Anda di halaman 1dari 25

RPI merupakan satu perjanjian bertulis diantara ibu bapa dan pihak sekolah tentang keperluan kanak-kanak dan

cara bagaimana keperluankeperluan tersebut boleh dipenuhi.Dari segi perlaksanaan, RPI adalah sebuah kontrak tentang perkhidmatan-perkhidmatan yang perlu disediakan untuk seseorang murid tersebut
(Hallahan D.P dan Kauffman, J.M.,1978)

Satu program yang berkaitan dengan pendidikan khas dan perkhidmatan yang dibentuk khusus.

Memenuhi keperluan muriddengan keperluan khas.

pembelajaran

Beberapa siri mesyuarat dan hasil perbincangan dinyatakan secara bertulis dalam bentuk rancangan pendidikan bagi setiap murid.

Matlamat jangka panjang di dalam RPI merupakan satu kenyataan berkaitan apa yang diharapkan dicapai oleh seseorang murid dengan keperluan khas dalam bidang tertentu. Ia ditulis bagi menegaskan tentang kelemahan yang dikenalpasti dalam pencapaian semasa seseorang murid itu. Menggambarkanpengetahuan berkaitan fungsi semasa murid itu dalamkemahiran , kemahiran seterusnya dan anggaran bagi kadar pembelajaran murid itu. Dapat diukur, tingkah laku yang dapat diperhatikan dan melibatkan ketidakupayaan utama yang dikenalpasti dalam pencapaian

RPI ialah suatu program pengajaran berasaskan penilaian pelbagai disiplin dan dibina untuk memenuhi keperluan-keperluan individu murid kurang upaya Bender W.N (1995)

Objektif jangka pendek melibatkan beberapa langkah dalam urutan bagi mencapai matlamat jangka panjang. Tidak spesifik seperti rancangan pengajaran tetapi menyatakan langkah-langkah antara pencapaian semasa seseorang murid dengan matlamat jangka panjang. Perlu dinyatakan dalam bentuk tingkah laku, dapat diukur dan mencatatkan apa yang dicapai oleh murid. Objektif ini haruslah menggambarkan kaedah-kaedah atau langkahlangkah untuk mencapai matlamat jangka panjang. Ia juga dapat membentuk konsep dan memajukan seperti lebih khusus menunjukkan kemahiran yang dipelajari

Dapat menyimpan rekod jenis modifikasi danadaptasi yang dibuat ke atas kurikulum asal. Dapat menyimpan rekod tentang perkara yang perludipelajari oleh setiap individu murid kurang upaya. Dapat merekod jenis strategi dan teknik pengajaranyang perlu digunakan untuk mengajar individu kurang upaya. Dapat merekod penilaian pencapaian kemahiran setiap individu murid kurang upaya.

Dapat menyimpan rekod jenis modifikasi dan adaptasi yang dibuat ke atas kurikulum asal.

Dapat menyimpan rekod tentang perkarayang perlu dipelajari oleh setiap individu murid kurang upaya.
Ini termasuklah aspek komunikasi, tingkah laku, social, pengurusan diri, akademik, kemahiran motor kasar dan koordinasi motor-tangan, kemahiran vokasional dan transisi, perkhidmatan yang berkaitan dan penempatan yang diperlukan sama ada di program biasa, vokasional ataupun pendidikan khas

Dapat merekod jenis strategi dan teknik pengajaran yang perlu digunakan untuk mengajar individu kurang upaya.
Ini bagi memastikan program pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dan berkesan untuk murid berkenaan untuk mendapatkan hasil yang baik. Program berasaskan penilaian pelbagai disiplin direka bagi memenuhi keperluankeperluan individu murid kurang upaya.

Dapat merekod penilaian pencapaian kemahiran setiap individu murid kurang upaya.
Pencapaian murid dapat menerangkan berkenaan kekuatan, kelemahan dan stail pembelajaran murid dalam bidang akademik,vokasional, sosial, tingkah laku, persepsi,fizikal, komunikasi dan kemahiran mengurus diri. Maklumat ini mestilah disokong dengan data yang releven daripada penilaian formal dan informal serta pemerhatian. Semua data perlu disertai dengan penerangan yang menjelaskan tahap fungsi murid.

Komprehensif

Spesifik

Mengikut urutan

Realistik & sesuai

Difahami

Dipersetujui

Elemen RPI
Kerjasama Proses & Berkongsi maklumat

hasil

Dokumentasi

Keputusan bersama Kebolehpercayaan

Jawatankuasa
Guru Besar Guru Khas Ibu bapa Para profesional

Matlamat
Jangka Panjang Jangka Pendek

Pencapaian Murid
Jangka masa untuk mencapai objektif. Pilih bidang-bidang yang penting sahaja. Tumpu kepada satu atau dua perkara pada satu-satu masa.

Objektif Objektif merupakan pencapaian sasaran dalam jangka masa yang ditetapkan. Objektif perlu dinyatakan dengan terperinci dan tepat. Objektif-objektif hendaklah disenaraikan menurut keutamaan.
Prosedur dan Kriteria Penilaian Kriteria penilaian boleh juga dijadikan sebagai sebahagian daripada objektif Strategi Pengajaran Bahagian ini menentukan murid dapat mencapai objektif pengajaran. Perlu ditulis oleh AJK yang terlibat dengan penggubalan RPI.

Resos
Guru perlu memastikan resos ini tersedia pada waktunya. RPI juga perlu menyatakan dengan jelas objektif yang akan dicapai dan resos yang akan digunakan, seterusnya bagaimana resos itu dapat digunakan untuk mencapai objektif berkenaan.

Orang yang bertanggungjawab


Menyatakan individu yang bertanggungjawab untuk memastikan murid mencapai objektif pembelajaran.

Inklusif
Harus dijelaskan jangka masa dan sebab-sebab mengapa murid-murid berkenaan diinklusifkan ke kelas biasa

Catatan
Digunakan untuk ulasan penulis atau pihak-pihak yang berkaitan. Digunakan sebagai rekod Digunakan untuk mencatat penggunaan resos Ditulis selepas penilaian dijalankan

Prosedur Penyediaan RPI


Penyediaan RPI
Bahagian penting dalam proses pembinaan RPI ialah pendokumentasian. Perlu diingat bahawa dalam pendokumentasian RPI, tidak ada format yang khusus.

Penulisan RPI perlu mempunyai komponenkomponen berikut:


Objektif yang khusus untuk murid. Strategi pengajaran yang terperinci. Profesional atau individu yang akan bertanggungjawab terhadap tugas berkenaan. Resos yang diperlukan untuk mencapai objektif. Prosedur penilaian yang terperinci.

Dalam peringkat ini, segala resos dan kemudahan bantuan perlu disedia, diselaras dan dipantau untuk membantu pencapaian pengajaran guru. Perkara-perkara yang perlu diberi perhatian ialah:
Penyelarasan penggunaannya Mengenal pasti individu yang bertanggungjawab. tentang pelaksanaan. Penyelarasan program. Bantuan dan sokongan kepada guru. Pemantauan dan penilaian program.

Pada peringkat ini, mesyuarat penilaian perlu dibuat. Maklumat tntang pencapaian dan perkembangan murid dikumpul dan diedarkan kepada ahli. Maklumat yang tepat tntang pencapaian dan perkembangan murid perlu dibentang oleh guru. Segala maklumat ini perlu dibincang bersama ahli jawatankuasa bagi tujuan pemantauan. Jika perlu, strategi yang lain boleh dirancang untuk mencapai objektif yang dirancang. Sekiranya objektif dan matlamat telah dicapai, program perancangan yang seterusnya perlu dirangka sesuai dengan matlamat berikutnya.

Rancangan Pendidikan Individu menumpukan kepada perancangan, penyediaan dan pelaksanaan RPI. Guru-guru akan mengetahui kepentingan RPI dalam pengajaran dan pembelajaran muridmurid bekeperluan khas serta menyedari bahawa setiap murid adalah istimewa, mempunyai keupayaan dan pencapaian yang berbeza.