Gaya Penulisan UMS

MUKADIMAH
Garis panduan ini diadakan sebagai menyelaras panduan dikalangan pelajar dalam menyediakan penulisan tesis dan disertasi. Panduan ini menjelaskan keperluan minimum format dalam menyediakan tesis dan disertasi. Garis panduan ini boleh digunakan bersama kaedah penulisan mengikut disiplin kajian.

ETIKA PENYELIDIKAN
Plaglarisme merupakan idea-idea atau perkataan-perkataan daripada karya orang lain yang telah diterbitkan dan digunakan dalam penulisan seseorang tanpa mencatatkan penghargaan kepada penulis asalnya. Penggunaan idea atau perkataan-perkataan orang lain mesti diakui setiap satunya dengan jelas dalam teks. Sebarang penggunaan perkataan sebenar dari orang lain harus diakui dengan menggunakan tanda petik (“……..”) serta dengan menyatakan sumbernya di dalam teks.

PANDUAN UMUM
1. Kertas Saiz A4 (210cm x 297cm) Kertas Simili 80gm Warna putih

2.

Jenis Huruf Tahoma ataupun Arial

* Nota: Hanya menggunakan satu jenis huruf sahaja sepanjang penulisan teks.

1

Gaya Penulisan UMS

TERTIB SUSUNAN TESIS
Tajuk pada helaian pertama Pengakuan Penghargaan Abstrak (Bahasa Melayu) Abstrak (Bahasa Inggeris) –Tulisan dicondongkan (Italic) Kata Kunci Isi Kandungan Senarai Rajah Senarai Jadual Senarai Singkatan Senarai Simbol Senarai Glosari Bab (Bab 1 hingga bab ……) Rujukan/Bibliografi Lampiran (LAMPIRAN A, LAMPIRAN B…..) Nota: Mungkin ada di antara perkara yang tercatat ini tidak diperlukan dalam tesis/disertasi anda.

PENULISAN TESIS/DISERTASI
1. Jumlah Perkataan Dalam Tesis a. Secara Penyelidikan Tesis Doktor Falsafah Tesis Sarjana/Sarjana Falsafah b. Secara Kerja Kursus Disertasi Doktor Falsafah Disertasi Sarjana : Tidak melebihi 100,000 patah perkataan : Tidak melebihi 60,000 patah perkataan : Tidak melebihi 60,000 patah perkataan : Tidak melebihi 20,000 patah perkataan

* Nota: Jumlah perkataan yang dimaksudkan ialah perkataan dalam teks sahaja iaitu tidak termasuk jadual, rajah, nota kaki dan lampiran. Jumlah ini adalah panduan sahaja. Sesetengah tesis/disertasi mungkin tidak memerlukan jumlah sebanyak itu atau memerlukan lebih daripada jumlah tersebut.

2

Gaya Penulisan UMS

STRUKTUR TESIS

Pada asasnya setiap Tesis dan disertasi terbahagi kepada 3 bahagian utama iaitu: 1. Pendahuluan 2. Kandungan teks 3. Bahan Tambahan 1. Pendahuluan Setiap pendahuluan mengandungi dan disusun seperti berikut: 1.1 Tajuk Tesis/Disertasi – Pelajar perlu memasukkan nama calon, tajuk tesis /disertasi yang diluluskan oleh senat, nama sekolah dan tahun viva.

1.2

Muka Hadapan Bahagian ini memerlukan sebanyak 2 halaman yang mana halaman kedua pelajar harus memasukkan kenyataan ”....TESIS/DISERTASI INI DIKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEHI....” Format penulisan adalah seperti berikut: Tajuk Tesis Nama Calon Nama Sekolah Tahun Viva Saiz Tulisan :Tajuk tesis jika lebih daripada satu baris ditulis dalam bentuk centre. : Nama penuh calon mengikut kad pengenalan (centre) : Sekolah di mana calon mendaftar (centre) : Tahun Viva Voce (centre) : 18 (Huruf Besar)

Nota: *Sila potong mana yang tidak berkenaan.

3

Gaya Penulisan UMS

Contoh:

SATU KAJIAN ETNOGRAFI: MASYARAKAT KADAYAN DI SIPITANG, SABAH.

INTAN AZIRAH ABDUL RAHMAN

SEKOLAH SAINS SOSIAL UNIVERSITI MALAYSIA SABAH 2006

4

Gaya Penulisan UMS

Contoh:

SATU KAJIAN ETNOGRAFI: MASYARAKAT KADAYAN DI SIPITANG, SABAH.

INTAN AZIRAH ABDUL RAHMAN

TESIS INI DIKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEHI IJAZAH SARJANA/DOKTOR FALSAFAH*

SEKOLAH SAINS SOSIAL UNIVERSITI MALAYSIA SABAH 2006
5

Format Abstrak adalah seperti berikut: Saiz Huruf :11 Selang Baris : Satu (1) langkau Jumlah Perkataan :Ditulis dalam satu perenggan dan satu muka surat sahaja dan tidak melebihi 500 patah perkataan untuk tesis dan 250 patah perkataan untuk disertasi. Begitulah sebaliknya.4 1. 6 . hasil yang diperolehi serta sedikit pernyataan dalam kajian. Jika tesis/disertasi ditulis dalam Bahasa Melayu. 1..5 Abstrak (Dalam Bahasa Melayu) Dalam penulisan tesis/disertasi hendaklah ditulis dalam dua bahasa iaitu Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. Penulisan abstrak perlu dimasukkan isu utama kajian. * Nota: Bagi abstrak Bahasa Melayu tidak mempunyai tajuk.. kaedah yang digunakan semasa menjalankan kajian.Segala nukilan. Hanya abstrak Bahasa Inggeris sahaja yang mempunyai tajuk dan dicondongkan. Setiap abstrak mempunyai kata kunci. mesti didahului dengan abstrak dalam Bahasa Melayu dan diikuti dengan abstrak dalam Bahasa Inggeris yang dicondongkan (Italic)..... Biasanya 5 kata kunci sahaja. Dedikasi tidak dibenarkan..Gaya Penulisan UMS 1.3 Pengakuan Pelajar perlu memasukkan kenyataan ”.” Penghargaan Pelajar boleh merakamkan penghargaan kepada orang perseorangan ataupun pertubuhan/persatuan yang membantu dalam melakukan kajian dan digalakkan supaya tidak panjang. ringkasan dan rujukan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.

7 .Gaya Penulisan UMS Contoh abstrak Bahasa Melayu: ABSTRAK Penulisan mengenai pembangunan industri hiliran berasaskan perikanan di negeri Sabah oleh para sarjana tempatan lebih menumpukan kepada persoalan di peringkat “hulu” sahaja seperti status sumber marin. jumlah pendaratan sumber marin. kepelbagaian spesis marin dan lain-lain lagi. taraf sosioekonomi komuniti nelayan.... teknologi menangkap ikan. Penulisan mengenai pembangunan industri perikanan di peringkat “hiliran” seringkali dipinggirkan dan tidak mendapat tempat yang sewajarnya.. peranan golongan pemodal. bilangan nelayan dan bot menangkap ikan.

Hence.Gaya Penulisan UMS Contoh abstrak Bahasa Inggeris: ABSTRACT THE HISTORICAL DEVELOPMENT OF THE DOWNSTREAM INDUSTRY BASED ON FISHERIES IN SABAH. These writings have attempted to answer questions such as: the status of marine sources. which have occasionally been marginalized…… 8 . this has affected the attention on the issues at the “downstream” level. varieties of marine species and other topics which are related and geared towards “upstream” issues. Writings by local scholars on the development of the downstream industry based on fisheries in the state of Sabah have been limited and basically are more focused on the “upstream” level of the fishery industry. due to the focus towards study on the development of the fishery industry at the “upstream” level. 1786-2000. the sosio-economic level of fishermen in their community.

9 . permasalahan 1. Contoh: Masyarakat akademik. bab dan pecahan bab kecil yang utama hendaklah disenaraikan dan disusun mengikut tertib. peribumi.Gaya Penulisan UMS 1. Jumlah kata kunci hendaklah tidak melebihi dari lima (5) perkataan atau rangkai kata.6 Kata Kunci Kata kunci ialah perkataan atau ungkapan penting yang boleh memberi gambaran ringkas dan menyeluruh tentang tesis tersebut.7 Isi Kandungan Semua tajuk. kemiskinan. Kata kunci terdiri daripada satu perkataan atau ungkapan yang tidak melebihi tiga perkataan.

Gaya Penulisan UMS Contoh: ISI KANDUNGAN M/S TAJUK PENGHARGAAN ABSTRAK i ii iii iv v vi vii viii 1 1 1 2 ABSTRACT SINGKATAN ISI KANDUNGAN SENARAI RAJAH SENARAI JADUAL BAB 1: PENGENALAN 1. PENGENALAN KEPADA TEMPLAT GAYA UMS MENDAPATKAN TEMPLAT PENGGUNAAN TEMPLAT 1.2. 1.1.1.1.1. 10 .

beserta dengan muka surat. gambar rajah atau gambar foto mengikut susunan tertibnya dalam teks tesis atau disertasi.8 Senarai Rajah Bahagian ini menyenaraikan kesemua rajah. Susunan senarai rajah haruslah mengikut susunan dalam teks. sketsa. Bagi Pelajar Sains Sosial: Tajuk Sumber :Di bahagian atas :Di bahagian bawah rajah Bagi Pelajar Sains: Tajuk Sumber :Di bahagian bawah rajah :Di bahagian bawah tajuk rajah 11 . gambar rajah. contengan. gambar.Gaya Penulisan UMS 1. foto. lukisan atau ilustrasi dan gambar foto. Rajah membawa maksud graf.

Sumber: Jabatan Pemetaan Sabah. 12 .Gaya Penulisan UMS Contoh Rajah Bagi Pelajar Sastera (Sains Sosial): Rajah 1.2 : Rizab Sungai tidak Mengikut Liku-liku Sungai.

2 : Rizab Sungai tidak Mengikut Liku-liku Sungai Sumber: Jabatan Pemetaan Sabah 13 .Gaya Penulisan UMS Contoh Rajah Bagi Pelajar Sains: Rajah 1.

Gaya Penulisan UMS 1. Bahagian ini menyenaraikan jadual mengikut susunan tertibnya dalam teks tesis atau disertasi. Susunan senarai jadual haruslah mengikut susunan dalam teks. Pelajar Sains Sosial: Tajuk Sumber :Di bahagian atas :Di bahagian bawah jadual 14 .9 Senarai Jadual Bahagian ini berupa senarai daftar atau maklumat yang diringkaskan.

1991 dan 1996 mengikut jantina dan lokasi Sumber: Banci Penduduk Tahun 2000 15 .1: Kadar literasi/kebolehan membaca.Gaya Penulisan UMS Contoh Jadual Pelajar Sains dan Sastera: Jadual 1.

Gaya Penulisan UMS 1.11 Glosari Glosari ialah senarai istilah/perkataan yang digunakan dalam teks yang mempunyai erti khusus sesuatu bidang ilmu pengetahuan.10 Senarai Simbol/Singkatan (Jika ada) o o Senarai ini diletakkan selepas senarai rajah dan senarai jadual. Kandungan teks tesis dan disertasi Kandungan teks tesis dan disertasi tidak mempunyai satu format yang tetap. Lazimnya dalam kandungan teks tesis dan disertasi perlu ada perkara-perkara berikut: Penaipan Teks Saiz Huruf Teks Saiz Huruf Tajuk Wajib (huruf besar) : : 11 12 (Bold) 16 . Contoh: AFC Komunikasi Secara Efektif USIA United Sabah Islamic Association WHO World Health Organisation 1. Susunan terpulang kepada penyelia dan pelajarnya. Contoh untuk gugusan Sains: Agranulosit Blastofor Dendrit Diastol Sejenis sel darah putih tanpa granul sitoplasma Lekukan pada gastrula pada peringkat awal embrio Neuron yang menalar impuls Tempoh rehat semasa satu kitar kardium Contoh untuk gugusan Sastera/Sains Sosial: Baptis Ekstrinsik Interpersonal Korelasi Upacara mengkristiankan seseorang melalui upacara permandian Berasal atau bertindak dari luar Hubungan sesama manusia Hubungan atau kaitan secara timbal balik 2. Perkataan hendaklah disusun mengikut abjad.

:Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris. kanan dan bawah. (Bahasa asing dalam teks hendaklah dicondongkan/Italic) : Hitam :Cetakan dotmatrix tidak dibenarkan 17 . :Mengekalkan dengan satu format :1½ inci/38mm dari birai kiri 1 inci/25mm dari birai atas.Gaya Penulisan UMS Saiz Huruf Subtajuk (huruf kecil) Saiz Huruf Nota Bawah (jika digunakan) Selang Baris Perenggan : : 11 (Bold) 10 Nomboran Muka Surat Margin Bahasa Warna Huruf Cetakan :2 langkau (double spacing) Langkau 1 baris untuk Nota Bawah :Perenggan pertama dimulakan di sebelah kiri sekali. Perenggan seterusnya dimulakan selepas ketukan yang ke-12 (1 Tab).

Gaya Penulisan UMS Contoh: 25mm dari birai atas. SOROTAN LITERATUR 2. Banyak change sudah berlaku……. Muka surat 25mm dari birai bawah 36 18 .1. Pendahuluan 25mm dari birai kanan. Universiti Malaysia Sabah (UMS) ditubuhkan pada 24 November 1994……. BAB 2 38mm dari birai kiri. Perenggan baru dimulakan dengan 12 ketukan atau 1 tab Sesi 1996/97 merupakan sesi kedua kewujudan UMS..

7 Cadangan Bahagian ini tidak wajib dan hanya dimasukkan jika difikirkan sesuai dengan kajian.1 Rujukan Teks Dalam Tesis/Disertasi Rujukan ini ialah untuk menghargai karya penulis yang menjadi sumber rujukan berkenaan disamping memudahkan penulis atau pembaca berikutnya mengetahui sumber yang telah digunakan dalam sesuatu penulisan. Perbincangan Bahagian yang menghuraikan mengenai hasil kajian dan analisis kajian yang dilakukan oleh penyelidik. Hasil Hasil merupakan keputusan yang diperolehi dan dibentangkan dalam penulisan teks.1 Pengenalan Pengenalan meliputi latar belakang. 3. objektif dan hipotesis.Gaya Penulisan UMS 2.6 2. Terdapat 2 sistem rujukan dalam sesebuah tulisan iaitu: 19 . Sorotan Literatur Satu bahagian yang mengandungi huraian kajian-kajian lepas yang berkaitan dengan topik kajian. Bahan Tambahan Bahan tambahan terdiri daripada: 3. Kesimpulan Setiap bab yang mempunyai pengenalan harus mempunyai penutup yang menyimpulkan hasil perbincangan dalam bab itu. pernyataan masalah kajian.5 2. Metodologi Satu bahagian yang menghuraikan dengan mendalam kaedah-kaedah dan tatacara yang digunakan oleh penyelidik dalam membuat kajian.4 2.3 2.2 2. 2.

hendaklah ditulis seperti berikut: Contoh pelajar Sains: (Williams. hendaklah ditulis nama pengarang pertama diikuti dengan perkataan et al. 1965: 34) b.. Sekiranya penulis merujuk kepada halaman tertentu. E.N. Contoh: a. halaman tersebut hendaklah dinyatakan selepas tanda noktah bertindih (:) yang diletakkan selepas tahun terbitan.) hendaklah ditulis dalam teks seperti berikut: - - 20 . Rujukan hendaklah diletakkan dalam kurungan. Jika nama pengarang pada permulaan ayat. S. Jika lebih dari dua orang pengarang.Gaya Penulisan UMS 3.L. hendaklah ditulis seperti berikut: Contoh pelajar Sains: Williams (1965) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial: William (1965:34) c. M. 1965) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial: (Williams. (Misalnya nama pengarang pada judul. Sistem ini mengandungi sekurang-kurangnya dua perkara asas.J.1.C.Stephenson. & Kinoti S.1 Sistem pengarang-tarikh Peringatan -Pelajar gugusan sains dan sains sosial boleh menggunakan teknik sistem pengarang-tarikh sepenuhnya.Latham. nama keluarga sahaja digunakan. Jika nama pengarang pada pertengahan atau akhiran ayat. iaitu pengarang dan tahun terbitan. Bagi pengarang Barat atau yang mempunyai nama keluarga (surname). Adams.

1994: 35 d. adalah singkatan bagi tarikh dan halaman yang dirujuk ialah 7. 1998b: 118) e.th. Bagi pengarang Melayu. boleh ditulis dengan nama pengarang sahaja. Bagi hasil karya yang tahun terbitannya tidak dinyatakan. 1992) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Ahmat. Elakkan dari merujuk rujukan sedemikian.: 7) *Nota: t. 1998b) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Cheah. Contoh pelajar Sains: (Ong t. 1998a) (Cheah. maka hendaklah ditulis seperti berikut: Contoh pelajar Sains: (Cheah. Contoh pelajar Sains: (Ahmat. 1992: 23) f.) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Ong t. 21 . 1998a: 77) (Cheah. Sekiranya merujuk kepada penulis yang menghasilkan 2 karya atau lebih pada satu tahun tertentu. 1994.th.th. Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial: Adams et al.Gaya Penulisan UMS Contoh pelajar Sains: Adams et al.

1998b) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Cheah.1. rujukan tersebut dipisahkan dengan tanda koma (. Selain itu juga.). semua sumber rujukan itu hendaklah ditulis dan dipisahkan dengan tanda koma bertindih (. Sistem Nota bawah dan Nota hujung digunakan bagi disiplin tertentu untuk menerangkan sumber rujukan yang digunakan pada halaman teks tersebut ataupun di hujung setiap bab (Catatan akhir). 1992. 1997) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Ahmat.2 Sistem Nota bawah/Nota hujung Peringatan– Pelajar gugusan sains sosial boleh menggunakan sistem nota bawah/nota hujung untuk membuat huraian atau penerangan selain daripada dalam teks.Gaya Penulisan UMS g. 1998b: 15) h. Mohd Sarim. 1998a: 25. 1992: 12. sistem ini digunakan untuk memberi 22 . Mohd Sarim. Contoh pelajar Sains: (Ahmat. ditulis seperti berikut: (Akta perancangan bandar dan desa 1976 (Akta 171).). Seventh-day adventist encyclopedia 1966: 45) 3. Bagi rujukan tanpa pengarang. . Bagi rujukan yang dibuat lebih daripada satu sumber pada satu tempat. 1997: 25) Sekiranya rujukan dibuat daripada pengarang yang sama tetapi lebih daripada satu sumber. Contoh pelajar Sains: (Cheah. 2001:3. Manakala pelajar sejarah mesti menggunakan sistem nota bawah sepenuhnya. 1998a.

Gaya Penulisan UMS penerangan tentang sesuatu perkara dalam teks yang menjadi rujukan kepada pembaca. iaitu Nama Pengarang (diengsot) (.) koma.) koma. Format penulisan sistem nota bawah/nota hujung:Jenis Tulisan : Tahoma/ Arial Saiz Huruf : 10 Format : Justify Butiran catatan bawah disusun mengikut tertib. judul-italic (.) koma.) koma.) koma. hendaklah dimasukkan halaman tersebut. penerbit (. tempat (:) noktah bertindih. Penggunaan Ibid Singkatan ibid berasal daripada perkataan Latin. c. iaitu masih menggunakan sumber sama dan tidak ada rujukan lain selepas nota bawah 1.) noktah. tahun (. Jika rujukan berikutnya. halaman (. (apabila halamannya sama) dan apabila halaman yang berlainan. iaitu ibidem yang bermaksud pada tempat yang sama. hendaklah ditulis Ibid. 23 . edisi (.

. 1998. Semasa beliau tinggal di asrama. 1 ______________________ Mohd Farid Linggi.. Contoh penulisan nota bawah dan penggunaan Ibid.Gaya Penulisan UMS Contoh ayat dalam teks: ... Ibid. 63. beliau telah terpengaruh dan terpikat dengan ajaran Kristian yang diajar oleh warden asrama tersebut. 2.. Kehidupan Dalam Tiga Dimensi. hlm. 24 .3.. hlm.2 Walau bagaimanapun bagi beliau telah berubah. 3.Penduduk di kawasan tersebut terdiri daripada subkumpulan etnik Gana1 yang mengamalkan kepercayaan adat..9. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.. Ibid.

Where ever we look there is destruction. Ini bertujuan untuk memulihkan semula keamanan dan ketenteraman yang pada masa itu masih lagi berada dalam keadaan peperangan dan ketegangan antara kaum kesan peninggalan dasar pentadbiran tentera Jepun. keamanan dan ketenteraan di Negeri Sabah telah dapat dipulihkan dalam tempoh yang singkat. Sir Edward Twinning3 yang telah dilantik oleh Kerajaan British menjadi gabenor Negeri Sabah (Borneo Utara) yang pertama selepas tamatnya Perang Dunia Kedua telah menggambarkan kemusnahan bandar Sandakan seperti berikut: No town in the world wear the wounds of war more terribly and more honourably than does Sandakan. far beyond more repair. Negeri Sabah telah ditadbir sementara oleh British Military Administration1 (BMA) sehingga 15hb. Penggunaan op... cit. Julai 19462. Perkataan ini digunakan apabila sumber rujukan yang digunakan oleh penulis tidak lagi berturutan. Contoh: . Sandakan yang pernah menjadi pusat pentadbiran. Berasal daripada perkataan Latin opere citato yang bermaksud dalam karya tersebut.Gaya Penulisan UMS 3. Perkataan op. It is because of this nearly total destruction that Sandakan now appears a new town in spite of its hundred years old history4. Di bawah pentadbiran BMA. cit. 25 . perdagangan dan pelabuhan yang terpenting semasa pentadbiran BNBCC telah terjejas teruk akibat Perang Dunia kedua.1.Setelah berjaya di tawan semula dari tentera Jepun. Kebanyakan penduduk yang melarikan diri ke kawasan pedalaman semasa pentadbiran tentera Jepun telah kembali semula ke pusat-pusat bandar yang ditinggalkan semasa Perang Dunia Kedua.

Baker seperti berikut: The general situation was at first chaotic and one of the essential needs was the situation of law and order.North Borneo was more heavily damaged in the war than any other British Colony.. 37. Sabah The first Ten Years As A Colony 1946-1956.. 1965. The general health of the population had suffered from malnutritim and lack of drugs. hlm. bridges had been blown up5 Kemusnahan besar yang dialami oleh Negeri Sabah telah menyebabkan pentadbiran BNBCC telah menyerahkan Negeri Sabah kepada Kerajaan British dengan pampasan sebanyak £1. heavilly damaged. dalam teks: 1 _____________________ Untuk penjelasan lanjut. Bhd. including Jesselton.. cit...M.4000. Kuala Lumpur: Percetakan Nan Yang Muda Sdn. 197. hlm 31-32. as the end of the war approached. op. Baker. Singapore:Malaya Publishing House. cit... op. Bhd..006 melalui North Borneo Order in Council7 pada 10hb.Communition never good. Cecilia Leong. “Sandakan One Hundred Years 1879-1979”. Julai 1946. H. Baker.M. 33. cit.000. Contoh penulisan nota bawah dan penggunaan op. Baker. hlm. 1988.. hlm.. Kota Kinabalu: Foto Technik Sdn. Sabah The Land Below The Wind. Peter Chay. 14 H.. were now almost non-existent.. hlm. 26 . kemusnahan Negeri Sabah akibat Perang Dunia Kedua telah dijelaskan oleh H.. Juga lihat H. cit. hlm.. Supriya Bhar. op.M.M. 2 3 4 5 6 7 Ibid. 1982. Sandakan and Labuan towns had been completely destroyed and others. Such roads as had existed had been damaged by Japanese heavy and tracked vehicles and. sila lihat Peter Chay.Gaya Penulisan UMS Sementara itu.. 18. (tiada tahun & tiada penerbitan). Sabah The First 100 Years.

program komputer dan sebagainya. peta.2 Lampiran-lampiran Lampiran mengandungi borang soal selidik. data mentah. foto. Perkataan “LAMPIRAN” diletakkan di sudut atas sebelah kanan (santak kanan) Format: Huruf Saiz Huruf Selang Baris Susunan tesis/disertasi : Tahoma/Arial : 11 : Satu (1) Langkau :Disusun mengikut urutan muka surat 27 . laporan-laporan berkaitan. Setiap lampiran harus disertakan tajuk. surat. statistik.Gaya Penulisan UMS 3.

Model 1: KLSECI = 0.934)* (3.274IBR7DAY (-2.055)* 28 .696)* Model 3: KEWANGAN = 1.308TBIL3MTH + 0.335 – 0.549AVR3MTH -0.403)* 0.4461 IBR 7 DAY – 0.988)* Model 2: HARTANAH = 0.575)* (-2.Gaya Penulisan UMS Contoh: LAMPIRAN A Model indeks-indeks pasaran saham di Bursa Saham Kuala Lumpur.384TBIL3MTH + (-5.48AVR3MTH (-3.084)* (5.824 – 0.608 – 0.3821BR7DAY (-3.

Semua bahan yang dirujuk dan digunakan dalam sesuatu penulisan.Gaya Penulisan UMS FORMAT BIBLIOGRAFI Rujukan merangkumi semua sumber yang digunakan sebagai rujukan dalam penulisan tesis/disertasi.O. sama ada dalam sistem pengarang-tarikh atau nota bawah atau nota hujung. penyusun atau penyelenggara-jika berkaitan). Kerajaan Negeri Sabah. Bilangan Edisi (jika ada). 2. 874/466-Immigration. Tajuk Penerbitan. Kota Kinabalu: Sabah Government Printers. Sabah Second Agriculture Policy: 19992010. 1. Manakala rujukan untuk laman Web/e-mel tidak melebihi daripada 5% daripada rujukan yang digunakan. hendaklah dimasukkan ke dalam bahagian ini. Colonial Office 874/1104 – War With Japan.2 C. Rujukan disetiap hujung bab tidak diperlukan. Nama Penerbit. Dokumen Rasmi yang Tidak Diterbitkan Contoh: 1. 2. Tahun diterbitkan. Memorandum Persefahaman Antara Kerajaan Negeri Sabah dan The Summer Institute of Linguistics. Bilangan Jilid (jika ada). Setiap bibliografi ditulis seperti berikut: Nama Pengarang (nyatakan sama ada penyunting. 29 . Setiap rujukan yang digunakan mestilah disusun mengikut abjad. Tempat diterbitkan. Nombor muka surat (untuk artikel dalam jurnal atau bab dalam buku).1 Rekod Kerajaan Yang Tidak Diterbitkan Contoh: 1. Format menulis bibliografi seperti berikut: Saiz Huruf Jenis Huruf Selang Baris Selang Antara Rujukan : : : : 11 Tahoma/Arial Satu (1) Langkau (Single Spacing) Dua (2) Langkau (Double Spacing) Contoh menulis bibliografi: 1.

1. Los Angeles Times.).3 Laporan-Laporan Kerajaan Contoh: 1. 7/273/11 – Waran Peruntukan 1986. World Health Report 1998. World shrimp farming 2002. 1986. Fail Pejabat Daerah Beaufort PDB. 3.4 Fail-fail Arkib Contoh: 1. 1987. 1986.Borneo Fishing Company at Si Amil Island. 4 August 1992. Jabatan Perangkaan Malaysia. 2. 2. North Borneo Central Archive. Annual Report Number 15. R. 30 . A Report on Socio-Economic Survey of Fisherman at Kuala Penyu District. No.General. 1992. San Diego. A. M. 1998. L. KO-NELAYAN. 66 – Educational Policy of State-General. 725. PERANGKAAN PERDAGANGAN LUAR SABAH. USA: Shrimp News International. 2002. 2. North Borneo Central Archive.5 Fail-fail Jabatan Contoh: 1. (ed. Kebangkitan Masyarakat Melayu. . World Health Organization (WHO). 1. Rosenberry.6 Akhbar Contoh: 1.Gaya Penulisan UMS 1. firm helps utility with innovative plan. 2 pp. No. 3-21. 1. 2. Parrish. Berita Harian.

1996. Perbandingan morfologi Dolichoderus (Kumpulan thoracius) (HYMENOPTERA: FORMICIDAE) dari Sabah dan Semenanjung Malaysia serta potensi Dolichoderus sp. Fungsinya dan Masa Depannya. P. Kota Kinabalu.7 Tesis/Latihan Ilmiah Contoh: 1. A. 2. Sejarah dan Bibliografi Akhbar dan Majalah Melayu Abad Kesembilan Belas. Anton. 1994.Gaya Penulisan UMS 1. H. 3. 2003.: Prospects for regional cooperation. 23-25 September.8 Kertas Kerja Contoh: 1. Tarian-tarian Ritual Sabah. 1999. Badan Bahasa Sabah Dengan Kerjasama GAPENA dan Kerajaan Negeri Sabah. Primavera.9 Buku Contoh: 1. J. Shrimp farming in the Asia Pasific: Environmental and trade issues and regional cooperation. C. Paper presented at the Nautilus Institute Workshop on Trade and Environment in Asia-Pacific. Cheong. (Kumpulan thoracius) Sabah sebagai agen kawalan biologi serangga perosak. Tesis Sarjana. Kuala Lumpur: Universiti Kebangsaan Malaysia. Universiti Malaysia Sabah. East-West Centre Honolulu. 1992. Anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sabah. 31 . 1. Kertas Kerja Dialog Borneo II. (Tidak diterbitkan). Kertas Projek Institut Teknologi MARA Cawangan Sabah. Zulkornain bin Yusof. Kedudukan Saudara Kita di Sabah. Bengkel Enviro-course 2002.1989. Bioindicators in River Quality Maganegemt. Ahmat Adam. Satu Kajian Permulaan. 1. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. H.Kualiti Air. 2. Ismail Abas. Philipines. 12-16 September.

Termites.11 Kamus Contoh: Abd.Y. 3. with menadione. London: Macmillan Educational Company. Dhont.R. 32 . 1994. 2. Jakarta: Puncak Keris. & Sorgeloos. 2. Kamus Melayu-Arab-Inggeris. J. Preparation and use of Artemia as food for shrimp and prawn larvae. P. pp. Quantifying the vitamin K requirement of juvenile marine shrimp. 16. Fuzzy set theory and its application.12 Artikel Contoh: 1. 798-868. “Murut Depopulation and The Sipitang Lun Dayeh. volume 1. Shiau. Lavens. J. S.) Encyclopedia of ecology and environmental management. Shrimp Culture. Boca Raton: CRC Press.45 (2). In McVey. (ed. Blackwell scientific. Kabus Malam. 1996.1972. Encyclopedia of Aquaculture. P. (ed).S. 1972. P. J. 2000. P. 1993. pp 744-746. & Eggleton. Bignell. Oxford. 3. Treece. Penaeus monodon. New York: John Wiley and Sons. 1.13 Filem Contoh: Filem Cereka. Journal of Nutrition 124:227-282. 1. Zimmerman. (ed. Coolier’s Encyclopedia. P.). J. 289-313. R. vol. 1985.N. 2nd ed. 1.10 Ensiklopedia Contoh: 1. 1998.. pp.Gaya Penulisan UMS 2. New Delhi: Allied Publishers Ltd and Kluwer Academic Publishers. & Liu. H. Appell. Bin Nuh dan Oemar Bakry. S. In Stickney. D.D. In Calow. 1. 1996. CRC Handbook of Mariculture Crustacean Aquaculture 2nd edition. E. G.” JMBRAS. Kuala Lumpur: Victory Agencies.

*Nota: . Potter. 26 September 2004. & Byron.org. Jalan Bukit. “Sosio-ekonomi Penduduk Tempatan Pada Zaman Penjajah.htm.Butiran bagi bahan rujukan elektronik hendaklah dicatat kesemua. The eastern Sundaland region of south-east Asia. “Salvation Army International Headquaters” dlm.Gaya Penulisan UMS 1. 33 . 74 tahun. 1996. L. H.Rujukan elektronik dari laman web persendirian tidak digalakkan melainkan dari pihak yang diiktiraf umum sebagai pakar atau pihak berkuasa atau mana-mana sumber rasmi. 2.15 Laman Web/E-mel Contoh: 1.14 Peta Contoh: Jabatan Pertanian Sabah. http//www. 2002. Ketua Kampung Padas.unu. 1. Kampung Padas. 1.htm.16 Responden Yang Ditemu Bual Contoh: Razak Janau. Y. Papar. Brookfield. .edu/unupress/unupbooks/uu14re/uu14re14. www.” 26 September 2003.hk/www/what is salvation army/home. termasuk tarikh bahan tersebut dicetak.. Peta Taburan Asosiasi Tanah.salvation.

S. Temubual peribadi. Azizah. Bahan rujukan hendaklah disusun mengikut abjad. S. : : : : 11 Tahoma/Arial Satu (1) Langkau (Single Spacing) Dua (2) Langkau (Double Spacing) b.. In Edwards.) Edisi – jika ada (. Monographiae biologicae (eds). Mohd.) Nama Siri Buku dan Jilid atau Bilangan Dalam Siri – jika ada (. 1988. Penterjemah. Magurran. C. The International Jew.Gaya Penulisan UMS FORMAT RUJUKAN Rujukan merupakan bahan yang dirujuk dalam teks sahaja. M. Ford. D. Booth. A. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Penyusun. Pengarang Bersama Contoh: 1. pp. 2. Idris Salleh & Shafee Saad. Johannesburg: Global Publisher.) Tahun Penerbitan (. Sabah.) Penyunting.) Bilangan Jilid – jika ada (. & Choy. Ecological diversity and its measurement. H. Tropical rainforest research-current issues. H. & Arbain. K.) Tempat Terbit (Bukan Negara) (:) Nama Penerbit(.) Judul Buku – condong (. 1996.) Format menulis rujukan seperti berikut: Saiz Huruf Jenis Huruf Selang Baris Selang Antara Rujukan Contoh menulis rujukan: a. Berikan semua maklumat yang lengkap yang mengandungi butiran seperti berikut: Nama Pengarang (. Bumi Kita Dipijak Milik Orang.. Maryati. London. 1997. E. Penyelenggara – jika ada(. Terrestrial ants (Hymenoptera: Formicidea) of Poring. Kinabalu Park. Ahmad Fawzi Basri. Pengarang Tunggal Contoh: 1. London: Croom Helm. 1991. W. 2. 34 . E. Kluwer Academic Publishers. 117-123. Anonymous dan juga rujukan daripada internet tidak dibenarkan melainkan sumber rasmi dan EJurnal yang diperakui.

Gilchrist.K. R. Penyelidikan dan Pentadbiran Universiti. Oxford: Pergamon Press. e.S. Karya Suntingan Contoh: Rose. 1984. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. 1980. Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 171). Karya dengan judul sahaja (Tanpa pengarang) Contoh: Akta.Gaya Penulisan UMS c. Karya Susunan Contoh: Hamzah Hamdani (ed. 2001. D. Esei Sastera Dalam Pengajaran. 1989. (3rd edition). f. Karya Selenggaraan Contoh: Badriyah Haji Salleh & Tan Liok Ee (ed). 35 .1974. London: Edward Arnold. (ed). 2. Alam Pensejarahan Dari Pelbagai Perspektif. J. 1996. d. Kumpulan Kertas Kerja 2. g. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Estuarine Biology (2nd edition). Extractive Metallurgy. Edisi Contoh: 1.). R. Barnes. Kuala Lumpur: International Law Book Service. New York: Free Press. Electoral Behavior: A Comparative Handbook.

Teknologi Pengangkapan Ikan di Sabah. Kota Kinabalu: Usaha Baru. Kertas Kadangkala Contoh: Sharifah Rofidah Habib Hassan. 1981. Monograf Contoh: 1. 1993. i. 36 . Journal of The Malaysian Branch of The Royal Asiatic Society. 6. Karya Dalam Jurnal Contoh: Mahani Musa. 2003.. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Siri Dokumentasi Akademi Pengajian Melayu. 2. Ariff. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. Terj.Gaya Penulisan UMS h. 1980. 2. Bermaksud Jilid. 3. Kertas Kadangkala Bil. *Nota: Huruf tebal ialah nombor jilid dan nombor dalam kurungan ialah nombor keluaran dan diikuti dengan nombor halaman selepas noktah bertindih. Bil. Zainah Ahmad. Perayaan Di Sabah. Kuala Lumpur: Universiti Malaya. 65(2):151-182. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. Malay Secret Societies in Penang: 1830s-1920s. Karya Terjemahan Contoh: Wheare. Khazanah. Mohammad Raduan Mohd. K. *Nota: Jld. 2003. Karya Berbilang Jilid Contoh: Ensiklopedia Pembangunan Sabah. C. Monograf 3. l. 1999. Jld. k. Kerajaan Persekutuan. Politik Sabah Sebelum Penjajahan Jepun. j.

Bab Dalam Buku Contoh: 1.) n. Maryati. M. Karya Dalam Pascasidang Contoh: 1. 2.. UMS. & Ridzwan.). Berita/Rencana Dalam Akhbar Contoh: New Straits Times. 31. From west coast of M. Sabah to Tap Potential in Health Tourism. July 10-14. Jones. 2.) Tahun (. R. 2003. 2000. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.. & Davies. Sabah dalam Perluasan Pasaran. Sabah. 56-52. 18-38. Zaki Tahir.42. Tawau: Pusat Kegiatan Ekonomi Orang Jepun. 2000. o. Dalam Sharifah Habib Hasan dan Zainah Ahmad (ed.) Nama Akhbar (. Senario Seni Lukis Sabah: Stail dan Tema. New Straits Times.) Tajuk Berita/ Rencana (..) Hari/Bulan (:) Halaman (. In Mohamed. hlm. Borneo 2000: Proceedings of the Sixth Biennial Borneo Research Conference. Tropical in Sabah. Eggleton. P. hlm. Bernard. R. Mustafa. G. Borneo 2000: environment. S. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. T. 3 October: 9. Kota 3.Gaya Penulisan UMS m. H. Sabihah Osman.). 2001. R. mackerel. 557-586. A.. Rastrelliger Sabah. Abdul Halim (ed. Termites (Insecta: Isoptera) Fauna of Danum Valley Conservation Area. 1998. Nucleic acid profiles in Kanagurta. Kuching Sarawak. *Nota: Nama Pengarang (. East Malaysia. D. 37 . Kesan Politik. (eds. Ismail Haji Ibrahim.. Pendatang Asing Di Sabah. 2000. conservation and land. Homathevi. Ecosystem Research Kinabalu:ums. pp.. 2000.). Proceedings of sixth biennial Borneo research conference.

P. 2000. An Economic History of Malaysia. Laporan dan Minit Mesyuarat Contoh: Minit Mesyuarat Seminar Pascasiswazah. Sekolah Sains Sosial. 2002. Drabble. s. Sabah. 2000. Journal of The Malaysian Branch of The Royal Asiatic Society 124(1):111-114. Sarawak native blockade pulp mill project. c. Karya Dalam Majalah Contoh: Aliran. 1977. Hampshire: Macmillan Press. Aliran 20 (10:33) q. Minit Mesyuarat Seminar Pascasiswazah. Laksamana Do Re Mi. H. 1962. Pusat Pengajian Pascasiswazah Universiti Malaysia Sabah Kali Pertama. Kota KInabalu. 2. 2000. 1800-1990: The Transition to Modern Economic Growth. Mat Zin bin Mat Kib. r. Sabah: Satu Kajian Tentang Sistem Budaya. Filem Contoh: Ramlee. Filem dan Karya Muzik i. Orang Bajau Pulau Omadal. Kertas Kerja. Filem cereka. Singapura: Shaw Brother. Tesis/Disertasi Contoh: 1. 2001. Ulasan Buku Contoh: Badriyah Haji Salleh. Kuala Lumpur: Universiti Malaya. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. 38 . t. 5 Jun. Ulasan buku J. Yap Beng Liang. Perkembangan Mazhab-mazhab Agama Kristian di Sabah.Gaya Penulisan UMS p.

iii.Gaya Penulisan UMS ii. Karya Muzik Contoh: Johari Salleh. “Keputusan Mahkamah Internasional atas Permohonan Intervensi Pemerintah Filipina dalam Kasus Pulau Sipadan dan Ligitan” (atas talian) http://www. Jabatan Muzium Sabah. 1968.id/policy/releases/2002/pr56-251001. Chorus dan Orkestra. Bahan Rujukan Elektronik Contoh: 1. Kegiatan Mubaligh Kristian di Sabah. Temu bual. Tuaran. J. Menangkap Ketam Batu di Mengkabong. 1986. B. 39 . Filem Dokumentari. Temubual Contoh: Stephens. Santiago: Delta Music Incorporated. 25 Mei. Dicetak 13 September 2002. Lambaian Kasih dalam Citra Malaysia.dfadeplu. vi. Universiti Malaysia Sabah. CD Leicester: British Pshychological Society. 1995. iv. Kassim Masdor (konduktor). Laserlight Series 12036. Slaid Contoh: Pugh-Kitingan.go. Sabah. 1998. vii. v. Introduction to Research Design and Statistic. Jenis-jenis Tarian Masyarakat Peribumi Sabah.htm. Slaid. CD-Rom Contoh: MacRae. S. Sekolah Sains Sosial. Video Contoh: Muzium Sabah. 1976.

