Anda di halaman 1dari 23

.....Cemerlang matematik bersama cikgu arzman.aresya@gksm_data14....

1
......matematik itu KACANG bagi yang mahu berusaha.....
NAMA : ___________________________________________________________ KELAS : ______________


SEK. MEN. AGAMA DATO HAJI TAN AHMAD
72400 SIMPANG DURIAN, NEGERI SEMBILAN


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

LATIHAN TOPIKAL 2014 (LATIHAN MURID)
MATEMATIK TINGKATAN 4
(sepanjang tahun 2014)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Arahan :

1. Modul Topikal ini mengandungi semua topik yang ada di dalam silibus Tingkatan 4.

2. Pelajar dikehendaki menjawab semua soalan dengan menunjukkan jalan kerja lengkap.

3. Pelajar dibenarkan menggunakan kalkulator sainstifik yang tidak boleh diprogramkan.

4. Modul ini mesti diserahkan kepada guru mata pelajaran pada setiap hari rabu mingggu terakhir setiap bulan (atau
dinyatakan di setiap latihan).

5. Pelajar boleh berbincang sesama rakan, bertanya guru jika menghadapi masalah dalam mana-mana topik. Tetapi tidak
dibenarkan meniru hasil kerja rakan.

6. Kegagalan menghantar boleh dikenakan tindakan yang sewajarnya.Modul ini disediakan oleh : Cikgu ARZMAN BIN SAAD

Sebarang masalah boleh dihubungi bila2 masa : (1) arzmansaad@yahoo.com (2) fb : arzman aresya (3) fon : 0194020795 (no share kredit) atau (3) di SMADATA.
.....Cemerlang matematik bersama cikgu arzman.aresya@gksm_data14....
2
......matematik itu KACANG bagi yang mahu berusaha.....

RUMUS RUMUS MATEMATIK


Rumus-rumus berikut boleh membantu anda menjawab soalan. Simbol-simbol yang diberi adalah yang biasa digunakan.


RUMUS RUMUS UTAMA MATEMATIK (DIBERI SEMASA PEPERIKSAAN PMR)

PERHUBUNGAN


1.
n m
a
n
a
m
a
+
=

2.
n m
a
n
a
m
a

=

3.
mn
a
n
)
m
a ( =

4. Jarak =
2
)
1
y
2
y (
2
)
1
x
2
x ( +

5. Titik tengah)
|
|
|
.
|

\
| + +
=
2
2
y
1
y
,
2
2
x
1
x
y) (x,

6. Purata Laju =
masa jumlah
dilalui jarak

7. Min =
data bilangan
data jumlah

8. Teorem Phitagoras
2
b
2
a
2
c + =
BENTUK DAN RUANG


1. Luas segiempat = panjang x lebar
2. Luas segitiga =
2
1
tapak x tinggi
3. Luas segiempat selari = luas tapak x tinggi
4. Luas trapezium =

2
1
jumlah 2 garis selari x tinggi
5. Lilitan = t x diameter ATAU 2 x t x jejari
6. Luas Bulatan = t j
2

7. Luas permukaan silinder = 2 x t x jejari x tinggi
8. Luas sfera = 4 t j
2

9. Isipadu prisma tegak = potongan sekata x panjang
10. Isipadu kuboid = panjang x lebar x tinggi
.....Cemerlang matematik bersama cikgu arzman.aresya@gksm_data14....
3
......matematik itu KACANG bagi yang mahu berusaha.....

TOPIKAL 1 : BENTUK PIAWAI

1. Nyatakan bilangan angka bererti bagi setiap yang berikut :

(a) 6420 = ___________
(b) 7.400 = ___________
(c) 0.0263 = ___________
(d) 0.00063 = ___________
(e) 30.008 = ___________
(f) 980001 = ___________

2. Lengkapkan jadual berikut :

Nombor
Bundarkan kepada
1 angka bererti 2 angka bererti 3 angka bererti 4 angka bererti
(a) 726846
(b) 42092
(c) 538.52
(d) 0.93740
(e) 0.000364938


3. Cari nilai setiap yang berikut dan tulis jawapan akhir betul kepada angka bererti di dalam kurungan :
(a) 8.536 x 4.5 + 6.3526 [ 3 ] (c)
0.4
15.624
[ 2 ]
(b) 625.2 3.258

0.03 [ 4 ] (d)
48 25
82200

[ 3 ]

4. Tulis setiap nombor berikut ke bentuk piawai

(a) 536000 = _________________
(b) 503.4 = _________________
(c) 0.0234 = _________________
(d) 0.0000435 = _________________
(e) 645
4
10
= _________________
(f) 84.31
3 -
10
= __________________
(g) 0.00345
2
10
= __________________
5. Express the following in single number. (Ungkapkan yang berikut ke nombor tunggal)
(a) 3.23
6
10
= ________________
(b) 5.432
3
10
= ________________
(c) 8.22
2 -
10
= __________________
(d) 9.423
4 -
10
= __________________

6. (Hitungkan setiap yang berikut, berikan jawapan anda dalam bentuk piawai)
(a) 7.81
2
10

5.5
3
10

(b) 1.43
3 -
10

9.1
6
10

(c) (3.6
14
10

4.8
8
10 )
(d)
4
9
10 8 2
10 34 4

.
.

