Anda di halaman 1dari 5

nota Etika Professional – IPKT 2006

Bab 1 Moral Reasoning and Ethical suatu etika organisasi secara berhemat, selagi - Adalah sukar untuk melayan kehendak orang
Theory (Taakulan berprinsip moral dan kritikannya tidak mencabuli hak individu di lain kerana sebahagian dari kita akan
Teori Mengikut Etika) dalam organisasi tersebut. memikirkan kehendak diri sendiri.
The Meaning of Ethics (Makna Etika) (e) The right of due process (Hak process
Prinsip kelakuan individu yang boleh diterima berpatutan )Setiap orang berhak dibicarakan d) Distributive Justice Teory (Teori Adil
dari segi akhlak sama ada perbuatan dengan adil sekiranya hak mereka dicabuli.
Pembahagi)
tersebut betul atau salah dan tidak serupa Di dalam kantian/rights, sesuatu tindakan
- Keutamaan keadilan menjadi panduan
untuk setiap individu. adalah betul apabila ia meminimumkan
membuat keputusan dan mengambil tindakan
The Meaning of Professional Ethics pencabulan hak.
yang dijangka memberikan faedah kepada
(Makna Etika Profesional) (4) Enlightened Self-Interest (Menyedarkan
semua anggota masyarakat
Prinsip moral sesuatu kumpulan yang dibuat Kepentingan Diri)
- Keupayaan/usaha individu diabaikan/ tidak
untuk mengawal prestasi mereka dalam Walaupun kepentingan diri menjadi satu
diendahkan.
menjalankan tugas megikut nilai dan amalan keutamaan, kesejahteraan masyarakat masih
- Sebarang cadangan amat bergantung kepada
profesional serta bertindak mengikut etika diambil berat dalam melaksanakan tugas. Cth
kerjasama sosial keseluruhannya untuk
yang ditentukan. jurutera proton yang bekerja dengan
membekalkan faedah/keuntungan ekonomi dan
kepakarannya bukan sahaja untuk memperolehi
social.
The Formation of Individuals Ethics gaji bahkan kereta yang dihasilkan memberi
(Faktor Pembentukan Etika Individu) manafaat kepada pengguna. Suatu tindakan
(1) Pengaruh keluarga (Family Influence) – adalah betul dari segi akhlak jika ia memberikan e) Personal Liberty Theory (Teori
Etika ibu bapa yg baik akan diikuti oleh anak keuntungan individu tanpa memberi kerugian Kebebasan Peribadi)
dan sebaliknya. (2) Pengaruh rakan (Peer dan, sekira perlu meminimumkan sebarang - Keutamaan kebebasan mejadi panduan
Influence) – Utk lihat peribadi seorang, keburukan terhadap orang lain membuat keputusan dan mengambil tindakan
lihatlah siapa rakan mereka (pepatah) yang akan menyebabkan semua orang akan
(3) Pengalaman hidup (Life Experience) – Normative Philosophy and Ethical mendapat manfaat dan kebaikannya.
Sekiranya pencuri dihukum kerana mencuri, Relativism (Falsafah normatif dan Relativisme - Ia berdasarkan satu definasi kebebasan yang
maka beliau akan mengetahui mencuri Mengikut Etika) sempit yang menghadkan hak negatif untuk
merupakan satu kesalahan. Kajian tentang pemikiran yang betul dan tidak mengalami gangguan daripada orang lain
(4) Nilai peribadi dan prinsip moral kelakuan mengikut norma .
(Personal Values and Morals) –Seseorang yg Ethical Theory (Teori mengikut etika) Perbandingan Utilitarianisme dan
mementingkan pangkat dan kedudukan Segala tindakan kita dalam komuniti Universalism
sering bertindak berdasarkan untung tanpa disempadani dengan konsep betul dan salah Utilitarianism Universalism
mengira kesannya terhadap orang lain. yang memerlukan analisis dan pertimbangan • Menekankan • Menekankan
(5) Faktor keadaan (Situational factors) – dalam membuat keputusan atau tindakan dan kepada kepada niat
Seorang peniaga boleh mengubah penyata bukan satu kekurangan sekiranya kita telah kesan/keputusan/ individu yang
keuntungan perniagaan untuk menipu cukai. mencuba tetapi tindakan tersebut kurang tepat akibat dari melakukan
Pandangan tentang etika (The views of kerana tiada satu pun sistem etika yang sesuatu tindakan tindakan atau
ethics) sempurna tetapi terdapat 5 sistem yang sering dan bukannya niat membuat
(1) Utilitarian (Kemudahan) - Suatu digunakan: individu tersebut keputusan.
keputusan untuk kepentingan majoriti
walaupun tindakan tersebut sama ada betul, a) Eternal Law (Undang-undang Abadi/kekal) • Sesuatu • Niat yang baik
sering kali
patut atau baik beri kesan buruk pada - Undang-undang Agama tidak berubah dan sah tindakan/keputusa membawa
sebahagian kecil. Perlu kenalpasti: selama-lamanya. n dikira betul kepada
(a) Siapa yg terjejas secara - Tiada syarat atau ketetapan yang tepat sekiranya kebaikan.
langsung dan tidak langsung (Who are memperlihatkan kebenaran. membawa
directly and indirectly affected). - Setiap agama mempunyai standard moral manfaat kepada
(b) Apa untung dan keburukan yg yang berbeza untuk penganutnya orang. Dianggap
dialami mereka (What benefits and harms - Standard berbeda antara kumpulan yang salah sekiranya
they would experience). (c) Berapa berlainan walaupun menganut agama sama. membahayakan
lama kesan tersebut berlanjutan (How long - Tidak dapat dilaksanakan secara universal. atau
these effects would last). b) Utilitarianism (kemudahan) mencederakan
(2) Golden Rule (Aturan Emas) – Menurut - Merupakan suatu keputusan atau tindakan orang lain
agama kristian ; Lakukan pada org lain untuk kepentingan masyarakat majoriti • Sekiranya • Mendahului
sepertimana kita nak orang lakukan pada -Sukar menentukan manfaat untuk masyarakat tindakan/keputusa kepentingan
kita. (“do to others as you would have them kebanyakkan. n tersebut akan orang lain dari
do to you”). - Tidak ada satu kaedah yang dapat memberikan kepentingan
(3) Kantian/Rights (Kantian/Hak) – menentukan sama ada tindakan/keputusan manfaat kepada sendiri.
Immanuel Kant percaya moral merupakan yang dilakukan adalah “betul”, “baik” atau majority
sesuatu yang universal dan setiap orang ada “wajar”. masyarakt maka
hak yang tertentu. Antaranya: - Sukar untuk mengimbangi manfaat yang dikira baik
(a) The right of free consent (Hak diperolehi oleh masyarakat majoriti dengan
penyetujuan percuma) Setiap orang berhak pengorbanan masyarakat minoriti. Bab 2 Moral And Social Responsibility
untuk dilayan sekiranya mereka setuju dan (Moral dan Tanggungjawab Sosial)
bersedia untuk dilayan. c) Universalism (sejagat) Conditions for Moral Accountability and
(b) The right of privacy (Hak untuk - Menyatakan niat/maksud yang tersirat di Liability (Keadaan dalam Tanggungjawab
bersendirian) Setiap orang berhak untuk dalam membuat sebarang keputusan/tindakan Moral)
melakukan, mendedah atau merahsiakan adalah penting (1) Knowledge and Freedom (Pengetahuan
kehidupan peribadi. - Keputusan tersebut dikira betul, tepat dan baik dan Kebebasan)
(c) The right of freedom of conscience sekiranya semua orang yang mengalami Seseorang itu bertanggungjawab atas
(Hak untuk kebebasan menyuarakan suara masalah serupa melakukan tindakan yang perbuatannya dengan kerelaan hati tanpa
hati) Setiap orang berhak untuk tidak serupa seperti yang kita lakukan. paksaan fizikal dan psikologi.
melakukan sesuatu sekiranya melanggar - Terlalu bergantung kepada perkiraan niat (2) Ignorance
prinsip moral mereka selagi tidak seseorang. (Kedunguan/kebodohan/ketidaktahuan)
bertentangan dengan pandangan - Sukar mengukur kepentingan terhadap Alasan ketidaktahuan hanya boleh digunakan
masyarakat. kewajiban atau tanggungjawap seseorang apabila sesorang tidak bersalah. Ini berlaku
(d) The right of freedom (Hak untuk individu. apabila seseorang tidak memahami hukum
edisi – zulmz65@yahoo.com
kebebasan)Setiap orang berhak mengkritik alam yang terjadi atau tidak dapat menerima
nota Etika Professional – IPKT 2006
semua yang munasabah yang dapat dijangka masyarakat syarikat Masalah di dalam pengurusan/pengelolaan
akibat daripada perbuatannya • Sumber bisnis tersebut kuasa kerana konflik di antara keuntungan/prestasi
selalunya yang besar syarikat dengan tanggungjawab/prestasi sosial.
(3) Coercion (penggunaan kekerasan / boleh • Kemungkinan Cth :Pengurangan pekerja di dalam sesebuah
paksaan) membantu berlaku confict syarikat boleh menjimatkan kos dan menaikkan
Pegawai bank yang menjaga kaunter yang menyelesaika of interest keuntungan tetapi menyebabkan ramai akan
mana menyerahkan sejumlah wang tunai n masalah • Kepakaran menjadi penganggur.
edisi – zulmz65@yahoo.com
yang ada di dalam laci kepada perompak • Tanggungjaw yang kurang di
bersenjata adalah jelas tidak bersalah dari ab sosial dalam
segi moral di dalam melesapkan harta bank. 5 masalah etika di dalam
boleh tambah mengurus pengurusan:(Akibat dari keputusan yang
keuntungan aktiviti sosial dibuat)
“Tanggungjawab moral” (moral
responsibility) a) Akibat berpanjangan – Sebarang
Def: Seseorang secara moral boleh Cara kerajaan mempengaruhi organisasi keputusan yang dibuat akan memberikan
dipertanggungjawabkan terhadap tindak d) Direct Regulation (Peraturan secara kesan yang berpanjangan kepada
tanduk mereka, sekiranya mereka terus) – Memperkenalkan dan masyarakat. Sebagai contoh, pengeluaran
mengetahui tindakan yang dibuat adalah melaksanakan undang-undang dan akan produk tidak selamat akan mengancam
dengan kerelaan hati dan tanpa sebarang tubuhkan agensi yang akan mengawasi nyawa individu.
paksaan secara fizikal mahupun psikologi. dan mengawal aktiviti-aktiviti tertentu. b) Mempunyai berbagai pilihan altenatif –
Perbezaan (material coorperation) dan e) Inderect Regulation (Peraturan tidak Berbagai pilihan alternatif perlu
formal coorperation (kerjasama formal) langsung) – Secara tidak langsung dibuat/dirancang apabila membuat
dibawah Natural Law mempengaruhi cara organisasi tersebut sebarang keputusan atau pilihan etika.
Formal Material membelanjakan wang mereka memelalui c) Mempunyai akibat yang banyak
coorperation coorperation cukai, sama ada melalui insentif mahupun (bercampur aduk) – Keuntungan dan
Seseorang Ia bermaksud subsidi. kerugian sosial serta juga pulangan
menjadi rakan seseorang diminta Cara organisasi mempengaruhi kerajaan. kewangan dan perbelanjaan sering kali
sekerja yang untuk melakukan a) Personal Contact (Hubungan peribadi) – berkait dengan pilihan alternatif etika yang
secara sukarela suatu tindakan Hubungan peribadi dan jaringan dipilih.
untuk melakukan yang masuk akal perniagaan. d) Mempunyai akibat yang tidak pasti –
perbuatan yang (logik), tidak jahat
salah, dengan pada amnya, tetapi b) Lobbying – Mempengaruhi pembuat Akibat dari sesuatu keputusan atau pilihan
undang-undang oleh pihak individu mahu etika yang diambil tidak dapat dipastikan.
mengizinkan dan pada akhirnya ia
membenarkan secara tidak pun kumpulan tertentu e) Mempunyai impak peribadi –
kejahatan langsung telah c) Political Action Committee (Tindakan Keuntungan dan kerugian sosial serta juga
dilakukan. Formal membantu orang komiti politik) – Sumbang wang kpd ahli pulangan kewangan dan perbelanjaan
cooperation tidak tersebut untuk politik untuk kempen. sering kali berkait dengan impak peribadi
pernah dapat melakukan sesuatu di dalam pilihan alternatif etika yang dipilih.
ditentukan tindakan yang d) Favours (keramahan) – Bergantung Mekanisma menganalisis permasalahan
walaupun dengan pada hakikatnya kepada keramahan untuk mendapatkan etika di dalam pengurusan
ketakutan yang adalah salah. sokongan
amat sangat Cara organisasi untuk melaksanakan a) Analisis Ekonomi – Teori Makro dan
tanggungjawab sosial Mickro ekonomi bergantung kepada
Era tanggungjawab sosial
(1) Legal compliance (Mematuhi Undang- keadaan pasaran terbuka, perbekalan dan
a) The Entrepreneurial Era (Era undang) – Organisasi patut mematuhi undang- permintaan seharusnya boleh membantu
Perindustrian) undang. di dalam sebahagian pemasalahan etika .
Berlaku lewat 1800 an. Masa ini industri
mengumpul keuntungan. Masa era ini,
(2) Ethical compliance (Mematuhi Etika) – b) Analisis Undang-undang – Sekiranya
Ikut etika yang biasa boleh diterima masyarakat masalah etika menjadi terlalu besar,
semua industri adalah kecil. (3) Philanthropic giving (Suka menderma) – undang-undang boleh digunakan untuk
b) The Depression Era (Era Beri sumbangan/dana dlm program kebajikan menguruskan masalah ini.
Kemelesetan) • Natural Law, alasan paksaan hanya c) Analisis Etika – Dalam suasana
Berlaku pada tahun 1900, masa ini boleh digunakan di dalam kes dimana normative philosophy, setiap orang
organisasi besar telah mendominisasi ketakutan berlakunya kemusnahan mempunyai dasar pemikiran di dalam
ekonomi US. Orang awam telah mengkritik kebebasan seseorang di dalam kerelaan masyarakat dan bertindak pada prinsip
organisasi kerana melakukan aktiviti melakukan tindakan tersebut. yang sama, kemudian rakan/sekumpulan
kewangan yang tidak bertanggungjawab
sehingga berlakunya keruntuhan pasaran • Kerjasama Cooperation bermaksud
di dalam masyarakat mestilah mendapat
layanan yang adil.
saham pada tahun 1929. tindakan yang dilakukan adalah bermoral
c) The Social Era (Era Sosial) pada asasnya, tetapi orang lain telah Contoh masalah etika di dalam pengurusan
Wujud pada tahun 1960an dan ketidak menggunakannya untuk melakukan (1) Paras Harga (Pricing Level) – Turun naik
ketentraman sosial. Ini kerana organisasi perbuatan tidak bermoral. harga barangan adalah masalah asas ekonomi
besar telah didakwa mempromosikan • Kerjasama Formal bermaksud seseorang tetapi ia memberikan impak kepada
peperangan di Vietnam. Empat kesatuan hak melakukan tindakan tidak bermoral, masyarakat
pengguna telah menyatakan pendirian bermaksud moral yang salah dan beliau (2) Mesej Pengiklanan (Advertising messages)
mereka kepada Presiden John Kennedy bekerjsama melakukan perbuatan jahat – Kebenaran dan penipuan terhadap mesej
mengenainya. secara moral. pengiklanan haruslah dianalisis untuk
Pendapat mengenai tangunggjawab sosial membuang keraguan di dalam minda
Bersetuju Tidak bersetuju • Kerjasama material adakala boleh masyarakat, akibat yang tidak pasti, uncertain
• Membantu • Keuntungan dijustified sebagai alasan yang baik, (3) Promosi Produk (Product promotions) – Ini
problematic adalah objektif biasanya di dalam kepentingan diri. Tetapi adalah agenda pengiklanan. Masyarakat tidak
(merupakan perniagaan kerjasama formal di dalam melakukan sepatutnya dipengaruhi secara negatif mesej
persoalan) • Penglibatan di kejahatan tidak pernah diizinkan. promosi yang diiklankan.
business dalam aktiviti Bab 3: The Nature of Ethics in Modern (4) Persekitaran Kerja (Working Condition) –
• Syarikat juga sosial Business (Etika di dalam perniagaan alaf Persekitaran tempat kerja mestilah
anggota memberikan baru) Etika dalam pengurusan conductive/sesuai
nota Etika Professional – IPKT 2006
(5) Perkhidmatan Pelanggan (Customer
Service) – Pelanggan mestilah diberi
• Proses Politik – Wakil yang dilantik/dipilih
Unit-unit produk – pasaran – proses di GE
diistilahkan “Strategik Business Unit” atau SBU.
keutamaan di dalam urusan perniagaan. dengan rasmi adalah bertanggungjawab Ia mengandungi bahagian-bahagian produk
Bab 4 Managerial Ethics and the Rule of untuk membuat rumusan mengenai yang berkaitan dan bersama mempunyai
Law undang-undang di dalam sistem yang keupayaan untuk bersaing dalam industri
Penggunaan Undang-undang dlm diwakili. melalui Strategi yang telah dijelaskan.
membuat keputusan Bab 5 Kod Etika Pengurusan korporat akan mampu mengawal
Undang-undang adalah satu set peraturan persaingan dan mengarah strategi menerusi
yang dibina oleh masyarakat untuk Def: Norma (kebiasaan) dan kepercayaan yang peruntukan sumber dengan cara menggunakan
menguasai/mengawal kelakuan di dalam dipegang oleh sesebuah organisasi. modal perancangan korporat dan bukannya
masyarakat tersebut. Oleh itu kita perlu Kod-kod Etika proses belanjawan modal. 250 bahagian produk
merujuk kepada undang-undang apabila kita Norma • Norma adalah yang disentralisasikan di GE telah digabung
menghadapi dilema etika di dalam sesuatu standard perlakuan; menjadi 73 unit strategic business yang separa
organisasi apabila memilih antara prestasi cara bagaimana berpusat.
ekonomi dan prestasi sosial. Biarkan undang- pegawai atasan mahu
undang menentukan segalanya kerana kakitangannya Prinsip yang mendasari model perancangan
masyarakat telah membina satu set bertindak bila korporat separa berpusat yang dibangunkan
peraturan yang dibuat secara kolektif berhadapan dengan oleh GE ialah setiap “SBU” berbeza dari 2
(berkumpulan) oleh anggota masyarakat situasi tertentu. dimensi:
tersebut mengenai tindakan dan kelakuan • Daya terikan industri tersebut
yang harus dibuat dan ia akan memberi • Contoh norma dalam • Kekuatan syarikat dalam industri
kesan kepada kebajikan terhadap etika ialah: tersebut.
masyarakat tersebut. Pekerja syarikat tidak Bab 6 The Moral Dimensions of an
Mengimbangi prestasi ekonomi dan sosial dibenarkan menerima Economic System (Prinsip Dimensi suatu
• Retrenchment (Pemberhentian pekerja) hadiah peribadi bernilai sistem Ekonomi)
– Berhentikan pekerja utk atasi lebih RM 25 Strategi memotivasikan dan memuaskan
kerugian. hati para pekerja
• Menghapuskan perkhidmatan orang • Dalam bentuk 1. Menyediakan latihan sama ada di
tengah – Cth dell jual komputer terus pernyataan- dalam dan di luar waktu kerja kepada
tanpa lalu org tengah pernyataan yang para pekerja mereka.
• Menjual terus produk tersebut kepada negatif 2. Memberi maklumbalas sekiranya
pengguna terakhir. mutu kerja pekerja mereka didapati
Undang-undang Kepercaya • Cara berfikir yang berkesan.
Def: Undang-undang adalah satu set an dikehendaki oleh 3. Membenarkan mereka (pekerja)
peraturan yang konsisten yang dibuat oleh pegawai atasan pada mengambil bahagian dalam membuat
masyarakat untuk mengawal kelakuan kakitangan terhadap keputusan yang berkaitan dengan
masyarakat dan telah diterbitkan (published), tugas. struktur dan objektif kerja mereka .
diterima (generally accepted) dan • Dinyatakan dalam 4. Menyediakan peluang kepada
dikuatkuasakan. bentuk yang positif. mereka untuk naik pangkat.
Ciri Undang-undang Contohnya: 5. Menyediakan suasana kerja yang
selamat untuk mereka berkerja.
• Consistent (Konsisten) – tiada “Tanggungjawab utama
kita ialah para pelanggan” Kebebasan dalam sistem kapitalis
bantahan di dalam peruntukkan
• Hak untuk menggaji tetap, hanya utk
• Universal (Menyeluruh) – dapat pekerja yang dapat memenuhi
dipakai oleh semua orang yang 5.2 Jawatan Ombusman tuntutan perniagaan dan beroperasi
menghadapi keadaan/situasi yang sama Ombusman ialah seorang yg ditugaskan untuk secara berkesan pada keuntungan
• Published (Diterbitkan/dicetak) – memberi kaunseling kepada pekerja lebih muda yang memuaskan
mengenai hal-hal berkenaan masalah kerjaya, • Hanya mengambil pekerja yang
ditulis, dicetak dan dapat dicapai oleh
semua orang kesukaran yang dihadapi organisasi dan isu-isu mempunyai pendidikan, kemahiran
etika. dan kewibawaan yang layak untuk
• Accepted (Diterima) – biasanya di 5.3 Punca-punca Kelakuan Tidak Beretika melaksanakan sesuatu operasi
patuhi oleh masyarakat Pembahagian struktur dalam organisasi perniagaan tersebut.
mewujudkan pembahagian kuasa; bidang Andaian dalam ekonomi kapitalis:
• Enforced (Dikuatkuasakan) – Langgar kuasa untuk produk, pasaran dan perubahan 1. Pilihan hidup dipilih sebebasnya oleh
undang-undang, berjaya dibuktikan , dalam proses diberikan kepada pengurus- anggota-anggota masyarakat sama
terima hukuman. pengurus bahagian, yang secara tidak langsung ada melalui proses demokrasi atau
Proses Pembentukan Undang-undang dipertanggungjawabkan ke atas prestasi melalui kontrak sosial yang
• Proses Individu - Proses ini ekonomi. tersembunyi.
Kesannya 2. Masyarakat yang terus hidup dalam
melibatkan pendirian norma individu
(1) hubungan antara bahagian tidak dapat sistem ini tanpa bantahan secara
(individual norms), kepercayaan (belief)
dimanfaatkan sebagai asas kepada ekonomi politik, secara tidak langsung
dan nilai (values) di dalam undang-
kerana persekitaran berbeza dalam setiap menunjukkan bahawa mereka
undang
bidang. memilih sistem ekonomi tersebut
• Proses Kumpulan – Setiap masyarakat (2) Pengurusan korporat dalam pembahagian (yang berbentuk kapitalis).
mempunyai latarbelakang atau kuasa mempunyai sedikit kawalan ke atas 3. Kebebasan majikan mengupah dan
persekitaran yang mengabungkan nilai bahagian-bahagian lain
mendapatkan pekerja yang layak
ajaran agama, tradisi budaya, sahaja bermaksud tiada seorang pun
kedudukan ekonomi, pembangunan 5.4 Pembangunan Sistem Perancangan Baru
ahli masyarakat yang boleh menuntut
teknologi, organisasi sosial, Politik secara moral ke atas sebarang
Sistem Perancangan General Elektrik (GE)
• Proses Sosial – Perubahan di dalam Kaedah perancangan strategi dikenali sebagai
pekerjaan tertentu yang ditawarkan di
norma (norms), kepercayaan (belief) dalam sektor swasta.
‘portpolio model’ kerana ia menilai setiap unit
dan nilai (values) akan memberikan Affirmative Preferential
proses pasaran dalam syarikat sebagai satu
kesan yang ketara di atas undang- Action Treatment
pelaburan yang boleh ditingkatkan, dikekalkan
undang atau dikurangkan mengikut masa. Pekerjaan dan Juga dikenali
nota Etika Professional – IPKT 2006
peluang sebagai ‘Setting dalam jawatan yang sedang dipegangnya tidak Mungkin agak jarang berlaku seorang boss
kenaikan pangat Quotas’ – memuaskan. mengamuk dan mencaci maki pekerja
terbuka kepada menetapkan kuota, 6.3.1 A Few Key Ethical Do’s and Don’ts for bawahan mereka di hadapan pekerja-
semua tanpa amalan Performance Appraisal (Beberapa kod etika pekerja lain dalam satu mesyuarat/
mengira jantina, mengutamakan – apa yang harus dan tidak harus dilakukan perjumpaan syarikat. Pekerja juga mungkin
bangsa, agana, menggaji atau untuk Penilaian Prestasi) diancam akan kehilangan pekerjaan
umur dan menaikkan pangat 1. Pekerja haruslah jelas dengan objektif yang sekiranya tidak bersetuju mengenai:
sebagainya individu dari ditetapkan sepanjang tempoh penilaian dan 1. Memalsukan penyata kewangan
kelompok kaum mereka harus berperanan aktif dalam mencapai 2. Melayan permintaan hubungan seks dengan
minoriti berbanding okbjektif ini. boss
individu dari kaum 2. Maklum balas daripada majikan haruslah 3. Lari dari tugas juri awam di mahkamh (di US
bukan minoriti. disampaikan secara berterusan. Adalah tidak sahaja)
6.1.4 Wages (Upah) adil bagi seseorang pekerja sekiranya 4. Membuat sumpah palsu bagi pihak syarikat
Upah/gaji pekerja biasanya ditentukan oleh diberitahu mengenai prestasi kerjanya yang
pasaran dan ia bertujuan untuk menarik teruk hanya pada akhir tempoh penilaian Bab 8 Loyalty To A Company (Kesetiaan
minat orang untuk menjadi pekerja ataupun tersebut. Kepada Syarikat)
untuk mengekalkan pekerja yang 3. Prestasi harus dinilai berdasarkan kriteria- 8.1 What Layalty Means (Apakah Makna
berkebolehan. kriteria yang sahih (valid). Tidak adil untuk Kesetiaan)
6.15 Equal Pay for Equal Work menilai prestasi pekerja menggunakan pelan
(Upah yang sama untuk kerja yang sama) yang tidak disahkan oleh syarikat. Apabila seorang menerima suatu pekerjaan
edisi – zulmz65@yahoo.com 4. Penyelia perlu mencatatkan maklumat dengan satu syarikat, dia perlu setia kepada
secukupnya berkaitan dengan kecekapan atau syarikat tersebut, sama ada semasa berkerja
Konsep ‘upah yang sama untuk kerja yang ketidak kecekapan pekerja yang dinilai disitu dan kadang-kala selepas meninggalkan
sama’ telah diterima pakai sebahagian dari sepanjang tempoh penilaian prestasi tersebut. syarikat tersebut.
undang-undang buruh Amerika Syarikat. Majikan yang bergantung kepada penilaian 8.2 Whistle Blowing (Whistle blowing)
Pekerja yang melaksanakan satu jenis yang tidak dicatatkan sebaiknya semasa proses Whistle blowing di dunia perniagaan adalah
pekerjaan yang sama mestilah mendapat gaji penilaian mungkin mengakibatkan ada pekerja seseorang yang menuduh rakan sekerjanya,
yang sama kecuali didapati sesetengah yang cemerlang tetapi tidak mendapat penyeliaan atau pegawai syarikat tindakan tidak
daripada mereka dapat melaksanakan kerja ganjaran/penilaian sewajarnya kerana majikan sah atau tidak moral
mereka dengan lebih pantas atau lebih cekap yang menilai tidak mencatat data secara Terdapat 2 jenis whistle blowing:
kerana mereka lebih berpengalaman. Ini
memberikan mereka hak untuk mendapatkan
sistematik.
5. Pekerja yang tidak cekap/tidak memuaskan
• Dalaman - Jika tuduhan dibuat melalui talian
upah yang lebih berbanding pekerja baru harus dimaklumkan mengenainya. Ini adalah penyeliaan atau saluran yang tertentu di dalam
walaupun mereka membuat kerja yang sama. tanggungjawab seorang majikan. Pekerja syarikat tersebut.
6.1.6 Equal Pay for Comparable Work
(Upah Sama Rata Untuk Kerja Yang
berhak untuk mendapatkan khidmat nasihat, • Luaran – Sekiranya tuduhan tersebut
latihan, tunjuk ajar untuk memperbaiki prestasi dilaporkan kepada orang luar atau agensi-
Setanding) kerja mereka.
Beberapa tahun kebelakangan ini, konsep agensi diluar syarikat, seperti pihak berkuasa
6. Hanya orang yang berkelayakan sahaja yang atau kepada media.
“Upah Sama Rata Untuk Kerja Yang seharusnya menilai pekerja-pekerja.
Setanding” semakin diterima di beberapa
negeri di Amerika dimana kakitangan 8.2.1 Internal Whistel Blowing (Kaki adu
Bab 7 Employee’s Privacy (Privasi Pekerja) dalaman)
kerajaan akan diberikan upah yang sama 7.1 Respecting Empolyee’s Rights to Privacy
sekiranya didapati kerja-kerja mereka Mungkin berlaku apabila seseorang
(Menghormati hak Pekerja untuk Privasi) pengurus mengesyaki pengurus lain,
walaupun berbeza pelaksanaannya, Semua syarikat mempunyai hak untuk
memerlukan tahap pendidikan, pengetahuan Memalsukan akaun perbelanjaan
melindungi kepentingan syarikat dari penipuan, Mengambil bayaran balik yang diberikan
dan pengalaman yang sama. Contohnya kebocoran maklumat sehinggalah kerosakkan
upah di antara pekerja am Majlis oleh pembekal
ke atas kemudahan syarikat, pekerja, Menggunakan bahan atau kemudahan
Perbandaran dan jurutaip. Bidang berbeza pelanggan atau pengguna awam yang
tetapi kelayakan sama. syarikat untuk tujuan peribadi
menggunakan perkhidmatan mereka. Mencuri bekalan atau peralatan syarikat
6.1.7 Who Get What Share of the Return - pengurus sentiasa perlu mengetahui sejarah
on Resources (Siapa yang memperolehi Bekerja sambilan dengan syarikat pesaing
peribadi pemohon-pemohon pekerja ke syarikat
keuntungan dari sumber yang ada) mereka.- ujian pra-pekerjaan , Ujian polygraph
Terdapat hubungkait antara jumlah sumber 8.2.2 External Whistle Blowing (Whistle
(ujian mengesan pembohongan) blowing Luaran)
bahan yang digunakan oleh syarikat dan 7.2 Substance Abuse (Pengkhianatan yang
kewajiban mereka untuk mengagihkan Berlaku apabila pengurus/pekerja membuat
paling asas) laporan mengenai salahlaku syarikat
keuntungan yang diperolehi kepada ahli Tiada syarikat yang mahu diletakkan dalam
masyarakat. Keuntungan ini bukan hanya kepada pihak berkuasa atau pihak media
kedudukan yang terancam akibat pekerja pengawasan yang sepatutnya masih gagal
bergantung kepada jumlah sumber bahan mereka yang tidak dapat melaksanakan
yang telah digunakan tetapi juga: menghentikan salahlaku tersebut.
tanggungjawab mereka kerana pengaruh
• Bagaimana syarikat mengurus sumber dadah dan arak. ujian penggunaan dadah 8.3 The Morality of Firing Whistle
menjadi sebahagian dari keperluan dalam Blowers (Memecat kaki adu)
bahan tersebut; dan
pengambilan pekerja baru dalam Penyebar whistle blowing, sama ada
• Tahap produktiviti para pekerja mereka
kebanyakkan perniagaan. dalaman atau luaran dianggap melakukan
6.2 Rangking and Rating (Kedudukan dan Ada dua keadaan dimana ujian rambang
Penilaian) sesuatu yang bermoral sekiranya mereka
boleh dilaksanakan. berniat untuk menghalang sebarang
Berapa baik/banyak pekerja dibayar
gaji/upah biasanya bergantung kepada • 1. Prasangka yang berasas bahawa musibah yang mungkin berlaku kepada
penilaian pegawai penyelia yang melihat seseorang pekerja itu ketagih dadah. orang ramai atau ke atas alam sekitar.
bagaimana pekerja tersebut melakukan tugas Musibah yang mungkin dibenarkan oleh
mereka dari kaca mata penyelia tersebut. • 2. Bukti sahih secara statistik yang pegawai-pegawai syarikat. Maka adalah
Prestasi kerja dan potensi untuk naik pangkat menunjukkan kejadian sesuatu yang tidak adil dan jelas tidak
adalah dua benda yang berbeza. Seseorang penyalahgunaan dadah oleh pekerja bermoral untuk menghukum seseorang
yang dilihat mampu memegang tersebut. yang melakukan tindakan yang bermoral
tanggungjawab yang lebih besar tidak akan 7.3 Abusing Employees (Penderaan semata-mata untuk membalas dendam
dinaikkan pangkat sekiranya prestasi kerja Pekerja) atau mengambil hati pihak atasan yang
tidak suka perbuatan yang tidak suka
nota Etika Professional – IPKT 2006
perbuatan ‘membuka pekung di dada’
dalam syarikat mereka.

8.4 What Loyalty Does Not Mean


(Kesetiaan Yang Tidak Bertempat)

Kadang-kadang pengurus beranggapan


bahawa kesetiaan itu termasuklah
perbuatan ‘menutup’ kesalahan serius
atau salahlaku yang dilakukan oleh bos.
Tanggapan ini adalah tanggapan yang
salah.

Mereka juga bertanggungjawab untuk


memaklumkan majikan mengenai
tindakan seseorang pekerja atau
sekumpulan pekerja yang mungkin
memberi kesan buruk ke atas operasi
majikan. Tetapi, salahlaku majikan juga
tidak seharusnya dibiarkan.

“ Selamat Belajor .. harap dapat skor A” .


..............................................................cg
zul
edisi – zulmz65@yahoo.com