Gaya Penulisan UMS

MUKADIMAH
Garis panduan ini diadakan sebagai menyelaras panduan dikalangan pelajar dalam menyediakan penulisan tesis dan disertasi. Panduan ini menjelaskan keperluan minimum format dalam menyediakan tesis dan disertasi. Garis panduan ini boleh digunakan bersama kaedah penulisan mengikut disiplin kajian.

ETIKA PENYELIDIKAN
Plaglarisme merupakan idea-idea atau perkataan-perkataan daripada karya orang lain yang telah diterbitkan dan digunakan dalam penulisan seseorang tanpa mencatatkan penghargaan kepada penulis asalnya. Penggunaan idea atau perkataan-perkataan orang lain mesti diakui setiap satunya dengan jelas dalam teks. Sebarang penggunaan perkataan sebenar dari orang lain harus diakui dengan menggunakan tanda petik (“……..”) serta dengan menyatakan sumbernya di dalam teks.

PANDUAN UMUM
1. Kertas Saiz A4 (210cm x 297cm) Kertas Simili 80gm Warna putih

2.

Jenis Huruf Tahoma ataupun Arial

* Nota: Hanya menggunakan satu jenis huruf sahaja sepanjang penulisan teks.

1

Gaya Penulisan UMS

TERTIB SUSUNAN TESIS
Tajuk pada helaian pertama Pengakuan Penghargaan Abstrak (Bahasa Melayu) Abstrak (Bahasa Inggeris) –Tulisan dicondongkan (Italic) Kata Kunci Isi Kandungan Senarai Rajah Senarai Jadual Senarai Singkatan Senarai Simbol Senarai Glosari Bab (Bab 1 hingga bab ……) Rujukan/Bibliografi Lampiran (LAMPIRAN A, LAMPIRAN B…..) Nota: Mungkin ada di antara perkara yang tercatat ini tidak diperlukan dalam tesis/disertasi anda.

PENULISAN TESIS/DISERTASI
1. Jumlah Perkataan Dalam Tesis a. Secara Penyelidikan Tesis Doktor Falsafah Tesis Sarjana/Sarjana Falsafah b. Secara Kerja Kursus Disertasi Doktor Falsafah Disertasi Sarjana : Tidak melebihi 100,000 patah perkataan : Tidak melebihi 60,000 patah perkataan : Tidak melebihi 60,000 patah perkataan : Tidak melebihi 20,000 patah perkataan

* Nota: Jumlah perkataan yang dimaksudkan ialah perkataan dalam teks sahaja iaitu tidak termasuk jadual, rajah, nota kaki dan lampiran. Jumlah ini adalah panduan sahaja. Sesetengah tesis/disertasi mungkin tidak memerlukan jumlah sebanyak itu atau memerlukan lebih daripada jumlah tersebut.

2

Gaya Penulisan UMS

STRUKTUR TESIS

Pada asasnya setiap Tesis dan disertasi terbahagi kepada 3 bahagian utama iaitu: 1. Pendahuluan 2. Kandungan teks 3. Bahan Tambahan 1. Pendahuluan Setiap pendahuluan mengandungi dan disusun seperti berikut: 1.1 Tajuk Tesis/Disertasi – Pelajar perlu memasukkan nama calon, tajuk tesis /disertasi yang diluluskan oleh senat, nama sekolah dan tahun viva.

1.2

Muka Hadapan Bahagian ini memerlukan sebanyak 2 halaman yang mana halaman kedua pelajar harus memasukkan kenyataan ”....TESIS/DISERTASI INI DIKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEHI....” Format penulisan adalah seperti berikut: Tajuk Tesis Nama Calon Nama Sekolah Tahun Viva Saiz Tulisan :Tajuk tesis jika lebih daripada satu baris ditulis dalam bentuk centre. : Nama penuh calon mengikut kad pengenalan (centre) : Sekolah di mana calon mendaftar (centre) : Tahun Viva Voce (centre) : 18 (Huruf Besar)

Nota: *Sila potong mana yang tidak berkenaan.

3

Gaya Penulisan UMS

Contoh:

SATU KAJIAN ETNOGRAFI: MASYARAKAT KADAYAN DI SIPITANG, SABAH.

INTAN AZIRAH ABDUL RAHMAN

SEKOLAH SAINS SOSIAL UNIVERSITI MALAYSIA SABAH 2006

4

Gaya Penulisan UMS

Contoh:

SATU KAJIAN ETNOGRAFI: MASYARAKAT KADAYAN DI SIPITANG, SABAH.

INTAN AZIRAH ABDUL RAHMAN

TESIS INI DIKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEHI IJAZAH SARJANA/DOKTOR FALSAFAH*

SEKOLAH SAINS SOSIAL UNIVERSITI MALAYSIA SABAH 2006
5

.. hasil yang diperolehi serta sedikit pernyataan dalam kajian. * Nota: Bagi abstrak Bahasa Melayu tidak mempunyai tajuk. 1.. Penulisan abstrak perlu dimasukkan isu utama kajian. Format Abstrak adalah seperti berikut: Saiz Huruf :11 Selang Baris : Satu (1) langkau Jumlah Perkataan :Ditulis dalam satu perenggan dan satu muka surat sahaja dan tidak melebihi 500 patah perkataan untuk tesis dan 250 patah perkataan untuk disertasi. 6 . ringkasan dan rujukan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.4 1. mesti didahului dengan abstrak dalam Bahasa Melayu dan diikuti dengan abstrak dalam Bahasa Inggeris yang dicondongkan (Italic).5 Abstrak (Dalam Bahasa Melayu) Dalam penulisan tesis/disertasi hendaklah ditulis dalam dua bahasa iaitu Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris.Gaya Penulisan UMS 1. Biasanya 5 kata kunci sahaja. Begitulah sebaliknya. Jika tesis/disertasi ditulis dalam Bahasa Melayu. Hanya abstrak Bahasa Inggeris sahaja yang mempunyai tajuk dan dicondongkan...Segala nukilan. Dedikasi tidak dibenarkan.” Penghargaan Pelajar boleh merakamkan penghargaan kepada orang perseorangan ataupun pertubuhan/persatuan yang membantu dalam melakukan kajian dan digalakkan supaya tidak panjang.. Setiap abstrak mempunyai kata kunci..3 Pengakuan Pelajar perlu memasukkan kenyataan ”. kaedah yang digunakan semasa menjalankan kajian.

... peranan golongan pemodal. bilangan nelayan dan bot menangkap ikan. teknologi menangkap ikan.Gaya Penulisan UMS Contoh abstrak Bahasa Melayu: ABSTRAK Penulisan mengenai pembangunan industri hiliran berasaskan perikanan di negeri Sabah oleh para sarjana tempatan lebih menumpukan kepada persoalan di peringkat “hulu” sahaja seperti status sumber marin. kepelbagaian spesis marin dan lain-lain lagi.. 7 . taraf sosioekonomi komuniti nelayan. Penulisan mengenai pembangunan industri perikanan di peringkat “hiliran” seringkali dipinggirkan dan tidak mendapat tempat yang sewajarnya. jumlah pendaratan sumber marin.

1786-2000. this has affected the attention on the issues at the “downstream” level.Gaya Penulisan UMS Contoh abstrak Bahasa Inggeris: ABSTRACT THE HISTORICAL DEVELOPMENT OF THE DOWNSTREAM INDUSTRY BASED ON FISHERIES IN SABAH. the sosio-economic level of fishermen in their community. which have occasionally been marginalized…… 8 . These writings have attempted to answer questions such as: the status of marine sources. varieties of marine species and other topics which are related and geared towards “upstream” issues. Writings by local scholars on the development of the downstream industry based on fisheries in the state of Sabah have been limited and basically are more focused on the “upstream” level of the fishery industry. due to the focus towards study on the development of the fishery industry at the “upstream” level. Hence.

6 Kata Kunci Kata kunci ialah perkataan atau ungkapan penting yang boleh memberi gambaran ringkas dan menyeluruh tentang tesis tersebut. kemiskinan. Kata kunci terdiri daripada satu perkataan atau ungkapan yang tidak melebihi tiga perkataan. 9 . Jumlah kata kunci hendaklah tidak melebihi dari lima (5) perkataan atau rangkai kata.7 Isi Kandungan Semua tajuk. peribumi. Contoh: Masyarakat akademik.Gaya Penulisan UMS 1. bab dan pecahan bab kecil yang utama hendaklah disenaraikan dan disusun mengikut tertib. permasalahan 1.

1.2.Gaya Penulisan UMS Contoh: ISI KANDUNGAN M/S TAJUK PENGHARGAAN ABSTRAK i ii iii iv v vi vii viii 1 1 1 2 ABSTRACT SINGKATAN ISI KANDUNGAN SENARAI RAJAH SENARAI JADUAL BAB 1: PENGENALAN 1. 1.1. 10 . PENGENALAN KEPADA TEMPLAT GAYA UMS MENDAPATKAN TEMPLAT PENGGUNAAN TEMPLAT 1.1.1.

gambar. lukisan atau ilustrasi dan gambar foto. contengan. sketsa. foto. gambar rajah. gambar rajah atau gambar foto mengikut susunan tertibnya dalam teks tesis atau disertasi. Rajah membawa maksud graf. beserta dengan muka surat.8 Senarai Rajah Bahagian ini menyenaraikan kesemua rajah.Gaya Penulisan UMS 1. Susunan senarai rajah haruslah mengikut susunan dalam teks. Bagi Pelajar Sains Sosial: Tajuk Sumber :Di bahagian atas :Di bahagian bawah rajah Bagi Pelajar Sains: Tajuk Sumber :Di bahagian bawah rajah :Di bahagian bawah tajuk rajah 11 .

2 : Rizab Sungai tidak Mengikut Liku-liku Sungai. 12 . Sumber: Jabatan Pemetaan Sabah.Gaya Penulisan UMS Contoh Rajah Bagi Pelajar Sastera (Sains Sosial): Rajah 1.

2 : Rizab Sungai tidak Mengikut Liku-liku Sungai Sumber: Jabatan Pemetaan Sabah 13 .Gaya Penulisan UMS Contoh Rajah Bagi Pelajar Sains: Rajah 1.

9 Senarai Jadual Bahagian ini berupa senarai daftar atau maklumat yang diringkaskan.Gaya Penulisan UMS 1. Susunan senarai jadual haruslah mengikut susunan dalam teks. Bahagian ini menyenaraikan jadual mengikut susunan tertibnya dalam teks tesis atau disertasi. Pelajar Sains Sosial: Tajuk Sumber :Di bahagian atas :Di bahagian bawah jadual 14 .

1: Kadar literasi/kebolehan membaca. 1991 dan 1996 mengikut jantina dan lokasi Sumber: Banci Penduduk Tahun 2000 15 .Gaya Penulisan UMS Contoh Jadual Pelajar Sains dan Sastera: Jadual 1.

11 Glosari Glosari ialah senarai istilah/perkataan yang digunakan dalam teks yang mempunyai erti khusus sesuatu bidang ilmu pengetahuan. Lazimnya dalam kandungan teks tesis dan disertasi perlu ada perkara-perkara berikut: Penaipan Teks Saiz Huruf Teks Saiz Huruf Tajuk Wajib (huruf besar) : : 11 12 (Bold) 16 . Perkataan hendaklah disusun mengikut abjad. Contoh untuk gugusan Sains: Agranulosit Blastofor Dendrit Diastol Sejenis sel darah putih tanpa granul sitoplasma Lekukan pada gastrula pada peringkat awal embrio Neuron yang menalar impuls Tempoh rehat semasa satu kitar kardium Contoh untuk gugusan Sastera/Sains Sosial: Baptis Ekstrinsik Interpersonal Korelasi Upacara mengkristiankan seseorang melalui upacara permandian Berasal atau bertindak dari luar Hubungan sesama manusia Hubungan atau kaitan secara timbal balik 2.10 Senarai Simbol/Singkatan (Jika ada) o o Senarai ini diletakkan selepas senarai rajah dan senarai jadual. Contoh: AFC Komunikasi Secara Efektif USIA United Sabah Islamic Association WHO World Health Organisation 1.Gaya Penulisan UMS 1. Susunan terpulang kepada penyelia dan pelajarnya. Kandungan teks tesis dan disertasi Kandungan teks tesis dan disertasi tidak mempunyai satu format yang tetap.

(Bahasa asing dalam teks hendaklah dicondongkan/Italic) : Hitam :Cetakan dotmatrix tidak dibenarkan 17 . kanan dan bawah. :Mengekalkan dengan satu format :1½ inci/38mm dari birai kiri 1 inci/25mm dari birai atas. :Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris.Gaya Penulisan UMS Saiz Huruf Subtajuk (huruf kecil) Saiz Huruf Nota Bawah (jika digunakan) Selang Baris Perenggan : : 11 (Bold) 10 Nomboran Muka Surat Margin Bahasa Warna Huruf Cetakan :2 langkau (double spacing) Langkau 1 baris untuk Nota Bawah :Perenggan pertama dimulakan di sebelah kiri sekali. Perenggan seterusnya dimulakan selepas ketukan yang ke-12 (1 Tab).

Pendahuluan 25mm dari birai kanan.. Banyak change sudah berlaku……. BAB 2 38mm dari birai kiri.1. SOROTAN LITERATUR 2. Muka surat 25mm dari birai bawah 36 18 .Gaya Penulisan UMS Contoh: 25mm dari birai atas. Perenggan baru dimulakan dengan 12 ketukan atau 1 tab Sesi 1996/97 merupakan sesi kedua kewujudan UMS. Universiti Malaysia Sabah (UMS) ditubuhkan pada 24 November 1994…….

Hasil Hasil merupakan keputusan yang diperolehi dan dibentangkan dalam penulisan teks.2 2.7 Cadangan Bahagian ini tidak wajib dan hanya dimasukkan jika difikirkan sesuai dengan kajian. Bahan Tambahan Bahan tambahan terdiri daripada: 3. 3. 2. Sorotan Literatur Satu bahagian yang mengandungi huraian kajian-kajian lepas yang berkaitan dengan topik kajian.1 Pengenalan Pengenalan meliputi latar belakang.3 2.4 2. Metodologi Satu bahagian yang menghuraikan dengan mendalam kaedah-kaedah dan tatacara yang digunakan oleh penyelidik dalam membuat kajian.6 2.Gaya Penulisan UMS 2.1 Rujukan Teks Dalam Tesis/Disertasi Rujukan ini ialah untuk menghargai karya penulis yang menjadi sumber rujukan berkenaan disamping memudahkan penulis atau pembaca berikutnya mengetahui sumber yang telah digunakan dalam sesuatu penulisan. Perbincangan Bahagian yang menghuraikan mengenai hasil kajian dan analisis kajian yang dilakukan oleh penyelidik. objektif dan hipotesis. pernyataan masalah kajian. Kesimpulan Setiap bab yang mempunyai pengenalan harus mempunyai penutup yang menyimpulkan hasil perbincangan dalam bab itu. Terdapat 2 sistem rujukan dalam sesebuah tulisan iaitu: 19 .5 2.

Adams.Stephenson.1.) hendaklah ditulis dalam teks seperti berikut: - - 20 . 1965: 34) b. iaitu pengarang dan tahun terbitan.1 Sistem pengarang-tarikh Peringatan -Pelajar gugusan sains dan sains sosial boleh menggunakan teknik sistem pengarang-tarikh sepenuhnya.J. Jika nama pengarang pada permulaan ayat. (Misalnya nama pengarang pada judul.Gaya Penulisan UMS 3. hendaklah ditulis nama pengarang pertama diikuti dengan perkataan et al. Sekiranya penulis merujuk kepada halaman tertentu. E..L. Jika nama pengarang pada pertengahan atau akhiran ayat.Latham. Bagi pengarang Barat atau yang mempunyai nama keluarga (surname). M. hendaklah ditulis seperti berikut: Contoh pelajar Sains: (Williams. & Kinoti S.C. nama keluarga sahaja digunakan. halaman tersebut hendaklah dinyatakan selepas tanda noktah bertindih (:) yang diletakkan selepas tahun terbitan. Jika lebih dari dua orang pengarang. S. Contoh: a. 1965) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial: (Williams. hendaklah ditulis seperti berikut: Contoh pelajar Sains: Williams (1965) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial: William (1965:34) c.N. Sistem ini mengandungi sekurang-kurangnya dua perkara asas. Rujukan hendaklah diletakkan dalam kurungan.

1994: 35 d.th. 1998b) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Cheah. 1994. 1992) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Ahmat. 21 . Elakkan dari merujuk rujukan sedemikian.Gaya Penulisan UMS Contoh pelajar Sains: Adams et al. 1992: 23) f. adalah singkatan bagi tarikh dan halaman yang dirujuk ialah 7. maka hendaklah ditulis seperti berikut: Contoh pelajar Sains: (Cheah.th. 1998a: 77) (Cheah. Bagi pengarang Melayu.th. Contoh pelajar Sains: (Ahmat.: 7) *Nota: t. 1998a) (Cheah. Sekiranya merujuk kepada penulis yang menghasilkan 2 karya atau lebih pada satu tahun tertentu.) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Ong t. 1998b: 118) e. Contoh pelajar Sains: (Ong t. boleh ditulis dengan nama pengarang sahaja. Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial: Adams et al. Bagi hasil karya yang tahun terbitannya tidak dinyatakan.

ditulis seperti berikut: (Akta perancangan bandar dan desa 1976 (Akta 171). 1992: 12. Sistem Nota bawah dan Nota hujung digunakan bagi disiplin tertentu untuk menerangkan sumber rujukan yang digunakan pada halaman teks tersebut ataupun di hujung setiap bab (Catatan akhir). semua sumber rujukan itu hendaklah ditulis dan dipisahkan dengan tanda koma bertindih (. 1998b: 15) h. Bagi rujukan yang dibuat lebih daripada satu sumber pada satu tempat.1. 1997: 25) Sekiranya rujukan dibuat daripada pengarang yang sama tetapi lebih daripada satu sumber. 1998b) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Cheah. 2001:3. 1998a. Manakala pelajar sejarah mesti menggunakan sistem nota bawah sepenuhnya. . Contoh pelajar Sains: (Cheah. Contoh pelajar Sains: (Ahmat. 1997) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Ahmat.). Mohd Sarim.2 Sistem Nota bawah/Nota hujung Peringatan– Pelajar gugusan sains sosial boleh menggunakan sistem nota bawah/nota hujung untuk membuat huraian atau penerangan selain daripada dalam teks.Gaya Penulisan UMS g. Bagi rujukan tanpa pengarang. Seventh-day adventist encyclopedia 1966: 45) 3. rujukan tersebut dipisahkan dengan tanda koma (. 1992. sistem ini digunakan untuk memberi 22 .). 1998a: 25. Mohd Sarim. Selain itu juga.

tempat (:) noktah bertindih. Jika rujukan berikutnya.) koma. iaitu Nama Pengarang (diengsot) (.) koma. Format penulisan sistem nota bawah/nota hujung:Jenis Tulisan : Tahoma/ Arial Saiz Huruf : 10 Format : Justify Butiran catatan bawah disusun mengikut tertib.) koma. (apabila halamannya sama) dan apabila halaman yang berlainan.) koma. penerbit (. hendaklah ditulis Ibid. tahun (.Gaya Penulisan UMS penerangan tentang sesuatu perkara dalam teks yang menjadi rujukan kepada pembaca. Penggunaan Ibid Singkatan ibid berasal daripada perkataan Latin. iaitu ibidem yang bermaksud pada tempat yang sama. hendaklah dimasukkan halaman tersebut. c.) noktah. edisi (. iaitu masih menggunakan sumber sama dan tidak ada rujukan lain selepas nota bawah 1. halaman (.) koma. judul-italic (. 23 .

Ibid... 1 ______________________ Mohd Farid Linggi.. Kehidupan Dalam Tiga Dimensi. 1998.2 Walau bagaimanapun bagi beliau telah berubah. 3. hlm. beliau telah terpengaruh dan terpikat dengan ajaran Kristian yang diajar oleh warden asrama tersebut. hlm.9. Ibid.. Semasa beliau tinggal di asrama..Penduduk di kawasan tersebut terdiri daripada subkumpulan etnik Gana1 yang mengamalkan kepercayaan adat. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 63... Contoh penulisan nota bawah dan penggunaan Ibid.. 24 .3.Gaya Penulisan UMS Contoh ayat dalam teks: . 2.

Gaya Penulisan UMS 3. far beyond more repair. Negeri Sabah telah ditadbir sementara oleh British Military Administration1 (BMA) sehingga 15hb. Where ever we look there is destruction. It is because of this nearly total destruction that Sandakan now appears a new town in spite of its hundred years old history4. Ini bertujuan untuk memulihkan semula keamanan dan ketenteraman yang pada masa itu masih lagi berada dalam keadaan peperangan dan ketegangan antara kaum kesan peninggalan dasar pentadbiran tentera Jepun. cit. Sandakan yang pernah menjadi pusat pentadbiran. Perkataan op. cit. Perkataan ini digunakan apabila sumber rujukan yang digunakan oleh penulis tidak lagi berturutan. Kebanyakan penduduk yang melarikan diri ke kawasan pedalaman semasa pentadbiran tentera Jepun telah kembali semula ke pusat-pusat bandar yang ditinggalkan semasa Perang Dunia Kedua. Julai 19462. Sir Edward Twinning3 yang telah dilantik oleh Kerajaan British menjadi gabenor Negeri Sabah (Borneo Utara) yang pertama selepas tamatnya Perang Dunia Kedua telah menggambarkan kemusnahan bandar Sandakan seperti berikut: No town in the world wear the wounds of war more terribly and more honourably than does Sandakan. 25 . Berasal daripada perkataan Latin opere citato yang bermaksud dalam karya tersebut. Penggunaan op. keamanan dan ketenteraan di Negeri Sabah telah dapat dipulihkan dalam tempoh yang singkat.. Di bawah pentadbiran BMA.1..Setelah berjaya di tawan semula dari tentera Jepun. Contoh: . perdagangan dan pelabuhan yang terpenting semasa pentadbiran BNBCC telah terjejas teruk akibat Perang Dunia kedua.

bridges had been blown up5 Kemusnahan besar yang dialami oleh Negeri Sabah telah menyebabkan pentadbiran BNBCC telah menyerahkan Negeri Sabah kepada Kerajaan British dengan pampasan sebanyak £1. 33. Bhd. Baker. Baker seperti berikut: The general situation was at first chaotic and one of the essential needs was the situation of law and order. dalam teks: 1 _____________________ Untuk penjelasan lanjut. cit. as the end of the war approached..M. Baker. The general health of the population had suffered from malnutritim and lack of drugs. (tiada tahun & tiada penerbitan). hlm.North Borneo was more heavily damaged in the war than any other British Colony. 26 . “Sandakan One Hundred Years 1879-1979”. 37. Peter Chay. H. Baker..M.Communition never good.. Juga lihat H. Kota Kinabalu: Foto Technik Sdn.. hlm 31-32. 2 3 4 5 6 7 Ibid.006 melalui North Borneo Order in Council7 pada 10hb. Bhd.. op.. kemusnahan Negeri Sabah akibat Perang Dunia Kedua telah dijelaskan oleh H. including Jesselton. were now almost non-existent. 1982. 1988. 197. 18. Sabah The first Ten Years As A Colony 1946-1956.. Sabah The Land Below The Wind. Kuala Lumpur: Percetakan Nan Yang Muda Sdn.Gaya Penulisan UMS Sementara itu. hlm. hlm. sila lihat Peter Chay. Supriya Bhar. 1965... Julai 1946. Sabah The First 100 Years.. cit. Contoh penulisan nota bawah dan penggunaan op.. Such roads as had existed had been damaged by Japanese heavy and tracked vehicles and. hlm.000. Singapore:Malaya Publishing House. op.. cit. op..M.. Cecilia Leong.. heavilly damaged.M.4000. Sandakan and Labuan towns had been completely destroyed and others. cit. 14 H. hlm.

laporan-laporan berkaitan. program komputer dan sebagainya. data mentah. Perkataan “LAMPIRAN” diletakkan di sudut atas sebelah kanan (santak kanan) Format: Huruf Saiz Huruf Selang Baris Susunan tesis/disertasi : Tahoma/Arial : 11 : Satu (1) Langkau :Disusun mengikut urutan muka surat 27 . foto.2 Lampiran-lampiran Lampiran mengandungi borang soal selidik. peta.Gaya Penulisan UMS 3. surat. Setiap lampiran harus disertakan tajuk. statistik.

335 – 0.4461 IBR 7 DAY – 0.608 – 0. Model 1: KLSECI = 0.274IBR7DAY (-2.055)* 28 .934)* (3.Gaya Penulisan UMS Contoh: LAMPIRAN A Model indeks-indeks pasaran saham di Bursa Saham Kuala Lumpur.48AVR3MTH (-3.384TBIL3MTH + (-5.824 – 0.549AVR3MTH -0.696)* Model 3: KEWANGAN = 1.403)* 0.3821BR7DAY (-3.988)* Model 2: HARTANAH = 0.084)* (5.575)* (-2.308TBIL3MTH + 0.

Format menulis bibliografi seperti berikut: Saiz Huruf Jenis Huruf Selang Baris Selang Antara Rujukan : : : : 11 Tahoma/Arial Satu (1) Langkau (Single Spacing) Dua (2) Langkau (Double Spacing) Contoh menulis bibliografi: 1. Tahun diterbitkan. Manakala rujukan untuk laman Web/e-mel tidak melebihi daripada 5% daripada rujukan yang digunakan. Colonial Office 874/1104 – War With Japan. penyusun atau penyelenggara-jika berkaitan). Dokumen Rasmi yang Tidak Diterbitkan Contoh: 1. 1. 874/466-Immigration. Nama Penerbit. Bilangan Jilid (jika ada).Gaya Penulisan UMS FORMAT BIBLIOGRAFI Rujukan merangkumi semua sumber yang digunakan sebagai rujukan dalam penulisan tesis/disertasi.1 Rekod Kerajaan Yang Tidak Diterbitkan Contoh: 1. Semua bahan yang dirujuk dan digunakan dalam sesuatu penulisan. 29 . Memorandum Persefahaman Antara Kerajaan Negeri Sabah dan The Summer Institute of Linguistics. sama ada dalam sistem pengarang-tarikh atau nota bawah atau nota hujung. Kota Kinabalu: Sabah Government Printers. Tajuk Penerbitan.2 C. Setiap rujukan yang digunakan mestilah disusun mengikut abjad. Kerajaan Negeri Sabah. 2. Sabah Second Agriculture Policy: 19992010. Setiap bibliografi ditulis seperti berikut: Nama Pengarang (nyatakan sama ada penyunting. Rujukan disetiap hujung bab tidak diperlukan. Tempat diterbitkan. Bilangan Edisi (jika ada).O. 2. hendaklah dimasukkan ke dalam bahagian ini. Nombor muka surat (untuk artikel dalam jurnal atau bab dalam buku).

1. A. 66 – Educational Policy of State-General. Kebangkitan Masyarakat Melayu.6 Akhbar Contoh: 1. 3. No.General. 2. North Borneo Central Archive.3 Laporan-Laporan Kerajaan Contoh: 1.Borneo Fishing Company at Si Amil Island. World Health Organization (WHO). 4 August 1992. KO-NELAYAN.5 Fail-fail Jabatan Contoh: 1. No. Rosenberry. 2. Berita Harian. . 3-21. 1.4 Fail-fail Arkib Contoh: 1. Los Angeles Times. 2. (ed. Parrish. Annual Report Number 15. Jabatan Perangkaan Malaysia. 1987. World shrimp farming 2002. World Health Report 1998.). San Diego. PERANGKAAN PERDAGANGAN LUAR SABAH. 2002. 30 . L. 1. 1986. R. 1992. 7/273/11 – Waran Peruntukan 1986. 1986. firm helps utility with innovative plan. North Borneo Central Archive. M. Fail Pejabat Daerah Beaufort PDB. 1998. A Report on Socio-Economic Survey of Fisherman at Kuala Penyu District. 725. 2 pp.Gaya Penulisan UMS 1. 2. USA: Shrimp News International.

2003.7 Tesis/Latihan Ilmiah Contoh: 1. Satu Kajian Permulaan. 1996. Perbandingan morfologi Dolichoderus (Kumpulan thoracius) (HYMENOPTERA: FORMICIDAE) dari Sabah dan Semenanjung Malaysia serta potensi Dolichoderus sp. Kertas Kerja Dialog Borneo II. Tarian-tarian Ritual Sabah. A. 2. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. 1. Badan Bahasa Sabah Dengan Kerjasama GAPENA dan Kerajaan Negeri Sabah. (Kumpulan thoracius) Sabah sebagai agen kawalan biologi serangga perosak.Gaya Penulisan UMS 1. Fungsinya dan Masa Depannya. 31 . Kota Kinabalu. 3.: Prospects for regional cooperation. Bioindicators in River Quality Maganegemt. Kedudukan Saudara Kita di Sabah. J. Paper presented at the Nautilus Institute Workshop on Trade and Environment in Asia-Pacific. East-West Centre Honolulu. 1992. H. Ismail Abas. H. Ahmat Adam. Kuala Lumpur: Universiti Kebangsaan Malaysia. 23-25 September. Kertas Projek Institut Teknologi MARA Cawangan Sabah. Zulkornain bin Yusof. 12-16 September. Universiti Malaysia Sabah. 1999.1989. C. 1. Anton.9 Buku Contoh: 1. Cheong. (Tidak diterbitkan). 1994. Primavera. 2.Kualiti Air. Bengkel Enviro-course 2002. Philipines. Anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sabah.8 Kertas Kerja Contoh: 1. Tesis Sarjana. P. Shrimp farming in the Asia Pasific: Environmental and trade issues and regional cooperation. Sejarah dan Bibliografi Akhbar dan Majalah Melayu Abad Kesembilan Belas.

45 (2). Treece. with menadione. S.1972. Kamus Melayu-Arab-Inggeris. Quantifying the vitamin K requirement of juvenile marine shrimp. 2. Encyclopedia of Aquaculture. D. Fuzzy set theory and its application. S. 2nd ed. Boca Raton: CRC Press. (ed. Shiau.) Encyclopedia of ecology and environmental management.R. Oxford. 2000. J. P. 1993. & Eggleton. (ed). Zimmerman. G. 1996. P. H. P. P.. Dhont. 289-313. & Liu. 1. 1985. Kuala Lumpur: Victory Agencies. J. In McVey. 3. volume 1. Coolier’s Encyclopedia.11 Kamus Contoh: Abd. Appell. pp 744-746. Shrimp Culture. In Stickney. 1998. 3. Blackwell scientific. Bignell. 16. London: Macmillan Educational Company. & Sorgeloos. 2. New York: John Wiley and Sons.13 Filem Contoh: Filem Cereka. New Delhi: Allied Publishers Ltd and Kluwer Academic Publishers. 1994. Preparation and use of Artemia as food for shrimp and prawn larvae. Bin Nuh dan Oemar Bakry. Journal of Nutrition 124:227-282.” JMBRAS.N. J. 1996.D. pp. CRC Handbook of Mariculture Crustacean Aquaculture 2nd edition. 1972. (ed. In Calow. 798-868.Y. R. E.12 Artikel Contoh: 1. 1. 1. 32 .Gaya Penulisan UMS 2. vol. J. Lavens. Kabus Malam. “Murut Depopulation and The Sipitang Lun Dayeh.S. P. 1. Termites. pp.). Jakarta: Puncak Keris.10 Ensiklopedia Contoh: 1. Penaeus monodon.

1.htm. 1996. Peta Taburan Asosiasi Tanah. 26 September 2004.unu. http//www. 33 . www.16 Responden Yang Ditemu Bual Contoh: Razak Janau.edu/unupress/unupbooks/uu14re/uu14re14. termasuk tarikh bahan tersebut dicetak.org.salvation. Ketua Kampung Padas.15 Laman Web/E-mel Contoh: 1. Papar.hk/www/what is salvation army/home. 2002. 74 tahun. Y. 1. Potter. “Salvation Army International Headquaters” dlm. H. Kampung Padas.” 26 September 2003. The eastern Sundaland region of south-east Asia. “Sosio-ekonomi Penduduk Tempatan Pada Zaman Penjajah.Rujukan elektronik dari laman web persendirian tidak digalakkan melainkan dari pihak yang diiktiraf umum sebagai pakar atau pihak berkuasa atau mana-mana sumber rasmi.Butiran bagi bahan rujukan elektronik hendaklah dicatat kesemua. & Byron. L.14 Peta Contoh: Jabatan Pertanian Sabah. . *Nota: . 2. Jalan Bukit.htm. Brookfield..Gaya Penulisan UMS 1.

London. Sabah. Pengarang Bersama Contoh: 1. Tropical rainforest research-current issues. 1988. Monographiae biologicae (eds).Gaya Penulisan UMS FORMAT RUJUKAN Rujukan merupakan bahan yang dirujuk dalam teks sahaja. E.) Tempat Terbit (Bukan Negara) (:) Nama Penerbit(. W. S. : : : : 11 Tahoma/Arial Satu (1) Langkau (Single Spacing) Dua (2) Langkau (Double Spacing) b. pp. Temubual peribadi. 2.) Edisi – jika ada (. Terrestrial ants (Hymenoptera: Formicidea) of Poring.. Penterjemah. Azizah. Pengarang Tunggal Contoh: 1. S. Ecological diversity and its measurement. London: Croom Helm. Ahmad Fawzi Basri. 1997. M. Kinabalu Park. & Choy. The International Jew. & Arbain.) Judul Buku – condong (. Bahan rujukan hendaklah disusun mengikut abjad.) Nama Siri Buku dan Jilid atau Bilangan Dalam Siri – jika ada (. Kluwer Academic Publishers. H.) Penyunting. 117-123. 1991. Johannesburg: Global Publisher. Magurran. 34 . K. D. 1996.) Bilangan Jilid – jika ada (.) Tahun Penerbitan (. Anonymous dan juga rujukan daripada internet tidak dibenarkan melainkan sumber rasmi dan EJurnal yang diperakui. E. Idris Salleh & Shafee Saad. 2. H. Booth. A. Mohd. Berikan semua maklumat yang lengkap yang mengandungi butiran seperti berikut: Nama Pengarang (. Penyelenggara – jika ada(. In Edwards.. Maryati.) Format menulis rujukan seperti berikut: Saiz Huruf Jenis Huruf Selang Baris Selang Antara Rujukan Contoh menulis rujukan: a. C. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Penyusun. Bumi Kita Dipijak Milik Orang. Ford.

1974. f. D. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. Estuarine Biology (2nd edition). (3rd edition). New York: Free Press. g. Karya Selenggaraan Contoh: Badriyah Haji Salleh & Tan Liok Ee (ed). (ed). Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 171). Alam Pensejarahan Dari Pelbagai Perspektif. Karya dengan judul sahaja (Tanpa pengarang) Contoh: Akta. Kumpulan Kertas Kerja 2. 1980. Edisi Contoh: 1.). Barnes. Esei Sastera Dalam Pengajaran. 2001. 2. London: Edward Arnold.S. 35 . R.K. R. J. e. Kuala Lumpur: International Law Book Service. Karya Suntingan Contoh: Rose. 1989. Penyelidikan dan Pentadbiran Universiti. 1984. Electoral Behavior: A Comparative Handbook. 1996. Oxford: Pergamon Press.Gaya Penulisan UMS c. Gilchrist. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Extractive Metallurgy. d. Karya Susunan Contoh: Hamzah Hamdani (ed.

Terj. Teknologi Pengangkapan Ikan di Sabah. *Nota: Jld. Kerajaan Persekutuan. 2003. Siri Dokumentasi Akademi Pengajian Melayu. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. 1981. 2. Zainah Ahmad. 3. *Nota: Huruf tebal ialah nombor jilid dan nombor dalam kurungan ialah nombor keluaran dan diikuti dengan nombor halaman selepas noktah bertindih. Malay Secret Societies in Penang: 1830s-1920s. Bermaksud Jilid. j. 1999. Ariff. Mohammad Raduan Mohd. Jld. Kuala Lumpur: Universiti Malaya. Karya Terjemahan Contoh: Wheare. 1980. Khazanah. Perayaan Di Sabah. 65(2):151-182. K. Politik Sabah Sebelum Penjajahan Jepun. Bil. 2003. Kertas Kadangkala Bil. 2. Karya Berbilang Jilid Contoh: Ensiklopedia Pembangunan Sabah. Karya Dalam Jurnal Contoh: Mahani Musa. 36 . Monograf 3. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. 1993. Kota Kinabalu: Usaha Baru. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Journal of The Malaysian Branch of The Royal Asiatic Society. l.. k. Monograf Contoh: 1. i. Kertas Kadangkala Contoh: Sharifah Rofidah Habib Hassan.Gaya Penulisan UMS h. 6. C.

P. M. 2000. 2000.) Tahun (. Tawau: Pusat Kegiatan Ekonomi Orang Jepun. Eggleton. 2. *Nota: Nama Pengarang (. Ecosystem Research Kinabalu:ums. Maryati. Mustafa. Sabah dalam Perluasan Pasaran.). Berita/Rencana Dalam Akhbar Contoh: New Straits Times. 1998. Bab Dalam Buku Contoh: 1. conservation and land. 31. Sabihah Osman. T. G. Kesan Politik. Sabah to Tap Potential in Health Tourism.. R. A. R. (eds. hlm.). From west coast of M. 2000. o. D. 557-586. 3 October: 9. mackerel. 2003. Nucleic acid profiles in Kanagurta. Sabah. Zaki Tahir.. Ismail Haji Ibrahim. hlm. Rastrelliger Sabah. pp. H. 18-38. S. In Mohamed.. Dalam Sharifah Habib Hasan dan Zainah Ahmad (ed. Homathevi. Termites (Insecta: Isoptera) Fauna of Danum Valley Conservation Area. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.) Nama Akhbar (. & Davies. Abdul Halim (ed. Jones. Borneo 2000: Proceedings of the Sixth Biennial Borneo Research Conference.Gaya Penulisan UMS m.) n. Proceedings of sixth biennial Borneo research conference. 56-52...) Hari/Bulan (:) Halaman (. Kuching Sarawak.. July 10-14. Bernard. 2001. New Straits Times. Borneo 2000: environment.42. Senario Seni Lukis Sabah: Stail dan Tema. Karya Dalam Pascasidang Contoh: 1. UMS. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. East Malaysia. Pendatang Asing Di Sabah. R.) Tajuk Berita/ Rencana (. & Ridzwan.). 2. 2000. Tropical in Sabah. 37 . Kota 3.

Orang Bajau Pulau Omadal. 2000. 2002. H. 1962. Drabble. t. Laporan dan Minit Mesyuarat Contoh: Minit Mesyuarat Seminar Pascasiswazah. Kertas Kerja.Gaya Penulisan UMS p. 2000. 38 . Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. Perkembangan Mazhab-mazhab Agama Kristian di Sabah. 2. Filem cereka. Yap Beng Liang. c. Sabah: Satu Kajian Tentang Sistem Budaya. Sarawak native blockade pulp mill project. Pusat Pengajian Pascasiswazah Universiti Malaysia Sabah Kali Pertama. Singapura: Shaw Brother. 1977. Tesis/Disertasi Contoh: 1. Ulasan buku J. Sekolah Sains Sosial. 1800-1990: The Transition to Modern Economic Growth. P. 5 Jun. Journal of The Malaysian Branch of The Royal Asiatic Society 124(1):111-114. An Economic History of Malaysia. Ulasan Buku Contoh: Badriyah Haji Salleh. Minit Mesyuarat Seminar Pascasiswazah. 2000. Aliran 20 (10:33) q. Mat Zin bin Mat Kib. Hampshire: Macmillan Press. Sabah. Filem dan Karya Muzik i. s. Kuala Lumpur: Universiti Malaya. Laksamana Do Re Mi. Karya Dalam Majalah Contoh: Aliran. 2001. r. Filem Contoh: Ramlee. Kota KInabalu.

S. CD-Rom Contoh: MacRae.id/policy/releases/2002/pr56-251001. Slaid.htm. J. Filem Dokumentari.Gaya Penulisan UMS ii. Temubual Contoh: Stephens. Laserlight Series 12036. iii. Video Contoh: Muzium Sabah. vi. Chorus dan Orkestra. Lambaian Kasih dalam Citra Malaysia. 1998. Slaid Contoh: Pugh-Kitingan. 25 Mei. v. vii. Tuaran. iv. 1976. CD Leicester: British Pshychological Society. Introduction to Research Design and Statistic. B. Temu bual. Sekolah Sains Sosial. 1995.dfadeplu. 39 . 1968. Dicetak 13 September 2002. 1986. Menangkap Ketam Batu di Mengkabong. Sabah. Bahan Rujukan Elektronik Contoh: 1. Kegiatan Mubaligh Kristian di Sabah. Karya Muzik Contoh: Johari Salleh. Santiago: Delta Music Incorporated. Universiti Malaysia Sabah.go. Jabatan Muzium Sabah. “Keputusan Mahkamah Internasional atas Permohonan Intervensi Pemerintah Filipina dalam Kasus Pulau Sipadan dan Ligitan” (atas talian) http://www. Jenis-jenis Tarian Masyarakat Peribumi Sabah. Kassim Masdor (konduktor).

Y..edu/unupress/unupbooks/uu14re/uu14re 14. 2002. termasuk tarikh bahan tersebut dicetak. H.htm. .Butiran bagi bahan rujukan elektronik hendaklah dicatat kesemua. Potter. & Byron.Gaya Penulisan UMS 2. Brookfield.Rujukan elektronik dari laman web persendirian tidak digalakkan melainkan dari pihak yang diiktiraf umum sebagai pakar atau pihak berkuasa atau mana-mana sumber rasmi. The Eastern Sundaland region of south-east Asia. L.unu. *Nota: . www. 40 .

Gaya Penulisan UMS FORMAT KULIT DAN PENJILIDAN 1. Bahagian tulang belakang tesis tebalnya kurang 25mm wajib mengandungi perkara-perkara berikut mengikut tertib.1 Muka Kulit Bahagian Depan Tesis Bahagian kulit depan mengikut tertib. Bahagian tulang belakang tesis tebalnya lebih 25mm mengandungi perkara-perkara berikut mengikut tertib. Nama Pengarang (memanjang) Nama Ijazah (melintang) Tarikh Tahun Viva (melintang) Singkatan Nama Universiti (melintang) : : : : Tahoma/Arial Tahoma/Arial Tahoma/Arial Tahoma/Arial 41 .2 Bahagian Tulang Belakang Tesis a. Nama Pengarang (memanjang) Nama Ijazah (memanjang) Tarikh Tahun Viva (memanjang) Singkatan Nama Universiti (memanjang) : : : : Tahoma/Arial Tahoma/Arial Tahoma/Arial Tahoma/Arial 16 16 16 16 wajib 16 16 16 16 b. Tajuk Tesis Nama Calon Nama Sekolah Nama Universiti Tarikh Tahun Viva Warna Kulit Warna Huruf Logo Jenis Kulit tesis wajib mengandungi perkara-perkara berikut : : : : : : : : : Tahoma/Arial 18 Tahoma/Arial 18 Tahoma/Arial 18 Tahoma/Arial 18 Tahoma/Arial 18 Biru gelap Emas Tidak dibenarkan Keras 1.

3 Penjilidan Tesis dijilid secara Jahit Kekulit dan bermuka kulit keras di bahagian depan dan belakang.Gaya Penulisan UMS 1. a. Contoh tesis yang tebalnya kurang 25mm. 42 .

43 . Contoh tesis yang tebalnya melebihi 25mm.Gaya Penulisan UMS b.

Contoh tesis yang disediakan lebih daripada satu jilid. 44 .Gaya Penulisan UMS c.

Limited. 1998. London: Kogan Page Cavina. John W. Gaya UKM. Pemeriksa Dalam dicadangkan oleh SPIU dari kalangan tenaga akademik UMS yang berkaitan dengan bidang tesis calon. c. e. 1995. Gaya Dewan (edisi ketiga). b. 45 . f.Gaya Penulisan UMS PENYERAHAN TESIS Setiap pelajar harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak Pascasiswazah seperti berikut: a. B. 1995. Tempoh penyerahan Notis Tesis/Disertasi perlu diselaraskan. Panduan Menulis Tesis Gaya UKM (edisi keenam). Setelah pembetulan perlu diserahkan sekurang-kurangnya 4 naskah kepada PPPS dan PPPS akan menghantar kepada SPIU dan Perpustakaan. Calon Pascasiswazah hendaklah menyerahkan Notis Penyerahan Tesis/Disertasi (Borang PPPSUMS 13/2004) dalam tempoh 3 bulan sebelum tarikh penyerahan tesis. 1994. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches. Gaya Dewan. Preparing Dissertations and Thesis. London: SAGE Publications. RUJUKAN Allison. Creswell. Jawatankuasa Pascasiswazah (JPSPIU) mencadangkan nama Pemeriksa Luar dan Dalam serta Ahli Jawatankuasa Viva Voce dalam borang PPPSUMS13/2004. d. Critical Thinking and Writing: A Developing Writesr’s guide with readings. 1997. Bagi tujuan Pemeriksaan Lisan perlu diserahkan sebanyak 5 naskhah. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. Belmont : Wadsworth Publishing Company. Kristan.

supaya tidak mengelirukan golongan pelajar.Gaya Penulisan UMS LAMPIRAN A TANDA PRUF DAN CARA PENANDAAN DALAM TEKS Kerja pruf bertujuan untuk menyemak penulisan ilmiah pelajar. Berikut adalah prosedur penandaan pruf. Tanda Pruf Cara Penandaan di dalam Teks 46 . Penyelia diminta agar merujuk kepada sistem penandaan pruf.

Gaya Penulisan UMS Tanda Pruf Cara Penandaan di dalam Teks 47 .

Gaya Penulisan UMS Tanda Pruf Cara Penandaan di dalam Teks 48 .

Gaya Penulisan UMS Tanda Pruf Cara Penandaan di dalam Teks 49 .

Merupakan ulasan kajian lepas atau terdahulu yang berkaitan dengan penyelidikan. Metodologi Kajian Bibliografi/Rujukan iii. Objektif Kajian Sorotan Kajian Lepas / Sorotan Literatur . ii. v. Hasil Yang Diharapkan d. 50 . iv. Hipotesis Kajian c. Tajuk Kajian Pengenalan: a.Gaya Penulisan UMS LAMPIRAN B PERKARA-PERKARA YANG DIPERLUKAN DALAM MENULIS CADANGAN PENYELIDIKAN i. Permasalahan Kajian b.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful