Anda di halaman 1dari 36

LATIHAN BERWAWASAN SEJARAH TINGKATAN 4 DAN 5 1. Kajian terhadap zaman prasejarah dan budayanya dijalankan oleh ahli arkeologi.

(a)

Nyatakan istilah yang sesuai dengan maklumat di bawah. (i) Tinggalan seperti struktur bangunan dan lubang sampah yang tidak dapat diubah.

(ii) (iii)

Tinggalan seperti sisa makanan, tulang dan tumbuh-tumbuhan. Barang yang dicipta oleh manusia seperti kapak dan pinggan mangkuk. [3 markah]

(b)

Zaman prasejarah dibahagikan kepada empat tahap. Senaraikan tiga ciri masyarakat Paleolitik dan Mesolitik. (i) (ii) (iii) [3 markah]

(c)

Nyatakan dua kegiatan utama masyarakat Neolitik. (i) (ii) [2 markah]

(d)

Nyatakan dua petempatan Paleolitik di Malaysia. (i) (ii) [2 markah]

2.

Penciptaan bahasa dan sistem tulisan adalah sebahagian daripada perkembangan ilmu pengetahuan dalam proses pembentukan tamadun. (a) Namakan sistem tulisan dalam tamadun di bawah (i) (ii) Mesir Mesopotamia

(iii)

India [3 markah]

(b)

Nyatakan kepentingan sistem tulisan dalam tamadun awal manusia. (6 markah )

(c)

Apakah amalan yang membawa kepada kemunculan sistem tulisan awal di China? (6 markah )

3.

Susun lapis masyarakat Mesir dapat dilihat dalam rajah di atas. (a) Namakan tiga golongan yang diwakili oleh X. (i) (ii) (iii) [3 markah] (b) Nyatakan dua pekerjaan golongan rakyat bebas? (i) (ii) [2 markah] (c) Senaraikan tiga peranan firaun dalam tamadun Mesir. (i) (ii) (iii) [3 markah] (d) Apakah pembaharuan yang dilakukan oleh Firaun Hatshepsut sehingga menjadikannya terkenal dalam sejarah tamadun Mesir? [2 markah]

4.

Tamadun Yunani berkembang di Semenanjung Greece dan pulau-pulau di sekitarnya yang dikelilingi oleh Laut Aegean dan Laut Mediterranean. (a) Nyatakan dua buah negara kota Yunani yang terkenal.

(i) (ii) [2 markah] (b) Gunakan istilah yang sesuai bagai menggambarkan maklumat di bawah. (i) (ii) Kawasan tertinggi yang menempatkan bangunan kerajaan dan keagamaan. Tempat pertemuan atau mesyuarat rakyat yang merupakan pusat ekonomi bagi sesebuah negara kota. [2 markah] (c) Namakan dua badan yang terdapat dalam sistem demokrasi di Yunani. (i) (ii) [2 markah] (d) Apakah sistem pemerintahan yang diamalkan di Sparta? [1 markah] (i) (ii) [2 markah] (e) Senarai tiga sistem pemerintahan yang diamalkan di Yunani sebelum sistem demokrasi diamalkan. (i) (ii) (iii) [3 markah] 5. (a) Nyatakan tiga pihak yang terlibat dalam pemerintahan republik di Rom.

[3 markah] (b) Namakan jawatan tertinggi dalam sistem pemerintahan republik moden yang diamalkan hari Ini.

[1 markah] (c) Senarai dua buah epik sastera terkenal yang dihasilkan oleh tamadun India. (i) (ii) [2 markah] (d) Tokoh sastera Yunani iaitu Homer turut menghasilkan karya yang masih menjadi rujukan hingga hari ini. Namakan dua buah karyanya itu? (i) (ii) [2 markah] (e) Namakan bahasa utama pada Zaman Vedik? [2 markah] 6. Agama merupakan keperluan utama dalam pembentukan dan peningkatan tamadun. (a) Nyatakan tiga fungsi utama Tuhan dalam agama Hindu. (i) (ii) (iii) [3 markah] (b) Pada zaman empayar manakah agama Hindu mencapai zaman kegemilangan? [1 markah] (c) Apakah matlamat hidup penganut agama Hindu? [2 markah] (d) Apakah dua perkara yang menjadi sumber atau pencetus kepada tamadun Islam? (i) (ii) [2 markah] (e) Namakan dua ajaran yang berkembang di China.

(i) (ii) [2 markah] 7. (a) Nyatakan tiga jenis tanaman yang diusahakan oleh kerajaan agraria? (i) (ii) (iii) [3 markah] (b) Senaraikan dua kegiatan ekonomi lain yang diusahakan oleh penduduk agraria. (i) (ii) [2 markah] (c) Apakah jumpaan yang membuktikan bahawa padi telah diusahakan di Asia Tenggara sejak Zaman Neolitik lagi? (i) (ii) [2 markah] (d) Apakah faktor yang menyebabkan pelabuhan Oc-eo berupaya menjadikan kerajaan Funan sebagai kerajaan maritim yang terkenal? (i) (ii) (iii) [3 markah] 8. (a) Di manakah letaknya kerajaan maritim? [1 markah] (b) Nyatakan tiga jenis pelabuhan maritim. (i) (ii) (iii)

[3 markah] (c) Berikan tiga faktor yang menyebabkan kerajaan Srivijaya muncul sebagai kerajaan yang kuat. (i) (ii) (iii) [3 markah] (d) Mengapakah penduduk maritim berjaya menjadi pelaut yang berjaya? (i) (ii) (ii) [3 markah] 9. Monumen ialah binaan yang diperbuat daripada batu dengan tujuan memperingati orang ternama atau peristiwa penting. Monumen boleh berupa candi iaitu kuil, wat atau stupa, arca dan patung. (a) Nyatakan tiga fungsi candi. (i) (ii) (iii) [3 markah] (b) Namakan dua buah candi yang terkenal di (i) (ii) Indonesia : Kemboja : [2 markah] (c) Apakah nama rumah ibadat di (i) (ii) Burma : Vietnam : [2 markah] (d) Candi-candi yang dibina di Asia Tenggara mempunyai pengaruh dua buah agama iaitu

(i) (ii) [2 markah] (e) Apakah maksud perkataan phujangga? [1 markah] 10. Jahiliah bermaksud jahil dan tidak mengetahui ilmu pengetahuan. (a) Bilakah(peristiwa) tempoh jahiliah berlangsung? (i) (ii) Bermula : Berakhir : [2 markah] (b) Mengapakah zaman Jahiliah dianggap sebagai zaman kegelapan? (i) (ii) (iii) (iv) [4 markah] (c) Berikan tiga contoh yang menunjukkan bahawa wanita dipandang rendah dalam masyarakat Jahiliah. (i) (ii) (iii) [3 markah] (d) Apakah tingkah laku yang perlu dilakukan oleh seseorang untuk menunjukkan seseorang itu telah sempurna sebagai lelaki? [1 markah] 11. (a) Senaraikan empat amalan ekonomi masyarakat Arab Jahiliah. (i) (ii)

(iii) (iv) [4 markah] (b) Nyatakan empat bentuk kepercayaan agama yang terdapat dalam masyarakat Arab Jahiliah. (i) (ii) (iii) (iv) [4 markah] (c) Nyatakan dua kepercayaan khurafat masyarakat Arab Jahiliah. (i) (ii) [2 markah] 12. (a) Nyatakan dua peringkat penyebaran agama Islam oleh Nabi Muhammad s.a.w. di Makkah. (i) (ii) [2 markah] (b) Siapakah yang menjadikan rumahnya sebagai pusat kegiatan Islam yang pertama di Makkah? [2 markah] (c) Senaraikan dua bentuk pemulauan kepada keluarga Nabi Muhammad s.a.w.( Bani Hashim dan Bani alMutalib) (i) (ii) [2 markah] (d) Mengapakah pemulauan yang dijalankan oleh orang Quraisy terhadap Nabi Muhammad s.a.w. dan keluarga baginda tidak berjaya (hanya berlangsung selama tiga tahun sahaja)? [2 markah] (e) Apakah tawaran yang diberikan kepada Nabi Muhammad s.a.w. agar baginda tidak meneruskan usaha menyebarkan agama Islam?

(i) (ii) [2 markah] 13. Terdapat tiga golongan penduduk yang mendiami Madinah iaitu orang Nasrani, Yahudi dan Arab. (a) Senaraikan dua golongan Yahudi di Madinah. (i) (ii) [2 markah] (b) Nyatakan dua golongan Arab yang mendiami Madinah? (i) (ii) [2 markah] (c) Mengapakah keadaan di Madinah kurang aman sebelum penghijrahan Nabi Muhammad s.a.w.? (i) (ii) [2 markah] (d) Senaraikan dua isi Perjanjian Aqabah 1? (i) (ii) [4 markah] 14. Nabi Muhammad s.a.w. menyusun pelbagai strategi untuk menyebarkan Islam di luar Madinah. (a) Apakah strategi yang digunakan itu? (i) (ii) [2 markah] (b) Apakah faktor yang mewajarkan orang Islam berperang? (i) (ii)

(iii) [3 markah] (c) Apakah yang dilakukan oleh nabi Muhammad s.a.w. terhadap tawanan perang selepas Peperangan Badar? (i) (ii) [2 markah] (d) Nyatakan dua garis panduan yang mesti dipatuhi oleh tentera Islam dalam peperangan. (i) (ii) [2 markah] (e) Apakah strategi yang digunakan oleh tentera Islam dalam Perang Khandak? [1 markah] 15. Perjanjian Hudaibiyah berlaku pada tahun 628 Masihi bersamaan 6 Hijrah (a) Mengapakah orang Islam ingin menziarahi kota Makkah pada tahun 6 Hijrah? (i) (ii) (iii) [2 markah] (b) Apakah faktor Uthman Affan dipilih untuk berunding dengan orang Quraisy setelah orang Islam disekat di Hudaibiyah? (i) (ii) [2 markah] (c) Senaraikan dua peristiwa yang membawa kepada termeterinya Perjanjian Hudaibiyah. (i) (ii) [2 markah] (d) Nyatakan tiga isi Perjanjian Hudaibiyah. (i)

(ii) (iii) [3 markah] 16. (a) Berikan maksud perkataan berikut (i) (ii) Kharaj Jizyah [2 markah] (b) Siapakah golongan Mawali [2 markah] (c) Huraikan tiga jasa dan sumbangan Khalifah Abu Bakar al-Siddiq (i) (ii) (iii) [3 markah] (d) Apakah gelaran yang diberikan kepada Khalifah Abu Bakar al-Siddiq sebagai pengiktirafan kepada kejayaan dan sumbangan beliau? [2 markah] (e) Siapakah yang telah mencadangkan pelantikan Umar bin al-Khattab sebagai Khalifah [1 markah] 17. Sepanjang 600 tahun memerintah, kerajaan Turki Uthmaniyah telah memberi sumbangan dalam pelbagai bidang. (a) Namakan dua jawatan yang diwujudkan untuk memantapkan organisasi dan pentadbiran perundangan Islam kerajaan Turki Uthmaniyyah. (i) (ii) [2 markah] (b) Senarai empat institusi pendidikan yang terdapat semasa pemerintahan kerajaan Uthmaniyah. (i)

(ii) (iii) (iv) [4 markah] (c) Nyatakan dua faktor yang menjadi punca kepada kemerosotan kerajaan Turki Uthmaniyah. (i) (ii) [4 markah] 18. (a) Nyatakan sarjana yang menyatakan Islam datang ke Asia Tenggara melalui Tanah Arab? [2 markah] (b) Nyatakan dua karya tempatan yang menceritakan pengislaman raja di Asia Tenggara? (i) (ii) [2 markah] (c) Nyatakan dua batu nisan di Asia Tenggara yang mempunyai pengaruh dari India. (i) (ii) [2 markah] (d) Nyatakan dua bukti yang dikemukakan oleh S.Q.Fatimi bagi menyokong teori kedatangan Islam dari China. (i) (ii) [4 markah] 19. (a) Senaraikan tiga bentuk kesusasteraan Melayu yang menerima pengaruh Islam. (i) (ii) (iii) [3 markah] (b) Nyatakan tiga peranan bahasa Melayu pada abad ke-17.

(i) (ii) (iii) [3 markah] (c) Apakah tujuan penulisan sastera Melayu? (i) (ii) [4 markah] 20. (a) Golongan manakah yang mendapat pendidikan sebelum kemunculan Islam di Asia Tenggara? [2 markah] (b) Senaraikan tiga institusi pendidikan formal yang wujud di Asia Tenggara. (i) (ii) (iii) [3 markah] (c) Nyatakan peranan istana dalam bidang pendidikan di Asia Tenggara. (i) (ii) [2 markah] (d) Nyatakan peranan bahasa dan tulisan dalam pendidikan formal. (i) (ii) (iii) [3 markah] 21. Pengaruh Islam yang paling ketara dalam bidang bahasa dan kesusasteraan Melayu adalah penggunaan tulisan jawi. (a) Nyatakan tiga jenis tulisan yang digunakan sebelum penggunaan tulisan jawi (i)

(ii) (iii) [3 markah] (b) Nyatakan tiga perkataan baru yang berasal daripada bahasa Arab atau bahasa Al-Quran yang terdapat dalam perbendaharaan kata bahasa Melayu. (i) (ii) (iii) [3 markah] (c) Senaraikan dua karya hikayat saduran bercorak Arab-Parsi (i) (ii) [4 markah] 22. Kedatangan Islam telah mengubah kedudukan dan corak institusi raja di Tanah Melayu. Golongan raja telah mula menitikberatkan konsep-konsep Islam. (a) Berikan dua istilah bagi sultan yang mempunyai unsur-unsur Islam (i) (ii) [4 markah] (b) Namakan dua negeri yang sultannya yang menggunakan gelaran Khalifatul Mukminin (i) (ii) [4 markah] (c) Berikan maksud gelaran Khalifatul Mukminin (i) [2 markah] 23. Antara binaan utama di dalam masyarakat Islam adalah masjid. (a) Berikan dua fungsi utama masjid. (i) (ii)

[4 markah] (b) Nyatakan empat ciri khas masjid. (i) (ii) (iii) (iv) [4 markah] (c) Namakan dua buah masjid tertua di Tanah Melayu. (i) (ii) [2 markah] 24. (a) Nyatakan tiga ciri penting Zaman Gelap yang berlaku di Eropah ? (i) (ii) (iii) [3 markah] (b) Mengapakah gereja Katolik Pertengahan? (i) (ii) [4 markah] (c) Nyatakan tiga ciri persamaan antara feudalisme di Eropah dengan ciri-ciri yang terdapat dalam masyarakat Melayu tradisional ? (i) (ii) (iii) [3 markah] 25. (a) Keinginan para pelukis untuk dikenali secara individu telah mewujudkan satu semangat yang dikenali sebagai dianggap mengongkong kehidupan masyarakat Eropah pada Zaman

[2 markah] (b) Apakah maksud Reformation ? [2 markah] (c) Mengapakah kritikan terhadap Gereja Katolik telah wujud sejak abad ke-10 Masihi lagi? (i) (ii) (iii) [3 markah] (d) Di manakah bermulanya gerakan Reformation ? [1 markah] (e) Apakah perbezaan antara gerakan Reformation yang berlaku di Jerman dengan Itali ? [2 markah] 26. (a) Di manakah orang Eropah mendapatkan barangan sebelum mereka berjaya sampai ke Timur ? [1 markah] (b) Apakah barangan dari Timur yang amat diperlukan oleh Orang Eropah pada ketika itu ? [1 markah] (c) Siapakah pemerintah Portugal yang bertanggungjawab menggalakkan aktiviti penerokaan dan penjelajahan ? [1 markah] (d) Nyatakan dua buah kuasa Eropah yang unggul pada zaman penjelajahan dan penerokaan (i) (ii) [2 markah] (e) Apakah perbezaan antara gerakan Reformation yang berlaku di Jerman dengan Itali ? [2 markah]

(f)

Nyatakan tiga sebab utama berlakunya penjelajahan dan penerokaan orang Eropah ke Timur . (i) (ii) (iii) [3 markah]

27.

(a)

Senaraikan tiga tanaman komersial yang telah diperkenalkan oleh kuasa Barat di Tanah Melayu? (i) (ii) (iii) [3 markah]

(b)

Nyatakan tiga aktiviti ekonomi masyarakat Melayu sebelum kedatangan British? (i) (ii) (iii) [3 markah]

(c)

Senaraikan dua ciri sistem ekonomi tradisional (i) (ii) [2 markah]

(d)

Bagaimanakah masyarakat Melayu menggunakan lebihan pengeluaran ? (i) (ii) [2 markah]

28.

(a)

Apakah Jawatan Henry N. Ridley di Botanical Garden Singapura pada tahun 1888 ? [2 markah]

(b)

Huraikan usaha dan peranan Henry N. Ridley ke arah perkembangan perusahaan getah (i) (ii)

[2 markah] (c) Apakah kelebihan sistem ibedem ? [2 markah] (d) Huraikan empat faktor yang menggalakkan perkembangan perusahaan getah di Tanah Melayu (i) (ii) (iii) (iv) [4 markah] 29. (a) Bagaimanakah cara buruh China dibawa masuk ke Tanah Melayu. (i) (ii) (iii) [3 markah] (b) Nyatakan cara buruh India dibawa masuk ke Tanah Melayu. (i) (ii) (iii) [3 markah] (c) Senaraikan empat langkah yang telah diambil oleh pihak British untuk mengawal wabak penyakit berjangkit. (i) (ii) (iii) (iv) [4 markah] Imperialisme Barat di Asia Tenggara bermula sejak abad ke-16 iaitu apabila Melaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511. (a) Jelaskan maksud imperialisme?

[2 markah] (b) Nyatakan TIGA sebab Asia Tenggara menjadi tumpuan imperialis Barat. (i) (ii) (iii) [3 markah] (c) Senaraikan bahan mentah yang boleh diperolehi di negera-negara Asia Tenggara pada awal abad ke-18. (i) (ii) (iii) [3 markah] (d) Apakah yang dimaksudkan dengan slogan 'Beban Orang Putih'? [2 markah] 31. (a) Bezakan dua tahap perkembangan nasionalisme yang berlaku di Asia Tenggara. (i) Tahap Pertama

(ii)

Tahap Kedua [4 markah]

(b)

Apakah tujuan penubuhan Liga Filipina pada tahun 1892 oleh Jose Rizal.? [2 markah]

(c)

Apakah tindakan yang dilakukan oleh Ho Chi Minh setelah Perancis menangkap dan menghukum bunuh pemimpin-pemimpin Viet Nam Quoc Dang Dang? [1 markah]

(d)

Apakah yang dapat diperlihatkan melalui perjuangan para nasionalis menentang penjajah? (i) (ii) (iii) [3 markah]

32.

Imperialisme Barat berpendapat bahawa penguasaan terhadap sistem politik perlu untuk menguasai ekonomi negara jajahan. (a) Encomeindera merupakan gelaran pemerintah di bawah Sistem Encomienda di Filipina selepas kedatangan Sepanyol. Senaraikan TIGA tugas Encomiendero. (i) (ii) (iii) [3 markah] (b) Namakan dua buah kerajaan yang berasingan di Indonesia sebelum kedatangan Belanda. (i) (ii) [2 markah] (c) Apakah tugas Dewan Tempatan yang ditubuhkan oleh Belanda di Indonesia? [2 markah] (d) Nyatakan TIGA bentuk pentadbiran British di Tanah Melayu. (i) (ii) (iii) [3 markah]

33.

Perjuangan pemimpin tempatan menentang British, merupakan reaksi spontan untuk menjaga kepentingan mereka daripada penguasaan politik, ekonomi dan kebudayaan asing. (a) Nyatakan empat faktor pemangkin penentangan masyarakat tempatan terhadap pengusaan British. (i) (ii) (iii) (iv) [4 markah] (b) Berikan dua tujuan dasar penaklukan British terhadap Negeri-negeri Melayu. (i)

(ii) [2 markah] (c) Nyatakan penentangan yang berlaku disebabkan oleh campur tangan British dalam adat resam tempatan. [2 markah] (d) Apakah implikasi penjajahan British kepada pemimpin tempatan apabila British menguasai kawasan mereka? [2 markah] 34. (a) Penentangan paling awal di Tanah Melayu telah dilakukan oleh Penghulu Dol Said di Naning, iaitu antara tahun 1831-1833. Nyatakan dua tindakan British ke atas Naning yang menyebabkan penentangan Dol Said. (i) (ii) [4 markah] (b) Apakah tindakan yang diambil oleh pihak British apabila Penghulu Dol Said mengingkari arahan yang diberi? [2 markah] (c) Nyatakan faktor kejayaan Penghulu Dol Said mengalahkan 50 orang tentera British pada tahun 1831. [2 markah] (d) Mengapakah penentangan nasionalis tempatan terhadap British akhirnya menemui kegagalan? (i) (ii) [2 markah] 35. (a) Gerakan Islah merupakan satu gerakan yang berusaha untuk meningkatkan minda bangsa. Berikan nama dua tokoh yang menjadi pendorong kepada gerakan Islah. (i) (ii) [2 markah] (b) Nyatakan tiga akhbar yang telah digunakan oleh Kaum Muda sebagai saluran untuk mereka menyebarkan idea perjuangan. (i) (ii)

(iii) [3 markah] (c) Senaraikan tiga idea Kaum Muda dalam usaha untuk memajukan orang Melayu. (i) (ii) (iii) [3 markah] (d) Apakah yang menyebabkan Gerakan Islah tidak dapat bergerak dengan baik di Negeri-negeri Melayu? (i) (ii) [2 markah] 36. Selain akhbar, majalah juga telah memainkan peranan yang penting dalam membangkitkan lagi semangat nasionalisme di Tanah Melayu. (a) Nyatakan dua persoalan yang difokuskan oleh majalah untuk memajukan bangsa. (i) (ii) [2 markah] (b) Senaraikan tiga majalah yang memaparkan isu yang berkaitan dengan kemajuan bangsa. (i) (ii) (iii) [3 markah] (c) Apakah isu yang telah dibangkitkan dalam Majalah Guru? (i) (ii) (iii) [3 markah] (d) Berikan dua isu yang berkaitan kaum wanita dalam Majalah Bulan Melayu. (i)

(ii) [2 markah] 37. (a) Pembinaan negara bangsa moden di Eropah Senaraikan tiga peristiwa yang berlaku di Barat yang mencetuskan idea negara dan bangsa. (i) (ii) (iii) [3 markah] (b) Nyatakan tiga amalan yang telah diwajarkan oleh Realpolitik untuk mencapai matlamat politik. (i) (ii) (iii) [3 markah] (c) Berikan tiga peperangan yang telah dilancarkan oleh Otto Von Bismarck dalam usahanya untuk menyatukan Jerman. (i) (ii) (iii) [3 markah] (d) Apakah isu yang digunakan oleh Otto Von Bismarck untuk memenangi dan membangkitkan semangat rakyat dalam peperangan. [1 markah] 38. (a) Hukum Kanun Melaka Undang-undang Laut Melaka

Nyatakan dua ciri penting yang terkandung dalam Hukum Kanun Melaka (i) (ii) [4 markah]

(b)

Apakah kandungan utama undang-undang Laut Melaka? [2 markah]

(c)

Berikan dua perkara penting yang terdapat dalam undang-undang Laut Melaka. (i) (ii) [2 markah]

(d)

Senaraikan dua sumber rujukan yang digunakan untuk penggubalan undang-undang di atas. (i) (ii) [2 markah]

39.

Negeri Sembilan merupakan negeri Melayu pertama yang bentuknya mirip persekutuan sebelum terbentuknya Negeri-negeri Melayu Bersekutu. (a) Berikan dua luak yang terdapat di Negeri Sembilan. (i) (ii) [2 markah] (b) Siapakah yang berkuasa untuk melantik Undang di setiap luak? [1 markah] (c) Jelaskan mengenai pengaruh Undang dalam pemerintahan di Negeri Sembilan. (i) (ii) [2 markah] (d) Apakah tanggungjawab Buapak dalam pemerintahan di Negeri Sembilan? (i) (ii) [2 markah] (e) Nyatakan tiga keistimewaan sistem pemerintahan berdasarkan Adat Pepatih yang diamalkan di Negeri Sembilan. (i) (ii) (iii) [3 markah]

40.

Malayan Union telah diperkenalkan pada 1 April 1946 di King's House,

Kuala Lumpur. (a) Berikan empat sebab British memperkenalkan Malayan Union. (i) (ii) (iii) (iv) [4 markah] (b) Nyatakan tiga prinsip kerakyatan jus soli dalam Malayan Union (i) (ii) (iii) [3 markah] (c) Senaraikan tiga pertubuhan yang menyokong Malayan Union. (i) (ii) (iii) [3 markah] 41. (a) Berikan tiga bentuk tindakan yang telah diambil oleh Orang Melayu untuk membantah rancangan Malayan Union. (i) (ii) (iii) [3 markah] (b) Nyatakan cadangan Dato' Onn Ja'afar kepada orang Melayu untuk membantah Malayan Union. [2 markah] (c) Apakah pertubuhan yang ditubuhkan pada Kongres Melayu pertama, 1946. [1 markah] (d) Berikan dua implikasi bantahan orang Melayu terhadap Malayan Union. (i)

(ii) [4 markah] 42. (a) Siapakah tokoh yang telah ditugaskan untuk mendapatkan persetujuan pembesar Sarawak bagi menyerahkan Sarawak kepada British? [1 markah] (b) Senaraikan empat pertubuhan yang menentang pengisytiharan Sarawak sebagai Tanah Jajahan Mahkota British. (i) (ii) (iii) (iv) [4 markah] (c) Nyatakan kumpulan yang ditubuhkan hasil pakatan sulit antara kaum terpelajar dengan orang muda Sarawak, sebagai tindak balas terhadap tekanan politik British. [1 markah] (d) Siapakah tokoh yang telah menikam Sir Duncan Stewart? [1 markah] (e) Berikan tiga keadaan kesedaran politik di Sabah di bawah pemerintahan Syarikat Borneo Utara British. (i) (ii) (iii) [3 markah] 43. Sistem Ahli merupakan satu sistem yang melatih penduduk tempatan dan kaum lain untuk menerajui pentadbiran Tanah Melayu. (a) Siapakah yang telah memperkenalkan idea penubuhannya? [1 markah] (b) Berikan dua tujuan penubuhan sistem Ahli. (i) (ii) [2 markah]

(c)

Nyatakan tiga portfolio yang terdapat dalam sistem Ahli. (i) (ii) (iii) [3 markah]

(d)

Senaraikan empat ciri sistem Ahli. (i) (ii) (iii) (iv) [4 markah]

44.

(a)

Apakah tujuan penubuhan Suruhanjaya Reid? [2 markah]

(b)

Berikan nama tiga orang ahli yang menganggotai Suruhanjaya Reid. (i) (ii) (iii) [3 markah]

(c)

Nyatakan tiga isu yang menjadi panduan kepada Suruhanjaya Reid. (i) (ii) (iii) [3 markah]

(d)

Berikan dua pihak yang terlibat dalam memberikan memorandum kepada Suruhanjaya Reid. (i) (ii) [2 markah]

45.

(a)

Jelaskan kedudukan perkara-perkara berikut dalam Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu, 1957. (i)

(ii) (iii) [3 markah] (b) Nyatakan tiga jenis kerakyatan yang telah diwujudkan dalam Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. (i) (ii) (iii) [3 markah] (c) Apakah bidang kuasa yang telah diperuntukkan dalam perlembagaan tersebut? (i) (ii) [2 markah] (d) Berikan dua prinsip yang terdapat dalam Perlembagaan Kemerdekaan, 1957. (i) (ii) [2 markah] 46. Cadangan pembentukan Malaysia Lord Brassey, 1887 Malcolm Mac Donald, 1948 Dato' On Ja'afar, 1956 Lee Kuan Yew, 1959 Tunku Abdul Rahman, 1961 (a) Nyatakan cadangan yang telah dikemukakan oleh Lord Brassey pada tahun 1887. [2 markah] (b) Apakah faktor politik yang menyebabkan pembentukan Malaysia? (i) (ii) (iii) [3 markah] (c) Mengapakah idea penggabungan Singapura oleh Lee Kuan Yew telah ditolak pada peringkat awalnya oleh Tunku Abdul Rahman?

[2 markah] (d) Bagaimanakah pembentukan Malaysia boleh mengukuhkan ekonomi di kalangan negara anggota ? (i) (ii) (iii) [3 markah] 47. Pembentukan Malaysia telah menimbulkan pelbagai reaksi di dalam negeri dan di kalangan negara luar. (a) Nyatakan dua buah parti politik di Singapura yang menentang kemasukan Singapura dalam gagasan Malaysia. (i) (ii) [2 markah] (b) Apakah yang menyebabkan parti politik Singapura menentang pembentukan Malaysia? [2 markah] (c) Mengapakah pada peringkat awal penduduk Sabah dan Sarawak menolak cadangan pembentukan Malaysia? [2 markah] (d) Berikan empat perkara yang terkandung dalam hak wilayah asingan (perkara 20) yang dituntut oleh Sabah dan Sarawak. (i) (ii) (iii) (iv) [4 markah] 48. (a) Berikan dua orang tokoh tempatan yang menganggotai Suruhanjaya Cobbold. (i) (ii) [2 markah] (b) Nyatakan tiga tujuan penubuhan Suruhanjaya Cobbold? (i)

(ii) (iii) [3 markah] (c) Apakah laporan yang dikemukakan oleh Suruhanjaya Cobbold setelah meninjau pendapat penduduk? (i) (ii) (iii) [3 markah] (d) Apakah kepentingan penubuhan Suruhanjaya Cobbold dalam sejarah Malaysia? [2 markah] 49.

(a)

Siapakah yang menganggotai Dewan Negara? (i) (ii) [2 markah]

(b)

Nyatakan tiga ciri ahli Dewan Rakyat. (i) (ii) (iii) [3 markah]

(c)

Apakah tugas utama Dewan Rakyat? [2 markah]

(d)

Jelaskan maksud istilah-istilah di bawah. (i) Akta

(ii)

Enakmen

(iii)

Ordinan [3 markah]

50.

Malaysia telah mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan sejak negara mencapai kemerdekaan pada tahun 1957 lagi. (a) Berikan tiga ciri demokrasi berparlimen. (i) (ii) (iii) [3 markah] (b) Apakah yang dimaksudkan dengan perlembagaan? [2 markah] (c) Senaraikan tiga perkara yang terkandung dalam Perlembagaan Malaysia, 1963. (i) (ii) (iii) [3 markah] (d) Jelaskan maksud keluhuran perlembagaan. [2 markah]

51.

Malaysia merupakan sebuah negara persekutuan. Persekutuan bermaksud pernyatuan beberapa buah negeri yang mempunyai sebuah kerajaan persekutuan serta beberapa buah kerajaan negeri. (a) (i) (ii) (iii) [3 markah] (a) Jelaskan maksud persekutuan. [2 markah]

(b)

Nyatakan dua bidang kuasa kerajaan persekutuan. (i) (ii) [2 markah]

(c)

Apakah yang anda faham dengan senarai bersama? [2 markah]

(d)

Siapakah yang memegang kuasa eksekutif kerajaan-kerajaan di bawah? (i) Kerajaan Persekutuan

(ii)

Kerajaan Negeri [2 markah]

(e)

Bagaimanakah Menteri Besar dilantik? [2 markah]

52.

(a)

Berikan tiga matlamat dasar pertanian negara yang dilancarkan pada 12 Januari 1984. (i) (ii) (iii) [3 markah]

(b)

Apakah program yang dilaksanakan di bawah rancangan FELDA? [1 markah]

(c)

Jelaskan maksud program pembangunan in-situ. [2 markah]

(d)

Senaraikan bentuk-bentuk perkhidmatan sokongan pertanian yang disediakan dalam program pembangunan in-situ. (i) (ii) (iii)

. (iv) [4 markah] 53. (a) Rancangan Malaya Kedua (1961 - 1965) Berikan tiga matlamat utama Rancangan Malaya Kedua. (i) (ii) (iii) [3 markah] (b) Jelaskan fungsi agensi-agensi di bawah. (i) (ii) [4 markah] (c) Terangkan maksud Buku Merah. [2 markah] (d) Apakah fungsi Bilik Gerakan Negara ditubuhkan di Kuala Lumpur? [1 markah] 54. (a) Jawatankuasa Kabinet Nyatakan dua objektif pembentukan Jawatankuasa Kabinet. (i) (ii) [4 markah] (b) Berikan tiga kandungan laporan Jawatankuasa Kabinet.

(i) (ii) (iii) [3 markah] (c) Apakah yang menyebabkan pendidikan menjadi faktor utama untuk memupuk perpaduan kaum dan integrasi nasional di Malaysia? [1 markah] (d) Nyatakan dasar pendidikan yang telah diperkenalkan oleh kerajaan untuk memupuk perpaduan di kalangan rakyat Malaysia. [1 markah] 55. (a) Perang Dunia Kedua (1939 - 1945) berlaku di Eropah kerana kegagalan perjanjian Versailles Senaraikan tiga kuasa yang terlibat dalam Perang Dunia Kedua. (i) (ii) (iii) [3 markah] (b) Mengapakah Perjanjian Versailles menimbulkan rasa tidak puas hati Jerman? [1 markah] (c) Apakah alasan yang digunakan oleh Harry Truman untuk mengarahkan bom atom digugurkan di Hiroshima? (i) (ii) [3 markah] (d) Nyatakan dua kesan sosial Perang Dunia Kedua. (i) (ii) [3 markah] 56. (a) Apakah matlamat yang ingin dicapai dalam dasar luar Malaysia? (i)

(ii) (iii) [3 markah] (b) Jelaskan maksud bentuk-bentuk hubung di bawah. (i) bilateral

(ii)

multilateral [2 markah]

(c)

Bagaimanakah faktor geografi boleh mempengaruhi dasar luar Malaysia? [3 markah]

(d)

Berikan dua dasar luar yang membuktikan Malaysia mengutamakan keamanan dunia. (i) (ii) [2 markah]

57. (a)

Wawasan 2020 bermatlamat untuk mewujudkan masyarakat Malaysia yang maju dan saintifik Berikan maksud konsep di bawah secara ringkas. (i) K-ekonomi

(ii)

K-masyarakat [4 markah]

(b) (c)

Bagaimanakah model intelek dapat dihasilkan? [2 markah] Nyatakan dua langkah yang telah diambil oleh Malaysia untuk menjayakan K-ekonomi? (i) (ii)

(d)

[2 markah] Apakah usaha yang telah dilakukan untuk membangunkan dan menyusun semula sistem pendidikan Malaysia? (i)

(ii) [2 markah]