Gaya Penulisan UMS

MUKADIMAH
Garis panduan ini diadakan sebagai menyelaras panduan dikalangan pelajar dalam menyediakan penulisan tesis dan disertasi. Panduan ini menjelaskan keperluan minimum format dalam menyediakan tesis dan disertasi. Garis panduan ini boleh digunakan bersama kaedah penulisan mengikut disiplin kajian.

ETIKA PENYELIDIKAN
Plaglarisme merupakan idea-idea atau perkataan-perkataan daripada karya orang lain yang telah diterbitkan dan digunakan dalam penulisan seseorang tanpa mencatatkan penghargaan kepada penulis asalnya. Penggunaan idea atau perkataan-perkataan orang lain mesti diakui setiap satunya dengan jelas dalam teks. Sebarang penggunaan perkataan sebenar dari orang lain harus diakui dengan menggunakan tanda petik (“……..”) serta dengan menyatakan sumbernya di dalam teks.

PANDUAN UMUM
1. Kertas Saiz A4 (210cm x 297cm) Kertas Simili 80gm Warna putih

2.

Jenis Huruf Tahoma ataupun Arial

* Nota: Hanya menggunakan satu jenis huruf sahaja sepanjang penulisan teks.

1

Gaya Penulisan UMS

TERTIB SUSUNAN TESIS
Tajuk pada helaian pertama Pengakuan Penghargaan Abstrak (Bahasa Melayu) Abstrak (Bahasa Inggeris) –Tulisan dicondongkan (Italic) Kata Kunci Isi Kandungan Senarai Rajah Senarai Jadual Senarai Singkatan Senarai Simbol Senarai Glosari Bab (Bab 1 hingga bab ……) Rujukan/Bibliografi Lampiran (LAMPIRAN A, LAMPIRAN B…..) Nota: Mungkin ada di antara perkara yang tercatat ini tidak diperlukan dalam tesis/disertasi anda.

PENULISAN TESIS/DISERTASI
1. Jumlah Perkataan Dalam Tesis a. Secara Penyelidikan Tesis Doktor Falsafah Tesis Sarjana/Sarjana Falsafah b. Secara Kerja Kursus Disertasi Doktor Falsafah Disertasi Sarjana : Tidak melebihi 100,000 patah perkataan : Tidak melebihi 60,000 patah perkataan : Tidak melebihi 60,000 patah perkataan : Tidak melebihi 20,000 patah perkataan

* Nota: Jumlah perkataan yang dimaksudkan ialah perkataan dalam teks sahaja iaitu tidak termasuk jadual, rajah, nota kaki dan lampiran. Jumlah ini adalah panduan sahaja. Sesetengah tesis/disertasi mungkin tidak memerlukan jumlah sebanyak itu atau memerlukan lebih daripada jumlah tersebut.

2

Gaya Penulisan UMS

STRUKTUR TESIS

Pada asasnya setiap Tesis dan disertasi terbahagi kepada 3 bahagian utama iaitu: 1. Pendahuluan 2. Kandungan teks 3. Bahan Tambahan 1. Pendahuluan Setiap pendahuluan mengandungi dan disusun seperti berikut: 1.1 Tajuk Tesis/Disertasi – Pelajar perlu memasukkan nama calon, tajuk tesis /disertasi yang diluluskan oleh senat, nama sekolah dan tahun viva.

1.2

Muka Hadapan Bahagian ini memerlukan sebanyak 2 halaman yang mana halaman kedua pelajar harus memasukkan kenyataan ”....TESIS/DISERTASI INI DIKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEHI....” Format penulisan adalah seperti berikut: Tajuk Tesis Nama Calon Nama Sekolah Tahun Viva Saiz Tulisan :Tajuk tesis jika lebih daripada satu baris ditulis dalam bentuk centre. : Nama penuh calon mengikut kad pengenalan (centre) : Sekolah di mana calon mendaftar (centre) : Tahun Viva Voce (centre) : 18 (Huruf Besar)

Nota: *Sila potong mana yang tidak berkenaan.

3

Gaya Penulisan UMS

Contoh:

SATU KAJIAN ETNOGRAFI: MASYARAKAT KADAYAN DI SIPITANG, SABAH.

INTAN AZIRAH ABDUL RAHMAN

SEKOLAH SAINS SOSIAL UNIVERSITI MALAYSIA SABAH 2006

4

Gaya Penulisan UMS

Contoh:

SATU KAJIAN ETNOGRAFI: MASYARAKAT KADAYAN DI SIPITANG, SABAH.

INTAN AZIRAH ABDUL RAHMAN

TESIS INI DIKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEHI IJAZAH SARJANA/DOKTOR FALSAFAH*

SEKOLAH SAINS SOSIAL UNIVERSITI MALAYSIA SABAH 2006
5

.” Penghargaan Pelajar boleh merakamkan penghargaan kepada orang perseorangan ataupun pertubuhan/persatuan yang membantu dalam melakukan kajian dan digalakkan supaya tidak panjang. mesti didahului dengan abstrak dalam Bahasa Melayu dan diikuti dengan abstrak dalam Bahasa Inggeris yang dicondongkan (Italic). * Nota: Bagi abstrak Bahasa Melayu tidak mempunyai tajuk. Jika tesis/disertasi ditulis dalam Bahasa Melayu. hasil yang diperolehi serta sedikit pernyataan dalam kajian. kaedah yang digunakan semasa menjalankan kajian.Segala nukilan.. Biasanya 5 kata kunci sahaja..4 1... Penulisan abstrak perlu dimasukkan isu utama kajian. 6 . ringkasan dan rujukan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya. Hanya abstrak Bahasa Inggeris sahaja yang mempunyai tajuk dan dicondongkan. Begitulah sebaliknya. Setiap abstrak mempunyai kata kunci. Dedikasi tidak dibenarkan. 1. Format Abstrak adalah seperti berikut: Saiz Huruf :11 Selang Baris : Satu (1) langkau Jumlah Perkataan :Ditulis dalam satu perenggan dan satu muka surat sahaja dan tidak melebihi 500 patah perkataan untuk tesis dan 250 patah perkataan untuk disertasi..3 Pengakuan Pelajar perlu memasukkan kenyataan ”..5 Abstrak (Dalam Bahasa Melayu) Dalam penulisan tesis/disertasi hendaklah ditulis dalam dua bahasa iaitu Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris.Gaya Penulisan UMS 1.

7 .Gaya Penulisan UMS Contoh abstrak Bahasa Melayu: ABSTRAK Penulisan mengenai pembangunan industri hiliran berasaskan perikanan di negeri Sabah oleh para sarjana tempatan lebih menumpukan kepada persoalan di peringkat “hulu” sahaja seperti status sumber marin.. jumlah pendaratan sumber marin. kepelbagaian spesis marin dan lain-lain lagi. Penulisan mengenai pembangunan industri perikanan di peringkat “hiliran” seringkali dipinggirkan dan tidak mendapat tempat yang sewajarnya.. teknologi menangkap ikan.. peranan golongan pemodal. taraf sosioekonomi komuniti nelayan.. bilangan nelayan dan bot menangkap ikan.

varieties of marine species and other topics which are related and geared towards “upstream” issues. These writings have attempted to answer questions such as: the status of marine sources. which have occasionally been marginalized…… 8 . Hence. this has affected the attention on the issues at the “downstream” level. 1786-2000.Gaya Penulisan UMS Contoh abstrak Bahasa Inggeris: ABSTRACT THE HISTORICAL DEVELOPMENT OF THE DOWNSTREAM INDUSTRY BASED ON FISHERIES IN SABAH. due to the focus towards study on the development of the fishery industry at the “upstream” level. Writings by local scholars on the development of the downstream industry based on fisheries in the state of Sabah have been limited and basically are more focused on the “upstream” level of the fishery industry. the sosio-economic level of fishermen in their community.

bab dan pecahan bab kecil yang utama hendaklah disenaraikan dan disusun mengikut tertib. 9 .7 Isi Kandungan Semua tajuk. permasalahan 1.6 Kata Kunci Kata kunci ialah perkataan atau ungkapan penting yang boleh memberi gambaran ringkas dan menyeluruh tentang tesis tersebut.Gaya Penulisan UMS 1. Contoh: Masyarakat akademik. peribumi. Kata kunci terdiri daripada satu perkataan atau ungkapan yang tidak melebihi tiga perkataan. kemiskinan. Jumlah kata kunci hendaklah tidak melebihi dari lima (5) perkataan atau rangkai kata.

1. 10 .1. 1.1. PENGENALAN KEPADA TEMPLAT GAYA UMS MENDAPATKAN TEMPLAT PENGGUNAAN TEMPLAT 1.Gaya Penulisan UMS Contoh: ISI KANDUNGAN M/S TAJUK PENGHARGAAN ABSTRAK i ii iii iv v vi vii viii 1 1 1 2 ABSTRACT SINGKATAN ISI KANDUNGAN SENARAI RAJAH SENARAI JADUAL BAB 1: PENGENALAN 1.2.1.

Susunan senarai rajah haruslah mengikut susunan dalam teks. foto. contengan. gambar rajah atau gambar foto mengikut susunan tertibnya dalam teks tesis atau disertasi. Bagi Pelajar Sains Sosial: Tajuk Sumber :Di bahagian atas :Di bahagian bawah rajah Bagi Pelajar Sains: Tajuk Sumber :Di bahagian bawah rajah :Di bahagian bawah tajuk rajah 11 . sketsa. Rajah membawa maksud graf. gambar.8 Senarai Rajah Bahagian ini menyenaraikan kesemua rajah. beserta dengan muka surat.Gaya Penulisan UMS 1. lukisan atau ilustrasi dan gambar foto. gambar rajah.

2 : Rizab Sungai tidak Mengikut Liku-liku Sungai. Sumber: Jabatan Pemetaan Sabah.Gaya Penulisan UMS Contoh Rajah Bagi Pelajar Sastera (Sains Sosial): Rajah 1. 12 .

2 : Rizab Sungai tidak Mengikut Liku-liku Sungai Sumber: Jabatan Pemetaan Sabah 13 .Gaya Penulisan UMS Contoh Rajah Bagi Pelajar Sains: Rajah 1.

Gaya Penulisan UMS 1. Pelajar Sains Sosial: Tajuk Sumber :Di bahagian atas :Di bahagian bawah jadual 14 .9 Senarai Jadual Bahagian ini berupa senarai daftar atau maklumat yang diringkaskan. Susunan senarai jadual haruslah mengikut susunan dalam teks. Bahagian ini menyenaraikan jadual mengikut susunan tertibnya dalam teks tesis atau disertasi.

Gaya Penulisan UMS Contoh Jadual Pelajar Sains dan Sastera: Jadual 1. 1991 dan 1996 mengikut jantina dan lokasi Sumber: Banci Penduduk Tahun 2000 15 .1: Kadar literasi/kebolehan membaca.

Susunan terpulang kepada penyelia dan pelajarnya.Gaya Penulisan UMS 1. Contoh untuk gugusan Sains: Agranulosit Blastofor Dendrit Diastol Sejenis sel darah putih tanpa granul sitoplasma Lekukan pada gastrula pada peringkat awal embrio Neuron yang menalar impuls Tempoh rehat semasa satu kitar kardium Contoh untuk gugusan Sastera/Sains Sosial: Baptis Ekstrinsik Interpersonal Korelasi Upacara mengkristiankan seseorang melalui upacara permandian Berasal atau bertindak dari luar Hubungan sesama manusia Hubungan atau kaitan secara timbal balik 2.10 Senarai Simbol/Singkatan (Jika ada) o o Senarai ini diletakkan selepas senarai rajah dan senarai jadual.11 Glosari Glosari ialah senarai istilah/perkataan yang digunakan dalam teks yang mempunyai erti khusus sesuatu bidang ilmu pengetahuan. Lazimnya dalam kandungan teks tesis dan disertasi perlu ada perkara-perkara berikut: Penaipan Teks Saiz Huruf Teks Saiz Huruf Tajuk Wajib (huruf besar) : : 11 12 (Bold) 16 . Kandungan teks tesis dan disertasi Kandungan teks tesis dan disertasi tidak mempunyai satu format yang tetap. Contoh: AFC Komunikasi Secara Efektif USIA United Sabah Islamic Association WHO World Health Organisation 1. Perkataan hendaklah disusun mengikut abjad.

Perenggan seterusnya dimulakan selepas ketukan yang ke-12 (1 Tab). :Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris. (Bahasa asing dalam teks hendaklah dicondongkan/Italic) : Hitam :Cetakan dotmatrix tidak dibenarkan 17 . :Mengekalkan dengan satu format :1½ inci/38mm dari birai kiri 1 inci/25mm dari birai atas.Gaya Penulisan UMS Saiz Huruf Subtajuk (huruf kecil) Saiz Huruf Nota Bawah (jika digunakan) Selang Baris Perenggan : : 11 (Bold) 10 Nomboran Muka Surat Margin Bahasa Warna Huruf Cetakan :2 langkau (double spacing) Langkau 1 baris untuk Nota Bawah :Perenggan pertama dimulakan di sebelah kiri sekali. kanan dan bawah.

Perenggan baru dimulakan dengan 12 ketukan atau 1 tab Sesi 1996/97 merupakan sesi kedua kewujudan UMS.1. SOROTAN LITERATUR 2.Gaya Penulisan UMS Contoh: 25mm dari birai atas. BAB 2 38mm dari birai kiri.. Banyak change sudah berlaku……. Universiti Malaysia Sabah (UMS) ditubuhkan pada 24 November 1994……. Muka surat 25mm dari birai bawah 36 18 . Pendahuluan 25mm dari birai kanan.

2.5 2.2 2.1 Rujukan Teks Dalam Tesis/Disertasi Rujukan ini ialah untuk menghargai karya penulis yang menjadi sumber rujukan berkenaan disamping memudahkan penulis atau pembaca berikutnya mengetahui sumber yang telah digunakan dalam sesuatu penulisan. objektif dan hipotesis.6 2. Hasil Hasil merupakan keputusan yang diperolehi dan dibentangkan dalam penulisan teks.4 2. Metodologi Satu bahagian yang menghuraikan dengan mendalam kaedah-kaedah dan tatacara yang digunakan oleh penyelidik dalam membuat kajian. Bahan Tambahan Bahan tambahan terdiri daripada: 3. Kesimpulan Setiap bab yang mempunyai pengenalan harus mempunyai penutup yang menyimpulkan hasil perbincangan dalam bab itu. Sorotan Literatur Satu bahagian yang mengandungi huraian kajian-kajian lepas yang berkaitan dengan topik kajian. Perbincangan Bahagian yang menghuraikan mengenai hasil kajian dan analisis kajian yang dilakukan oleh penyelidik. pernyataan masalah kajian.3 2. 3.Gaya Penulisan UMS 2.7 Cadangan Bahagian ini tidak wajib dan hanya dimasukkan jika difikirkan sesuai dengan kajian.1 Pengenalan Pengenalan meliputi latar belakang. Terdapat 2 sistem rujukan dalam sesebuah tulisan iaitu: 19 .

Gaya Penulisan UMS 3. (Misalnya nama pengarang pada judul.) hendaklah ditulis dalam teks seperti berikut: - - 20 . hendaklah ditulis seperti berikut: Contoh pelajar Sains: (Williams. S.J. E.Latham.. 1965) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial: (Williams. & Kinoti S. M. hendaklah ditulis seperti berikut: Contoh pelajar Sains: Williams (1965) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial: William (1965:34) c. Jika nama pengarang pada pertengahan atau akhiran ayat. Jika lebih dari dua orang pengarang. Sekiranya penulis merujuk kepada halaman tertentu. Rujukan hendaklah diletakkan dalam kurungan. Contoh: a. Jika nama pengarang pada permulaan ayat.N. nama keluarga sahaja digunakan. Adams.L.Stephenson. Bagi pengarang Barat atau yang mempunyai nama keluarga (surname). halaman tersebut hendaklah dinyatakan selepas tanda noktah bertindih (:) yang diletakkan selepas tahun terbitan. iaitu pengarang dan tahun terbitan.1.C. Sistem ini mengandungi sekurang-kurangnya dua perkara asas. hendaklah ditulis nama pengarang pertama diikuti dengan perkataan et al. 1965: 34) b.1 Sistem pengarang-tarikh Peringatan -Pelajar gugusan sains dan sains sosial boleh menggunakan teknik sistem pengarang-tarikh sepenuhnya.

1994: 35 d. Bagi pengarang Melayu. 1994.: 7) *Nota: t. 1998b: 118) e. maka hendaklah ditulis seperti berikut: Contoh pelajar Sains: (Cheah. Elakkan dari merujuk rujukan sedemikian.th. Bagi hasil karya yang tahun terbitannya tidak dinyatakan. 1992: 23) f. 1998a) (Cheah. 1992) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Ahmat. Contoh pelajar Sains: (Ahmat.th. boleh ditulis dengan nama pengarang sahaja.Gaya Penulisan UMS Contoh pelajar Sains: Adams et al. 21 . Contoh pelajar Sains: (Ong t. 1998b) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Cheah. Sekiranya merujuk kepada penulis yang menghasilkan 2 karya atau lebih pada satu tahun tertentu. 1998a: 77) (Cheah.th.) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Ong t. adalah singkatan bagi tarikh dan halaman yang dirujuk ialah 7. Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial: Adams et al.

1998b: 15) h. Contoh pelajar Sains: (Cheah.1. 1992: 12. Selain itu juga. 2001:3. 1997) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Ahmat.). Manakala pelajar sejarah mesti menggunakan sistem nota bawah sepenuhnya. Bagi rujukan tanpa pengarang. 1998b) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Cheah. sistem ini digunakan untuk memberi 22 . ditulis seperti berikut: (Akta perancangan bandar dan desa 1976 (Akta 171).). Bagi rujukan yang dibuat lebih daripada satu sumber pada satu tempat. 1997: 25) Sekiranya rujukan dibuat daripada pengarang yang sama tetapi lebih daripada satu sumber. 1992. rujukan tersebut dipisahkan dengan tanda koma (. . Mohd Sarim. 1998a. 1998a: 25. Sistem Nota bawah dan Nota hujung digunakan bagi disiplin tertentu untuk menerangkan sumber rujukan yang digunakan pada halaman teks tersebut ataupun di hujung setiap bab (Catatan akhir). semua sumber rujukan itu hendaklah ditulis dan dipisahkan dengan tanda koma bertindih (. Mohd Sarim.2 Sistem Nota bawah/Nota hujung Peringatan– Pelajar gugusan sains sosial boleh menggunakan sistem nota bawah/nota hujung untuk membuat huraian atau penerangan selain daripada dalam teks.Gaya Penulisan UMS g. Seventh-day adventist encyclopedia 1966: 45) 3. Contoh pelajar Sains: (Ahmat.

(apabila halamannya sama) dan apabila halaman yang berlainan. edisi (. Penggunaan Ibid Singkatan ibid berasal daripada perkataan Latin.) koma. 23 . c. iaitu Nama Pengarang (diengsot) (. tahun (.) koma. penerbit (. Jika rujukan berikutnya.) noktah. Format penulisan sistem nota bawah/nota hujung:Jenis Tulisan : Tahoma/ Arial Saiz Huruf : 10 Format : Justify Butiran catatan bawah disusun mengikut tertib.) koma.Gaya Penulisan UMS penerangan tentang sesuatu perkara dalam teks yang menjadi rujukan kepada pembaca. iaitu masih menggunakan sumber sama dan tidak ada rujukan lain selepas nota bawah 1.) koma. hendaklah ditulis Ibid. hendaklah dimasukkan halaman tersebut.) koma. halaman (. tempat (:) noktah bertindih. judul-italic (. iaitu ibidem yang bermaksud pada tempat yang sama.

beliau telah terpengaruh dan terpikat dengan ajaran Kristian yang diajar oleh warden asrama tersebut..3. Ibid.9. hlm. 24 .Penduduk di kawasan tersebut terdiri daripada subkumpulan etnik Gana1 yang mengamalkan kepercayaan adat.. 63.2 Walau bagaimanapun bagi beliau telah berubah. Semasa beliau tinggal di asrama... 3. 1 ______________________ Mohd Farid Linggi. 1998.. Kehidupan Dalam Tiga Dimensi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka..Gaya Penulisan UMS Contoh ayat dalam teks: . Contoh penulisan nota bawah dan penggunaan Ibid. hlm. Ibid.. 2..

It is because of this nearly total destruction that Sandakan now appears a new town in spite of its hundred years old history4. Where ever we look there is destruction.. perdagangan dan pelabuhan yang terpenting semasa pentadbiran BNBCC telah terjejas teruk akibat Perang Dunia kedua. Sir Edward Twinning3 yang telah dilantik oleh Kerajaan British menjadi gabenor Negeri Sabah (Borneo Utara) yang pertama selepas tamatnya Perang Dunia Kedua telah menggambarkan kemusnahan bandar Sandakan seperti berikut: No town in the world wear the wounds of war more terribly and more honourably than does Sandakan. Negeri Sabah telah ditadbir sementara oleh British Military Administration1 (BMA) sehingga 15hb. Berasal daripada perkataan Latin opere citato yang bermaksud dalam karya tersebut. Di bawah pentadbiran BMA. Contoh: . far beyond more repair. Julai 19462. keamanan dan ketenteraan di Negeri Sabah telah dapat dipulihkan dalam tempoh yang singkat. 25 . Perkataan ini digunakan apabila sumber rujukan yang digunakan oleh penulis tidak lagi berturutan. Ini bertujuan untuk memulihkan semula keamanan dan ketenteraman yang pada masa itu masih lagi berada dalam keadaan peperangan dan ketegangan antara kaum kesan peninggalan dasar pentadbiran tentera Jepun.1. Perkataan op..Gaya Penulisan UMS 3. cit. Penggunaan op.Setelah berjaya di tawan semula dari tentera Jepun. cit. Sandakan yang pernah menjadi pusat pentadbiran. Kebanyakan penduduk yang melarikan diri ke kawasan pedalaman semasa pentadbiran tentera Jepun telah kembali semula ke pusat-pusat bandar yang ditinggalkan semasa Perang Dunia Kedua.

cit.. The general health of the population had suffered from malnutritim and lack of drugs. 1988. 37. “Sandakan One Hundred Years 1879-1979”. 14 H. hlm.. (tiada tahun & tiada penerbitan). Sabah The First 100 Years. Kuala Lumpur: Percetakan Nan Yang Muda Sdn.. op. as the end of the war approached. op... Baker. cit.006 melalui North Borneo Order in Council7 pada 10hb. 33. heavilly damaged. 197. 1982. Cecilia Leong. Such roads as had existed had been damaged by Japanese heavy and tracked vehicles and. hlm. 2 3 4 5 6 7 Ibid. Baker seperti berikut: The general situation was at first chaotic and one of the essential needs was the situation of law and order. hlm 31-32. kemusnahan Negeri Sabah akibat Perang Dunia Kedua telah dijelaskan oleh H. 1965.M... op. hlm. Baker.Communition never good.Gaya Penulisan UMS Sementara itu. Sandakan and Labuan towns had been completely destroyed and others.M.. hlm. hlm. Bhd.4000. including Jesselton. Baker. were now almost non-existent.... Sabah The Land Below The Wind.. Sabah The first Ten Years As A Colony 1946-1956. bridges had been blown up5 Kemusnahan besar yang dialami oleh Negeri Sabah telah menyebabkan pentadbiran BNBCC telah menyerahkan Negeri Sabah kepada Kerajaan British dengan pampasan sebanyak £1. cit. Julai 1946. 26 . Kota Kinabalu: Foto Technik Sdn.. dalam teks: 1 _____________________ Untuk penjelasan lanjut. cit.. H. Singapore:Malaya Publishing House. Peter Chay. Bhd. Contoh penulisan nota bawah dan penggunaan op. 18.M.. Juga lihat H.M. Supriya Bhar.North Borneo was more heavily damaged in the war than any other British Colony.000. sila lihat Peter Chay.

Gaya Penulisan UMS 3. data mentah.2 Lampiran-lampiran Lampiran mengandungi borang soal selidik. foto. surat. Perkataan “LAMPIRAN” diletakkan di sudut atas sebelah kanan (santak kanan) Format: Huruf Saiz Huruf Selang Baris Susunan tesis/disertasi : Tahoma/Arial : 11 : Satu (1) Langkau :Disusun mengikut urutan muka surat 27 . peta. program komputer dan sebagainya. laporan-laporan berkaitan. statistik. Setiap lampiran harus disertakan tajuk.

988)* Model 2: HARTANAH = 0.055)* 28 .549AVR3MTH -0.308TBIL3MTH + 0.Gaya Penulisan UMS Contoh: LAMPIRAN A Model indeks-indeks pasaran saham di Bursa Saham Kuala Lumpur.084)* (5.824 – 0.335 – 0.4461 IBR 7 DAY – 0.48AVR3MTH (-3.934)* (3.384TBIL3MTH + (-5.274IBR7DAY (-2.403)* 0.696)* Model 3: KEWANGAN = 1.3821BR7DAY (-3.608 – 0.575)* (-2. Model 1: KLSECI = 0.

Tempat diterbitkan. 2. 1. Setiap bibliografi ditulis seperti berikut: Nama Pengarang (nyatakan sama ada penyunting. Dokumen Rasmi yang Tidak Diterbitkan Contoh: 1. Format menulis bibliografi seperti berikut: Saiz Huruf Jenis Huruf Selang Baris Selang Antara Rujukan : : : : 11 Tahoma/Arial Satu (1) Langkau (Single Spacing) Dua (2) Langkau (Double Spacing) Contoh menulis bibliografi: 1. Bilangan Jilid (jika ada). 2. Memorandum Persefahaman Antara Kerajaan Negeri Sabah dan The Summer Institute of Linguistics. Kota Kinabalu: Sabah Government Printers. Setiap rujukan yang digunakan mestilah disusun mengikut abjad. 874/466-Immigration. hendaklah dimasukkan ke dalam bahagian ini. Nombor muka surat (untuk artikel dalam jurnal atau bab dalam buku).2 C. Semua bahan yang dirujuk dan digunakan dalam sesuatu penulisan. Rujukan disetiap hujung bab tidak diperlukan. Tahun diterbitkan.O. sama ada dalam sistem pengarang-tarikh atau nota bawah atau nota hujung.1 Rekod Kerajaan Yang Tidak Diterbitkan Contoh: 1. Manakala rujukan untuk laman Web/e-mel tidak melebihi daripada 5% daripada rujukan yang digunakan. Bilangan Edisi (jika ada). penyusun atau penyelenggara-jika berkaitan). Sabah Second Agriculture Policy: 19992010. Nama Penerbit. Kerajaan Negeri Sabah. Tajuk Penerbitan.Gaya Penulisan UMS FORMAT BIBLIOGRAFI Rujukan merangkumi semua sumber yang digunakan sebagai rujukan dalam penulisan tesis/disertasi. 29 . Colonial Office 874/1104 – War With Japan.

1987. Annual Report Number 15. 1986. San Diego. North Borneo Central Archive. North Borneo Central Archive. 30 . 4 August 1992. M. World shrimp farming 2002.). 7/273/11 – Waran Peruntukan 1986. USA: Shrimp News International. No.Gaya Penulisan UMS 1. PERANGKAAN PERDAGANGAN LUAR SABAH. Los Angeles Times. 1986. World Health Report 1998. 66 – Educational Policy of State-General.General.6 Akhbar Contoh: 1. Jabatan Perangkaan Malaysia. Fail Pejabat Daerah Beaufort PDB. 1992. . 1. KO-NELAYAN. 3. 3-21.5 Fail-fail Jabatan Contoh: 1. 1. A. Kebangkitan Masyarakat Melayu. No. (ed. Rosenberry. 1998. firm helps utility with innovative plan. 2. 2.3 Laporan-Laporan Kerajaan Contoh: 1. 2002. Parrish. R. 2. 2. 1.Borneo Fishing Company at Si Amil Island. A Report on Socio-Economic Survey of Fisherman at Kuala Penyu District.4 Fail-fail Arkib Contoh: 1. 2 pp. World Health Organization (WHO). L. 725. Berita Harian.

Tesis Sarjana. Tarian-tarian Ritual Sabah. 1996. Bengkel Enviro-course 2002. Primavera. Anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sabah. 2003. Kertas Projek Institut Teknologi MARA Cawangan Sabah. 1. (Kumpulan thoracius) Sabah sebagai agen kawalan biologi serangga perosak. Zulkornain bin Yusof. Bioindicators in River Quality Maganegemt.7 Tesis/Latihan Ilmiah Contoh: 1. Kertas Kerja Dialog Borneo II. 31 . East-West Centre Honolulu. Paper presented at the Nautilus Institute Workshop on Trade and Environment in Asia-Pacific.Gaya Penulisan UMS 1. Fungsinya dan Masa Depannya. Universiti Malaysia Sabah. (Tidak diterbitkan). Kedudukan Saudara Kita di Sabah. H. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah.Kualiti Air. 2. Perbandingan morfologi Dolichoderus (Kumpulan thoracius) (HYMENOPTERA: FORMICIDAE) dari Sabah dan Semenanjung Malaysia serta potensi Dolichoderus sp. A. Ahmat Adam. Philipines.1989. Anton. 12-16 September. Satu Kajian Permulaan. J.9 Buku Contoh: 1. Kota Kinabalu. 23-25 September. 1994. Ismail Abas. 3. H.8 Kertas Kerja Contoh: 1. Badan Bahasa Sabah Dengan Kerjasama GAPENA dan Kerajaan Negeri Sabah. Shrimp farming in the Asia Pasific: Environmental and trade issues and regional cooperation. Kuala Lumpur: Universiti Kebangsaan Malaysia. Sejarah dan Bibliografi Akhbar dan Majalah Melayu Abad Kesembilan Belas. 1999. Cheong. C.: Prospects for regional cooperation. 1. 1992. 2. P.

N. Dhont. S. & Liu. New Delhi: Allied Publishers Ltd and Kluwer Academic Publishers. Bignell.) Encyclopedia of ecology and environmental management.11 Kamus Contoh: Abd. 289-313. 1972. pp. London: Macmillan Educational Company. with menadione. 2nd ed. Bin Nuh dan Oemar Bakry. (ed). vol. Zimmerman. Kamus Melayu-Arab-Inggeris. J. New York: John Wiley and Sons. “Murut Depopulation and The Sipitang Lun Dayeh. Blackwell scientific. P. 1996. 1..). J. & Eggleton. 2000. 1996. Shrimp Culture. Appell. & Sorgeloos.Y. 1993. In Stickney. 1. 3. Termites. Jakarta: Puncak Keris. Penaeus monodon. In Calow.Gaya Penulisan UMS 2. P. pp 744-746.13 Filem Contoh: Filem Cereka. volume 1. E. 2. Kabus Malam. 2. S. G. 1994. Coolier’s Encyclopedia. Oxford. Kuala Lumpur: Victory Agencies.12 Artikel Contoh: 1. pp. Encyclopedia of Aquaculture. Preparation and use of Artemia as food for shrimp and prawn larvae. D. 1985. 1. 798-868. Quantifying the vitamin K requirement of juvenile marine shrimp.S.D. Boca Raton: CRC Press.R. In McVey. 1. P. Lavens. Treece.10 Ensiklopedia Contoh: 1. (ed. P. J.” JMBRAS. (ed. R. 1998. 32 . H. 16. Fuzzy set theory and its application. CRC Handbook of Mariculture Crustacean Aquaculture 2nd edition.45 (2). 3.1972. Journal of Nutrition 124:227-282. P. Shiau. J.

www.Gaya Penulisan UMS 1. 1.” 26 September 2003. 2002. . Papar. 1. Potter.14 Peta Contoh: Jabatan Pertanian Sabah. 74 tahun. 26 September 2004. *Nota: .Rujukan elektronik dari laman web persendirian tidak digalakkan melainkan dari pihak yang diiktiraf umum sebagai pakar atau pihak berkuasa atau mana-mana sumber rasmi. termasuk tarikh bahan tersebut dicetak. L.edu/unupress/unupbooks/uu14re/uu14re14. http//www.org. Y. 2.htm. Brookfield.. “Salvation Army International Headquaters” dlm. & Byron. Kampung Padas.hk/www/what is salvation army/home.15 Laman Web/E-mel Contoh: 1. Jalan Bukit. Ketua Kampung Padas.htm. 33 . 1996. The eastern Sundaland region of south-east Asia.unu. H. Peta Taburan Asosiasi Tanah.salvation. “Sosio-ekonomi Penduduk Tempatan Pada Zaman Penjajah.Butiran bagi bahan rujukan elektronik hendaklah dicatat kesemua.16 Responden Yang Ditemu Bual Contoh: Razak Janau.

2. K. Sabah. Kluwer Academic Publishers. Anonymous dan juga rujukan daripada internet tidak dibenarkan melainkan sumber rasmi dan EJurnal yang diperakui. London: Croom Helm. Penyelenggara – jika ada(. A. : : : : 11 Tahoma/Arial Satu (1) Langkau (Single Spacing) Dua (2) Langkau (Double Spacing) b. 1997. & Choy. Berikan semua maklumat yang lengkap yang mengandungi butiran seperti berikut: Nama Pengarang (. 1988. Temubual peribadi. Idris Salleh & Shafee Saad. H.) Format menulis rujukan seperti berikut: Saiz Huruf Jenis Huruf Selang Baris Selang Antara Rujukan Contoh menulis rujukan: a. & Arbain. Monographiae biologicae (eds). 1996. The International Jew. Ecological diversity and its measurement. In Edwards. Booth.) Tahun Penerbitan (. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Ahmad Fawzi Basri. S. 117-123. Penyusun. Mohd. Tropical rainforest research-current issues. 1991. Johannesburg: Global Publisher. H. Bumi Kita Dipijak Milik Orang.Gaya Penulisan UMS FORMAT RUJUKAN Rujukan merupakan bahan yang dirujuk dalam teks sahaja. Pengarang Bersama Contoh: 1..) Tempat Terbit (Bukan Negara) (:) Nama Penerbit(. E. Magurran. pp. E.. Bahan rujukan hendaklah disusun mengikut abjad. London. Azizah. Ford. S. Pengarang Tunggal Contoh: 1. M. W.) Bilangan Jilid – jika ada (. Maryati. 34 .) Penyunting.) Edisi – jika ada (. D. 2.) Judul Buku – condong (. Penterjemah. Terrestrial ants (Hymenoptera: Formicidea) of Poring.) Nama Siri Buku dan Jilid atau Bilangan Dalam Siri – jika ada (. C. Kinabalu Park.

Oxford: Pergamon Press. J. 2. e. Alam Pensejarahan Dari Pelbagai Perspektif. Gilchrist. Kumpulan Kertas Kerja 2. 1984. 1996. (ed). f. Esei Sastera Dalam Pengajaran. 35 . Electoral Behavior: A Comparative Handbook. 2001. Karya Susunan Contoh: Hamzah Hamdani (ed. 1989. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. Kuala Lumpur: International Law Book Service. Karya Suntingan Contoh: Rose. Estuarine Biology (2nd edition). Extractive Metallurgy.K.Gaya Penulisan UMS c.S. Karya dengan judul sahaja (Tanpa pengarang) Contoh: Akta. d.1974. 1980. Edisi Contoh: 1. New York: Free Press. London: Edward Arnold. Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 171).). g. Penyelidikan dan Pentadbiran Universiti. Barnes. (3rd edition). Karya Selenggaraan Contoh: Badriyah Haji Salleh & Tan Liok Ee (ed). D. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. R. R.

l. Karya Dalam Jurnal Contoh: Mahani Musa. Siri Dokumentasi Akademi Pengajian Melayu. 65(2):151-182. Terj. K. Zainah Ahmad. Kertas Kadangkala Bil. Journal of The Malaysian Branch of The Royal Asiatic Society. 2. Kertas Kadangkala Contoh: Sharifah Rofidah Habib Hassan. Bil. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah.. 1981. Mohammad Raduan Mohd. Bermaksud Jilid. Karya Terjemahan Contoh: Wheare. j. 1980. 1999. 2003. Politik Sabah Sebelum Penjajahan Jepun. Jld. i. Ariff. 6. 2003. *Nota: Jld. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. Teknologi Pengangkapan Ikan di Sabah. C. Kota Kinabalu: Usaha Baru. Perayaan Di Sabah. Kerajaan Persekutuan. Malay Secret Societies in Penang: 1830s-1920s. Kuala Lumpur: Universiti Malaya. 2.Gaya Penulisan UMS h. Karya Berbilang Jilid Contoh: Ensiklopedia Pembangunan Sabah. Khazanah. Monograf 3. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. *Nota: Huruf tebal ialah nombor jilid dan nombor dalam kurungan ialah nombor keluaran dan diikuti dengan nombor halaman selepas noktah bertindih. 1993. 3. 36 . Monograf Contoh: 1. k.

R. Termites (Insecta: Isoptera) Fauna of Danum Valley Conservation Area. 2000. 31.). o. Jones.. G. & Ridzwan. Rastrelliger Sabah. R. Kuching Sarawak. 2000. From west coast of M. 2000. T. 18-38. Sabihah Osman.. Borneo 2000: Proceedings of the Sixth Biennial Borneo Research Conference. 2001. 2. UMS. mackerel.). Proceedings of sixth biennial Borneo research conference. H. July 10-14. Senario Seni Lukis Sabah: Stail dan Tema. Sabah. East Malaysia. 37 .) Tajuk Berita/ Rencana (. pp. Bernard. Ecosystem Research Kinabalu:ums. hlm. Karya Dalam Pascasidang Contoh: 1. Tropical in Sabah. Abdul Halim (ed.42. hlm. Maryati. 56-52. A.. D. 2000. Tawau: Pusat Kegiatan Ekonomi Orang Jepun. 3 October: 9. conservation and land. Mustafa. 557-586. In Mohamed. Berita/Rencana Dalam Akhbar Contoh: New Straits Times.. Pendatang Asing Di Sabah. 2.. M. Sabah to Tap Potential in Health Tourism. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Kota 3. Ismail Haji Ibrahim. 1998. Borneo 2000: environment. 2003. Eggleton. Kesan Politik. Nucleic acid profiles in Kanagurta.). Sabah dalam Perluasan Pasaran. P. Zaki Tahir. (eds.) Hari/Bulan (:) Halaman (.) Nama Akhbar (..) Tahun (. & Davies.Gaya Penulisan UMS m. R. *Nota: Nama Pengarang (. New Straits Times.) n. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. Homathevi. Bab Dalam Buku Contoh: 1. S. Dalam Sharifah Habib Hasan dan Zainah Ahmad (ed.

Filem cereka. Laksamana Do Re Mi. 38 . H. Journal of The Malaysian Branch of The Royal Asiatic Society 124(1):111-114. Sabah. Sarawak native blockade pulp mill project. Karya Dalam Majalah Contoh: Aliran. P. Mat Zin bin Mat Kib. Sekolah Sains Sosial. 2000. Ulasan buku J. 2. 2000. c. Kota KInabalu. s. Filem Contoh: Ramlee. Pusat Pengajian Pascasiswazah Universiti Malaysia Sabah Kali Pertama. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. 2001. 2002. 5 Jun. Singapura: Shaw Brother. 1800-1990: The Transition to Modern Economic Growth. 2000. Tesis/Disertasi Contoh: 1. t.Gaya Penulisan UMS p. Filem dan Karya Muzik i. 1962. Kertas Kerja. Sabah: Satu Kajian Tentang Sistem Budaya. Laporan dan Minit Mesyuarat Contoh: Minit Mesyuarat Seminar Pascasiswazah. Yap Beng Liang. 1977. r. An Economic History of Malaysia. Kuala Lumpur: Universiti Malaya. Minit Mesyuarat Seminar Pascasiswazah. Perkembangan Mazhab-mazhab Agama Kristian di Sabah. Orang Bajau Pulau Omadal. Ulasan Buku Contoh: Badriyah Haji Salleh. Hampshire: Macmillan Press. Drabble. Aliran 20 (10:33) q.

Chorus dan Orkestra. Jenis-jenis Tarian Masyarakat Peribumi Sabah. Laserlight Series 12036. 1998. Dicetak 13 September 2002. S. 1976. Introduction to Research Design and Statistic. 1968. Temubual Contoh: Stephens.htm. iii. CD-Rom Contoh: MacRae. vii. Jabatan Muzium Sabah. iv. Menangkap Ketam Batu di Mengkabong. vi. Lambaian Kasih dalam Citra Malaysia. B. Tuaran. Sabah. Video Contoh: Muzium Sabah.Gaya Penulisan UMS ii. 1986. Santiago: Delta Music Incorporated. Temu bual. 1995.dfadeplu. Slaid. Sekolah Sains Sosial. Kassim Masdor (konduktor). “Keputusan Mahkamah Internasional atas Permohonan Intervensi Pemerintah Filipina dalam Kasus Pulau Sipadan dan Ligitan” (atas talian) http://www. Bahan Rujukan Elektronik Contoh: 1. 25 Mei. Universiti Malaysia Sabah.id/policy/releases/2002/pr56-251001. v. Karya Muzik Contoh: Johari Salleh. Filem Dokumentari. Kegiatan Mubaligh Kristian di Sabah. CD Leicester: British Pshychological Society. J.go. Slaid Contoh: Pugh-Kitingan. 39 .

& Byron. 40 . H.. www.Gaya Penulisan UMS 2.Butiran bagi bahan rujukan elektronik hendaklah dicatat kesemua. L.edu/unupress/unupbooks/uu14re/uu14re 14. *Nota: . 2002. termasuk tarikh bahan tersebut dicetak. Potter.unu. .htm.Rujukan elektronik dari laman web persendirian tidak digalakkan melainkan dari pihak yang diiktiraf umum sebagai pakar atau pihak berkuasa atau mana-mana sumber rasmi. The Eastern Sundaland region of south-east Asia. Y. Brookfield.

Nama Pengarang (memanjang) Nama Ijazah (memanjang) Tarikh Tahun Viva (memanjang) Singkatan Nama Universiti (memanjang) : : : : Tahoma/Arial Tahoma/Arial Tahoma/Arial Tahoma/Arial 16 16 16 16 wajib 16 16 16 16 b.1 Muka Kulit Bahagian Depan Tesis Bahagian kulit depan mengikut tertib. Tajuk Tesis Nama Calon Nama Sekolah Nama Universiti Tarikh Tahun Viva Warna Kulit Warna Huruf Logo Jenis Kulit tesis wajib mengandungi perkara-perkara berikut : : : : : : : : : Tahoma/Arial 18 Tahoma/Arial 18 Tahoma/Arial 18 Tahoma/Arial 18 Tahoma/Arial 18 Biru gelap Emas Tidak dibenarkan Keras 1. Bahagian tulang belakang tesis tebalnya kurang 25mm wajib mengandungi perkara-perkara berikut mengikut tertib. Bahagian tulang belakang tesis tebalnya lebih 25mm mengandungi perkara-perkara berikut mengikut tertib.Gaya Penulisan UMS FORMAT KULIT DAN PENJILIDAN 1.2 Bahagian Tulang Belakang Tesis a. Nama Pengarang (memanjang) Nama Ijazah (melintang) Tarikh Tahun Viva (melintang) Singkatan Nama Universiti (melintang) : : : : Tahoma/Arial Tahoma/Arial Tahoma/Arial Tahoma/Arial 41 .

Gaya Penulisan UMS 1. 42 . Contoh tesis yang tebalnya kurang 25mm. a.3 Penjilidan Tesis dijilid secara Jahit Kekulit dan bermuka kulit keras di bahagian depan dan belakang.

Contoh tesis yang tebalnya melebihi 25mm.Gaya Penulisan UMS b. 43 .

Contoh tesis yang disediakan lebih daripada satu jilid.Gaya Penulisan UMS c. 44 .

Setelah pembetulan perlu diserahkan sekurang-kurangnya 4 naskah kepada PPPS dan PPPS akan menghantar kepada SPIU dan Perpustakaan. 1994. B. 1995. Jawatankuasa Pascasiswazah (JPSPIU) mencadangkan nama Pemeriksa Luar dan Dalam serta Ahli Jawatankuasa Viva Voce dalam borang PPPSUMS13/2004. Bagi tujuan Pemeriksaan Lisan perlu diserahkan sebanyak 5 naskhah. 1997. Creswell. John W. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. 45 . Kristan. Limited. Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches. RUJUKAN Allison. Gaya Dewan (edisi ketiga). d. Preparing Dissertations and Thesis. b. f. Tempoh penyerahan Notis Tesis/Disertasi perlu diselaraskan.Gaya Penulisan UMS PENYERAHAN TESIS Setiap pelajar harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak Pascasiswazah seperti berikut: a. Pemeriksa Dalam dicadangkan oleh SPIU dari kalangan tenaga akademik UMS yang berkaitan dengan bidang tesis calon. London: Kogan Page Cavina. Gaya UKM. Belmont : Wadsworth Publishing Company. c. 1995. 1998. Gaya Dewan. London: SAGE Publications. Panduan Menulis Tesis Gaya UKM (edisi keenam). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Critical Thinking and Writing: A Developing Writesr’s guide with readings. e. Calon Pascasiswazah hendaklah menyerahkan Notis Penyerahan Tesis/Disertasi (Borang PPPSUMS 13/2004) dalam tempoh 3 bulan sebelum tarikh penyerahan tesis.

Gaya Penulisan UMS LAMPIRAN A TANDA PRUF DAN CARA PENANDAAN DALAM TEKS Kerja pruf bertujuan untuk menyemak penulisan ilmiah pelajar. Berikut adalah prosedur penandaan pruf. Penyelia diminta agar merujuk kepada sistem penandaan pruf. Tanda Pruf Cara Penandaan di dalam Teks 46 . supaya tidak mengelirukan golongan pelajar.

Gaya Penulisan UMS Tanda Pruf Cara Penandaan di dalam Teks 47 .

Gaya Penulisan UMS Tanda Pruf Cara Penandaan di dalam Teks 48 .

Gaya Penulisan UMS Tanda Pruf Cara Penandaan di dalam Teks 49 .

Gaya Penulisan UMS LAMPIRAN B PERKARA-PERKARA YANG DIPERLUKAN DALAM MENULIS CADANGAN PENYELIDIKAN i. Tajuk Kajian Pengenalan: a. Metodologi Kajian Bibliografi/Rujukan iii. ii. Objektif Kajian Sorotan Kajian Lepas / Sorotan Literatur .Merupakan ulasan kajian lepas atau terdahulu yang berkaitan dengan penyelidikan. 50 . iv. Hasil Yang Diharapkan d. Permasalahan Kajian b. v. Hipotesis Kajian c.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful