Anda di halaman 1dari 26

Soalan 6

Mengaplikasikan aktiviti pembelajaran konstruktivisme, kontekstual dan masteri dalam p&p bahasa Melayu

PEMBELAJARAN KONSTRUKTIVISME
Pendekatan p&p yang menjurus kepada kajian tentang caracara manusia belajar. Pembinaan pengetahuan baharu oleh murid dengan menguji idea menerusi pengetahuan dan pengalaman sedia ada. Pengintegrasian pengetahuan baharu yang diperoleh daripada pembinaan intelektual sedia ada.

Contoh aktiviti
Langkah 3: 1. Guru akan meminta murid untuk berada dalam kumpulan 5 hingga 6 orang satu kumpulan. 2. Murid ikut aktiviti yang guru lakukan. 3. Guru memaparkan babak gambar sebuah cerita. 4. Murid diminta membina ayat berdasarkan gambar tersebut. 5. Sebelum itu , guru memberikan menyuakan beberapa pertanyaan. Soalan: 1. 2. Siapakah pernah melihat cerita kartun? Apakah warna watak-watak kartun tersebut? Nilai: Sayang pada haiwan, patuh pada arahan, toleransi, hormat guru, berkongsi dan kerjasama BBB: Tayangan video

PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL

APAKAH PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL ?


Pembelajaran kontekstual ialah kaedah pembelajaran yang menggabungkan isi kandungan dengan pengalaman harian individu, masyarakat dan alam pekerjaan. Kaedah ini menyediakan pembelajaran secara konkrit yang melibatkan aktiviti hands on dan minds on.

Pengalaman Harian Individu

Persekolahan

Kehidupan Masyarakat

Alam Pekerjaan

Teori pembelajaran secara kontekstual

Pengetahuan sedia ada

Pengetahuan baru

Pembelajaran hanya berlaku apabila murid dapat memproses maklumat atau pengetahuan baru dengan cara yang bermakna dalam rangka minda mereka.

Mengapakah pendekatan kontekstual perlu dalam pengajaran dan pembelajaran?

Individu mengekalkan maklumat dengan lebih berkesan melalui pengalaman sendiri.

Individu memiliki pelbagai jenis kecerdasan.

Pembelajaran kontekstual mengambil kira pelbagai gaya pembelajaran.

APAKAH KAEDAH-KAEDAH PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL? Dalam proses pembelajaran secara kontekstual, murid akan melalui satu atau lebih daripada kaedah-kaedah pembelajaran berikut : Relating (Menghubungkait) Belajar dalam konteks menghubungkaitkan pengetahuan baru dengan pengalaman hidup Belajar dalam konteks penerokaan, penemuan dan reka cipta Belajar dalam konteks bagaimana pengetahuan atau informasi boleh digunakan dalam situasi lain. Belajar dalam konteks bekerjasama, memberi maklum balas dan berkomunikasi Belajar dalam konteks pengetahuan sedia ada dengan menggunakan atau membina daripada apa yang telah diketahui

R
E

Experiencing (Mengalami)

A
C T

Applying (Mengaplikasi)

Cooperating (Bekerjasama)

Transfering (Memindahkan)

Relating (Menghubungkait)
Murid melakukan aktiviti mengutip sampah di sekitar sekolah untuk menanam sikap cintakan kebersihan. Menerusi pengalaman ini murid dapat mengaitkan aktiviti yang dilakukan oleh ibu bapa mereka semasa membersihkan kawasan tempat tinggal mereka setiap hari.

Experiencing (Mengalami)
Murid dibawa ke makmal untuk menyaksikan demontrasi serta membuat latihan amali menyambungkan wayar kepada plug 3 pin. Pengalaman ini boleh digunakan di rumah apabila berlakunya situasi di mana wayar plug 3 pin sterika tertanggal.

Applying (Mengaplikasi) Murid mempelajari teori dan konsep tuas. Mereka dapat mengaplikasikan pengetahuan ini apabila bertemu situasi di mana sebuah kereta yang tayarnya pancit tidak mempunyai jek. Dengan mengamalkan pengetahuan yang ada, murid boleh menggunakan konsep tuas untuk menggantikan jek kereta bagi membolehkan penukaran tayar.

Cooperating (Bekerjasama) Murid ditugaskan secara berkumpulan untuk menyelesaikan masalah pencemaran alam menerusi satu aktiviti yang memerlukan mereka berbincang dan bekerjasama dengan ahli kumpulan masing-masing . Hasil yang diperolehi adalah lebih baik disebabkan mereka menyelesaikan masalah secara bekerjasama. Transfering (Memindahkan) Murid mempelajari cara untuk mendapatkan sudut tegak dengan menggunakan Teorem Pythagoras. Murid boleh memindahkan pengetahuan bahawa segitiga bersisi 3m, 4m dan 5m akan menghasilkan sudut tegak dalam aktiviti mengecat garisan gelanggang permainan.

APLIKASI
Kemahiran yang diperolehi murid dapat diolah dan diubahsuaikan mengikut situasi. Murid dapat mengaitkan pengetahuan bilik darjahnya untuk menyelesaikan masalah harian. Guru boleh menyediakan senario tertentu untuk membantu murid menyelesaikan masalah. Sebagai contoh, selepas murid mempelajari cara penggunaan ensiklopedia, guru mengutarakan persoalan yang akan mendorong murid menggunakan ensiklopedia sebagai rujukan. Bidang kerjaya juga dibincangkan oleh guru dalam segmen ini. Guru mengaitkan isi kandungan pelajaran dengan bidang kerjaya yang berkaitan. Kebolehan murid mengaplikasikan pengetahuan sedia ada mereka dengan situasi sebenar dalam kerjaya yang akan mereka ceburi merupakan aset utama yang mereka perolehi hasil dari pembelajaran secara kontekstual.

PEMBELAJARAN MASTERI

DEFINISI

LANGKAH PEMBELAJARAN MASTERI

MENGAPA MENENTUKAN HP

Mengenal pasti apa yang perlu dikuasai Memberi tumpuan dalam penguasaan HP Merancang pelbagai kaedah dan bahan bantu mengajar Membantu membina ujian formatif dan sumatif

(P & P)

P&P MENGGUNAKAN PELBAGAI STRATEGI, PENDEKATAN DAN KAEDAH


Inkuiri Konstruktivisme Pembelajaran konstektual Pembelajaran interaktif Pembelajaran koperatif

Eksperimen Perbincangan Simulasi Projek Kajian lapangan

MENGAPA PERLU PENILAIAN DALAM PM


Mengesan pencapaian murid Mengenal pasti jenis murid Mengesan sama ada HP telah dikuasai atau belum Mengenal pasti sebab kelemahan murid dalam sesuatu unit pembelajaran Menentukan aktiviti pengayaan atau pemulihan Menentukan keberkesanan kaedah p&p

PENILAIAN
Pembinaan ujian Tentukan HPM Bina/pilih item atau alat ujian Sediakan analisis Tadbir ujian Periksa respons Buat analisis terhadap respons Rekod pencapaian murid

Pentadbiran ujian Pemprosesan ujian

Pelaporan

Sedia laporan Sampai laporan

TINDAKAN SUSULAN
Pemulihan Pengayaan

Pengukuhan

Pengembangan

CONTOH AKTIVITI PEMULIHAN

Mengajar semula dengan kaedah yang berbeza Memperbetulkan perlakuan yang salah Menggunakan bahan visual Mempermudahkan dan mempelbagaikan latihan Membimbing murid menyusun maklumat dalam bentuk ringkas

CONTOH AKTIVITI PENGAYAA


Memberi latihan yang lebih mencabar Memberi latihan dalam pelbagai bentuk Membuat projek Membuat kajian
..