Anda di halaman 1dari 18

Unit 13 -16

Soalan 1 berikut adalah berdasarkan rajah di bawah ini

1.Apakah fenomena yang dapat dikaitkan dengan kawasan berlorek di atas ?

A Hujan asid

B Pulau haba

C Hakisan tanih

D Penipisan Lapisan ozon

2. Apakah sebab utama kewujudan Hutan Simpan Endau Rompin yang digunakan untuk
kawasan pemeliharaan badak Simatera ?

A Hujan asid

B Hakisan tanah yang serius

C Pembalakan yang tidak terkawal

D Kejadian kebaran hutan yang melampau

Soalan 3 adalah berdasarkan penyataan di bawah ini

➢ Bangunan berdinding kaca


➢ Jalan raya berturap
3 . Pembangunan di atas telah menyebabkan kesan terhadap alam sekitar seperti

I pulau baha

II aliran berlumpur

III penyakit berjangkit

IV peningkatan bahangan

A I dan II

B II dan III

C III dan IV

D I dan IV

4. Antara berikut yang manakah faktor utama menyebabkan kepupusan flora dan fauna di
Malaysia ?

I hujan asid

II perindustrian

III pembalakan

IV pertanian pindah

A I dan II

B II dan IV

C I dan IV

D III dan IV
5. Kawasan yang manakah mengalami kepupusan sumber akibat perlombongan bijih timah

A I

B II

C III

D IV

• Karbon dioksida

• Karbon monoksida

6. Senarai di atas merupakan gas yang akan menyebabkan fenomena

A pulau haba

B hujan asid

C rumah hijau

D penipisan lapisan ozon


7. Antara berikut, kegiatan manusia yang manakah menyebabkan perubahan landskap
sesuatu kawasan

I pertanian pasar

II perikanan laut dalam

III pembinaan KLIA

IV pembinaan empangan hidroelektrik

A I dan II

B II dan III

C III dan IV

D I dan IV
➢ Hujan asid
➢ Pulau haba

8. Kawasan bertanda manakah mengalami fenomena yang disenaraikan di atas ?

A I

B II

C III

D IV
Pemprosesan barang –barang terbuang

9. Pernyataan di atas berkaitan dengan langkah

A kitar semula

B penghutanan semula

C pendidikan alam sekitar

D penyelidikan dan pembangunan

10. Antara berikut yang manakah merupakan langkah mengurangkan kesan kegiatan
ekonomi terhadap alam sekitar

I penghutanan semula

II kitar semula

III penerokaan sumber berterusan

IV pendidikan alam sekitar

A I, II dan III

B I, II dan IV

C I,III dan IV

D II, III, dan IV

11. Kawasan yang berlorek adalah berkaitan dengan program


A rawat semula air

B pendidikan alam sekitar

C kitar semula bahan buangan

D penggunaan tenaga mesra alam

12. Pemeliharaan sumber hutan boleh dilakukan melalui kaedah

A mewartakan hutan simpan

B program ladang hutan

C penanaman semula

D rawatan silvikultur

• Cintailah sungai kita

• Cintailah hutan kita

13. Kenyataan di atas adalah merujuk kepada program

A kitar semula

B penghutanan semula

C pendidikan alam sekitar

D penguatkuasaan undang- undang


14. Antara berikut yang manakah bukan tenaga mesra alam ?

A angin

B ombak

C termal

D hidroelektrik

15. Program kitar semula yang dijalankan di negara Denmark dikenali sebagai

A Green Dot

B Newater

C Program waste 21

D Reclaimed Water Use Project

16. Antara berikut ,yang manakah merupakan tujuan utama penggunaan tenaga mesra
alam?

I mengurangkan pencemaran alam

II menjamin bekalan sumber tenaga masa depan

III kos pengendalian yang lebih murah

IV mudah diperolehi

A I dan II

B II dan III

C III dan IV

D I dan IV
 MNS

 ESPM

17. Antara berikut, yang manakah berkaitan dengan perkara di atas ?

A penguatkuasaan undang-undang alam sekitar

B menjalankan penyelidikan dan pembangunan alam sekitar

C menjalankan kepen kesedaran alam sekitar

D menjalankan program kitar semula

• Cengal

• Batai

18. Senarai di atas adalah berkaitan dengan aktiviti

A penghutanan semula

B kitar semula

C penebangan terpilih

D rawatan silvikultur

19. Jepun, Singapura dan China melakukan rawatan semula air untuk

A mengatasi masalah kekurangan air bersih

B mengurangkan masalah pencemaran air

C meningkatkan kualiti air

D mengurangkan tahap kemasinan air


20. Antara berikut, langkah yang manakah dapat mengurangkan kesan kegiatan
perindustrian terhadap alam sekitar ?

I penggunaan tenaga biomas

II memasang alat penapisan asap

III penghutanan semula

IV menubuhkan persatuan pencinta alam di kalangan pekilang

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III an IV

21. Antara berikut yang manakah merupakan kerjasama ekonomi serantau ?

I IMT- GT

II WTO

III ASEAN

IV APEC

A I dan II

B I dan III

C I dan IV

D III dan IV

22. Apakah tujuan utama MATRADE ditubuhkan ?

A mempromosikan barangan perdagangan Malaysia

B mempromosikan Malaysia sebagai destinasi pelancongan

C menjalankan penyelidikan dan pembangunan perdagangan

D menjalinkan hubungan pelbagai hala dalam bidang pendidikan


23. Antara berikut pasangan manakah yang benar ?

Negara Program kitar semula


A Jerman Cukai hijau
B Denmark Waste 21
C Taiwan Subsidi sisa
D China 4 Dalam 1

24. Antara berikut negara manakah yang menganggotai pertubuhan ASEAN ?

I Indonesia

II Vietnam

III Jepun

IV Malaysia

A I, II dan III

B I, II dan IV

C I, III dan IV

D II, III dan IV

• Vietnam

• China

25. Mengapakah pelabur pelabur asing mula beralih ke negara di atas pada masa
sekarang?

A pasaran barang yang luas


B harga barangan yang mahal

C menawarkan kadar upah yang murah

D menyediakan tenaga buruh yang mahir

26. Antara berikut, pertubuhan yang manakah dianggotai oleh negara Malaysia ?

I ASEAN

II APEC

III EAEC

IV EU

A I, II dan III

B I, II dan IV

C I, III dan IV

D II,III dan IV

27. Antara berikut, kawasan yang manakah berkembang menjadi bandar baru akibat
penerokaan sumber mineral ?

A I dan II

B II dan III
C III dan IV

D I dan IV

28. Antara berikut yang manakah pasangan yang benar ?

Agensi Peranan
A FRIM Getah
B RISDA Kelapa
C MIDA Padi
D PORIM Kelapa sawit

29.Antara berikut yang manakah merupakan kepentingan industri petroleum terhadap


Malaysia?

I meningkatkan peluang pekerjaan

II meningkatkan pendapatan negara

III meningkatkan harga minyak

IV meningkatkan kemudahan insfrastruktur

A I,II dan III

B I, II dan IV

C I,III dan IV

D II, III dan IV


30. Kawasan yang berlorek di atas adalah berkaitan dengan

A pemasaran barangan

B pengeluaran hasil pertanian

C penyelidikan dan pembangunan

D pengurangan import negara

• ASEAN

• APEC

31. Senarai di atas berkaitan dengan

A kerjasama dua hala

B kerjasama pelbagai hala

C kerjasama serantau

D kerjasama sedunia

32. Antara berikut, badan manakah yang bertanggungjawab mempromosikan negara


kepada pelabur asing ?

I. ICT

II.MITI

III.MATRADE

IV.IMT-GT
A I dan II

B II dan III

C III dan IV

D I dan IV

• NAM

• OIC

33. Senarai di atas berkaitan dengan kepentingan kerjasama ekonomi antarabangsa


dari aspek

A pelaburan

B hubngan perdagangan

C meluaskan pasaran

D kemasukan buruh asing

34. Segi tiga pertumbuhan ekonomi antara Malaysia, Singapura dan Indonesia
dikenali sebagai

A ASEAN

B IMT-GT

C IMS-GT

D BIMP- EAGA

35.Malaysia tidak meneriMa kedatangan buruh asing dari negara berikut iaitu

A Jepun
B Myanmar

C Indonesia

D Filipina

36. Antara berikut yang manakah benar tentang pembelian saham syarikat asing
dengan syarikat tempatan ?

Syarikat asing Syarikat tempatan


I Mitsubishi Proton
II Daihatsu Perodua
III Kawasaki Modenas
IV Honda Hicom

A I, II dan III

B I, II dan IV

C I, III dan IV

D II, III dan IV

37. Antara berikut yang manakah kesan pelaburan Jepun dan Taiwan ke Malaysia ?

A berlaku pemindahan teknologi

B pengurangan modal

C pergerakan masuk buruh

D kos pengeluaran meningkat

• NAM

• OIC
38. Senarai di atas berkaitan dengan kerjasama ekonomi antarabangsa dalam
bentuk

A dua hala

B pelbagai hala

C serantau

D sedunia

39. Kepentingan kerjasama ekonomi antarabangsa ialah

I. Meluaskan pasaran barangan


II.Berlaku pemindahan teknologi
III.Berkongsi kekayaan bahan mentah
IV.Mengeratkan hubungan dagangan

A I, II dan III

B I, II dan IV

C I, III dan IV

D II, III dan IV

40 Negara pengimport utama hasil barangan dari Malaysia ialah

A Negara-negara ASEAN

B Negara- negara Selatan

C Amerika Syarikat

D Kesatuan Eropah