H. Y. & Byron.htm. www.Rujukan elektronik dari laman web persendirian tidak digalakkan melainkan dari pihak yang diiktiraf umum sebagai pakar atau pihak berkuasa atau mana-mana sumber rasmi. termasuk tarikh bahan tersebut dicetak. L. *Nota: .edu/unupress/unupbooks/uu14re/uu14re 14. Potter. The Eastern Sundaland region of south-east Asia. .unu.Butiran bagi bahan rujukan elektronik hendaklah dicatat kesemua.. 40 .Gaya Penulisan UMS 2. 2002. Brookfield.

Bahagian tulang belakang tesis tebalnya lebih 25mm mengandungi perkara-perkara berikut mengikut tertib. Bahagian tulang belakang tesis tebalnya kurang 25mm wajib mengandungi perkara-perkara berikut mengikut tertib. Nama Pengarang (memanjang) Nama Ijazah (melintang) Tarikh Tahun Viva (melintang) Singkatan Nama Universiti (melintang) : : : : Tahoma/Arial Tahoma/Arial Tahoma/Arial Tahoma/Arial 41 .1 Muka Kulit Bahagian Depan Tesis Bahagian kulit depan mengikut tertib.Gaya Penulisan UMS FORMAT KULIT DAN PENJILIDAN 1. Tajuk Tesis Nama Calon Nama Sekolah Nama Universiti Tarikh Tahun Viva Warna Kulit Warna Huruf Logo Jenis Kulit tesis wajib mengandungi perkara-perkara berikut : : : : : : : : : Tahoma/Arial 18 Tahoma/Arial 18 Tahoma/Arial 18 Tahoma/Arial 18 Tahoma/Arial 18 Biru gelap Emas Tidak dibenarkan Keras 1. Nama Pengarang (memanjang) Nama Ijazah (memanjang) Tarikh Tahun Viva (memanjang) Singkatan Nama Universiti (memanjang) : : : : Tahoma/Arial Tahoma/Arial Tahoma/Arial Tahoma/Arial 16 16 16 16 wajib 16 16 16 16 b.2 Bahagian Tulang Belakang Tesis a.

Gaya Penulisan UMS 1. 42 . Contoh tesis yang tebalnya kurang 25mm.3 Penjilidan Tesis dijilid secara Jahit Kekulit dan bermuka kulit keras di bahagian depan dan belakang. a.

Contoh tesis yang tebalnya melebihi 25mm. 43 .Gaya Penulisan UMS b.

Contoh tesis yang disediakan lebih daripada satu jilid.Gaya Penulisan UMS c. 44 .

London: SAGE Publications. Setelah pembetulan perlu diserahkan sekurang-kurangnya 4 naskah kepada PPPS dan PPPS akan menghantar kepada SPIU dan Perpustakaan. Belmont : Wadsworth Publishing Company. 1994. Limited. John W. e. 1997. d. 1995. Creswell. RUJUKAN Allison. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.Gaya Penulisan UMS PENYERAHAN TESIS Setiap pelajar harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak Pascasiswazah seperti berikut: a. Jawatankuasa Pascasiswazah (JPSPIU) mencadangkan nama Pemeriksa Luar dan Dalam serta Ahli Jawatankuasa Viva Voce dalam borang PPPSUMS13/2004. B. Critical Thinking and Writing: A Developing Writesr’s guide with readings. Tempoh penyerahan Notis Tesis/Disertasi perlu diselaraskan. Bagi tujuan Pemeriksaan Lisan perlu diserahkan sebanyak 5 naskhah. 45 . London: Kogan Page Cavina. 1995. c. b. Panduan Menulis Tesis Gaya UKM (edisi keenam). Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches. Kristan. Preparing Dissertations and Thesis. Gaya UKM. Pemeriksa Dalam dicadangkan oleh SPIU dari kalangan tenaga akademik UMS yang berkaitan dengan bidang tesis calon. Gaya Dewan. Calon Pascasiswazah hendaklah menyerahkan Notis Penyerahan Tesis/Disertasi (Borang PPPSUMS 13/2004) dalam tempoh 3 bulan sebelum tarikh penyerahan tesis. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 1998. Gaya Dewan (edisi ketiga). f.

Tanda Pruf Cara Penandaan di dalam Teks 46 .Gaya Penulisan UMS LAMPIRAN A TANDA PRUF DAN CARA PENANDAAN DALAM TEKS Kerja pruf bertujuan untuk menyemak penulisan ilmiah pelajar. supaya tidak mengelirukan golongan pelajar. Berikut adalah prosedur penandaan pruf. Penyelia diminta agar merujuk kepada sistem penandaan pruf.

Gaya Penulisan UMS Tanda Pruf Cara Penandaan di dalam Teks 47 .

Gaya Penulisan UMS Tanda Pruf Cara Penandaan di dalam Teks 48 .

Gaya Penulisan UMS Tanda Pruf Cara Penandaan di dalam Teks 49 .

50 . v. Hipotesis Kajian c. Objektif Kajian Sorotan Kajian Lepas / Sorotan Literatur . Metodologi Kajian Bibliografi/Rujukan iii.Gaya Penulisan UMS LAMPIRAN B PERKARA-PERKARA YANG DIPERLUKAN DALAM MENULIS CADANGAN PENYELIDIKAN i. Tajuk Kajian Pengenalan: a. Hasil Yang Diharapkan d. iv.Merupakan ulasan kajian lepas atau terdahulu yang berkaitan dengan penyelidikan. ii. Permasalahan Kajian b.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful