srI: srImathE rAmAnujAya nama

:

irAmAnusa nURRandhAdhi

thiruvarangkaththamuthanAr aruLich seydha prapanna gAyathri ennum

irAmAnusa nURRandhAdhi
irAmAnusa nURRandhAdhith thaniyankaL vEdhap pirAn battar aruLich seydhavai munnai vinai agala mUngkiR kudi amudhan * ponnang kazhaR kamalap pOdhiraNdum * - ennudaiya sennikkaNiyAgach sErththinEn * then pulaththArkku ennuk kadavudaiyEn yAn? nayantharu pErinbam ellAm pazhudhinRi1 naNNinar2 pAl * sayantharu kIrththi irAmAnusa muni thALiNai mEl * uyarndha guNaththuth thiruvarangkaththamudhu Ongkum anbAl iyambum * kaliththuRai andhAdhi Odha isai nenjchamE! ini en kuRai namakku? emperumAnAr thirunAmaththAl * muni thandha nURRettuch sAviththiri ennu nuNporuLai * kani thandha senjchol kaliththuRai andhAdhi pAdith thandhAn * punidhan thiruvarangkaththamudhAgiya puNNiyanE abiyukthar aruLich seydhadhu sollin thogai koNdu unadhadip pOdhukkuth thoNdu seyyum * nallanbar Eththum un nAmam ellAm endhan nAvin uLLE * allum pagalum amarumpadi nalgu aRu samayam vellum parama! * irAmAnusa! idhu en viNNappamE thiruvarangkaththamudhanAr aruLich seydha prapanna gAyathri ennum
3

irAmAnusa nURRandhAdhi

* pU mannu mAdhu porundhiya mArban * pugazh malindha
pA mannu mARan * adi paNindhuyndhavan ** palkalaiyOr thAm manna vandha irAmAnusan * charaNAravindham nAm manni vAzha * nenjchE! solluvOm avan nAmangkaLE 1

* kaLLAr pozhil thennarangkan * kamalap padhangkaL nenjchil
koLLA * manisarai nIngki ** kuRaiyal pirAn adik kIzh viLLAdha anban irAmAnusan * mikka sIlam allAl uLLAdhu en nenjchu * onRaRiyEn enakkuRRa pEriyalvE pEriyal nenjchE! * adi paNindhEn unnai * pEyp piRavip
1 2

2

pazhudhenRu naNNinan 3 iththaniyan migudhiyAga vazhangkuvadhillai AzvAr emperumAnAr jIyar thiruvadigaLE sharaNam http://www.acharya.org

srI: srImathE rAmAnujAya nama:

irAmAnusa nURRandhAdhi

pUriyarOduLLa * suRRam pulaththip4 ** poruvarum sIr Ariyan semmai irAmAnusa munikkanbu seyyum * sIriya pERudaiyAr * adik kIzh ennaich sErththadhaRkE ennaip puviyil oru poruLAkki * maruL surandha munnaip pazhavinai vEraRuththu ** Uzhi mudhalvanaiyE pannap paNiththa irAmAnusan * paran pAdhamum en sennith tharikka vaiththAn * enakkEdhum sidhaivillaiyE enakkuRRa selvam irAmAnusan enRu * isaiyagillA manakkuRRa mAndhar * pazhikkil pugazh ** avan manniya sIr thanakkuRRa anbar avan thirunAmangkaL sARRum enbA * inakkuRRam kANagillAr * paththi Eyndha iyalvidhenRE5 iyalum poruLum isaiyath thoduththu * InkavigaL anbAl mayal koNdu vAzhththum * irAmAnusanai ** madhi inmaiyAl payilum kavigaLil paththiyillAdha en pAvi nenjchAl * muyalginRanan * avan than perung kIrththi mozhindhidavE

3

4

5

6

* mozhiyaik kadakkum perum pugazhAn * vanjcha mukkuRumbAm
kuzhiyaik kadakkum * nam6 kUraththAzhvAn charaN kUdiya pin ** pazhiyaik kadaththum irAmAnusan * pugazh pAdi allA vazhiyaik kadaththal * enakkiniyAdhum varuththamanRE varuththum puRaviruL mARRa * em poygaip pirAn maRaiyin kuruththin poruLaiyum * senthamizh thannaiyum kUtti ** onRath thiriththanReriththa thiruviLakkaith than thiru uLLaththE * iruththum paraman * irAmAnusan em iRaiyavanE iRaivanaik kANum idhayaththiruL keda * njAnam ennum niRai viLakkERRiya * bUthath thiruvadi thALgaL ** nenjchath thuRaiya vaiththALum irAmAnusan * pugazh Odhum nallOr maRaiyinaik kAththu * indha maNNagaththE manna vaippavarE manniya pEriruL mANda pin * kOvaluL mAmalarAL thannodu mAyanaik * kaNdamai kAttum ** thamizhth thalaivan ponnadi pORRum irAmAnusaRku anbu pUNdavar thAL * senniyil sUdum * thiru udaiyAr enRum sIriyarE sIriya nAnmaRaich semporuL * senthamizhAl aLiththa pAriyalum pugazhp * pAN perumAL ** charaNAm padhumath thAriyal senni irAmAnusan thannaich sArndhavar tham * kAriya7 vaNmai * ennAl solloNAdhu ikkadalidaththE idangkoNda kIrththi mazhisaikkiRaivan * iNaiyadip pOdhu adangkum * idhayaththu irAmAnusan ** ampoR pAdham enRum
4 5

7

8

9

10

11

pularththi iyalidhenRE 6 kadaththum em 7 kAriyal AzvAr emperumAnAr jIyar thiruvadigaLE sharaNam http://www.acharya.org

srI: srImathE rAmAnujAya nama:

irAmAnusa nURRandhAdhi

kadangkoNdiRainjchum thirumunivarkkanRik kAdhal seyyAth * thidangkoNda njAniyarkkE * adiyEn anbu seyvadhuvE seyyum pasunthuLavath thozhil mAlaiyum * senthamizhil peyyum * maRaith thamizh mAlaiyum ** pErAdha sIr arangkaththu aiyan kazhaRkaNiyum paran thAL anRi * AdhariyA meyyan * irAmAnusan charaNE gadhi vERenakkE gadhikkup padhaRi * vengkAnamum kallum kadalum ellAm kodhikkath * thavam seyyum koLgai aRREn ** kolli kAvalan sol padhikkum kalaik kavi pAdum periyavar pAdhangkaLE * thudhikkum paraman * irAmAnusan ennaich sOrvilanE sOrAdha kAdhal perunj suzhippAl * thollai mAlai onRum pArAdhu avanaip * pallANdenRu kAppidum ** pAnmaiyan thAL pErAdha uLLaththu irAmAnusan than piRangkiya sIr * sArA manisaraich sErEn * enakku enna thAzhviniyE?

12

13

14

15

* thAzhvonRillA maRai thAzhndhu * thalamuzhudhum kaliyE
ALginRa nAL vandhu * aLiththavan kANmin ** arangkar mauli sUzhginRa mAlaiyaich sUdik koduththavaL thollaruLAl * vAzhginRa vaLLal * irAmAnusan ennum mAmuniyE muniyAr thuyarangkaL mundhilum * inbangkaL moyththidinum kaniyAr manam * kaNNa mangkai ninRAnai ** kalai paravum thani yAnaiyaith thaN thamizh seydha nIlan thanakku * ulagil iniyAnai * engkaL irAmAnusanai vandheydhinarE eydhaRkariya maRaigaLai * Ayiram inthamizhAl seydhaRku ulagil varum * sadakOpanai ** sindhai uLLE peydhaRku isaiyum periyavar sIrai uyirgaL ellAm * uydhaRku udhavum * irAmAnusan em uRuthuNaiyE uRuperum selvamum thandhaiyum thAyum * uyar guruvum veRi tharu * pUmagaL nAdhanum ** mARan viLangkiya sIr neRi tharum senthamizh AraNamE enRu innINilaththOr * aRithara ninRa * irAmAnusan enakku AramudhE Arap pozhil then kurugaip pirAn * amudhath thiruvAy Irath thamizhin * isai uNarndhOrkatku ** iniyavar tham sIraip payinRuyyum sIlangkoL nAthamuniyai * nenjchAl vArip parugum * irAmAnusan endhan mAnidhiyE nidhiyaip pozhiyum mugil enRu * nIsar tham vAsal paRRith * thuthikaRRu ulagil thuvaLginRilEn ini ** thUy neRi sEr edhikatkiRaivan yamunaith thuRaivan iNai adiyAm * gadhi peRRudaiya * irAmAnusan ennaik kAththananE kArththigaiyAnum kari mugaththAnum * kanalum mukkaN mUrththiyum * mOdiyum veppum mudhugittu ** mUvulagum
AzvAr emperumAnAr jIyar thiruvadigaLE sharaNam http://www.acharya.org

16

17

18

19

20

21

srI: srImathE rAmAnujAya nama:

irAmAnusa nURRandhAdhi

pUththavanE! enRu pORRida vANan pizhai poRuththa * thIrththanai Eththum * irAmAnusan endhan sEma vaippE vaippAya vAnporuL enRu * nallanbar manaththagaththE * eppOdhum vaikkum irAmAnusanai ** iru nilaththil oppAr ilAdha uRuvinaiyEn8 vanjcha nenjchil vaiththu * muppOdhum vAzhththuvan * ennAm idhu avan moy pugazhkkE? moyththa en9 thIvinaiyAl10 * palludal thoRum mUththu * adhanAl eyththozhindhEn * muna nALgaL ellAm ** inRu kaNduyarndhEn poyththavam pORRum pulaich samayangkaL nilaththaviyak * kaiththa meynj njAnaththu * irAmAnusan ennum kAr thannaiyE kArEy karuNai irAmAnusa! * ikkadalidaththil ArE aRibavar * nin aruLin thanmai ** allalukku nErE uRaividam nAn vandhu nI ennai uyththa pin * un sIrE uyirkkuyirAy * adiyERku inRu thiththikkumE thikkuRRa kIrththi irAmAnusanai * en sey vinaiyAm meyk kuRRam nIkki * viLangkiya mEgaththai ** mEvu nallOr ekkuRRavALar edhu piRappu EdhiyalvAga ninROr * akkuRRam appiRappu * avviyalvE nammai AtkoLLumE koLLak kuRaivaRRilangki * kozhundhu vittOngkiya un vaLLal thanaththinAl * valvinaiyEn manam nI pugundhAy ** veLLaich sudar vidum un peru mEnmaikku izhukkidhenRu * thaLLuRRirangkum * irAmAnusa! en thani nenjchamE nenjchil kaRai koNda kanjchanaik kAyndha nimalan * nangkaL panjchith thiruvadip * pinnai than kAdhalan ** pAdham naNNA vanjcharkkariya irAmAnusan * pugazh anRi en vAy konjchip paravagillAdhu * enna vAzhvu inRu kUdiyadhE! kUttum vidhi enRu11 kUdum kolO? * then kurugaip pirAn pAttennum * vEdhap pasunthamizh thannaith ** than paththi ennum vIttin kaN vaiththa irAmAnusan * pugazh mey uNarndhOr IttangkaL thannai * en nAttangkaL kaNdu inbam eydhidavE inbam tharu peru vIdu vandheydhilen? * eNNiRantha thunbam tharu * nirayam pala sUzhilen? ** thollulagil manpalluyirgatku iRaiyavan mAyan ena mozhindha * anban anagan * irAmAnusan ennai ANdananE

22

23

24

25

26

27

28

29

30

* ANdugaL nAL thingkaLAy * nigazh kAlam ellAm manamE!
INdu * pal yOnigaL thORuzhalvOm ** inROreNNinRiyE kANthagu thOL aNNal thennaththiyUrar kazhaliNaik kIzhp *
8 9

aruvinaiyEn ven 10 thIvinaiyAr 11 inRu AzvAr emperumAnAr jIyar thiruvadigaLE sharaNam http://www.acharya.org

srI: srImathE rAmAnujAya nama:

irAmAnusa nURRandhAdhi

pUNda anbALan * irAmAnusanaip porundhinamE porundhiya thEsum poRaiyum thiRalum pugazhum * nalla thirundhiya njAnamum * selvamum sErum ** seRu kaliyAl varundhiya njAlaththai vaNmaiyinAl * vandheduththaLiththa arunthavan * engkaL irAmAnusanai adaibavarkkE adaiyAr kamalaththu alarmagaL kELvan * kai Azhi ennum padaiyOdu nAndhagamum padar thaNdum ** oN sArngka villum pudaiyAr purisangkamum indhap bUthalam kAppadhaRku * enRu idaiyE * irAmAnusa muni Ayina innilaththE nilaththaich seRuththuNNum nIsak kaliyai * ninaippariya balaththaich seRuththum * piRangkiyadhillai ** en peyvinai then pulaththil poRiththa appuththagach chummai poRukkiya pin * nalaththaip poRuththadhu * irAmAnusan than nayap pugazhE nayavEn oru dheyvam nAnilaththE * sila mAnidaththaip puyalE enak * kavi pORRi seyyEn ** ponnarangkam ennil mayalE perugum irAmAnusan * mannu mAmalarth thAL ayarEn * aruvinai ennai evvARu inRadarppadhuvE? adal koNda nEmiyan Aruyir nAthan12 * anRAraNach sol kadal koNda oNporuL kaNdaLippa ** pinnum kAsiniyOr idarin kaN vIzhndhidath thAnum avvoNporuL koNdu * avar pin padarum guNan * em irAmAnusan than padi idhuvE padi koNda kIrththi irAmAyaNam ennum paththi veLLam * kudi koNda kOyil irAmAnusan guNam kURum ** anbar kadikoNda mAmalarth thAL kalandhuLLam kaniyum nallOr * adi kaNdu koNdugandhu * ennaiyum ALavarkku AkkinarE Akki adimai nilaip piththanai ennai inRu * avamE pOkkip puRaththittadhu * enporuLA munbu ** puNNiyar tham vAkkil piriyA irAmAnusa! * nin aruLin vaNNam nOkkil therivaridhAl * uraiyAy indha nuNporuLE poruLum pudhalvarum bUmiyum * pUngkuzhalArum enRE maruL koNdiLaikkum * namakku nenjchE! ** maRRuLAr tharamO iruL koNda venthuyar mARRith thannIRil perum pugazhE * theruLum theruL thandhu * irAmAnusan seyyum sEmangkaLE sEma nal vIdum poruLum dharumamum * sIriya naR kAmamum * enRivai nAnkenbar ** nAnkinum kaNNanukkE Amadhu kAmam aRam poruL vIdidhaRkenRuraiththAn * vAmanan sIlan13 * irAmAnusan indha maN misaiyE maNmisai yOnigaL thORum piRandhu * engkaL mAdhavanE
12 13

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

nAthan enRu vAmanan sIrai AzvAr emperumAnAr jIyar thiruvadigaLE sharaNam http://www.acharya.org

srI: srImathE rAmAnujAya nama:

irAmAnusa nURRandhAdhi

kaNNuRa niRkilum * kANagillA ** ulagOrgaL ellAm aNNal irAmAnusan vandhu thOnRiya appozhudhE * naNNaru njAnam thalaik koNdu * nAraNaRkAyinarE AyizhaiyAr kongkai thangkum * akkAdhal aLaRRazhundhi mAyum en Aviyai * vandheduththAn inRu ** mAmalarAL nAyagan ellA uyirgatkum nAthan * arangkan ennum thUyavan * thIdhil irAmAnusan thollaruL surandhE surakkum thiruvum uNarvum * solappugil vAyamudham parakkum * iruvinai paRRaRavOdum ** padiyil uLLIr! uraikkinRanan umakku yAn aRam sIRum uRukaliyaith * thurakkum perumai * irAmAnusan enRu solluminE sollAr thamizh oru mUnRum * surudhikaL nAnkum ellai illA aRa neRi * yAvum therindhavan ** eNNarum sIr nallAr paravum irAmAnusan * thirunAmam nambik kallAr agalidaththOr * ethu pERenRu kAmipparE pERonRu maRRillai nin charaN anRi * appERu aLiththaRku ARonRum illai * maRRachcharaN anRi ** enRu ipporuLaith thERum avarkkum enakkum unaith thandha semmai sollAl * kURum paramanRu * irAmAnusa! meymmai kURidilE kURum samayangkaL ARum kulaiya * kuvalayaththE mARan paNiththa * maRai uNarndhOnai ** madhiyiliyEn thERumpadi en manam pugundhAnaith * thisai anaiththum ERum guNanai * irAmAnusanai iRainjchinamE iRainjchappadum paran Isan arangkan enRu * ivvulagaththu aRam seppum * aNNal irAmAnusan ** en aruvinaiyin thiRam seRRu iravum pagalum vidAdhu endhan sindhai uLLE * niRaindhu oppaRa irundhAn * enakku Arum nigarillaiyE nigarinRi ninRa en nIsadhaikku * nin14 aruLin kaNanRip pugal onRum illai * arutkum aqdhE pugal ** punmaiyilOr pagarum perumai irAmAnusa! * ini nAm pazhudhE agalum poruL en? * payan iruvOmukkumAna pinnE Anadhu semmai aRa neRi * poymmai aRusamayam pOnadhu ponRi * iRandhadhu vengkali ** pUngkamalath thEnadhi pAy vayal thennarangkan kazhal senni vaiththuth * thAn adhil mannum * irAmAnusan iththalaththudhiththE udhippana uththamar sindhaiyuL * onnalar nenjcham anjchik kodhiththida * mARi nadappana ** koLLai van kuRRam ellAm padhiththa en punkavip pAvinam pUNdana pAvuthol sIr * edhiththalai nAthan * irAmAnusan than iNai adiyE

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

14

un AzvAr emperumAnAr jIyar thiruvadigaLE sharaNam http://www.acharya.org

srI: srImathE rAmAnujAya nama:

irAmAnusa nURRandhAdhi

adiyaith thodarndhezhum aivargatkAy * anRu bArathap pOr mudiyap * parinedunthEr vidum kOnai ** muzhudhuNarndha adiyarkkamudham irAmAnusan * ennai ALa vandhu ip padiyil piRandhadhu * maRRillai kAraNam pArththidilE pArththAn aRusamayangkaL padhaippa * ippAr muzhudhum pOrththAn pugazh koNdu * punmaiyinEn idaith thAn pugundhu ** thIrththAn iruvinai thIrththu arangkan seyya * thALiNaiyOdu ArththAn * ivai em irAmAnusan seyyum aRpudhamE aRpudhan semmai irAmAnusan * ennai ALa vandha kaRpagam * kaRRavar kAmuRu sIlan ** karudhariya paRpalluyirgaLum pallulagu yAvum paranadhennum * naRporuL thannai * innAnilaththE vandhu nAttinanE nAttiya nIsach samayangkaL mANdana * nAraNanaik kAttiya vEdham kaLippuRRadhu ** then kurugai vaLLal vAttamilA vaN thamizh maRai vAzhndhadhu * maNNulagil Ittiya sIlaththu * irAmAnusan than iyalvu kaNdE kaNdavar sindhai kavarum * kadipozhil thennarangkan * thoNdar kulAvum irAmAnusanaith ** thogaiyiRandha paNtharu vEdhangkaL pArmEl nilavidap pArththaruLum * koNdalai mEvith thozhum * kudiyAm engkaL kOkkulamE15 kOkkula mannarai mUvezhukAl * oru kUr mazhuvAl pOkkiya dhEvanaip * pORRum punidhan ** buvanam engkum Akkiya kIrththi irAmAnusanai adaindha pin * en vAkkuraiyAdhu * en manam ninaiyAdhu ini maRRonRaiyE maRRoru pERu madhiyAdhu * arangkan malaradikku AL uRRavarE * thanakkuRRavarAyk koLLum uththamanai ** naRRavar pORRum irAmAnusanai * innAnilaththE peRRanan * peRRa pin maRRaRiyEn oru pEdhaimaiyE pEdhaiyar vEdhap poruL idhenRu unnip * piramam nanRenRu Odhi * maRRellA uyirum aqdhenRE ** uyirgaL mey vittu Adhip paranOdu onRAm enRu sollum avvallal ellAm * vAdhil venRAn * em irAmAnusan meymmadhik kadalE kadal aLavAya thisai ettinuLLum * kali iruLE midai tharu kAlaththu irAmAnusan ** mikka nAnmaRaiyin sudar oLiyAl avviruLaith thurandhilanEl * uyirai udaiyavan * nAraNan enRu aRivAr illai uRRuNarndhE uNarndha meynj njAniyar yOganthoRum * thiruvAymozhiyin maNam tharum * innisai mannum idanthoRum ** mAmalarAL puNarndha ponmArban porundhum padhi thoRum pukku niRkum * guNam thigazh koNdal * irAmAnusan em kulak kozhundhE
15

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

kOkkudiyE AzvAr emperumAnAr jIyar thiruvadigaLE sharaNam http://www.acharya.org

srI: srImathE rAmAnujAya nama:

irAmAnusa nURRandhAdhi

kozhundhu vittOdip padarum vengkOLvinaiyAl * nirayaththu azhundhiyittEnai * vandhAt koNda pinnum ** arumunivar thozhum thavaththOn em irAmAnusan * thol pugazh16 sudar mik kezhundhadhu * aththAl nalladhisayam kaNdadhu irunilamE irundhEn iruvinaip pAsam kazhaRRi * inRu yAn iRaiyum varundhEn * ini em irAmAnusan ** mannu mAmalarth thAL porundhA nilaiyudaip punmaiyinOrkku onRum nanmai seyyAp * perundhEvaraip17 paravum * periyOr tham kazhal pidiththE pidiyaith thodarum kaLiRenna * yAn un piRangkiya sIr adiyaith thodarumpadi nalga vENdum ** aRusamayach chediyaith thodarum maruL seRindhOr sidhaindhOda vandhu * ip padiyaith thodarum * irAmAnusa! mikka paNdidhanE! paNtharu mARan pasunthamizh * Anandham pAy madhamAy viNdida * engkaL irAmAnusa muni vEzham ** meymmai koNda nal vEdhak kozhundhaNdam Endhik kuvalayaththE * maNdi vandhEnRadhu * vAdhiyargAL! ungkaL vAzhvaRRadhE vAzhvaRRadhu thollai vAdhiyarkku * enRum maRaiyavar tham thAzhvaRRadhu * thavam thAraNi peRRadhu ** thaththuva nUl kUzhaRRadhu kuRRam ellAm padhiththa guNaththinarkku * an nAzhaRRadhu * nam irAmAnusan thandha njAnaththilE njAnam kanindha nalam koNdu * nAL thoRum naibavarkku vAnam koduppadhu mAdhavan ** valvinaiyEn manaththil Inam kadindha irAmAnusan * thannai eydhinarkku ath thAnam koduppadhu * than thagavennum charaN koduththE saraNam adaindha dharumanukkA * paNdu nURRuvarai maraNam adaiviththa mAyavan ** thannai vaNangka vaiththa karaNam ivai umakkanRenRu irAmAnusan * uyirgatku araN angkamaiththilanEl * araNAr maRRu ivvAruyirkkE? Ar enakkinRu nigar sollil? * mAyan anRu aivar dheyvath thErinil seppiya * gIthaiyin semmaip ** poruL theriyap pArinil sonna irAmAnusanaip paNiyum nallOr * sIrinil senRu paNindhadhu * en Aviyum sindhaiyumE sindhaiyinOdu karaNangkaL yAvum sidhaindhu * munnAL andhamuRRAzhndhadhu kaNdu ** ivai endhanakku anRaruLAl thandha arangkanum than charaN thandhilan * thAnadhu thandhu * endhai irAmAnusan vantheduththanan inRennaiyE ennaiyum pArththu en iyalvaiyum pArththu * eNNil palguNaththa unnaiyum pArkkil * aruL seyvadhE nalam ** anRi enpAl pinnaiyum pArkkil nalam uLadhE? * un perung karuNai
16 17

61

62

63

64

65

66

67

68

69

than pugazh perundhEvanaip AzvAr emperumAnAr jIyar thiruvadigaLE sharaNam http://www.acharya.org

srI: srImathE rAmAnujAya nama:

irAmAnusa nURRandhAdhi

thannai en pArppar? * irAmAnusa! unnaich sArndhavarE sArnthadhen sindhai un thALiNaik kIzh * anbu thAn migavum kUrndhadhu * aththAmaraith thALgaLukku ** undhan guNangkaLukkE thIrndhadhu en seygai mun seyvinai * nI seyvinai18 adhanAl pErndhadhu * vaNmai irAmAnusa! em perunthagaiyE! kaiththanan thIya samayak kalagaraik * kAsinikkE uyththanan * thUya maRai neRi thannai ** enRunni uLLam neyththavan pOdirundhEththum niRai pugazhOrudanE * vaiththanan ennai * irAmAnusan mikka vaNmai seydhE vaNmaiyinAlum than mAthagavAlum * madhi puraiyum thaNmaiyinAlum * iththAraNiyOrgatku ** thAn saraNAy uNmai nal njAnam uraiththa irAmAnusanai unnum * thiNmai allAl enakkillai * maRROr nilai thErndhidilE thErAr maRaiyin thiRam enRu * mAyavan thIyavaraik kUrAzhi koNdu kuRaippadhu ** koNdal anaiya vaNmai ErAr guNaththu em irAmAnusan * avvezhil maRaiyil sErAdhavaraich sidhaippadhu * appOdhu oru sinthai seydhE seyththalaich sangkam sezhumuththamInum * thiruvarangkar kaiththalaththAzhiyum * sangkamum Endhi ** nangkaN mugappE moyththalaiththu19 unnai vidEn enRirukkilum nin pugazhE * moyththalaikkum vandhu * irAmAnusa! ennai muRRum ninRE

70

71

72

73

74

75

* ninRavaN kIrththiyum nIL punalum * niRai vEngkadap poR
kunRamum * vaikuntha nAdum kulaviya pARkadalum ** undhanakku eththanai inbam tharum un iNai malarth thAL * endhanakkum adhu * irAmAnusa! ivai IndharuLE Indhanan IyAdha innaruL * eNNil maRaik kuRumbaip pAyndhanan * ammaRaip palporuLAl ** ippadi anaiththum Eyndhanan20 kIrththiyinAl en vinaigaLai * vEr paRiyak kAyndhanan * vaNmai irAmAnusaRku en karuththiniyE? karuththil pugundhu uLLil kaLLam kazhaRRi * karudhariya varuththaththinAl * miga vanjchiththu ** nI indha maNNagaththE thiruththith thirumagaL kELvanukkAkkiya pin * en nenjchil poruththap padAdhu * em irAmAnusa! maRROr poyp poruLE poyyaich surakkum poruLaith thuRandhu * indhap bUthalaththE meyyaip purakkum * irAmAnusan niRka ** vERu nammai uyyak koLLa valla dheyvam ingku yAdhenRu ularndhavamE * aiyappadA niRpar * vaiyaththuLLOr nallaRivizhandhE
18 19

76

77

78

79

seyvana meyththalaththu 20 Eyndha vaN AzvAr emperumAnAr jIyar thiruvadigaLE sharaNam http://www.acharya.org

srI: srImathE rAmAnujAya nama:

irAmAnusa nURRandhAdhi

nallAr paravum irAmAnusan * thiru nAmam namba vallAr thiRaththai * maRavAdhavargaL21 evar ** avarkkE ellA idaththilum enRum eppOdhilum eththezhumbum * sollAl manaththAl * karumaththinAl seyvan sOrvinRiyE sOrvinRi undhan thuNai adik kIzh * thoNdu pattavar pAl sArvinRi ninRa enakku ** arangkan seyya thALiNaigaL pErvinRi inRu peRuththum irAmAnusa! * ini un sIr onRiya karuNaikku * illai mARu therivuRilE therivuRRa njAlam seRiyap peRAdhu * venthI vinaiyAl uruvaRRa njAnaththu22 uzhalginRa ennai ** oru pozhudhil poruvaRRa kELviyanAkki ninRAn enna puNNiyanO? * therivuRRa kIrththi * irAmAnusan ennum sIr mugilE sIr koNdu pEraRam seydhu * nalvIdu seRidhum23 ennum pAr koNda mEnmaiyar kUttan allEn ** un padha yugamAm Er koNda vIttai24 eLidhinil eydhuvan * unnudaiya kAr koNda vaNmai * irAmAnusa! idhu kaNdu koLLE kaNdu koNdEn em irAmAnusan thannai * kANdalumE thoNdu koNdEn avan thoNdar poRRALil ** en thollai vennOy viNdu koNdEn avan sIr veLLavAriyai * vAymaduththu inRu uNdu koNdEn * innam uRRanavOdhil ulappillaiyE Odhiya vEdhaththin utporuLAy * adhan uchchi mikka sOdhiyai * nAthan ena aRiyAdhu uzhalginRa thoNdar ** pEdhaimai thIrththa25 irAmAnusanaith thozhum periyOr * pAdham allAl endhan Aruyirkku * yAdhonRum paRRillaiyE paRRA manisaraip paRRi * appaRRu vidAdhavarE uRRAr ena uzhanRu * Odi naiyEn ini ** oLLiya nUl kaRRAr paravum irAmAnusanaik * karudhum uLLam peRRAr yavar * avar emmai ninRALum periyavarE periyavar pEsilum pEdhaiyar pEsilum * than guNangkatku uriya sol enRum * udaiyavan enRenRu ** uNarvin mikkOr theriyum vaNkIrththi irAmAnusan * maRai thErndhulagil puriyu nal njAnam * porundhAdhavaraip porum kaliyE kali mikka sennel kazhanik kuRaiyal * kalaip perumAn oli mikka pAdalai uNdu * than uLLam thadiththu ** adhanAl vali mikka sIyam irAmAnusan * maRai vAdhiyarAm pulimikkadhenRu * ipbuvanaththil vandhamai pORRuvanE

80

81

82

83

84

85

86

87

88

21 22

madhiyAdhavargaL njAlaththu 23 peRudhum 24 vIttil 25 thIrkkum AzvAr emperumAnAr jIyar thiruvadigaLE sharaNam http://www.acharya.org

srI: srImathE rAmAnujAya nama:

irAmAnusa nURRandhAdhi

pORRarum sIlaththu irAmAnusa! * nin pugazh therindhu sARRuvanEl * adhu thAzhvu adhu thIril * un sIr thanakkOr ERRamenRE koNdirukkilum * en manam Eththi anRi ARRakillAdhu * idhaRken ninaivAy enRittanjchuvanE ninaiyAr26 piRaviyai nIkkum pirAnai * innIL nilaththE enaiyALa vandha irAmAnusanai ** irungkavigaL punaiyAr punaiyum periyavar thALgaLil * pUnthodaiyal vanaiyAr * piRappil varundhuvar mAndhar maruL surandhE maruL surandhu Agama vAdhiyar kURum * avap27 poruLAm iruL surandhu28 eyththa * ulagiruL nIngka ** than INdiya sIr aruL surandhu ellA uyirgatkum nAthan * arangkan ennum poruL surandhAn * em irAmAnusan mikka29 puNNiyanE puNNiya nOnbu purindhumilEn * adi pORRi seyyum nuNNarum kELvi nuvanRumilEn ** semmai nURpulavarkku eNNarum kIrththi irAmAnusa! * inRu nI pugundhu en kaNNuLLum nenjchuLLum * ninRa ikkAraNam katturaiyE kattap poruLai maRaip poruL enRu * kayavar sollum pettaik kedukkum pirAn allanE? ** en peru vinaiyaik kittik kizhangkodu than aruL ennum oLvAL uruvi * vettik kaLaindha * irAmAnusan ennum meyththavanE thavam tharum selvam30 thagavum tharum * saliyAp31 piRavip pavam tharum * thIvinai pARRith tharum ** paranthAmam ennum thivam tharum thIdhil irAmAnusan thannaich sArndhavargatku * uvandharundhEn * avan sIr anRi yAn onRum uLmagizhndhE uNNinRu uyirgaLukku uRRanavE seydhu * avarkku uyavE paNNum paranum * parivilanAmpadi ** palluyirkkum viNNin thalai ninRu vIdaLippAn em irAmAnusan * maNNin thalaththudhiththu * maRai32 nAlum vaLarththananE vaLarum piNi koNda valvinaiyAl * mikka nalvinaiyil kiLarum thuNivu kidaiththaRiyAdhu ** mudaiththalaiyUn thaLarum aLavum thariththum vizhundhum thani thirivERku * uLar em iRaivar * irAmAnusan thannai uRRavarE thannai uRRAt cheyyum thanmaiyinOr * mannu thAmaraith thAL thannai uRRAt cheyya * ennai uRRAn inRu ** than thagavAl thannai uRRAr anRith thanmai uRRAr illai enRaRindhu *
26 27

89

90

91

92

93

94

95

96

ninaivAr maRap 28 sumandhu 29 ennum 30 selvum 31 sariyAp 32 uymaRai AzvAr emperumAnAr jIyar thiruvadigaLE sharaNam http://www.acharya.org

srI: srImathE rAmAnujAya nama:

irAmAnusa nURRandhAdhi

thannai uRRArai * irAmAnusan guNam sARRidumE

97

* idumE iniya suvarkkaththil * innum naragil ittuch
sudumE? * avaRRaith thodar tharu thollai ** suzhal piRappil nadumE? ini nam irAmAnusan * nammai nam vasaththE vidumE? saraNam enRAl * manamE! naiyal mEvudhaRkE thaRkach chamaNarum sAkkiyap pEygaLum * thAzh sadaiyOn soRkaRRa sOmbarum * sUniya vAdharum ** nAnmaRaiyum niRkak kuRumbu sey nIsarum mANdanar nILnilaththE * poR kaRpagam * em irAmAnusa muni pOndha pinnE pOndhadhen nenjchennum pon vaNdu * unadhadip pOdhil oNsI rAm theLi thEn uNdu * amarndhida vENdi ** nin pAl adhuvE Indhida vENdum irAmAnusa! * idhu anRi onRum mAndhakillAdhu * ini maRRonRu kAtti mayakkidalE mayakkum iruvinai valliyil33 pUNdu * madhi mayangkith thuyakkum piRaviyil * thOnRiya ennaith ** thuyar agaRRi uyak koNdu nalgum irAmAnusa! * enRadhunnai unni nayakkum avarkku idhu izhukkenbar * nallavar enRum naindhE naiyum manam un guNangkaLai unni * en nA irundhu em aiyan * irAmAnusan enRazhaikkum ** aruvinaiyEn kaiyum thozhum kaN karudhidum kANak kadal pudai sUzh * vaiyam idhanil * un vaNmai en pAl en vaLarndhadhuvE? vaLarndha vengkOpa madangkalonRAy * anRu vAL avuNan kiLarndha * pon Agam kizhiththavan ** kIrththip payir ezhundhu viLaindhidum sindhai irAmAnusan * endhan meyvinai nOy kaLaindhu nan njAnam aLiththanan * kaiyil kani ennalE kaiyil kani ennak kaNNanaik kAttith tharilum * undhan meyyil piRangkiya * sIr anRi vENdilan yAn ** nirayath thoyyil kidakkilum34 sOdhi viN sErilum35 ivvaruL nI * seyyil tharippan * irAmAnusa! en sezhung koNdalE! 98

99

100

101

102

103

104

* sezhunthiraip pARkadal * kaNthuyil mAyan * thiruvadik kIzh
vizhundhiruppAr nenjchil * mEvu nan njAni ** nal vEdhiyargaL thozhum thiruppAdhan irAmAnusanaith thozhum periyOr * ezhundhiraiththAdum idam * adiyEnukku iruppidamE 105

* iruppidam vaikuntham vEngkadam * mAlirunjsOlai ennum
poruppidam * mAyanukkenbar nallOr ** avai thammodum36 vandhu iruppidam mAyan irAmAnusan manaththu * inRavan vandhu
33 34

valliyai kidakkilen 35 sErilen 36 thannodum AzvAr emperumAnAr jIyar thiruvadigaLE sharaNam http://www.acharya.org

srI: srImathE rAmAnujAya nama:

irAmAnusa nURRandhAdhi

iruppidam * endhan idhayaththuLLE thanakkinbuRavE

106

* inbuRRa sIlaththu irAmAnusa! * enRum evvidaththum
enbuRRa nOy * udal thORum piRandhiRandhu ** eNNariya thunbuRRu vIyinum solluvadhonRuNdu * un thoNdargatkE anbuRRirukkumpadi * ennai Akki angkAtpaduththE 107

* angkayal pAy vayal thennarangkan * aNiyAga mannum
pangkaya mAmalarp * pAvaiyaip pORRudhum ** paththi ellAm thangkiyadhennaththazhaiththu nenjchE! nam thalai misaiyE * pongkiya kIrththi * irAmAnusan adip pU mannavE 108

dasaka adivaravu: pU sIr nidhi ANdu maN adi kozhundhu sArndha sOrvu maruL mayakku adivaravu: pUmannu kaLLAr pEriyal ennai enakkuRRa iyalum mozhiyai varuththum iRaivanai manniya sIriya idam seyyum gadhikku sOrA thAzhvu muniyAr eydhaRku uRupeRum Ara nidhiyai kArththigai vaippAya moyththavem kArEy dhikkuRRa koLLa nenjchil kUttum inbam ANdu porundhiya adaiyAr nilaththai nayavEn adal padikoNda Akki poruLum sEmanal maNmisai Ayizhai surakkum sollAr pERonRu kURum iRainjcha nigar Anadhu udhippana adi pArththAn aRpudha nAttiya kaNdavar kOkkula maRRoru pEdhai kadal uNarndhu kozhundhu irundhu pidi paNdaru vAzhvu njAnam saraNam Arenakku sindhai ennai sArndhadhu kaiththanan vaNmai thErAr seyththalai ninRa Indhanan karuththil poyyai nallAr sOrvinRi therivuRRa sIrkoNdu kaNdu Odhiya paRRA periyavar kalimikka pORRarum ninaiyAr maruL puNNiya katta thavantharum uNNinRu vaLarum thannai idumE thaRka pOndhadhu mayakku naiyum vaLarndha kaiyil sezhunthirai iruppidam inbuRRa angkayal pUmannu thiruvarangkaththamudhanAr thiruvadigaLE sharaNam

AzvAr emperumAnAr jIyar thiruvadigaLE sharaNam http://www.acharya.org