Gaya Penulisan UMS

MUKADIMAH
Garis panduan ini diadakan sebagai menyelaras panduan dikalangan pelajar dalam menyediakan penulisan tesis dan disertasi. Panduan ini menjelaskan keperluan minimum format dalam menyediakan tesis dan disertasi. Garis panduan ini boleh digunakan bersama kaedah penulisan mengikut disiplin kajian.

ETIKA PENYELIDIKAN
Plaglarisme merupakan idea-idea atau perkataan-perkataan daripada karya orang lain yang telah diterbitkan dan digunakan dalam penulisan seseorang tanpa mencatatkan penghargaan kepada penulis asalnya. Penggunaan idea atau perkataan-perkataan orang lain mesti diakui setiap satunya dengan jelas dalam teks. Sebarang penggunaan perkataan sebenar dari orang lain harus diakui dengan menggunakan tanda petik (“……..”) serta dengan menyatakan sumbernya di dalam teks.

PANDUAN UMUM
1. Kertas Saiz A4 (210cm x 297cm) Kertas Simili 80gm Warna putih

2.

Jenis Huruf Tahoma ataupun Arial

* Nota: Hanya menggunakan satu jenis huruf sahaja sepanjang penulisan teks.

1

Gaya Penulisan UMS

TERTIB SUSUNAN TESIS
Tajuk pada helaian pertama Pengakuan Penghargaan Abstrak (Bahasa Melayu) Abstrak (Bahasa Inggeris) –Tulisan dicondongkan (Italic) Kata Kunci Isi Kandungan Senarai Rajah Senarai Jadual Senarai Singkatan Senarai Simbol Senarai Glosari Bab (Bab 1 hingga bab ……) Rujukan/Bibliografi Lampiran (LAMPIRAN A, LAMPIRAN B…..) Nota: Mungkin ada di antara perkara yang tercatat ini tidak diperlukan dalam tesis/disertasi anda.

PENULISAN TESIS/DISERTASI
1. Jumlah Perkataan Dalam Tesis a. Secara Penyelidikan Tesis Doktor Falsafah Tesis Sarjana/Sarjana Falsafah b. Secara Kerja Kursus Disertasi Doktor Falsafah Disertasi Sarjana : Tidak melebihi 100,000 patah perkataan : Tidak melebihi 60,000 patah perkataan : Tidak melebihi 60,000 patah perkataan : Tidak melebihi 20,000 patah perkataan

* Nota: Jumlah perkataan yang dimaksudkan ialah perkataan dalam teks sahaja iaitu tidak termasuk jadual, rajah, nota kaki dan lampiran. Jumlah ini adalah panduan sahaja. Sesetengah tesis/disertasi mungkin tidak memerlukan jumlah sebanyak itu atau memerlukan lebih daripada jumlah tersebut.

2

Gaya Penulisan UMS

STRUKTUR TESIS

Pada asasnya setiap Tesis dan disertasi terbahagi kepada 3 bahagian utama iaitu: 1. Pendahuluan 2. Kandungan teks 3. Bahan Tambahan 1. Pendahuluan Setiap pendahuluan mengandungi dan disusun seperti berikut: 1.1 Tajuk Tesis/Disertasi – Pelajar perlu memasukkan nama calon, tajuk tesis /disertasi yang diluluskan oleh senat, nama sekolah dan tahun viva.

1.2

Muka Hadapan Bahagian ini memerlukan sebanyak 2 halaman yang mana halaman kedua pelajar harus memasukkan kenyataan ”....TESIS/DISERTASI INI DIKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEHI....” Format penulisan adalah seperti berikut: Tajuk Tesis Nama Calon Nama Sekolah Tahun Viva Saiz Tulisan :Tajuk tesis jika lebih daripada satu baris ditulis dalam bentuk centre. : Nama penuh calon mengikut kad pengenalan (centre) : Sekolah di mana calon mendaftar (centre) : Tahun Viva Voce (centre) : 18 (Huruf Besar)

Nota: *Sila potong mana yang tidak berkenaan.

3

Gaya Penulisan UMS

Contoh:

SATU KAJIAN ETNOGRAFI: MASYARAKAT KADAYAN DI SIPITANG, SABAH.

INTAN AZIRAH ABDUL RAHMAN

SEKOLAH SAINS SOSIAL UNIVERSITI MALAYSIA SABAH 2006

4

Gaya Penulisan UMS

Contoh:

SATU KAJIAN ETNOGRAFI: MASYARAKAT KADAYAN DI SIPITANG, SABAH.

INTAN AZIRAH ABDUL RAHMAN

TESIS INI DIKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEHI IJAZAH SARJANA/DOKTOR FALSAFAH*

SEKOLAH SAINS SOSIAL UNIVERSITI MALAYSIA SABAH 2006
5

* Nota: Bagi abstrak Bahasa Melayu tidak mempunyai tajuk.. ringkasan dan rujukan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya..Gaya Penulisan UMS 1.4 1.. hasil yang diperolehi serta sedikit pernyataan dalam kajian.. Penulisan abstrak perlu dimasukkan isu utama kajian.. Biasanya 5 kata kunci sahaja. Setiap abstrak mempunyai kata kunci. Begitulah sebaliknya.. Dedikasi tidak dibenarkan.3 Pengakuan Pelajar perlu memasukkan kenyataan ”. Jika tesis/disertasi ditulis dalam Bahasa Melayu. Format Abstrak adalah seperti berikut: Saiz Huruf :11 Selang Baris : Satu (1) langkau Jumlah Perkataan :Ditulis dalam satu perenggan dan satu muka surat sahaja dan tidak melebihi 500 patah perkataan untuk tesis dan 250 patah perkataan untuk disertasi.5 Abstrak (Dalam Bahasa Melayu) Dalam penulisan tesis/disertasi hendaklah ditulis dalam dua bahasa iaitu Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris.Segala nukilan.” Penghargaan Pelajar boleh merakamkan penghargaan kepada orang perseorangan ataupun pertubuhan/persatuan yang membantu dalam melakukan kajian dan digalakkan supaya tidak panjang. Hanya abstrak Bahasa Inggeris sahaja yang mempunyai tajuk dan dicondongkan. 1.. 6 . kaedah yang digunakan semasa menjalankan kajian. mesti didahului dengan abstrak dalam Bahasa Melayu dan diikuti dengan abstrak dalam Bahasa Inggeris yang dicondongkan (Italic).

peranan golongan pemodal. teknologi menangkap ikan... jumlah pendaratan sumber marin.Gaya Penulisan UMS Contoh abstrak Bahasa Melayu: ABSTRAK Penulisan mengenai pembangunan industri hiliran berasaskan perikanan di negeri Sabah oleh para sarjana tempatan lebih menumpukan kepada persoalan di peringkat “hulu” sahaja seperti status sumber marin. taraf sosioekonomi komuniti nelayan. Penulisan mengenai pembangunan industri perikanan di peringkat “hiliran” seringkali dipinggirkan dan tidak mendapat tempat yang sewajarnya.. bilangan nelayan dan bot menangkap ikan. kepelbagaian spesis marin dan lain-lain lagi. 7 ..

which have occasionally been marginalized…… 8 . Hence. These writings have attempted to answer questions such as: the status of marine sources.Gaya Penulisan UMS Contoh abstrak Bahasa Inggeris: ABSTRACT THE HISTORICAL DEVELOPMENT OF THE DOWNSTREAM INDUSTRY BASED ON FISHERIES IN SABAH. the sosio-economic level of fishermen in their community. varieties of marine species and other topics which are related and geared towards “upstream” issues. 1786-2000. due to the focus towards study on the development of the fishery industry at the “upstream” level. this has affected the attention on the issues at the “downstream” level. Writings by local scholars on the development of the downstream industry based on fisheries in the state of Sabah have been limited and basically are more focused on the “upstream” level of the fishery industry.

Kata kunci terdiri daripada satu perkataan atau ungkapan yang tidak melebihi tiga perkataan. peribumi.6 Kata Kunci Kata kunci ialah perkataan atau ungkapan penting yang boleh memberi gambaran ringkas dan menyeluruh tentang tesis tersebut.Gaya Penulisan UMS 1. 9 . bab dan pecahan bab kecil yang utama hendaklah disenaraikan dan disusun mengikut tertib. Jumlah kata kunci hendaklah tidak melebihi dari lima (5) perkataan atau rangkai kata. permasalahan 1. kemiskinan.7 Isi Kandungan Semua tajuk. Contoh: Masyarakat akademik.

10 .1.2.Gaya Penulisan UMS Contoh: ISI KANDUNGAN M/S TAJUK PENGHARGAAN ABSTRAK i ii iii iv v vi vii viii 1 1 1 2 ABSTRACT SINGKATAN ISI KANDUNGAN SENARAI RAJAH SENARAI JADUAL BAB 1: PENGENALAN 1. 1.1.1. PENGENALAN KEPADA TEMPLAT GAYA UMS MENDAPATKAN TEMPLAT PENGGUNAAN TEMPLAT 1.1.

contengan. gambar rajah. Susunan senarai rajah haruslah mengikut susunan dalam teks. sketsa. beserta dengan muka surat. gambar rajah atau gambar foto mengikut susunan tertibnya dalam teks tesis atau disertasi.Gaya Penulisan UMS 1.8 Senarai Rajah Bahagian ini menyenaraikan kesemua rajah. lukisan atau ilustrasi dan gambar foto. foto. Bagi Pelajar Sains Sosial: Tajuk Sumber :Di bahagian atas :Di bahagian bawah rajah Bagi Pelajar Sains: Tajuk Sumber :Di bahagian bawah rajah :Di bahagian bawah tajuk rajah 11 . Rajah membawa maksud graf. gambar.

Sumber: Jabatan Pemetaan Sabah.Gaya Penulisan UMS Contoh Rajah Bagi Pelajar Sastera (Sains Sosial): Rajah 1.2 : Rizab Sungai tidak Mengikut Liku-liku Sungai. 12 .

2 : Rizab Sungai tidak Mengikut Liku-liku Sungai Sumber: Jabatan Pemetaan Sabah 13 .Gaya Penulisan UMS Contoh Rajah Bagi Pelajar Sains: Rajah 1.

Gaya Penulisan UMS 1. Susunan senarai jadual haruslah mengikut susunan dalam teks. Bahagian ini menyenaraikan jadual mengikut susunan tertibnya dalam teks tesis atau disertasi. Pelajar Sains Sosial: Tajuk Sumber :Di bahagian atas :Di bahagian bawah jadual 14 .9 Senarai Jadual Bahagian ini berupa senarai daftar atau maklumat yang diringkaskan.

1: Kadar literasi/kebolehan membaca. 1991 dan 1996 mengikut jantina dan lokasi Sumber: Banci Penduduk Tahun 2000 15 .Gaya Penulisan UMS Contoh Jadual Pelajar Sains dan Sastera: Jadual 1.

Kandungan teks tesis dan disertasi Kandungan teks tesis dan disertasi tidak mempunyai satu format yang tetap.10 Senarai Simbol/Singkatan (Jika ada) o o Senarai ini diletakkan selepas senarai rajah dan senarai jadual. Contoh: AFC Komunikasi Secara Efektif USIA United Sabah Islamic Association WHO World Health Organisation 1. Lazimnya dalam kandungan teks tesis dan disertasi perlu ada perkara-perkara berikut: Penaipan Teks Saiz Huruf Teks Saiz Huruf Tajuk Wajib (huruf besar) : : 11 12 (Bold) 16 . Susunan terpulang kepada penyelia dan pelajarnya.Gaya Penulisan UMS 1.11 Glosari Glosari ialah senarai istilah/perkataan yang digunakan dalam teks yang mempunyai erti khusus sesuatu bidang ilmu pengetahuan. Perkataan hendaklah disusun mengikut abjad. Contoh untuk gugusan Sains: Agranulosit Blastofor Dendrit Diastol Sejenis sel darah putih tanpa granul sitoplasma Lekukan pada gastrula pada peringkat awal embrio Neuron yang menalar impuls Tempoh rehat semasa satu kitar kardium Contoh untuk gugusan Sastera/Sains Sosial: Baptis Ekstrinsik Interpersonal Korelasi Upacara mengkristiankan seseorang melalui upacara permandian Berasal atau bertindak dari luar Hubungan sesama manusia Hubungan atau kaitan secara timbal balik 2.

Gaya Penulisan UMS Saiz Huruf Subtajuk (huruf kecil) Saiz Huruf Nota Bawah (jika digunakan) Selang Baris Perenggan : : 11 (Bold) 10 Nomboran Muka Surat Margin Bahasa Warna Huruf Cetakan :2 langkau (double spacing) Langkau 1 baris untuk Nota Bawah :Perenggan pertama dimulakan di sebelah kiri sekali. :Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris. (Bahasa asing dalam teks hendaklah dicondongkan/Italic) : Hitam :Cetakan dotmatrix tidak dibenarkan 17 . Perenggan seterusnya dimulakan selepas ketukan yang ke-12 (1 Tab). kanan dan bawah. :Mengekalkan dengan satu format :1½ inci/38mm dari birai kiri 1 inci/25mm dari birai atas.

BAB 2 38mm dari birai kiri.Gaya Penulisan UMS Contoh: 25mm dari birai atas. SOROTAN LITERATUR 2. Muka surat 25mm dari birai bawah 36 18 ..1. Perenggan baru dimulakan dengan 12 ketukan atau 1 tab Sesi 1996/97 merupakan sesi kedua kewujudan UMS. Banyak change sudah berlaku……. Pendahuluan 25mm dari birai kanan. Universiti Malaysia Sabah (UMS) ditubuhkan pada 24 November 1994…….

Kesimpulan Setiap bab yang mempunyai pengenalan harus mempunyai penutup yang menyimpulkan hasil perbincangan dalam bab itu.Gaya Penulisan UMS 2. Terdapat 2 sistem rujukan dalam sesebuah tulisan iaitu: 19 . Sorotan Literatur Satu bahagian yang mengandungi huraian kajian-kajian lepas yang berkaitan dengan topik kajian. Hasil Hasil merupakan keputusan yang diperolehi dan dibentangkan dalam penulisan teks.3 2. objektif dan hipotesis.1 Rujukan Teks Dalam Tesis/Disertasi Rujukan ini ialah untuk menghargai karya penulis yang menjadi sumber rujukan berkenaan disamping memudahkan penulis atau pembaca berikutnya mengetahui sumber yang telah digunakan dalam sesuatu penulisan. pernyataan masalah kajian. Bahan Tambahan Bahan tambahan terdiri daripada: 3. 3.5 2.7 Cadangan Bahagian ini tidak wajib dan hanya dimasukkan jika difikirkan sesuai dengan kajian.2 2. Perbincangan Bahagian yang menghuraikan mengenai hasil kajian dan analisis kajian yang dilakukan oleh penyelidik.4 2. 2. Metodologi Satu bahagian yang menghuraikan dengan mendalam kaedah-kaedah dan tatacara yang digunakan oleh penyelidik dalam membuat kajian.1 Pengenalan Pengenalan meliputi latar belakang.6 2.

E.L. hendaklah ditulis seperti berikut: Contoh pelajar Sains: (Williams. (Misalnya nama pengarang pada judul.1 Sistem pengarang-tarikh Peringatan -Pelajar gugusan sains dan sains sosial boleh menggunakan teknik sistem pengarang-tarikh sepenuhnya. hendaklah ditulis seperti berikut: Contoh pelajar Sains: Williams (1965) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial: William (1965:34) c. Contoh: a..N. Rujukan hendaklah diletakkan dalam kurungan. Jika nama pengarang pada permulaan ayat. 1965: 34) b.Gaya Penulisan UMS 3. Bagi pengarang Barat atau yang mempunyai nama keluarga (surname). Adams. halaman tersebut hendaklah dinyatakan selepas tanda noktah bertindih (:) yang diletakkan selepas tahun terbitan. 1965) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial: (Williams. & Kinoti S.J. S.Stephenson. nama keluarga sahaja digunakan. Jika nama pengarang pada pertengahan atau akhiran ayat.Latham. Sistem ini mengandungi sekurang-kurangnya dua perkara asas. M. Sekiranya penulis merujuk kepada halaman tertentu.1. iaitu pengarang dan tahun terbitan. Jika lebih dari dua orang pengarang.C. hendaklah ditulis nama pengarang pertama diikuti dengan perkataan et al.) hendaklah ditulis dalam teks seperti berikut: - - 20 .

1992: 23) f. Contoh pelajar Sains: (Ahmat. Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial: Adams et al. 1992) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Ahmat.: 7) *Nota: t. 1998b: 118) e.th. 1998b) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Cheah. 1998a) (Cheah. boleh ditulis dengan nama pengarang sahaja. Bagi hasil karya yang tahun terbitannya tidak dinyatakan. Contoh pelajar Sains: (Ong t. Sekiranya merujuk kepada penulis yang menghasilkan 2 karya atau lebih pada satu tahun tertentu.th.) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Ong t. Bagi pengarang Melayu.th. adalah singkatan bagi tarikh dan halaman yang dirujuk ialah 7.Gaya Penulisan UMS Contoh pelajar Sains: Adams et al. 1994. 1998a: 77) (Cheah. 21 . maka hendaklah ditulis seperti berikut: Contoh pelajar Sains: (Cheah. Elakkan dari merujuk rujukan sedemikian. 1994: 35 d.

1992. 2001:3. ditulis seperti berikut: (Akta perancangan bandar dan desa 1976 (Akta 171). 1997: 25) Sekiranya rujukan dibuat daripada pengarang yang sama tetapi lebih daripada satu sumber. Selain itu juga. Contoh pelajar Sains: (Ahmat.). sistem ini digunakan untuk memberi 22 . Seventh-day adventist encyclopedia 1966: 45) 3. Bagi rujukan tanpa pengarang. 1998a. rujukan tersebut dipisahkan dengan tanda koma (.Gaya Penulisan UMS g. Mohd Sarim. 1997) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Ahmat. 1998b) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Cheah. Bagi rujukan yang dibuat lebih daripada satu sumber pada satu tempat. Mohd Sarim. 1998b: 15) h. Contoh pelajar Sains: (Cheah.2 Sistem Nota bawah/Nota hujung Peringatan– Pelajar gugusan sains sosial boleh menggunakan sistem nota bawah/nota hujung untuk membuat huraian atau penerangan selain daripada dalam teks.). Sistem Nota bawah dan Nota hujung digunakan bagi disiplin tertentu untuk menerangkan sumber rujukan yang digunakan pada halaman teks tersebut ataupun di hujung setiap bab (Catatan akhir).1. semua sumber rujukan itu hendaklah ditulis dan dipisahkan dengan tanda koma bertindih (. . 1992: 12. Manakala pelajar sejarah mesti menggunakan sistem nota bawah sepenuhnya. 1998a: 25.

tempat (:) noktah bertindih. iaitu ibidem yang bermaksud pada tempat yang sama. tahun (. Jika rujukan berikutnya. 23 . Format penulisan sistem nota bawah/nota hujung:Jenis Tulisan : Tahoma/ Arial Saiz Huruf : 10 Format : Justify Butiran catatan bawah disusun mengikut tertib.) koma. edisi (.) koma.) noktah. halaman (. Penggunaan Ibid Singkatan ibid berasal daripada perkataan Latin. (apabila halamannya sama) dan apabila halaman yang berlainan.Gaya Penulisan UMS penerangan tentang sesuatu perkara dalam teks yang menjadi rujukan kepada pembaca.) koma. hendaklah ditulis Ibid.) koma.) koma. hendaklah dimasukkan halaman tersebut. iaitu masih menggunakan sumber sama dan tidak ada rujukan lain selepas nota bawah 1. penerbit (. iaitu Nama Pengarang (diengsot) (. c. judul-italic (.

hlm.. 3.. 63. Semasa beliau tinggal di asrama. 24 . Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 1998. Ibid.9. Contoh penulisan nota bawah dan penggunaan Ibid... hlm.Penduduk di kawasan tersebut terdiri daripada subkumpulan etnik Gana1 yang mengamalkan kepercayaan adat.Gaya Penulisan UMS Contoh ayat dalam teks: . 2.3. 1 ______________________ Mohd Farid Linggi..2 Walau bagaimanapun bagi beliau telah berubah.... Kehidupan Dalam Tiga Dimensi. beliau telah terpengaruh dan terpikat dengan ajaran Kristian yang diajar oleh warden asrama tersebut. Ibid.

Kebanyakan penduduk yang melarikan diri ke kawasan pedalaman semasa pentadbiran tentera Jepun telah kembali semula ke pusat-pusat bandar yang ditinggalkan semasa Perang Dunia Kedua. perdagangan dan pelabuhan yang terpenting semasa pentadbiran BNBCC telah terjejas teruk akibat Perang Dunia kedua.Gaya Penulisan UMS 3. Ini bertujuan untuk memulihkan semula keamanan dan ketenteraman yang pada masa itu masih lagi berada dalam keadaan peperangan dan ketegangan antara kaum kesan peninggalan dasar pentadbiran tentera Jepun. Sandakan yang pernah menjadi pusat pentadbiran. Negeri Sabah telah ditadbir sementara oleh British Military Administration1 (BMA) sehingga 15hb. Contoh: . Where ever we look there is destruction.1. cit.Setelah berjaya di tawan semula dari tentera Jepun. far beyond more repair.. It is because of this nearly total destruction that Sandakan now appears a new town in spite of its hundred years old history4. Julai 19462. 25 . Di bawah pentadbiran BMA. Penggunaan op.. Sir Edward Twinning3 yang telah dilantik oleh Kerajaan British menjadi gabenor Negeri Sabah (Borneo Utara) yang pertama selepas tamatnya Perang Dunia Kedua telah menggambarkan kemusnahan bandar Sandakan seperti berikut: No town in the world wear the wounds of war more terribly and more honourably than does Sandakan. keamanan dan ketenteraan di Negeri Sabah telah dapat dipulihkan dalam tempoh yang singkat. cit. Perkataan ini digunakan apabila sumber rujukan yang digunakan oleh penulis tidak lagi berturutan. Berasal daripada perkataan Latin opere citato yang bermaksud dalam karya tersebut. Perkataan op.

hlm. Julai 1946... Kuala Lumpur: Percetakan Nan Yang Muda Sdn. Baker seperti berikut: The general situation was at first chaotic and one of the essential needs was the situation of law and order. Contoh penulisan nota bawah dan penggunaan op. op.. Peter Chay. heavilly damaged. H. hlm.. including Jesselton.M.Gaya Penulisan UMS Sementara itu. 37. were now almost non-existent. The general health of the population had suffered from malnutritim and lack of drugs. hlm.M. Such roads as had existed had been damaged by Japanese heavy and tracked vehicles and. Kota Kinabalu: Foto Technik Sdn.006 melalui North Borneo Order in Council7 pada 10hb.. cit.4000. Baker. dalam teks: 1 _____________________ Untuk penjelasan lanjut.. sila lihat Peter Chay. 33.M. 18. cit.. hlm.. 197. 14 H. Sabah The Land Below The Wind.M. 1982. Bhd. 26 . 2 3 4 5 6 7 Ibid. Sandakan and Labuan towns had been completely destroyed and others. kemusnahan Negeri Sabah akibat Perang Dunia Kedua telah dijelaskan oleh H. Sabah The First 100 Years. Cecilia Leong. op. Singapore:Malaya Publishing House.000. op. Bhd.North Borneo was more heavily damaged in the war than any other British Colony. Baker. 1965.. Supriya Bhar. Sabah The first Ten Years As A Colony 1946-1956. hlm 31-32. Juga lihat H..Communition never good. cit. as the end of the war approached. (tiada tahun & tiada penerbitan). Baker. 1988. hlm. bridges had been blown up5 Kemusnahan besar yang dialami oleh Negeri Sabah telah menyebabkan pentadbiran BNBCC telah menyerahkan Negeri Sabah kepada Kerajaan British dengan pampasan sebanyak £1.. cit.... “Sandakan One Hundred Years 1879-1979”..

2 Lampiran-lampiran Lampiran mengandungi borang soal selidik. data mentah. peta. foto. Perkataan “LAMPIRAN” diletakkan di sudut atas sebelah kanan (santak kanan) Format: Huruf Saiz Huruf Selang Baris Susunan tesis/disertasi : Tahoma/Arial : 11 : Satu (1) Langkau :Disusun mengikut urutan muka surat 27 . statistik.Gaya Penulisan UMS 3. Setiap lampiran harus disertakan tajuk. program komputer dan sebagainya. laporan-laporan berkaitan. surat.

988)* Model 2: HARTANAH = 0.575)* (-2.335 – 0.Gaya Penulisan UMS Contoh: LAMPIRAN A Model indeks-indeks pasaran saham di Bursa Saham Kuala Lumpur.308TBIL3MTH + 0.274IBR7DAY (-2.824 – 0.934)* (3.48AVR3MTH (-3.384TBIL3MTH + (-5.549AVR3MTH -0.608 – 0. Model 1: KLSECI = 0.3821BR7DAY (-3.084)* (5.055)* 28 .403)* 0.696)* Model 3: KEWANGAN = 1.4461 IBR 7 DAY – 0.

Tahun diterbitkan.2 C. 29 . Sabah Second Agriculture Policy: 19992010. Nama Penerbit. Nombor muka surat (untuk artikel dalam jurnal atau bab dalam buku). 2. Manakala rujukan untuk laman Web/e-mel tidak melebihi daripada 5% daripada rujukan yang digunakan. 2. penyusun atau penyelenggara-jika berkaitan). Bilangan Jilid (jika ada). Dokumen Rasmi yang Tidak Diterbitkan Contoh: 1.Gaya Penulisan UMS FORMAT BIBLIOGRAFI Rujukan merangkumi semua sumber yang digunakan sebagai rujukan dalam penulisan tesis/disertasi.1 Rekod Kerajaan Yang Tidak Diterbitkan Contoh: 1. Memorandum Persefahaman Antara Kerajaan Negeri Sabah dan The Summer Institute of Linguistics.O. Tajuk Penerbitan. Kerajaan Negeri Sabah. Colonial Office 874/1104 – War With Japan. sama ada dalam sistem pengarang-tarikh atau nota bawah atau nota hujung. Tempat diterbitkan. Setiap rujukan yang digunakan mestilah disusun mengikut abjad. hendaklah dimasukkan ke dalam bahagian ini. Semua bahan yang dirujuk dan digunakan dalam sesuatu penulisan. Kota Kinabalu: Sabah Government Printers. Rujukan disetiap hujung bab tidak diperlukan. 1. Format menulis bibliografi seperti berikut: Saiz Huruf Jenis Huruf Selang Baris Selang Antara Rujukan : : : : 11 Tahoma/Arial Satu (1) Langkau (Single Spacing) Dua (2) Langkau (Double Spacing) Contoh menulis bibliografi: 1. Setiap bibliografi ditulis seperti berikut: Nama Pengarang (nyatakan sama ada penyunting. 874/466-Immigration. Bilangan Edisi (jika ada).

PERANGKAAN PERDAGANGAN LUAR SABAH. 1. (ed. L. Kebangkitan Masyarakat Melayu. 3-21. M. 1.General. . 2002. No. No. 4 August 1992. 2. 30 . 1987. 2.Gaya Penulisan UMS 1. North Borneo Central Archive. 1998. 1.). 66 – Educational Policy of State-General. 1986. 1992.5 Fail-fail Jabatan Contoh: 1. R. Rosenberry. World shrimp farming 2002. Los Angeles Times. World Health Organization (WHO). 2. 725. Fail Pejabat Daerah Beaufort PDB. San Diego. firm helps utility with innovative plan.Borneo Fishing Company at Si Amil Island. Berita Harian. A. 2 pp. 1986. A Report on Socio-Economic Survey of Fisherman at Kuala Penyu District. North Borneo Central Archive. USA: Shrimp News International.4 Fail-fail Arkib Contoh: 1. Parrish.3 Laporan-Laporan Kerajaan Contoh: 1. Jabatan Perangkaan Malaysia. KO-NELAYAN.6 Akhbar Contoh: 1. 7/273/11 – Waran Peruntukan 1986. World Health Report 1998. Annual Report Number 15. 2. 3.

7 Tesis/Latihan Ilmiah Contoh: 1. Ismail Abas. 2. P. Perbandingan morfologi Dolichoderus (Kumpulan thoracius) (HYMENOPTERA: FORMICIDAE) dari Sabah dan Semenanjung Malaysia serta potensi Dolichoderus sp. Fungsinya dan Masa Depannya. 23-25 September. H. Kedudukan Saudara Kita di Sabah. Philipines. 2. A. 31 .9 Buku Contoh: 1.Gaya Penulisan UMS 1. J. Shrimp farming in the Asia Pasific: Environmental and trade issues and regional cooperation.1989. Kota Kinabalu. 3. C. Bioindicators in River Quality Maganegemt. 1996. Kuala Lumpur: Universiti Kebangsaan Malaysia. Satu Kajian Permulaan. Primavera.: Prospects for regional cooperation. Zulkornain bin Yusof.Kualiti Air. Kertas Projek Institut Teknologi MARA Cawangan Sabah. 12-16 September. Anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sabah. 1. (Kumpulan thoracius) Sabah sebagai agen kawalan biologi serangga perosak. Kertas Kerja Dialog Borneo II. 2003. Badan Bahasa Sabah Dengan Kerjasama GAPENA dan Kerajaan Negeri Sabah. H. 1999. 1992. Anton. Paper presented at the Nautilus Institute Workshop on Trade and Environment in Asia-Pacific. Bengkel Enviro-course 2002. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. Cheong.8 Kertas Kerja Contoh: 1. Tarian-tarian Ritual Sabah. Sejarah dan Bibliografi Akhbar dan Majalah Melayu Abad Kesembilan Belas. (Tidak diterbitkan). Ahmat Adam. Universiti Malaysia Sabah. 1. Tesis Sarjana. East-West Centre Honolulu. 1994.

E. 1972. 1998. R. (ed. Boca Raton: CRC Press. with menadione. Blackwell scientific.S. 32 . J. London: Macmillan Educational Company. Bignell. 1993. 2nd ed.Gaya Penulisan UMS 2. Kamus Melayu-Arab-Inggeris. 1985. J. 2000.11 Kamus Contoh: Abd.” JMBRAS. 16. Lavens. 3. 1996. volume 1. 1. P. (ed. Dhont. Treece. 1.D. Zimmerman. 1996. Journal of Nutrition 124:227-282. Shiau. S.1972. In Calow. P.13 Filem Contoh: Filem Cereka.). New York: John Wiley and Sons. D. Jakarta: Puncak Keris. (ed). pp 744-746. 3. 2. Preparation and use of Artemia as food for shrimp and prawn larvae. Encyclopedia of Aquaculture. 1994. 1. Oxford. vol. Bin Nuh dan Oemar Bakry. J. & Sorgeloos. Kabus Malam. G. Penaeus monodon. P. Termites.45 (2). 289-313. & Eggleton. In McVey.12 Artikel Contoh: 1. S. Coolier’s Encyclopedia. 798-868. 2. 1..R. P.10 Ensiklopedia Contoh: 1. & Liu.) Encyclopedia of ecology and environmental management. New Delhi: Allied Publishers Ltd and Kluwer Academic Publishers. J. Kuala Lumpur: Victory Agencies. H. P. Quantifying the vitamin K requirement of juvenile marine shrimp. pp. pp.Y. “Murut Depopulation and The Sipitang Lun Dayeh. Fuzzy set theory and its application. CRC Handbook of Mariculture Crustacean Aquaculture 2nd edition. In Stickney. Shrimp Culture.N. Appell.

hk/www/what is salvation army/home.htm.16 Responden Yang Ditemu Bual Contoh: Razak Janau.15 Laman Web/E-mel Contoh: 1.Butiran bagi bahan rujukan elektronik hendaklah dicatat kesemua.salvation.org. 1. Peta Taburan Asosiasi Tanah. Potter.” 26 September 2003. *Nota: . termasuk tarikh bahan tersebut dicetak.Rujukan elektronik dari laman web persendirian tidak digalakkan melainkan dari pihak yang diiktiraf umum sebagai pakar atau pihak berkuasa atau mana-mana sumber rasmi. www. The eastern Sundaland region of south-east Asia.edu/unupress/unupbooks/uu14re/uu14re14. 1. Jalan Bukit. & Byron. 1996. 2002. L.Gaya Penulisan UMS 1. Brookfield. Ketua Kampung Padas.. http//www. “Sosio-ekonomi Penduduk Tempatan Pada Zaman Penjajah.14 Peta Contoh: Jabatan Pertanian Sabah. 33 . 2. “Salvation Army International Headquaters” dlm. Papar. 26 September 2004. Y. H.htm. .unu. Kampung Padas. 74 tahun.

Anonymous dan juga rujukan daripada internet tidak dibenarkan melainkan sumber rasmi dan EJurnal yang diperakui. 1988. Ahmad Fawzi Basri. H. Temubual peribadi. Bahan rujukan hendaklah disusun mengikut abjad. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. London. Penyusun. E. K.) Edisi – jika ada (. Booth. Azizah. Kluwer Academic Publishers. London: Croom Helm.. Bumi Kita Dipijak Milik Orang.Gaya Penulisan UMS FORMAT RUJUKAN Rujukan merupakan bahan yang dirujuk dalam teks sahaja. Terrestrial ants (Hymenoptera: Formicidea) of Poring. S. Idris Salleh & Shafee Saad.) Nama Siri Buku dan Jilid atau Bilangan Dalam Siri – jika ada (. Sabah. Magurran.) Judul Buku – condong (. Mohd.) Penyunting. Pengarang Tunggal Contoh: 1. : : : : 11 Tahoma/Arial Satu (1) Langkau (Single Spacing) Dua (2) Langkau (Double Spacing) b. 2. In Edwards.) Tempat Terbit (Bukan Negara) (:) Nama Penerbit(.) Tahun Penerbitan (. Monographiae biologicae (eds). Ford. Ecological diversity and its measurement. 117-123. W. Johannesburg: Global Publisher. The International Jew. Pengarang Bersama Contoh: 1.) Format menulis rujukan seperti berikut: Saiz Huruf Jenis Huruf Selang Baris Selang Antara Rujukan Contoh menulis rujukan: a.. M. Tropical rainforest research-current issues. Kinabalu Park. 1991. & Arbain. Penterjemah. 2. Penyelenggara – jika ada(. & Choy. Maryati.) Bilangan Jilid – jika ada (. 1996. S. A. Berikan semua maklumat yang lengkap yang mengandungi butiran seperti berikut: Nama Pengarang (. D. H. E. 34 . C. 1997. pp.

Estuarine Biology (2nd edition). Karya dengan judul sahaja (Tanpa pengarang) Contoh: Akta. Kumpulan Kertas Kerja 2.Gaya Penulisan UMS c.K. Karya Susunan Contoh: Hamzah Hamdani (ed. 1984. New York: Free Press. Esei Sastera Dalam Pengajaran. 35 . Gilchrist. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.1974. g. 2001. (ed). (3rd edition). 1989. Edisi Contoh: 1. 1980. Extractive Metallurgy. D.). Alam Pensejarahan Dari Pelbagai Perspektif.S. Electoral Behavior: A Comparative Handbook. London: Edward Arnold. Penyelidikan dan Pentadbiran Universiti. Kuala Lumpur: International Law Book Service. 1996. Karya Suntingan Contoh: Rose. f. R. R. Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 171). J. e. Karya Selenggaraan Contoh: Badriyah Haji Salleh & Tan Liok Ee (ed). Barnes. d. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Oxford: Pergamon Press. 2.

65(2):151-182. *Nota: Huruf tebal ialah nombor jilid dan nombor dalam kurungan ialah nombor keluaran dan diikuti dengan nombor halaman selepas noktah bertindih. Terj. l. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. Mohammad Raduan Mohd. Kota Kinabalu: Usaha Baru. Zainah Ahmad. 2003. Journal of The Malaysian Branch of The Royal Asiatic Society. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 3. Ariff. Kertas Kadangkala Contoh: Sharifah Rofidah Habib Hassan. Monograf 3. 36 . Teknologi Pengangkapan Ikan di Sabah. Karya Berbilang Jilid Contoh: Ensiklopedia Pembangunan Sabah. 1981. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. Kuala Lumpur: Universiti Malaya. 1993. Karya Dalam Jurnal Contoh: Mahani Musa. 2. 1999.Gaya Penulisan UMS h. Politik Sabah Sebelum Penjajahan Jepun. C. Perayaan Di Sabah. K. Malay Secret Societies in Penang: 1830s-1920s. Siri Dokumentasi Akademi Pengajian Melayu. Bil. i. Jld. 1980. Khazanah. Kertas Kadangkala Bil.. j. 2003. Kerajaan Persekutuan. *Nota: Jld. Bermaksud Jilid. Monograf Contoh: 1. 2. 6. Karya Terjemahan Contoh: Wheare. k.

Sabah to Tap Potential in Health Tourism. G. Borneo 2000: environment. 2. Sabah. 2000. S. A. D. hlm.).42.) Nama Akhbar (. 557-586. New Straits Times. 2000. Zaki Tahir. Nucleic acid profiles in Kanagurta. Bernard. 2001. o. *Nota: Nama Pengarang (.. July 10-14. 2000.).).) Tahun (. Karya Dalam Pascasidang Contoh: 1. Proceedings of sixth biennial Borneo research conference. Dalam Sharifah Habib Hasan dan Zainah Ahmad (ed. Senario Seni Lukis Sabah: Stail dan Tema. Abdul Halim (ed. Tawau: Pusat Kegiatan Ekonomi Orang Jepun. Eggleton. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. Kesan Politik. P. In Mohamed. 37 . Berita/Rencana Dalam Akhbar Contoh: New Straits Times.. UMS. M. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. East Malaysia. Tropical in Sabah. Termites (Insecta: Isoptera) Fauna of Danum Valley Conservation Area. 2000. 56-52. Borneo 2000: Proceedings of the Sixth Biennial Borneo Research Conference.) Hari/Bulan (:) Halaman (. 2003. & Davies. 18-38.. conservation and land. Maryati. Homathevi.. 2.) Tajuk Berita/ Rencana (.. Pendatang Asing Di Sabah. hlm. Jones. T. pp. R.. Mustafa. R. Bab Dalam Buku Contoh: 1. & Ridzwan. 31.Gaya Penulisan UMS m. 1998. mackerel. From west coast of M. Rastrelliger Sabah. H. Ismail Haji Ibrahim. (eds. Sabah dalam Perluasan Pasaran. 3 October: 9. Ecosystem Research Kinabalu:ums. Kota 3. R. Kuching Sarawak. Sabihah Osman.) n.

c. 2002. 38 . Laporan dan Minit Mesyuarat Contoh: Minit Mesyuarat Seminar Pascasiswazah.Gaya Penulisan UMS p. Filem cereka. 5 Jun. Sekolah Sains Sosial. P. Singapura: Shaw Brother. Orang Bajau Pulau Omadal. Journal of The Malaysian Branch of The Royal Asiatic Society 124(1):111-114. Yap Beng Liang. Kota KInabalu. Hampshire: Macmillan Press. Sabah: Satu Kajian Tentang Sistem Budaya. Perkembangan Mazhab-mazhab Agama Kristian di Sabah. 2. 2001. Tesis/Disertasi Contoh: 1. Pusat Pengajian Pascasiswazah Universiti Malaysia Sabah Kali Pertama. Laksamana Do Re Mi. 1800-1990: The Transition to Modern Economic Growth. Kertas Kerja. Drabble. Ulasan buku J. 1977. Kuala Lumpur: Universiti Malaya. 2000. r. Karya Dalam Majalah Contoh: Aliran. 2000. Ulasan Buku Contoh: Badriyah Haji Salleh. t. 2000. Mat Zin bin Mat Kib. Sabah. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. Minit Mesyuarat Seminar Pascasiswazah. An Economic History of Malaysia. Aliran 20 (10:33) q. 1962. s. Filem Contoh: Ramlee. Sarawak native blockade pulp mill project. Filem dan Karya Muzik i. H.

v. iii. CD Leicester: British Pshychological Society. B. Universiti Malaysia Sabah. Kegiatan Mubaligh Kristian di Sabah. Chorus dan Orkestra. S. CD-Rom Contoh: MacRae.Gaya Penulisan UMS ii. iv. 25 Mei.htm. Slaid Contoh: Pugh-Kitingan. Introduction to Research Design and Statistic. vi. Jabatan Muzium Sabah. 1968. Tuaran. Jenis-jenis Tarian Masyarakat Peribumi Sabah. Temubual Contoh: Stephens. Filem Dokumentari. Temu bual. Laserlight Series 12036. Sekolah Sains Sosial. Kassim Masdor (konduktor). 1976. “Keputusan Mahkamah Internasional atas Permohonan Intervensi Pemerintah Filipina dalam Kasus Pulau Sipadan dan Ligitan” (atas talian) http://www. Menangkap Ketam Batu di Mengkabong.dfadeplu. vii. Sabah. Lambaian Kasih dalam Citra Malaysia. Karya Muzik Contoh: Johari Salleh. Bahan Rujukan Elektronik Contoh: 1.go. Slaid. J. 39 . 1986.id/policy/releases/2002/pr56-251001. Santiago: Delta Music Incorporated. 1995. 1998. Video Contoh: Muzium Sabah. Dicetak 13 September 2002.

termasuk tarikh bahan tersebut dicetak. www.Butiran bagi bahan rujukan elektronik hendaklah dicatat kesemua. L.edu/unupress/unupbooks/uu14re/uu14re 14.Gaya Penulisan UMS 2. 40 . Brookfield. The Eastern Sundaland region of south-east Asia. .htm. H. *Nota: .. 2002.unu. & Byron. Potter. Y.Rujukan elektronik dari laman web persendirian tidak digalakkan melainkan dari pihak yang diiktiraf umum sebagai pakar atau pihak berkuasa atau mana-mana sumber rasmi.

Tajuk Tesis Nama Calon Nama Sekolah Nama Universiti Tarikh Tahun Viva Warna Kulit Warna Huruf Logo Jenis Kulit tesis wajib mengandungi perkara-perkara berikut : : : : : : : : : Tahoma/Arial 18 Tahoma/Arial 18 Tahoma/Arial 18 Tahoma/Arial 18 Tahoma/Arial 18 Biru gelap Emas Tidak dibenarkan Keras 1.Gaya Penulisan UMS FORMAT KULIT DAN PENJILIDAN 1. Nama Pengarang (memanjang) Nama Ijazah (memanjang) Tarikh Tahun Viva (memanjang) Singkatan Nama Universiti (memanjang) : : : : Tahoma/Arial Tahoma/Arial Tahoma/Arial Tahoma/Arial 16 16 16 16 wajib 16 16 16 16 b.2 Bahagian Tulang Belakang Tesis a.1 Muka Kulit Bahagian Depan Tesis Bahagian kulit depan mengikut tertib. Bahagian tulang belakang tesis tebalnya kurang 25mm wajib mengandungi perkara-perkara berikut mengikut tertib. Bahagian tulang belakang tesis tebalnya lebih 25mm mengandungi perkara-perkara berikut mengikut tertib. Nama Pengarang (memanjang) Nama Ijazah (melintang) Tarikh Tahun Viva (melintang) Singkatan Nama Universiti (melintang) : : : : Tahoma/Arial Tahoma/Arial Tahoma/Arial Tahoma/Arial 41 .

a.Gaya Penulisan UMS 1. 42 .3 Penjilidan Tesis dijilid secara Jahit Kekulit dan bermuka kulit keras di bahagian depan dan belakang. Contoh tesis yang tebalnya kurang 25mm.

43 .Gaya Penulisan UMS b. Contoh tesis yang tebalnya melebihi 25mm.

44 . Contoh tesis yang disediakan lebih daripada satu jilid.Gaya Penulisan UMS c.

London: Kogan Page Cavina. Kristan. d. Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches. Pemeriksa Dalam dicadangkan oleh SPIU dari kalangan tenaga akademik UMS yang berkaitan dengan bidang tesis calon. f. Preparing Dissertations and Thesis. Panduan Menulis Tesis Gaya UKM (edisi keenam). Belmont : Wadsworth Publishing Company. John W. Creswell. 1997. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 45 . Gaya Dewan (edisi ketiga). 1994. Gaya UKM. Calon Pascasiswazah hendaklah menyerahkan Notis Penyerahan Tesis/Disertasi (Borang PPPSUMS 13/2004) dalam tempoh 3 bulan sebelum tarikh penyerahan tesis. RUJUKAN Allison. 1995. London: SAGE Publications. Limited. 1998. Bagi tujuan Pemeriksaan Lisan perlu diserahkan sebanyak 5 naskhah. b. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. Tempoh penyerahan Notis Tesis/Disertasi perlu diselaraskan. Critical Thinking and Writing: A Developing Writesr’s guide with readings. Gaya Dewan. B. 1995. c.Gaya Penulisan UMS PENYERAHAN TESIS Setiap pelajar harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak Pascasiswazah seperti berikut: a. Jawatankuasa Pascasiswazah (JPSPIU) mencadangkan nama Pemeriksa Luar dan Dalam serta Ahli Jawatankuasa Viva Voce dalam borang PPPSUMS13/2004. Setelah pembetulan perlu diserahkan sekurang-kurangnya 4 naskah kepada PPPS dan PPPS akan menghantar kepada SPIU dan Perpustakaan. e.

Penyelia diminta agar merujuk kepada sistem penandaan pruf.Gaya Penulisan UMS LAMPIRAN A TANDA PRUF DAN CARA PENANDAAN DALAM TEKS Kerja pruf bertujuan untuk menyemak penulisan ilmiah pelajar. supaya tidak mengelirukan golongan pelajar. Berikut adalah prosedur penandaan pruf. Tanda Pruf Cara Penandaan di dalam Teks 46 .

Gaya Penulisan UMS Tanda Pruf Cara Penandaan di dalam Teks 47 .

Gaya Penulisan UMS Tanda Pruf Cara Penandaan di dalam Teks 48 .

Gaya Penulisan UMS Tanda Pruf Cara Penandaan di dalam Teks 49 .

Gaya Penulisan UMS LAMPIRAN B PERKARA-PERKARA YANG DIPERLUKAN DALAM MENULIS CADANGAN PENYELIDIKAN i.Merupakan ulasan kajian lepas atau terdahulu yang berkaitan dengan penyelidikan. Metodologi Kajian Bibliografi/Rujukan iii. Permasalahan Kajian b. Tajuk Kajian Pengenalan: a. 50 . Hasil Yang Diharapkan d. iv. Objektif Kajian Sorotan Kajian Lepas / Sorotan Literatur . ii. Hipotesis Kajian c. v.