Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU TAHUN 4 Tarikh / Hari Masa Tahun Bilangan Murid Mata Pelajaran

Tema Tajuk Hasil pembelajaran: Fokus utama : Kemahiran menulis 8.5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan dalam sesebuah karangan. Aras 1 (i) Memilih dan mengenal pasti penanda wacana yang terdapat dalam teks yang dibaca. Fokus sampingan : Kemahiran membaca 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul serta memahami perkara yang dibaca. Aras 3 (i) Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik : 22.08.2013 (Khamis) : 8.15 - 9.15 pagi : 4 Roja : 20 Orang murid : Bahasa Melayu : Sentiasa berhemat kita selamat : Pencemaran Air

Objektif pengajaran: Pada akhir pelajaran ini murid dapat : 1. Menyenaraikan 5 penanda wacana yang terdapat dalam teks yang dibaca. 2. Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik. 3. Membina 10 perkataan daripada perkataan PENCEMARAN SISTEM BAHASA : Tatabahasa: Penanda wacana

PENGISIAN : ILMU - Kajian tempatan, Geografi NILAI - Kerjasama, hormat-menghormati Kemahiran Bernilai Tambah : 1. Kemahiran berfikir -Menjana idea 2. Belajar cara belajar -Belajar berkumpulan 3. Pembelajaran kontekstual Berkerjasama 4. Pembelajaran konstruktivisme Bahan Bantu Mengajar : Video sedutan filem duyung, petikan teks, kad soalan, kertas sebak, kad perkataan, borang pengurusan grafik Alat Bantu Mengajar : LCD yang berlaku di kawasan perumahan mereka. Langkah / Isi kandungan Aktiviti pengajaran dan pembelajaran 1. Murid melihat tayangan sedutan filem" Duyung" Mengisahkan seorang lelaki 2. Murid bersoal jawab yang dilakonkan oleh Apek Senario bersama sahabatnya Orex yang mengenai filem yang dipaparkan dengan bantuan guru. Catatan KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH Kemahiran berfikir -Menjana idea Pengetahuan Sedia ada : Pelajar pernah melihat tragedi pencemaran air atau sungai

masa Set induksi Sedutan filem "Duyung" ( 5 minit )

dilakonkan oleh Yassin Senario bekerja untuk membersihkan kawasan sungai di tempat mereka. Mereka mengatakan bahawa sekiranya sungai Soalannya : 1) Apa yang sedang

ILMU: Kajian tempatan, Geografi

dilakukan oleh Apek Senario BBM : Tayangan bersama sahabatnya Orex? video dari sedutan 2) Apakan pandangan Apek filem duyung ALAT BANTU MENGAJAR : LCD

dan laut ini bersih maka ikan Senario sekiranya sungai itu duyung akan wujud di dalam bersih ? kawasan sungai mereka. Ini mengukuhkan lagi kerajinan yang ada di dalam diri Apek senario dan rakannya Orex. Langkah 1 Petikan teks ( pencemaran 1. Murid diberikan petikan ( 20 minit ) air ) Kad soalan : 1. Apakah pencemaran yang sering berlaku di Malaysia? 2. Apakah punca pencemaran air? 3. Dimanakah selalunya berlaku pencemaran air? 4. Apakah kesan pencemaran air? 5. Bagaimanakah langkahlangkah mengatasi pencemaran air? teks " pencemaran air" oleh guru. 2. Murid dipecahkan kepada 5 kumpulan berenam. 3. Murid membaca teks dengan betul mengikut intonasi dan sebutan yang betul dan kuat di dalam dan individu mengikut perenggan di dahului oleh bacaan bersama guru. KECERDASAN 4. Setiap kumpulan diberikan PELBAGAI : satu kad soalan berkenaaninterpersonal, dengan pencemaran air. 5. Murid menulis tiga jawapan setiap soalan verbal, visual ruang, kinestetik BBM : Lampiran 1, sebak kelas secara berkumpulan kad soalan, kertas NILAI:Kerjasama, hormatmenghormati KAEDAH : aktiviti, kumpulan, perbincangan

yang diberikan di atas kertas sebak yang diberikan oleh guru. 6. 2 orang wakil pelajar setiap kumpulan dikehendaki membaca jawapan yang telah di cari. 7. Kumpulan yang cepat dan lengkap bersama jawapan akan diberikan ganjaran. Langkah 2 1. Petikan teks ( 20 minit) ( pencemaran air ) 2. penanda wacana bermaksud dua atau lebih perkataan yang digunakan dipermulaan sesuatu ayat 3. Setiap penanda wacana akan diletakkan tanda baca koma (,) di akhir penanda wacana tersebut. Contoh penanda wacana - Tambahan pula, - Selain itu, - Disamping itu, - Hal ini demikian, - Namun begitu, 1. Murid mendapat penerangan daripada guru tentang penanda wacana. 2. Ketua kumpulan dikehendaki mengambil kertas arahan daripada guru. 3. Ketua kumpulan membaca arahan dan didengari oleh ahli kumpulan yang lain. 4. Setiap kumpulan menyenaraikan 5 penanda wacana yang terdapat di dalam petikan " pencemaran air" di dalam kertas sebak yang diberikan oleh guru. KECERDASAN PELBAGAI : verbal, visual ruang, kinestetik BBM : lampiran 1, kertas sebak, NILAI:Kerjasama, hormatmenghormati KAEDAH : aktiviti, kumpulan, perbincangan

dikehendaki mencari dan interpersonal,

5. Wakil pelajar setiap kumpulan menampalkan hasil kerja kumpulan di papan tulis. Ketua kumpulan dikehendaki membaca jawapan yang telah di cari. 6. Murid-murid lain memastikan sama ada betul atau tidak penanda wacana yang telah disenaraikan oleh setiap kumpulan secara rawak. Langkah 3 Perkataan PENCEMARAN 1. Murid melihat perkataan ( 10 minit ) PENCEMARAN yang telah ditampalkan oleh guru di papan tulis. 2. Murid dikehendaki membina 10 perkataan daripada perkataan. borang pengurusan grafik (PG). 3. Murid yang dapat menyenaraikan lebih daripada sepuluh perkataan dan pantas akan diberikan ganjaran. BBM : lampiran 2(PG) KECERDASAN PELBAGAI : interpersonal, visual ruang, naturalis KBT : kemahiran berfikir, kontruktivisme, kontekstual, kemahiran berfikirKAEDAH : kelas

PENCEMARAN di dalam menjana idea

Penutup

Menyatakan nilai-nilai murni1. Murid ditayangkan semula KAEDAH : kelas video dari sedutan filem duyung 2. Murid merumuskan pelajaran pada hari ini dengan menyatakan nilainilai murni NILAI:Kerjasama, teliti separuh dari iman. 2. Menjaga kebersihan semua. 3. Kita perlu menjaga sungai kita daripada tercemar bagi mengelakkan hidupan laut mati begitu sahaja. sungai adalah amalan kita

( 5 minit ) 1. Kebersihan adalah

1. Kemahiran berfikir -Menjana idea

2. Belajar cara belajar -Belajar berkumpulan 3. Pembelajaran kontekstual Berkerjasama 4. Pembelajaran konstruktivisme