Gaya Penulisan UMS

MUKADIMAH
Garis panduan ini diadakan sebagai menyelaras panduan dikalangan pelajar dalam menyediakan penulisan tesis dan disertasi. Panduan ini menjelaskan keperluan minimum format dalam menyediakan tesis dan disertasi. Garis panduan ini boleh digunakan bersama kaedah penulisan mengikut disiplin kajian.

ETIKA PENYELIDIKAN
Plaglarisme merupakan idea-idea atau perkataan-perkataan daripada karya orang lain yang telah diterbitkan dan digunakan dalam penulisan seseorang tanpa mencatatkan penghargaan kepada penulis asalnya. Penggunaan idea atau perkataan-perkataan orang lain mesti diakui setiap satunya dengan jelas dalam teks. Sebarang penggunaan perkataan sebenar dari orang lain harus diakui dengan menggunakan tanda petik (“……..”) serta dengan menyatakan sumbernya di dalam teks.

PANDUAN UMUM
1. Kertas Saiz A4 (210cm x 297cm) Kertas Simili 80gm Warna putih

2.

Jenis Huruf Tahoma ataupun Arial

* Nota: Hanya menggunakan satu jenis huruf sahaja sepanjang penulisan teks.

1

Gaya Penulisan UMS

TERTIB SUSUNAN TESIS
Tajuk pada helaian pertama Pengakuan Penghargaan Abstrak (Bahasa Melayu) Abstrak (Bahasa Inggeris) –Tulisan dicondongkan (Italic) Kata Kunci Isi Kandungan Senarai Rajah Senarai Jadual Senarai Singkatan Senarai Simbol Senarai Glosari Bab (Bab 1 hingga bab ……) Rujukan/Bibliografi Lampiran (LAMPIRAN A, LAMPIRAN B…..) Nota: Mungkin ada di antara perkara yang tercatat ini tidak diperlukan dalam tesis/disertasi anda.

PENULISAN TESIS/DISERTASI
1. Jumlah Perkataan Dalam Tesis a. Secara Penyelidikan Tesis Doktor Falsafah Tesis Sarjana/Sarjana Falsafah b. Secara Kerja Kursus Disertasi Doktor Falsafah Disertasi Sarjana : Tidak melebihi 100,000 patah perkataan : Tidak melebihi 60,000 patah perkataan : Tidak melebihi 60,000 patah perkataan : Tidak melebihi 20,000 patah perkataan

* Nota: Jumlah perkataan yang dimaksudkan ialah perkataan dalam teks sahaja iaitu tidak termasuk jadual, rajah, nota kaki dan lampiran. Jumlah ini adalah panduan sahaja. Sesetengah tesis/disertasi mungkin tidak memerlukan jumlah sebanyak itu atau memerlukan lebih daripada jumlah tersebut.

2

Gaya Penulisan UMS

STRUKTUR TESIS

Pada asasnya setiap Tesis dan disertasi terbahagi kepada 3 bahagian utama iaitu: 1. Pendahuluan 2. Kandungan teks 3. Bahan Tambahan 1. Pendahuluan Setiap pendahuluan mengandungi dan disusun seperti berikut: 1.1 Tajuk Tesis/Disertasi – Pelajar perlu memasukkan nama calon, tajuk tesis /disertasi yang diluluskan oleh senat, nama sekolah dan tahun viva.

1.2

Muka Hadapan Bahagian ini memerlukan sebanyak 2 halaman yang mana halaman kedua pelajar harus memasukkan kenyataan ”....TESIS/DISERTASI INI DIKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEHI....” Format penulisan adalah seperti berikut: Tajuk Tesis Nama Calon Nama Sekolah Tahun Viva Saiz Tulisan :Tajuk tesis jika lebih daripada satu baris ditulis dalam bentuk centre. : Nama penuh calon mengikut kad pengenalan (centre) : Sekolah di mana calon mendaftar (centre) : Tahun Viva Voce (centre) : 18 (Huruf Besar)

Nota: *Sila potong mana yang tidak berkenaan.

3

Gaya Penulisan UMS

Contoh:

SATU KAJIAN ETNOGRAFI: MASYARAKAT KADAYAN DI SIPITANG, SABAH.

INTAN AZIRAH ABDUL RAHMAN

SEKOLAH SAINS SOSIAL UNIVERSITI MALAYSIA SABAH 2006

4

Gaya Penulisan UMS

Contoh:

SATU KAJIAN ETNOGRAFI: MASYARAKAT KADAYAN DI SIPITANG, SABAH.

INTAN AZIRAH ABDUL RAHMAN

TESIS INI DIKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEHI IJAZAH SARJANA/DOKTOR FALSAFAH*

SEKOLAH SAINS SOSIAL UNIVERSITI MALAYSIA SABAH 2006
5

6 . hasil yang diperolehi serta sedikit pernyataan dalam kajian..4 1. * Nota: Bagi abstrak Bahasa Melayu tidak mempunyai tajuk. Penulisan abstrak perlu dimasukkan isu utama kajian. kaedah yang digunakan semasa menjalankan kajian.. ringkasan dan rujukan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya. 1. Biasanya 5 kata kunci sahaja.. Begitulah sebaliknya.. Format Abstrak adalah seperti berikut: Saiz Huruf :11 Selang Baris : Satu (1) langkau Jumlah Perkataan :Ditulis dalam satu perenggan dan satu muka surat sahaja dan tidak melebihi 500 patah perkataan untuk tesis dan 250 patah perkataan untuk disertasi. Hanya abstrak Bahasa Inggeris sahaja yang mempunyai tajuk dan dicondongkan... Dedikasi tidak dibenarkan.5 Abstrak (Dalam Bahasa Melayu) Dalam penulisan tesis/disertasi hendaklah ditulis dalam dua bahasa iaitu Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. mesti didahului dengan abstrak dalam Bahasa Melayu dan diikuti dengan abstrak dalam Bahasa Inggeris yang dicondongkan (Italic). Jika tesis/disertasi ditulis dalam Bahasa Melayu.3 Pengakuan Pelajar perlu memasukkan kenyataan ”. Setiap abstrak mempunyai kata kunci.Gaya Penulisan UMS 1..Segala nukilan.” Penghargaan Pelajar boleh merakamkan penghargaan kepada orang perseorangan ataupun pertubuhan/persatuan yang membantu dalam melakukan kajian dan digalakkan supaya tidak panjang.

. jumlah pendaratan sumber marin. kepelbagaian spesis marin dan lain-lain lagi.Gaya Penulisan UMS Contoh abstrak Bahasa Melayu: ABSTRAK Penulisan mengenai pembangunan industri hiliran berasaskan perikanan di negeri Sabah oleh para sarjana tempatan lebih menumpukan kepada persoalan di peringkat “hulu” sahaja seperti status sumber marin. 7 .. Penulisan mengenai pembangunan industri perikanan di peringkat “hiliran” seringkali dipinggirkan dan tidak mendapat tempat yang sewajarnya. teknologi menangkap ikan. taraf sosioekonomi komuniti nelayan.. peranan golongan pemodal.. bilangan nelayan dan bot menangkap ikan.

Gaya Penulisan UMS Contoh abstrak Bahasa Inggeris: ABSTRACT THE HISTORICAL DEVELOPMENT OF THE DOWNSTREAM INDUSTRY BASED ON FISHERIES IN SABAH. this has affected the attention on the issues at the “downstream” level. the sosio-economic level of fishermen in their community. Writings by local scholars on the development of the downstream industry based on fisheries in the state of Sabah have been limited and basically are more focused on the “upstream” level of the fishery industry. These writings have attempted to answer questions such as: the status of marine sources. 1786-2000. Hence. which have occasionally been marginalized…… 8 . due to the focus towards study on the development of the fishery industry at the “upstream” level. varieties of marine species and other topics which are related and geared towards “upstream” issues.

kemiskinan.Gaya Penulisan UMS 1.6 Kata Kunci Kata kunci ialah perkataan atau ungkapan penting yang boleh memberi gambaran ringkas dan menyeluruh tentang tesis tersebut. permasalahan 1. peribumi. Kata kunci terdiri daripada satu perkataan atau ungkapan yang tidak melebihi tiga perkataan. 9 .7 Isi Kandungan Semua tajuk. bab dan pecahan bab kecil yang utama hendaklah disenaraikan dan disusun mengikut tertib. Jumlah kata kunci hendaklah tidak melebihi dari lima (5) perkataan atau rangkai kata. Contoh: Masyarakat akademik.

Gaya Penulisan UMS Contoh: ISI KANDUNGAN M/S TAJUK PENGHARGAAN ABSTRAK i ii iii iv v vi vii viii 1 1 1 2 ABSTRACT SINGKATAN ISI KANDUNGAN SENARAI RAJAH SENARAI JADUAL BAB 1: PENGENALAN 1.1.1. PENGENALAN KEPADA TEMPLAT GAYA UMS MENDAPATKAN TEMPLAT PENGGUNAAN TEMPLAT 1. 1.1.1.2. 10 .

Bagi Pelajar Sains Sosial: Tajuk Sumber :Di bahagian atas :Di bahagian bawah rajah Bagi Pelajar Sains: Tajuk Sumber :Di bahagian bawah rajah :Di bahagian bawah tajuk rajah 11 . lukisan atau ilustrasi dan gambar foto. gambar rajah. sketsa.8 Senarai Rajah Bahagian ini menyenaraikan kesemua rajah. Rajah membawa maksud graf.Gaya Penulisan UMS 1. beserta dengan muka surat. gambar. contengan. Susunan senarai rajah haruslah mengikut susunan dalam teks. foto. gambar rajah atau gambar foto mengikut susunan tertibnya dalam teks tesis atau disertasi.

Sumber: Jabatan Pemetaan Sabah.2 : Rizab Sungai tidak Mengikut Liku-liku Sungai.Gaya Penulisan UMS Contoh Rajah Bagi Pelajar Sastera (Sains Sosial): Rajah 1. 12 .

Gaya Penulisan UMS Contoh Rajah Bagi Pelajar Sains: Rajah 1.2 : Rizab Sungai tidak Mengikut Liku-liku Sungai Sumber: Jabatan Pemetaan Sabah 13 .

Gaya Penulisan UMS 1.9 Senarai Jadual Bahagian ini berupa senarai daftar atau maklumat yang diringkaskan. Bahagian ini menyenaraikan jadual mengikut susunan tertibnya dalam teks tesis atau disertasi. Susunan senarai jadual haruslah mengikut susunan dalam teks. Pelajar Sains Sosial: Tajuk Sumber :Di bahagian atas :Di bahagian bawah jadual 14 .

1991 dan 1996 mengikut jantina dan lokasi Sumber: Banci Penduduk Tahun 2000 15 .Gaya Penulisan UMS Contoh Jadual Pelajar Sains dan Sastera: Jadual 1.1: Kadar literasi/kebolehan membaca.

Lazimnya dalam kandungan teks tesis dan disertasi perlu ada perkara-perkara berikut: Penaipan Teks Saiz Huruf Teks Saiz Huruf Tajuk Wajib (huruf besar) : : 11 12 (Bold) 16 . Perkataan hendaklah disusun mengikut abjad. Susunan terpulang kepada penyelia dan pelajarnya. Contoh: AFC Komunikasi Secara Efektif USIA United Sabah Islamic Association WHO World Health Organisation 1.11 Glosari Glosari ialah senarai istilah/perkataan yang digunakan dalam teks yang mempunyai erti khusus sesuatu bidang ilmu pengetahuan. Contoh untuk gugusan Sains: Agranulosit Blastofor Dendrit Diastol Sejenis sel darah putih tanpa granul sitoplasma Lekukan pada gastrula pada peringkat awal embrio Neuron yang menalar impuls Tempoh rehat semasa satu kitar kardium Contoh untuk gugusan Sastera/Sains Sosial: Baptis Ekstrinsik Interpersonal Korelasi Upacara mengkristiankan seseorang melalui upacara permandian Berasal atau bertindak dari luar Hubungan sesama manusia Hubungan atau kaitan secara timbal balik 2.10 Senarai Simbol/Singkatan (Jika ada) o o Senarai ini diletakkan selepas senarai rajah dan senarai jadual.Gaya Penulisan UMS 1. Kandungan teks tesis dan disertasi Kandungan teks tesis dan disertasi tidak mempunyai satu format yang tetap.

:Mengekalkan dengan satu format :1½ inci/38mm dari birai kiri 1 inci/25mm dari birai atas. (Bahasa asing dalam teks hendaklah dicondongkan/Italic) : Hitam :Cetakan dotmatrix tidak dibenarkan 17 . :Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris.Gaya Penulisan UMS Saiz Huruf Subtajuk (huruf kecil) Saiz Huruf Nota Bawah (jika digunakan) Selang Baris Perenggan : : 11 (Bold) 10 Nomboran Muka Surat Margin Bahasa Warna Huruf Cetakan :2 langkau (double spacing) Langkau 1 baris untuk Nota Bawah :Perenggan pertama dimulakan di sebelah kiri sekali. Perenggan seterusnya dimulakan selepas ketukan yang ke-12 (1 Tab). kanan dan bawah.

Perenggan baru dimulakan dengan 12 ketukan atau 1 tab Sesi 1996/97 merupakan sesi kedua kewujudan UMS. Muka surat 25mm dari birai bawah 36 18 . Banyak change sudah berlaku……. BAB 2 38mm dari birai kiri. SOROTAN LITERATUR 2. Universiti Malaysia Sabah (UMS) ditubuhkan pada 24 November 1994……. Pendahuluan 25mm dari birai kanan..Gaya Penulisan UMS Contoh: 25mm dari birai atas.1.

Perbincangan Bahagian yang menghuraikan mengenai hasil kajian dan analisis kajian yang dilakukan oleh penyelidik.1 Rujukan Teks Dalam Tesis/Disertasi Rujukan ini ialah untuk menghargai karya penulis yang menjadi sumber rujukan berkenaan disamping memudahkan penulis atau pembaca berikutnya mengetahui sumber yang telah digunakan dalam sesuatu penulisan. Bahan Tambahan Bahan tambahan terdiri daripada: 3. 2.3 2.7 Cadangan Bahagian ini tidak wajib dan hanya dimasukkan jika difikirkan sesuai dengan kajian. pernyataan masalah kajian. Hasil Hasil merupakan keputusan yang diperolehi dan dibentangkan dalam penulisan teks.4 2.6 2. 3. Kesimpulan Setiap bab yang mempunyai pengenalan harus mempunyai penutup yang menyimpulkan hasil perbincangan dalam bab itu. Sorotan Literatur Satu bahagian yang mengandungi huraian kajian-kajian lepas yang berkaitan dengan topik kajian. Terdapat 2 sistem rujukan dalam sesebuah tulisan iaitu: 19 . objektif dan hipotesis.5 2.2 2.Gaya Penulisan UMS 2.1 Pengenalan Pengenalan meliputi latar belakang. Metodologi Satu bahagian yang menghuraikan dengan mendalam kaedah-kaedah dan tatacara yang digunakan oleh penyelidik dalam membuat kajian.

C.. hendaklah ditulis seperti berikut: Contoh pelajar Sains: Williams (1965) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial: William (1965:34) c. & Kinoti S. Contoh: a. Jika lebih dari dua orang pengarang. Adams.L. halaman tersebut hendaklah dinyatakan selepas tanda noktah bertindih (:) yang diletakkan selepas tahun terbitan.) hendaklah ditulis dalam teks seperti berikut: - - 20 . Jika nama pengarang pada permulaan ayat. Jika nama pengarang pada pertengahan atau akhiran ayat.Gaya Penulisan UMS 3. Bagi pengarang Barat atau yang mempunyai nama keluarga (surname). E. iaitu pengarang dan tahun terbitan.Stephenson. hendaklah ditulis nama pengarang pertama diikuti dengan perkataan et al. M. hendaklah ditulis seperti berikut: Contoh pelajar Sains: (Williams. (Misalnya nama pengarang pada judul.J. 1965) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial: (Williams. Rujukan hendaklah diletakkan dalam kurungan. 1965: 34) b.N.Latham. Sekiranya penulis merujuk kepada halaman tertentu. S.1.1 Sistem pengarang-tarikh Peringatan -Pelajar gugusan sains dan sains sosial boleh menggunakan teknik sistem pengarang-tarikh sepenuhnya. Sistem ini mengandungi sekurang-kurangnya dua perkara asas. nama keluarga sahaja digunakan.

Bagi pengarang Melayu. 1998b) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Cheah.: 7) *Nota: t. boleh ditulis dengan nama pengarang sahaja. 1994: 35 d.) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Ong t. Contoh pelajar Sains: (Ahmat. 1998b: 118) e. 1992) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Ahmat. 1992: 23) f. 1998a) (Cheah. Sekiranya merujuk kepada penulis yang menghasilkan 2 karya atau lebih pada satu tahun tertentu.th.th.Gaya Penulisan UMS Contoh pelajar Sains: Adams et al. Bagi hasil karya yang tahun terbitannya tidak dinyatakan. 1998a: 77) (Cheah. Contoh pelajar Sains: (Ong t. Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial: Adams et al.th. adalah singkatan bagi tarikh dan halaman yang dirujuk ialah 7. maka hendaklah ditulis seperti berikut: Contoh pelajar Sains: (Cheah. Elakkan dari merujuk rujukan sedemikian. 1994. 21 .

Contoh pelajar Sains: (Ahmat. sistem ini digunakan untuk memberi 22 . 1997) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Ahmat. Bagi rujukan yang dibuat lebih daripada satu sumber pada satu tempat. 1998b: 15) h. Seventh-day adventist encyclopedia 1966: 45) 3. 2001:3. Manakala pelajar sejarah mesti menggunakan sistem nota bawah sepenuhnya. 1998b) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Cheah.). ditulis seperti berikut: (Akta perancangan bandar dan desa 1976 (Akta 171). 1997: 25) Sekiranya rujukan dibuat daripada pengarang yang sama tetapi lebih daripada satu sumber. 1998a.2 Sistem Nota bawah/Nota hujung Peringatan– Pelajar gugusan sains sosial boleh menggunakan sistem nota bawah/nota hujung untuk membuat huraian atau penerangan selain daripada dalam teks.). 1998a: 25. Sistem Nota bawah dan Nota hujung digunakan bagi disiplin tertentu untuk menerangkan sumber rujukan yang digunakan pada halaman teks tersebut ataupun di hujung setiap bab (Catatan akhir). 1992: 12. .Gaya Penulisan UMS g. Contoh pelajar Sains: (Cheah. Mohd Sarim. semua sumber rujukan itu hendaklah ditulis dan dipisahkan dengan tanda koma bertindih (. Selain itu juga. rujukan tersebut dipisahkan dengan tanda koma (. Bagi rujukan tanpa pengarang. 1992.1. Mohd Sarim.

iaitu ibidem yang bermaksud pada tempat yang sama. 23 .) koma.) koma. penerbit (.) koma.) koma. Jika rujukan berikutnya. (apabila halamannya sama) dan apabila halaman yang berlainan. halaman (.Gaya Penulisan UMS penerangan tentang sesuatu perkara dalam teks yang menjadi rujukan kepada pembaca. hendaklah dimasukkan halaman tersebut. tempat (:) noktah bertindih. c. iaitu masih menggunakan sumber sama dan tidak ada rujukan lain selepas nota bawah 1.) noktah. Format penulisan sistem nota bawah/nota hujung:Jenis Tulisan : Tahoma/ Arial Saiz Huruf : 10 Format : Justify Butiran catatan bawah disusun mengikut tertib. tahun (. hendaklah ditulis Ibid. judul-italic (. Penggunaan Ibid Singkatan ibid berasal daripada perkataan Latin. edisi (.) koma. iaitu Nama Pengarang (diengsot) (.

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 1 ______________________ Mohd Farid Linggi.Gaya Penulisan UMS Contoh ayat dalam teks: . beliau telah terpengaruh dan terpikat dengan ajaran Kristian yang diajar oleh warden asrama tersebut.. 3. Ibid.. 1998.2 Walau bagaimanapun bagi beliau telah berubah.9. Kehidupan Dalam Tiga Dimensi... Ibid. 2. Contoh penulisan nota bawah dan penggunaan Ibid. hlm.3. 63.. Semasa beliau tinggal di asrama. hlm.... 24 .Penduduk di kawasan tersebut terdiri daripada subkumpulan etnik Gana1 yang mengamalkan kepercayaan adat.

cit. Di bawah pentadbiran BMA. Where ever we look there is destruction. Perkataan op. Penggunaan op. Berasal daripada perkataan Latin opere citato yang bermaksud dalam karya tersebut.. keamanan dan ketenteraan di Negeri Sabah telah dapat dipulihkan dalam tempoh yang singkat. Julai 19462. perdagangan dan pelabuhan yang terpenting semasa pentadbiran BNBCC telah terjejas teruk akibat Perang Dunia kedua. Sir Edward Twinning3 yang telah dilantik oleh Kerajaan British menjadi gabenor Negeri Sabah (Borneo Utara) yang pertama selepas tamatnya Perang Dunia Kedua telah menggambarkan kemusnahan bandar Sandakan seperti berikut: No town in the world wear the wounds of war more terribly and more honourably than does Sandakan.1. Negeri Sabah telah ditadbir sementara oleh British Military Administration1 (BMA) sehingga 15hb. Contoh: . Ini bertujuan untuk memulihkan semula keamanan dan ketenteraman yang pada masa itu masih lagi berada dalam keadaan peperangan dan ketegangan antara kaum kesan peninggalan dasar pentadbiran tentera Jepun. Kebanyakan penduduk yang melarikan diri ke kawasan pedalaman semasa pentadbiran tentera Jepun telah kembali semula ke pusat-pusat bandar yang ditinggalkan semasa Perang Dunia Kedua.Setelah berjaya di tawan semula dari tentera Jepun. It is because of this nearly total destruction that Sandakan now appears a new town in spite of its hundred years old history4. Sandakan yang pernah menjadi pusat pentadbiran.Gaya Penulisan UMS 3. Perkataan ini digunakan apabila sumber rujukan yang digunakan oleh penulis tidak lagi berturutan. cit. far beyond more repair.. 25 .

Baker seperti berikut: The general situation was at first chaotic and one of the essential needs was the situation of law and order.. 2 3 4 5 6 7 Ibid.Communition never good. Such roads as had existed had been damaged by Japanese heavy and tracked vehicles and.. Bhd. 14 H. dalam teks: 1 _____________________ Untuk penjelasan lanjut. 37.. hlm.M. The general health of the population had suffered from malnutritim and lack of drugs. 26 . Supriya Bhar. op. hlm 31-32.. sila lihat Peter Chay. Kuala Lumpur: Percetakan Nan Yang Muda Sdn. Sabah The First 100 Years. Sandakan and Labuan towns had been completely destroyed and others. cit.. heavilly damaged. 18.. hlm. as the end of the war approached. Sabah The Land Below The Wind. Singapore:Malaya Publishing House. including Jesselton.. Julai 1946. 33..4000.. Baker. cit. 1965. “Sandakan One Hundred Years 1879-1979”. kemusnahan Negeri Sabah akibat Perang Dunia Kedua telah dijelaskan oleh H..M. Juga lihat H. op. Contoh penulisan nota bawah dan penggunaan op.. Baker.006 melalui North Borneo Order in Council7 pada 10hb. (tiada tahun & tiada penerbitan).000. hlm. were now almost non-existent. 197.M. Bhd. Baker. Kota Kinabalu: Foto Technik Sdn.Gaya Penulisan UMS Sementara itu. cit. hlm. Peter Chay.M.. 1982..North Borneo was more heavily damaged in the war than any other British Colony. op. hlm.. cit. bridges had been blown up5 Kemusnahan besar yang dialami oleh Negeri Sabah telah menyebabkan pentadbiran BNBCC telah menyerahkan Negeri Sabah kepada Kerajaan British dengan pampasan sebanyak £1. 1988.. Cecilia Leong. H. Sabah The first Ten Years As A Colony 1946-1956.

Setiap lampiran harus disertakan tajuk. surat. laporan-laporan berkaitan. peta.Gaya Penulisan UMS 3. Perkataan “LAMPIRAN” diletakkan di sudut atas sebelah kanan (santak kanan) Format: Huruf Saiz Huruf Selang Baris Susunan tesis/disertasi : Tahoma/Arial : 11 : Satu (1) Langkau :Disusun mengikut urutan muka surat 27 . foto. program komputer dan sebagainya. statistik. data mentah.2 Lampiran-lampiran Lampiran mengandungi borang soal selidik.

384TBIL3MTH + (-5.335 – 0. Model 1: KLSECI = 0.308TBIL3MTH + 0.549AVR3MTH -0.48AVR3MTH (-3.4461 IBR 7 DAY – 0.3821BR7DAY (-3.696)* Model 3: KEWANGAN = 1.055)* 28 .608 – 0.575)* (-2.Gaya Penulisan UMS Contoh: LAMPIRAN A Model indeks-indeks pasaran saham di Bursa Saham Kuala Lumpur.988)* Model 2: HARTANAH = 0.403)* 0.934)* (3.084)* (5.274IBR7DAY (-2.824 – 0.

Tempat diterbitkan. Bilangan Jilid (jika ada). Manakala rujukan untuk laman Web/e-mel tidak melebihi daripada 5% daripada rujukan yang digunakan. Tajuk Penerbitan. penyusun atau penyelenggara-jika berkaitan). Rujukan disetiap hujung bab tidak diperlukan. 1. Nombor muka surat (untuk artikel dalam jurnal atau bab dalam buku). Format menulis bibliografi seperti berikut: Saiz Huruf Jenis Huruf Selang Baris Selang Antara Rujukan : : : : 11 Tahoma/Arial Satu (1) Langkau (Single Spacing) Dua (2) Langkau (Double Spacing) Contoh menulis bibliografi: 1. sama ada dalam sistem pengarang-tarikh atau nota bawah atau nota hujung.O. Tahun diterbitkan. 2. Bilangan Edisi (jika ada).Gaya Penulisan UMS FORMAT BIBLIOGRAFI Rujukan merangkumi semua sumber yang digunakan sebagai rujukan dalam penulisan tesis/disertasi. hendaklah dimasukkan ke dalam bahagian ini. Setiap rujukan yang digunakan mestilah disusun mengikut abjad.1 Rekod Kerajaan Yang Tidak Diterbitkan Contoh: 1. Memorandum Persefahaman Antara Kerajaan Negeri Sabah dan The Summer Institute of Linguistics. Semua bahan yang dirujuk dan digunakan dalam sesuatu penulisan. Kerajaan Negeri Sabah. Sabah Second Agriculture Policy: 19992010. 2. Nama Penerbit. 29 . Dokumen Rasmi yang Tidak Diterbitkan Contoh: 1. 874/466-Immigration.2 C. Kota Kinabalu: Sabah Government Printers. Setiap bibliografi ditulis seperti berikut: Nama Pengarang (nyatakan sama ada penyunting. Colonial Office 874/1104 – War With Japan.

(ed. No. Los Angeles Times. 2. M. 1987. Fail Pejabat Daerah Beaufort PDB.6 Akhbar Contoh: 1. World Health Organization (WHO). firm helps utility with innovative plan.General. 1986. 2.3 Laporan-Laporan Kerajaan Contoh: 1. 2 pp. San Diego.4 Fail-fail Arkib Contoh: 1. North Borneo Central Archive. 2002. Jabatan Perangkaan Malaysia. 1. Kebangkitan Masyarakat Melayu. 1986. PERANGKAAN PERDAGANGAN LUAR SABAH. Parrish. 1998. 3. . 66 – Educational Policy of State-General. 4 August 1992. Annual Report Number 15. 3-21. 2. Berita Harian. World Health Report 1998. 1992. 725. USA: Shrimp News International. Rosenberry. 7/273/11 – Waran Peruntukan 1986. 30 . 2. North Borneo Central Archive.). 1.Gaya Penulisan UMS 1.Borneo Fishing Company at Si Amil Island. L. A Report on Socio-Economic Survey of Fisherman at Kuala Penyu District. R. No. World shrimp farming 2002. A. 1.5 Fail-fail Jabatan Contoh: 1. KO-NELAYAN.

Kertas Kerja Dialog Borneo II. Fungsinya dan Masa Depannya. 3. Kota Kinabalu.: Prospects for regional cooperation. Badan Bahasa Sabah Dengan Kerjasama GAPENA dan Kerajaan Negeri Sabah.1989. Kedudukan Saudara Kita di Sabah. Tesis Sarjana. 1994. Anton. Bengkel Enviro-course 2002. (Kumpulan thoracius) Sabah sebagai agen kawalan biologi serangga perosak. East-West Centre Honolulu.9 Buku Contoh: 1. 2003. Satu Kajian Permulaan. C.8 Kertas Kerja Contoh: 1. Bioindicators in River Quality Maganegemt. 1999. 12-16 September. Ahmat Adam. P. Primavera. Kertas Projek Institut Teknologi MARA Cawangan Sabah. Paper presented at the Nautilus Institute Workshop on Trade and Environment in Asia-Pacific. H.Kualiti Air. (Tidak diterbitkan). Shrimp farming in the Asia Pasific: Environmental and trade issues and regional cooperation.Gaya Penulisan UMS 1. Ismail Abas. H. Anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sabah. Perbandingan morfologi Dolichoderus (Kumpulan thoracius) (HYMENOPTERA: FORMICIDAE) dari Sabah dan Semenanjung Malaysia serta potensi Dolichoderus sp. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah.7 Tesis/Latihan Ilmiah Contoh: 1. 2. 2. A. Zulkornain bin Yusof. 31 . Sejarah dan Bibliografi Akhbar dan Majalah Melayu Abad Kesembilan Belas. Tarian-tarian Ritual Sabah. Cheong. J. Kuala Lumpur: Universiti Kebangsaan Malaysia. 1. Universiti Malaysia Sabah. 1996. 1. 23-25 September. Philipines. 1992.

