Gaya Penulisan UMS

MUKADIMAH
Garis panduan ini diadakan sebagai menyelaras panduan dikalangan pelajar dalam menyediakan penulisan tesis dan disertasi. Panduan ini menjelaskan keperluan minimum format dalam menyediakan tesis dan disertasi. Garis panduan ini boleh digunakan bersama kaedah penulisan mengikut disiplin kajian.

ETIKA PENYELIDIKAN
Plaglarisme merupakan idea-idea atau perkataan-perkataan daripada karya orang lain yang telah diterbitkan dan digunakan dalam penulisan seseorang tanpa mencatatkan penghargaan kepada penulis asalnya. Penggunaan idea atau perkataan-perkataan orang lain mesti diakui setiap satunya dengan jelas dalam teks. Sebarang penggunaan perkataan sebenar dari orang lain harus diakui dengan menggunakan tanda petik (“……..”) serta dengan menyatakan sumbernya di dalam teks.

PANDUAN UMUM
1. Kertas Saiz A4 (210cm x 297cm) Kertas Simili 80gm Warna putih

2.

Jenis Huruf Tahoma ataupun Arial

* Nota: Hanya menggunakan satu jenis huruf sahaja sepanjang penulisan teks.

1

Gaya Penulisan UMS

TERTIB SUSUNAN TESIS
Tajuk pada helaian pertama Pengakuan Penghargaan Abstrak (Bahasa Melayu) Abstrak (Bahasa Inggeris) –Tulisan dicondongkan (Italic) Kata Kunci Isi Kandungan Senarai Rajah Senarai Jadual Senarai Singkatan Senarai Simbol Senarai Glosari Bab (Bab 1 hingga bab ……) Rujukan/Bibliografi Lampiran (LAMPIRAN A, LAMPIRAN B…..) Nota: Mungkin ada di antara perkara yang tercatat ini tidak diperlukan dalam tesis/disertasi anda.

PENULISAN TESIS/DISERTASI
1. Jumlah Perkataan Dalam Tesis a. Secara Penyelidikan Tesis Doktor Falsafah Tesis Sarjana/Sarjana Falsafah b. Secara Kerja Kursus Disertasi Doktor Falsafah Disertasi Sarjana : Tidak melebihi 100,000 patah perkataan : Tidak melebihi 60,000 patah perkataan : Tidak melebihi 60,000 patah perkataan : Tidak melebihi 20,000 patah perkataan

* Nota: Jumlah perkataan yang dimaksudkan ialah perkataan dalam teks sahaja iaitu tidak termasuk jadual, rajah, nota kaki dan lampiran. Jumlah ini adalah panduan sahaja. Sesetengah tesis/disertasi mungkin tidak memerlukan jumlah sebanyak itu atau memerlukan lebih daripada jumlah tersebut.

2

Gaya Penulisan UMS

STRUKTUR TESIS

Pada asasnya setiap Tesis dan disertasi terbahagi kepada 3 bahagian utama iaitu: 1. Pendahuluan 2. Kandungan teks 3. Bahan Tambahan 1. Pendahuluan Setiap pendahuluan mengandungi dan disusun seperti berikut: 1.1 Tajuk Tesis/Disertasi – Pelajar perlu memasukkan nama calon, tajuk tesis /disertasi yang diluluskan oleh senat, nama sekolah dan tahun viva.

1.2

Muka Hadapan Bahagian ini memerlukan sebanyak 2 halaman yang mana halaman kedua pelajar harus memasukkan kenyataan ”....TESIS/DISERTASI INI DIKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEHI....” Format penulisan adalah seperti berikut: Tajuk Tesis Nama Calon Nama Sekolah Tahun Viva Saiz Tulisan :Tajuk tesis jika lebih daripada satu baris ditulis dalam bentuk centre. : Nama penuh calon mengikut kad pengenalan (centre) : Sekolah di mana calon mendaftar (centre) : Tahun Viva Voce (centre) : 18 (Huruf Besar)

Nota: *Sila potong mana yang tidak berkenaan.

3

Gaya Penulisan UMS

Contoh:

SATU KAJIAN ETNOGRAFI: MASYARAKAT KADAYAN DI SIPITANG, SABAH.

INTAN AZIRAH ABDUL RAHMAN

SEKOLAH SAINS SOSIAL UNIVERSITI MALAYSIA SABAH 2006

4

Gaya Penulisan UMS

Contoh:

SATU KAJIAN ETNOGRAFI: MASYARAKAT KADAYAN DI SIPITANG, SABAH.

INTAN AZIRAH ABDUL RAHMAN

TESIS INI DIKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEHI IJAZAH SARJANA/DOKTOR FALSAFAH*

SEKOLAH SAINS SOSIAL UNIVERSITI MALAYSIA SABAH 2006
5

.Gaya Penulisan UMS 1.. Hanya abstrak Bahasa Inggeris sahaja yang mempunyai tajuk dan dicondongkan.3 Pengakuan Pelajar perlu memasukkan kenyataan ”. 1. Begitulah sebaliknya.. Jika tesis/disertasi ditulis dalam Bahasa Melayu.” Penghargaan Pelajar boleh merakamkan penghargaan kepada orang perseorangan ataupun pertubuhan/persatuan yang membantu dalam melakukan kajian dan digalakkan supaya tidak panjang. kaedah yang digunakan semasa menjalankan kajian.Segala nukilan. hasil yang diperolehi serta sedikit pernyataan dalam kajian. Penulisan abstrak perlu dimasukkan isu utama kajian. * Nota: Bagi abstrak Bahasa Melayu tidak mempunyai tajuk. ringkasan dan rujukan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.4 1.5 Abstrak (Dalam Bahasa Melayu) Dalam penulisan tesis/disertasi hendaklah ditulis dalam dua bahasa iaitu Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. mesti didahului dengan abstrak dalam Bahasa Melayu dan diikuti dengan abstrak dalam Bahasa Inggeris yang dicondongkan (Italic).. Biasanya 5 kata kunci sahaja.. Setiap abstrak mempunyai kata kunci... 6 . Format Abstrak adalah seperti berikut: Saiz Huruf :11 Selang Baris : Satu (1) langkau Jumlah Perkataan :Ditulis dalam satu perenggan dan satu muka surat sahaja dan tidak melebihi 500 patah perkataan untuk tesis dan 250 patah perkataan untuk disertasi. Dedikasi tidak dibenarkan.

