Anda di halaman 1dari 5

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

KEMAHIRAN MENULIS

Mata pelajaran

:

Bahasa Melayu

Tahun

:

2 Amanah

Tema

:

Alam Sekitar

Tajuk

:

Berkelah di Pantai

 

Standard

3.3

Membina dan menulis perkataan, frasa

kandungan

dan ayat dengan betul

FOKUS UTAMA

Standard

 

Membina dan menulis ayat tunggal dan

3.3.4

ayat majmuk berdasarkan bahan grafik

pembelajaran

dengan betul

     

Bertutur, berbual dan menyatakan

Standard

1.4

permintaan tentang sesuatu perkara

FOKUS

kandungan

daripada pelbagai sumber dalam situasi

formal secara bertatusila

SAMPINGAN

Standard

 

Berbual tentang sesuatu perkara dengan

1.41

menggunakan frasa yang betul dalam

pembelajaran

situasi tidak formal secara bertatasusila

OBJEKTIF

PENGISIAN KURIKULUM

SISTEM BAHASA

BAHAN BANTU

MENGAJAR

Pada akhir pelajaran murid dapat::

i. Membina beberapa ayat majmuk dengan betul dengan

merujuk bahan bacaan yang dibaca.

ii. Berbual tentang sesuatu perkara dengan drasa yang

betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila

i. Ilmu : Kajian Tempatan

ii. Nilai : kerjasama, Berdikari, bersyukur, menjaga

kebersihan

iii. EMK/ KBT : ICT dan belajar cara belajar

tatabahasa ; kata hubung, ayat majmuk

Power point, gambar-gambar pantai, lembaran aktiviti

Noor Afifah Azizan Jabatan Pendidikan Seni Visual IPG Kampus Ilmu Khas

Kemahiran Bahasa

:

Kemahiran bertutur, menulis dan mendengar.

Kemahiran Bernilai Tambah (KBT):

i. Kemahiran Berfikir :

Membuat perbezaan, membuat inferens dan kemahiran mengkategori.

ii. Kemahiran Belajar :

Menerima maklumat, memproses dan melaporkan.

iii. Kecerdasan Pelbagai :

Kinestatik, interpersonal, intrapersonal, naturalis dan emosi.

iv. Pembelajaran Kontekstual :

Murid dapat menceritakan pengetahuan dan pengalaman mereka mengenai

tempat-tempat yang sesuai untuk berkhelah yang terdapat di Malaysia

dengan cara berdialog dan membina ayat dengan menggunakan ayat mudah.

v. Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi :

Murid dapat menggunakan teknologi semasa P&P.

Konsep 5P

:

i.

Penggabungjalinan

ii. Pengayaan

iii. Pemulihan

iv. Penilaian

v. Penyerapan

Noor Afifah Azizan Jabatan Pendidikan Seni Visual IPG Kampus Ilmu Khas

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Masa/

     

Langkah

 

Isi Pelajaran

 

Aktiviti Pelajaran

Catatan

     

5P :

1.

Murid ditayangkan

Penggabungjalinan dan

power point berkaitan

1. Murid diminta untuk melihat

penyerapan.

dengan gambar-

KBT:

gambar tempat yang

 

paparan power point dan

Kemahiran berfikir:

boleh dijadikan tempat

menghayatinya.

2. Murid diminta untuk

Membuat perbezaan

Set

perkelahan yang

Pembelajaran Kontekstual:

induksi

terdapat di Malaysia.

 

membezakan tempat

Kaitan tajuk dengan

(5 minit)

2. Meminta murid untuk

perkelahan dan menceritakan

pengalaman mereka.

pengalaman murid.

 

meneliti

 

BBM:

3. Murid dan guru

menceritakan tempat

3. Guru menjelaskan tujuan aktiviti

dan tajuk pengajaran yang akan

diajar pada hari ini.

Power point slaid tempat-

tempat perkelahan

 

dalam paparan

EMK : ICT

gambar itu

Ilmu : Kajian Tempatan

 

Nilai : Perihatin

   

1.

Pilih beberapa orang murid ;

 

dikehendaki untuk memilih

 

KBT:

 

salah satu tempat tersebut

dengan pautan yang disediakan

Kemahiran Teknologi

Maklumat:

dalam komputer.

Langkah

Guru memberi teks

2. Murid diminta membaca petikan

dengan kuat dan mengikut

intonasi serta gaya yang betul.

Murid mendapat peluang

menggunakan komputer

untuk klik pautan.

1

cerita bertajuk “tempat

BBM:

3. Murid lain dikehendaki

(10 minit)

perkelahan” melalui

Teks Petikan dan power

power Point.

 

mendengar dan meneliti teks

sambil memahami petikan

point.

Kemahiran Bahasa:

tersebut.

 

Kemahiran mendengar,

4. Guru berbincang dengan murid

bertutur dan membaca.

 

pentingnya tempat-tempat

perkelahan yang menarik

dengan ekonomi penduduk

KBT : mengkategori

Nilai : kerjasama

setempat

Noor Afifah Azizan Jabatan Pendidikan Seni Visual IPG Kampus Ilmu Khas

   

1. Murid diminta membaca dan

 

memahami teks yang

dipaparkan pada skrin dengan

betull.

Langkah

Nilai : bersyukur

2

2. Guru dan murid bersoal jawab

EMK : ICT

tentang isi teks secara bergilir-

(10 minit)

gilir dengan menaip lima ayat

Lampiran 1

mengenai isi teks tersebut

dengan menggunakan ayat

sendiri

   

1. Murid dibahagikan kepada 5

 

kumpulan.

2. Murid diberi lembaran kerja dan

KBT:

diminta melengkapkan ayat-

ayat berpandukan isi teks yang

telah dibaca

Menghubungkait,

pembelajaran kontekstual

dan menjana idea.

3. Kumpulan yang berjaya

Nilai:

Langkah

menyiapkan tugasan akan

2

1.

membentangkan hasil

Hormat-menghormati,

bersyukur dan kerjasama

(10 minit)

perbincangan mereka dan

diberikan ganjaran.

BBM:

4. Secara kumpulan, murid

dibimbing untuk berbincang

mengenai beberapa kata

hubung yang dipetik daripada

Power point, lembaran

kerja (lampiran 2)

KBT : KB-menjana idea

teks

     

Nilai : berdikari, kebersihan

Langkah

3

Pentaksiran

1. Murid diminta menulis ayat

majmuk yang sesuai

KBT : menulis ayat (BCB)

(10 minit)

berdasarkan frasa yang diberi

Lampiran 3

Pentaksiran

   

1. Murid diminta melengkapkan

Nilai : berdikari

Langkah

ayat dengan kata hubung yang

KBT : menjana idea

4

Pemulihan

betul berdasarkan gambar yang

5P:

(10minit)

diberi

Penggabungjalinan,

pengayaan, pemulihan dan

Noor Afifah Azizan Jabatan Pendidikan Seni Visual IPG Kampus Ilmu Khas

     

penilaian.

KBT:

Kemahiran berfikir:

membuat inferens

1.

Murid diminta menulis lima ayat

Kemahiran Bahasa:

majmuk yang sesuai tentang

Kemahiran menulis.

Pengayaan

aktiviti-aktiviti yang terdapat

Nilai:

dalam gambar tunggal yang

diberi

Menghargai, kerjasama

 

dan tekun

BBM:

Lembaran kerja/ kertas

latihan. (Lampiran 4 &5)

 

Guru membuat rumusan

1. Murid juga menyatakan tempat

 

mengenai pengajaran

 

yang sesuai untuk berkelah :

Penutup

yang telah diajar dan

- Taman

(5minit)

menanyakan soalan

- Sungai

kepada murid akan apa

- Pantai

yang mereka pelajari.

- dusun

Noor Afifah Azizan Jabatan Pendidikan Seni Visual IPG Kampus Ilmu Khas