New York: John Wiley and Sons. Dhont. E. & Eggleton. pp 744-746.Y. R. 2nd ed. 16. “Murut Depopulation and The Sipitang Lun Dayeh. J.R.Gaya Penulisan UMS 2. S.1972. Quantifying the vitamin K requirement of juvenile marine shrimp. 2. Kamus Melayu-Arab-Inggeris. volume 1. J. vol. Journal of Nutrition 124:227-282. 3.. Bignell.).12 Artikel Contoh: 1. 32 . 1996. Treece. 289-313. Shiau. 1996. Appell. CRC Handbook of Mariculture Crustacean Aquaculture 2nd edition. 3. & Sorgeloos.10 Ensiklopedia Contoh: 1. H. London: Macmillan Educational Company. 1. P. J. Coolier’s Encyclopedia. Zimmerman. Oxford. G. with menadione.D. New Delhi: Allied Publishers Ltd and Kluwer Academic Publishers. Kabus Malam. 2. Termites. 1. pp. Shrimp Culture. J.11 Kamus Contoh: Abd. Fuzzy set theory and its application. Jakarta: Puncak Keris. Kuala Lumpur: Victory Agencies. In Stickney.” JMBRAS. In Calow. 1. 1998. 1.N.13 Filem Contoh: Filem Cereka. P.45 (2).) Encyclopedia of ecology and environmental management. Bin Nuh dan Oemar Bakry. & Liu. S. D. 798-868. Boca Raton: CRC Press. 1985. 1972. P. P. Preparation and use of Artemia as food for shrimp and prawn larvae. Penaeus monodon. Encyclopedia of Aquaculture. Lavens. 2000. pp. (ed). In McVey.S. 1993. (ed. Blackwell scientific. P. (ed. 1994.

“Salvation Army International Headquaters” dlm.htm. 2. .Gaya Penulisan UMS 1. Potter. Y. Peta Taburan Asosiasi Tanah. 1. 1996. www.unu. 2002. 26 September 2004. 74 tahun. 1..Butiran bagi bahan rujukan elektronik hendaklah dicatat kesemua. Kampung Padas. *Nota: . The eastern Sundaland region of south-east Asia. & Byron.hk/www/what is salvation army/home.salvation. Brookfield.org.Rujukan elektronik dari laman web persendirian tidak digalakkan melainkan dari pihak yang diiktiraf umum sebagai pakar atau pihak berkuasa atau mana-mana sumber rasmi.edu/unupress/unupbooks/uu14re/uu14re14. Jalan Bukit. 33 . H.16 Responden Yang Ditemu Bual Contoh: Razak Janau. Ketua Kampung Padas.” 26 September 2003.14 Peta Contoh: Jabatan Pertanian Sabah. http//www. termasuk tarikh bahan tersebut dicetak.15 Laman Web/E-mel Contoh: 1.htm. Papar. “Sosio-ekonomi Penduduk Tempatan Pada Zaman Penjajah. L.

Kinabalu Park. H.) Judul Buku – condong (..) Edisi – jika ada (. Azizah.. Ford. 2. H. Kluwer Academic Publishers. Penyusun. A. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. S.) Bilangan Jilid – jika ada (. E. D. 1991. Magurran. & Choy.) Tempat Terbit (Bukan Negara) (:) Nama Penerbit(. Sabah. Johannesburg: Global Publisher. 34 . K. Pengarang Bersama Contoh: 1.) Format menulis rujukan seperti berikut: Saiz Huruf Jenis Huruf Selang Baris Selang Antara Rujukan Contoh menulis rujukan: a.) Penyunting. London. : : : : 11 Tahoma/Arial Satu (1) Langkau (Single Spacing) Dua (2) Langkau (Double Spacing) b.Gaya Penulisan UMS FORMAT RUJUKAN Rujukan merupakan bahan yang dirujuk dalam teks sahaja. & Arbain. The International Jew. Monographiae biologicae (eds). Temubual peribadi.) Nama Siri Buku dan Jilid atau Bilangan Dalam Siri – jika ada (. C. Booth. Pengarang Tunggal Contoh: 1. London: Croom Helm. Idris Salleh & Shafee Saad. 1997. Penterjemah. Maryati. Terrestrial ants (Hymenoptera: Formicidea) of Poring. Bumi Kita Dipijak Milik Orang. Mohd. 2. In Edwards. 1988. Ecological diversity and its measurement. pp. Anonymous dan juga rujukan daripada internet tidak dibenarkan melainkan sumber rasmi dan EJurnal yang diperakui. Ahmad Fawzi Basri. Tropical rainforest research-current issues. E. 117-123. 1996.) Tahun Penerbitan (. M. Penyelenggara – jika ada(. S. W. Berikan semua maklumat yang lengkap yang mengandungi butiran seperti berikut: Nama Pengarang (. Bahan rujukan hendaklah disusun mengikut abjad.

