Tema 8 UNIT 11 KEGIATAN EKONOMI UTAMA

1.

Nyatakan sektor yang sesuai bagi setiap kegiatan ekonomi berikut.

Kegiatan Ekonomi Kayu Balak a) Perhotelan b) Lombong Bijih Timah c) Pengusaha Teksi d) Kilang Papan Lapis e) Pengeluar Pewter f) Mengetin Ikan g) Menternak Ikan h)

Sektor

2.

Nyatakan lokasi bagi setiap kegiatan ekonomi berikut..

Kegiatan Ekonomi

Contoh Bandar/ Lokasi

2.1 Padi Sawah

a. b. c. a. b. c. a.

2.2 Kelapa Sawit

2.3 Pusat Perikanan

2.4 Perindustrian

b. c. a b c

3

Namakan kawasan perindustrian di dalam peta di bawah.

Lokasi 1 2 3 4 5

Kawasan Perindustrian

4

Bandingkan cirri- cirri perikanan pinggir pantai dengan perikanan laut dalam

Ciri - ciri A B C D Lingkungan kawasan tangkapan Pengangkutan Peralatan Hasil tangkapan

Perikanan pinggir pantai

Perikanan laut dalam

5

Lengkapkan jadual di bawah dengan jawapan yang sesuai

Jenis Pelancongan

Difinasi / Tarikan

Contoh Lokasi

1._______________________________

Ekopelancongan

2._______________________________

3._______________________________

1________________________________

2.________________________________ Agropelancongan

3.________________________________

1.________________________________

Pelancongan Sukan 2._______________________________

3.________________________________

1.________________________________

Pelancongan Budaya Dan Warisan

2.________________________________

3.________________________________

6.

Nyatakan lokasi utama bagi tanaman di bawah.

JENISNanas Kelapa sawit Lada sawah Padi Hitam Tembakau Kelapa Getah Koko Tebu Sagu TANAMAN Teh Contoh

Laut Dalam Contoh Lokasi ContohTawar PERIKANAN Pinggir Laut Akuakultur Air Lokasi Kaedah Ciri Ciri Ciri

7.

Lengkapkan rajah di bawah.

8.

Namakan terminal kereta api, pelabuhan dan lapangan terbang utama berpandukan peta di bawah .

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 P1 P2 P3 U1 U2 U3

TERMINAL KERETA API T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 PELABUHAN UTAMA P4 P5 P6 LAPANGAN TERBANG UTAMA U4 U5 U6

9.

Namakan kawasan perikanan yang ditandakan di bawah.

LOKASI KAWASAN PERIKANAN F1 F2

LOKASI F8 F9 10 F11 F12 F13 F14

KAWASAN PERIKANAN

F3 F4 F5 F6 F7

9

Nyatakan jenis-jenis pertanian yang diusahakan di Malaysia

a) ______________________________________________

b) ______________________________________________

10.

Nyatakan jenis – jenis kegiatan perikanan di Malaysia .

a) ________________________________________________________

b) ________________________________________________________

c) ________________________________________________________

d) ________________________________________________________

Contoh Lokasi

BAHAGIAN B : GEOGRAFI FIZIKAL DAN MANUSIA TEMA 8 : KEGIATAN EKONOMI

UNIT 12 : FAKTOR- FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN EKONOMI

1.

Nyatakan jenis kegiatan ekonomi dan berikan contoh lokasi yang sesuai.

Jenis Tanih

Kegiatan Ekonomi / Tanaman

Lokasi

Tanih aluvium

1._____________________________ _

2._____________________________ _

Tanih Laterit

1._____________________________ _

2._____________________________ _

1._____________________________ _ Tanih Gambut 2._____________________________ _

1._____________________________ _ Tanih Beris 2._____________________________ _

2.

Nyatakan fungsi agensi – agensi berikut

Agensi RRIM MPOB FAMA LKIM MADA

Fungsi

3.

Lengkapkan rajah dibawah

a

b

c
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN EKONOMI

d

e

f

4.

Padan dan suaikan agensi – agensi yang berikut

(a) FAMA (b) FELDA (c ) MITI (d) MATRADE (e) MIDA (f) SIRIM

(g) MPOB Institud Standart dan penyelidikan perindustrian Malaysia Perbadanan Pembangunan Pedagangan Luar Malaysia Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Lembaga Minyak Sawit Malaysia Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Lembaga Pemulihan Dan Penyatuan Tanah

5

Padankan jenis tanih yang berikut dengan tanaman yang sesuai di tanam

Tanah aluvium

Kelapa Sawit

Tanih Laterit Padi

Tanih Gambut

Tembakau

Tanih Beris

Koko

Jawab soalan berikut berdasarkan pada gambar di bawah

6

a) Nyatakan faktor –faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi di atas

I________________________________________________

II________________________________________________

III_______________________________________________

IV _______________________________________________

b) Namakan dua agensi kerajaan yang berkaitan dengan kegiatan diatas

I_________________________________________________

II_________________________________________________

BAHAGIAN B : GEOGRAFI FIZIKAL DAN MANUSIA TEMA 8 : KEGIATAN EKONOMI

UNIT 13 :

SUMBANGAN KEGIATAN EKONOMI TERHADAP PEMBANGUNAN NEGARA

1.

Lengkapkan rajah dibawah

a

b

c
Sumbangan Kegiatan Ekonomi terhadap Pembangunan Negara

d

e

f

g

2.

Nyatakan jenis pekerjaan berdasarkan sektor ekonomi di bawah.

Sektor ekonomi

Jenis Pekerjaan

a Perkhidmatan b

c

a Perindustrian b

c

a Perlombongan b

c

a Pertanian b

c

a Pembalakan b

c

Perikanan

a

b

c

3.

Lengkapkan dan nyatakan 4 cara pemindahan teknologi boleh dilakukan.

a

b

Pemindahan Teknologi

c

d

4.

Lengkapkan dan nyatakan 3 cara bagaimana mengurangkan import .

a

Cara mengurangkan Import

b

c

5.

Senaraikan kegiatan ekonomi dalam proseses urbanisasi pembandaran

a) ___________________________________

b) ____________________________________

c) ____________________________________

d) ____________________________________

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.