kepelbagaian spesis marin dan lain-lain lagi. bilangan nelayan dan bot menangkap ikan.. Penulisan mengenai pembangunan industri perikanan di peringkat “hiliran” seringkali dipinggirkan dan tidak mendapat tempat yang sewajarnya. teknologi menangkap ikan. jumlah pendaratan sumber marin.. taraf sosioekonomi komuniti nelayan. peranan golongan pemodal.. 7 ..Gaya Penulisan UMS Contoh abstrak Bahasa Melayu: ABSTRAK Penulisan mengenai pembangunan industri hiliran berasaskan perikanan di negeri Sabah oleh para sarjana tempatan lebih menumpukan kepada persoalan di peringkat “hulu” sahaja seperti status sumber marin.

Writings by local scholars on the development of the downstream industry based on fisheries in the state of Sabah have been limited and basically are more focused on the “upstream” level of the fishery industry. 1786-2000.Gaya Penulisan UMS Contoh abstrak Bahasa Inggeris: ABSTRACT THE HISTORICAL DEVELOPMENT OF THE DOWNSTREAM INDUSTRY BASED ON FISHERIES IN SABAH. this has affected the attention on the issues at the “downstream” level. varieties of marine species and other topics which are related and geared towards “upstream” issues. the sosio-economic level of fishermen in their community. which have occasionally been marginalized…… 8 . These writings have attempted to answer questions such as: the status of marine sources. due to the focus towards study on the development of the fishery industry at the “upstream” level. Hence.

permasalahan 1.Gaya Penulisan UMS 1.6 Kata Kunci Kata kunci ialah perkataan atau ungkapan penting yang boleh memberi gambaran ringkas dan menyeluruh tentang tesis tersebut. bab dan pecahan bab kecil yang utama hendaklah disenaraikan dan disusun mengikut tertib. Contoh: Masyarakat akademik.7 Isi Kandungan Semua tajuk. 9 . Jumlah kata kunci hendaklah tidak melebihi dari lima (5) perkataan atau rangkai kata. kemiskinan. Kata kunci terdiri daripada satu perkataan atau ungkapan yang tidak melebihi tiga perkataan. peribumi.

1.2.1. PENGENALAN KEPADA TEMPLAT GAYA UMS MENDAPATKAN TEMPLAT PENGGUNAAN TEMPLAT 1. 10 .1.Gaya Penulisan UMS Contoh: ISI KANDUNGAN M/S TAJUK PENGHARGAAN ABSTRAK i ii iii iv v vi vii viii 1 1 1 2 ABSTRACT SINGKATAN ISI KANDUNGAN SENARAI RAJAH SENARAI JADUAL BAB 1: PENGENALAN 1. 1.1.

Bagi Pelajar Sains Sosial: Tajuk Sumber :Di bahagian atas :Di bahagian bawah rajah Bagi Pelajar Sains: Tajuk Sumber :Di bahagian bawah rajah :Di bahagian bawah tajuk rajah 11 . Rajah membawa maksud graf. gambar rajah atau gambar foto mengikut susunan tertibnya dalam teks tesis atau disertasi. gambar. Susunan senarai rajah haruslah mengikut susunan dalam teks.Gaya Penulisan UMS 1. lukisan atau ilustrasi dan gambar foto. sketsa. foto. beserta dengan muka surat. gambar rajah. contengan.8 Senarai Rajah Bahagian ini menyenaraikan kesemua rajah.

Gaya Penulisan UMS Contoh Rajah Bagi Pelajar Sastera (Sains Sosial): Rajah 1.2 : Rizab Sungai tidak Mengikut Liku-liku Sungai. 12 . Sumber: Jabatan Pemetaan Sabah.

2 : Rizab Sungai tidak Mengikut Liku-liku Sungai Sumber: Jabatan Pemetaan Sabah 13 .Gaya Penulisan UMS Contoh Rajah Bagi Pelajar Sains: Rajah 1.

Pelajar Sains Sosial: Tajuk Sumber :Di bahagian atas :Di bahagian bawah jadual 14 . Bahagian ini menyenaraikan jadual mengikut susunan tertibnya dalam teks tesis atau disertasi.9 Senarai Jadual Bahagian ini berupa senarai daftar atau maklumat yang diringkaskan. Susunan senarai jadual haruslah mengikut susunan dalam teks.Gaya Penulisan UMS 1.

1: Kadar literasi/kebolehan membaca. 1991 dan 1996 mengikut jantina dan lokasi Sumber: Banci Penduduk Tahun 2000 15 .Gaya Penulisan UMS Contoh Jadual Pelajar Sains dan Sastera: Jadual 1.

Susunan terpulang kepada penyelia dan pelajarnya. Kandungan teks tesis dan disertasi Kandungan teks tesis dan disertasi tidak mempunyai satu format yang tetap. Contoh: AFC Komunikasi Secara Efektif USIA United Sabah Islamic Association WHO World Health Organisation 1.Gaya Penulisan UMS 1. Lazimnya dalam kandungan teks tesis dan disertasi perlu ada perkara-perkara berikut: Penaipan Teks Saiz Huruf Teks Saiz Huruf Tajuk Wajib (huruf besar) : : 11 12 (Bold) 16 .11 Glosari Glosari ialah senarai istilah/perkataan yang digunakan dalam teks yang mempunyai erti khusus sesuatu bidang ilmu pengetahuan. Perkataan hendaklah disusun mengikut abjad. Contoh untuk gugusan Sains: Agranulosit Blastofor Dendrit Diastol Sejenis sel darah putih tanpa granul sitoplasma Lekukan pada gastrula pada peringkat awal embrio Neuron yang menalar impuls Tempoh rehat semasa satu kitar kardium Contoh untuk gugusan Sastera/Sains Sosial: Baptis Ekstrinsik Interpersonal Korelasi Upacara mengkristiankan seseorang melalui upacara permandian Berasal atau bertindak dari luar Hubungan sesama manusia Hubungan atau kaitan secara timbal balik 2.10 Senarai Simbol/Singkatan (Jika ada) o o Senarai ini diletakkan selepas senarai rajah dan senarai jadual.

:Mengekalkan dengan satu format :1½ inci/38mm dari birai kiri 1 inci/25mm dari birai atas.Gaya Penulisan UMS Saiz Huruf Subtajuk (huruf kecil) Saiz Huruf Nota Bawah (jika digunakan) Selang Baris Perenggan : : 11 (Bold) 10 Nomboran Muka Surat Margin Bahasa Warna Huruf Cetakan :2 langkau (double spacing) Langkau 1 baris untuk Nota Bawah :Perenggan pertama dimulakan di sebelah kiri sekali. (Bahasa asing dalam teks hendaklah dicondongkan/Italic) : Hitam :Cetakan dotmatrix tidak dibenarkan 17 . :Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris. kanan dan bawah. Perenggan seterusnya dimulakan selepas ketukan yang ke-12 (1 Tab).

1. Perenggan baru dimulakan dengan 12 ketukan atau 1 tab Sesi 1996/97 merupakan sesi kedua kewujudan UMS. SOROTAN LITERATUR 2. Muka surat 25mm dari birai bawah 36 18 .. Universiti Malaysia Sabah (UMS) ditubuhkan pada 24 November 1994……. Pendahuluan 25mm dari birai kanan. BAB 2 38mm dari birai kiri. Banyak change sudah berlaku…….Gaya Penulisan UMS Contoh: 25mm dari birai atas.

Perbincangan Bahagian yang menghuraikan mengenai hasil kajian dan analisis kajian yang dilakukan oleh penyelidik. Terdapat 2 sistem rujukan dalam sesebuah tulisan iaitu: 19 .6 2. Kesimpulan Setiap bab yang mempunyai pengenalan harus mempunyai penutup yang menyimpulkan hasil perbincangan dalam bab itu. 2. 3. Hasil Hasil merupakan keputusan yang diperolehi dan dibentangkan dalam penulisan teks. Metodologi Satu bahagian yang menghuraikan dengan mendalam kaedah-kaedah dan tatacara yang digunakan oleh penyelidik dalam membuat kajian.1 Pengenalan Pengenalan meliputi latar belakang. pernyataan masalah kajian. Sorotan Literatur Satu bahagian yang mengandungi huraian kajian-kajian lepas yang berkaitan dengan topik kajian.3 2. objektif dan hipotesis.Gaya Penulisan UMS 2. Bahan Tambahan Bahan tambahan terdiri daripada: 3.5 2.2 2.1 Rujukan Teks Dalam Tesis/Disertasi Rujukan ini ialah untuk menghargai karya penulis yang menjadi sumber rujukan berkenaan disamping memudahkan penulis atau pembaca berikutnya mengetahui sumber yang telah digunakan dalam sesuatu penulisan.4 2.7 Cadangan Bahagian ini tidak wajib dan hanya dimasukkan jika difikirkan sesuai dengan kajian.

Sekiranya penulis merujuk kepada halaman tertentu. nama keluarga sahaja digunakan.Gaya Penulisan UMS 3. E. hendaklah ditulis seperti berikut: Contoh pelajar Sains: (Williams.J.L.N. 1965: 34) b. Sistem ini mengandungi sekurang-kurangnya dua perkara asas. Jika nama pengarang pada pertengahan atau akhiran ayat. Contoh: a.Stephenson. Adams. M. halaman tersebut hendaklah dinyatakan selepas tanda noktah bertindih (:) yang diletakkan selepas tahun terbitan. & Kinoti S. Jika lebih dari dua orang pengarang. Rujukan hendaklah diletakkan dalam kurungan. iaitu pengarang dan tahun terbitan..1.) hendaklah ditulis dalam teks seperti berikut: - - 20 .Latham.C. hendaklah ditulis nama pengarang pertama diikuti dengan perkataan et al. Bagi pengarang Barat atau yang mempunyai nama keluarga (surname). 1965) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial: (Williams. S. hendaklah ditulis seperti berikut: Contoh pelajar Sains: Williams (1965) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial: William (1965:34) c. (Misalnya nama pengarang pada judul. Jika nama pengarang pada permulaan ayat.1 Sistem pengarang-tarikh Peringatan -Pelajar gugusan sains dan sains sosial boleh menggunakan teknik sistem pengarang-tarikh sepenuhnya.

th. 1992) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Ahmat.) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Ong t. adalah singkatan bagi tarikh dan halaman yang dirujuk ialah 7. Bagi pengarang Melayu. Bagi hasil karya yang tahun terbitannya tidak dinyatakan. Contoh pelajar Sains: (Ahmat.Gaya Penulisan UMS Contoh pelajar Sains: Adams et al. 1998a) (Cheah. 1994. 21 .th. 1998b: 118) e. 1992: 23) f. maka hendaklah ditulis seperti berikut: Contoh pelajar Sains: (Cheah. Contoh pelajar Sains: (Ong t. 1998b) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Cheah. Sekiranya merujuk kepada penulis yang menghasilkan 2 karya atau lebih pada satu tahun tertentu. Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial: Adams et al. Elakkan dari merujuk rujukan sedemikian. boleh ditulis dengan nama pengarang sahaja. 1994: 35 d.: 7) *Nota: t.th. 1998a: 77) (Cheah.

1992.1. Bagi rujukan yang dibuat lebih daripada satu sumber pada satu tempat. Manakala pelajar sejarah mesti menggunakan sistem nota bawah sepenuhnya. sistem ini digunakan untuk memberi 22 .Gaya Penulisan UMS g.). Selain itu juga. rujukan tersebut dipisahkan dengan tanda koma (. 1998b: 15) h. 1998a: 25. 1997) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Ahmat. 1998a. Seventh-day adventist encyclopedia 1966: 45) 3.). Bagi rujukan tanpa pengarang. Mohd Sarim.2 Sistem Nota bawah/Nota hujung Peringatan– Pelajar gugusan sains sosial boleh menggunakan sistem nota bawah/nota hujung untuk membuat huraian atau penerangan selain daripada dalam teks. 1992: 12. . Mohd Sarim. ditulis seperti berikut: (Akta perancangan bandar dan desa 1976 (Akta 171). semua sumber rujukan itu hendaklah ditulis dan dipisahkan dengan tanda koma bertindih (. 1997: 25) Sekiranya rujukan dibuat daripada pengarang yang sama tetapi lebih daripada satu sumber. 1998b) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Cheah. 2001:3. Contoh pelajar Sains: (Ahmat. Contoh pelajar Sains: (Cheah. Sistem Nota bawah dan Nota hujung digunakan bagi disiplin tertentu untuk menerangkan sumber rujukan yang digunakan pada halaman teks tersebut ataupun di hujung setiap bab (Catatan akhir).

penerbit (.Gaya Penulisan UMS penerangan tentang sesuatu perkara dalam teks yang menjadi rujukan kepada pembaca. iaitu ibidem yang bermaksud pada tempat yang sama. iaitu Nama Pengarang (diengsot) (.) noktah.) koma. hendaklah dimasukkan halaman tersebut. iaitu masih menggunakan sumber sama dan tidak ada rujukan lain selepas nota bawah 1. halaman (. c.) koma. Jika rujukan berikutnya.) koma. 23 . tahun (.) koma.) koma. hendaklah ditulis Ibid. Format penulisan sistem nota bawah/nota hujung:Jenis Tulisan : Tahoma/ Arial Saiz Huruf : 10 Format : Justify Butiran catatan bawah disusun mengikut tertib. tempat (:) noktah bertindih. judul-italic (. (apabila halamannya sama) dan apabila halaman yang berlainan. edisi (. Penggunaan Ibid Singkatan ibid berasal daripada perkataan Latin.

1 ______________________ Mohd Farid Linggi. hlm. Semasa beliau tinggal di asrama.2 Walau bagaimanapun bagi beliau telah berubah.Gaya Penulisan UMS Contoh ayat dalam teks: .3. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 2. 24 .9. Contoh penulisan nota bawah dan penggunaan Ibid. Ibid... 63. Ibid. Kehidupan Dalam Tiga Dimensi..Penduduk di kawasan tersebut terdiri daripada subkumpulan etnik Gana1 yang mengamalkan kepercayaan adat... beliau telah terpengaruh dan terpikat dengan ajaran Kristian yang diajar oleh warden asrama tersebut. hlm. 1998. 3....

Negeri Sabah telah ditadbir sementara oleh British Military Administration1 (BMA) sehingga 15hb. cit. Ini bertujuan untuk memulihkan semula keamanan dan ketenteraman yang pada masa itu masih lagi berada dalam keadaan peperangan dan ketegangan antara kaum kesan peninggalan dasar pentadbiran tentera Jepun. far beyond more repair.Setelah berjaya di tawan semula dari tentera Jepun.1.. It is because of this nearly total destruction that Sandakan now appears a new town in spite of its hundred years old history4. Di bawah pentadbiran BMA. Perkataan ini digunakan apabila sumber rujukan yang digunakan oleh penulis tidak lagi berturutan. Berasal daripada perkataan Latin opere citato yang bermaksud dalam karya tersebut. keamanan dan ketenteraan di Negeri Sabah telah dapat dipulihkan dalam tempoh yang singkat.. perdagangan dan pelabuhan yang terpenting semasa pentadbiran BNBCC telah terjejas teruk akibat Perang Dunia kedua. Contoh: . cit. Sandakan yang pernah menjadi pusat pentadbiran. Kebanyakan penduduk yang melarikan diri ke kawasan pedalaman semasa pentadbiran tentera Jepun telah kembali semula ke pusat-pusat bandar yang ditinggalkan semasa Perang Dunia Kedua. Penggunaan op. Where ever we look there is destruction. Sir Edward Twinning3 yang telah dilantik oleh Kerajaan British menjadi gabenor Negeri Sabah (Borneo Utara) yang pertama selepas tamatnya Perang Dunia Kedua telah menggambarkan kemusnahan bandar Sandakan seperti berikut: No town in the world wear the wounds of war more terribly and more honourably than does Sandakan.Gaya Penulisan UMS 3. Julai 19462. Perkataan op. 25 .

hlm.M. Singapore:Malaya Publishing House. cit.. including Jesselton. Juga lihat H. H.. op. were now almost non-existent. Sabah The Land Below The Wind. Bhd. Julai 1946. as the end of the war approached. Bhd. Sandakan and Labuan towns had been completely destroyed and others. dalam teks: 1 _____________________ Untuk penjelasan lanjut..M.Communition never good.. 26 . op..006 melalui North Borneo Order in Council7 pada 10hb.. bridges had been blown up5 Kemusnahan besar yang dialami oleh Negeri Sabah telah menyebabkan pentadbiran BNBCC telah menyerahkan Negeri Sabah kepada Kerajaan British dengan pampasan sebanyak £1. 1965. hlm.M. Kuala Lumpur: Percetakan Nan Yang Muda Sdn. The general health of the population had suffered from malnutritim and lack of drugs. 2 3 4 5 6 7 Ibid.M. 18. Baker. hlm 31-32. Sabah The First 100 Years.000. 197. 1982. hlm.North Borneo was more heavily damaged in the war than any other British Colony. 1988. Baker. hlm. Cecilia Leong. heavilly damaged. cit.Gaya Penulisan UMS Sementara itu.. “Sandakan One Hundred Years 1879-1979”. (tiada tahun & tiada penerbitan)... Such roads as had existed had been damaged by Japanese heavy and tracked vehicles and. 33. Baker seperti berikut: The general situation was at first chaotic and one of the essential needs was the situation of law and order.. cit... 37. Contoh penulisan nota bawah dan penggunaan op. kemusnahan Negeri Sabah akibat Perang Dunia Kedua telah dijelaskan oleh H. Sabah The first Ten Years As A Colony 1946-1956..4000. op. 14 H.. Kota Kinabalu: Foto Technik Sdn. Baker. Supriya Bhar. hlm.. sila lihat Peter Chay. cit. Peter Chay.

Perkataan “LAMPIRAN” diletakkan di sudut atas sebelah kanan (santak kanan) Format: Huruf Saiz Huruf Selang Baris Susunan tesis/disertasi : Tahoma/Arial : 11 : Satu (1) Langkau :Disusun mengikut urutan muka surat 27 . laporan-laporan berkaitan. surat. data mentah.2 Lampiran-lampiran Lampiran mengandungi borang soal selidik. program komputer dan sebagainya.Gaya Penulisan UMS 3. peta. foto. Setiap lampiran harus disertakan tajuk. statistik.

696)* Model 3: KEWANGAN = 1.084)* (5.4461 IBR 7 DAY – 0.48AVR3MTH (-3.384TBIL3MTH + (-5.335 – 0.403)* 0.575)* (-2.308TBIL3MTH + 0.988)* Model 2: HARTANAH = 0.824 – 0.055)* 28 .608 – 0. Model 1: KLSECI = 0.3821BR7DAY (-3.Gaya Penulisan UMS Contoh: LAMPIRAN A Model indeks-indeks pasaran saham di Bursa Saham Kuala Lumpur.549AVR3MTH -0.934)* (3.274IBR7DAY (-2.

Tahun diterbitkan. sama ada dalam sistem pengarang-tarikh atau nota bawah atau nota hujung. Kerajaan Negeri Sabah. Colonial Office 874/1104 – War With Japan. Semua bahan yang dirujuk dan digunakan dalam sesuatu penulisan. 2. 874/466-Immigration.1 Rekod Kerajaan Yang Tidak Diterbitkan Contoh: 1. 1.O. Nama Penerbit. Rujukan disetiap hujung bab tidak diperlukan.Gaya Penulisan UMS FORMAT BIBLIOGRAFI Rujukan merangkumi semua sumber yang digunakan sebagai rujukan dalam penulisan tesis/disertasi. Bilangan Jilid (jika ada). Manakala rujukan untuk laman Web/e-mel tidak melebihi daripada 5% daripada rujukan yang digunakan. Format menulis bibliografi seperti berikut: Saiz Huruf Jenis Huruf Selang Baris Selang Antara Rujukan : : : : 11 Tahoma/Arial Satu (1) Langkau (Single Spacing) Dua (2) Langkau (Double Spacing) Contoh menulis bibliografi: 1. Bilangan Edisi (jika ada). penyusun atau penyelenggara-jika berkaitan). Memorandum Persefahaman Antara Kerajaan Negeri Sabah dan The Summer Institute of Linguistics. 29 . hendaklah dimasukkan ke dalam bahagian ini.2 C. Setiap rujukan yang digunakan mestilah disusun mengikut abjad. Dokumen Rasmi yang Tidak Diterbitkan Contoh: 1. Sabah Second Agriculture Policy: 19992010. Tempat diterbitkan. Kota Kinabalu: Sabah Government Printers. Nombor muka surat (untuk artikel dalam jurnal atau bab dalam buku). 2. Setiap bibliografi ditulis seperti berikut: Nama Pengarang (nyatakan sama ada penyunting. Tajuk Penerbitan.

World Health Report 1998. (ed. .4 Fail-fail Arkib Contoh: 1.6 Akhbar Contoh: 1. 1986. M. KO-NELAYAN. A.Gaya Penulisan UMS 1. Fail Pejabat Daerah Beaufort PDB. 1.3 Laporan-Laporan Kerajaan Contoh: 1. 30 . 1987. No. Berita Harian. Jabatan Perangkaan Malaysia. North Borneo Central Archive.General. North Borneo Central Archive. 2002. 1998. 1992. 66 – Educational Policy of State-General. Annual Report Number 15.). L. World shrimp farming 2002. USA: Shrimp News International. 4 August 1992. R. A Report on Socio-Economic Survey of Fisherman at Kuala Penyu District. 1986.Borneo Fishing Company at Si Amil Island. 2. World Health Organization (WHO). 725. Parrish. Rosenberry. 2. 2. No. 3-21. firm helps utility with innovative plan. Los Angeles Times. 1. Kebangkitan Masyarakat Melayu. PERANGKAAN PERDAGANGAN LUAR SABAH. 1. 3.5 Fail-fail Jabatan Contoh: 1. 2. San Diego. 2 pp. 7/273/11 – Waran Peruntukan 1986.

A. 23-25 September. 1999. 1992.: Prospects for regional cooperation. H. 2003. Paper presented at the Nautilus Institute Workshop on Trade and Environment in Asia-Pacific. 2. Satu Kajian Permulaan. Kertas Projek Institut Teknologi MARA Cawangan Sabah. Kota Kinabalu. Primavera. Ahmat Adam. Kedudukan Saudara Kita di Sabah. Universiti Malaysia Sabah. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. 1994. East-West Centre Honolulu.9 Buku Contoh: 1. Anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sabah. Kuala Lumpur: Universiti Kebangsaan Malaysia. Shrimp farming in the Asia Pasific: Environmental and trade issues and regional cooperation. Ismail Abas. 2.8 Kertas Kerja Contoh: 1. 1. Philipines. C. Tesis Sarjana. Tarian-tarian Ritual Sabah. Bioindicators in River Quality Maganegemt. Zulkornain bin Yusof. 3.Kualiti Air. H. Bengkel Enviro-course 2002. 1996. 31 . Perbandingan morfologi Dolichoderus (Kumpulan thoracius) (HYMENOPTERA: FORMICIDAE) dari Sabah dan Semenanjung Malaysia serta potensi Dolichoderus sp.1989.Gaya Penulisan UMS 1. J. Anton. P. Fungsinya dan Masa Depannya. Cheong. (Tidak diterbitkan).7 Tesis/Latihan Ilmiah Contoh: 1. Badan Bahasa Sabah Dengan Kerjasama GAPENA dan Kerajaan Negeri Sabah. Sejarah dan Bibliografi Akhbar dan Majalah Melayu Abad Kesembilan Belas. (Kumpulan thoracius) Sabah sebagai agen kawalan biologi serangga perosak. 1. Kertas Kerja Dialog Borneo II. 12-16 September.

1985. Quantifying the vitamin K requirement of juvenile marine shrimp. In McVey. E. 3. 2000. Boca Raton: CRC Press.Y. 1. Preparation and use of Artemia as food for shrimp and prawn larvae. 2. 32 . J. S. J. P. J.R. D. 1. Termites. Appell.10 Ensiklopedia Contoh: 1. Penaeus monodon. volume 1. pp. Dhont.” JMBRAS. (ed. Bignell.N. In Calow. Coolier’s Encyclopedia. 798-868. Encyclopedia of Aquaculture. “Murut Depopulation and The Sipitang Lun Dayeh. H. 1993.S.12 Artikel Contoh: 1.D. Bin Nuh dan Oemar Bakry. pp 744-746. 3. J. Treece. (ed. Kabus Malam. Shrimp Culture. 1972. London: Macmillan Educational Company. Kuala Lumpur: Victory Agencies. Shiau.Gaya Penulisan UMS 2. CRC Handbook of Mariculture Crustacean Aquaculture 2nd edition.. New Delhi: Allied Publishers Ltd and Kluwer Academic Publishers. & Eggleton.11 Kamus Contoh: Abd. P. 289-313. Blackwell scientific. 2. Oxford.45 (2). Fuzzy set theory and its application. & Liu. R.) Encyclopedia of ecology and environmental management. (ed). Kamus Melayu-Arab-Inggeris. 1994. & Sorgeloos. P. 1996.1972. Zimmerman. P. Lavens. G. 2nd ed. 1. P. 1. 1996. 16.). with menadione. S. pp. 1998. vol. Journal of Nutrition 124:227-282. In Stickney. New York: John Wiley and Sons. Jakarta: Puncak Keris.13 Filem Contoh: Filem Cereka.

termasuk tarikh bahan tersebut dicetak. 33 . 1. .unu. L.Gaya Penulisan UMS 1. “Salvation Army International Headquaters” dlm. 2.salvation. “Sosio-ekonomi Penduduk Tempatan Pada Zaman Penjajah. Kampung Padas. www. Y.edu/unupress/unupbooks/uu14re/uu14re14. http//www.htm. Ketua Kampung Padas.14 Peta Contoh: Jabatan Pertanian Sabah.16 Responden Yang Ditemu Bual Contoh: Razak Janau. 1. & Byron.hk/www/what is salvation army/home. 1996. Brookfield. Peta Taburan Asosiasi Tanah.” 26 September 2003..Butiran bagi bahan rujukan elektronik hendaklah dicatat kesemua. 26 September 2004. The eastern Sundaland region of south-east Asia.15 Laman Web/E-mel Contoh: 1. Potter. 2002.org. Papar.Rujukan elektronik dari laman web persendirian tidak digalakkan melainkan dari pihak yang diiktiraf umum sebagai pakar atau pihak berkuasa atau mana-mana sumber rasmi. *Nota: . H. 74 tahun. Jalan Bukit.htm.

) Tempat Terbit (Bukan Negara) (:) Nama Penerbit(. Magurran. Tropical rainforest research-current issues. In Edwards. Johannesburg: Global Publisher. 2. S. Sabah. Terrestrial ants (Hymenoptera: Formicidea) of Poring. Berikan semua maklumat yang lengkap yang mengandungi butiran seperti berikut: Nama Pengarang (. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.Gaya Penulisan UMS FORMAT RUJUKAN Rujukan merupakan bahan yang dirujuk dalam teks sahaja.. Ahmad Fawzi Basri. Kinabalu Park. London. Bahan rujukan hendaklah disusun mengikut abjad. London: Croom Helm. Kluwer Academic Publishers. Monographiae biologicae (eds). M.) Judul Buku – condong (. Penyelenggara – jika ada(. Ford. W. Ecological diversity and its measurement.) Penyunting. & Arbain. Penterjemah. H. Booth. The International Jew. 1996. 117-123. 34 .) Format menulis rujukan seperti berikut: Saiz Huruf Jenis Huruf Selang Baris Selang Antara Rujukan Contoh menulis rujukan: a. Penyusun. C. A.) Bilangan Jilid – jika ada (. H. 1988. Temubual peribadi. 1997. S. Anonymous dan juga rujukan daripada internet tidak dibenarkan melainkan sumber rasmi dan EJurnal yang diperakui. 1991. Maryati. & Choy. Idris Salleh & Shafee Saad. Azizah. Bumi Kita Dipijak Milik Orang. Pengarang Bersama Contoh: 1. : : : : 11 Tahoma/Arial Satu (1) Langkau (Single Spacing) Dua (2) Langkau (Double Spacing) b. Mohd. pp. K. D. E.) Tahun Penerbitan (.) Edisi – jika ada (.) Nama Siri Buku dan Jilid atau Bilangan Dalam Siri – jika ada (. 2.. E. Pengarang Tunggal Contoh: 1.

Extractive Metallurgy.S. R. (ed). Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. Edisi Contoh: 1. R. e.). 2. 1980. Esei Sastera Dalam Pengajaran. d. Gilchrist. New York: Free Press. Alam Pensejarahan Dari Pelbagai Perspektif. Oxford: Pergamon Press. Karya Selenggaraan Contoh: Badriyah Haji Salleh & Tan Liok Ee (ed). Barnes. Karya Suntingan Contoh: Rose. 1989. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. J. Kuala Lumpur: International Law Book Service. Electoral Behavior: A Comparative Handbook. g.1974. 35 . f. 2001.Gaya Penulisan UMS c. London: Edward Arnold. Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 171).K. Estuarine Biology (2nd edition). 1996. Penyelidikan dan Pentadbiran Universiti. 1984. Karya dengan judul sahaja (Tanpa pengarang) Contoh: Akta. D. Kumpulan Kertas Kerja 2. (3rd edition). Karya Susunan Contoh: Hamzah Hamdani (ed.

2. 2003. 1980. Zainah Ahmad. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. Karya Dalam Jurnal Contoh: Mahani Musa. Perayaan Di Sabah. Politik Sabah Sebelum Penjajahan Jepun. Kerajaan Persekutuan. 3. Monograf Contoh: 1. Ariff. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. C. Teknologi Pengangkapan Ikan di Sabah. 1993. *Nota: Huruf tebal ialah nombor jilid dan nombor dalam kurungan ialah nombor keluaran dan diikuti dengan nombor halaman selepas noktah bertindih. k. Kertas Kadangkala Contoh: Sharifah Rofidah Habib Hassan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. *Nota: Jld.. Terj. K. 2. 1981. 2003. 1999. Kota Kinabalu: Usaha Baru. Monograf 3. Kuala Lumpur: Universiti Malaya. Malay Secret Societies in Penang: 1830s-1920s. 65(2):151-182. i. Karya Berbilang Jilid Contoh: Ensiklopedia Pembangunan Sabah.Gaya Penulisan UMS h. Journal of The Malaysian Branch of The Royal Asiatic Society. l. Kertas Kadangkala Bil. Mohammad Raduan Mohd. 36 . Bil. 6. j. Karya Terjemahan Contoh: Wheare. Siri Dokumentasi Akademi Pengajian Melayu. Jld. Khazanah. Bermaksud Jilid.

Jones. East Malaysia.42.). 2000. Pendatang Asing Di Sabah. UMS. Ismail Haji Ibrahim. Karya Dalam Pascasidang Contoh: 1. *Nota: Nama Pengarang (. Bernard. July 10-14. T. R.. M.Gaya Penulisan UMS m. R.) n. Homathevi. Bab Dalam Buku Contoh: 1. & Ridzwan. In Mohamed. 56-52.. D. A. Tropical in Sabah. 2000. Dalam Sharifah Habib Hasan dan Zainah Ahmad (ed. Proceedings of sixth biennial Borneo research conference. pp. conservation and land. Kota 3. Rastrelliger Sabah. Borneo 2000: Proceedings of the Sixth Biennial Borneo Research Conference. 2000. Abdul Halim (ed. Berita/Rencana Dalam Akhbar Contoh: New Straits Times. 1998. 2003. Senario Seni Lukis Sabah: Stail dan Tema. Ecosystem Research Kinabalu:ums. hlm. G. New Straits Times. P. 2000. Borneo 2000: environment.. 3 October: 9. 31. H. 2. Sabihah Osman.). Mustafa.) Nama Akhbar (. 2. Sabah. Termites (Insecta: Isoptera) Fauna of Danum Valley Conservation Area. 18-38. Eggleton. o..) Tajuk Berita/ Rencana (. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Kuching Sarawak.. & Davies. R.). Sabah dalam Perluasan Pasaran. mackerel.) Hari/Bulan (:) Halaman (. Kesan Politik. 557-586. S. 2001. 37 .) Tahun (. Sabah to Tap Potential in Health Tourism. hlm.. From west coast of M. Tawau: Pusat Kegiatan Ekonomi Orang Jepun. Maryati. (eds. Zaki Tahir. Nucleic acid profiles in Kanagurta. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah.

1800-1990: The Transition to Modern Economic Growth. Kuala Lumpur: Universiti Malaya. Singapura: Shaw Brother. 2. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. Laporan dan Minit Mesyuarat Contoh: Minit Mesyuarat Seminar Pascasiswazah. Sabah. 2001. Perkembangan Mazhab-mazhab Agama Kristian di Sabah. 5 Jun. Orang Bajau Pulau Omadal. s. Filem cereka. 38 . Hampshire: Macmillan Press. P. Aliran 20 (10:33) q. 2000. Sabah: Satu Kajian Tentang Sistem Budaya. Filem Contoh: Ramlee. Tesis/Disertasi Contoh: 1. Laksamana Do Re Mi. Yap Beng Liang. Drabble. Mat Zin bin Mat Kib. Ulasan buku J. Minit Mesyuarat Seminar Pascasiswazah. Filem dan Karya Muzik i. Sarawak native blockade pulp mill project. Pusat Pengajian Pascasiswazah Universiti Malaysia Sabah Kali Pertama. t. H. An Economic History of Malaysia. Journal of The Malaysian Branch of The Royal Asiatic Society 124(1):111-114. Karya Dalam Majalah Contoh: Aliran. 2000. Sekolah Sains Sosial. c. Kertas Kerja.Gaya Penulisan UMS p. 1962. 1977. Ulasan Buku Contoh: Badriyah Haji Salleh. r. Kota KInabalu. 2000. 2002.

Slaid. vii. CD-Rom Contoh: MacRae. Tuaran. Temubual Contoh: Stephens. v. Filem Dokumentari. 39 .dfadeplu. J. 25 Mei. iv. Bahan Rujukan Elektronik Contoh: 1. Universiti Malaysia Sabah. Santiago: Delta Music Incorporated. 1986. Menangkap Ketam Batu di Mengkabong. Introduction to Research Design and Statistic. Dicetak 13 September 2002. CD Leicester: British Pshychological Society. Sekolah Sains Sosial. “Keputusan Mahkamah Internasional atas Permohonan Intervensi Pemerintah Filipina dalam Kasus Pulau Sipadan dan Ligitan” (atas talian) http://www. Kegiatan Mubaligh Kristian di Sabah. Temu bual. Lambaian Kasih dalam Citra Malaysia. Chorus dan Orkestra.htm. 1998. Jabatan Muzium Sabah. Kassim Masdor (konduktor). 1968. 1995. 1976. Sabah. S. Slaid Contoh: Pugh-Kitingan. Jenis-jenis Tarian Masyarakat Peribumi Sabah. vi. Laserlight Series 12036. B. iii. Video Contoh: Muzium Sabah.go.Gaya Penulisan UMS ii.id/policy/releases/2002/pr56-251001. Karya Muzik Contoh: Johari Salleh.