1984. New York: Free Press. R. R. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.Gaya Penulisan UMS c. 2001. Karya Susunan Contoh: Hamzah Hamdani (ed. Esei Sastera Dalam Pengajaran. Karya Suntingan Contoh: Rose. Extractive Metallurgy. Karya Selenggaraan Contoh: Badriyah Haji Salleh & Tan Liok Ee (ed). D. Estuarine Biology (2nd edition). London: Edward Arnold. Kuala Lumpur: International Law Book Service. J. Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 171). d. 1989.1974. g. (3rd edition).S. 35 . Oxford: Pergamon Press. Karya dengan judul sahaja (Tanpa pengarang) Contoh: Akta.). Alam Pensejarahan Dari Pelbagai Perspektif. Barnes. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Gilchrist. Edisi Contoh: 1. 2. 1980. Penyelidikan dan Pentadbiran Universiti. Kumpulan Kertas Kerja 2. f. e.K. 1996. Electoral Behavior: A Comparative Handbook. (ed).

j. Journal of The Malaysian Branch of The Royal Asiatic Society. l. Teknologi Pengangkapan Ikan di Sabah. 6. Politik Sabah Sebelum Penjajahan Jepun. 1999. 2. k. Perayaan Di Sabah. Mohammad Raduan Mohd. 1993. 2. i. Kertas Kadangkala Contoh: Sharifah Rofidah Habib Hassan.. Kuala Lumpur: Universiti Malaya. Karya Berbilang Jilid Contoh: Ensiklopedia Pembangunan Sabah. K. 2003. Malay Secret Societies in Penang: 1830s-1920s. Karya Dalam Jurnal Contoh: Mahani Musa. 3. *Nota: Jld. Zainah Ahmad. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Monograf 3.Gaya Penulisan UMS h. Bil. Jld. Monograf Contoh: 1. C. Karya Terjemahan Contoh: Wheare. 1981. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. 36 . Ariff. Bermaksud Jilid. 65(2):151-182. 1980. Kota Kinabalu: Usaha Baru. *Nota: Huruf tebal ialah nombor jilid dan nombor dalam kurungan ialah nombor keluaran dan diikuti dengan nombor halaman selepas noktah bertindih. Terj. Kerajaan Persekutuan. 2003. Khazanah. Kertas Kadangkala Bil. Siri Dokumentasi Akademi Pengajian Melayu. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah.

Borneo 2000: Proceedings of the Sixth Biennial Borneo Research Conference. 2000. 56-52. 3 October: 9.. Rastrelliger Sabah. Mustafa.). *Nota: Nama Pengarang (. mackerel.) Hari/Bulan (:) Halaman (. 2.Gaya Penulisan UMS m.). conservation and land. Kesan Politik. 37 . M. & Ridzwan. pp.. A. From west coast of M. Kuching Sarawak. Ismail Haji Ibrahim. Bernard.) Nama Akhbar (... Tawau: Pusat Kegiatan Ekonomi Orang Jepun. Nucleic acid profiles in Kanagurta. Kota 3. UMS. Tropical in Sabah. Senario Seni Lukis Sabah: Stail dan Tema. 2000. Zaki Tahir. Proceedings of sixth biennial Borneo research conference. 2. In Mohamed.) Tajuk Berita/ Rencana (. 2001. 1998. Karya Dalam Pascasidang Contoh: 1. hlm. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. East Malaysia. Homathevi.. hlm.) Tahun (. New Straits Times. & Davies. 2000. R. P. o. Eggleton. Sabah to Tap Potential in Health Tourism. Pendatang Asing Di Sabah. S.. Abdul Halim (ed. July 10-14. Termites (Insecta: Isoptera) Fauna of Danum Valley Conservation Area. 2003. Ecosystem Research Kinabalu:ums. 31. G. 18-38. 557-586. Sabah dalam Perluasan Pasaran. D. Borneo 2000: environment. Sabihah Osman. (eds.). R. 2000. Bab Dalam Buku Contoh: 1. Dalam Sharifah Habib Hasan dan Zainah Ahmad (ed.) n. Sabah. Berita/Rencana Dalam Akhbar Contoh: New Straits Times. Maryati. R. T.42. H. Jones.

5 Jun.Gaya Penulisan UMS p. Mat Zin bin Mat Kib. c. Filem Contoh: Ramlee. Laksamana Do Re Mi. 2001. 38 . Karya Dalam Majalah Contoh: Aliran. An Economic History of Malaysia. Pusat Pengajian Pascasiswazah Universiti Malaysia Sabah Kali Pertama. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. 2. Kota KInabalu. Kertas Kerja. Tesis/Disertasi Contoh: 1. 1962. H. Orang Bajau Pulau Omadal. 2000. Kuala Lumpur: Universiti Malaya. P. Filem cereka. Minit Mesyuarat Seminar Pascasiswazah. r. Ulasan Buku Contoh: Badriyah Haji Salleh. Filem dan Karya Muzik i. 2000. 1977. Aliran 20 (10:33) q. Hampshire: Macmillan Press. 2002. 2000. Drabble. Sekolah Sains Sosial. Laporan dan Minit Mesyuarat Contoh: Minit Mesyuarat Seminar Pascasiswazah. Sabah. Singapura: Shaw Brother. Yap Beng Liang. s. 1800-1990: The Transition to Modern Economic Growth. Perkembangan Mazhab-mazhab Agama Kristian di Sabah. Journal of The Malaysian Branch of The Royal Asiatic Society 124(1):111-114. Sarawak native blockade pulp mill project. t. Sabah: Satu Kajian Tentang Sistem Budaya. Ulasan buku J.

B. iv. Laserlight Series 12036. iii. CD Leicester: British Pshychological Society. J. Filem Dokumentari.go. 1998. Bahan Rujukan Elektronik Contoh: 1. 25 Mei. Temu bual. 39 . vii. Menangkap Ketam Batu di Mengkabong.Gaya Penulisan UMS ii. v. Sekolah Sains Sosial. Tuaran. Slaid. Kegiatan Mubaligh Kristian di Sabah. “Keputusan Mahkamah Internasional atas Permohonan Intervensi Pemerintah Filipina dalam Kasus Pulau Sipadan dan Ligitan” (atas talian) http://www. vi. Dicetak 13 September 2002. Karya Muzik Contoh: Johari Salleh. Chorus dan Orkestra. Sabah. Lambaian Kasih dalam Citra Malaysia. 1995.id/policy/releases/2002/pr56-251001. 1968. 1986.dfadeplu. Introduction to Research Design and Statistic. CD-Rom Contoh: MacRae. Video Contoh: Muzium Sabah. Slaid Contoh: Pugh-Kitingan. Temubual Contoh: Stephens. Santiago: Delta Music Incorporated. Kassim Masdor (konduktor). Universiti Malaysia Sabah. 1976. Jabatan Muzium Sabah.htm. Jenis-jenis Tarian Masyarakat Peribumi Sabah. S.

*Nota: . Potter.. .Gaya Penulisan UMS 2.edu/unupress/unupbooks/uu14re/uu14re 14. H. Brookfield. & Byron.unu. Y. termasuk tarikh bahan tersebut dicetak. 40 . The Eastern Sundaland region of south-east Asia.Butiran bagi bahan rujukan elektronik hendaklah dicatat kesemua.Rujukan elektronik dari laman web persendirian tidak digalakkan melainkan dari pihak yang diiktiraf umum sebagai pakar atau pihak berkuasa atau mana-mana sumber rasmi. L.htm. 2002. www.

Bahagian tulang belakang tesis tebalnya lebih 25mm mengandungi perkara-perkara berikut mengikut tertib. Bahagian tulang belakang tesis tebalnya kurang 25mm wajib mengandungi perkara-perkara berikut mengikut tertib. Nama Pengarang (memanjang) Nama Ijazah (melintang) Tarikh Tahun Viva (melintang) Singkatan Nama Universiti (melintang) : : : : Tahoma/Arial Tahoma/Arial Tahoma/Arial Tahoma/Arial 41 .Gaya Penulisan UMS FORMAT KULIT DAN PENJILIDAN 1. Tajuk Tesis Nama Calon Nama Sekolah Nama Universiti Tarikh Tahun Viva Warna Kulit Warna Huruf Logo Jenis Kulit tesis wajib mengandungi perkara-perkara berikut : : : : : : : : : Tahoma/Arial 18 Tahoma/Arial 18 Tahoma/Arial 18 Tahoma/Arial 18 Tahoma/Arial 18 Biru gelap Emas Tidak dibenarkan Keras 1.1 Muka Kulit Bahagian Depan Tesis Bahagian kulit depan mengikut tertib.2 Bahagian Tulang Belakang Tesis a. Nama Pengarang (memanjang) Nama Ijazah (memanjang) Tarikh Tahun Viva (memanjang) Singkatan Nama Universiti (memanjang) : : : : Tahoma/Arial Tahoma/Arial Tahoma/Arial Tahoma/Arial 16 16 16 16 wajib 16 16 16 16 b.

a. Contoh tesis yang tebalnya kurang 25mm.Gaya Penulisan UMS 1.3 Penjilidan Tesis dijilid secara Jahit Kekulit dan bermuka kulit keras di bahagian depan dan belakang. 42 .

Gaya Penulisan UMS b. Contoh tesis yang tebalnya melebihi 25mm. 43 .

44 . Contoh tesis yang disediakan lebih daripada satu jilid.Gaya Penulisan UMS c.

Kristan. John W. Jawatankuasa Pascasiswazah (JPSPIU) mencadangkan nama Pemeriksa Luar dan Dalam serta Ahli Jawatankuasa Viva Voce dalam borang PPPSUMS13/2004. Gaya UKM. 1998. RUJUKAN Allison. b. d. Belmont : Wadsworth Publishing Company. Creswell. Gaya Dewan. Calon Pascasiswazah hendaklah menyerahkan Notis Penyerahan Tesis/Disertasi (Borang PPPSUMS 13/2004) dalam tempoh 3 bulan sebelum tarikh penyerahan tesis. 1995. 1995.Gaya Penulisan UMS PENYERAHAN TESIS Setiap pelajar harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak Pascasiswazah seperti berikut: a. Limited. f. Preparing Dissertations and Thesis. London: Kogan Page Cavina. Gaya Dewan (edisi ketiga). B. Bagi tujuan Pemeriksaan Lisan perlu diserahkan sebanyak 5 naskhah. Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches. Pemeriksa Dalam dicadangkan oleh SPIU dari kalangan tenaga akademik UMS yang berkaitan dengan bidang tesis calon. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Panduan Menulis Tesis Gaya UKM (edisi keenam). 1994. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. 45 . Setelah pembetulan perlu diserahkan sekurang-kurangnya 4 naskah kepada PPPS dan PPPS akan menghantar kepada SPIU dan Perpustakaan. 1997. Critical Thinking and Writing: A Developing Writesr’s guide with readings. c. London: SAGE Publications. e. Tempoh penyerahan Notis Tesis/Disertasi perlu diselaraskan.

supaya tidak mengelirukan golongan pelajar. Penyelia diminta agar merujuk kepada sistem penandaan pruf. Tanda Pruf Cara Penandaan di dalam Teks 46 . Berikut adalah prosedur penandaan pruf.Gaya Penulisan UMS LAMPIRAN A TANDA PRUF DAN CARA PENANDAAN DALAM TEKS Kerja pruf bertujuan untuk menyemak penulisan ilmiah pelajar.

Gaya Penulisan UMS Tanda Pruf Cara Penandaan di dalam Teks 47 .

Gaya Penulisan UMS Tanda Pruf Cara Penandaan di dalam Teks 48 .

Gaya Penulisan UMS Tanda Pruf Cara Penandaan di dalam Teks 49 .

Metodologi Kajian Bibliografi/Rujukan iii. Hipotesis Kajian c. 50 . Permasalahan Kajian b. Hasil Yang Diharapkan d. Objektif Kajian Sorotan Kajian Lepas / Sorotan Literatur .Gaya Penulisan UMS LAMPIRAN B PERKARA-PERKARA YANG DIPERLUKAN DALAM MENULIS CADANGAN PENYELIDIKAN i. iv. Tajuk Kajian Pengenalan: a. ii.Merupakan ulasan kajian lepas atau terdahulu yang berkaitan dengan penyelidikan. v.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful