Anda di halaman 1dari 5

REFERAT

TRAUMA KIMIA PADA


MATA

DISUSUN OLEH:
Olivia Novianty Loei
11-2011-176
PEMBIMBING :
Kolonel dr. Herman Nur, Sp.M

DEPARTEMEN ILMU PENYAKIT MATA


RUMAH SAKIT PUSAT ANGKATAN DARAT
GATOT SOEBROTO
JAKARTA
2013

LEMBAR PENGESAHAN

Referat

Trauma Kimia pada Mata

Disusun Oleh:
Olivia Novianty Loei
11-2011-176

Telah disetujui dan dipresentasikan


Pada tanggal :

Maret 2013

Dosen Pembimbing:

Kolonel dr. Herman Nur, Sp.M

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan
Rahmat dan Hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan referat dengan judul :
Trauma Kimia pada Mata
Adapun referat ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam mengikuti
ujian kepaniteraan klinik di Bagian Ilmu Penyakit Mata di Rumah Sakit Pusat
Angkatan Darat Gatot Soebroto Jakarta.
Penulis mengucapkan terima kasih kepada :
1. Kolonel dr. Herman Nur, Sp.M, selaku pembimbing dalam penulisan referat
ini
2. Staf medis fungsional bagian mata RSPAD Gatot Soebroto
3. Kepada semua pihak dan teman-teman sejawat yang telah membantu
penulisan referat ini.
Penulis sadar bahwa dalam penulisan referat ini masih banyak kekurangan.
Untuk itu penulis menghimbau agar para pembaca dapat memberikan saran dan kritik
yang membangun demi kesempurnaan referat ini.
Akhirnya penulis berharap agar referat ini dapat memberikan sumbangan
ilmu pengetahuan bagi pihak-pihak yang memerlukan.

Jakarta,

Penulis

Maret 2013

DAFTAR ISI
BAB I. PENDAHULUAN............................................................................................1
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA .................................................................................2

Anatomi..............................................................................................................2

Trauma kimia pada mata ...................................................................................3


Definisi ..................................................................................................3
Epidemiologi .........................................................................................4
Etiologi ..................................................................................................4
Trauma asam .........................................................................................4
Trauma
basa ...........................................................................................6
Patofisiologi ...........................................................................................7
Klasifikasi ..............................................................................................8
Diagnosis ...............................................................................................9
Gejala klinis ...........................................................................................9
Anamnesis .............................................................................................9
Pemeriksaan fisik ..................................................................................9
Pemeriksaan penunjang .........................................................................9
Diagnosis banding ...............................................................................10
Penatalaksanaan ...................................................................................10
Komplikasi ..........................................................................................12
Prognosis .............................................................................................13

BAB III. KESIMPULAN ............................................................................................14


DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................. 15