Anda di halaman 1dari 8

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2

1. Seseorang yang berjaya dalam 5. Refleksi kendiri perlu dilakukan untuk


kerjayanya menunjukkan kecemerlangan
dalam A. Menentukan matlamat dan hala tuju
kehidupan
A. Pendidikan B. Mengimbas kembali zaman kanak-
B. Perwatakan kanak
C. Kemahiran komunikasi C. Mengingat kembali peristiwa suka
D. Kemahiran membuat refleksi dan duka
D. Memberikan cabaran kepada
2. Yang manakah antara berikut bukan seseorang individu
merupakan contoh perwatakan terpuji?
Anda ditugaskan menemu bual tokoh
A. Melakukan sesuatu dengan sejarah untuk dimuatkan dalam folio.
bersungguh-sungguh
B. Bertutur dengan sopan apabila 6. Apakah perkara utama yang perlu
berinteraksi dengan orang lain dititikberatkan ketika menjalankan
C. Bertindak sesuka hati tanpa tugasan berkenaan ?
menghiraukan orang lain
D. Melaksanakan tanggungjawab A. Pakaian yang sesuai
dengan ikhlas B. Tutur kata yang sopan
C. Soalan yang mudah dijawab
3. Mengapakah seseorang individu perlu D. Gaya penyampaian yang menarik
belajar untuk berkomunikasi dengan
baik? 7. Bagaimanakah cara kita menghormati
pendapat orang lain ketika mesyuarat?
A. Agar dia tidak disisihkan oleh
masyarakat A. Menunggu sehingga semua hadir
B. Agar mesej yang disampaikan dapat B. Meminta semua orang memberikan
mengelirukan orang lain pendapat
C. Agar popularitinya dalam kalangan C. Memberi peluang kepada orang lain
kawan-kawannya ditingkatkan mengemukakan pendapat dan komen
D. Sesuatu mesej dapat disampaikan D. Menangguhkan keputusan kerana ahli
dengan berkesan tidak cukup

4. Yang manakah antara berikut bukan 8. Nyatakan amalan perpaduan semasa


merupakan contoh komunikasi yang meraikan sambutan hari lahir ibu.
berkesan?
A. Menjemput tetamu yang ramai
A. Bahasa yang digunakan adalah sopan B. Memakai pakaian yang pelbagai
B. Respon daripada orang yang kaum
mendengar adalah kurang baik C. Saling membantu membuat persiapan
C. Berjaya mempengaruhi dan D. Berbual-bual dengan saudara-mara
meyakinkan orang lain yang datang
D. Menjalin persahabatan yang
berkekalan

1
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2

9. Apakah maksud semangat kekitaan? 13. Satu cara mengeratkan hubungan


kekeluargaan ialah
A. Sikap mengambil berat tentang
perasaan dan kebajikan orang lain A. Membuat kerja sekolah dengan tekun
B. Menghargai dan memuliakan B. Menyambut hari lahir anggota
seseorang dengan layanan yang keluarga secara sederhana
sopan C. Tidak mengganggu ibu bapa yang
C. Semangat kerjasama untuk mencapai sedang menonton televisyen
sesuatu matlamat demi kepentingan D. Berbincang tentang masalah rakan
bersama yang memerlukan pertolongan
D. Perlakuan dan keputusan yang
saksama serta tidak berat sebelah 14. Yang manakah antara berikut
menunjukkan toleransi antara anda
10. Di antara agensi-agensi berikut, yang dengan jiran yang berlainan kaum ?
manakah tidak terlibat dalam menjaga
kebajikan masyarakat ? A. Bertanya khabar dengan jiran apabila
bersemuka
A. Pertubuhan Bulan Sabit Merah B. Berkunjung ke rumah jiran semasa
B. Ikatan Relawan Rakyat Malaysia hari perayaan
C. Majlis Kanser Nasional C. Membiarkan jiran mengamalkan
D. Pertubuhan Pertolongan Wanita upacara perayaannya tanpa gangguan
(WOA) D. Mengambil tahu hal-hal jiran
walaupun yang peribadi
11. Komunikasi yang cemerlang akan
menyebabkan …. 15. Mengapakah kita perlu menjaga
kepentingan bersama dalam sesebuah
A. Pendengar menganggukkan kepala masyarakat ?
B. Pendengar memberi respons dengan
cepat A. Agar wujud suasana yang aman dan
C. Pendengar menjawab soalan dengan harmoni
sopan B. Agar setiap bangsa dapat
D. Pendengar faham akan maklumat menonjolkan keunikannya
yang disampaikan C. Agar masyarakat akan saling hormat
menghormati antara satu sama lain
12. Kecemerlangan diri memerlukan D. Agar masyarakat akan sentiasa
kecemerlangan _____________ berinteraksi sesama mereka
dan______________yang terpuji.

A. Intelek, emosi
B. Rohani, intelek
C. Sahsiah, jasmani
D. Pendidikan, perwatakan

2
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2

Ali, Mei Wong, Geetha, Mary 20. Manakah antara berikut bukan
merupakan suatu amalan kebajikan ?
16. Individu- individu yang berlainan
bangsa di atas mungkin mempunyai A. Menderma pakaian kepada mangsa
persamaan dari segi Tsunami
B. Menziarah kanak-kanak yang
I keturunan menghidap leukemia dan terlantar di
II tempat tinggal hospital
III bahasa yang dituturkan C. Mengadakan rombongan untuk
IV orientasi makanan melawat rumah orang- orang tua
D. Mengumpulkan derma untuk
A. I,II dan III membina bangunan sekolah yang
B. I,II dan IV baru
C. I,III dan IV
D. I,II,III dan IV

17. Faktor- faktor yang tidak mendorong


kepada perbezaan di antara individu –
individu yang berlainan bangsa adalah

A. Agama
B. Cita-cita
C. Didikan keluarga
D. Persekitaran tempat tinggal

18. Lee Chong Wei telah mengharumkan


nama negara dalam sukan

A. Skuasy
B. Badminton
C. Boling
D. Berbasikal

19. Negara- negara yang terdiri darip[ada


masyarakat majmuk adalah

A. Malaysia
B. Thailand
C. Indonesia
D. Filipina

3
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2

Soalan 21 hingga Soalan 25


Arahan: Tandakan (  ) atau ( X) pada pernyataan berikut.

21. Orang yang berpendidikan lebih disegani oleh masyarakat. [ ]

22. Kecemerlangan bergantung kepada nasib. [ ]

23. Pendapat yang diberi oleh orang yang terpelajar biasanya matang dan bernas

serta lebih diyakini orang. [ ]

24. Kecemerlangan dalam pendidikan akan membuatkan seseorang itu cepat lupa diri. [ ]

25. Faktor sikap, pemakanan, dan sokongan anggota keluarga dapat menjamin kejayaan

yang cemerlang dalam peperiksaan. [ ]

Soalan 26 hingga Soalan 30


Arahan: Padankan pernyataan yang betul

2 Kejayaan dapat dicorakkan dengan antara kunci untuk menjadi


a
6 lebih awal apabila kita ….. individu yang cemerlang.
2 Perwatakan terpuji dan berdisiplin dapat diatasi jika kita membuat
b
7 merupakan… refleksi diri.
2 Cara pertuturan dapat menentukan diibaratkan seperti warna yang
c
8 sama ada … ada pada pelangi.
2 Setiap kelemahan diri …. menanamkan cita- cita.
d
9
3 Kepelbagaian masyarakat pelbagai kita disenangi ataupun dikeji
e
0 kaum… oleh orang lain.

4
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2

Soalan 31 hingga 35
Arahan : Isi tempat kosong dengan kata yang diberikan.

Keturunan keistimewaan bersuara tingkah laku hak

31. Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap individu mempunyai hak untuk


________________________asalkan tidak menyinggung perasaan orang lain.

32. Kita akan lebih disanjungi jika kita menghormati ________________________ orang lain.

33. Amalan hormat- menghormati merupakan nilai dalaman yang dipelajari melalui
________________ ibu bapa di rumah.

34. Kebolehan dan __________________ setiap individu adalah hak masing- masing yang tidak
boleh dipertikaikan oleh orang lain.

35. Setiap insan berhak dihormati tanpa mengira ___________________, pangkat, dan
kekayaannya.

Soalan 36 hingga soalan 45.


Arahan : Garisi jawapan yang betul.
36. Amalan (toleransi, kesederhanaan) perlu diamalkan dalam masyarakat berbilang kaum di negara ini.

37. Masyarakat dalam negara demokrasi berpeluang untuk (memendamkan, menyuarakan) pendapat
mereka dalam perkara- perkara tertentu.

38. Aktiviti keluarga yang (dirancang, dimulakan ) dengan teliti akan mencapai matlamatnya.

39. Bentuk sokongan yang diberi kepada anggota bergantung kepada ( minat, keperluan ) individu itu.

40. Kejayaan sesebuah keluarga amat bergantung kepada (keinsafan, keakraban) semua anggotanya.

41. Sesuatu keputusan yang melibatkan diri dan keluarga perlu dibuat secara (matang, menyeluruh).
5
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2

42. Memberi sokongan pada waktu susah dan senang akan mempengaruhi (emosi,rohani) seseorang.

43. Bulat air kerana pembentung, bulat kata kerana ( berkat, muafakat).

44. Semangat (kekitaan, keremajaan) dalam menjaga (pokok bunga, harta benda) di sekolah adalah
penting.

45. Datuk Dr. Mohd Fadzillah Kamsah merupakan pakar ( motivasi, ceramah ) di Malaysia.

Soalan 46 hingga soalan 50


Arahan : Nyatakan cara- cara menjaga keselamatan di kawasan setempat berdasarkan masalah yang
dihadapi.
Masalah Tindakan
Sempena musim perayaan, ramai penduduk
di taman perumahan pulang ke kampong
46.
untuk beberapa hari.

47. Banyak anjing liar berkeliaran di taman


permainan kanak- kanak.

48. Hujan lebat telah mengakibatkan tanah


runtuh di bukit yang terletak berhampiran
dengan kawasan rumah Mariam.

49. Anda ternampak kanak- kanak sedang


mandi di sungai yang deras airnya.

50. Kawasan perumahan sering dimasuki


pencuri pada waktu malam.

-KERTAS SOALAN TAMAT-

Disediakan oleh,

6
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2

………………………………………
(PN. NOOR ASSMAIEY OSMAN)
Guru Matapelajaran Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan Tingkatan 2

Disahkan oleh,

………………………………
(PN. MASTURA MAAROP)
Ketua Panitia Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan

SKEMA JAWAPAN Soalan Objektif


BAHAGIAN A

7
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2

1. A 42. emosi
2. C 43. muafakat
3. D 44. kekitaan ; harta benda
4. B 45. motivasi
5. A 46. meminta bantuan jiran terdekat untuk
6. C mengawasi keadaan rumah supaya tidak
7. C dicerobohi
8. C 47. menghubungi pihak berkuasa tempatan
9. C untuk menangkap anjing liar kerana
10. B dikhuatiri mencederakan anak-anak
11. B 48. membantu keluarga Gan Yong berpindah
12. D sementara di dewan orang ramai
13. B 49. menasihati dan meminta kanak-kanak itu
14. C tidak mandi di sungai yang deras airnya
15. A kerana dikhuatiri akan hanyut dan lemas
16. D 50. menubuhkan Rukun Tetangga dan
17. B mengawal kampong secara bergilir-gilir
18. B pada hari yang ditetapkan
19. A
20. D

BAHAGIAN B
Soalan Struktur


22. X

24. X

26. d
27. a
28. e
29. b
30. c
31. bersuara
32. hak
33. tingkah laku
34. keistimewaan
35. keturunan
36. toleransi
37. menyuarakan
38. dirancang
39. keperluan
40. keakraban
41. matang