Anda di halaman 1dari 13

LPM/MPV/03

LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BORANG EVIDENS PENDAFTARAN CALON SPM ( MPV ) Tahun : 2008/2009 Kod Sekolah : JEA0013 Kod Mata Pelajaran : 7202/02 Nama Sekolah : SMK SENGGARANG,BATU PAHAT 83200 JOHOR Nombor Pusat : JAO046 Bil. Modul Pentaksiran : 11 Mata Pelajaran : Katering dan Penyajian Modul Pentaksiran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Bil. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Nama Calon

No. Kad Pengenalan

% Kompetensi

L/TL

Azmeer bin Kamdan 910717-01-6863 Izzaddee Fikri Bin Jumadi 910115-01-6241 Jazliana Binti Ahmad 911005-01-6448 Luqman Hakim Bin Mohd Shukor 910726-01-6435 Mohamad Khairi Bin Sawal 910723-01-6835 Mohd Rafiz Bin Rahman 910706-01-6489 Mohd Sahrul Nizam Bin Abd.Samik 911020-01-6171 Nabilah Binti Md Ariff 911019-01-6262 Noor Atika Binti Hairan 910930-01-6862 Nora Binti Abdul Ghani 911213-01-5976 Noraziema Binti Rejo 910508-01-6082 Norhafizah Binti Abdul Rahim 911007-01-6134 Norhidayu Binti Othman 911008-01-7120 Norhazila Binti Ramli 910825-01-6836 Norlaili Sahzeila Binti Md Yunos 910820-01-7258 Norshafiqah Binti Zainal Arifin 910915-01-6602 Norzaleha Binti Ja'afar 910106-01-6872 Norzaimah Binti Misan 910831-01-6170 Nurshyuhaida Binti Abd Manaf 910625-01-7156 Nuzul Ainna Munawwarah Binti Zam-ri 910402-14-5396 Rosli Bin Handra 910724-01-6773 Siti Aishah Binti Awang 911005-01-6296 Siti Zu'aisyah Binti Samin 910716-01-6810 Suhaila Binti Yahya 910131-01-6604 Tandakan ( ) pada setiap modul pentaksiran yang kompeten Tandakan 'L' (Layak) atau 'TL' (Tidak Layak) dalam ruangan 'L / TL'

45 L' 45 L' 45 L' 45 L' 45 L' 45 L' 45 L' 45 L' 45 L' 45 L' 45 L' 45 L' 45 L' 45 L' 45 L' 45 L' 45 L' 45 L' 45 L' 45 L' 45 L' 45 L' 45 L' 45 L' Diisi dalam 3 salinan (Fail Pentaksir, Sekolah, LPM)

Catatan : * Calon yang telah dapat menyelesaikan 50% daripada keseluruhan modul di Tingkatan 4 ataupun yang setaraf dengannya layak didaftarkan untuk menduduki peperiksaan bertulis MPV di peringkat SPM. * Sila bawa bersama salinan kad pengenalan setiap calon Saya dengan ini mengakui dan mengesahkan bahawa semua maklumat di dalam borang ini adalah benar dan sahih.

(T/Tangan Pentaksir Sekolah)


Nama : Tarikh : ..

(T/Tangan Penyelaras Dalaman) Nama : Tarikh :

. (T/Tangan Pengetua dan Cop Sekolah) Nama : Tarikh : ..

LAMPIRAN1

FORMAT PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN VOKASIONAL SIJIL PELAJARAN MALAYSIA PENTAKSIRAN BIL. PERKARA BERASASKAN SEKOLAH 1 2 3 Jenis Instrumen Jenis Item Bilangan Soalan Projek Projek/Aktiviti Ujian Subjektif Item Respons Terhad/Terbuka Bahagian A 10 Soalan 4 Jumlah Skor Mengikut Skor Kompetensi Bahagian A 50% 5 Tempoh Ujian Sepanjang Proses Pengajaran dan Pembelajaran ( Tingkatan 4 & 5 ) 6 Wajaran Konstruk Kompetensi Berdasarkan Evidens Proses dan Produk Budaya kerja yang baik dan selamat 50% 7 Cakupan Konteks Mencakupi semua modul Tingkatan 4 dan Tingkatan 5 8 Aras Kesukaran Berdasarkan standard yang ditetapkan Bahagian A R:5 9 Alatan Tambahan R:S:T 5:3:2 Bahagian B S:3 Kalkulator Saintifik Bahagian C T:2 30% 20% Kompetensi berdasarkan evidens pengetahuan Aplikasi Kreativiti Bahagian A 50 minit Bahagian B 3 Soalan 100% Bahagian B 30% 2 jam 30 minit Bahagian B 40 minit Bahagian C 60 minit Bahagian C 20% Bahagian C 2 Soalan PENTAKSIRAN BERPUSAT

Mencangkumi semua modul Tingkatan 4 dan Tingkatan 5

LPM/MPV/01

LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA JADUAL PELAKSANAAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH MATA PELAJARAN VOKASIONAL
Nama Sekolah : SMK SENGGARANG Tahun : Kod Mata Pelajaran : 7202/2 Kod Sekolah : JEA0013 Tingkatan : Mata Pelajaran : KATERING DAN PENYAJIAN Pentaksiran Bil Nama No.Kad Pengenalan
Minggu 1 Modul Minggu 2 Modul Minggu 3 Modul Minggu 4 Modul

Bulan : JANUARI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Azmeer bin Kamdan Izzaddee Fikri Bin Jumadi Jazliana Binti Ahmad Luqman Hakim Bin Mohd Shukor Mohamad Khairi Bin Sawal Mohd Rafiz Bin Rahman Mohd Sahrul Nizam Bin Abd.Samik Nabilah Binti Md Ariff Noor Atika Binti Hairan Nora Binti Abdul Ghani Noraziema Binti Rejo Norhafizah Binti Abdul Rahim Norhidayu Binti Othman Norhazila Binti Ramli Norlaili Sahzeila Binti Md Yunos Norshafiqah Binti Zainal Arifin Norzaleha Binti Ja'afar Norzaimah Binti Misan Nurshyuhaida Binti Abd Manaf Nuzul Ainna Munawwarah Binti Zam-ri Rosli Bin Handra Siti Aishah Binti Awang Siti Zu'aisyah Binti Samin Suhaila Binti Yahya

910717-01-6863 910115-01-6241 911005-01-6448 910726-01-6435 910723-01-6835 910706-01-6489 911020-01-6171 911019-01-6262 910930-01-6862 911213-01-5976 910508-01-6082 911007-01-6134 911008-01-7120 910825-01-6836 910820-01-7258 910915-01-6602 910106-01-6872 910831-01-6170 910625-01-7156 910402-14-5396 910724-01-6773 911005-01-6296 910716-01-6810 910131-01-6604

.. (T/Tangan Pentaksir Sekolah) Nama : Tarikh :

..

(T/Tangan Penyelaras Dalaman) Nama :


Tarikh :

(T/Tangan Pemantau Dalaman) Nama : Tarikh :

LPM/MPV/05

LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BORANG PENGESAHAN KEHADIRAN PENYELARAS/PEMANTAU LUARAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH MATA PELAJARAN VOKASIONAL

Peperiksaan SPM Tahun : Nama Mata Pelajaran Vokasional : Kod Mata Pelajaran :

Adalah disahkan bahawa . No. K/P :.. sebagai Penyelaras/Pemantau Luaran telah menjalankan tugas-tugas penyelarasan/pemantauan Mata Pelajaran Vokasional tersebut di atas pada .

.. (T/tangan Penyelaras/Pemantau Luaran) Nama :. Tarikh:

Disahkan oleh :

.. (T/tangan Pemantau Dalaman) Nama :. Tarikh: Cop Sekolah :

LPM/MPV/02

LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


JADUAL ULANGAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

MATA PELAJARAN VOKASIONAL


Nama Sekolah : SMK SENGGARANG Kod Sekolah : JEA0013

Mata Pelajaran : KATERING & PENYAJIAN Nama Calon :SITI AISHAH BINTI AWANG No. Kad Pengenalan : 911005-01-6296

Kod Mata Pelajaran : 7202/02 Angka Giliran :

Bil. 1 2 3 4 5

Tarikh

Modul

23/1/2007 KKP04 5/2/2007 KKP05 26/3/2007 KKP08 19/6/2007 KKP10 11/9/2007 KKP12

Kompetensi (Y/T) T T T T T

Tarikh Ulangan 1 25/1/2007 8/2/2007 3/5/2007 21/6/2007 30/10/2007

Tarikh Ulangan 2

Kompeten (Y/T) Y Y Y Y Y

Saya dengan ini mengakui dan mengesahkan bahawa semua maklumat di dalam borang ini adalah benar dan sahih

(T/Tangan Pentaksir Sekolah) Nama : . Tarikh: .

(T/Tangan Penyelaras Dalaman) Nama : .. Tarikh:

. (T/Tangan Pemantau Dalaman)


Nama : .. Tarikh: .

LPM/MPV/04

LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BORANG EVIDENS PENGANUGERAHAN SIJIL MPV Tahun Kod Sekolah Kod Mata Pelajaran Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 * Tanda ( ) pada setiap modul pentaksiran yang kompeten Catatan : Diisikan dalam 3 salinan (up : LPM,JPN,Fail Sekolah) Saya dengan ini mengakui dan mengesahkan bahawa semua maklumat di dalam borang ini adalah benar dan sahih : 2009 : JEA0013 : 7202 Angka Giliran Nama Sekolah : SMK SENGGARANG, BATU PAHAT Nombor Pusat : JA046 Bil Modul Pentaksiran Mata Pelajaran : Katering dan Penyajian No. Kad Pengenalan Modul Pentaksiran 5 6 7 8

: 11

Nama Calon

10

11

. (T/Tangan Pentaksir Sekolah) Nama : Tarikh :

(T/Tangan Penyelaras Dalaman) Nama : Tarikh :

(T/Tangan Pengetua dan Cop Sekolah) Nama : Tarikh :

LPM/MPV/04

: 11

Bil Modul Kompeten

. dan Cop Sekolah)