Jenis pentaksiran

• Temubual • Senarai semak

com/penyelidikan2/bab4tindakan5. temu bual ialah salah satu cara anda dapat mendekati dunia murid dan memahami apa yang sebenarnya dialami dan difikirkan oleh mereka. http://peoplelearn. kerana anda ingin mengetahui perasaan dan pendapat mereka tentang pengajaran yang diperkenalkan. • Ini adalah penting.homestead.Temubual • Menurut Patton (1980).html .

Baker 1999. 220) • Temu bual melibatkan perbualan antara penyelidik dengan guru atau murid bagi tujuan mendapatkan maklumat yang relevan dengan kajian.Definisi “An interview is a piece of social interaction with one person asking another a number of questions and the other person giving answers”(Therese L. .

minat. semasa atau di akhir pengajaran atau mana-mana kombinasi yang didapati sesuai. . perasaan. konsepsi. guru dan juga penyelidik mungkin akan membuat temu bual dengan murid tentang sikap. pengetahuan.• Dalam penyelidikan tindakan. pendapat atau pemahaman mereka tentang pengajaran yang dilalui. • Temu bual boleh dilakukan sebelum.

Tujuan temubual • Dapat berinteraksi secara langsung dengan responden • Responden dapat memberikan jawapan secara langsung • Penjelasan secara langsung .

Bentuk temubual • Temubual berstruktur • Temubual tidak berstruktur .

Persiapan temubual • Melakukan brainstorming • Persiapan diri & responden • Penentuan Soalan: Berstruktur/ tidak berstruktur • Penetapan waktu & lokasi • Kemahiran instrumen .

Senarai Semak .

sesuatu tingkah laku/ciri dapat diperhatikan • .sesuatu perlakuan telah dilakukan • .kekerapan sesuatu tingkah laku diperhatikan . senarai item yang disediakan digunakan untuk menentukan sama ada : • . kemahiran.sikap dan kebolehan.Senarai Semak Definisi • senarai item yang disediakan untuk mengenalpasti perkembangan dari segi pengetahuan.

• Prosedur • Perkara yang perlu diperhatikan: • -disediakan lebih awal sebelum permerhatian dibuat • -tingkahlaku yang diperhatikan dinyatakan dengan ringkas dan jelas • Digunakan untuk melihat / menilai tingkah laku dalam konteks semula jadi .

• Senarai semak boleh menilai murid secara individu.• Hanya kemahiran penting dinyatakan dalam senari semak • Item disusun mengikut pemeringkatan supaya dapat memperlihatkan perkembangan tingkah laku yang ingin diperhatikan • Tidak menunjukan darjah hasil pembelajaran dan tingkah laku murid • Pemerhatian dilakukan beberapa kali untuk mendapat maklumat yang lebih tekal. kumpulan atau kelas .

Rujukan • http://www.scribd.com/doc/102813394/Bent uk-Pentaksiran-PSV • http://www.docstoc.com/docs/24361516/pen taksiran-dan-rekod-penilaian .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful