Anda di halaman 1dari 8

Laporan Program Bina Insan Guru (BIG) PISMP Pendidikan Jasmani Semester 1 Siri 3/2010.

Isnin, 29 Mac 2010 Pada 29 Mac 1 April 2010, Institut Pendidikan Guru (IPG) Kampus Darulaman telah mengadakan program Bina Insan Guru (BIG) di Pusat Kegiatan Kokurikulum IPG Kampus Darulaman. Para peserta program ini terdiri daripada tiga kelas, iaitu PISMP Pengajian Agama Islam Semester 1, PISMP Pendidikan Jasmani Semester 1, dan PISMP Pemulihan Bahasa Cina Semester 1. Program BIG ini disertai seramai 57 orang, iaitu seramai 21 pelajar lelaki dan 36 pelajar perempuan. Program ini diketuai oleh Encik Nasrul bin Samsuar selaku Kem Komandan Program BIG Siri 3 2010. Saudara Mohamad Syafik bin Yakop telah dilantik sebagai pengerusi program BIG... Tulis laporan anda pada hari... Selasa Rabu Khamis
Keempat...

AKTIVITILATIHANDALAMKUMPULAN(LDK) Sepanjang program Bina Insan Guru kali pertama ini, kami t e l a h menjalani 3 aktiviti latihan dalam kumpulan iaitu mengenali p o t e n s i d i r i , motivasi kepuasan kerjaya dan penghargaan kendiri dan perubahan sikap.Saya telah belajar banyak perkara yang beru melalui LDK tersebut.Dalam sesi yang pertama iaitu mengenali potensi diri, kami telah diberiu j i a n u n t u k m e n g e n a l i p o t e n s i d i r i m a s i n g masing. Setiap manusia dianugerahkan potensi yang berbeza-beza oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.Cuma manusia tidak menghargai potensi yang diberikan dan tidak pandaimenggunakan potensi tersebut. Kita sering melihat dan membandingkanbahawa potensi orang lain lebih baik daripada potensi diri kita. Kita mestib e r s y u k u r d e n g a n a n u g e r a h T u h a n y a n g a d a p a d a d i r i k i t a , b a r u l a h k i t a nampak bahawa kita juga ada potensi yang lebih baik dan tidak ada padadiri orang lain. Kita sudah dianugerahkan potensi, maka tanggungjawab kitaa d a l a h u n t u k m a n g g u n a k a n , m e m a n f a a t k a n d a n m e m p e r k e m b a n g k a n potensi yang ada pada diri kita itu. Selain potensi yang telah dianugerahkankepada kita, ada juga potensi yang dapat kita pelajari. Antaranya, sebagaiseorang bakal guru, potensi untuk berinteraksi dengan baik bersama pelajarpelajar merupakan aset yang penting. Tidak semua orang lahir d e n g a n potensi untuk berinteraksi dengan orang lain dengan baik. Namun, semua inidapat dipelajari melalui pembelajaran yang berterusan dan niat yang murni.Oleh sebab itulah wujud matapelajaran kemahiran berkomunikasi semasa diInstitut

Latihan Perguruan.Dalam sesi seterusnya iaitu sesi motivasi kepuasan kerjaya, kami telahdiberikan satu senarai sebab kami memilih guru sebagai kerjaya mengikutkeutamaan sebab itu. Sesi ini dijalankan bagi meningkatkan motivasi diriseseorang terhadap kerjaya yang dipilihnya. Setiap orang memilih kerjayab e r d a s a r k a n F a k t o r - f a k t o r t e r t e n t u . F a k t o r f a k t o r i n i l a h y a n g m e n j a d i pendorong atau motivasi kepada diri seseorang untuk melakukan yangterbaik dalam kerjayanya. Fakto r-faktor ini biasanya dibuat berdasarkankepentingan, kecenderungan dan minat seseorang itu. Ada orang sukasesuatu p e k e r j a a n k e r a n a s u k a s e s u a t u y a n g m e n c a b a r . A d a y a n g s u k a pe kerjaan yang menyeronokkan, bergaji tinggi atau yang menjamin masadepan mereka. Sebagai seorang guru, apa yang paling penting adalah anakm u r i d y a n g k i t a a j a r b u k a n n y a g a n j a r a n . K e i k h l a s a n s e m a s a m e n g a j a r sangat penting supaya semua ilmu yang kita a j a r d a p a t d i t e r i m a d e n g a n baik oleh pelajar kita mesti menghadapinya dengan tabah sepertimana menghadapi om b a k d i lautan.Selain itu, saya mempelajari bahawa kawan amatlah penting dalamkehidupan kita. Tanpa kawan, banyak perkara yang tidak dapat kita rasai danlalui dengan jayanya. Sekiranya tiada kawan-kawan yang menolong semasam e n g h a d a p i o m b a k y a n g b e s a r , p a s t i s a y a a k a n m e n g a l a h . K e h a d i r a n kawan-kawan disekeliling saya telah memberi keberanian kepada saya. Saya juga melihat ramai kawan-kawan lain yang mengalami keadaan yang samas e p e r t i s a y a , m a l a h a d a y a n g l e b i h t a k u t l a g i . N a m u n , d e n g a n a d a n y a kawan-kawan lain dengan mereka, mereka b e r j a y a m e l a w a n k e t a k u t a n tersebut. ketakutan ini dapat diatasi kerana percaya kepada kawan. Kawanakan menolong kawannya, bersandarkan kepada pegangan ini, ketakutankepada ombak yang besar itu dapat dilawan kerana kepercayaan kepadarakan yang pasti akan menolong kita.S e m a s a k a m i m u l a b e r k a y a k , s a y a b e r a s a s a n g a t t e r u j a u n t u k mencuba. Namun, setelah melihat kawan-kawan y a n g l a i n g a g a l u n t u k menuju ke bebola pelampung yang ditetapkan, saya berasa keyakinan sayab e r t u k a r m e n j a d i k e t a k u t a n s e d i k i t d e m i s e d i k i t . T a m b a h a n l a g i , k a w a n - kawan yang mencuba tersebut ialah pelatih lelaki. Saya berfikiran, sekiranyalelaki yang lebih kuat daripada perempuan tidak mampu berkayak melepasiombak tersebut, apatah lagi seorang perempuan. Saya melihat beberapa kalik a y a k y a n g d i n a i k i k a w a n - k a w a n d i p u k u l o m b a k s e h i n g g a t e r b a l i k d a n diseret kembali ke pantai. Namun, merek a t e t a p m e n c u b a . S a y a m e l i h a t kegigihan dari riak muka mereka. Apabila 2 orang pelatih perempuan berjayab e r k a y a k m e n u j u k e b e b o l a p e l a m p u n g y a n g d i t e t a p k a n , s a y a m u l a bersemangat semula. Malah, mereka meru p a k a n y a n g p e r t a m a b e r j a y a sampai ke destinasi yang ditetapkan. Saya berasa bangga dengan mereka.Ini mengubah fikiran saya bahawa perempuan juga boleh melakukannya. Yang paling penting ialah ilmu mengemudikan kayak dengan cara yang betul

, bukannya kekuatan sahaja. Kita tidak sepatutnya menilai kebolehan diri kitasebelum mencuba, kerana mencubalah yang akan menilai kebolehan kita.Dalam situasi perguruan, sebagai seorang guru kita patut menyediakan dirikita dengan pelbagai jenis ilmu. Ini kerana kita bakal berhadapan denganlautan manusia yang mempunyai pelbagai kerenah. Dengan ilmu yang kukuhdan penuh dalam diri kita, mudah-mudahan kita tidak menghadapi masalahapabila mengajar kelak.S a y a m e n c u b a s e b a n y a k 5 k a l i s e b e l u m b e r j a y a . P a d a p e r c u baanpertama hingga keempat, saya hamper putus asa. Namun, s aya kuatkans e m a n g a t u n t u k m e n c u b a s e k a l i l a g i . S a y a s a n g a t b e r s y u k u r k e r a n a berpeluang untuk merasai pengalaman berj a y a m e l e p a s i o m b a k - o m b a k . Pada masa itu, saya berasa sangat teruja dan gembira. Berkat usaha danp e n a t l e l a h , a k h i r n y a b e r j a y a j u g a . D a l a m k e h i d u p a n i n i , k i t a j u g a h a r u s tabah dan sentiasa berusaha. Kejayaan tidak datang bergolek tanpa usahayang kental. Walaupun, kadang-kadang kita karam seperti menaiki kayakt a d i , n a m u n k i t a h a r u s b a n g u n d a n bermula semula. Jika kita tersilapmengemudikan kayak, ja n g a n j a d i k a n k e s i l a p a n i t u k e k a l a h a n k i t a , sebaliknya jadikan ia sebagai satu pengajaran untuk mengubah cara kitamengemudikan kayak kita pada percubaan yang kan datang. Begitu jugadalam hidup ini, sekiranya kita gagal kerana kita tersilap lan g k a h , m a k a jadikanlah kesilapan itu sebagai panduan agar kita tidak mengulang kembalikesilapan tersebut pada masa yang akan datang.Akhir sekali, walaupun terasa amat letih namun pengalaman yang sayad a p a t d a r i p a d a a k t i v i t i b e r k a y a k i n i a m a t b e r g u n a . K e s eronokan dankegembiraan tidak dapat digambarkan denga n k a t a - k a t a l a g i . S e l a i n mempelajari banyak nilai-nilai murni, saya juga turut belajar cara-cara untukm e n y e l a m a t k a n d i r i a p a b i l a b e r l a k u k e c e m a s a n y a n g m e l i b a t k a n a i r . Pengalaman ini amatlah berguna bagi diri saya, a n a k - a n a k m u r i d s e r t a orang orang di sekeliling saya apabila menghadapi kecemasan dalam airpada masa yang akan datang.

Yang kedua, perkhemahan BIG ini mengajar saya cara menguruskandiri dalam keadaan suntuk dan tidak selesa. Dengan keadaan cuaca yangsering hujan, aktiviti

sukar untuk dilaksanakan. Khemah memasak kumpulansaya dimasuki air. Namun, berkat kerjasama ahli kumpulan, kami berjayamengatasi masalah tersebut. Kami menggali parit di sekeliling khemahmemasak tersebut bagi membenarkan air mengalir keluar dari khemah kami.Saya berasa gembira kerana dalam situasi genting seperti ini, kumpulansaya masih berusaha melakukan sesuatu untuk menguruskan masalah yangkami hadapi. Khemah untuk kami tidur juga turut dibanjiri air. Pada malampertama dan kedua, kami langsung tidak dapat tidur di dalam khemahsendiri. Kami telah mengambil ikhtiar untuk meminta kebenaran daripadapihak pengurusan untuk idur di atas pentas Jungle Hall. Akhirnya kamidibenarkan untuk tidur di sana. Dalam keadaan terbuka, pengurusan dirisemasa tidur adalah sangat penting. Dengan pengurusan masa yang agakterhad, saya belajar bagaimana menguruskan diri saya sendiri. Contohnya,menguruskan masa untuk membersihkan diri (mandi) sendiri tanpa memberibebanan atau gangguan kepada orang lain. Maksudnya, tidak mementingkandiri sendiri dengan membiarkan orang lain sahaja menguruskan tugasankumpulan sedangkan saya bersenang lenang mandi. Yang ketiga, saya belajar untuk menguruskan masa dengan baik. Sayabelajar untuk melaksanakan sesuatu tugasan seperti yang telah ditetapkandalam jadual. Selama ini, saya selalu membuat jadual namun tidakmengikutinya. Semasa BIG ini, saya dapati sebenarnya tidak sukar untukmelakukan sesuatu dalam masa yang telah ditetapkan. Apa yang saya tahu,yang paling penting adalah azam dan pembahagian tugas. Misalnya, kamitelah diberi masa dari pukul 0600-0800 untuk berehat, membersihkan diri,memasak dan makan. Jika kita tidak berazam untuk melakukan semuanyadalam masa 2 jam yang diberikan, kita tidak akan ada cukup masa. Namunsekiranya kita tidak dapat membahagikan tugas-tugas antara ahli kumpulan dengan baik, kita juga tidak mungkin dapat menyelaesaikan tugasan tadidalam masa 2 jam tersebut.Keempat, saya belajar bagaimana kehidupan dalam satu kumpulan.Segala cabaran, halangan atau kenangan manis dan pahit yang dikongsibersama mengajar pelbagai nilai yang amat berguna. Nilai yang palingketara ialah semangat setiakawan dan kerjasama. Nilai ini dapat saya hayatisemasa pembahagian alatan di maktab lagi. Semua ahli kumpulanbekerjasama untuk mendapatkan alatan yang mencukupi. Kemudiansemasa memunggah barangan dari bes ke dalam kem, semuanya berjayadilakukan kerana kerjasama yang kukuh antara pelatih. Selain itu, saya dapatmelihat nilai toleransi dan persefakatan berlaku dalam kumpulan kecilmahupun besar. Secara tidak langsung, apabila berada dalam lingkunganmasyarakat yang mengamalkan nilai-nilai sedemikian, kita juga akan belajaruntuk mengamalkan nilai yang sama. Dalam satu kumpulan, jika tiadakesefakatan dan toleransi, maka semua -tugas akan menjadi berat. Inikerana semua orang bersikap mementingkan diri sahaja dan tidak mahuberkorban untuk melakukan sesuatu. Sikap inilah yang akan merosakkansesuatu kumpulan itu. Dalam kehidupan sebagai seorang guru, kita haruslahbekerjasama, bertoleransi dan mempunyai persefakatan yang baik dengansemua orang di sekeliling kita supaya tugas kita mendidik pelajar-pelajar kitamenjadi mudah.Kelima, saya turut belajar sesuatu daripada EncIK Muhaimi iaitu kitaharus berbeza daripada orang lain. Berbeza maksudnya mempunyai identitiyang tidak ada pada orang lain. Sebagai seorang guru, kita harus melakukankelainan semasa mengajar untuk meningkatkan kefahaman pelajar kita.Selain itu, ini dapat mengelakkan

kebosanan. Jangan selalu bergantungkepada idea orang lain sahaja, tetapi mencuba sesuatu yang baharu. Untuk menjadi seorang guru yang disukai pelajarnya, sikap kreatif haruslah adabagi mewujudkan kelainan. saya belajar untuk yakin kepada kebolehan diri sendiri dan jangan mudah mengalah. Ini saya pelajari semasa kami mengikuti aktivitiberkayak. Pada mulanya, saya kurang yakin dengan kebolehan diri sendirisetelah melihat kayak rakan-rakan karam dipukul ombak. Namun, saya tidakmudah mengalah dan telah mencuba sebanyak 5 kali sebelum berjaya.Setelah berjaya, barulah saya sedar bahawa keyakinan diri adalah sangatpenting untuk mencapai sesuatu matlamat. Saya menganalogikan ombaktersebut sebagai pelajar yang degil. Namun, dengan usaha yang gigih dankeyakinan pada kebolehan kita, maka kita tetap akan dapat mengatasikedegilan mereka itu. apa yang dapat saya pelajari melalui BIG ini adalah sikapyang sentiasa ingin mencari ilmu. Semua benda yang berada di sekelilingkita merupakan guru yang sentiasa memberi pelbagai ilmu kepada kita.Namun semua ilmu itu tidak akan datang dengan petikan jari sahaja. Jaditanggungjawab kita adalah mencari dan mengggali ilmu-ilmu tersebut. Ilmusangat penting untuk menghadapi apa jua rintangan yang tidak dapat kitaduga. Manusia tanpa ilmu merupakan manusia yang paling malang danmiskin dalam dunia ini. Dalam kehidupan seorang guru, ilmu didada haruslahmencukupi. Ilmu yang harus ada pada seorang guru bukan sahaja dari segiintelek, malah dari semua segi kehidupan ini. Ini kerana guru dijadikantempat rujukan dan mendapatkan apa jua maklumat. Maka, kita haruslahterus mencari ilmu-ilmu yang baru untuk memantapkan ilmu yang sudah kitadapat.Sesungguhnya, Program BIG ini banyak memberi peluang kepada sayauntuk memperbaiki dan menilai diri saya sendiri. Disebalik semuakeseronokan dan kesedihan yang saya hadapi, saya dapat melakukanrefleksi terhadap diri saya sendiri dan mengenalpasti kekurangan yang adapada diri saya. Semua aktiviti yang dijalankan mengajar saya banyak nilaidan input yang berguna untuk memperbaiki kekurangan diri saya. Selain itu,pengalaman ini merupakan satu pengalaman yang melatih diri saya untukmenjadi seorang pendidik yang berjiwa kental, tidak mudah mengalah dan lasak.

Aktiviti keyakinan dan keselamatan di air dijalankan pada hari kedua perkhemahan. Setelah selesai senaman pagi dan bersarapan, kami diminta untuk mengangkat kayak daripada tempat simpanan untuk aktiviti kami pada hari tersebut. Pertama kali sampai ke pantai untuk aktiviti air, saya terpegun dengan keindahan ciptaan Tuhan yang terbentang luas dihadapan saya. Bunyi ombak yang kuat amat mengasyikkan. Ombak yang tinggi, besar dan kuat menyedarkan saya betapa kerdilnya diri saya dalam dunia ini. Saya tidak pandai berenang, ini menambahkan lagi kegerunan saya untuk berhadapan dengan aktiviti ini. Adalakah saya mampu untuk mengatasinya. Sebelum ini, saya pernah mengikuti aktiviti berkayak semasa saya dalam Program Latihan Khidmat Negara. Namun pengalaman yang saya dapat kali ini amat berbeza berbanding pengalaman yang saya dapat semasa PLKN dahulu. Dahulu, saya hanya berkayak dalam kolam yang tenang tanpa bergelora walau seinci pun. Kali ini, saya menghadapi alam semulajadi ciptaan Tuhan yang amat mengagumkan dan juga menakutkan. Semasa melakukan aktiviti meningkatkan keyakinan dalam air, kami telah dibawa

ber jalan hingga ke tengah lautan dengan paras air mencapai dada. Setibanya di satu kawasan, jurulatih meminta kami mengapungkan diri dan memusingkan badan di dalam air. Kemudian, saya dan beberapa orang rakan diminta menganggalkan jaket keselamatan yang saya pakai sebelum berusaha mengapungkan diri secara manual. Saya masih lagi boleh bertahan dan biasa dengan keadaan ini. Saya amat bersyukur kerana dikurniakan sikap yang tabah dan dapat menyesuaikan diri mengikut keadaan, tidak seperti segelintir rakan saya yang takut-takut untuk mencuba dan menjalankan aktiviti yang diarahkan biarpun air dan ombak ketika itu agak tenang. Beginilah keadaan dalam kehidupan seharian dan senario seorang guru iaitu, perlunya kita bersikap tabah dan sabar dalam menghadapi cabaran dan kerenah orang disekeliling kita. walau sebesar atau sesukar manapun masalah yang datang dalam kehidupan kita, kita tidak boleh lari daripada masalah tersebut. Kita mesti menghadapinya dengan tabah sepertimana menghadapi ombak di lautan. Semasa kami mula berkayak, saya berasa sangat teruj

a untuk mencuba. Pengalaman yang saya lalui semasa di Kem latihan PLKN mungkin amat berbeza dengan apa yang bakal saya lalui dalam perkhemahan ini. Jurulatih meminta kami mencari pasangan masing-masing untuk berkayak dan saya telah memilih sahabat saya, Noor Fadhilah Binti Mat Hassan. Saya amat berharap, saya dapat mengharungi aktiviti ini Saya telah menjadi pengemudi iaitu orang yang duduka di belakang kayak. Alhamdulillah, saya dapat meneruskan kayak saya biarpun ombak pada saat itu sudah mulai bergelora. Rakan saya juga mulai mengadu sakit tangan memegang pandle dan mengawal kayak. Namun bagi saya, selagi saya mampu saya cuba sehabis baik dan membantu rakan saya untuk sampai ke tempat yang dituju dan tidak hanyut di bawa ombak. Saya dapat melihat beberapa orang kayak yang hanyut ke tengah lautan dan terpaksa dipandu oleh jurulatih ke laluan yang sebenar. Disinilah saya dapat merasai perasaan bagi orang yang menjadikan lautan sebagai sumber pencarian rezeki dimana mereka terpaksa berhadapan cabaran gelora setiap hari. Saya sangat bersyukur kerana berpeluang untuk merasai pengalaman berjaya melepasi ombak-ombak. Pada masa itu, saya berasa sangat teruja dan gembira. Berkat usaha dan penat lelah, akhirnya berjaya juga. Dalam kehidupan ini, kita juga harus tabah dan sentiasa berusaha. Kejayaan tidak datang bergolek tanpa usaha yang kental. Walaupun, kadangkadang kita karam seperti menaiki kayak tadi, namun kita harus bangun dan bermula semula. Jika kita tersilap mengemudikan kayak, jangan jadikan kesilapan itu kekalahan kita, sebaliknya jadikan ia sebagai satu pengajaran untuk mengubah cara kita mengemudikan kayak kita pada percubaan yang kan datang. Begitu juga dalam hidup ini, sekiranya kita gagal kerana kita tersilap langkah, maka jadikanlah kesilapan itu sebagai panduan agar kita tidak mengulang kembali kesilapan tersebut pada masa yang akan datang. walaupun terasa amat letih namun pengalaman yang saya dapat daripada aktiviti berkayak ini amat berguna. Keseronokan dan kegembiraan tidak dapat digambarkan dengan kata-kata lagi. Selain mempelajari banyak nilai-nilai murni, saya juga turut belajar cara-cara untuk menyelamatkan diri apabila berlaku kecemasan yang melibatkan air. Pengalaman ini amatlah berguna bagi diri saya, anak-anak murid serta orang-orang di sekeliling saya apabila menghadapi kecemasan dalam air pada masa yang akan datang.