Anda di halaman 1dari 24

PENILAIAN MELALUI SOAL JAWAB & KONTRAK PEMBELAJARAN

PENILAIAN MELALUI KONTRAK PEMBELAJARAN

KONSEP
Kontrak Pembelajaran atau dikenali sebagai Perjanjian Pembelajaran merupakan persetujuan atau kontrak yang dibuat antara guru dengan pelajarnya (secara individu/kumpulan) berhubung dengan tugasan yang dibuat secara bertulis.

Persetujuan meliputi kriteria-kriteria yang berkaitan dengan tugasan seperti :1) Bentuk akhir tugasan dihasilkan 2) Bagaimana tugasan dihasilkan (individu atau kumpulan?) 3) Tempoh menyiapkan tugasan/tarikh tugasan dihantar kepada guru 4) Kaedah penilaian dibuat (secara proses atau hasil akhirnya sahaja) 5) Tindakan/akibat yang akan diterima oleh pihak yang gagal mematuhi kontrak

Kontrak biasanya ditandatangani oleh kedua-dua pihak yang bersetuju dengan syaratsyarat atau kriteria yang disenaraikan.

FUNGSI KONTRAK PEMBELAJARAN


Kontrak pembelajaran penting dalam pembelajaran untuk membolehkan :
Pelajar mengenal pasti dan merekod

i. ii. iii. iv. v.

Memberi peluang pelajar menentukan matlamat pembelajaran masing-masing mengikut minat dan keupayaan sendiri Menghasilkan kerja yang terancang Membantu pelajar membuat refleksi sepanjang proses

objektif dan matlamat pembelajaran kendiri kaedah yang akan diambil untuk mencapai matlamat jangka masa pelaksanaan dan penghasilannya bukti menunjukkan objektif tercapai bagaimana dan pada tahap mana hasil pembelajaran akan dinilai

BAGAIMANA KONTRAK PEMBELAJARAN DIGUNAKAN ?

Kontrak pembelajaran digunakan dengan pelbagai cara, antaranya:

Penilaian

Hasil Pembelajaran

Penilaian objektif tugasan

1. Penilaian objektif tugasan


Objektif ditentukan oleh guru sementara pelajar menetapkan pelaksanaannya ATAU Beberapa set objektif disarankan oleh guru, pelajar memilih mana-mana yang difikirkan sesuai ATAU Pelajar merangka beberapa objektif, dan kemudian pilih mana-mana paling sesuai dengan persetujuan guru

2. Hasil Pembelajaran
Pelajar bertanggungjawab terhadap: i. strategi pembelajaran ii. bentuk tugasannya (sama ada dalam bentuk portfolio, laporan kajian, rencana dll) Jenis atau bentuk hasil pembelajaran telah ditentukan oleh guru

3. Penilaian

Pelajar menyatakan gred yang diharapkan dan sistem penggredan untuk keseluruhan proses pelaksanaan tugasan ATAU Guru menentukan sistem penggredan untuk kaedah penilaian keseluruhan proses pelaksanaan tugasan ATAU Gred akhir dibincang dan dipersetujui antara guru dan pelajar berdasarkan kriteria yang ditentukan ATAU Penilaian dibuat oleh pelajar dan rakan sebaya. Guru hanya memantau penilaian tersebut untuk menjamin kesahan dan kebolehpercayaannya.

FORMAT / BENTUK KONTRAK


Kontrak pembelajaran dibuat dalam pelbagai bentuk mengikut keperluan tugasan dan pihak yang terlibat. Kontrak boleh dibuat secara formal, dengan prosedurnya dinyatakan dengan jelas dan rapi. Boleh juga dibuat secara tidak formal,tetapi terancang dan jelas.

PERINGATAN:
Dalam kontrak pembelajaran, penilaian selalunya berpusatkan pelajar, sementara penggredan perlu dikawal oleh guru. Senarai semak bagi butiran yang hendak dinilai, dan bagaimana penggredan dibuat perlu dilampirkan dan persetujui oleh pihak yang terlibat.

Contoh Kontrak Pembelajaran

PENILAIAN MELALUI : SOAL JAWAB

KAMUS DEWAN EDISI KE-3 Soal Jawab


Tanya jawab

Perbahasan, perdebatan
Temu ramah, temu bual, wawancara Temuduga

TEKNIK SOAL JAWAB


Satu cara menyampaikan pelajaran yang paling kerap dilakukan oleh guru di sekolah. Berupaya mewujudkan interaksi yang berkesan di antara guru dan murid dalam bilik darjah. Teknik ini dapat mengesan pengetahuan murid.

PENILAIAN MELALUI SOAL JAWAB

TUJUAN

PROSES PENILAIAN

PELAKSANAAN

TUJUAN
Menguji apa yang telah diajar. Mendorong pelajar menyusun dan menghuraikan bahan yang diajar. Menunjukkan kefahaman pelajar tentang topik yang disampaikan. Dapat mengesan masalah pembelajaran yang serius.

PROSES PENILAIAN
Guru mengemukakan soalan-soalan dan pelajar memberi tindak balas yang sewajarnya terhadap murid. Soalan yang diberi terdiri daripada jenis soalan yang diperlukan untuk mencungkil fikiran. Guru mengemukakan soalan yang berkaitan dengan isi pelajaran dan pelajar dikehendaki memberi tindak balas sewajarnya.

Sambungan..
Guru akan merancang soalan dan bertanya kepada murid secara spontan soalan tersebut. Melalui soalan yang diberi, murid digalak untuk berfikir secara kritis, kreatif dan logik. Soalan yang dikemukakan mestilah jelas dan tidak menimbulkan jawapan yang bertentangan serta mengelirukan murid.

PELAKSANAAN
PENILAIAN

PEMERHATIAN SOAL JAWAB PENGAJARAN

REKOD
TINDAKAN SUSULAN

Aspek Penilaian :
Kefahaman murid terhadap isi pelajaran. Kefahaman murid terhadap soalan. Kelancaran menjawab soalan dengan jawapan dan sebutan yang betul.

KESIMPULAN
Kedua-dua kaedah penilaian yang digunakan iaitu melalui kontrak pembelajaran dan soal jawab dapat membantu guru menilai murid secara formal atau informal.