu di Sekolah Kebangsaan Maran, Pahang dan Sekolah Kebangsaan Tengku Mahmud III namun ia tidak menghalang kami dari memberikan kerja yang terbaik untuk tugasan ini. Sehari sebelum menjalankan ujian, kami telah bertemu dengan cikgu kemahiran hidup bagi menunjukkan soalan yang telah dibuat. Rata- rata guru menyatakan pendapat bahawa soalan yang telah dibuat oleh kami berada pada aras yang tinggi. Hal ini diperakui oleh beberapa orang murid yang telah ditemubual. Setelah mengenal pasti kelas yang akan dijalankan ujian, kami telah meminta murid membuat ulangkaji pelajaran supaya dapat menjawab dengan lebih lancar. Maklum balas yang diterima adalah positif. Pada hari ujian di jalankan tidak terdapat sebarang masalah bagi melancarkan proses ujian dijalankan. Kami telah memberikan arahan seperti peperiksaan sebenar sebelum ujian dijalankan. Murid juga memberikan kerjasama yang sangat baik. Kami turut menjarakkan tempat duduk murid supaya proses meniru dan perbincangan sukar dijalankan dan tegas bagi mengelakkan pelbagai masalah yang timbul kelak. Setelah keputusan diperolehi, kami dapat membuat kesimpulan bahawa soalan kami adalah berada di tahap tinggi namun murid masih mampu menjawab. Berdasarkan keputusan yang diperolehi, hampir kesemua murid tidak dapat menjawab soalan 29 dengan baik, iaitu dalam 29 orang murid. Hal ini disebabkan oleh murid berasa keliru dengan jawapan yang diberikan. Jawapan tersebut merupakan kepentingan kepada aspek

~ 40 ~

penanaman yang lain. Selain itu, mereka juga menghadapi masalah dalam menyelesaikan soalan 10 iaitu kepentingan kad kerja. Hal ini diperakui, rata-rata guru tidak menekankan aspek kad kerja kepada murid di dalam p&p ut muridakan membuat kad namun tidak memahami kepentingan kad itu sendiri. Namun, hampir semua murid dapat menjawab soalan 6 kerana soalan tersebut lebih tertumpu kepada amali dan kbkk. Murid sendiri pernah merasai dan mengalami pengalaman menjalanlankan kerja di bengkel. Hal ini demikian, kami sempat menjalankan temubual bersama beberapa murid yang mengikut keputusan yang diperolehi. Kami telah bersepakat untuk memilih murid cemerlang, sederhana dan lemah. Pada murid yang cemerlang iaitu, Nurul Nadziraah bt Mat Shapie, beliau berpendapat bahawa beliau sempat mengulangkaji dan sentiasa memberikan tumpuan ketika proses p&p dijalankan. Selain itu, sering bertanya juga mampu meningkatkan kefahaman kepada diri murid. Melalui ujian yang dijalankan, beliau turut mengakui soalan adalah sukar difahami kerana penggunaan bahasa yang tinggi dan subjek yang kurang diberi tumpuan oleh guru mereka sendiri. Seterusnya ialah murid yang mendapat keputusan yang sederhana iaitu Muhd Firdaus bin Sabri. Melalui temubual yang dijalankan, beliau menyatakan bahawa subjek ini merupakan subjek yang lebih menumpukan kepada amali dan merupakan salah satu subjek kegemarannya. Namun ketika menjawab soalan, beliau tidak membuat persediaan yang rapi kerana terlupa akan dijalankan ujian. Beliau turut menyatakan keinginan untuk menjawab ujian ini lagi kelak bagi memantapkan diri beliau. Bagi murid yang mendapat keputusan yang kurang memberansangkan iaitu Mohd Nur Tawakkal bin Aziz, beliau berasa sedih dengan keputusan yang diperolehi kerana berpendapat tidak memahami konsep dengan baik. Beliau turut mengakui tidak memahami subjek tersebut namun berasa takut untuk bertanya lebih lanjut kepada guru. Melalui ujian ini,beliau mengakui soalan adalah sukar dijawab berdasarkan bahasa yang tinggi dan pengetahuan sendiri. Berdasarkan tugasan no 7, didapati graf adalah berada pada lengkungan cendung pencong positif. Ianya merujuk kepada ujian dan didapati ujian adalah pada tahap tinggi kerana murid tidak ramai dapat menjawab dengan baik dan markah yang

~ 41 ~

diperolehi adalah sederhana. Terdapat beberapa penambahbaikan yang boleh dijalankan seperti mengubah soalan kepada tahap yang lebih rendah disamping jawapan adalah tidak mengelirukan murid. Selain itu, murid juga harus ditekankan dan diberitahu lebih awal supaya mereka mampu membuat persediaan dengan lebih rapi. Kesimpulannya, soalan yang telah dibuat oleh kami tidak menepati spesifikasi ujian yang ditetapkan. Penggunaan bahasa yang tinggi serta jawapan yang mengelirukan murid tidak harus diadakan. Murid pada tahun 4 masih belum memahami soalan dan kemahiran dengan baik. Penggunaan bahasa dan susun atur soalan yang baik mampu meningkatkan kefahaman murid. Sungghpun begitu, kami berasa gembira kerana diberikan peluang untuk mencuba membuat JSU dan soalan kepada murid sekolah. Hal ini mampu membantu kami meningkatkan kefahaman dan mempunyai pengalaman dalam menggubal soalan kelak.

~ 42 ~

9.0 REFLEKSI

~ 43 ~

REFLEKSI Saya amat bersyukur diberi peluang untuk melaksanakan tugasan ini kerana banyak ilmu serta pengetahuan telah saya peroleh. Tambahan pula, pengalaman mengendalikan kelas sebagai guru dewasa ini amat mencabar untuk memastikan sesuatu pengajaran dan pembelajaran itu berjalan dengan baik dan sempurna. Semasa melaksanakan kerja kursus ini saya memperoleh input-input baru yang boleh saya aplikasikan di dalam bilik darjah. Seterusnya, saya mendapati modul yang dipelajari amat membantu

untuk menambahbaikan ilmu yang telah sedia ada. Saya amat berterima kasih kepada Pn. Normala bt Mehat kerana sudi berkongsi ilmu dengan kami untuk menghadapi kerenah murid-murid sekolah rendah yang memerlukan kesabaran yang tinggi kepada seseorang pendidik bagi melahirkan anak-anak didik yang mempunyai aspirasi yang tinggi serta mewujudkan masyarakat yang kreatif. Selain itu, saya juga telah menghadapi masalah semasa mencari bahan dan maklumat yang bersesuaian untuk melaksanakan kerja kursus kerana kekangan masa. Setelah berbincang dengan rakan-rakan, barulah perkara tersebut dapat diselesaikan. Melalui tugasan ini juga, ia secara tidak langsung meningkatkan pengetahuan dan menambahkan pengalaman untuk menjadi seorang guru yang lebih baik dan berkualiti.

~ 44 ~

LAMPIRAN

~ 45 ~

a) Memberi arahan sebelum memulakan ujian

b) Memberi kertas ujian kepada pelajar

~ 46 ~

c) Kedudukan pelajar semasa ujian

d) Tempoh masa ujian di jalankan

~ 47 ~

e) Menerangkan soalan dan arahan kepada murid.

~ 48 ~

Transkrip temubual guru dengan murid

Pelajar lemah Guru : Kamu adalah pelajar yang mendapat markah paling rendah di dalam kelas. Apakah sebab kamu tidak boleh menjawab soalan tersebut? Pelajar : Saya kurang membaca buku. Lagi satu, saya tak faham soalan. Guru : Adakah soalan terlalu sukar? Pelajar : Tak susah sangat. Cuma saya tak ingat. Guru : Baiklah. Itu saja. Lain kali ulangkaji banyak lagi. Terima kasih..

Pelajar sederhana Guru : Kamu merupakan antara pelajar yang mendapat markah sederhana semasa ujian hari ini. Adakah kamu boleh menjawab soalan ujian tadi? Pelajar : ada boleh,ada tak boleh. Guru : Kenapa? Pelajar : Ada jawapan yang saya ingat,ada jawapan yang saya lupa. Guru: Cikgu dah ajar semua tajuk dalam buku teks? Pelajar : Tak tahu. Saya lupa la cikgu. (ketawa)

Pelajar bijak Guru : kamu mendapat markah yang paling tinggi dalam kelas. Macam mana kamu jawab soalan? Pelajar : Saya ulangkaji. Baca buku teks. Ada yang saya jawab guna pengalaman saya saja. Guru : soalan senang ke susah? Pelajar : senang juga. Guru : baiklah. Tingkatkan usaha dan kekalkan markah tinggi dalam peperiksaan. Terima kasih..

~ 49 ~

RUJUKAN Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan Malaysia, (2002 ) Perealisasian Item, Kuala Lumpur

Prof. Dr. Isha Awang, (2011 ) Nota Kuliah SGDE 3133 Pengukuran dan Penilaian dalam Pendidikan

Yap Yee Keong, Wan Chwee Seng, Ismail Abu Bakar ( 1985 ), Pengukuran dan Penilaian dalam Pendidikan. Selangor : Heinemann Educational Books LTD

~ 50 ~

~ 51 ~