Anda di halaman 1dari 12

BAB 1 Ayat-Ayat Al-Quran tentang ETOS KERJA dan IPTEK Standar Kompetensi Memahami ayat-ayat al Quran tentang etos

kerja. Memahami ayatayat al Quran tentang IPTEK. Kompetensi Dasar Membaca Q.S. Al Mujadalah : 11 dan Q.S. Al- Jumuah : 9-10. Menjelaskan arti Q.S. Al Mujadalah : 11 dan Q.S. Al- Jum uah : 9-10 . Membiasakan perilaku beretos kerja seperti terkandung dalam Q.S. Al Mujadalah : 11 dan Q.S. Al- Jumuah : 9-10. Membaca Q.S. Yunus, 10: 101 dan Q.S. Al-Baqarah, 2: 164. Menjelaskan arti Q.S. Yunus, 10: 101 dan Q.S. Al-Baqarah, 2 : 164. Melakukan pengembangan IPTEK seperti terkandung dalam Q.S. Yunus, 10: 101 dan Q.S. Al-Baqarah, 2: 164. A. ETOS KERJA 1. Surah Al-Mujadalah, 58 : 11 1.1. Bacaan dan Arti Ayat Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah da lam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. da n apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meni nggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pe ngetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q .S. Al-Mujadalah, 58: 11) 1.2. Tajwid Bacaan Hukum Bacaan Mad jaiz munfasil Alif lam qamariyah Mad jaiz munfasil Mad t abii Izh-har syafawi Alif lam qamariyah Mad tabii Lam Jalalah tarqiq Izh-har syafa wi Alasan Mad tabiI bertemu hamzah tidak dalam satu kata Alif lam bertemu huruf q amariyah (lam) Mad tabiI bertemu hamzah tidak dalam satu kata Kasrah bertemu ya su kun Mim sukun bertemu ta Alif lam bertemu huruf qamariyah (mim) Dhummah bertemu w au sukun Sebelum lafal Allah ada huruf berharakat kasrah Mim sukun bertemu wau 1 Diktat Pendidikan Agama Islam Kelas XI SMA Taruna Bumi Khatulistiwa Kubu Raya Di susun : Cahyo Prabowo,S.H.I

Bacaan Hukum Bacaan Ikhfa hakiki Lam Jalalah tarqiq Ikhfa hakiki Alif lam qamariyah Mad ar id lissukun Lam Jalalah tafkhim Mad tabii Mad tabii Mad arid lissukun Alasan Nun sukun bertemu syin Sebelum lafal Allah ada huruf berharakat kasrah Nu n sukun bertemu kaf Alif lam bertemu huruf qamariyah (ain) Mad tabiI bertemu ta yan g dibaca waqaf atau terletak diakhir kata Sebelum lafal Allah ada huruf berharak at fat-hah Fat-hah bertemu alif Dhummah bertemu wau sukun Mad tabiI bertemu ra yan g dibaca waqaf atau terletak diakhir kata 1.3. Arti Per-kata Arti Berdirilah kamu Maka berdirilah Niscaya Allah akan meninggikan Orang-orang yang beriman Di antara kamu Dan orang-orang Yang diberi ilmu pengetahuan Beberap a derajat Dan Allah Terhadap apa Yang kamu kerjakan Maha Mengetahui Arab Wahai O rang-orang yang beriman Apabila Dikatakan Kepadamu Berlapang-lapanglah Dalam maj elis Maka lapangkanlah Niscaya Allah akan member kelapangan Untukmu Dan apabila dikatakan Arti Arab Diktat Pendidikan Agama Islam Kelas XI SMA Taruna Bumi Khatulistiwa Kubu Raya Di susun : Cahyo Prabowo,S.H.I 2

1.4. Penjelasan Isi Surah Surah ke 58, jumlah ayat 22. Surah Madaniyah, yaitu su rah yang turun di Madinah setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Al-Mujadilah artinya wanita yang mengajukan gugatan. Wanita itu bernama Khaulah binti Tsalabah yang memberikan bantahan terhadap suaminya yang telah menzhiharnya (menyamakan istri dengan ibunya). Asbabun Nuzul surah Al-Mujadilah ayat 11 adalah : a. Dalam riwayat disebutkan, ada orang yang baru datang ke majelis Rasulullah, para saha bat tidak mau memberikan tempat duduk di dekat Rasulullah. Maka turunlah ayat in i. (Rwt Ibnu jarir dari Qatadah). b. Ayat ini turun hari jumat, di saat para pahl awan perang Badr datang ke tempat pertemuan yang penuh sesak. Orang- orang pada tidak mau memberi tempat kepada yang baru datang itu, sehingga terpaksa mereka b erdiri. Rasulullah menyuruh berdiri kepada orang- orang yang lama duduk, sedang tamu (para pahlawan Badr) di suruh duduk di tempat mereka. Orang yang berdiri me rasa tersinggung perasaannya. Maka turunlah ayat ini sebagai perintah kepada kau m mukminin untuk mentaati perintah Rasulullah dan memberikan kesempatan duduk ke pada sesama mukmin. (Rwt Ibnu Abi Hatim dari Muqatil). Isi pokok surah yaitu kei manan, hukum dan kisah-kisah. Isi kandungan surah Al-Mujadilah ayat 11 adalah : a. Suruhan untuk memberikan kelapangan kepada orang lain dalam majelis ilmu, maj elis dzikir, dan segala majelis yang sifatnya mentaati Allah dan Rasulnya. b. Bi la disuruh mengerjakan pekerjaan baik dan diridhai Allah , kerjakanlah suruhan i tu dengan segera dan dengan cara yang sebai-baiknya. c. Penegasan Allah bahwa or ang yang beriman, beramal saleh dan berilmu pengetahuan lebih tinggi derajatnya daripada orang yang beriman dan beramal saleh tetapi tidak berilmu pengetahuan. 2. Surah Al-Jumuah, : 9-10 2.1. Bacaan dan Arti Ayat Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jumat, Maka ber segeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli[#]. yang demik ian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Al lah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (Q.S. Al-Jumuah, 62: 9-10) [#] Maksudnya: apabila imam telah naik mimbar dan muazzin telah azan di hari Jum at, Maka kaum muslimin wajib bersegera memenuhi panggilan muazzin itu dan menin ggalakan semua pekerjaannya. Diktat Pendidikan Agama Islam Kelas XI SMA Taruna Bumi Khatulistiwa Kubu Raya Di susun : Cahyo Prabowo,S.H.I 3

2.2. Tajwid Bacaan Hukum Bacaan Mad jaiz munfasil Mad tabii Mad tabii Mad tabii Alif lam syamsi yah Idgam bigunnah Alif lam qamariyah Mad laen Lam Jalalah tarqiq Mad arid lissuk un Izh-har syafawi Mad laen Idgam bilagunnah Ikhfa hakiki Izh-har syafawi Mad tab ii Alif lam syamsiyah Ikhfa hakiki Alif lam qamariyah Qalqalah sugra Ikhfa hakiki L am Jalalah tarqiq Lam Jalalah tafkhim Alasan Mad tabiI bertemu hamzah tidak dalam satu kata Kasrah bertemu ya sukun Nun sukun bertemu ya dhummah bertemu wau sukun Alif lam bertemu huruf syamsiyah (shad) Nun sukun bertemu ya Alif lam bertemu hur uf qamariyah (jim) Sebelum wau sukun ada huruf berharakat fat-hah Sebelum lafal Allah ada huruf berharakat kasrah Mad laen bertemu ain yang dibaca waqaf atau ter letak diakhir kata Mim sukun bertemu kha Sebelum ya sukun ada huruf berharakat fat -hah Dhummah tanwin bertemu lam Nun sun bertemu kaf /ta Mim sukun bertemu ta Fat-h ah bertemu alif Alif lam bertemu huruf syamsiyah (shad) Nun sukun bertemu ta Alif lam bertemu huruf qamariyah (mim) Ba sukun terletak ditengah kata Nun sukun bert emu fa Sebelum lafal Allah ada huruf berharakat kasrah Sebelum lafal Allah ada hu ruf berharakat fat-hah Diktat Pendidikan Agama Islam Kelas XI SMA Taruna Bumi Khatulistiwa Kubu Raya Di susun : Cahyo Prabowo,S.H.I 4

Bacaan Hukum Bacaan Izh-har syafawi Mad arid lissukun Alasan Mim sukun bertemu ta Mad tabiI bertemu nun yang dibaca waqaf atau terletak diakhir kata 2.3. Arti Per-kata Arti Arab Wahai Orang-orang yang beriman Apabila Diseur Untuk menunaikan salat P ada hari jumat Maka bersegeralah Kepada mengingat Allah Dan tinggalkanlah Jual b eli Yang demikian itu Lebih baik bagimu Arti Arab Jika kamu Mengetahui Maka apabila Telah ditunaikan Salat Maka bertebaranlah Di m uka bumi Dan carilah Dari karunia Allah Dan ingatlah Allah Banyak-banyak Supaya kamu beruntung 2.4. Penjelasan Isi Surah Surah ke 62, jumlah ayat 11. Surah Madaniyah, yaitu su rah yang turun di Madinah setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Isi pokok sur ah adalah tentang sifat orang munafik dan ajakan untuk taat kepada Allah. Isi ka ndungan surah Al-Jumuah ayat 9-10 adalah : Perintah Allah untuk segera menunaika n salat jumat dan menghentikan segala aktivitas jual beli dan apabila telah sele sai menunaikan salat, manusia diperintahkan untuk mencari karunia Allah (bekerja kembali) dimuka bumi. Ayat ini memerintahkan manusia untuk melakukan keseimbang an hidup antara kehidupan di dunia dan persiapan untuk kehidupan di akhirat. Diktat Pendidikan Agama Islam Kelas XI SMA Taruna Bumi Khatulistiwa Kubu Raya Di susun : Cahyo Prabowo,S.H.I 5

2.5. Sikap dan Perilaku Berikut ini beberapa sikap dan perilaku yang mencerminka n etos kerja sesuai Q.S. Al-Mujadilah, 58: 11 dan Q.S. Al-Jumuah, 62: 9-10 antar a lain : 1. Bekerja keras dan menuntut ilmu sebaik-baiknya untuk bekal masa depa n. 2. Memiliki sifat dan sikap yang tidak merugiksn orang lain walaupun orang la in lebih mulia dan tinggi derajatnya. 3. Mencintai pekerjaan walau sekecil apapu n. 4. Memiliki budaya yang tinggi, tidak menganiaya diri, tidak iri hati, dengki , dan selalu berdoa setiap akan mencari karunia Allah. 5. Tidak meninggalkan kes empatan di mana sebenarnya ia mampu untuk berusaha memanfaatkannya untuk bekerja meraih karunia Allah. 6. Menyadari bahwa Allah menciptakan manusia adalah untuk beribadah. 7. Bekerja keras dengan tanpa meninggalkan kewajiban salat dan terus berbuat baik. B. IPTEK 1. Surah Yunus, 10: 101 1.1. Bacaan dan Arti Ayat Katakanlah: "Perhatikanlah apa yaag ada di langit dan di bumi. tidaklah bermanfa at tanda kekuasaan Allah dan Rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang-oran g yang tidak beriman".(Q.S. Yunus, 10: 101) 1.2. Tajwid Bacaan Hukum Bacaan Ikhfa hakiki Mad tabii Alif lam syamsiyah Alif lam qamariyah M ad tabii Alif lam qamariyah Alif lam syamsiyah Mad laen Idgam bilagunnah Mad arid lissukun Alasan Nun sukun bertemu zha Fat-hah bertemu alif Alif lam bertemu huruf syamsiyah (sin) Alif lam bertemu huruf qamariyah (hamzah) Fat-hah bertemu alif Alif lam bertemu huruf qamariyah (hamzah) Alif lam bertemu huruf syamsiyah (nun) Wau sukun yang huruf sebelumnya berharakat fathah Kasrah tanwin bertemu lam Mad tabiI bertemu nun yang dibaca waqaf atau terletak diakhir kata Diktat Pendidikan Agama Islam Kelas XI SMA Taruna Bumi Khatulistiwa Kubu Raya Di susun : Cahyo Prabowo,S.H.I 6

1.3. Arti Per-kata Arti Bermanfaat Tanda-tanda(kekuasaan) Dan peringatan(dari para rasul) Bagi kaum Yang tidak beriman Arab Arti Katakanlah Perhatikanlah Apa-apa Di langit Dan di bumi Dan tidaklah Arab 1.4. Penjelasan Isi Surah Surah ke 10, jumlah ayat 109. Surah Makiyah, yaitu sur ah yang turun di Makah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Isi pokok surah yaitu keimanan, hukum dan kisah-kisah. Isi kandungan surah Yunus ayat 101 adalah tentang perintah Allah kepada manusia untuk mempelajari berbagai ciptaan Allah terutama dalam penciptaan langit dan bumi yang merupakan tanda-tanda kemahakuasa an Allah dan hendaknya manusia mengambil manfaat dari tanda-tanda kekuasaan Alla h serta mengambil peringatan yang disampaikan para rasul. Dan surah Yunus ayat 1 01 ini adalah ayat yang menyuruh manusia untuk selalu menggunakan akal pikiranny a dalam menangkap dan mengkaji fenomena alam. Ayat-ayat Al-Quran selain surah Yu nus, 10; 101 dan Al-Baqarah, 2: 164 yang berkaitan dengan IPTEK antara lain : a. Berkaitan dengan geologi (ilmu pengetahuan tentang bagaimana bentuk dan terjadi nya bumi) surah Al-Anbiya, 21: 30, surah Fushshilat, 41: 9, 11-12, surah Al-Mulk, 67: 3-5 dan ArRahman, 55: 33) b. Berkaitan dengan geografi (ilmu bumi) surah Ya sin, 36: 38-40 dan surah Yunus, 10: 5. c. Berkaitan dengan arsitek surah Al-Baqa rah, 2: 25. 2. Surah Al-Baqarah, 2: 164 2.1. Bacaan dan Arti Ayat Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang , bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa y ang Allah turunkan Diktat Pendidikan Agama Islam Kelas XI SMA Taruna Bumi Khatulistiwa Kubu Raya Di susun : Cahyo Prabowo,S.H.I 7

dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati (keri ng)-nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin da n awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan.(Q.S. Al-Baqarah, 2: 164 ) 2.2. Tajwid Bacaan Hukum Bacaan gunnah Alif lam syamsiyah Alif lam qamariyah Mad laen Alif l am syamsiyah Alif lam qamariyah Qalqalah sugra Alif lam qamariyah Mad tabii Ikhfa hakiki Alif lam syamsiyah Ikhfa hakiki Lam Jalalah tafkhim Idgam bigunnah Mad waj ib muttasil Mad laen Ikhfa hakiki Idgam bigunnah Alif lam syamsiyah Alif lam syam siyah Alif lam qamariyah Nun bertasydid Alif lam bertemu huruf syamsiyah (sin) A lif lam bertemu huruf qamariyah (hamzah) Sebelum ya sukun ada huruf berharakat fa t-hah Alif lam bertemu huruf syamsiyah (nun) Alif lam bertemu huruf qamariyah (f a) Jim sukun terletak ditengah Alif lam bertemu huruf qamariyah (ba) Fat-hah berte mu alif Nun sukun bertemu fa Alif lam bertemu huruf syamsiyah (nun) Nun sukun ber temu zain Sebelum lafal Allah ada huruf berharakat fat-hah Nun sukun bertemu mim Mad tabiI bertemu hamzah dalam satu kata Sebelum wau sukun ada huruf berharakat fat-hah Nun sukun bertemu kaf Kasrah tanwin bertemu wau Alif lam bertemu huruf s yamsiyah (ra) Alif lam bertemu huruf syamsiyah (sin) Alif lam bertemu huruf qamar iyah (mim) Alasan Diktat Pendidikan Agama Islam Kelas XI SMA Taruna Bumi Khatulistiwa Kubu Raya Di susun : Cahyo Prabowo,S.H.I 8

Bacaan Hukum Bacaan Mad laen Idgam bilagunnah Idgam bigunnah Mad arid lissukun Alasan Sebelum ya sukun ada huruf berharakat fat-hah Kasrah tanwin bertemu lam Ka srah tanwin bertemu ya Mad tabiI bertemu nun yang dibaca waqaf atau terletak diakh ir kata 2.3. Arti Per-kata Arti Dari langit Dari air Maka Dia menghidupkan Bumi Setelah matinya Dan Dia seb arkan didalamnya Dari segala hewan Dan perkisaran Angin Dan awan Yang dikendalik an Antara Langit Dan bumi Sesungguhnya terdapat tanda-tanda Bagi kaum Yang berak al Arab Arti Sesungguhnya Dalam Penciptaan Langit Dan bumi Dan pergantian Malam Dan siang Dan bahtera Yang berlayar Di laut Dengan apa Member manfaat Manusia Da n apa yang Menurunkan Allah Arab Diktat Pendidikan Agama Islam Kelas XI SMA Taruna Bumi Khatulistiwa Kubu Raya Di susun : Cahyo Prabowo,S.H.I 9

2.4. Penjelasan Isi Surah Surah ke 2, jumlah ayat 286. Surah Madaniyah, yaitu su rah yang turun di Madinah setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Al-Baqarah ar tinya sapi betina, karena ada kisah penyembelihan sapi betina yang diperintahkan Allah kepada Bani Israil dalam ayat 67-74. Asbabun Nuzul Q.S. Al-Baqarah, 2: 16 4 adalah : a. Ketika turun surah Al-Baqarah ayat 163, kaum musyrik kaget dan ber tanya-tanya, Apakah benar Tuhan itu tunggal ? Jika benar demikian, berikanlah ke pada kami bukti-buktinya ! Maka turunlah surah Al-Baqarah ayat 164 yang menegaska n adanya bukti-bukti kemahaesaan Tuhan (diriwayatkan oleh Said bin Mansur, Al-Far yabi, dan Al-Baihaqi yang bersumber dari Abu Ad-Duha). b. Bahwa setelah turun su rah Al-Baqarah ayat 163 kepada Rsulullah SAW di Madinah, orang kafir Quraisy di Makah bertanya, Bagaimana Tuhan yang tunggal dapat mendengar manusia yang jumlahn ya banyak? Maka turunlah surah Al-Baqarah ayat 164. Isi pokok surah, yaitu keiman an, hukum dan kisah-kisah. Isi kandungan surah Al-Baqarah ayat 164 adalah Allah mendorong umat manusia untuk memikirkan segala apa yang telah diciptakan-Nya, be rupa langit, bumi, daratan, lautan, angkasa raya, air hujan, tanah tandus, tanah subur, tumbuh-tumbuhan, berbagai jenis hewan, awan dan angin. Dengan memikirkan alam semesta dan segala isinya, selain umat manusia akan memperoleh dalil-dalil tentang ada-Nya, kekuasaan-Nya dan kebesaran-Nya, juga diharapkan umat manusia melakukan usaha-usaha pengembangan di bidang iptek. 2.5. Sikap dan Perilaku Beri kut ini beberapa sikap dan perilaku yang mencerminkan Q.S. Yunus, 10: 101 dan Q. S. AlBaqarah, 2: 164 antara lain : 1. Selalu mengingat Allah setiap saat. 2. Sel alu mengunakan akalnya dan berpikiran positip serta menganggap semua kejadian ad a hikmahnya. 3. Selalu meneliti dan mengkaji fenomena alam 4. Selalu menyakini A llah yang mengatur hidup demi kesejahteraan manusia. 5. Selalu memilih hasil yan g terbaik. 6. Selalu mengambil hikmah dan pelajaran dalam setiap kejadian yang d ialami. 7. Selalu senang berbuat baik untuk sesama manusia. 8. Selalu rajin sala t, puasa, sedekah dan menuntut ilmu. 9. Selalu berusaha menuju kebaikan. 10. Sel alu menyakini bahwa kehidupan akhirat itu kekal. 11. Selalu mampu menahan amarah dan memaafkan orang lain. 12. Selalu ikhlas dan tawakal diwaktu senang atau sus ah. 13. Selalu memelihara keimanan dan ketakwaan. Diktat Pendidikan Agama Islam Kelas XI SMA Taruna Bumi Khatulistiwa Kubu Raya Di susun : Cahyo Prabowo,S.H.I 10

Uji Kompetensi A. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar dan ringkas ! 1. Apa arti kata-kata dibawah ini ! 2. 3. 4. 5. B. Tuliskan terjemahan surah Yunus ayat 101! Jelaskan isi kandungan surah Al-Baqarah ayat 164 ! Tuliskan terjemahan surah Al-Mujadalah ayat 11 ! Jelaskan isi kandun gan surah Al-Jumuah ayat 9-10 ! Tugas individu dan kelompok Buatlah kaligrafi ar ab dengan ukuran minimal kertas A4, bahan bebas, ayat bebas dan dikumpulkan ! (t ugas kelompok 1 kelompok 3 siswa) 1. Diktat Pendidikan Agama Islam Kelas XI SMA Taruna Bumi Khatulistiwa Kubu Raya Di susun : Cahyo Prabowo,S.H.I 11