Anda di halaman 1dari 21

PERANAN INDIVIDU DALAM MASYARAKAT & NEGARA A 1002 / Unit5/ halaman 1

PERANAN INDIVIDU DALAM


UNIT 5 MASYARAKAT DAN NEGARA

OBJEKTIF
AM
Memahami tentang peranan individu di dalam
masyarakat dan negara

Un

5
OBJEKTIF

it
KHUSUS

Di akhir unit ini anda dapat :

• menerangkan peranan individu di dalam


masyarakat dan negara
• mengeluarkan pendapat / idea ke arah
kecemerlangan masyarakat

Unit 5-1
PERANAN INDIVIDU DALAM MASYARAKAT & NEGARA A 1002 / Unit5/ halaman 2

INPUT

5.0 PENGENALAN
Iindividu mempunyai peranan yang sangat besar terhadap masyarakat dan negara.
Peranan individu ini dapat dikategorikan kepada :

a. diri sendiri
b. keluarga
c. warga tua
d. budaya ikram
e. kejiranan
f. masyarakat dan negara

5.1. DIRI SENDIRI


eleh ! pasal apa nak
malu.. saya curi pun
Abu ! kenapa dengan kamu pakai seluar jugak !
ni.. tak malu ke dengan diri
kamu sendiri.

5.1.1 Menjaga maruah dan nilai diri

a. Kasih sayang

Kasih sayang adalah nilai cinta dan sayang yang sejati dan tidak berbelah bahagi terhadap
seseorang atau sesuatu. Nilai ini terbit daripada hati yang ikhlas dan rela serta tidak dapat
dipengaruhi oleh sesiapa atau ap-apa saja.
Seseorang yang mempunyai nilai kasih sayang akan mengambil berat dalam menghargai
sesuatu yang disayangi, misalnya dia dia menjaga ibu bapa, anak-anak atau kaum
keluarga dengan baik.
Sentiasa memikirkan atau mengutamakankepentingan orang lain, menawasi setiap
perkara dengan teliti dan mengelakkan berlakunya cacat cela yang akan menjejaskannya.

b. Hormat menghormati

Hormat menghormati adalah nilai saling menghargai serta memberikan layanan yang
bersopan atau memberikan pandangan yang tinggi di antara satu sama lain. Secara
khususnya, nilai hormat menghormati patut diamalkan bukan sahaja di antara individu
bahkan antara institusi yang lain.

Unit 5-2
PERANAN INDIVIDU DALAM MASYARAKAT & NEGARA A 1002 / Unit5/ halaman 3

Seseorang yang mempunyai sifat hormat menghormati akan bersikap sopan bila bertutur
dengan orang lain, memberikan layanan yang baik kepada tetamu, sentiasa menghargai
orang lain biarpun berlainan bangsa, mementingkan perpaduan dan bersikap faham
memahami dalam pelbagai aspek supaya dapat hidup dalam rukun aman dan damai.

c. Amanah

Amanah ialah sikap bertanggung jawab yang dapat menimbulkan kepercayaan dan
keyakinan orang lain terhadap diri kita. Sikap ini penting diamalkan kerana dapat
mengelakkan timbulnya perasaan pra sangka di antara anggota masyarakat.
Orang yang amanah tidak akan menyalahgunakan kuasa yang dipertanggungjawabkan
kepdanya, berpegang teguh kepada janji, mengendalikan hal-hal kewangan yang
diamanahkan dengan baik dan segala tugas yang diberikan akan dilaksanakan dengan
sempurna dan disiapkan tepat pada waktu yang dijangkakan.

d. Adil

Keadilan bermaksud sesuatu perbuatan, peraturan, keputusan dan sebagainya yang


saksama dan tidak berat sebelah. Keadilan merujuk juga kepada pertimbangan yang
objektif dan yang sewajarnya terhadap sesuatu perkara sebelum sebarang keputusan
mengenainya diambil agar tidak menimbulkan rasa tidak puas hati pada mana-mana
pihak.
Orang yang mengamalkannya akan sentiasa mengkaji tanpa mementingkan diri sendiri,
sebarang keputusan yang diambil tidak dipengaruhi oleh desakan emosi dan apa-apa
tindakan yang dibuat semata-semata untuk menegakkan keadilan tampa mengira warna
kulit, bangsa, agama, kedudukan dan keturunan mereka yang terlibat dengan tindakan
tersebut.

e. Kesyukuran

Kesyukuran adalah nilai yang berasaskan rasa terima kasih,penghargaan,puas hati


terhadap apa-apa yang diterima seada-adanya dan apa apa nikmat yang diperolehi.Nilai
ini membentuk individu menjadi manusia yang tidak mementingkan diri sendiri dan jauh
daripada sifat tamak,sombong dan bermegahmegah.

Melalui amalan ini juga seseorang individu akan merasa bertanggungjawab dan kasihan
belas terhadap individu yang lain.Lantaran itu,dia bersedia membantu orang lain yang
berada dalam kesusahan.

5.1.2 Menjaga Kesihatan dan Kebersihan.

Kebersihan dapat didefinisikan sebagai keadaan yang bersih atau tidak kotor.Kebersihan
fizikal pula bermaksud kebersihan yang membabitkan anggota badan atau jasmani dan
alam semulajadi. Kebersihan fizikal dapat dibahagikan kepada 2 komponen iaitu
kebersihan diri dan persekitaran.

Unit 5-3
PERANAN INDIVIDU DALAM MASYARAKAT & NEGARA A 1002 / Unit5/ halaman 4

Kebersihan mental pula ialah kebersihan yang berkaitan dengan pemikiran atau
rohani.Kebersihan mental juga terdiri daripada 2 komponen iaitu pertuturan dan
kelakuan yang sopan,pemikiran yang sihat dan membina.

5.1.3 Menuntut ilmu

Seseorang individu itu mesti cuba mendapatkan ilmu supaya mencapai kemajuan diri
sendiri. Apabila seseorang itu mendapat ilmu dia akan menyumbangkan bakti kepada
masyarakat. Seseorang individu yang mempunyai pendidikan akan berdisiplin tidak kira
di rumah atau di tempat kerja. Ini akan menjalinkan hubungan baik dan bertimbang rasa
di dalam masyarakat.

a. Bertanggungjawab.

Bertanggungjawab adalah nilai yang ada pada orang yang sanggup memikul sesuatu
kewajipan atau tugas dan melaksanakannya dengan sempurna.Segala kewajipan yang
diamanahkan akan dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh dan gigih sehingga sesuatu
tugas itu dapat dilaksanakan dengan sempurna.

b. Semangat Bermasyarakat.

Semangat bermasyarakat adalah nilai kemahuan dan kesediaan untuk bercampur dan
melakukan sesuatu untuk kebaikan bersama dan sekumpulan orang yang hidup bersama
disesuatu tempat.

c.Toleransi

Toleransi ialah nilai tolakansur,yakni bersikap mahu saling memberi dan menerima.Nilai
ini diamalkan dengan sikap sabar serta menghormati pendapat,fikiran,hak dan
kepercayaan orang lain.

Sesungguhnya nilai ini penting sekali diamalkan khususnya dalam Negara yang berbilang
kaum,agama dan budaya,ianya diamalkan dengan sebaik baiknya kerana ia dapat
mengelakkan pergeseran atau rasa tidak puas hati diantara satu sama lain.

Unit 5-4
PERANAN INDIVIDU DALAM MASYARAKAT & NEGARA A 1002 / Unit5/ halaman 5

Sayang ! bahagia tu tak


Abang ! apa makna ‘bahagia’ dapat dibayangkan
dalam satu perkataan bang.. dengan kata-kata,
apatah lagi dengan satu
perkataan !

5.2 KELUARGA
5.2.1 Membentuk keluarga bahagia

Bahagia atau derita kehidupan sesebuah keluarga bermula dari rumah. Perkataan
“BAHAGIA“ melambangkan sesuatu yang indah dan menyeronokkan. Kebahagiaan
boleh dihubungjalinkan bukan sahaja dengan tingkat pencapaian kebendaan tetapi lebih
menekankan kepada rasa keseimbangan yang mendalam terbit dari jiwa yang tenang.

a. Memberi kasih sayang.

Kasih-sayang memberi pengaruh dalam kehidupan seseorang.Kasih sayang merupakan


satu cetusan emosi terhadap sesuatu atau seseorang .Ia melibatkan suasana,sikap dan
harapan seseorang atau sesuatu yang lain.

Cara menunjukkan kasih sayang antaranya iaitu melalui perlaksanaan


tanggungjawab,jangan menyembunyikan perasaan cinta dan kasih saying dan sokonglah
ucapan ucapan itu melalui sentuhan ,belaian dan pemahaman yang ikhlas.

b. Mengambil berat kebajikan isteri/suami dan anak- anak.

Berusaha meluangkan masa bersama keluarga supaya dapat memahami masalah dan
kemahuan keluarga dan cuba mengatasinya.

c. Mengingati tarikh-tarikh penting dalam keluarga.

Berusaha mengingati tarikh-tarikh istimewa setiap ahli keluarga seperti ulang tahun
perkahwinan, hari lahir dan sebagainya.

5.2.2 Menyediakan makanan.

a. Membeli keperluan bersama-sama.

Ahli keluarga mesti membeli barang keperluan bersama–sama supaya dapat


membahagikan kerja. Ini juga tidak akan menyusahkan seseorang individu sahaja.

Unit 5-5
PERANAN INDIVIDU DALAM MASYARAKAT & NEGARA A 1002 / Unit5/ halaman 6

b. Saling membantu.

Ahli keluarga mesti saling membantu dalam berbagai perkara seperti penyediaan
makanan,cuci pinggan mangkuk dan lain-lain.Dalam hubungan ini akan menimbulkan
keadaan kemesraan keluarga.

5.2.3. Menyediakan tempat tinggal dan pakaian.

Semasa perayaan seseorang individu boleh menyediakan pakaian ahli keluarga dan juga
menyediakan tempat tinggal yang selesa untuk keluarga dan membentuk suasana yang
ceria.

5.2.4 Pendidikan anak-anak.

a. Sentiasa membimbing anak-anak.

Sentiasa membantu anak-anak menyiapkan kerja sekolah,berbincang tentang pelajaran


anak-anak dan menyemak buku latihan pelajaran anak-anak.

b. Memberi motivasi kepada anak-anak.

Tunjukkan rasa kagum dan bangga jika anak-anak mendapat markah yang tinggi atau
kepujian dalam ujian atau peperiksaan di sekolah,ini akan menambahkan lagi keyakinan
anak-anak.Berikan pujian untuk menguatkan lagi semangatnya untuk belajar dan
mencapai kejayaan.

c. Memberikan contoh teladan yang baik.

Mestilah ada model yang boleh dijadikan contoh untuk diteladani oleh anak-anak.Model
yang terbaik ialah ibubapa sendiri.

5.2.5 Menghormati orang yang lebih tua.

Berbicara dengan sopan dan lemah lembut serta sentiasa merendahkan diri suara dan
pandangan mata sewaktu berbicara.Meminta izin sebelum melakukan sesuatu seperti
sewaktu hendak keluar rumah.

Memenuhi permintaan orang tua dan tidak menyinggung perasaan mereka.

Unit 5-6
PERANAN INDIVIDU DALAM MASYARAKAT & NEGARA A 1002 / Unit5/ halaman 7

5.3 WARGA TUA


Dalam mana-mana komposisi penduduk, satu daripada komponennya ialah warga tua.
Lazimnya, warga tua dianggap sebagai individu yang berumur 55 tahun ke atas. Pada
umur ini, sebahagian besar daripada mereka telahpun berpencen dan tidak berkhidmat di
mana-mana lagi. Oleh itu, ada yang mula merasa seolah-olah mereka tidak berguna lagi.
Ada yang hilang pangkat dan kedudukan istimewa. Kita seharusnya memberi
penghormatan dan pengiktirafan yang sewajar kepada mereka.

Di dalam sesebuah masyarakat yang sedang membangun, usur kebendaan amat dititik
beratkan. Lantaran itu, sesiapa yang dapat memberi sumbangan dalam bentuk tenaga dan
masa mendapat ganjaran. Sebaliknya warga tua yang biasanya telah berpencen adakala
dihampakan. Ada yang menarik diri setelah berhenti dari memegang jawatan mereka.Ada
pula ahli-ahli keluarga yang mula menganggap warga tua sebagai satu beban dari segi
ekonomi. Lantaran itu, warga tua dari keluarganaya akan dihantar ke rumah Warga Tua
atau ke mana-mana sahaja rumah kebajikan.

Kanak-kanak haruslah dididik dari awal tentang kasih sayang dan penghormatan yang
semestinya diberikan kepada ibu bapa yang tua. Kaum pemuda pemudi hendaklah juga
menyedari tentang tanggung jawab mereka kepada orang tua.Dengan adanya kesedaran
ini, golongan muda tidak akan cuba lari dari tanggung jawab tersebut dan Rumah Warga
Tua tidak akan mengalami kesesakan.

Selain daripada kasih sayang dan perhatian yang ditunjukkan oleh ahli-ahli keluarga,
penghormatan terhadap warga tua hendaklah ditunjukkan juga oleh majikan dan agensi-
agensi berkenaan.

Sejajar dengan hasrat kerajaan untuk mewujudkan masyarakat penyayang, pihak majikan
dan agensi-agensi berkenaan telah diseru agar mengatur program untuk memenuhi
objektif tersebut.

Pelbagai program dapat dilaksanakan di Rumah Warga Tua, antaranya seperti


mengadakan Hari warga Tua, pertunjukan pentas dan program lawatan berterusan oleh
ahli-ahli sukarelawan dari politeknik, maktab dan universiti dan institusi lain. Program
seperti ini akan dapat menonjolkan bahawa warga tua masih diingati, dihormati dan
disayangi.

Unit 5-7
PERANAN INDIVIDU DALAM MASYARAKAT & NEGARA A 1002 / Unit5/ halaman 8

Banyak pihak kebajikan telah mengaturkan langkah untuk mengenang budi warga tua.
Sebagai contoh, pesara biasanya diraikan dengan suatu majlis yang menonjolkan
sumbangan mereka dan diucapkan terima kasih. Selain itu, cenderamata khas
disampaikan. Tambahan lagi, ada pula pesara yang diberi sijil dan pingat cemerlang
untuk memperingati jasa dan khidmat baiknya.

Sesetengah badan swasta juga menawarkan tambang istimewa untuk warga tua, seperti
syarikat Sistem Penerbangan Malaysia hanya mengenakan tambang separuh harga untuk
warga tua. Ada juga syarikat bas dan keretapi yang berbuat demikian. Keistimewaan-
keistimewaan seperti ini akan menunjukkan kepada warga tua bahawa mereka itu penting
dan seharusnya dilayan dengan istimewa.

Bawa belayar pisang emas


Belayar pergi ke pulau damai
Warga tua warga emas
Kuburpun panggil mai, mai..

Unit 5-8
PERANAN INDIVIDU DALAM MASYARAKAT & NEGARA A 1002 / Unit5/ halaman 9

AKTIVITI 5A

1. Hormat menghormati adalah nilai saling menghargai serta memberikan layanan yang
bersopan atau memberikan pandangan yang tinggi di antara satu sama lain. Secara
khususnya, nilai hormat menghormati patut diamalkan bukan sahaja di antara
individu bahkan antara institusi yang lain.
Berdasarkan kenyataan di atas berikan contoh-contoh yang sesuai.

2. Kebahagiaan boleh dihubungjalinkan bukan sahaja dengan tingkat pencapaian


kebendaan tetapi lebih menekankan kepada rasa keseimbangan yang mendalam terbit
dari jiwa yang tenang.
Jelaskan bagaimanakah cara untuk membentuk keluarga bahagia.

3. Sejajar dengan hasrat kerajaan untuk mewujudkan masyarakat penyayang, pihak


majikan dan agensi-agensi berkenaan telah diseru agar mengatur program untuk
memberikan penghormatan kepada warga tua.
Terangkan apakah program yang perlu diadakan untuk memenuhi objektif tersebut.

Unit 5-9
PERANAN INDIVIDU DALAM MASYARAKAT & NEGARA A 1002 / Unit5/ halaman 10

MAKLUMBALAS 5A

1. Contohnya ialah bersikap sopan bila bertutur dengan orang lain, memberikan layanan
yang baik kepada tetamu, sentiasa menghargai orang lain biarpun berlainan bangsa,
mementingkan perpaduan dan bersikap faham memahami dalam pelbagai aspek
supaya dapat hidup dalam rukun aman dan damai.

2. Membentuk keluarga bahagia ialah :

a. Memberi kasih sayang.


Kasih-sayang memberi pengaruh dalam kehidupan seseorang.Kasih sayang
merupakan satu cetusan emosi terhadap sesuatu atau seseorang .Ia melibatkan
suasana,sikap dan harapan seseorang atau sesuatu yang lain.

b. Mengambil berat kebajikan isteri/suami dan anak- anak.


Berusaha meluangkan masa bersama keluarga supaya dapat memahami masalah dan
kemahuan keluarga dan cuba mengatasinya.

c. Mengingati tarikh-tarikh penting dalam keluarga.


Berusaha mengingati tarikh-tarikh istimewa setiap ahli keluarga seperti ulang tahun
perkahwinan,hari lahir dan sebagainya.

3. Pelbagai program dapat dilaksanakan, antaranya seperti mengadakan Hari warga Tua,
pertunjukan pentas dan program lawatan berterusan ke Rumah Warga Tua oleh ahli-
ahli sukarelawan dari politeknik, maktab dan universiti dan institusi lain.

Banyak pihak kebajikan telah mengaturkan langkah untuk mengenang budi warga
tua. Sebagai contoh, pesara biasanya diraikan dengan suatu majlis yang menonjolkan
sumbangan mereka dan diucapkan terima kasih. Selain itu, cenderamata khas
disampaikan. Tambahan lagi, ada pula pesara yang diberi sijil dan pingat cemerlang
untuk memperingati jasa dan khidmat baiknya.

Sesetengah badan swasta juga menawarkan tambang istimewa untuk warga tua,
seperti syarikat Sistem Penerbangan Malaysia hanya mengenakan tambang separuh
harga untuk warga tua. Ada juga syarikat bas dan keretapi yang berbuat demikian.

Unit 5-10
PERANAN INDIVIDU DALAM MASYARAKAT & NEGARA A 1002 / Unit5/ halaman 11

INPUT

na
g a t ! kita ke
In
kan
budaya ikram ni..
budaya Ya encik..
sayang Encik !

5.4. BUDAYA IKRAM


Budaya ikram merujuk kepada satu-satu budaya yang mementingkan kebajikan orang
lain selain daripada ahli-ahli keluarga sendiri. Sesebuah masyarakat yang berbudaya
ikram merupakan sebuah masyarakat yang dipenuhi dengan nilai-nilai penghormatan,
kasih sayang, belas kasihan, bertimbang rasa, murah hati, saling faham memahami dan
saling bermaafan. Inilah merupakan masyarakat Malaysia yang hendak dibentuk
menjelang tahun 2020.

Di sekolah, budaya ikram akan dibentuk melalui Pendidikan Moral dan Pendidikan
Agama Islam. Selain itu, penerapan nilai-nilai murni merentasi kurikulum akan terus
ditekankan agar insan yang dihasilkan itu bukan sahaja cemerlang dari segi akademik
tetapi akan juga merupakan insan yang sedia membantu rakan dalam kesusahan, jiran
yang memerlukan bantuan atau orang lain yang memerlukan pertolongan. Melalui
kegiatan kurikulum dan kokurikulum yang mengandungi nilai-nilai murni seperti baik
hati, hemah tinggi, hormat-menghormati, kasih sayang, keadilan, kesyukuran, rasional
dan semangat bermasyarakat, maka adalah nyata bahawa budaya ikram dapat dipupuk di
kalangan pelajar sekolah mahupun pusat pengajian tinggi.

Maaf ! boleh saya masuk Minta maaf la encik ! tak boleh


ke rumah cik nii... kita masuk, bapa tak ada di rumah.
kena budayakan budaya Encik boleh tunggu kat luar.. 3
ikram ni ! hari lagi balik lah bapa saya tu !

Abu.. lepas ni tolong


ambilkan kain jiran
Unit 5-11 kita tu ye.. kesian !
jiran kita tu buta
orangnya
PERANAN INDIVIDU DALAM MASYARAKAT & NEGARA A 1002 / Unit5/ halaman 12

5.5 KEJIRANAN
Kejiranan didefinisikan sebagai hubungan erat di kalangan masyarakat yang hidup
berbaik-berbaik, bertolak ansur, tolong menolong dan bekerjasam dengan jiran tetangga.
Jiran adalah orang yang tinggal berdekatan dengan rumah kita. Masyarakat yang
mengamalkan sikap kejiranan dapat mewujudkan suasana harmoni dan aman sesama
mereka dan juga paling penting kepada negara dalam usaha membangun dan memajukan
negara baik ketika senang mahupun susah.

Peranan kejiranan dalam masyarakat dan negara

1. Bantuan ketika kecemasan

Jiran adalah orang yang paling hampir dengan tempat tinggal kita. Segala perkara ke atas
diri kita, ahli keluarga, harta benda dan sebagainya terlebih dahulu diketahui oleh jiran.
Kerana itu, jiran adalah orang yang paling dekat untuk meminta pertolongan pada saat
kita ditimpa bencana atau musibah seperti kebakaran, kecurian, kemalangan dan
kematian. Pertolongan seperti ini yang amat diperlukan pada masa kecemasan sementara
menunggu bantuan pihak-pihak berwajib atau sanak saudara.

2. Menjaga keharmonian masyarakat

Segala perkara yang mencemar keharmonian dan kesejahteraan masyarakat dapat dicegah
dengans emangat kerjasama, prihatin dan kesatuan sesama jiran. Gejala-gejala sosial
seperti bersekedudukan, berkhalwat, mendera anak, lari dari rumah, bohsia, bohjan dan
banyak lagi dapat dibendung jika jiran memainkan peranan dan mengambil inisiatif
melaporkan kepada pihak berwajib setiap kali menyedari berlaku perkara-perkara ganjil
dan meragukan

3. Menjaga kebajikan penduduk setempat

Jiran yang hidup dalam suasana bekerjasama dan mengambil berat antara satu sama lain
sudah tentu dapat menjana satu aktiviti yang menyumbang kepada kebajikan masyarakat
setempat. Pelbagai jawatankuasa boleh diwujudkan seperti menubuhkan Jawankuasa
Pembangunan Insan Remaja. Maka pelbagai aktiviti dapat disusun bagi memenuhi
keperluan dan kebajikan golongan remaja seperti kem motivasi dan program jati diri.
Program ini dapat dijayakan jika melahirkan sikap persefahaman dan persepakatan yang
mantap sesama jiran.

Unit 5-12
PERANAN INDIVIDU DALAM MASYARAKAT & NEGARA A 1002 / Unit5/ halaman 13

4. Integrasi nasional

Perpaduan antara kaum adalah kunci kemakmuran dan kesejahteraan negara kita. Bagi
memastikan perpaduan dan kemakmuran ini kekal ianya perlu dimulai dengan hubungan
baik sesama jiran. Jiran yang baik adalah jiran yang berjaya memupuk semangat
toletansi, percaya mempercayai dan perkonsian pendapat antara mereka.

5. Bertegur sapa

Amalan bertegur sapa sesama jiran adalah titik permulaan terjalinnya hubungan yang erat
dan mesra. Membiasakan diri bertanya khabar dan kesihatan diri serta anak-anak jiran
dapat menghubungkan kepada amalan bertukar-tukar pandangan dan berkongsi
pengalaman sesama jiran. Amalan bertegur sapa perlu dilakukan oleh setiap orang dan
menjadi syarat utama dalam membentuk hubungan akrab sesama jiran.

6. Kunjung mengunjung

Meluangkan masa untuk berkunjung ke rumah jiran dapat mengeratkan dan


menghidupkan lagi semangat hidup berjiran. Kita akan lebih mengenali jiran apabila
berkunjung dan menziarahinya. Ini kerana peluang masa berbicara yang lebih panjang
dan suasana rumah yang lebih tenteram memungkinkan kita mengenali dan menyelami
suka dan duka jiran secara lebih dekat.

7. Menghulurkan bantuan

Kemuncak hubungan kejiranan yang baik adalah apabila sanggup mengenepikan


kesenangan dan kerehatan diri semata-mata untuk membantu jiran pada masa diperlukan.
Pengorbanan seumpama ini sememangnya tidak mudah dilupakan oleh sesiappun apatah
lagi jiran yang teredekat. Semakin kerap kita menolong jiran, semakin kuat ikatan
kejiranan.

8. Bergotong royong

Aktiviti bergotong royong membersihkan kawasan perumahan, masjid, balairaya,


membaiki rumah atau jambatan akibat banjir, ribut dan kebakaran sememangnya dapat
memupuk dan menyemai semangat kejiranan.

Unit 5-13
PERANAN INDIVIDU DALAM MASYARAKAT & NEGARA A 1002 / Unit5/ halaman 14

Nanti.. nanti.. Muthu ! bagi


aku yang besar ni.. berat
sangat tu. Hidup
bermasyarakat ni kena bantu
membantu, tak gitu Muthu !

5.6 MASYARAKAT DAN NEGARA


5.6.1 Hormat menghormati

a. Hormat kepada raja dan Negara

i. Menghormati raja berperlembagaan dan lambing-lambang kebesaran Negara


ii. Berusaha mengetahui dan mengenal nama-nama pemerintah dan menghormati
mereka.
iii. Peka terhadap perkembangan pembangunan dan pentadbiran Negara
iv. Menghargai jasa dan sumbangan yang dicurahkan oleh pemimpin dan memberi
sokongan yang padu kepada mereka.

b. Hormat kepada hak asasi

i. menyedari dan mengambil berat tentang hak-hak individu sebagaimana yang


terkandung dalam perlembagaan Malaysia
ii. berhati-hati dan berwaspada dalam pertuturan dan perlakuan supaya tidak
menyinggung perasaan
iii. mengambil kira semua pihak.

c. Hormat kepada kepercayaan dan adat resam pelbagai keturunan

i. perlu menyedari isu-isu berkaitan agama dan kebudayaan


ii. tidak menghina dan menganggu adapt, kepercayaan, keagamaan dan adapt
resam orang lain
iii. bertolak ansur dan memahami adapt dan kebudayaan untuk mengelakkan
pertelingkahan

5.6.2 Semangat cinta kepada negara

i. Menjadi warga Negara yang bertanggung jawab dengan mendukung prinsip-


prinsip rukunegara
ii. Bersedia berkorban dan memberikan sumbangan kepada Negara
iii. Menumpahkan taat setia kepada Negara
iv. Cinta kepada keamanan dan keharmonian, iaitu :
- mewujudkan keamanan di dunia

Unit 5-14
PERANAN INDIVIDU DALAM MASYARAKAT & NEGARA A 1002 / Unit5/ halaman 15

- mengelakkan kehancuran dan kemusnahan akaibat daripada peperangan


dan lain-lain
- bersedia menghulurkan bantuan kepada negara-negara miskin

5.6.3 Kasih sayang

a. Sayang kepada nyawa

i. Menghargai nilai nyawa dengan sebaik-baiknya


ii. Bersedia berkorban demi menyelamatkan nyawa
iii. Menjaga dan mengawal perasaan, nafsu serta tingkah laku daripada
melakukan pembunuhan, penganiayaan dan lain-lain.

b. Sayang kepada alam sekeliling

i. Menghargai dan menyayangi alam sekitar


ii. Menjaga kebersihan
iii. Melindungi alam daripada kemusnahan persekitaran dan sumber alam

5.6.4 Kerjasama

a. Persaudaraan

i. Mewujudkan perhubungan yang erat sesame anggota masyarakat


ii. Tidak mengamalkan sikap perkauman dan diskriminasi antara kaum
iii. Menganggap anggota masyarakat sebagai saudara

b. Tanggung jawab bersama

i. Menjaga hak dan kepentingan sendiri serta tidak menganggu orang alin
ii. Sentiasa menghargai, menyokong dan melibatkan diri dalam sesuatu hal
dengan harapan dapat memberikan manfaat untuk kepentingan bersama.

c. Gotong royong

i. Melibatkan diri dalam kegiatan masyarakat dengan rela hati


ii. Sanggup bergaul dan bekerja bersama-sama tanpa mengira pangkat,
kedudukan, kaum dan lain-lain.
iii. Tidak mengharapkan upah
iv. Menyedari manfaat yang boleh didapati daripada amalan gotong royong

d. Toleransi

i. Mengamalkan sikap sabar, tenang dan tidak terburu-buru apabila menghadapi


sesuatu situasi

Unit 5-15
PERANAN INDIVIDU DALAM MASYARAKAT & NEGARA A 1002 / Unit5/ halaman 16

ii. Tidak membesarkan perkara yang remeh-temeh dengan tujuan menjaga


keharmonian
iii. Sanggup bertolak ansur dan sentiasa menghormati pendapat dan kepercayaan
orang lain

e. Perpaduan

i. Menyedari pentingnya amalan nilai perpaduan dan berusaha mewujudkan


perasaan kekitaan dan persefahaman
ii. Bergaul mesra dengan semua kaum dengan tidak mewujudkan sikap
perkauman
iii. Mementingkan kasih sayang antara anggota keluarga dan masyarakat
iv. Bersatu padu dan sanggup bekerjasama untuk keamanan dan kemajuan
Negara

f. Semangat bermasyarakat

i. Bermuafakat
- Bertolak ansur dan mempunyai fikiran terbuka dalam sebarang aktiviti, mesyuarat
dan kegiatan yang membabitkan kumpulan
- Berkerjasama dan mendapatkan persetujuan bersama mengenai sesuatu perkara
- Mempunyai rasa tanggung jawab dalam masyarakat dan Negara

ii. Kejiranan

- Mengamalkan semangat kejiranan tanpa mengira kaum, keturunan, agama, warna


kulit dan pangkat
- Menghormati sesame jiran dan tidak ada perasaan iri hati
- Tidak menyakiti hati jiran

iii. Peka terhadap isu-isu moral

- Bermaksud sentiasa menyedari, mengambil berat dan berusaha mencari


penyelesaian untuk mengatasi masaalah demi kebaikan bersama
- Memberi sumbangan dalam menyelesaikan masaalah yang wujud dalam
masyarakat
- Menyedari tanggung jawab sebagai anggota masyarakat
- Mementiongkan kesejahteraan dan keselamatan masyarakat tanpa mengira kaum,
agama, keturunan dan lain-lain.

Sama-samalah kita
memasyarakatkan
masyarakat kita.

Unit 5-16
PERANAN INDIVIDU DALAM MASYARAKAT & NEGARA A 1002 / Unit5/ halaman 17

AKTIVITI 5B

1. Di antara perkara-perkara penting di dalam masyarakat dan negara ialah


kasih sayang.
Huraikan apakah yang perlu ada pada kasih sayang.

2. Jelaskan maksud budaya ikram yang anda faham.

3. Berikan pandangan anda bolehkah sekolah mendidik pelajar-pelajar


menjadi masyarakat berbudaya ikram.

Unit 5-17
PERANAN INDIVIDU DALAM MASYARAKAT & NEGARA A 1002 / Unit5/ halaman 18

MAKLUMBALAS 5B

1. a. Sayang kepada nyawa

i. Menghargai nilai nyawa dengan sebaik-baiknya


ii. Bersedia berkorban demi menyelamatkan nyawa
iii. Menjaga dan mengawal perasaan, nafsu serta tingkah laku daripada
melakukan pembunuhan, penganiayaan dan lain-lain.

b. Sayang kepada alam sekeliling

i. Menghargai dan menyayangi alam sekitar


ii. Menjaga kebersihan
iii. Melindungi alam daripada kemusnahan persekitaran dan sumber alam

2. Budaya ikram merujuk kepada satu-satu budaya yang mementingkan kebajikan orang
lain selain daripada ahli-ahli keluarga sendiri. Sesebuah masyarakat yang berbudaya
ikram merupakan sebuah masyarakat yang dipenuhi dengan nilai-nilai penghormatan,
kasih sayang, belas kasihan, bertimbang rasa, murah hati, saling faham memahami
dan saling bermaafan.

3. Budaya ikram dapat dibentuk di sekolah melalui Pendidikan Moral dan Pendidikan
Agama Islam. Selain itu, penerapan nilai-nilai murni merentasi kurikulum akan terus
ditekankan agar insan yang dihasilkan itu bukan sahaja cemerlang dari segi akademik
tetapi akan juga merupakan insan yang sedia membantu rakan dalam kesusahan, jiran
yang memerlukan bantuan atau orang lain yang memerlukan pertolongan. Melalui
kegiatan kurikulum dan kokurikulum yang mengandungi nilai-nilai murni seperti baik
hati, hemah tinggi, hormat-menghormati, kasih sayang, keadilan, kesyukuran,
rasional dan semangat bermasyarakat, maka adalah nyata bahawa budaya ikram dapat
dipupuk dikalangan pelajar sekolah mahupun pusat pengajian tinggi.

Unit 5-18
PERANAN INDIVIDU DALAM MASYARAKAT & NEGARA A 1002 / Unit5/ halaman 19

PENILAIAN KENDIRI

UNTUK MENGUKUR PRESTASI ANDA, ANDA MESTILAH MENJAWAB


SEMUA SOALAN PENILAIAN KENDIRI INI UNTUK DINILAI OLEH
PENSYARAH ANDA.

1. Adakah anda seorang yang amanah ? Berikan alasan anda.

2. Anda seorang suami ! Bagaimanakah cara untuk menambahkan kemesraan suami


isteri dalam melayarkan bahtera kehidupan anda ?

3. Warga tua merupakan salah satu komposisi penduduk yang perlu dikasihi dan
dihormati oleh keluarga dan masyarakat termasuklah kanak-kanak.

Unit 5-19
PERANAN INDIVIDU DALAM MASYARAKAT & NEGARA A 1002 / Unit5/ halaman 20

Pada pendapat anda bagaimanakah cara untuk mendidik kanak-kanak ini supaya
mereka dapat mengasihi dan menghormati warga tua.

4.
• Mewujudkan perhubungan yang erat sesama anggota masyarakat
• Tidak mengamalkan sikap perkauman dan diskriminasi antara kaum
• Menganggap anggota masyarakat sebagai saudara

Kenyataan di atas adalah berkaitan ...

A. kerjasama
B. kasih sayang
C. hormat menghormati
D. semangat bermasyarakat

Sekiranya anda merasa musykil


dengan jawapan anda, sila lihat
maklum balas di sebelah

Unit 5-20
PERANAN INDIVIDU DALAM MASYARAKAT & NEGARA A 1002 / Unit5/ halaman 21

MAKLUMBALAS KEPADA
PENILAIAN KENDIRI

1. Kriteria oarang yang amanah :

a. bertanggung jawab yang dapat menimbulkan kepercayaan dan keyakinan orang


lain terhadap diri kita. Sikap ini penting diamalkan kerana dapat mengelakkan
timbulnya perasaan pra sangka di antara anggota masyarakat.
b. Orang yang amanah tidak akan menyalahgunakan kuasa yang
dipertanggungjawabkan kepadanya, berpegang teguh kepada janji, mengendalikan
hal-hal kewangan yang diamanahkan dengan baik dan segala tugas yang diberikan
akan dilaksanakan dengan sempurna dan disiapkan tepat pada waktu yang
dijangkakan.

2. Cara yang saya lakukan untuk menambahkan kemesraan keluarga ialah :

i. membeli keperluan bersama


ii. memasak dan makan bersama
iii. mandi bersama
iv. beri hadiah pada hari-hari istimewa
v. bawa isteri dan anak bersiar
vi. memberi perhatian yang lebih terhadap isteri dan anak.

3. Cara-cara untuk mendidik kanak-kanak ini supaya mereka dapat mengasihi dan
menghormati warga tua ialah :

i. warga tua itu sendiri mesti menghormati menghargai kanak-kanak


ii. warga tua perlu menyayangi kanak-kanak
iii. warga tua memberi contoh teladan yang baik
iv. masyarakat perlu mendidik kanak-kanak supaya menghormati warga tua

4. A. kerjasama

Unit 5-21

Anda mungkin juga menyukai