Butiran bagi bahan rujukan elektronik hendaklah dicatat kesemua. 2002. *Nota: .htm.Rujukan elektronik dari laman web persendirian tidak digalakkan melainkan dari pihak yang diiktiraf umum sebagai pakar atau pihak berkuasa atau mana-mana sumber rasmi. L.. termasuk tarikh bahan tersebut dicetak.unu. Y. www.edu/unupress/unupbooks/uu14re/uu14re 14. Potter.Gaya Penulisan UMS 2. Brookfield. H. . 40 . The Eastern Sundaland region of south-east Asia. & Byron.

Bahagian tulang belakang tesis tebalnya kurang 25mm wajib mengandungi perkara-perkara berikut mengikut tertib. Nama Pengarang (memanjang) Nama Ijazah (melintang) Tarikh Tahun Viva (melintang) Singkatan Nama Universiti (melintang) : : : : Tahoma/Arial Tahoma/Arial Tahoma/Arial Tahoma/Arial 41 .2 Bahagian Tulang Belakang Tesis a.1 Muka Kulit Bahagian Depan Tesis Bahagian kulit depan mengikut tertib. Bahagian tulang belakang tesis tebalnya lebih 25mm mengandungi perkara-perkara berikut mengikut tertib. Nama Pengarang (memanjang) Nama Ijazah (memanjang) Tarikh Tahun Viva (memanjang) Singkatan Nama Universiti (memanjang) : : : : Tahoma/Arial Tahoma/Arial Tahoma/Arial Tahoma/Arial 16 16 16 16 wajib 16 16 16 16 b.Gaya Penulisan UMS FORMAT KULIT DAN PENJILIDAN 1. Tajuk Tesis Nama Calon Nama Sekolah Nama Universiti Tarikh Tahun Viva Warna Kulit Warna Huruf Logo Jenis Kulit tesis wajib mengandungi perkara-perkara berikut : : : : : : : : : Tahoma/Arial 18 Tahoma/Arial 18 Tahoma/Arial 18 Tahoma/Arial 18 Tahoma/Arial 18 Biru gelap Emas Tidak dibenarkan Keras 1.

Gaya Penulisan UMS 1. a. 42 . Contoh tesis yang tebalnya kurang 25mm.3 Penjilidan Tesis dijilid secara Jahit Kekulit dan bermuka kulit keras di bahagian depan dan belakang.

43 . Contoh tesis yang tebalnya melebihi 25mm.Gaya Penulisan UMS b.

Contoh tesis yang disediakan lebih daripada satu jilid. 44 .Gaya Penulisan UMS c.

Gaya Dewan (edisi ketiga). 1995. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 1995. Preparing Dissertations and Thesis. 1997. Belmont : Wadsworth Publishing Company. John W. e. Bagi tujuan Pemeriksaan Lisan perlu diserahkan sebanyak 5 naskhah. London: Kogan Page Cavina. c. d. Setelah pembetulan perlu diserahkan sekurang-kurangnya 4 naskah kepada PPPS dan PPPS akan menghantar kepada SPIU dan Perpustakaan. 1994. RUJUKAN Allison. Gaya Dewan. London: SAGE Publications. Limited. f. 45 . Kristan. b. Creswell. B. Tempoh penyerahan Notis Tesis/Disertasi perlu diselaraskan. Pemeriksa Dalam dicadangkan oleh SPIU dari kalangan tenaga akademik UMS yang berkaitan dengan bidang tesis calon. Jawatankuasa Pascasiswazah (JPSPIU) mencadangkan nama Pemeriksa Luar dan Dalam serta Ahli Jawatankuasa Viva Voce dalam borang PPPSUMS13/2004. 1998. Critical Thinking and Writing: A Developing Writesr’s guide with readings. Panduan Menulis Tesis Gaya UKM (edisi keenam). Gaya UKM.Gaya Penulisan UMS PENYERAHAN TESIS Setiap pelajar harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak Pascasiswazah seperti berikut: a. Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches. Calon Pascasiswazah hendaklah menyerahkan Notis Penyerahan Tesis/Disertasi (Borang PPPSUMS 13/2004) dalam tempoh 3 bulan sebelum tarikh penyerahan tesis. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Berikut adalah prosedur penandaan pruf. supaya tidak mengelirukan golongan pelajar. Tanda Pruf Cara Penandaan di dalam Teks 46 .Gaya Penulisan UMS LAMPIRAN A TANDA PRUF DAN CARA PENANDAAN DALAM TEKS Kerja pruf bertujuan untuk menyemak penulisan ilmiah pelajar. Penyelia diminta agar merujuk kepada sistem penandaan pruf.

Gaya Penulisan UMS Tanda Pruf Cara Penandaan di dalam Teks 47 .

Gaya Penulisan UMS Tanda Pruf Cara Penandaan di dalam Teks 48 .

Gaya Penulisan UMS Tanda Pruf Cara Penandaan di dalam Teks 49 .

v. Metodologi Kajian Bibliografi/Rujukan iii. Hipotesis Kajian c. ii. 50 .Merupakan ulasan kajian lepas atau terdahulu yang berkaitan dengan penyelidikan. Tajuk Kajian Pengenalan: a. Hasil Yang Diharapkan d. Objektif Kajian Sorotan Kajian Lepas / Sorotan Literatur .Gaya Penulisan UMS LAMPIRAN B PERKARA-PERKARA YANG DIPERLUKAN DALAM MENULIS CADANGAN PENYELIDIKAN i. iv. Permasalahan Kajian b.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful