Anda di halaman 1dari 3

A.

BIDANG UTAMA: FIZIKAL

1. UNDANG-UNDANG YANG BERKAITAN

1.1 Akta Kawasan Larangan dan Tempat Larangan 1959 (semakan 1983)
1.2 Internal Security Act 1960
1.3 Emergency (Essential Key Points) Regulations 1965
1.4 National Registration Act, 1959(National Registration Regulation 1960)

2. PEKELILING-PEKELILING YANG BERKAITAN

2.1 Surat Pekeliling Am Bil. 4/1982 (permohonan ruang pejabat samada Dalam
Bangunan Gunasama Ataupun Di Sewa Bangunan Swasta)
2.2 Surat Pekeliling Am. Bi. 14 Tahun 1982. (Pelaksanaan Pejabat Pelan Terbuka)
2.3 Surat Pekeliling Am Rahsia Bil. 2 Tahun 1975.(Keselamatan Jabatan-jabatan
Kerajaan )

3 PERATURAN - PERATURAN YANG BERKAITAN

3.1 State Key Points/Counter Sabotage Comittee Standing Policy Directive (1964)
3.2 Buku Arahan Keselamatan – Perkara 20 (Kawasan Terperingkat)
3.3 Buku Arahan Keselamatan – Perkara 21 (Cadangan
pembinaan,pengubahsuain, pembelian bangunan-bangunan kerajaan,
penempatan dan pemindahan)
3.4 Buku Arahan Keselamatan – Perkara 23 (Pengawal Keselamatan)
3.5 Buku Arahan Keselamatan – Perkara 24 (Kuasa Pusat Pas dan Kad)
3.6 Buku Arahan Keselamatan – Perkara 28 ( Cadangan pembelian,
kegunaan,kawalan dan keselamatan kelengkapan)
3.7 Surat Bil. MIS.Y. 34/29 – (202) bertarikh 11/1163 daripada KDN. (Protected
Areas and Protected Places Ordinance 1959)
3.8 Surat Bil. KPKK/308/A (2) bertarikh 7/9/79. (mencetak Pas-Pas Keselamatan
dan Kad-Kad Pengenalan Kementerian/Jabatan)
3.9 Arahan Jawatankuasa Keselamatan Pusat Sasaran Penting Bil. 1 Tahun 1985.
(Pembinaan Bangunan Berdekatan Dengan Sasaran Penting, Kawasan
Larangan Dan Tempat Larangan)

B. BIDANG UTAMA : DOKUMEN

1 UNDANG-UNDANG YANG BERKAITAN

1.1 Akta Rahsia Rasmi 1972


1.2 Akta Odit 1957
1.3 Akta Cukai Pendapatan 1967 (Akta 53)
1.4 Anti Corruption Agency Act 1982

2 PEKELILING-PEKELILING YANG BERKAITAN

2.1 Surat Pekeliling Am.Bil. 2/87.(Peraturan-Pengurusan Rahsia Rasmi selaras


Dengan Peruntukan-Peruntukan Akta Rahsia Rasmi (Pindaan 1986)
2.2 Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil.24/86. (Kerja-Kerja Percetakan yang
dijalankan oleh Kementerian/Jabatan Kerajaan dan Badan-Badan Berkanun).
2.3 Pindaan Pertama Kepada Surat Pekeliling Perbendahraan Bil. 24/1986. (Kerja-
Kerja Percetakan Yang dijalankan oleh Kementerian/Jabatan Kerajaan dan
Badan Berkanun.) .
2.4 Surat Pekeliling Am Bil. 8 Tahun 1990 (Buku Arahan Keselamatan, Kawalan
serta Penyelenggaraan maklumat-maklumat ukur dan geografi yang antara
lainnya merangkumi peta-peta rasmi dan citraan penderiaan jauh).
2.5 Confidential General Circular Memorandum NO. 1/1959 (Code Words –
Allocation & Control)
2.6 Surat Pekeliling Am Sulit Bil. 1 Tahun 1972. (Keselamatan Rahsia-Rahsia
Kerajaan Daripada Ancaman Penyuluhan Espionage)
2.7 Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 10/1985 (Merahsiakan ProsesTender)

3 PERATURAN - PERATURAN YANG BERKAITAN

3.1 Buku Arahan Keselamatan - Perkara 42-60 ( Pengurusan Dokumen


Terperingkat, Peringkat Keselamatan, Tanda Keselamatan dan Penyimpanan
Perkara-Perkara Perperingkat)
3.2 Confidential General Circular Memorandum No.1 of 1962 (Security Vetting)
3.3 Pekeliling Perkhidmatan Bil. 1 Tahun 1985 (Pernyataan Awam oleh Pegawai-
Pegawai Awam)
3.4 Surat Pekeliling Am Bil.3 Tahun 1985 (Hubungan Dengan Perwakilan Asing di
Malaysia)

4 PERATURAN - PERATURAN YANG BERKAITAN

4.1 Instruction On Positive Vetting Procedure.


4.2 Tapisan Keselamatan untuk perlantikan Panel Perundingan diantarapihak
awam dan swasta.
4.3 Tapisan Keselamatan untuk memasuki perkhidmatan kerajaan JPA Sulit
376/Bhg.10/5 bertarikh 2/5/79.
4.4 Buku Arahan Keselamatan – Perkara 80-84 (Tapisan Keselamatan)

III. BAHAGIAN PERANCANGAN,LATIHAN DAN NAZIRAN

A. BIDANG UTAMA : PERANCANGAN

1 PERATURAN – PERATURAN YANG BERKAITAN

1.1 Perakuan Jawatankuasa mengkaji semula peraturan keselamatan


Pejabat Tahun 1982 (Para 21a)

B. BIDANG UTAMA : LATIHAN

1 PEKELILING – PEKELILING YANG BERKAITAN


1.1 Pekeliling Perkhidmatan Bil. 6/1984
1.2 Surat Pekeliling Sulit Bil. 4/1966
1.3 Surat Pekeliling Am Sulit Bil. 1/1967
1.4 Pekeliling Perbendahraan Bil. 3/1993

3. PERATURAN –PERATURAN YANG BERKAITAN

3.1. Perakuan Jawatankuasa mengkaji semula Peraturan Keselamatan


Pejabat 1982. (Para 12, dan 19b)
3.2. Buku Arahan Keselamatan – Perkara 88
3.3. Laporan Jawatankuasa Khas Kabinet mengenai Gaji Sektor Awam
bertarikh Oktober 1991. (Para 11.17, 11.18 dan 11.19)
3.4. Government security Officer: Terms of Reference – Ectract On
Training Of Deparmental Security Officers.

C. BIDANG UTAMA : NAZIRAN

1. PEKELILING – PEKELILING YANG BERKAITAN


1.1. Surat Pekeliling Am Sulit Bil. 1 Tahun 1993

2. PERATURAN – PERATURAN YANG BERKAITAN


2.1. Perakuan Jawatankuasa Mengkaji Semula Peraturan Keselamatan
Pejabat 1982 (Para 21b)
2.2. Buku Arahan Keselamatan – Perkara 15 (Kewajipan dan
Tanggungjawab Pegawai Keselamatan Kerajaan)