Jenis pentaksiran

• Temubual • Senarai semak

kerana anda ingin mengetahui perasaan dan pendapat mereka tentang pengajaran yang diperkenalkan.homestead. temu bual ialah salah satu cara anda dapat mendekati dunia murid dan memahami apa yang sebenarnya dialami dan difikirkan oleh mereka. http://peoplelearn.html . • Ini adalah penting.com/penyelidikan2/bab4tindakan5.Temubual • Menurut Patton (1980).

220) • Temu bual melibatkan perbualan antara penyelidik dengan guru atau murid bagi tujuan mendapatkan maklumat yang relevan dengan kajian. Baker 1999. .Definisi “An interview is a piece of social interaction with one person asking another a number of questions and the other person giving answers”(Therese L.

guru dan juga penyelidik mungkin akan membuat temu bual dengan murid tentang sikap. pengetahuan.• Dalam penyelidikan tindakan. • Temu bual boleh dilakukan sebelum. semasa atau di akhir pengajaran atau mana-mana kombinasi yang didapati sesuai. . konsepsi. minat. perasaan. pendapat atau pemahaman mereka tentang pengajaran yang dilalui.

Tujuan temubual • Dapat berinteraksi secara langsung dengan responden • Responden dapat memberikan jawapan secara langsung • Penjelasan secara langsung .

Bentuk temubual • Temubual berstruktur • Temubual tidak berstruktur .

Persiapan temubual • Melakukan brainstorming • Persiapan diri & responden • Penentuan Soalan: Berstruktur/ tidak berstruktur • Penetapan waktu & lokasi • Kemahiran instrumen .

Senarai Semak .

sesuatu perlakuan telah dilakukan • .kekerapan sesuatu tingkah laku diperhatikan .Senarai Semak Definisi • senarai item yang disediakan untuk mengenalpasti perkembangan dari segi pengetahuan. senarai item yang disediakan digunakan untuk menentukan sama ada : • .sesuatu tingkah laku/ciri dapat diperhatikan • . kemahiran.sikap dan kebolehan.

• Prosedur • Perkara yang perlu diperhatikan: • -disediakan lebih awal sebelum permerhatian dibuat • -tingkahlaku yang diperhatikan dinyatakan dengan ringkas dan jelas • Digunakan untuk melihat / menilai tingkah laku dalam konteks semula jadi .

kumpulan atau kelas .• Hanya kemahiran penting dinyatakan dalam senari semak • Item disusun mengikut pemeringkatan supaya dapat memperlihatkan perkembangan tingkah laku yang ingin diperhatikan • Tidak menunjukan darjah hasil pembelajaran dan tingkah laku murid • Pemerhatian dilakukan beberapa kali untuk mendapat maklumat yang lebih tekal. • Senarai semak boleh menilai murid secara individu.

Rujukan • http://www.scribd.com/doc/102813394/Bent uk-Pentaksiran-PSV • http://www.docstoc.com/docs/24361516/pen taksiran-dan-rekod-penilaian .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful