Anda di halaman 1dari 80

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH

TINGKATAN EMPAT DAN LIMA

KESUSASTERAAN MELAYU
2003

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM

RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden; MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsipprinsip yang berikut: KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia ialah suatu usaha berterusan ke arah memperkembang potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

vii

FALSAFAH PENDIDIKAN KESUSASTERAAN MELAYU Pendidikan Kesusasteraan Melayu di Malaysia bertujuan untuk menjana minda, rohani dan emosi, mengukuhkan jati diri, menyuburkan budaya bangsa dan memupuk sikap berdaya saing ke arah pembinaan insan bestari.

ix

KATA PENGANTAR Huraian Sukatan Pelajaran ialah dokumen yang memperincikan Sukatan Pelajaran yang bertujuan untuk memenuhi cita-cita murni dan semangat Falsafah Pendidikan Kebangsaan, dan menyediakan murid menghadapi arus globalisasi serta ekonomi berasaskan pengetahuan pada abad ke-21. Dokumen ini menyarankan strategi pengajaran dan pembelajaran yang merangkumi pelbagai aktiviti dan penggunaan sumber. Guru digalakkan menggunakan kreativiti untuk memilih, menyusun, dan mengolah aktiviti mengikut kesesuaian murid. Huraian ini diharapkan dapat membantu guru merancang dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran secara berkesan. Dalam melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran, guru diharapkan dapat memberikan penekanan pada unsur bernilai tambah, iaitu kemahiran berfikir, kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi, kemahiran belajar cara belajar, kajian masa depan, kecerdasan pelbagai, pembelajaran secara konstruktivisme, dan pembelajaran secara kontekstual. Di samping itu, nilai murni dan semangat patriotik dan kew arganegaraan tetap diutamakan. Semua elemen ini diharapkan dapat memberikan keyakinan kepada murid dan boleh diaplikasikan dalam kehidupan harian dan dunia pekerjaan. Huraian Sukatan Pelajaran ini menjelaskan hasil pembelajaran yang perlu dikuasai oleh murid berasaskan pendekatan masteri. Hasil pembelajaran tersebut dinyatakan secara eksplisit mengikut tahap kesukaran isi kandungan dan tahap keupayaan murid. Hasil pembelajaran diperingkatkan kepada tiga aras, iaitu Aras 1 (aras asas), Aras 2 (aras sederhana), dan Aras 3 (aras cemerlang). Kandungan Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melayu digubal berdasarkan aspek sastera melalui kajian teks yang dikaji, hasil pembelajaran, huraian hasil pembelajaran, pengisian kurikulum, dan strategi pengajaran dan pembelajaran . Pernyataan dalam huraian hasil pembelajaran memberikan cabaran yang sesuai dengan murid pada tahap tertinggi dalam pendidikan sekolah menengah. Di samping itu, aspek strategi pengajaran sastera yang mengambil kira strategi dan kepelbagaian teknik yang sesuai dengan kebolehan murid serta penyerapan ilmu turut diberikan penekanan dalam pengajaran dan pembelajaran. Huraian ini seharusnya dapat membantu guru merencanakan suatu pengajaran dan pembelajaran yang lebih kreatif, berkesan dan bermakna. Dalam menyediakan Huraian Sukatan Pelajaran yang disemak semula ini banyak pihak yang terlibat terutama guru, pensyarah maktab dan universiti, pegaw ai Kementerian Pendidikan, dan individu yang mew akili badan-badan tertentu. Kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan kepakaran, masa dan tenaga sehingga terhasilnya Huraian Sukatan Pelajaran ini, Kementerian Pendidikan merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih.

(Dr. SHARIFAH MAIMUNAH BT. SYED ZIN) Pengarah Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia.

xi

Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melayu Tingkatan Empat dan Lima

PENDAHULUAN Kesusasteraan Melayu merupakan mata pelajaran yang diajar pada peringkat Tingkatan 4 dan 5 sekolah-sekolah menengah seluruh negara. Mata pelajaran ini telah diperkenalkan sejak tahun 1957. Sukatan pelajaran Kesusasteraan Melayu disemak semula pada tahun 1984, 1991, dan 2002. Penyemakan sukatan pelajaran ini dilakukan bagi memenuhi perubahan dalam dunia pendidikan selaras dengan era globalisasi. Kurikulum Kesusasteraan Melayu bertujuan untuk memenuhi hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan bagi melahirkan insan seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani. Selain itu, kurikulum Kesusasteraan Melayu yang disemak semula selaras dengan Falsafah Pendidikan Kesusasteraan Melayu. Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melayu buat pertama kalinya digubal apabila Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melayu disemak semula pada tahun 2002. Huraian Sukatan Pelajaran ini mengandungi 3 lajur, iaitu lajur hasil pembelajaran, lajur huraian hasil pembelajaran dan lajur cadangan aktiviti/teknik/sumber/nota. Lajur hasil pembelajaran menggariskan pernyataan hasil pembelajaran dan kemahiran yang perlu dicapai oleh murid dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran ini. Lajur huraian hasil pembelajaran memperincikan penguasaan aspek sastera kepada tiga aras pembelajaran, iaitu Aras 1, Aras 2, dan Aras 3 yang perlu dikuasai oleh murid. Setelah murid menguasai Aras 1, murid akan mempelajari penguasaan aspek sastera bagi Aras 2 dan Aras 3 yang lebih mencabar. Lajur cadangan aktiviti/sumber/nota menyediakan contoh aktiviti pengajaran dan pembelajaran sebagai panduan kepada guru. Aktiviti yang disenaraikan hanyalah cadangan bagi aras-aras tertentu yang terdapat dalam huraian sukatan pelajaran ini. Guru perlu lebih kreatif memilih dan menyesuaikan cadangan aktiviti dengan profil murid dan keadaan setempat. Guru juga disarankan menggunakan pelbagai teknik dan aktiviti bersesuaian dengan tahap kemampuan murid. Huraian Sukatan Pelajaran ini mengandungi Matlamat, Objektif, Kandungan Huraian Sukatan Pelajaran, Pengisian Kurikulum, dan Strategi Pengajaran dan Pembelajaran. Huraian Sukatan Pelajaran ini menjadi panduan dan sumber rujukan kepada guru Kesusasteraan Melayu Tingkatan 4 dan Tingkatan 5. MATLAMAT Matlamat kurikulum Kesusasteraan Melayu sekolah menengah adalah untuk melengkapkan murid dengan ilmu sastera agar dapat menghayati, menghargai, mencintai, dan membanggakan bahasa dan sastera Melayu dalam bidang pendidikan dan kerjaya, ke arah pemantapan cita rasa sastera di kalangan masyarakat. OBJEKTIF Pengajaran dan membolehkan murid: pembelajaran Kesusasteraan Melayu

i. memahami isi dan menganalisis aspek sastera. ii. mengapresiasi karya sastera melalui aktiviti sastera. iii. menghayati dan menghargai nilai estetik bahasa. iv. menghargai penulis dihasilkannya. dan karya yang telah

Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melayu Tingkatan Empat dan Lima

v. memberikan pandangan, menilai karya sastera secara kritis dan menyuburkan nilai kemanusiaan di samping memupuk semangat cinta akan negara. vi. menghasilkan karya sastera yang pelbagai, sesuai dengan kebolehan murid. vii. memupuk budaya membaca untuk memperkembang dan mengekalkan minat murid terhadap sastera Melayu. ORGANISASI KURIKULUM Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melayu Sekolah Menengah ialah kajian aspek sastera melalui teks yang ditentukan, hasil pembelajaran, huraian hasil pembelajaran, cadangan aktiviti/teknik/sumber/nota, pengisian kurikulum, dan strategi pengajaran dan pembelajaran. Semua perkara itu dijelaskan seperti di baw ah. a. Aspek Sastera

b.

Hasil Pem belajaran

Apresiasi terhadap karya sastera dilaksanakan melalui kajian teks. Kajian ini berdasarkan aspek sastera, iaitu tema dan persoalan, w atak dan perw atakan, plot, latar, gaya bahasa, bentuk, nada, sudut pandangan, nilai kemanusiaan, dan pengajaran. Kajian teks ini meliputi bidang prosa dan puisi. Prosa terbahagi pada prosa moden dan prosa tradisional. Prosa moden terdiri daripada genre novel, cerpen, dan drama. Prosa tradisional pula terdiri daripada genre sastera sejarah, sastera epik, sastera hikayat, dan sastera rakyat. Puisi pula meliputi puisi tradisional iaitu pantun, gurindam, dan seloka serta puisi moden iaitu sajak.

Hasil pembelajaran ialah pernyataan yang ditafsirkan daripada objektif kurikulum Kesusasteraan Melayu. Pernyataan hasil pembelajaran merupakan petunjuk jelas tentang apa yang boleh dicapai olen murid. Oleh itu, hasil pembelajaran memerlukan pendekatan yang berfokus kepada gaya pembelajaran murid. Justeru, hasil pembelajaran dapat membantu guru memilih kandungan, kaedah, sumber, dan prosedur pengajaran yang relevan dan berkesan. Hasil pembelajaran juga membantu dalam membuat pengukuran dan penilaian pencapaian murid. Hasil pembelajaran meliputi Pengenalan Kesusasteraan Melayu dan aspek-aspek sastera yang terdiri daripada tema dan persoalan, w atak dan perw atakan, plot, latar, gaya bahasa, bentuk, nada, sudut pandangan, nilai kemanusiaan, dan pengajaran. Terdapat dua hasil pembelajaran iaitu Hasil Pembelajaran Utama (HPU) dan Hasil Pembelajaran Khusus (HPK). Hasil Pembelajaran Utama (HPU) merupakan pernyataan aspek sastera yang terkandung dalam kurikulum Kesusasteraan Melayu dan dapat dicapai melalui penguasaan Hasil Pembelajaran Khusus (HPK). Hasil Pembelajaran Khusus merupakan perincian aspek sastera berdasarkan Hasil Pembelajaran Utama. Hasil Pembelajaran Khusus disusun daripada peringkat yang mudah ke peringkat yang sukar.

Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melayu Tingkatan Empat dan Lima

Hasil Pem belajaran Huraian Hasil Pembelajarandalam lajur 2 menyatakan secara jelas aras kemahiran yang perlu dicapai oleh murid mengikut tahap keupayaan dan kemajuan mereka sama ada pada Aras 1, Aras 2, atau Aras 3. Penyataan Aras 1 hingga 3 dalam HHP ialah perician bagi Hasil Pembelajaran Khusus. Pemingkatan berdasarkan aras ini sejajar dengan perkeliling mesteri dan membolehkan murid yang cemerlang terus maju tanpa mengabaikan murid yang berpencapaian rendah. Aras 1 ialah aras paling asas yang harus dicapai oleh semua murid. Kandungan kurikulum bagi aras ini adalah yang paling minimum yang harus dikuasai oleh semua murid. Aras 2 ialah aras bagi murid yang berpencapaian sederhana manakala Aras 3 ialah aras bagi murid yang berpencapaian cemerlang. Apabila seseorang murid berupaya mencapai Aras 1, maka mereka boleh meneruskan pembelajaran ke Aras 2, dan seterusnya ke Aras 3. Sekiranya seseorang murid masih tidak berupaya mencapai Aras 1, maka guru hendaklah melatih dan membimbing murid tersebut sehingga mereka menguasai aras tersebut sepenuhnya. Dalam hal ini, peniliaan terhadap pencapaian murid bagi setiap aras perlu dilaksanakan untuk mengenal pasti sama ada murid perlu dibimbing lagi atau boleh beralih ke pelajaran seterusnya. Cadangan Aktiviti/Teknik/Sum ber/Nota Lajur cadangan aktiviti/teknik/sumber/nota yang terdapat dalam lajur tiga menjadi panduan untuk guru melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Cadangan tersebut disesuaikan dengan Huraian Hasil Pembelajaran serta mengambil kira elemen yang terkandung dalam pengisian kurikulum, contohnya kemahiran membuat pilihan mengunakan kajian masa depan dan jenis kecerdasan pelbagai yang unik bagi seseorang murid. Semua cadangan ini hanyalah sebagai bantuan untuk guru. Guru boleh mengubah suai atau memilih teknik atau aktiviti yang lain sesuai dengan kebolehan murid.

Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melayu Tingkatan Empat dan Lima

Contoh Pem aparan Hasil Pem belajaran Utam a dan Hasil Pem belajaran Khusus B. PROSA Hasil Pem belajaran 1.0 Menghuraikan definisi, jenis, ciri, dan peranan prosa. 1.1 1.2 1.3 1.4 Menjelaskan definisi prosa. Menerangkan jenis prosa. Membandingkan ciri prosa. Menghuraikan peranan prosa dalam masyarakat. Aras 1 i. Menyatakan definisi prosa. x x Merujuk sumber yang pelbagai. Menjelaskan maksud novel, cerpen, prosa tradisional dengan menggunakan OHP/ LCD. Contoh: peta minda `Ciri Novel x x Cadangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran Main peranan sebagai tokoh sastera oleh murid untuk mendapatkan maklumat. Contoh: Waw ancara bertajuk ` Definisi, Jenis, dan Ciri Prosa Tradisional Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti/Teknik/Sum ber/Nota

ii. Menyatakan jenis prosa. iii. Menyatakan ciri prosa. iv. Menyatakan peranan prosa dalam masyarakat.

x

Hasil Pembelajaran Khusus Pernyataan aras pembelajaran aspek sastera yang dicapai melalui kemahiran berbahasa

Hasil Pembelajaran Utama

Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melayu Tingkatan Empat dan Lima

Rum usan Hasil Pem belajaran Setiap bahagian A, B, C, dan D mempunyai sejumlah Hasil Pembelajaran Utama. Setiap Hasil Pembelajaran Utama terdapat sejumlah Hasil Pembelajaran Khusus yang perlu dikuasai oleh murid. Penomboran hasil pembelajaran mengikut bahagian adalah seperti yang berikut: Hasil Pem belajaran Utam a 1.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 Hasil Pem belajaran Khusus 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 2.1, 2.2 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 6.1, 6.2, 6.3 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 8.1, 8.2, 8.3 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6

Bahagian A. Pengenalan Kesusasteraan Melayu

B. Prosa Tradisional dan Moden (Novel, Cerpen)

Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melayu Tingkatan Empat dan Lima

Bahagian

C. Drama

D. Puisi Tradisional dan Moden (Sajak)

Hasil Pem belajaran Utam a 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0

Hasil Pem belajaran Khusus 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 2.1, 2.2 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 6.1, 6.2, 6.3 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 2.1, 2.2 3.1, 3.2 4.1, 4.2 , 4.3 5.1, 5.2 6.1, 6.2 , 6.3 , 6.4 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 8.1, 8.2, 8.3 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6

Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melayu Tingkatan Empat dan Lima

Pengisian Kurikulum Elemen dalam pengisian kurikulum ialah ilmu, nilai kemanusiaan, kew arganegaraan, peraturan sosiobudaya, dan kemahiran bernilai tambah. Penerangan ringkas bagi setiap elemen diberikan di baw ah. 1.0 Ilm u Ilmu merangkumi pelbagai bidang ilmu dan disiplin, contohnya ilmu dalam bidang sains, dan geografi yang dapat digunakan untuk memperkembang ilmu sastera dan kemahiran berbahasa. Ilmu juga termasuk perkara semasa yang boleh dipertimbangkan oleh guru dalam pengajaran dan pembelajaran.

3.0

Kew arganegaraan Penyerapan patriotisme dan kew arganegaraan dalam pendidikan Kesusasteraan Melayu mengutamakan pemupukan semangat dan taat akan tanah air. Di samping itu, pemupukan unsur ini bertujuan untuk melahirkan w arganegara yang baik dan meningkatkan komitmen individu terhadap bangsa dan negara.

4.0

Peraturan Sosiobudaya Peraturan sosiobudaya dalam pembelajaran Kesusasteraan Melayu menjelaskan hubungan antara masyarakat dengan budaya yang terdapat dalam karya sastera dan kehidupan seharian. Peraturan sosialbudaya ini mencerminkan falsafah dan keperibadian masyarakat Malaysia.

2.0

Nilai Kem anusiaan Nilai kemanusiaan yang dikenali juga sebagai nilai murni atau nilai moral bermaksud sesuatu perbuatan atau tingkah laku positif yang diamalkan dalam kehidupan seharian. Penyerapan nilai kemanusiaan dalam pendidikan Kesusasteraan Melayu adalah untuk melahirkan insan yang baik serta memiliki akhlak mulia. Selain itu, penghayatan dan amalan nilai kemanusiaan bertujuan membentuk generasi muda yang berhemah tinggi dan berperibadi mulia. Pemahaman dan kesedaran tentang nilai murni masyarakat Malaysia harus dipupuk secara langsung dan tidak langsung, serta dilanjutkan di peringkat antarabangsa selaras dengan keperluan globalisasi.

5.0

Kem ahiran Bernilai Tam bah Kemahiran benilai tambah ialah kemahiran yang diajarkan dalam bilik darjah serta dapat diaplikasikan dalam dunia sebenar murid dan dalam senario dunia yang global. Sehubungan dengan itu, kurikulum Kesusasteraan Melayu menyepadukan kemahiran bernilai tambah agar memenuhi keperluan semasa. Kemahiran Bernilai Tambah yang dimaksudkan ialah kemahiran berfikir, kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi, kemahiran belajar cara belajar, kajian masa depan, kecedersan pelbagai, pembelajaran konstruktivisme, dan pembelajaran kontekstual. Penjelasan tentang kemahiran bernilai tambah dinyatakan di baw ah.

Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melayu Tingkatan Empat dan Lima

5.1.

Kemahiran berfikir Kemahiran berfikir diajarkan kepada murid melalui soalan dan aktiviti yang memerlukan pemikiran kritis dan kreatif dalam pelbagai aktiviti. Kemahiran berfikir sama ada dari segi mengkonsepsikan idea, menyelesaikan masalah, atau membuat keputusan adalah penting dalam kehidupan harian dan kerjaya murid pada masa depan.

5.4

Kajian Masa Depan Kajian masa depan ialah satu pendekatan pengajaran untuk mendidik murid agar lebih prihatin terhadap sesuatu perkara atau isu yang berlaku pada masa lampau, masa kini, dan masa depan. Ini bermakna murid dapat membuat ramalan, menjangka akibat, serta mengendalikan perubahan supaya murid dapat manfaat yang maksimum.

5.5 5.2 Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi Kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi perlu diajarkan kepada murid supaya mereka dapat menggunakan komputer untuk tujuan komunikasi seperti menghantar dan menerima e-mel, menggunakan aplikasi perisian dalam menyempurnakan tugasan harian, dan mengakses maklumat yang terdapat dalam internet. 5.6 5.3 Kemahiran Belajar Cara Belajar Kemahiran belajar cara belajar perlu diajarkan kepada murid supaya mereka peka terhadap teknik pembelajaran yang berkesan. Penguasaan kemahiran ini membolehkan murid meningkatkan pengetahuan, cekap bertindak untuk menghadapi dunia yang sering berubah, dan mengamalkan pembelajaran seumur hidup.

Kecerdasan Pelbagai Kecerdasan pelbagai merangkumi verbal-linguistik, logik-matematik, muzik, kinestetik, visual-ruang, interpersonal, intrapersonal, dan naturalis. Oleh itu, guru perlu mengembangkan potensi kecerdasan murid dengan menyediakan gaya pembelajaran yang sesuai dengan minat dan kecenderungan mereka kerana setiap individu mempunyai kecerdasan dan kebolehan yang berbeza. Pembelajaran Konstruktivisme Pembelajaran konstruktivisme dalam pendidikan dapat melahirkan murid yang berupaya membina pemahaman dan pengetahuan baru mereka sendiri berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada. Pembelajaran ini menjadikan murid lebih faham, lebih yakin, dan lebih seronok untuk belajar sepanjang hayat.

Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melayu Tingkatan Empat dan Lima

5.7

Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran kontekstual ialah kaedah pembelajaran yang mengaitkan isi pelajaran dengan pengalaman harian individu, masyarakat, dan alam pekerjaan. Pembelajaran kontekstual disampaikan dalam persekitaran yang pelbagai secara konkrit, serta melibatkan latih amal dan berfikir. Pembelajaran berlaku apabila murid berupaya menghubungkaitkan pengetahuan baru secara bermakna dan menghayati kerelevanan pembelajaran dengan kehidupan mereka.

2.

Kepelbagaian Pendekatan, Kaedah, dan Teknik Guru boleh menggunakan pelbagai pendekatan, kaedah dan teknik dalam pengajaran dan pembelajaran Kesusasteraan Melayu. Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran bergantung pada kebijaksanaan guru menyesuaikan pendekatan , kaedah dan teknik dengan kebolehan murid. Antara pendekatan yang boleh digunakan ialah pendekatan struktural, pendekatan berfokus, pendekatan mengalami menghayati, pendekatan global dan pendekatan analitik. Kaedah yang dicadangkan ialah kaedah kelas, kaedah berkumpulan, kaedah individu, kaedah perbincangan dan kaedah penerangan. Teknik yang disarankan ialah teknik main peranan, teknik simulasi, teknik teater pembaca, teknik bercerita, teknik lakonan, teknik pentomin, teknik kerusi panas, teknik mestamu (melagukan puisi tanpa muzik) dan teknik dekon (deklamasi lakon). Teknik-teknik ini boleh merangsang dan menggalakkan murid meminati sastera Melayu, memahami dan menghayati hasil sastera Melayu, dan dapat mengaplikasikan penguasaan aspek sastera. Selain itu, penggunaan bahan alat bantu dan teknologi terkini dapat memantapkan pelbagai teknik yang dicadangkan.

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran Kesusasteraan Melayu bergantung pada strategi yang digunakan oleh guru. Strategi pengajaran dan pembelajaran Kesusasteraan Melayu adalah seperti yang berikut : 1. Pendekatan Berpusatkan Murid Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam Kesusasteraan Melayu mesti berpusatkan murid bagi membolehkan mereka menguasai aspek sastera melalui pembacaan dan pelaksanaan pelbagai aktiviti. Pengajaran ini menggalakkan interaksi dua hala, mendorong penglibatan murid secara aktif dan menyeluruh serta mementingkan pembelajaran akses kendiri. Guru berperanan sebagai pembimbing untuk melahirkan murid yang bermotivasi tinggi dan berdaya asing. 3.

Kepelbagaian Sum ber Kepelbagaian sumber dalam proses pengajaran dan pembelajaran Kesusasteraan Melayu boleh membantu murid menguasai aspek sastera. Antara sumber tersebut ialah pusat sumber, internet, kamus, akhbar, majalah, filem, glosari, organisasi, dan sumber hidup.

Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melayu Tingkatan Empat dan Lima

4.

Pem bacaan Luas Pembacaan luas ialah aktiviti membaca hasil karya sastera yang pelbagai selain teks w ajib. Pembacaan luas juga melibatkan pembacaan bahan bukan sastera yang meliputi pelbagai disiplin ilmu. Pembacaan luas dapat mempertingkatkan penguasaan ilmu sastera, membentuk sahsiah murid di samping memupuk budaya membaca dan dapat dimanfaatkan dalam penulisan karya.

10

Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melay u Tingkatan Empat dan Lima

A. PENGENALAN KESUSASTERAAN MELAYU Pengenalan Kesusasteraan Melayu penting untuk menjadi asas pengetahuan murid dan memberi gambaran tentang keseluruhan kesusasteraan Melayu yang mencakup definisi kesusasteraan, ciri, bentuk, sejarah perkembangan, dan peranan kesusasteraan Melayu. Hasil Pem belajaran 1.0 Menghuraikan definisi kesusasteraan, ciri, bentuk, sejarah perkem bangan, dan peranan kesusasteraan Melayu 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Menerangkan definisi kesusasteraan. Menerangkan definisi kesusasteraan Melayu. Menyenaraikan ciri kesusasteraan. Menerangkan bentuk kesusasteraan. Menggalurkan sejarah perkembangan kesusasteraan Melayu secara ringkas. Menjelaskan peranan kesusasteraan Melayu. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota

Aras 1 i. ii. Menyatakan definisi kesusasteraan. Menyatakan definisi kesusasteraan Melayu. x Merujuk sumber yang pelbagai: glosari kamus tesaurus internet sumber hidup filem Melayu lama persatuan penulis Dew an Bahasa dan Pustaka (DBP) Mengakses maklumat dengan melayari laman w eb. Mew aw ancara tokoh sastera. Berdiskusi.

iii. Menyatakan ciri kesusasteraan Melayu. iv. Menyatakan bentuk kesusasteraan Melayu. v. Menyenaraikan nama pengarang dan karya mengikut zamannya. vi. Menyenaraikan peranan kesusasteraan Melayu. x x x

1.6

11

Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melay u Tingkatan Empat dan Lima

Hasil Pem belajaran Aras 2 i. ii.

Huraian Hasil Pem belajaran

Cadangan Aktiviti / Nota

Menerangkan ciri kesusasteraan Melayu. Membandingkan bentuk kesusasteraan Melayu.

x Mencari maklumat di pusat sumber. x Melengkapkan maklumat dengan menggunakan lembaran pengurusan grafik (LPG).
LPG MEMBANDING DAN MEMBEZA BENTUK SASTERA Sastera Lisan dan Sastera Bertulis Persamaan

iii. Mengenal pasti pengarang dan karya mengikut zamannya. iv. Menerangkan peranan kesusasteraan Melayu.
Perbezaan dari aspek

Sastera Lisan

Sastera Bertulis

Corak Persamaan Dan Perbezaan Yang Penting

Kesimpulan

12

Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melay u Tingkatan Empat dan Lima

Hasil Pem belajaran Aras 3 i.

Huraian Hasil Pem belajaran

Cadangan Aktiviti / Nota

Menjelaskan perkembangan kesusasteraan Melayu mengikut zaman secara ringkas dari segi pengarang, karya, dan ciri. Menghuraikan peranan kesusasteraan Melayu.

x

Memadankan gambar tokoh dengan karya, zaman, dan genre dengan menggunakan LPG Jadual Tokoh.
Tokoh A. Samad Said Karya Salina Zaman 1960-an Genre Prosa moden (novel)

ii.

x

Main peranan untuk menggambarkan peranan sastera Melayu seperti dalam majlis adat peminangan dan persembahan Tok Selampit (tukang cerita). Law atan ke muzium sastera dan galeri tokoh sastera.

x

13

Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melay u Tingkatan Empat dan Lima

B. PROSA Prosa terdiri daripada prosa tradisional dan prosa moden. Prosa tradisional merangkumi genre sastera sejarah, sastera epik, sastera hikayat, dan sastera rakyat. Prosa moden pula terdiri daripada genre novel, cerpen, dan drama. Hasil pembelajaran bagi prosa ini perlu dicapai oleh murid dengan menguasai aspek sastera, iaitu tema dan persoalan, w atak dan perw atakan, plot, latar, gaya bahasa, sudut pandangan, nilai kemanusiaan, dan pengajaran. Murid juga menghasilkan dan mempersembahkan karya kreatif. Hasil Pem belajaran 1.0 Menghuraikan definisi, jenis, ciri, dan peranan prosa 1.1 1.2 1.3 1.4 Menjelaskan definisi prosa. Menerangkan jenis prosa. Membandingkan ciri prosa. Menghuraikan peranan prosa dalam masyarakat. Aras 1 i. ii. Menyatakan definisi prosa. Menyatakan jenis prosa. x x Merujuk pelbagai sumber. Menjelaskan definisi novel, cerpen, prosa tradisional dengan menggunakan OHP/ LCD. Contoh: peta minda `Ciri Novel x Main peranan sebagai tokoh sastera oleh murid untuk mendapatkan maklumat. Contoh: Waw ancara bertajuk "Definisi, Jenis, dan Ciri Prosa Tradisional." Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota

iii. Menyatakan ciri prosa. iv. Menyatakan peranan prosa dalam masyarakat.

14

Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melay u Tingkatan Empat dan Lima

Hasil Pem belajaran Aras 2 i. ii.

Huraian Hasil Pem belajaran

Cadangan Aktiviti / Nota

Menerangkan membina rajah jenis dan ciri prosa. Membandingkan dan membezakan ciri prosa.

x x

Menjelaskan maklumat berdasarkan grafik. Melaporkan dapatan daripada w aw ancara yang diperdengarkan.

iii. Menerangkan peranan prosa dalam masyarakat. Aras 3 i. ii. Menghuraikan peranan prosa masyarakat. dalam x Perbincangan dalam kelas dengan melengkapkan LPG Jadual Peranan Prosa.
Zaman Zaman keagungan Melay u Melaka Jenis Sastera undangundang x Hukum kanun Melaka Peranan Panduan pentadbiran Kerajaan Melay u Melaka

Menganalisis peranan prosa dalam masyarakat kini.

15

Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melay u Tingkatan Empat dan Lima

Hasil Pem belajaran 2.0 Menerangkan biodata pengarang prosa yang dikaji 2.1 Menerangkan butirbutir peribadi pengarang. Menerangkan latar belakang kepengarangan, sumbangan, dan kejayaan pengarang. Aras 1 i. ii.

Huraian Hasil Pem belajaran

Cadangan Aktiviti / Nota

2.2

Menyatakan nama, tarikh lahir, dan tempat kelahiran pengarang. Menyatakan pendidikan dan kerjaya pengarang.

x x x

Mendengar rakaman audio tentang latar belakang pengarang. Memadankan gambar pengarang dengan butirbutir peribadi pengarang. Sesi bersama-sama dengan pengarang.

iii. Menyenaraikan hasil karya pengarang. Aras 2 i. ii. Menyatakan nama pena pengarang. Menyenaraikan bidang penulisan pengarang.

x

Projek membuat buku skrap yang bertajuk "Pengarang-pengarang Malaysia".

iii. Menyatakan sumbangan lain pengarang.

16

Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melay u Tingkatan Empat dan Lima

Hasil Pem belajaran Aras 3 i. ii.

Huraian Hasil Pem belajaran

Cadangan Aktiviti / Nota

Menjelaskan anugerah yang diterima oleh pengarang. Menyatakan perkembangan terkini pengarang.

iii. Menjelaskan keistimew aan pengarang.

17

Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melay u Tingkatan Empat dan Lima

Hasil Pem belajaran 3.0 Menghuraikan tem a dan persoalan dalam karya prosa 3.1 3.2 3.3 3.4 Menerangkan definisi tema dan persoalan. Menghuraikan tema karya. Menghuraikan persoalan dalam karya. Menghubungkaitkan antara persoalan dengan tema karya. Aras 1 i. ii.

Huraian Hasil Pem belajaran

Cadangan Aktiviti / Nota

Menyatakan definisi tema. Menyatakan definisi persoalan.

x x x

Merujuk sumber yang pelbagai. Bersoal jaw ab tentang maksud tema, jenis tema dan persoalan. Membincangkan tema dan persoalan dalam kumpulan dengan menggunakan Rajah Piramid Persoalan.
Tema Persoalan Persoalan Persoalan

iii. Mengenal pasti tema dalam karya. iv. Menyenaraikan persoalan dalam karya.

Senaraikan seberapa banyak persoalan yang anda dapat temukan dalam cerita. Pilih persoalan yang paling utama untuk dijadikan tema. Susun dalam rajah piramid di atas.

18

Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melay u Tingkatan Empat dan Lima

Hasil Pem belajaran Aras 2 i.

Huraian Hasil Pem belajaran

Cadangan Aktiviti / Nota

Menyenaraikan jenis tema.

x

ii. Menjelaskan tema dalam karya. iii. Menerangkan persoalan dalam karya. Aras 3 i. ii. Menjelaskan perkaitan antara persoalan dengan tema dalam karya. Mengulas kesesuaian tema dan persoalan dengan cerita.

Diskusi karya tentang "Kesesuaian tema dengan cerita". Contoh tajuk diskusi : Kesesuaian tema dengan cerita cerpen `Paku Payung dan Limau Mandarin karya Azizi Hj. Abdullah.

x

Sesi forum yang membincangkan tentang perkaitan persoalan, tema dan cerita.

19

Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melay u Tingkatan Empat dan Lima

Hasil Pem belajaran 4.0 Menganalisis w atak dan perw atakan dalam karya prosa 4.1 4.2 4.3

Huraian Hasil Pem belajaran

Cadangan Aktiviti / Nota

Menerangkan definisi Aras 1 w atak dan perw atakan. i. Menyatakan definisi w atak dan Menerangkan jenis perw atakan. w atak dalam karya. ii. Menyatakan jenis w atak dalam karya. Menganalisis iii. Mengenal pasti w atak dalam karya. perw atakan luaran dan dalaman w atak iv. Menyenaraikan sifat luaran w atak dalam karya. dalam karya . Membandingkan w atak-w atak dalam karya. Menghuraikan peranan w atak dalam karya. v. Menyenaraikan sifat dalaman w atak dalam karya. vi. Menyatakan peranan w atak dalam karya.

x x

Merujuk sumber yang pelbagai. Berbincang tentang definisi dan jenis w atak dan perw atakan. Bersoal jaw ab tentang w atak dan perw atakan. Nota : Teknik Kerusi Panas Membuat peta minda tentang ciri luaran dan ciri dalaman w atak. Melakonkan w atak secara berpasangan. Menggambarkan w atak utama dalam bentuk lukisan, pantun, sajak, atau syair. Menulis dan lengkapkan biodata w atak untuk ditampal di dalam kelas.

x

4.4

x x x

4.5

x

20

Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melay u Tingkatan Empat dan Lima

Hasil Pem belajaran

Huraian Hasil Pem belajaran x


Sebak Sedih Bukti peristiwa Emosi

Cadangan Aktiviti / Nota Melengkapkan LPG ciri w atak.

Dalaman
Gembira

CIRI WATAK

Luaran

Gembira

Sikap

Peranan

Penyayang

21

Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melay u Tingkatan Empat dan Lima

Hasil Pem belajaran Aras 2

Huraian Hasil Pem belajaran

Cadangan Aktiviti / Nota

i. Menjelaskan jenis w atak dalam karya. ii. Mengelaskan w atak dalam karya. iii. Menjelaskan sifat luaran dan sifat dalaman w atak dalam karya. iv. Menerangkan peranan w atak dalam karya.

x Berbincang tentang w atak A dan w atak B untuk melengkapkan LPG Rajah Venn.
Watak A Watak B

Beza

sama

Beza

22

Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melay u Tingkatan Empat dan Lima

Hasil Pem belajaran Aras 3 i.

Huraian Hasil Pem belajaran

Cadangan Aktiviti / Nota

Menjelaskan sikap dan perasaan w atak dalam karya.

x Berbincang tentang w atak A dan w atak B untuk melengkapkan LPG Banding Beza
BANDING BEZA W atak A PERSAMAAN W atak B

ii. Menyatakan persamaan dan perbezaan w atak dalam karya. iii. Menghuraikan peranan w atak dalam karya. iv. Menerangkan cara pengarang menggambarkan w atak dan perw atakan dalam karya.

PERBEZAAN

Fizikal

Status sosial Sifat

Sikap

Kesimpulan

23

Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melay u Tingkatan Empat dan Lima

Hasil Pem belajaran 5.0 Menghuraikan plot dalam karya prosa 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 Menerangkan definisi plot. Menerangkan jenis plot dalam karya. Menjelaskan binaan plot dalam karya. Menghuraikan teknik plot dalam karya. Menghuraikan peranan teknik plot dalam karya.

Huraian Hasil Pem belajaran

Cadangan Aktiviti / Nota

Aras 1 i. Menyatakan definisi plot. x x Merujuk sumber yang pelbagai. Bersoal jaw ab tentang definisi, jenis, dan binaan plot. Berbincang untuk melengkapkan rajah binaan plot dengan peristiw a penting dalam cerita.
Klimaks

ii. Menerangkan jenis plot dalam prosa. iii. Melakarkan binaan plot karya. iv. Menyenaraikan dan memberikan definisi teknik plot, iaitu dialog, monolog, monolog dalaman, suspens, kejutan, imbas kembali, dan imbas muka. v. Mengenal pasti jenis plot dalam karya.

x

Peleraian K3 K2 K1 K = Konflik Eksposisi

x

Melakonkan aksi untuk menggambarkan teknik plot: Orang berbual (dialog) Orang bercakap seorang diri (monolog) Orang sedang berfikir (monolog dalaman)

24

Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melay u Tingkatan Empat dan Lima

Hasil Pem belajaran Aras 2

Huraian Hasil Pem belajaran x

Cadangan Aktiviti / Nota Mencipta dialog berdasarkan gambar:

i. Melengkapkan rajah binaan plot berdasarkan peristiw a dalam karya. ii. Mengenal pasti teknik dalam plot iaitu dialog, monolog, dan monolog dalaman dalam karya. iii. Menyenaraikan peristiw a dalam karya yang mempunyai teknik dialog, monolog, dan monolog dalaman.

25

Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melay u Tingkatan Empat dan Lima

Hasil Pem belajaran

Huraian Hasil Pem belajaran

Cadangan Aktiviti / Nota

x

Mencipta monolog berdasarkan gambar.

x

Mencipta monolog dalaman berdasarkan gambar.

26

Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melay u Tingkatan Empat dan Lima

Hasil Pem belajaran Aras 3 i.

Huraian Hasil Pem belajaran

Cadangan Aktiviti / Nota

Mengenal pasti teknik dalam plot iaitu imbas kembali, imbas muka, saspens, dan kejutan.

x

Berbincang untuk menyenaraikan contoh pelbagai teknik plot berdasarkan karya yang dikaji.
Teknik Plot Dialog Monolog Monolog dalaman Imbas muka iimbas kembali Contoh

ii. Menyenaraikan peristiw a dalam karya yang mempunyai teknik imbas kembali, imbas muka, saspens, dan kejutan.

iii. Menghuraikan peranan teknik plot dalam karya.

x

Berbincang tentang konflik, saspens, kejutan, dan klimaks dalam cerita. Memadankan peristiw a dengan saspens, kejutan, monolog, dan monolog dalaman.
Peristiwa

x

Teknik plot saspens kejutan monolog monolog dalaman

27

Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melay u Tingkatan Empat dan Lima

Hasil Pem belajaran

Huraian Hasil Pem belajaran x

Cadangan Aktiviti / Nota Berbincang untuk menyusun semula peristiw a dalam karya mengikut urutan cerita dengan menggunakan LPG Tangga Cerita.
Peristiwa 5 Peristiwa 4 Peristiwa 3 Peristiwa 2 Peristiwa 1

x Mengadakan main peranan memberi ceramah bertajuk `Peranan Teknik Plot dalam Karya.

28

Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melay u Tingkatan Empat dan Lima

Hasil Pem belajaran 6.0 Menghuraikan latar dalam karya prosa 6.1 Menerangkan definisi latar tempat, latar masa, dan latar masyarakat. Menerangkan latar tempat, latar masa dan latar masyarakat dalam karya. Menghubungkaitkan latar tempat, latar masa dan latar masyarakat dengan peristiw a dalam karya.

Huraian Hasil Pem belajaran

Cadangan Aktiviti / Nota

Aras 1 i. Menyatakan definisi latar. x x x x x Merujuk sumber yang pelbagai. Berbincang tentang maksud latar dan jenis latar. Menentukan latar berdasarkan gambar. Melakar gambar berdasarkan latar dalam cerita. Melengkapkan LPG Garisan Masa.

ii. Menyatakan jenis latar. iii. Menyenaraikan latar masa, latar tempat, dan latar masyarakat. iv. Menyatakan perkaitan latar dengan peristiw a dalam karya.

6.2

6.3

Aras 2 i. Menjelaskan latar yang paling ketara dalam karya.

Contoh: Kaitan latar masa dengan peristiw a dalam cerpen `Wisata karya Arena Wati.
Mula
Pagi , ke dusun Penghulu Deraman

ii. Menghuraikan latar dalam karya.

Akhir

Tengah hari, semua tetamu meninggalkan dusun

29

Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melay u Tingkatan Empat dan Lima

Hasil Pem belajaran Aras 3 i.

Huraian Hasil Pem belajaran

Cadangan Aktiviti / Nota

Menyatakan cara pengarang menggambarkan latar dalam karya.

x

Menggunakan bahan rangsangan untuk mengecam latar dalam cerita. Contoh: Menyenaraikan kata dan rangkai kata yang menunjukkan latar berdasarkan bahan rangsangan.

ii. Menjelaskan kesesuaian latar dengan cerita dalam karya. iii. Menghuraikan perkaitan latar dengan tema dalam karya. x

Melengkapkan LPG Jadual Latar. Contoh: Cerpen `Wisata karya Arena Wati.

Peristiwa Lawatan kawan-kawan Penghulu Deraman ke dusunnya

Latar Masa Pagi

Latar Tempat Dusun buahbuahan Penghulu Deraman

Latar Masyarakat Masyarakat kampung

x

Menggunakan gambar atau slaid atau audio visual untuk menghubungkaitkan latar dengan tema. Contoh: Laungan merdeka menggambarkan tema semangat kebangsaan.

30

Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melay u Tingkatan Empat dan Lima

Hasil Pem belajaran 7.0 Menganalisis gaya bahasa dalam karya prosa Aras 1 7.1 7.2 7.3 Menerangkan definisi gaya bahasa. Menghuraikan aspek gaya bahasa. Menerangkan diksi, dialek, bahasa asing, bahasa arkaik, bahasa istana, dan peribahasa dalam karya. Mengenal pasti ayat pendek dan ayat panjang dalam karya. Menganalisis unsur bahasa dalam karya. i.

Huraian Hasil Pem belajaran

Cadangan Aktiviti / Nota

Menyatakan definisi gaya bahasa.

x Merujuk sumber yang pelbagai. x Bersoal jaw ab tentang maksud gaya bahasa. x Mengenal pasti dan menulis kata, dan ungkapan indah daripada karya yang dibaca. x Mencatatkan dialek, bahasa asing, bahasa arkaik, bahasa istana dan peribahasa dalam sebuah buku daftar kata. x Berbincang tentang unsur bahasa untuk melengkapkan LPG Jadual Unsur Bahasa .
Unsur Bahasa Personif ikasi Contoh berdasarkan karya Air sungai terus mengalir walaupun malas (Restu, hal.2)

ii. Memberikan maksud dan menyenaraikan aspek gaya bahasa. iii. Mengecamkan diksi, dialek, bahasa asing, bahasa arkaik, bahasa istana, dan peribahasa dalam karya. iv. Mengesan ayat pendek dan ayat panjang dalam karya. v. Menyenaraikan contoh kata ganda, sinkof, pengulangan, simile dan personifikasi.

7.4

7.5

31

Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melay u Tingkatan Empat dan Lima

Hasil Pem belajaran Aras 2 i.

Huraian Hasil Pem belajaran

Cadangan Aktiviti / Nota

Menyenaraikan contoh personifikasi, hiperbola, inversi, paradoks dan perlambangan dalam karya.

x

Menghasilkan ungkapan atau kalimat yang indah berdasarkan bahan rangsangan. Contoh: Membentuk lingkaran kata, berdasarkan gambar sekuntum bunga.
debung a madu gugur idaman lay u

ii. Mencipta unsur bahasa berdasarkan situasi. iii. Membina ayat pendek dan ayat panjang.

kudup kembang kelopak

stigma

wangi

Contoh kalimat: bunga gugur dalam kemarau kasih lemas dalam lautan madu bagai bunga kembang di pagi hari bunga mew angi di taman idaman

32

Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melay u Tingkatan Empat dan Lima

Hasil Pem belajaran Aras 3 i.

Huraian Hasil Pem belajaran

Cadangan Aktiviti / Nota

Menganalisis keistimew aan karya berdasarkan aspek gaya bahasa.

x x

Mengadakan sesi forum bertajuk `Penggunaan Bahasa dalam Karya. Melaksanakan aktiviti permainan bahasa. Contoh: teka silang kata mencari perkataan tersembunyi

ii. Membina ayat yang mengandungi aspek gaya bahasa secara lisan dan bertulis.

33

Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melay u Tingkatan Empat dan Lima

Hasil Pem belajaran 8.0 Menghuraikan sudut pandangan dalam prosa 8.1 8.2 8.3 Menerangkan definisi sudut pandangan. Menyenaraikan jenis sudut pandangan. Menghuraikan jenis sudut pandangan dalam karya.

Huraian Hasil Pem belajaran

Cadangan Aktiviti / Nota

Aras 1 i. Menyatakan definisi sudut pandangan. x x Merujuk sumber yang pelbagai. Bersoal jaw ab tentang definisi dan jenis sudut pandangan. Berbincang tentang ciri-ciri sudut pandangan untuk melengkapkan LPG Jadual Sudut Pandangan.
Sudut Pandangan Sudut Pandangan Orang Pertama Sudut Pandangan Orang Ketiga Serba Tahu Sudut Pandangan Orang Ketiga Terbatas Ciri-Ciri

ii. Mengemukakan jenis sudut pandangan. iii. Menyatakan definisi sudut pandangan orang pertama, sudut pandangan orang ketiga serba tahu dan sudut pandangan orang ketiga terbatas. iv. Mengenal pasti sudut pandangan dalam karya.

x

x Menggunakan kata x x x x

ganti nama orang pertama

Aras 2 i. Menjelaskan ciri sudut pandangan orang pertama, sudut pandangan orang ketiga serba tahu dan sudut pandangan orang ketiga terbatas.

ii. Mengenal pasti jenis sudut pandangan dalam karya.

34

Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melay u Tingkatan Empat dan Lima

Hasil Pem belajaran Aras 3 i.

Huraian Hasil Pem belajaran

Cadangan Aktiviti / Nota

Menjelaskan dengan bukti jenis sudut pandangan dalam karya.

x

ii. Mengulas kesesuaian sudut pandangan dengan w atak-w atak dalam karya.

Berbincang tentang sudut pandangan orang pertama dan melabelkan gambar rajah sudut pandangan dalam karya yang dikaji, berserta bukti. Contoh: Cerpen `Paku Payung dan Limau Mandarin karya Azizi Haji Abdullah

B B
Cikgu
P

Midun

Azizi Hj. Abdullah (Pengarang)

Rahmat

A, B, C P

= Watak = Pengarang

35

Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melay u Tingkatan Empat dan Lima

Hasil Pem belajaran

Huraian Hasil Pem belajaran x

Cadangan Aktiviti / Nota Berbincang tentang sudut pandangan orang ketiga serba tahu dan melabelkan gambar rajah sudut pandangan orang ketiga serba tahu dalam karya yang dikaji. Contoh: Cerpen Wisata karya Arena Wati

A
Arena Wati (Pengarang)

Penghulu Deraman

B C

Okamato Koga

Adnan

A. B, C = Watak P = Pengarang

36

Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melay u Tingkatan Empat dan Lima

Hasil Pem belajaran

Huraian Hasil Pem belajaran x

Cadangan Aktiviti / Nota Berbincang tentang sudut pandangan orang ketiga terbatas dan melabelkan gambar rajah sudut pandangan orang ketiga terbatas dalam karya yang dikaji. Contoh: Cerpen Gajah Putih karya Zakaria Ali

A
Zakaria Ali (Pengarang)

Pelajar Tingkatan

B C

Panglima TUDM Gajah Putih

A, B, C = Watak P = Pengarang

x

Berbincang tentang kesesuaian sudut pandangan dengan w atak-w atak dalam karya.

37

Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melay u Tingkatan Empat dan Lima

Hasil Pem belajaran 9.0 Menganalisis nilai kem anusiaan, dan pengajaran dalam karya prosa 9.1 Menerangkan definisi nilai kemanusiaan dan pengajaran. Menjelaskan nilai kemanusiaan dalam karya. Menjelaskan pengajaran dalam karya. Menghubungkaitkan antara nilai kemanusiaan dengan pengajaran dalam karya.

Huraian Hasil Pem belajaran

Cadangan Aktiviti / Nota

Aras 1 i. Menyatakan definisi nilai kemanusiaan dan pengajaran. x Merujuk sumber yang pelbagai. x Berbincang tentang definisi nilai kemanusiaan dan pengajaran. x Bersoal jaw ab untuk mengenal pasti nilai kemanusiaan dan pengajaran berdasarkan bahan rangsangan dengan menggunakan LPG Jadual Nilai Kemanusiaan dan Pengajaran.

9.2

ii. Menyenaraikan nilai kemanusiaan dalam karya. iii. Memadankan pengajaran dengan peristiw a dalam karya.

9.3

9.4

38

Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melay u Tingkatan Empat dan Lima

Hasil Pem belajaran Aras 2 i.

Huraian Hasil Pem belajaran

Cadangan Aktiviti / Nota

Mengenal pasti nilai kemanusiaan dalam karya berserta alasan.

Nilai Kemanusiaan 1. Memberi pertolongan 1.

Pengajaran Kita hendaklah membantu orang y ang berada dalam kesusahan.

ii. Menjelaskan pengajaran berdasarkan contoh dalam karya. iii. Membandingkan nilai kemanusiaan dan pengajaran dalam karya.
2. 3.

2. 3.

x

Berbincang untuk menentukan nilai kemanusiaan dan pengajaran berdasarkan peristiw a dengan menggunakan LPG Jadual Nilai Kemanusiaan dan Pengajaran.
Nilai Kemanusiaan Pengajaran

Peristiwa

Aras 3 i. Menjelaskan nilai kemanusiaan dan pengajaran dalam karya mengikut keutamaan. x x Mengadakan kuiz sastera dalam kelas. Melakonkan satu peristiw a daripada karya yang dikaji dan pelajar lain mengesan nilai kemanusiaan serta menjelaskan pengajaran.

ii. Membuat inferens tentang pengajaran berdasarkan w atak dan peristiw a dalam karya.

39

Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melay u Tingkatan Empat dan Lima

Hasil Pem belajaran

Huraian Hasil Pem belajaran x

Cadangan Aktiviti / Nota Menyenaraikan nilai kemanusiaan yang terdapat dalam karya dengan menanda senarai semak dan menyusun mengikut keutamaan.
Bil. 1. 2. 3. 4. 5. Nilai Kemanusiaan Susun ikut keutamaan Alasan

x

Menjalankan aktiviti main peranan berdasarkan satu peristiw a dalam cerita.

40

Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melay u Tingkatan Empat dan Lima

Hasil Pem belajaran

Huraian Hasil Pem belajaran x

Cadangan Aktiviti / Nota Menyatakan pengajaran daripada peristiw a yang dilakonkan. Contoh : Cerpen `Paku Payung dan Limau Mandarin karya Azizi Hj. Abdullah
Peristiwa Pengajaran

Peristiwa Midun melawat cikguny a di hospital dan memberikan sebiji limau.

41

Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melay u Tingkatan Empat dan Lima

Hasil Pem belajaran 10.0 Menghasilkan dan m em persem bahkan karya kreatif Aras 1 10.1 Menyenaraikan dan memilih idea daripada sumber yang pelbagai. 10.2 Mengemukakan idea dalam bentuk lisan dan lakaran. 10.3 Menyusun dan memilih peristiw a yang sesuai dengan jalan cerita. 10.4 Menulis cerita menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik. 10.5 Menyunting dan menilai karya yang telah dihasilkan. 10.6 Mempersembahkan karya kreatif. i.

Huraian Hasil Pem belajaran x

Cadangan Aktiviti / Nota CONTOH PROSES KREATIF PENGHASILAN SEBUAH CERPEN Pengem bangan x Melakar peta cerita
+ + + Jenis dadah nama saintifik dadah kesan + jenis motosikal + perlumbaan haram

Menceritakan semula peristiw a berdasarkan pembacaan, tontonan, pengalaman, dan pengaksesan maklumat.

1.

ii. Menyatakan peristiw a dan idea berdasarkan sumber yang pelbagai. iii. Mengemukakan w atak dan perw atakan berdasarkan sumber yang pelbagai. iv. Mengisahkan urutan peristiw a berdasarkan sumber yang pelbagai. v. Mengenal pasti latar berdasarkan sumber yang pelbagai. vi. Mengenal pasti nilai kemanusiaan dan pengajaran berdasarkan sumber yang pelbagai.

terjebak dengan dadah

terpengaruh dengan rakan lepak ditipu/ terpeday a

Ramalan Remaja lari dari rumah Penyelesaia

Sebab

Kesan
balik kampung insaf ibu bapa susah hat hidup menderita Nota + = ilmu bantu

dipenjarakan
suasana penjara sistem di penjara

42

Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melay u Tingkatan Empat dan Lima

Hasil Pem belajaran Aras 2 i.

Huraian Hasil Pem belajaran

Cadangan Aktiviti / Nota

Menentukan tema dan persoalan, w atak dan perw atakan dalam karya.

2. x x

Pem ilihan Idea Menyenaraikan beberapa idea yang diperoleh daripada sumber yang pelbagai. Memilih satu idea yang paling menarik. Contoh: Remaja lari dari rumah
2. LATAR

ii. Melengkapkan binaan plot dengan menyusun peristiw a mengikut urutan. iii. Menyesuaikan latar dengan peristiw a, w atak dan perw atakan, gaya bahasa serta tema dan persoalan. iv. Menghubungkaitkan ilmu bantu dengan cerita yang hendak ditulis. Aras 3 i. Menulis karya kreatif dengan menggabungkan imaginasi dan realiti, menerapkan ilmu bantu, nilai kemanusiaan dan pengajaran dengan menggunakan gaya bahasa yang tepat, indah, dan menarik, serta format yang sesuai. ii. Memurnikan karya yang dihasilkan.

1. WATAK UTAMA Remaja (Nama : Maria) x Usia : 17 tahun

x x

x x x x x

Gagal peperiksaan Cepat marah Mudah merajuk Sensitif Degil

x

Masa: T empoh - 3 bulan T empat: Di rumah Maria (kampung) Di bandar Di penjara Masyarakat Melayu Islam Bandar (K.L)

3. PERIST IWA DALAM PLOT KRONOLOGI x T elah dimarahi ibu kerana lemah dalam pelajaran. x Curah perasaan kepada Jefri

4. WAT AK

x x x x

Jefri mempengaruhi Maria untuk mengikut ke bandar Maria terjerumus(GRO) Ditimpa kemalangan Insaf

x x x x x

Ayah Ibu Maria Jefri T ini

iii. Menilai karya yang dihasilkan.


iv. Mempersembahkan karya yang dihasilkan di hadapan khalayak.

MESEJ Jangan bertindak mengikut perasaan

43

Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melay u Tingkatan Empat dan Lima

Hasil Pem belajaran

Huraian Hasil Pem belajaran 3.


x

Cadangan Aktiviti / Nota Menyenaraikan dan Menyusun Peristiwa Penyusunan peristiw a

Peristiwa 1 Peristiwa 2 Peristiwa 3 Peristiwa 4 Peristiwa 5 Peristiwa 6 Peristiwa 7

: : : : : : :

Maria selalu dimarahi oleh ibuny a kerana lemah dalam pelajaran Maria berkawan baik dengan seorang pemuda y ang bernama Jef ri Jef ri memujuk Maria agar mengikutny a ke bandar

Peleraian cerita Maria insaf setelah ay ah menziarahnya di hospital

Nota: Murid mengembangkan cerita berdasarkan lakaran peta cerita.

44

Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melay u Tingkatan Empat dan Lima

Hasil Pem belajaran

Huraian Hasil Pem belajaran

Cadangan Aktiviti / Nota 4. Penulisan Cerita


x

Aktiviti : Menulis cerita


:

Latar Cerita : Watak Utama :Watak :Sampingan Penyataan Masalah : Peristiwa 1 : Peristiwa 2 : Peristiwa 3 Peristiwa 4 Peristiwa 5 Peristiwa 6 Peleraian cerita Tema :

x x x x x

Kota Metropolitan Kuala Lumpur Kampung Maria Jefri Ibu

Teknik Plot

: :

Masalah remaja lari dari rumah Maria selalu dimarahi oleh ibunya kerana lemah dalam pelajaran Maria berkawan baik dengan seorang pemuda yang bernama Jefri Jefri memujuk Maria agar mengikutnya ke bandar Imbas kembali( 1) Imbas kembali( 2) Permula an cerita

Contoh gaya bahasa

x x x

Air matanya berguguran bagaikan mutiara Kata-kata ibunya benar-benar menghiris hatinya Ah! aku benar-benar kecewa! Bisik hatinya

: : : : :

Maria insaf setelah ayah menziarahinya di hospital

Nilai Kemanusiaan dan Pengajaran daripada cerita: i. ii.

45

Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melay u Tingkatan Empat dan Lima

Hasil Pem belajaran

Huraian Hasil Pem belajaran


x
Nota

Cadangan Aktiviti / Nota

Penulisan cerpen perlu mengikut format penulisan yang betul. Setiap dialog baharu ditulis dalam perenggan baru, walaupun satu perkataan. Dialog dan monolog ditulis dengan menggunakan tanda pengikat kata, manakala monolog dalaman tidak perlu menggunakan tanda tersebut.

5.
x x x x

Pem urnian Karya Menyemak aspek penggunaan bahasa. Mengubah bahagian yang tidak sesuai. Memikirkan kesesuaian tajuk dengan cerita. Menggugurkan unsur negatif dan sensitif dalam cerita. Mengkreatifkan kata, ungkapan, dan ayat. Membetulkan ejaan dan menyemak tatabahasa. Membetulkan format penulisan.

x x x

Nota: Menyemak hasil penulisan cara bertutur dengan rakan. Pendekatan prosa menulis karangan boleh diaplikasikan.

46

Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melay u Tingkatan Empat dan Lima

Hasil Pem belajaran

Huraian Hasil Pem belajaran 1.

Cadangan Aktiviti / Nota Persem bahan Cerita Aktiviti:


x

Membaca cerita di hadapan kelas.

x x x

Teater pembaca Teater bercerita Lakonan

47

Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melay u Tingkatan Empat dan Lima

Hasil Pem belajaran

Huraian Hasil Pem belajaran


x

Cadangan Aktiviti / Nota

Menilai karya dengan menggunakan LPG Jadual Penilaian Karya.

Tandakan ( / ) * ** *** Kurang menarik Sederhana Menarik Tajuk cerpen : ___________ Pengarang : _____________ Cerpen mengisahkan: ______ ________________________ ________________________

Watak yang paling menarik : ______________________ ______________________

Tema dan persoalan : ____________________ ____________________

Saya suka cerpen ini kerana ____________________________ _ ____________________________

Pengajaran yang saya peroleh daripada cerpen ini ialah ___________________________ ___________________________

48

Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melayu Tingkatan Empat dan Lima

C. DRAMA
Drama merupakan hasil karya prosa yang ditulis dalam bentuk skrip dan kebiasaannya untuk dipentaskan. Pada peringkat ini, drama dikaji berdasarkan skrip di samping mementaskannya. Genre drama ini dikaji berasingan daripada prosa yang lain kerana drama mempunyai ciri yang agak berbeza dari segi penulisan bentuk skrip dan teknik penulisan kerana drama mempunyai elemen prolog, babak, adegan, episod, dan epilog. Hasil Pem belajaran 1.0 Menghuraikan definisi, jenis, ciri, teknik, dan peranan dram a 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Menyatakan definisi drama. Menerangkan jenis drama. Menerangkan ciri drama. Menerangkan teknik drama. Menghuraikan peranan drama dalam masyarakat. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota

Aras 1 i. Menyatakan definisi drama. x x Merujuk sumber yang pelbagai. Mempertontonkan dan memperdengarkan rakaman drama pentas, drama televisyen, dan drama radio. Melakonkan semula adegan yang menarik yang telah ditonton. Bersoal jaw ab tentang definisi jenis, dan ciri drama. Membaca skrip drama untuk mengenal pasti prolog babak, adegan, episod dan epilog.

ii. Menyenaraikan jenis drama. iii. Menyenaraikan ciri drama. iv. Menyatakan definisi prolog, babak, adegan, episod dan epilog. v. Menyatakan peranan drama dalam masyarakat.

x

x x

49

Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melayu Tingkatan Empat dan Lima

Hasil Pem belajaran Aras 2 i.

Huraian Hasil Pem belajaran

Cadangan Aktiviti / Nota

Menjelaskan jenis drama.

x

Aktiviti main peranan: Mew aw ancara aktivis drama untuk mendapatkan maklumat tentang jenis, ciri dan peranan drama dalam masyarakat.

ii. Menerangkan ciri drama. iii. Memberikan contoh prolog, babak, adegan, episod, dan epilog berdasarkan drama. iv. Menjelaskan peranan drama dalam masyarakat. Aras 3 i. Membandingkan jenis drama dan ciri drama.

ii. Menghuraikan prolog, babak, adegan, episod, dan epilog dalam drama. iii. Menghuraikan peranan drama dalam masyarakat.

50

Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melayu Tingkatan Empat dan Lima

Hasil Pem belajaran 2.0 Menerangkan biodata pengarang dram a yang dikaji 2.1 Menerangkan butirbutir peribadi pengarang. Menjelaskan latar belakang kepengarangan, sumbangan, dan kejayaan pengarang.

Huraian Hasil Pem belajaran

Cadangan Aktiviti / Nota

Aras 1 i. Menyatakan nama, tarikh lahir dan tempat kelahiran pengarang. x x x Merujuk pelbagai sumber yang pelbagai. Mew aw ancara tokoh drama. Mempertontonkan rakaman w aw ancara dengan tokoh drama. Menghasilkan buku skrap tentang tokoh drama.

2.2

ii. Menyatakan latar belakang pendidikan dan kerjaya pengarang. iii. Menyenaraikan hasil karya pengarang.

x Aras 2 i. Menyatakan nama pena pengarang. x

ii. Menyenaraikan bidang penulisan pengarang. iii. Menyatakan sumbangan lain pengarang.

Mengakses maklumat tentang tokoh drama daripada internet.

51

Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melayu Tingkatan Empat dan Lima

Hasil Pem belajaran Aras 3 i.

Huraian Hasil Pem belajaran

Cadangan Aktiviti / Nota

Menjelaskan anugerah yang diterima oleh pengarang.

x

ii. Menyatakan perkembangan terkini pengarang. iii. Menjelaskan keistimew aan pengarang.

Secara kumpulan, setiap hari catatan tentang maklumat pengarang ditulis di atas kertas mehjung atau buku tugasan. Nota: Dari semasa ke semasa maklumat ini akan bertambah.

52

Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melayu Tingkatan Empat dan Lima

Hasil Pem belajaran 3.0 Menjelaskan pem ikiran dan persoalan dalam dram a Aras 1 3.1 Menerangkan definisi pemikiran dan persoalan drama. Menghuraikan pemikiran dalam drama. Menghuraikan persoalan dalam drama. i.

Huraian Hasil Pem belajaran

Cadangan Aktiviti / Nota

Menyatakan definisi pemikiran.

x x

Merujuk sumber yang pelbagai. Bersoal jaw ab tentang definisi pemikiran dan persoalan dalam drama. Melakonkan satu peristiw a berdasarkan drama yang dikaji untuk mengesan persoalan.

ii. Menyatakan definisi persoalan. iii. Mengenal pasti pemikiran dalam drama. iv. Menyenaraikan persoalan dalam drama. Aras 2 i. Menyenaraikan jenis pemikiran dalam drama.

3.2

x

3.3

x

3.4

Menghubungkaitkan antara pemikiran dan persoalan dalam drama yang dikaji dengan realiti masyarakat.

Berbincang untuk menentukan pemikiran drama berdasarkan beberapa persoalan yang telah dikenal pasti.

ii. Menjelaskan pemikiran dalam drama. iii. Menerangkan persoalan dalam drama.

53

Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melayu Tingkatan Empat dan Lima

Hasil Pem belajaran Aras 3 i.

Huraian Hasil Pem belajaran

Cadangan Aktiviti / Nota

Menjelaskan kaitan persoalan dengan pemikiran dalam drama.

x

Berdiskusi tentang kesesuaian pemikiran dan persoalan dalam drama yang dikaji dengan realiti kehidupan masyarakat.

ii. Mengulas kesesuaian pemikiran dan persoalan dalam drama yang dikaji dengan realiti masyarakat.

54

Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melayu Tingkatan Empat dan Lima

Hasil Pem belajaran 4.0 Menganalisis w atak dan perw atakan dalam dram a Aras 1 4.1 4.2 4.3 Menerangkan definisi w atak dan perw atakan. Menerangkan jenis w atak dalam drama. Menghuraikan perw atakan luaran dan dalaman w atak dalam drama. Membandingkan w atak-w atak dalam drama. i.

Huraian Hasil Pem belajaran

Cadangan Aktiviti / Nota

Menyatakan definisi w atak dan perw atakan dalam drama.

x x x

Merujuk sumber yang pelbagai. Mempertontonkan rakaman drama. Bercerita tentang w atak dan perw atakan dalam drama yang ditonton. Melengkapkan LPG Jadual Watak dan Perw atakan berdasarkan drama yang dikaji secara berkumpulan:

ii. Menyatakan jenis w atak dalam drama. iii. Mengenal pasti w atak dalam drama. iv. Menyenaraikan sifat luaran w atak dalam drama. v. Menyenaraikan sifat dalaman w atak dalam drama. vi. Menyatakan peranan w atak dalam drama.

x

4.4

Kumpulan A : Watak Rustam Kumpulan B : Watak Datuk Sinda Maharaja Kumpulan C : Datuk Putih Kumpulan D : Jauhari Contoh Drama Bujur Lalu Melintang Patah karya Kala Dew ata
Perwatakan Luaran 1. 2. 3. 4. 5. Jauhari Watak 1. 2. 3. 4. 5 Perwatakan Dalaman

55

Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melayu Tingkatan Empat dan Lima

Hasil Pem belajaran Aras 2 i.

Huraian Hasil Pem belajaran

Cadangan Aktiviti / Nota

Menjelaskan jenis w atak dalam drama.

ii. Mengkategorikan w atak dalam drama. iii. Menjelaskan sifat luaran w atak dan sifat dalaman w atak dalam drama. iv. Menerangkan peranan w atak dalam drama.

56

Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melayu Tingkatan Empat dan Lima

Hasil Pem belajaran

Huraian Hasil Pem belajaran x

Cadangan Aktiviti / Nota Mengenal pasti persamaan dan perbezaan w atak dengan menggunakan LPG Banding Beza.
BANDING BEZA

PERSAMAAN

PERBEZAAN

Status sosial

Sifat luaran Sifat dalaman

PERSAMAAN DAN PERBEZAAN YANG PENTING Persamaan = Perbezaan = KESIMPULAN

57

Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melayu Tingkatan Empat dan Lima

Hasil Pem belajaran Aras 3 i.

Huraian Hasil Pem belajaran

Cadangan Aktiviti / Nota

Menjelaskan konflik, sikap, dan perasaan w atak dalam drama.

x

ii. Menyatakan persamaan dan perbezaan w atak dalam drama. iii. Menghuraikan peranan w atak dalam drama. iv. Menerangkan cara pengarang menggambarkan w atak dan perw atakan dalam drama. x

Membincangkan w atak dan perw atakan dalam drama yang dikaji dengan menggunakan: i. Teknik Kerusi Panas ii. Teknik Debat Murid main peranan sebagai penceramah untuk menyampaikan ceramah yang bertajuk `Cara Pengarang Menggambarkan Watak dan Perw atakan Dalam Drama Yang Dikaji'. Melakonkan w atak berdasarkan kad peranan.

x

58

Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melayu Tingkatan Empat dan Lima

Hasil Pem belajaran 5.0 Menghuraikan plot dalam dram a 5.1 5.2 5.3 Menerangkan definisi plot. Menerangkan jenis plot. Menjelaskan binaan plot dalam drama yang dikaji. Menghuraikan teknik plot dalam drama yang dikaji. Menerangkan definisi prolog, babak, adegan, episod, dan epilog. Menghubungkaitkan babak, adegan, dan episod dengan plot dalam drama yang dikaji. Menghuraikan peranan teknik plot dalam drama yang dikaji.

Huraian Hasil Pem belajaran

Cadangan Aktiviti / Nota

Aras 1 i. Menyatakan definisi plot. x x x Merujuk sumber yang pelbagai. Bersoal jaw ab tentang definisi dan jenis plot. Berbincang untuk menentukan peristiw aperistiw a penting dalam drama berdasarkan LPG Carta Aliran Peristiw a. Contoh: Drama `Bujur Lalu Melintang Patah karya Kala Dew ata
Peristiwa 1 Peristiwa 6

ii. Menerangkan jenis plot. iii. Melakar rajah binaan plot. iv. Memberi definisi dan menyenaraikan teknik plot dalam drama yang dikaji. v. Memberi definisi prolog, babak, adegan, episod, dan epilog. vi. Mengenal pasti jenis plot dalam drama yang dikaji.

5.4

5.5

Jauhari balik dari perantauan dan berjumpa dengan Rustam

5.6

Peristiwa 2 Mawar keluar berjumpa Jauhari yang sedang berbual dengan Rustam.

Peristiwa 5

5.7

Peristiwa 3

Peristiwa 4

59

Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melayu Tingkatan Empat dan Lima

Hasil Pem belajaran Aras 2 i.

Huraian Hasil Pem belajaran

Cadangan Aktiviti / Nota

Menjelaskan prolog, babak, adegan, episod, dan epilog, dalam drama yang dikaji.

x

Berbincang tentang teknik plot dan melengkapkan LPG Binaan Plot berdasarkan peristiw a penting.

ii. Melengkapkan dan melabelkan rajah binaan plot dalam drama yang dikaji. iii. Menjelaskan definisi imbas kembali, imbas muka, saspens dan kejutan.
Pergaduhan Rustam dengan Jauhari

Klimaks Peleraian K2
Mawar berjumpa Jauhari

K1

Eksposisi
Jauhari balik dari perantauan

K - Konflik

60

Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melayu Tingkatan Empat dan Lima

Hasil Pem belajaran Aras 3 i.

Huraian Hasil Pem belajaran

Cadangan Aktiviti / Nota

Menyusun urutan peristiw a dalam drama.

x

Berbincang untuk memberi penilaian tentang plot drama yang dikaji dengan yang munasabah.

ii. Menghuraikan teknik imbas kembali, imbas muka, saspens, dan kejutan dalam drama. iii. Menghuraikan peranan teknik dalam plot drama.

61

Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melayu Tingkatan Empat dan Lima

Hasil Pem belajaran 6.0 Menghuraikan latar dalam dram a 6.1 Menerangkan definisi latar tempat, latar masa, dan latar masyarakat dalam drama. Menerangkan latar tempat, latar masa, dan latar masyarakat dalam drama. Menghubungkaitkan antara latar tempat, latar masa, dan latar masyarakat dengan peristiw a dalam drama.

Huraian Hasil Pem belajaran

Cadangan Aktiviti / Nota

Aras 1 i. Menyatakan definisi latar. x x Merujuk sumber yang pelbagai. Bersoal jaw ab tentang definisi latar dan jenis latar dalam drama. Melengkapkan LPG Jadual Latar. Contoh: Drama Bujur Lalu Melintang Patah karya Kala Dew ata
Peristiwa 1. Jauhari berj umpa dengan Mawar dan ditegur oleh Sinda Maharaj a 2. Latar Masa Tengah hari Latar Tempat Rumah Datuk Putih Latar Masyarakat Masyarakat yang mementingkan adat

ii. Menyatakan jenis latar. iii. Menyenaraikan latar masa, latar tempat dan latar masyarakat dalam drama. iv. Menyatakan kaitan latar dengan peristiw a dalam drama.

6.2

x

6.3

3.

Aras 2 i. ii. Menghuraikan latar dalam drama. Menjelaskan latar yang paling ketara dalam drama. x Bersoal jaw ab tentang latar dalam drama yang dikaji.

62

Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melayu Tingkatan Empat dan Lima

Hasil Pem belajaran Aras 3 i.

Huraian Hasil Pem belajaran

Cadangan Aktiviti / Nota

Menghuraikan kaitan latar dengan pemikiran dalam drama.

x

ii. Menjelaskan kesesuaian latar dengan peristiw a dalam drama. iii. Menyatakan cara pengarang menggambarkan latar dalam drama.

Perbincangan tentang kaitan antara latar dengan pemikiran, kesesuaian latar dengan peristiw a, dan cara pengarang menggambarkan latar.

63

Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melayu Tingkatan Empat dan Lima

Hasil Pem belajaran 7.0 Menganalisis gaya bahasa dalam dram a Aras 1 7.1 7.2 7.3 Menerangkan definisi gaya bahasa. Menghuraikan aspek gaya bahasa. Menerangkan diksi, dialek, bahasa asing, bahasa arkaik, bahasa istana, dan peribahasa dalam drama. Menjelaskan penggunaan dialog, monolog, dan monolog dalaman dalam drama. Menganalisis aspek unsur bahasa dalam drama. i.

Huraian Hasil Pem belajaran

Cadangan Aktiviti / Nota

Menyatakan definisi gaya bahasa.

x x x

Merujuk sumber yang pelbagai. Bersoal jaw ab tentang definisi gaya bahasa. Mencatat atau menyebut gaya bahasa yang menarik daripda filem melayu lama yang ditonton Melengkapkan LPG Jadual Gaya Bahasa berdasarkan petikan drama yang dikaji. Contoh : Petikan drama `Tun Seri Lanang karya Shahrom Husain

ii. Memberikan definisi dan menyenaraikan aspek gaya bahasa. iii. Mengecamkan diksi, dialek, bahasa asing, bahasa arkaik, bahasa istana, dan peribahasa dalam drama. iv. Mengesan dialog monolog, dan monolog dalaman, dalam drama . v. Menyenaraikan contoh kata ganda, sinkof, simile, metafora, personifikasi dan pengulangan dalam drama.

x

7.4

Dialek

Bahasa Asing

Bahasa Arkaik

Bahasa Istana Tuanku Patik

Peribahasa Macam pelepah melampaui pucuk

7.5

Nota : Tugasan berkumpulan

64

Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melayu Tingkatan Empat dan Lima

Hasil Pem belajaran Aras 2 i.

Huraian Hasil Pem belajaran

Cadangan Aktiviti / Nota

Menyenaraikan contoh metafora, hiperbola, inversi, paradoks dan perlambangan dalam drama.

x x

Berbincang untuk mengenal pasti dialog, monolog, dan monolog dalaman dalam drama. Melengkapkan LPG Jadual Unsur Bahasa berdasarkan petikan drama yang dikaji. Contoh : Petikan drama Bujur Lalu Melintang Patah karya Kala Dew ata
Unsur Bahasa Kata ganda Sinkof Simile Metafora Pengulangan Personifikasi Hiperbola Inversi Paradoks Perlambangan lautan garang kerana kau tiga ibarat menyambung panjang Contoh

ii. Menerangkan dialog, monolog, dan monolog dalaman dalam drama. iii. Mencipta contoh dialog, monolog, dan monolog dalaman berdasarkan situasi.

Nota : Tugasan berkumpulan

65

Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melayu Tingkatan Empat dan Lima

Hasil Pem belajaran Aras 3 i.

Huraian Hasil Pem belajaran

Cadangan Aktiviti / Nota

Menjelaskan keistimew aan drama yang dikaji berdasarkan aspek gaya bahasa.

x

Melakonkan dialog, monolog, dan monolog dalaman berdasarkan pelbagai situasi dan konflik. Contoh: i. Situasi ayah menasihati anaknya. ii. Situasi ibu memujuk bayinya yang sedang menangis. iii. Situasi seseorang yang kehilangan orang yang dikasihi.

ii. Menghasilkan dialog, monolog, dan monolog dalaman berdasarkan konflik w atak.

x

Perbincangan tentang keistimew aan drama berdasarkan aspek gaya bahasa.

66

Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melayu Tingkatan Empat dan Lima

Hasil Pem belajaran 8.0 Menganalisis nilai kem anusiaan dan pengajaran dalam dram a 8.1 Menerangkan definisi nilai kemanusiaan dan pengajaran. Menjelaskan nilai kemanusiaan dalam drama. Menjelaskan pengajaran dalam drama. Menghubungkaitkan antara nilai kemanusiaan dengan pengajaran dalam drama.

Huraian Hasil Pem belajaran

Cadangan Aktiviti / Nota

Aras 1 i. Menyatakan definisi nilai kemanusiaan dan pengajaran. x x Merujuk sumber yang pelbagai. Bersoal jaw ab tentang definisi nilai kemanusiaan dan pengajaran. Berbincang untuk melengkapkan LPG Jadual Nilai Kemanusiaan dan Pengajaran. Contoh : Drama `Bujur Lalu Melintang Patah karya Kala Dew ata
Peristiwa Pertunangan Mawar dengan seorang pemuda daripada suku Seri Melenggang y ang ditentukan oleh lembaga adat. Nilai Kemanusiaan Bekerjasama Pengajaran Kita hendaklah menghormati adat.

8.2

ii. Mengenal pasti nilai kemanusiaan dalam drama. iii. Memadankan pengajaran dengan peristiw a dalam drama.

x

8.3

8.4

67

Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melayu Tingkatan Empat dan Lima

Hasil Pem belajaran Aras 2 i.

Huraian Hasil Pem belajaran

Cadangan Aktiviti / Nota

Menyenaraikan nilai kemanusiaan dalam drama.

x

ii. Menjelaskan pengajaran berdasarkan contoh dalam drama. iii. Membina pengajaran berdasarkan nilai kemanusiaan dalam drama.

Berbincang untuk menentukan pengajaran berdasarkan peristiw a-peristiw a negatif dalam drama.

68

Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melayu Tingkatan Empat dan Lima

Hasil Pem belajaran Aras 3 i.

Huraian Hasil Pem belajaran

Cadangan Aktiviti / Nota

Menjelaskan nilai kemanusiaan dan pengajaran mengikut keutamaan.

x

ii. Membuat inferens tentang pengajaran berdasarkan w atak dan peristiw a dalam drama.

Berbincang dalam kumpulan untuk mencungkil nilai kemanusiaan dan pengajaran berdasarkan tindakan w atak dalam drama yang dikaji dengan menggunakan LPG Jadual Nilai Kemanusiaan dan Pengajaran. Contoh : Drama Bujur Lalu Melintang Patah
Watak Tindakan Watak Menegur perbuatan Jauhari dan Mawar duduk berdua-duaan di rumah Datuk Putih Nilai Kemanusiaan Keberanian (menegur) Pengajaran Kita hendaklah sentiasa berusaha menjauhi perbuatan y ang mungkar

Datuk Sinda Maharaja

Jauhari

Mawar

69

Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melayu Tingkatan Empat dan Lima

Hasil Pem belajaran 9.0 Menghasilkan skrip drama dan m em persem bahkan dram a. 9.1 9.2 Menyenaraikan dan memilih idea. Mengemukakan idea dalam bentuk lisan dan lakaran. Menyusun dan memilih peristiw a yang sesuai dengan jalan cerita. Menyesuaikan prolog, babak, adegan, episod, dan epilog dengan jalan cerita. Menulis skrip drama. Menyunting dan menilai skrip drama. Mempersembahkan dan menilai drama.

Huraian Hasil Pem belajaran

Cadangan Aktiviti / Nota

Aras 1 i. Menceritakan semula peristiw a berdasarkan pembacaan, tontonan, pengalaman, dan pengaksesan maklumat. x CONTOH PROSES KREATIF PENGHASILAN SEBUAH DRAMA SEBABAK. Pem ilihan Idea Menyenaraikan beberapa idea yang diperoleh daripada sumber yang pelbagai. Memilih satu idea yang paling menarik. Contoh: Kisah Tun Teja dilarikan oleh Hang Tuah.

1.

ii. Merajahkan peristiw a dan idea berdasarkan sumber. iii. Mengemukakan w atak dan perw atakan berdasarkan sumber. iv. Mengisahkan urutan peristiw a berdasarkan sumber. v. Mengenal pasti latar berdasarkan sumber. vi. Mengenal pasti nilai kemanusiaan dan pengajaran berdasarkan sumber.

x

9.3

x

9.4

9.5 9.6 9.7

70

Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melayu Tingkatan Empat dan Lima

Hasil Pem belajaran Aras 2 i.

Huraian Hasil Pem belajaran

Cadangan Aktiviti / Nota Pengem bangan Idea

2.

Menentukan pemikiran dan persoalan, serta w atak dan perw atakan dalam karya yang ditulis.

ii. Melengkapkan binaan plot dengan menyusun peristiw a mengikut urutan. iii. Menyesuaikan peristiw a dengan prolog, babak, adegan, episod, dan epilog. iv. Menyesuaikan latar dengan peristiw a, w atak dan perw atakan, gaya bahasa, serta pemikiran dan persoalan. v. Menghubungkaitkan antara ilmu bantu dengan cerita yang ditulis.

Hang Tuah menurut perintah Raja

Tun Teja terkena ubat guna-guna

Tun Teja berpisah dengan tunangnya

Kesan Tun Teja jatuh cinta kepada Hang Tuah

Sebab

Tun Teja dilarikan oleh Hang Tuah

3 4
Peleraian Tun Teja bergaduh dengan Hang Tuah Tun Teja berkahwin dengan Sultan

Ramalan

Tun Teja berkahwin dengan Sultan

Hang Tuah beri sirih jampi pembenci

Tun Teja melarikan diri

Nota: Ilmu bantu: - Sejarah - Perubatan Tradisional - Adat istiadat Masyarakat Melayu

Hang Tuah berkahwin dengan Tun Teja

71

Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melayu Tingkatan Empat dan Lima

Hasil Pem belajaran Aras 3 i.

Huraian Hasil Pem belajaran

Cadangan Aktiviti / Nota

Menulis karya kreatif dengan menggabungkan imaginasi dan realiti, menerapkan ilmu bantu, nilai kemanusiaan dan pengajaran dengan menggunakan gaya bahasa dan format yang sesuai.

3.

Menyenaraikan dan Menyusun Peristiwa


x

Penyusunan Peristiw a
: Tun Teja meny atakan rasa cintany a kepada Hang Tuah : Hang Tuah meny atakan Tun Teja adalah untuk Sultan : Tun Teja merajuk dan cuba terjun ke laut : Tun Teja duduk termenung sambil terkenang akan tunangny a : : : Tun Teja berkahwin dengan Sultan Melaka

Peristiwa 1 Peristiwa 2 Peristiwa 3 Peristiwa 4 Peristiwa 5 Peristiwa 6 Peristiwa 7

ii. Memurnikan karya yang dihasilkan. iii. Mempersembahkan drama yang dihasilkan. iv. Menilai karya yang dihasilkan.

72

Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melayu Tingkatan Empat dan Lima

Hasil Pem belajaran

Huraian Hasil Pem belajaran 4.


x
Latar Cerita Watak Utama Watak sampinga n Prolog (Syair)

Cadangan Aktiviti / Nota Penulisan Skrip Dram a Sebabak Menulis skrip berdasarkan LPG Jalan Cerita.
: : : Di atas kapal pada abad ke-15 Tun Teja x Hang Tuah x Nenek Kebayan x Sultan Tersebutlah kisah dilema Tun Teja, Dipikat Hang Tuah untuk baginda, Kepada jejaka ingin bermanja, Terbelah hatinya terima sahaja. Tun Teja menyatakan rasa cintanya kepada Hang Tuah `Aduhai Kandaku Tuah, betapa luas samudera raya, luas lagi hasrat adinda. `Apakah gerangan bicaramu tuan. `Ah.kanda, bunga menanti untuk disunting namun kumbang duduk menyepi. Hang Tuah menyatakan bahawa Tun Teja adalah untuk Sultan. Tun Teja merajuk dan cuba terjun ke laut Adegan 3 Adegan 4 Adegan 5 Epilog : : : : Tun Teja bersetuju berkahwin dengan Sultan Melaka Tun Teja duduk termenung sambil terkenang akan tunangnya Imbas kembali Teknik Plot

Adegan 1

Permula an cerita

Adegan 2

73

Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melayu Tingkatan Empat dan Lima

Hasil Pem belajaran

Huraian Hasil Pem belajaran 5.


x x x x x x x

Cadangan Aktiviti / Nota Pem urnian Skrip Dram a Menyemak aspek penggunaan bahasa. Mengubah adegan yang tidak sesuai. Memikirkan kesesuaian tajuk dengan cerita. Menggugurkan unsur negatif dan sensitif. Mengkreatifkan kata, ungkapan dan ayat. Membetulkan ejaan dan menyemak tatabahasa. Membetulkan format penulisan drama.

Nota: Semak hasil penulisan secara bertukar dengan rakan. 6. Persem bahan Drama
x x

Mementaskan drama `Dilema Sang Puteri. Pelajar membuat penilaian drama yang dipentaskan menggunakan LPG Carta Penilaian.

74

Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melayu Tingkatan Empat dan Lima

Hasil Pem belajaran

Huraian Hasil Pem belajaran x

Cadangan Aktiviti / Nota Menilai persembahan drama dengan menggunakan LPG Carta Penilaian
Tandakan ( / ) * ** *** Kurang menarik Sederhana Menarik
Taj uk Drama : ________________ Pengarang : _________________ Cerita ini mengisahkan: ____________________ ____________________

Watak wira/wirawati : ___________________ ___________________

Adegan paling menarik : ___________________ ___________________

Pengajaran yang saya peroleh daripada drama ini ialah ______________________ ______________________

Saya suka drama ini kerana: _______________________ _______________________

Nota: LPG ini boleh digunakan untuk menilai teks drama yang dikaji.

75