Anda di halaman 1dari 10

i

MODUL
POLITEKNIK
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

A1002
PENDIDIKAN MORAL 1

UDIN BIN AHMAD (POLISAS)


MOHAMED HAMDAN BIN ABDULLAH (PUO)
ii

BIODATA PENULIS
A1002 PENDIDIKAN MORAL 1

Nama : Udin bin Ahmad


Alamat : Jabatan Pengajian Am
Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah
25350 Semambu, Kuantan,
Pahang.
Telefon : 09-5661300
KKelulusan : Pengajian Islam (UKM, 1995)
Jawatan : Pensyarah

Nama : Mohamed Hamdan bin Abdullah


Alamat : Jabatan Pengajian Am
Politeknik Ungku Omar
31400 Ipoh
Perak.
Telefon : 05-5457656 / 05-5457622
Kelulusan : Pengajian Islam (Univ. Jordan, 1997).
Jawatan : Pensyarah
iii

SOAL SELIDIK MODUL OLEH PELAJAR

Tajuk Modul : _________________________ Kod Modul :


_____________

Nama Pelajar : _______________________ No. Pendaftaran: ____________

Kursus : ____________________________________

Nama Penulis Modul : ______________________________

Sila gunakan skala berikut untuk penilaian anda.

4 Sangat setuju
3 Setuju
2 Tidak setuju
1 Sangat tidak setuju

Arahan : Tandakan √ pada ruangan skor yang dipilih.

Bil ELEMEN PENILAIAN SKALA


1 2 3 4
A. FORMAT
1 Susun atur muka surat adalah menarik.
2 Saiz font yang digunakan adalah senang untuk dibaca.
Saiz dan jenis gambar serta carta yang digunakan sesuai
3
dengan input.
4 Carta dan gambar senang dibaca dan difahami.
Jadual yang digunakan tersusun dengan teratur dan mudah
5
difahami.
6 Teks input disusun dengan cara yang mudah difahami.
7 Semua ayat berbentuk arahan dipamerkan dengan jelas.
1 2 3 4
B. ISI KANDUNGAN
8 Saya faham semua objektif dengan jelas.
9 Saya faham pada idea yang disampaikan.
10 Cara persembahan idea adalah menarik.
11 Semua arahan yang diberikan mudah difahami.
Saya boleh melaksanakan semua arahan yang diberikan
12
dalam unit ini.
13 Soalan dalam aktiviti adalah mudah dijawab.
14 Saya boleh menjawab soalan-soalan dalam penilaian kendiri.
15 Maklum balas boleh membantu mengenalpasti kesilapan saya.
16 Ayat-ayat yang digunakan mudah difahami.
17 Gaya penulisan menarik.
18 Saya boleh mengikuti unit ini dengan mudah.
19 Unit ini memudahkan saya mempelajari & memahami topik ini.
20 Penggunaan modul ini menarik minat saya.
iv

GRID KURIKULUM MODUL


PENDIDIKAN MORAL 1 (A1002)

TOPIK UNIT
PENGENALAN 1
KONSEP-KONSEP ASAS MORAL 2
PRINSIP DAN PERATURAN MORAL 3
SOSIALISASI DAN PEMBENTUKAN
4
TABIAT MORAL
PERANAN INDIVIDU DAN DALAM
5
MASYARAKAT DAN NEGARA
DASAR UTAMA MEWUJUDKAN
6
MASYARAKAT MALAYSIA
NILAI MORAL MASYARAKAT
7
MALAYSIA DAN SEJAGAT
TANGGUNGJAWAB INDIVIDU DAN
8
MASYARAKAT
ELEMEN-ELEMEN YANG
9
MENCABAR NILAI-NILAI MORAL
ISU-ISU MORAL DI POLITEKNIK 10

UNIT 1 : PENGENALAN (2 JAM)

1.1. Pengenalan kepada kursus Pendidikan


Moral di Politeknik.
1.2. Aspek moral dalam wawasan dan
Falsafah Pendidikan Negara.

UNIT 2 : KONSEP-KONSEP ASAS MORAL (6


JAM)

2.1. Perbezaan antara etika dan moral.


2.2. Konsep Akhlak, Kemoralan, Pendidikan
Moral, Agama / Kepercayaan
2.3. Konsep nilai ‘baik’, ‘benar’ dan ‘patut’
2.4. Teori-teori Moral
2.5. Pemikiran Moral

UNIT 3 : PRINSIP DAN PERATURAN MORAL


(4 JAM)

3.1. Prinsip keadilan, prinsip autonomi dan


alktruisme
3.2. Etika dari Perspektif Keagamaan
3.3. Perbezaan di antara Moral , Agama ,
Adat dan Undang-undang
3.4. Sifat- seorang Individu yang bermoral
v

UNIT 4 : SOSIALISASI DAN PEMBENTUKAN


TABIAT MORAL (2 JAM)

4.1. Norma-norma sosial


4.2. Kawalan Sosial
4.3. Peranan Agen-agen Sosialisasi

UNIT 5 : PERANAN INDIVIDU DALAM


MASYARAKAT DAN NEGARA (2 JAM)

5.1. Diri sendiri


5.2. Keluarga
5.3. Warga tua
5.4. Budaya Ikram
5.5. Kejiranan
5.6. Masyarakat dan Negara

UNIT 6 : DASAR UTAMA MEWUJUDKAN


MASYARAKAT MALAYSIA (2 JAM)

6.1. Dasar Pelajaran


6.2. Dasar Ekonomi
6.3. Rancangan 5 Tahun
6.4. Wawasan 2020

UNIT 7 : NILAI-NILAI MORAL MASYARAKAT


MALAYSIA DAN SEJAGAT (2 JAM)

