Anda di halaman 1dari 6

SEKOLAH KEBANGSAAN METHODIST, SIBU

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN

MATA PELAJARAN : BAHASA MELAYU


TAHUN

: 2 GEMILANG

BIL.MURID

: 20 ORANG

TARIKH

: 24 FEBRUARI 2013

MASA

: 7.20 8.20 PAGI

TEMA

: JATI DIRI

TAJUK

: SAYANGI KELUARGA

FOKUS
UTAMA

FOKUS
SAMPINGAN

Standard

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata

Kandungan

dengan betul mengikut konteks.

Standard

5.1.1

Pembelajaran

am hidup manusia dengan betul mengikut konteks.

Standard

2.5

Kandungan

maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.

Standard

2.5.3

Pembelajaran

grafik dan bukan bahan grafik dengan betul untuk

Memahami dan menggunakan kata nama

Membaca dan menaakul untuk memindahkan

Membaca, memahami dan menaakul bahan

memindahkan maklumat.

OBJEKTIF

Pada akhir pengajaran, murid dapat:


3

i.

Menggunakan kata nama am hidup manusia dengan betul


dalam pelabagai keadaan.

ii.

Memahami dan menaakul dengan betul kata nama am


dalam ayat yang dibaca.

iii.

Membaca

sekurang-kurangnya

tiga

daripada

lima

perkataan berkaitan keluarga dengan sebutan yang betul.


PENGISIAN

i.

KURIKULUM

Ilmu : Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan , Pendidikan


Moral
Nilai : Kasih sayang, tanggungjawab, prihatin, hormat,
berdikari, bersyukur
KBT : Membuat Inferens, menjana idea, membuat
gambaran mental, mengingat kembali dan membuat
rumusan.

Tatabahasa : Kata nama am

SISTEM

Kosa kata : harmoni, berdisiplin

BAHASA

PENGETAHUAN

Murid-murid telah mempelajari kata nama pada minggu lepas

SEDIA ADA
MEDIA

Petikan teks, kad kata nama, gambar, lembaran kerja

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


LANGKAH
DAN MASA
Set

ISI PELAJARAN
Pamer gambar

AKTIVITI PENGAJARAN DAN


PEMBELAJARAN
Guru menunjukkan
4

CATATAN
Tatabahasa:

Induksi

keluarga

gambar keluarga kepada

(5 minit)

Ayat tanya

murid
-

Guru bersoal jawab

KBT:

dengan murid mengenai

Kontekstual

gambar tersebut.
ABM : Komputer,
LCD
BBM : Slide,
Langkah
1
(15 minit)

- Paparan lirik

lagu
- Mengedarkan
lirik lagu

Guru mempamerkan lirik

gambar
ABM : Komputer,

lagu Sayang Semuanya

LCD

pada slide.
-

Guru mengedarkan lirik

BBM : Video,

lagu Sayang Semuanya

Slide

kepada murid.
-

Guru meminta murid


menyebut perkataan
berkaitan dengan ahli
keluarga yang terdapat
dalam lirik lagu.

Nilai : Patuh
pada arahan,
kerjasama
Tatabahasa :
Kata nama am

Contoh: ibu, bapa, kakak,

abang dan adik.

KBT : Kemahiran

Guru meminta murid

mendengar

menyanyi lagu tersebut


secara kelas dengan
sebutan yang betul.
Langkah 2

Pamer slide yang

(10 minit)

Guru mempamerkan slide

ABM : Komputer,

mengandungi

yang mengandungi suku

LCD

suku kata.

kata dan meminta murid


mengeja dan menyebut

BBM : Slide

suku kata tersebut.


KBT : Kinestatik
5

Guru meminta murid


untuk menyebut dan

Nilai : Keyakinan

mengeja suku kata

dengan sebutan yang

Kemahiran

betul.

berfikir

Guru meminta murid


menyebut suku kata
tersebut secara individu,
kumpulan dan kelas.

Langkah 3

Pamer Slide yang

(10 Minit)

Guru mempamerkan slide

ABM : komputer,

mengandungi

yang mengandungi

LCD

gambar ahli

gambar berkaitan ahli

keluarga.

keluarga seperti ibu, bapa, BBM : Slide


kakak, abang dan adik.
-

Guru membimbing murid


mengeja dan membaca
serta memahami
perkataan tersebut.

KBT :
Konstruktivisme,
memahami ahli
keluarga

Guru meminta murid


membaca secara individu
perkataan-perkataan
tersebut.

Latihan

Memadankan

Pengukuha
n

Guru meminta murid

ABM : Komputer,

suku kata dengan

untuk memadankan

LCD

perkataan

padanan suku kata

(15 Minit)
Memadankan
gambar dengan
perkataan

dengan padanan yang

BBM : Video,

betul.

Slide

Guru meminta murid


untuk memadankan
6

KBT :

gambar dengan perkataan

Konstruktivisme,
memahami ahli
keluarga
Kemahiran
berfikir

Penutup
(5 Minit)

Penutup kognitif
-

Guru meminta murid

ABM : Komputer,

Membuat

untuk bersama-sama

LCD

rumusan

menyanyikan lagu

isi

Sayang Semuanya

pelajaran

berdasarkan video yang

Memberi

ditayangkan.

BBM : Video

pujian dan
motivasi

REFLEKSI
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
7

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________