Anda di halaman 1dari 11

PENGENALAN A1002 / Unit1/ halaman 1

UNIT 1 PENGENALAN

OBJEKTIF
AM
Memahami kepentingan Pendidikan Moral dalam
Wawasan dan Falsafah Pendidikan Negara

Un

1
OBJEKTIF
KHUSUS

it Di akhir unit ini anda dapat :

• menerangkan kepentingan Pendidikan Moral


dalam Wawasan dan Falsafah Pendidikan
Negara
• menyenaraikan nilai-nila moral yang baik

Unit 1-1
PENGENALAN A1002 / Unit1/ halaman 2

INPUT

1.0 PENGENALAN

.
Pendidikan Moral adalah satu mata pelajaran yang menekankan aspek-aspek
kerohanian, kemanusiaan dan kemasyarakatan. Tumpuan khusus akan diberikan
kepada pemupukan, penghayatan dan amalan nilai murni yang terdapat di dalam
agama, tradisi dan adat resam pelbagai kaum di Malaysia, sejajar dengan nilai
murni sarwajagat

Pendidikan Moral dibina bertujuan untuk memupuk dan menghayati nilai-nilai


moral agar dapat disumbangkan ke arah pembentukan insan yang mulia dan
bertanggungjawab selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Negara. Masyarakat
yang berilmu, bertatasusila, berbudi dan penyayang akan memenuhi hasrat negara
bagi mewujudkan masyarakat yang aman dan kondusif.

Unit 1-2
PENGENALAN A1002 / Unit1/ halaman 3

1.1 PENGENALAN KURSUS PENDIDIKAN MORAL

Muqaddimah

Pendidikan moral adalah satu daripada mata pelajaran teras


dalam kurikulum politeknik Kementerian Pendidikan Malaysia
yang diwajibkan kepada pelajar-pelajar yang beragama selain
daripada agama Islam semasa pelajar-pelajar Islam mengikuti
pelajaran Pendidikan Islam. Ia sebenarnya lanjutan daipada
pelajaran Pendidikan Moral di sekolah menengah dan rendah
sebelum ini. Sebagai satu mata pelajaran lanjutan, ia akan
memperkukuhkan lagi amalan tabiat dan tingkah laku moral
yang telah disemai pada peringkat sebelumnya.
Sukatan Pendidikan Moral ini memberi tumpuan kepada
pemupukan nilai-nilai moral yang terdapat di dalam agama,
tradisi dan adat resam berbagai kaum di Malaysia serta selaras
pula dengan nilai-nilai moral sejagat
Pengajaran di kelas-kelas adalah perlu dan merupakan salah satu
cara ke arah pemupukan nilai-nilai moral kepada pelajar. Nilai-
nilai moral yang telah disemai perlu diperkukuhkan lagi melalui
gerak kerja dan sebagainya.

Unit 1-3
PENGENALAN A1002 / Unit1/ halaman 4

Matlamat

Kursus Pendidikan Moral di politeknik adalah bertujuan


memberi peluang kepada pelajar menghayati nilai-nilai moral
supaya mereka dapat mengenal, menerima, mengamal dan
seterusnya membuat keputusan yang bertanggungjawab
mengenai berbagai perkara dan situasi dalam kehidupan.
Penghayatan terhadap nilai-nilai ini membolehkan mereka
membuat pertimbangan sendiri secara rasional dan sentiasa
berlandaskan prinsip-prinsip moral apabila berhadapan dengan
pelbagai isu dalam masyarakat Malaysia. Penghayatan dan
amalan nilai-nilai moral ini dapat membentuk seorang individu
yang berperibadi mulia.

Objektif

Objektif kursus Pendidikan Moral di politeknik adalah supaya


pelajar dapat :
memperkukuhkan amalan tabiat dan tingkah laku dengan sikap
dan nilai moral yang diperolehi pada peringkat sekolah
menyedari, memahami dan menghayati nilai-nilai moral serta
norma dalam masyarakat malaysia ke arah pembinaan
pemikiran yang lebih ideal
membuat pertimbangan dan bertindak mengikut teori,
pemikiran, prinsip dan peraturan moral
mengamalkan nilai-nilai moral dalam kehidupan seharian.

Unit 1-4
PENGENALAN A1002 / Unit1/ halaman 5

1.1ASPEK MORAL DALAM WAWASAN DAN


FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA
Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha yang berterusan dan bersepadu untuk
membentuk insan yang seimbang dari segi intelek, rohani dan jasmani berdasarkan
kepercayaan kepada Tuhan.Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat yang Malaysia yang
berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan
keupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian
dan kemakmuran masyarakat dan negara.
Pendidikan selama 9 tahun dikatakan sebagai pendidikan universal percuma, iaitu
Pendidikan Sekolah Rendah selama 6 tahun dan Pendidikan Sekolah Menengah selama 3
tahun. Pendidikan yang lebih tinggi juga dikatakan seperti pendidikan kemahiran dan
vokasional, pendidikan ‘Extention’, pendidikan pengajian tinggi dan sebagainya. Bahasa
Malaysia sebagai bahasa pengantar rasmi dan digunakan secara meluas dalam proses
pengajaran dan pembelajaran. Di samping itu, terdapat dua alternatif bahasa pengantar
iaitu bahasa Cina dan bahasa Tamil.
Pendidikan negara diusahakan dengan giat untuk mencapai beberapa matlamat yang
ditetapkan. Di antara matlamat-matlamat yang lebih penting ialah untuk
memperbanyakkan masyarakat yang berpengetahuan, melahirkan masyarakat yang
selaras dengan aspirasi dan hasrat negara seperti terkandung dalam rukun negara, sebagai
alat strategi dalam dasar ekonomi baru, mempertingkatkan produktiviti individu dan lain-
lain lagi untuk merealisasikan secara percuma, mengadakan sistem politeknik,
pendidikan ‘extention’ dan menambahkan jumlah universiti.

Pembentukan falsafah pendidikan negara adalah merujuk kepada perkara-perkara yang


terkandung dalam Penyata Razak 1956, Laporan Rahman Talib 1960, Akta Pelajaran
1961,Laporan Jawatankuasa mengkaji semula pelaksanaan Dasar Pelajaran 1979,Rukun
Negara dan Prinsip Pendidikan serta matlamat pendidikan.Pernyataan falsafah ini
berbunyi :

“Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha yang berterusan kearah memperkembangkan


lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang
seimbang dan harmonis dari segi intelek,rohani,emosi dan jasmani berdasarkan
kepercayaan kepada Tuhan.Usaha ini bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu
pengetahuan berketerampilan , berakhlak mulia ,bertanggungjawab dan berkeupayaan
mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan
kemakmuran masyarakat dan negara “.

Falsafah pendidikan negara bertujuan untuk memperkembangkan lagi potensi individu,


mewujudkan insan yang seimbang, kepercayaan dan kepatuhan kepada tuhan. Rakyat
Malaysia yang berakhlak mulia, bertanggung jawab, berkeupayaan untuk menikmati
kesejahteraan diri dan melahirkan masyarakat Malaysia bersatu padu tanpa mengira
bangsa dan agama.

Unit 1-5
PENGENALAN A1002 / Unit1/ halaman 6

Kementerian Pendidikan telah menyelaraskan nilai nilai murni yang terdapat dalam
berbagai agama di Malaysia yang bersifat universal. Kementerian Pendidikan Malaysia
telah menubuhkan Jawatankuasa Pendidikan Moral 1976 telah meneliti dan menggubal
nilai-nilai moral untuk diajar di sekolah- sekolah berasaskan nilai-nilai universal yang
terkandung dalam ajaran agama–agama di Malaysia. Jawatankuasa ini telah menerima
secara muktamat 16 nilai murni untuk diajar di sekolah-sekolah.

Untuk menguji kefahaman anda, sila buat


aktiviti berikut. Jika anda tidak berpuas hati
dengan jawapan anda, sila buat ulangkaji
pada input yang anda rasa masih kabur.

SELAMAT MENCUBA !!!!!!!!!!!

Unit 1-6
PENGENALAN A1002 / Unit1/ halaman 7

AKTIVITI 1A

1.1 Pendidikan Moral adalah pengajaran yang memberi tumpuan kepada pemupukan
nilai-nilai murni yang terdapat di dalam agama, tradisi dan adat resam pelbagai kaum.
Sebutkan nilai –nilai murni yang hendak diterapkan kepada para pelajar?

1.2 Falsafah Pendidikan Negara digubal berdasarkan kepada Penyata Razak 1956
Laporan Rahman Talib 1960, Akta Pelajaran 1961, Laporan Jawatankuasa mengkaji
semula pelaksanaan Dasar Pelajaran 1979.
Apakah tujuan Falsafah Pendidikan Negara diwujudkan?

1.3 Kerajaan Malaysia telah menggubal sukatan pelajaran Pendidikan Moral bagi kursus
Pendidikan Moral .
Jelaskan bagaimana sukatan Pendidikan Moral itu digubal?

Unit 1-7
PENGENALAN A1002 / Unit1/ halaman 8

MAKLUMBALAS 1A

1.1 Nilai-nilai murni yang terdapat dalam falsafah pendidikan negara yang hendak
disampaikan kepada para pelajar ialah kesemua 16 nilai –nilai murni yang
terkandung dalam sukatan palajaran pendidiksan moral.

1.2 Tujuan Falsafah Pendidikan Negara dibentuk untuk memperkembangkan lagi potensi
individu, mewujudkan insan yang seimbang, kepercayaan dan kepatuhan kepada
tuhan. Rakyat Malaysia yang berakhlak mulia, bertanggung jawab, berkeupayaan
untuk menikmati kesejahteraan diri dan melahirkan masyarakat Malaysia bersatu
padu tanpa mengira bangsa dan agama

1.3 Kerajaan telah membentuk satu jawatankuasa Penndidikan Moral pada tahun 1976 di
mana ahli-ahlinya terdiri daripada pakar-pakar yang berbagai agama telah berbincang
dan membuat satu rumusan bersetuju menjadikan 16 nilaiyang sesuai diajar kepada
pelajar-pelajar diseluruh pusat pengajian di Malaysia.

Untuk menguji kefahaman anda, sila


buat aktiviti berikut.......
Jika anda tidak berpuashati dengan
jawapan anda, sila buat ulangkaji pada
input yang anda rasa masih kabur........

Unit 1-8
PENGENALAN A1002 / Unit1/ halaman 9

PENILAIAN KENDIRI

UNTUK MENGUKUR PRESTASI ANDA, ANDA MESTILAH MENJAWAB


SEMUA SOALAN PENILAIAN KENDIRI INI UNTUK DINILAI OLEH
PENSYARAH ANDA.

1) Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha yang berterusan dan bersepadu untuk
membentuk insan yang seimbang dari segi intelik, rohani dan jasmani
berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan.
Apakah tujuan daripada usaha-usaha yang telah dilakukan.

2) “Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha yang berterusan kearah


memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan
bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi
intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan.
Usaha ini bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan
berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan
mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap
keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara “.

Berdasarkan petikan dia atas, bagaimanakah Falsafah Pendidikan Negara ini dibentuk.

Unit 1-9
PENGENALAN A1002 / Unit1/ halaman 10

3. Pendidikan negara diusahakan dengan giat untuk mencapai beberapa matlamat yang
ditetapkan.
Sebutkan empat matlamat Pendidikan Negara.

TAHNIAH!
Anda telah berjaya menyelesaikan
semua soalan dalam penilaian kendiri.

Sila semak jawapan anda pada


maklumbalas untuk memastikan
jawapan anda adalah betul.

Unit 1-10
PENGENALAN A1002 / Unit1/ halaman 11

MAKLUMBALAS KEPADA
PENILAIAN KENDIRI

1.1 Usaha yang dilakukan bertujuan bagi melahirkan rakyat yang Malaysia yang berilmu
pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap
keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.

1.2 Pembentukan falsafah pendidikan negara adalah merujuk kepada perkara-perkara


yang terkandung dalam Penyata Razak 1956, Laporan Rahman Talib 1960, Akta
Pelajaran 1961, Laporan Jawatankuasa mengkaji semula pelaksanaan Dasar
Pelajaran 1979, Rukun Negara dan Prinsip Pendidikan serta matlamat pendidikan.

1.3 Matlamat-matlamat Pendidikan Negara ialah untuk memperbanyakkan masyarakat


yang berpengetahuan, melahirkan masyarakat yang selaras dengan aspirasi dan
hasrat negara seperti terkandung dalam rukun negara, sebagai alat strategi dalam
dasar ekonomi baru, mempertingkatkan produktiviti individu.

Anda sudah
berpuashati dengan
unit ini!!!!!!!

Kalau sudah jom kita


ke Unit 2.

Unit 1-11