7.1. Ciri-ciri Masyarakat Harmoni


7.2. Adat istiadat dan Kebiasaan Masyarakat
Malaysia
7.3. Perbezaan Budaya Barat dan Timur
7.4. Ciri-ciri Keluarga Bahagia
7.5. Tugas dan tanggung jawab individu
dalam masyarakat majmuk

UNIT 8 : TANGGUNG JAWAB INDIVIDU DAN


MASYARAKAT (1 JAM)

8.1. Hak Individu


8.2. Kepentingan Masyarakat
8.3. Kemudahan Awam
8.4. Kedaulatan Negara, bangsa dan Agama

UNIT 9 : ELEMEN-ELEMEN YANG MENCABAR


NILAI-NILAI MORAL. (4 JAM)

9.1. Sikap Kebendaan


9.2. Sikap Keterlaluan
9.3. Sikap Tamakkan Kuasa
9.4. Tidak bertanggung jawab
vi

9.5. Perbezaan Kelas dan status


9.6. Jurang Jenerasi ( Generation Gap)

UNIT 10 : ISU-ISU MORAL DI POLITEKNIK (5 JAM)

10.1. Memahami akta 174


10.2. Peraturan-peraturan Kelas, Bengkel ,
Makmal dan Asrama
10.3. Mengetahui Jata , Logo, Wawasan dan
Misi Politeknik
10.4. Masalah Moral di Politeknik
vii

PANDUAN MENGGUNAKAN MODUL

1. Modul ini dibahagikan kepada 10 unit. Setiap unit disediakan dalam


jilid yang sama.

2. Muka surat dinomborkan berdasar kepada kod subjek, unit dan


halaman.

A1002 / UNIT 1 / 1

Subjek
Unit 1
Halaman 1

3. Pada permulaan unit, objektif am dan khusus dinyatakan.

4. Setiap unit mengandungi urutan aktiviti dan diberikan simbol


berikut:-

OBJEKTIF

Bahagian ini mengandungi objektif am dan khusus


setiap pembelajaran.

INPUT
Input mengandungi maklumat yang akan anda pelajari.

AKTIVITI
Bahagian ini mengandungi proses pembelajaran secara
aktif untuk menguji kefahaman anda. Anda perlu ikuti
dengan teliti dan melaksanakan arahan yang diberikan.
viii

MAKLUMBALAS KEPADA AKTIVITI

Bahagian ini mengandungi jawapan kepada soalan-soalan


yang dikemukakan dalam aktiviti.

PENILAIAN KENDIRI

Penilaian kendiri menguji kefahaman anda dalam setiap unit.

MAKLUMBALAS KEPADA PENILAIAN KENDIRI

Bahagian ini mengandungi jawapan kepada soalan-


soalan yang dikemukakan dalam penilaian kendiri.

5. Anda perlu mengikuti unit demi unit yang disediakan.

6. Anda boleh meneruskan unit selanjutnya setelah berjaya melalui


unit sebelumnya dan yakin dengan pencapaian anda.
ix

PERNYATAAN TUJUAN

Modul ini disediakan untuk kegunaan pelajar-pelajar bukan Islam Semester 1


yang mengikuti kursus Sijil/Diploma di semua jabatan di Politeknik-politeknik
Kementerian Pendidikan Malaysia. Ia bertujuan untuk memberi pendedahan
kepada pelajar tentang pembentukan moral dan etika pelajar serta peka
terhadap isu-isu moral di politeknik dan seterusnya dapat menyuburkan
tingkahlaku moral dalam menghadapi pelbagai cabaran hidup.

PRA-SYARAT KEMAHIRAN & PENGETAHUAN

Tiada

OBJEKTIF AM MODUL

Di akhir modul ini, pelajar-pelajar akan dapat:-

1. Memahami kepentingan kursus pendidikan moral di politeknik ke arah


pembentukan diri insan yang dihasratkan oleh Falsafah Pendidikan
Negara dan wawasan negara.
2. Memahami kepentingan kursus pendidikan moral di Politeknik ke arah
pembentukan diri insan yang dihasratkan oleh Falsafah Pendidikan
Negara dan wawasan negara.
3. Memahami konsep-konsep asas moral dan perbezaan antara
peraturan moral dengan peraturan agama, adat dan undang-undang.
4. Mengenalpasti dan peka terhadap isu-isu moral di Politeknik; dan
5. Menyuburkan tingkahlaku moral dalam menghadapi pelbagai cabaran
hidup.

PERALATAN & SUMBER YANG DIPERLUKAN BERSAMA MODUL

Tiada
x

RUJUKAN

1. Tam Yeow Kwai, Pendidikan Moral 1, Kump. Budiman Sdn. Bhd. 1996
2. Koo Kee Peng & Tang Chee Yee, Pendidikan Moral, Kump. Budiman
Sdn Bhd. 1993
3. Rahmat Ismail, Etika Sosial, Utusan Publications & Distributors Sdn
Bhd 1997
4. Pensyarah-Pensyarah Pendidikan Moral, Kursus Pendidikan Moral,
PUO.
5. Abdul Rahman Aroff, Pengenalan Pendidikan Moral, Fajar Bakti sdn.
Bhd. 1986
6. Ahmad Khamis, Etika (Pendidikan Moral) Untuk Institusi Pengajian
Tinggi, Kumpulan Budiman Sdn. Bhd. 1998
7. N. Rajendran & Ee Ah Meng, Pendidikan Moral (Dinamika Guru),
Fajar Bakti Sdn. Bhd. 1995.

Anda mungkin juga menyukai