(e) 4
10 8
5000 0016 0

.

(f) 8.04
5
10 + 1.66
5
10
(g) 1.8
4
10 + 4.5
3
10

(h) 8.81
-3
10 5.5
-5
10

.....Cemerlang matematik bersama cikgu arzman.aresya@gksm_data14....
4
......matematik itu KACANG bagi yang mahu berusaha.....
TOPIKAL 2 : QUADRATICS EXPRESSIONS & EQUATIONS
(UNGKAPAN & PERSAMAAN KUADRATIK)1. Factorise the following expression. (Faktorkan setiap ungkapan berikut)
(a) 3a + 18
(b) 121b
2
33b
(c) c
2
49
(d) 20 45d
2

(e) e
2
+ 3e + 2
(f) f
2
21f 46
(g) 3g
2
+ 2g 8
(h) 9h
2
33h 12
(i) (p - q)
2
+ p(p + q)

2. Write each of the following in the general form. (Tuliskan setiap yang berikut dalam bentuk am)
(a) 7k 2 = k
2

(b) 3 m
2
= 3m 8
(c) 3(n + 1) (3n 2) = 13
(d) 7p + 3p
2
= 3(p 4)
(e) (3 + 2q)
2
= 3q
(f)
w
w w +
=
6
4
2

3. Solve the following quadratic equation. (Selesaikan persamaan kuadratik berikut)
(a) a
2
4a + 4 = 0
(b) b
2
= 6b 8
(c) d(d 5) 6 = 0
(d) 12e
2
+ 13e = 4
(e) g
2
+ 5g 12 = 4(g + 2)
(f)
1
5
1 6
2
=
+
h
h

(g) (m 3)(m 4) = 3(m + 4)
(h) (3n 2)
2
= 4n
2

(i) 6p =
p
p

7 5

(j)
5
4
1 2 3
+ =

w
w w ) (

.....Cemerlang matematik bersama cikgu arzman.aresya@gksm_data14....
5
......matematik itu KACANG bagi yang mahu berusaha.....
TOPIKAL 3 : SETS (SET)


1. The table shows the information obtained from interviewing 200 SMK Siput Sedut studends.The Venn diagram represents parts of
the information in the table.
Jadual menunjukkan maklumat yang diperolehi daripada kajiselidik 200 orang pelajar SMK Siput Sedut. Gambar rajah Venn
menunjukkan sebahagian daripada maklumat daripada jadual.(a) Complete the Venn diagram (Lengkapkan gambar rajah Venn)(b) Find the number of students who could answer (cari bilangan pelajar yang menjawab)
(i) Questions A or C and also B correctly (soalan A atau C dan juga B dengan betul) = ________
(ii) Questions A or C and not B correctly (soalan A atau C dan bukan B dengan betul) = ________
(iii) Questions A or B and also C correctly (soalan A atau B dan juga C dengan betul) = ________


2. It is given that the universal set, (Diberi bahawa set semesta,)

= {x :
55 25 s sx
, x is an integer @ x ialah integer }
Set A = {x : x is a number, when divided by 6, has a reminder of 2 @ x ialah nombor, di mana bila dibahagi dengan 6,
bakinya ialah 2 }
Set B = {x : x is a number, whose product of the digits is 10 @ x ialah nombor, di mana hasil darab digit-digitnya ialah 10 }
and Set C = {x : x is a multiple of 5 @ x ialah nombor gandaan 5 }
(a) List the elements of (i) Set A, (ii) Set B, (iii) Set C
Set A = _______________________________________________
Set B = _______________________________________________
Set C = _______________________________________________
(b) Find (cari) (i) (A

B) = _______________________________
(ii) n (B

C) = ________________

3. On each of the following diagram, shade (Untuk setiap gambar rajah, lorekkan)
38
22
16
A
B
C
Question (soalan) Number of students who answer correctly
(bilangan pelajar yang menjawab betul)
A 101
B 95
A and B only (A dan B sahaja) 22
A and C only (A dan C sahaja) 16
A only (A sahaja) 38
B only (B sahaja) 18
.....Cemerlang matematik bersama cikgu arzman.aresya@gksm_data14....
6
......matematik itu KACANG bagi yang mahu berusaha.....
(a) A

C (f) ( A

B )

C(b) P

R (g) ( P

Q )

R

(c) R

( S

T ) (h) ( F

G )

E(d) ( T

S )

R (i) ( A

B )

C


(e) C

B (j) D

( E

F )

A
B
C
A
B
C


P
Q
R
Q
P
R
E
F
G
S
T
R
R
T
S
A
B
C
A
B
C
D
E
F
.....Cemerlang matematik bersama cikgu arzman.aresya@gksm_data14....
7
......matematik itu KACANG bagi yang mahu berusaha.....

TOPIKAL 4 : MATHEMATICAL REASONING
(PENAAKULAN MATEMATIK)


1. Determine whether the following sentences are statement or not.
(Kenalpasti yang berikut ayat berikut pernyataan atau tidak)

(a) Pentagon ialah poligon yang mempunyai lima sisi = _________________________
(b) 8 + 3 = 5 = _________________________
(c) 2 is factor of 36 (2 ialah faKtor bagi 36) = _________________________
(d) Help!! (Tolong!!) = _________________________
(e) g

g = h = _________________________
(f) dont sleep here. (jangan tidur di sini) = _________________________

2. Complete each of the following statements using quantifiers all or some: to make the statement true.
(Lengkapkan setiap yang berikut dengan semua atau sebahagian untuk membentuk pernyataan benar.
(a) _____________ polygon have some of all the exterior angles that equals 360


poligon mempunyai jumlah sudut peluaran bersamaan 360


(b) _____________ polygon have 15 sides (poligon mempunnyai 15 sisi)
(c) _____________ numbers that can be divede exactly by 2 are prime numbers.
nombor yang boleh dibahagi tepat dengan 2 ialah nombor perdana.
3. Determine whether the following statement true or false.
(Kenalpasti yang pernyataan berikut benar atau palsu)
(a) All multiple of 3 are multiple of 6 (semua gandaan 3 adalah gandaan 6) = _______________
(b) 49 is not multiple of 9. (49 bukan gandaan 9) = _______________
(c) 7 2 = 5 and ( dan ) 6 + 4 = 10 = _______________
(d) 2m + 5m = 7m
2
and ( dan ) 3b + 2b = 5b = _______________
(e) 3 x 5 = 8 or ( atau ) 4 x 3 = 12 = _______________
(f) 44 is divisible by 3 or 5 = _______________


4. Write two implications for the following statements. (Tuliskan dua implikasi untuk pernyataan berikut).
y = 5 if and only if y 1 = 4 (y = 5 jika dan hanya jika y 1 = 4)
Implication 1 : __________________________________________
Implication 2 : __________________________________________

.....Cemerlang matematik bersama cikgu arzman.aresya@gksm_data14....
8
......matematik itu KACANG bagi yang mahu berusaha.....
(a) p x p = 225 if and only if p = 15 ( p x p = 225 jika dan hanya jika p = 15)
Implication 1 : __________________________________________
Implication 2 : __________________________________________

(b) y is a multiple of 2 if and only if it is multiple of 6.
y ialah nombor gandaan 2 jika dan hanya jika ianya gandaan 6.
Implication 1 : __________________________________________
Implication 2 : __________________________________________


5. Complete the following arguments. (Lengkapkan setiap hujahan berikut)

(a) Premise 1 : All regular hexagons have interior angles of 120


Semua heksagon sekata mempunyai sudut dalaman 120


Premise 2 : ___________________________________________________
Conclusion : Diagram P has interior angles of 120


Kesimpulan : Rajah P mempunyai sudut dalaman 120(b) Premise 1 : ____________________________________________________
Premise 2 : ABC is a triangle. (ABC sebuah segitiga)
Conclusion : ABC has three vertices. (ABC mempunyai tiga pepenjuru)


(c) Premise 1 : If x is an even number, then 3x is an even number.
Jika x ialah nombor genap, maka 3x ialah nombor genap.
Premise 2 : 14 is and even number. (14 ialah nombor genap)
Conclusion : ____________________________________________________


(d) Premise 1 : ____________________________________________________
Premise 2 : Polygon Q does not have 5 sides. (Poligon Q tidak mempunyai 5 sisi)
Conclusion : Polygon Q is not a pentagon (Poligon Q bukan pentagon)


6. Answer all the following questions. (Jawab soalan yang berikut)

(a) Make a conclusion using inductive reasoning for the number sequence 10, 28, 82, 244. which can be written as follows :
Buat satu kesimpulan secara induksi bagi turutan nombor 10, 28, 82, 244.. yang mana boleh ditulis seperti yang berikut :
10 = 3
2
+ 1
28 = 3
3
+ 1
82 = 3
4
+ 1
244 = 3
5
+ 1 Answer (jawapan) : _________________________
. . . . . . . . .

(b) Make a conclusion using inductive reasoning for the number sequence 10, 22, 58, 166. which can be written as follows :
Tuliskan kesimpulan secara induksi untuk turutan nombor 10, 22, 58, 166. yang mana boleh ditulis seperi berikut :

10 = 2(3)
1
+ 4
22 = 2(3)
2
+ 4
58 = 2(3)
3
+ 4
166 = 2(3)
4
+ 4 Answer (jawapan) : __________________________
. . . . . . . . .
.....Cemerlang matematik bersama cikgu arzman.aresya@gksm_data14....
9
......matematik itu KACANG bagi yang mahu berusaha.....
TOPIKAL 5 : STRAIGHT LINES
(GARIS LURUS)


1. Calculate the gradient of the straight line joining each of the following pair of points.

(a) A ( 4, 3) and B (8, 5)
(b) C ( 6, 2) and D (0, 10)
(c) E ( 2, 3) and F (4, 5)
(d) G (7, 4) and H (2, 7)

2. Calculate the gradient of the straight line given the x-intercept and y-intercept as follows.
Hitungkan kecerunan bagi garis lurus dengan diberi pintasan-x dan pintasan-y.

(a) x-intercept (pintasan-x) = 7
y-intercept (pintasan-y) = 21
(b) x-intercept (pintasan-x) = 8
y-intercept (pintasan-y) = 4

3. Find the value of p, given the gradient of the joining point K(3, 4) and L(p, 8) is 2.
Cari nilai bagi p, diberi kecerunan titik gabungan K(3, 4) dan L(p, 8) ialah 2.


4. Find the equation of the straight line which :

(a) passes through the points (1, 3) and (3, 1)
melalui titik (1, 3) dan (3, 1)
(b) passes through the points (3, 5) and (8, 15)
melalui titik (3, 5) dan (8, 15)

5. Find the gradient, m, y-intercept and x-intercept of the straight line 3x + 5y 15 = 0
Cari kecerunan, m, pintasan-y dan pintasan-x bagi garis lurus 3x + 5y 15 = 0


6. Find the point of intersection of each of the given pairs of the straight lines.
Cari titik persilangan bagi setiap pasangan garis lurus yang diberikan.

(a) 5p + 3q = 19
2p + 5q = 0

(b) 3x 5y = 4
9x + 10y = 2


7. Given that two straight lines, 3y vx = 6 and 5x = 6y + 12 are parallel, find the value of v.
Diberi dua garis lurus 3y vx = 6 dan 5x = 6y + 12 adalah selari, cari nilai v.

8. In the diagram, the straight line AB is a parallel to the straight line AC and the straight line BC is parallel t o the y-axis. O is the
origin. Given that the equation of the line AB is 4y = 3x + 24.
Di dalam rajah, garis lurus AB selari dengan garis lurus AC dan garis lurus BC selari dengan pansi -y. O ialah titik asalan. Diberi
persamaan garis lurus AB ialah 4y = 3x + 24.

Find (cari)
(a) the y-intercept of the line AB ( pintasan-y bagi garis lurus AB )

(b) the gradient of the line OB ( kecerunan garis lurus OB )

(c) the equation of the line OC ( persamaan garis lurus OC )

(d) the coordinates of the point C. ( koordinat titik C )


A
y
x
B (4,9)
C
O
.....Cemerlang matematik bersama cikgu arzman.aresya@gksm_data14....
10
......matematik itu KACANG bagi yang mahu berusaha.....
9. In the diagram, the straight line PQ is parallel to the straight line RS and O is the origin. The point Q is lies on the y-axis the point
S is lies in the x-axis. The equation of the straight line PQ is 2x + 3y = 18. Find,
Di dalam rajah, garis lurus PQ selari dengan garis lurus RS dan O ialah titik asalan. Titik Q terletak di atas paksi -y dan titik S
terletak di atas paksi-x. Persamaan garis lurus PQ ialah 2x + 3y = 18. Cari

(a) the equation of the straight line RS.
( persamaan garis lurus RS )

(b) the coordinates of point S.( koordinat titik S )++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Tips untuk lulus atau cemerlang matematik :

- mempunyai niat dan target untuk lulus / cemerlang matematik. Tak da niat pasti GAGAL
- membuat nota, contoh2 soalan dan jawapan bagi setiap topik. Nota yang baik dan kemas!!!
- terus bertanya rakan atau guru jika tidak faham. Jangan sesekali disimpan dan anggap TAK APA..
- banyak buat latihan dan soalan-soalan yang mirip peperiksaan sebenar. Cari dari buku ataupun minta soalan tambahan
daripada guru anda.
- mempunyai kelengkapan asas matematik iaitu BUKU NOTA, PEN, PENSIL, PEMADAN, PEMBARIS, JANGKA LUKIS,
KALKULATOR dan bagus lagi ada BUKU TEKS dan BUKU RUJUKAN
- jika gagal menjawab sesuatu soalan, JANGAN kecewa dan tinggalkan tapi CABAR diri anda untuk buat sampai dapat
jawapan yang sebenarnya.
- Dan yang paling utama mesti ada DISIPLIN DIRI!!!!


TOPIKAL 6 : STATISTICS III
(STATISTIK III)


1. Complete the table below (Lengkapkan jadual di bawah)

Mass (berat)
(kg)
Lower Limit
(Had Bawah)
Upper Limit
(Had Atas)
Lower Boundary
(Sempadan Bawah)
Upper Boundary
(Sempadan Atas)
Mid point
(Titik Tengah)
30 39
40 49
50 59
60 69
70 79
80 89
90 99


(a) Nyatakan saiz selang kelas : _____________________
y
x
O
P
Q
R (-3, 6)
S
.....Cemerlang matematik bersama cikgu arzman.aresya@gksm_data14....
11
......matematik itu KACANG bagi yang mahu berusaha.....
2. The table below shows the distribution of marks obtained by 40 students in a History test.
Jadual di bawah menunjukkan taburan markah yang diperolehi oleh 40 pelajar di dalam ujian sejarah.

Marks (Markah)
( % )
Frequency
(Kekerapan)
Midpoint
(Titik Tengah)
Frequency X Midpoint
(Kekerapan X Titik Tengah)
31 40 2
41 50 5
51 60 6
61 70 12
71 80 8
81 90 4
91 100 3
Sum (Jumlah) Sum (Jumlah)


(a) State the modal class = ____________________
(b) State the median class = ____________________
(c) Calculate the mean marks

3. The table shows the study times (in hours) in a week of 40 students of SMK Mang Kok Mee.
Jadual menunjukkan masa belajar (dalam jam) dalam seminggu bagi 40 pelajar SMK Mang Kok Mee.


Time (masa)
(hour / jam)
Frequency
(Kekerapan)
Midpoint
(Titik Tengah)
10 14 6
15 19 8
20 24 12
25 29 8
30 34 4
35 39 2


(a) State the modal class (nyatakakan kelas mod) = ___________________

(b) Calculate the mean time of study. (Hitung min masa belajar)

(c) Draw a histogram to represent the frequency distribution
(Lukis histgogram untuk mewakili taburan kekerapan)

(d) On the histogram, draw a frequency polygon.
pada histogram, lukiskan poligon kekerapan.

.....Cemerlang matematik bersama cikgu arzman.aresya@gksm_data14....
12
......matematik itu KACANG bagi yang mahu berusaha.....
4. Data menunjukkan markah matematik bagi 30 pelajar SMK Bengkang Bengkok.

43 13 56 24 89 97 47 85 78 80
85 63 60 39 54 83 70 75 70 59
62 72 80 65 53 54 44 69 50 66
(a) Complete the table below. (Lengkapkan jadual di bawah)

Mark (markah)
( % )
Frequency
(Kekerapan)
Midpoint
(Titik Tengah)
31 40
41 50

(b) Based on the table, (Daripada jadual)
(j) state the modal class (nyatakan kelas mod) = _______________________
(ii) calculate the mean mark. (hitungkan min markah)

(c) Menggunakan skala 2 cm kepada 10 markah pada paksi-x dan 2 cm kepada seorang pelajar pada paksi-y, lukiskan
histogram bagi mewakili data di dalam jadual.

(d) Pada histogram anda, lukis poligon kekerapan.
5. The data below shows the ages, of a 40 teachers in SMK Tibai Habih.
Data di bawah menunjukkan umur, 40 orang guru di SMK Tibai Habih.

31 36 32 41 37 38 34 39 39 34
38 37 34 41 38 36 42 40 39 32
30 41 36 33 40 33 39 35 43 42
33 38 42 37 39 40 32 35 31 32


(a) Complete the table below. (Lengkapkan jadual di bawah)

Age (umur)
Frequency
(Kekerapan)
Midpoint
(Titik Tengah)
30 31
32 33

.....Cemerlang matematik bersama cikgu arzman.aresya@gksm_data14....
13
......matematik itu KACANG bagi yang mahu berusaha.....
(b) Based on the table, (Daripada jadual)
(i) state the modal class (nyatakan kelas mod) = _______________________
(ii) calculate the mean age. (hitungkan min umur)

(c) .Menggunakan skala 2 cm kepada 2 tahun pada paksi-x dan 2 cm kepada seorang guru pada
paksi-y, lukiskan histogram bagi mewakili data di dalam jadual.

(d) From the histogram, draw a frequency polygon. (Daripada histogram, lukiskan poligon kekerapan)

(e) Guru yang berumur 40 tahun dan ke atas akan diberi tiket percuma ke Sabah. Hitung peratus guru yang akan diberikan
tiket percuma tersebut.6. The data show the distribution of marks of 50 students in a Living Skills Test.
Data menunjukkan taburan markah bagi 50 pelajar di dalam Ujian Kemahiran Kehidupan.

50 81 60 46 37 56 49 82 48 60
34 52 59 55 65 32 41 62 72 60
64 68 68 65 56 33 71 40 70 67
58 45 48 70 40 75 51 80 51 72
75 44 53 64 79 82 84 35 42 65


(a) Complete the table below. (Lengkapkan jadual di bawah)

Marks (Markah)
( % )
Frequency
(Kekerapan)
Cumulative Frequency
(Kekerapan Longgokan)
Upper Boundary
(Sempadan Atas)
31 40
41 50


(b) Daripada jadual, nyatakan kelas mod) = _______________________

(c) Using a scale of 2 cm to 10 marks on the x-axis and 2 cm to 5 students on y-axis, draw an ogive to represent the above
data.
Menggunakan skala 2 cm kepada 10 markah pada paksi-x dan 2 cm 5 orang pelajar pada paksi-y,
lukiskan ogif bagi mewakili data di dalam jadual.

(d) From your ogive in (c), find (Daripada ogif anda, cari)
(i) first quartile (kuartil pertama) = ___________________________
(ii) median (median) = ___________________________
(iii) third quartile (kuartil ketiga) = ___________________________
(iv) inter quartile range (julat antara kuartil) = ___________________________
.....Cemerlang matematik bersama cikgu arzman.aresya@gksm_data14....
14
......matematik itu KACANG bagi yang mahu berusaha.....

TOPIKAL 7 : PROBABILITY
(KEBARANGKALIAN)1. A positive integer which is less than or equal to 40 is chosen at random. List the elements of the sample space which satisfy each
of the following conditions.
Integer positif yang kurang atau sama dengan 40 telah dipilih secara rawak. Senaraikan semua unsur bagi ruang sampel yang
mana memuaskan keadaan yang berikut.

(a) A sample space
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

(b) A multiple of 10 is chosen (gandaan 10 terpilih)
_____________________________________________________________________

(c) A two-digits number whose sum of digits is 5 is chosen (nombor dua digit dimana jumlah digit ialah 5)
_____________________________________________________________________

(d) A perfect square is chosen (kuasa dua sempurna di pilih)
_____________________________________________________________________


2. A two-digit number which not more than 30 is chosen at random. List the elements of the sample space which satisfy each of the
following conditions.
Nombor dua digit yang tidak lebih 30 dipilih secara rawak. Senaraikan semua elemen bagi ruang sampel yang memuaskan
keadaan yang berikut.

(a) A prime number (nombor perdana)
______________________________________________________________________
(b) Multiple of 5 (nombor gandaan 5)
______________________________________________________________________
(c) A perfect square (nombor kuasa dua sempurna)
______________________________________________________________________
3. Satu huruf dipilih secara rawak daripada perkataan KEEPERS. HItung kebarangkalian huruf tersebut

(a) A letter E (huruf E) = _________________
(b) A consonant (konsonan) = _________________
(c) A letter Y (huruf Y) = _________________

4. Zatil mempunyai koleksi setem dari India, Nepal dan Pakistan. Dia memilih sekeping setem secara rawak. Kebarangkalian
mendapat setem India ialah
5
1
dan kebarangkalian memilih setem Nepal
15
8
. Jika Zatil mempunyai 20 keping setem Pakistan,
hitung bilangan setem di dalam koleksinya.

5. Di dalam satu tinjauan, didapati 7 dari 12 kereta yang dikaji ialah jenama tempatan.. Jika 4800 kereta di daftarkan dalam suatu
tempoh tertentu, berapa banyak kereta dijangka buatan tempatan?

.....Cemerlang matematik bersama cikgu arzman.aresya@gksm_data14....
15
......matematik itu KACANG bagi yang mahu berusaha.....
6. Rajah menunjukkan sejumlah kad nombor. Hayati mengambil sekeping kad secara rawak. Nyatakan kebarangkalian mendapat
kad nombor perdana.
7. Sebuah beg mengandungi 8- stoking berwarna putih, hijau dan biru. Terdapat 30 pasang stoking putih. Jika sepasang stoking
dipilih secara rawak, kebarangkalian mendapat stoking hijau ialah
5
2
. Berapa banyak stoking berwarna biru?


8. Rajah menunjukkan sejumlah kad nombor. Hayati mengambil sekeping kad secara rawak. Nyatakan kebarangkalian mendapat
kad nombor kuasa dua sempurna.

9. Kelas 4 Dogol mempunyai 40 orang pelajar. Kebarangkalian memilih pelajar lelaki secara rawak dari kelas itu ialah
5
2
. Pada hari
Rabu, 5 pelajar tidak hadir, tetapi kebarangkalian memilih pelajar lelaki tetap
5
2
. Hitung bilangan pelajar perempuan yang hadir
pada hari tersebut.


10. Satu ujian klinikal dilakukan untuk menguji sama ada pill anthistamie member kesan alahan kepada pesakit ataupun tidak selepas
digunakan. Jadual berikut menunjukkan keputusan ujian dilakukan.

Bilangan pesakit berasa alahan Bilangan pesakit yang berasa tidak alah
810 190

(a) Hitung kebarangkalian di mana pesakit yang dipilih mengalami alahan selepas mengambil pil.

(b) Jika terdapat 4000 pesakit mengambil pil, hitung bilangan pesakit yang dijangka mengalami alahan.

(c) Adakah alahan ini dipengaruhi oleh pil ini? Terangkan kenapa?11. .Di dalam kelas, 5 dari 15 pelajar lelaki memakai cermin mata. Jika pelajar perempuan dipilih secara rawak, kebarangkalian
pelajar itu memakai cermin mata ialah
3
2
. Bilangan pelajar kelas itu ialah 36 orang. Hitung kebarangkalian pelajar itu memakai
cermin mata jika seorang opelajar dipilih secara rawak dari kelas tersebut.

17 25 51 39 33 43 31 46 49
19 25 23 27 29 33 36 39 49 51 81
.....Cemerlang matematik bersama cikgu arzman.aresya@gksm_data14....
16
......matematik itu KACANG bagi yang mahu berusaha.....
TOPIKAL 8 : CIRCLES III
(BULATAN III)


1. Di dalam rajah, QT ialah tangen kepada bulatan, pada T, berpusat O. Nilai x ialah

65
x
T
Q
P
O2. Di dalam rajah di bawah, PQ ialah tangen kepada bulatan di N. Diberi KM = KN, cari nilai bagi x.
x
50
K
M
Q
P
N
3. Di dalam rajah di bawah, garis lurus EJ menyentuh bulatan pada T. Cari nilai y.
50
45
y
U
V
E
J
T
4. Di dalam rajah di bawah, RHS ialah tangen kepada bulatan berpusat O. OMH dan FMJ ialah garis lurus. Cari nilai x.
M
O
J
F
S H R
10
x
45


.....Cemerlang matematik bersama cikgu arzman.aresya@gksm_data14....
17
......matematik itu KACANG bagi yang mahu berusaha.....
5. Di dalam rajah, menunjukkan bulatan berpusat O. PU dan PV ialah dua tangen kepada bulatan.
(a) State the value of k (Nyatakan nilai bagi k)
(b) Calculate the value of (Hitung nilai bagi)
(i) x, (ii) y
25
x
y
O
U
V
P
10 cm
( k - 8 ) cm


6. In the diagram, AB and BC are two tangents to a circle with centre O. Given that

50 = ZABC
, find
Di dalam rajah, AB dan BC ialah dua tangen kepada bulatan berpusat O. Diberi

50 = ZABC
, cari
(a) the length of BC (panjang BC)
(b) the value of x (nilai x)
(c) the value of y (nilai y)

15 cm
x
y
O
C
B
A

7. In the diagram, shows two circles with centre O and P. FG is a common tangent to the circles. Calculate,
Di dalam rajah, menunjukkan dua buah bulatan berpusat O dan P. FG ialah tangen sepunya bagi bulatan. Hitungkan
(a) the distance between point O and point P. (jarak antara titik O dan titik P)
(b) the value of x. (nilai x)
x
P
O
G F
9 cm
4 cm
12 cm
.....Cemerlang matematik bersama cikgu arzman.aresya@gksm_data14....
18
......matematik itu KACANG bagi yang mahu berusaha.....

TOPIKAL 9 : TRIGONOMETRY II
(TRIGONOMETRI II)1. State which quadrant each of the following angles is in.
Nyatakan sukuan mana bagi setiap yang berikut berada.

Angles (sudut)
36

176

224

298

305

23 334

34
Quadrant
(sukuan)2. Determine if the following is positive or negative.
Kenalpasti yang berikut positif atau negatif,
(i) sin 134

= _____________
(ii) sin 256

= _____________
(iii) tan 340

= _____________
(iv) tan 67

= _____________
(v) cos 253

= _______________
(vi) cos 306

42 = _______________
(vii) tan 269

54 = _______________
(viii) sin 183.35

= _______________

3. Name the corresponding acute angle in the first quadrant for each of the angle below.
Namakan sudut sepadan dalam sukuan pertama untuk setiap sudut di bawah.
(I) 34

= ________________
(ii) 136

= ________________
(iii) 240

= ________________
(iv) 267

= ________________
(v) 353

= _______________
(vi) 164

42 = ________________
(vii) 232

54 = ________________
(viii) 283.35

= ________________

4. Given 0

s
x
s
360

, find the value of x for the following.


Diberi 0

s
x
s
360

, cari nilai bagi x untuk setiap yang berikut.(a) sin x = sin 58.9(b) sin x = sin 76(c) cos x = cos 35(d) cos x = cos 58

34

(e) tan x = tan 82(f) tan x = tan 66.23


5. Determine the value of x.

(a) sin x = 0.8746, 90

s
x
s
270(b) tan x = 1.1106, 180

s
x
s
360(c) cos x = 0.2461, 0

s
x
s
180(d) cos x = 0.7071, 90

s
x
s
270.....Cemerlang matematik bersama cikgu arzman.aresya@gksm_data14....
19
......matematik itu KACANG bagi yang mahu berusaha.....
6. Di dalam rajah, ABCD dan EDF ialah garis lurus. Diberi bahawa sin x

=
5
4
, CG = 16 cm, CD = 38 cm dan DE = 48 cm. Cari nilai
bagi tan y

.
G
E
F
D C B A


7. Di dalam rajah, ABC dan BDE ialah garis lurus. Diberi bahawa cos x

=
5
3
, tan y

=
3
2
dan AC = 18 cm, cari panjang, dalam
cm, bagi DE.
E
D
C
B
A
10 cm
y
x


8. Di dalam rajah, ABC ialah garis lurus. Nilai bagi kos y

ialah
D
C
B
A
y

9. Di dalam rajah di bawah, ABC dan BFED ialah garis lurus. Diberi bahawa BF = 40 cm, GE = 13 cm, CE = 27 cm dan sin p

=
5
3
.
Cari nilai bagi tan q

.
p
q
G
D
E
F
C
B
A5
12
x
y
.....Cemerlang matematik bersama cikgu arzman.aresya@gksm_data14....
20
......matematik itu KACANG bagi yang mahu berusaha.....

TOPIKAL 10 : ELEVATION & DEPRESSION
(SUDUT DONGAKAN & TUNDUK)1. A whether forecast station spot a cloud at an angle of elevation of 35

from the station as shown in the diagram below. The


horizontal distance of the cloud from the station is 200m. How high the cloud from the ground?
Ramalan kaji cuaca menyatakan segumpal awal terbentuk pada sudut dongakan 35

daripada stesen kaji cuaca seperti yang


ditunjukkan di dalam rajah di bawah. Jarak mengufuk awak daripada stesen itu ialah 200 m. Berapakan tinggi awan tersebut
daripada permukaan tanah?
2. The diagram shows a lighthouse. A beam of light from the lighthouse is set to guide the boat from point A to point B. Find the
change in the angle of depression of the boat from the lighthouse.
Rajah menunjukkan rumah api. Pondok rumah api di puncaknya telah digunakan sebagai panduan kepada pergerakan sebuah
bot dari titik A ke titik B. Cari perubahan sudut tunduk bot dari rumah api.

3. Masturina wants to measure the width of a Cik Yati Gelong river. The measurement of the angles of depression are 78

and
10

. Masturina is near the bank of the river and her eye level is 1.5 metre from the ground. Find the width of the river.
Masturina mahu mengukur Sungai Cik Yati Gelong. Ukuran sudut tunduk masing-masing 78

dan 10

. Masturina berada
ditebing sungai dan paras matanya dari tanah ialah 1.5 meter. Cari luas sungai tersebut.


Station /
stesen
cloud /awan
35
200 m
8.5 m
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
80 m
50 m 150 m
Lighthouse / Rumah Api
A
B
.....Cemerlang matematik bersama cikgu arzman.aresya@gksm_data14....
21
......matematik itu KACANG bagi yang mahu berusaha.....
4. The diagram shows two vertical poles, PS and QR, on a horizontal plane. Given that the angle of depression of peak Q from peak
P is 25

, calculate the angle of elevation of peak Q from point S.


Rajah menunjukkan dua batang tiang, PS dan QR di atas permukaan mengufuk. Diberi bahawa sudut tunduk puncak Q dari
puncak P ialah 25

, hitung sudut dongak puncak Q dari titik S.++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

TOPIKAL 11 : LINES & PLANE IN 3 DIMENSIONS
(GARIS & DATAH DALAM 3 MATRA)1. From the diagram below, name the plane of the following.
Daripada rajah di bawah, namakan satah bagi setiap yang berikut.

(a) the horizontal planes = _______________________________

(b) the vertical planes = _______________________________

(c) the inclined planed. = _______________________________2. The diagram shows a cuboid. Name the angle between the line WT and
Rajah menunjukkan sebuah kuboid. Namakan sudut antara garis WT dengan

(a) plane / satah STUV = _______________
(b) plane / satah XYZW = _______________
(c) plane / satah XSTY = _______________
(d) plane / satah WVUZ = _______________
(e) plane / satah XSVW = _______________
(f) plane / satah YTUZ = _______________10 m
8 m
P
S
Q
R
W
Z
X
Y
V
U
S
T
A B
D
G
E
F
C
H
P
Q
S
R
.....Cemerlang matematik bersama cikgu arzman.aresya@gksm_data14....
22
......matematik itu KACANG bagi yang mahu berusaha.....
3. The below diagram shows a cuboid. Name the angle of the following pairs of plane.
Rajah di bawah menunjukkan sebuah kuboid. Namakan sudut antara pasangan satah berikut.
(a) the plane EABH and the plane ABCD = __________
(b) the plane FDCG and the plane EDCH = __________
(c) the plane FECB and the plane ABCD = __________
(d) the plane HDAG and the plane FADE = __________
(e) the plane AEB and the plane ABCD = __________
(f) the plane HBC and the plane CDEH = __________

4. In the right prism shown in the diagram, the right-angled triangle QRV is its uniform cross section. Calculate
Di dalam prisma tegak yang ditunjukkan di dalam rajah, segitiga bersudut tegak QRV ialah potongon rentas sekata. Hitungkan

(a) the angle between the line QU and the plane RSUV
(b) the angle between the plane PQVU and the plane PQRS
(c) the angle between the plane QSU and the plane PSU


5. In the diagram, M is the midpoint of FH.
Di dalam rajah, M ialah titik tengah bagi FH.
(a) Calculate the length of ML.
Calculate the length of ML
(b) Calculate the angle between the line MN and the base FHLP.
Hitungkan sudut antara garis MN dan tapak FHLP
(c) Name and calculate the angle between the plane FMNQ
and the plane LNQP.
Namakan dan hitung sudut antara satah FMNQ dan LNQP

6. In the diagram shown a right prism with the base in the shape
of a rectangle GKLN. The prism has a uniform cross-section in
the shape of a trapezium GKQP.
Di dalam rajah menunjukkan prisma tegak dengan tapak
berbetuk segiempat GKLN. Prisma itu mempunyai keratin
rentas sekata dengan bentuk trapezium GKQP.
(a) Find the length of GL.
Cari panjang GL
(b) Calculate the angle between the line GR and the
base GKLN.
Hitung sudut antara garis GR dengan satah GKLN
(c) Name and calculate the angle between the plane
GLR and the plane LNSR.
Namakan dan hitung sudut antara satah GLR dan LNSR.
A B
D C
F G
E H
6 cm
R
V
S
U
Q
P
8 cm
10 cm
M
F
H
J
L
K
Q
N
P
L
10 cm
6 cm
12 cm
S
N
G
L
R
K
Q
P
9 cm
10 cm
12 cm
4 cm
.....Cemerlang matematik bersama cikgu arzman.aresya@gksm_data14....
23
......matematik itu KACANG bagi yang mahu berusaha.....
RUMUSAN PELAJAR1. Pada pandangan saya kandungan di dalam buku modul ini..

( ) Sangat membantu saya dalam meningkatkan penguasaan matematik tingkatan 4.
( ) Agak membantu saya dalam meningkatkan penguasaan matematik tingkatan 4.
( ) Tidak membantu saya dalam meningkatkan penguasaan matematik tingkatan 4.


2. Isi kandungan @ soalan di dalam modul matematik ini

( ) Sangat sukar untuk dijawab.
( ) Agak sukar untuk dijawab.
( ) Boleh dijawab dengan agak baik
( ) Sangat senang menjawab semua soalan di dalam modul ini.


3. Saya berminat / tidak berminat dengan subjek matematik kerana.

( ) Cikgu yang mengajar saya.
( ) Keadaan dalam kelas saya (situasi dalam kelas dan sikap rakan-rakan)
( ) Diri saya sendiri

4. Ulasan umum oleh pelajar
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Anda mungkin juga menyukai