Anda di halaman 1dari 18

KAJIAN TINDAKAN

Kumpulan 6 Noraini bt Mohamed Din SMK Skudai Hamzani b Suian SMK Kota Kemunin Shamsuri Ismail SMK Bandar kerayong Roslee b Ahmad JPNS Aminuddin b Jusoh @ Yusof

TAJUK:
Isu: Pelajar Lewat Ke Sekolah

1.1 Pengenalan
SMK Genting merupakan sekolah harian biasa di Daerah Bentong mempunyai bilangan murid seramai 1000 orang dan guru seramai 50 orang. Masalah yang dihadapi di sekolah ini ialah 33 orang pelajar yang sering datang lewat ke sekolah.

1.2 Latar Belakang Kajian


Kajian ini dijalankan kepada 30 orang murid yang sering datang lewat ke sekolah di SMK Genting. Berdasarkan analisis kehadiran pelajar didapati kekerapan datang lewat dilakukan oleh pelajar yang sama.
Oleh itu satu kajian dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah ini sifar lewat . Task force lewat ditubuhkan untuk membuat tinjauan awal faktor yang menyebabkan kelewatan murid.

1.3 MASALAH KAJIAN


Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh pengawas mengenai pelajar yang datang lewat sepanjang bulan Januari, Februari dan Mac dan dapatan daripada jawatankuasa task force mendapati kelewatan pelajar disebabkan oleh pelajar bangun lewat kerana bekerja malam dan Ibubapa yang lambat menghantar anak ke sekolah.

1.4 TUJUAN
Tujuan kajian ini adalah untuk memastikan murid datang awal ke sekolah.

1.5 Objektif
Untuk mengenal pasti faktor pelajar datang lewat. Untuk melaksanakan intervensi agar dapat membantu 33 orang murid datang awal.

1.6 PERSOALAN KAJIAN


Kajian ini akan dapat menjawab persoalan-persoalan berikut: Apakah faktor-faktor yang menyebabkan 33 orang murid datang lewat? Sejauh manakah program intervensi dapat membantu 33 orang murid datang awal?

1.7 KEPENTINGAN KAJIAN


Kajian ini diharapkan dapat mengatasi masalah murid yang datang lewat. Hal ini diharapkan dapat membantu mengurangkan masalah disiplin dan peningkatan pencapaian akademik.

2.0 TINJAUAN LITERATURE

3.1 REKABENTUK KAJIAN


Kajian ini dijalankan secara kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah: Laporan kehadiran oleh pengawas untuk bulan Januari, Februari dan Mac Temubual dengan murid Temubual dengan ibubapa yang berkenaan.

3.2 POPULASI DAN PERSAMPELAN


Kumpulan sasaran kajian adalah 33 murid yang lewat. Kajian ini dijalankan selama sebulan. Teknik persamplen secara bertujuan digunakan kepada semua murid yang terlibat iaitu seramai 33orang.

3.3 Persampelan
Temu bual seramai 33 orang murid

3.4 TEKNIK MENGUMPUL DATA


Minggu Pertama Pengumpulan data awal bagi mengesahkan dan mengenalpasti isu melalui dua kaedah:i. Laporan bulanan pengawas ii. Laporan J/K Task force iii. Temubual dengan murid

3.5 TEKNIK MENGANALISIS DATA


Temu bual dikumpulkan dan dianalisissecara verbatim.

3.6 INTERVENSI AKTIVITI


Program Jom Datang Awal Program Bakat Terpendam (persembahan pelajar) Program Bersemuka

JADUAL 1: CARTA GANTT PELAKSANAAN KAJIAN TINDAKAN ISU PELAJAR LEWAT KE SEKOLAH

BIL

PERKARA/AKTIVITI

MINGGU 1

MINGGU 2

MINGGU 3

MINGGU 4

1. 2. 3.

Pengenalpastian Masalah Temubual dengan murid Membina Kertas Cadangan Kajian Tindakan

X X X

4.
5.

Program Jom Datang Awal


Program Bakat Terpendam, persembahan pelajar setiap awal pagi

X
X

X
X

6. 7.

Program Bersemuka Menganalisis dapatan kajian tindakan

X X

8.
9.

Laporan kajian tindakan


Pembentangan

X
X

SEKIAN, TERIMA KASIH