Anda di halaman 1dari 13

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI (DST) TAHUN 2

KSSR

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 2

MINGGU

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN / NOTA

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI


1 1 Menggunakan TMK secara bertanggung jawab dan beretika 1.1 Memastikan perkakasan komputer dan persekitarannya berada dalam keadaan kemas dan bersih. 1.2 Mengamalkan sikap berjimat cermat ketika mencetak dokumen. 1.3 Mengetahui sumber maklumat yang diperolehi. 1.4 Mengamalkan etika penggunaan kata laluan dan teks semasa berkomunikasi dalam talian. 2 Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian 2.1 Meletakkan kedudukan jari dengan betul pada kekeunci rumah di papan kekunci. 2.2 Menggunakan kekunci anak panah, Caps Lock dan Shift. 2.3 Menggunakan tetikus untuk klik dan seret serta menyalin dan tampal. B1D1E1 Mengenal sumber-sumber maklumat sedia ada

B3D1E1 Meletakkan kedudukan jari dengan betul pada kekunci rumah (A, S, D, F, SPACE BAR, J, K, L, ;) di papan kekunci B3D1E2 Mengetuk 5 kekunci abjad dengan betul dalam perisian aplikasi (Microsoft Word) B2D2E1 Menggunakan kekunci anak panah (atas, bawah, kiri dan

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI (DST) TAHUN 2

KSSR

kanan) dalam perisian aplikasi B2D2E2 Menggunakan kekunci Caps Lock dan Shift dalam perisian aplikasi B4D1E1 Menggunakan tetikus untuk klik dan seret B4D1E2 Menggunakan tetikus untuk menyalin dan tampal dalam perisian aplikasi

2.4 Membentuk jadual 3 lajur x 2 baris dengan menggunakaan pemroses kata ( MS Word ) 2.5 Menambah lajur dan baris dengan menggunakan perisian pemproses kata ( MS Word ). 4

B3D2E1 Membina jadual 3 lajur x 2 baris dengan menggunakan perisian pemproses kata (Microsoft Word) B3D2E2 Melengkapkan jadual 3 lajur x 2 baris dengan teks menggunakan perisian pemproses kata (Microsoft Word) B3D2E3 Menambah lajur dan baris dengan menggunakan perisian pemproses kata (Microsoft Word) B3D2E4 Menyisipkan imej ke dalam jadual menggunakan perisian pemproses kata (Microsoft

Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian

2.6 Menaip teks dan menyisipkan imej ke dalam jadual. 2.7 Menukar warna fon dengan menggunakan pemproses kata ( MS Word ) atau perisian 2

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI (DST) TAHUN 2

KSSR

persembahan ( MS Power Point ).

2.8 Menghasilkan persembahan yang mengadungi elemen teks, imej dan audio dengan menggunakan persembahan ( MS Power Point ). 2.9 Menggunakan transisi slaid dalam persembahan dengan menggunakan perisian persembahan ( MS Power Point ).

Word) atau perisian persembahan (Microsoft PowerPoint) B3D3E1 Menaip teks dan menukar warna fon dengan mengunakan pemproses kata (Microsoft Word) atau perisian persembahan (Microsoft PowerPoint) B3D4E1 Membina 2 slaid atau lebih dalam persembahan dengan menggunakan perisian persembahan (Microsoft PowerPoint B3D4E2 Mencapai fail persembahan (Microsoft PowerPoint) yang sedia ada untuk menukar transisi slaid B2D1E1 Memilih dan menukar latar belakang dalam perisian persembahan (Microsoft PowerPoint) pada slaid B3D3E2 Mencetak dokumen dalam dua salinan dengan mengamalkan sikap berjimat cermat B5D2E1 Menggunakan enjin carian untuk mencari maklumat dalam bentuk teks

2.10 Menukar latar belakang dalam perisian persembahan ( MS Power Point ). 2.11 Mencetak dokumen dalam dua salinan. 7

Menggunakan TMK untuk mencari, mengumpul, memproses dan menggunakan maklumat

3.1 Mencari maklumat dalam bentuk teks dan imej berdasarkan kata kunci menggunakan enjin carian. 3.2 Mengestrak, mengumpul dan menyimpan 3

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI (DST) TAHUN 2

KSSR

maklumat. 3.3 Mengintegrasi maklumat dalam perisian pemproses kata ( MS Word ) dan perisian persembahan ( MS Power Point ).

B5D2E2 Menggunakan enjin carian untuk mencari maklumat dalam bentuk imej B5D2E3 Mengekstrak, mengumpul dan menyimpan maklumat B5D3E1 Membuka fail yang sedia ada dalam perisian pemproses kata (Microsoft Word) untuk mengintegrasi maklumat dengan perisian persembahan (Microsoft PowerPoint) B5D3E2 Membuka fail yang sedia ada dalam perisian persembahan (Microsoft PowerPoint) untuk mengintergrasi maklumat dengan perisian pemproses kata (Microsoft Word) B4D2E1 Mendaftar e-mel dengan mengisi butiran diri untuk mendapat user ID dan kata laluan serta mengamalkan etika penggunaan kata laluan B4D2E2 Menggunakan e-mel untuk menghantar maklumat kepada rakan atau guru serta mengamalkan etika semasa berkomunikasi dalam talian B4D2E3

Menggunakan TMK untuk memperoleh dan berkongsi maklumat

4.1 Berkongsi idea dengan menghantar dan membalas e-mel kepada seorang penerima.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI (DST) TAHUN 2

KSSR

Menerima maklumat dan membalas e-mel daripada rakan atau guru serta mengamalkan etika semasa berkomunikasi dalam talian 5 10 Menggunakan TMK untuk penyelesaian masalah dan membuat keputusan 5.1 Membentangkan tugasan dengan menggunakan perisian aplikasi dan sumber TMK yang bersesuaian ( MS Word atau MS Power Point ). B6D1E2 Membentangkan tugasan yang dihasilkan dengan menggunakan perisian aplikasi (Microsoft Word atau Microsoft PowerPoint) B5D1E1 Menghasilkan persembahan yang mengandungi elemen teks, imej dan audio dengan menggunakan perisian persembahan (Microsoft PowerPoint) B5D4E1 Mencapai hasil kerja sedia ada (Microsoft Word) dan mengubahsuai jadual dan pelbagai format fon mengikut kesesuaian B5D4E2 Mencapai hasil kerja sedia ada (Microsoft PowerPoint) dan mengubahsuai imej dan audio mengikut kesesuaian

Menggunakan TMK untuk meningkatkan produktiviti dan pembelajaran

6.1 Mengubah suai hasil kerja sedia ada dengan menggunakan jadual, imej, audio dan pelbagai format fon mengikut kesesuaian.

11

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI (DST) TAHUN 2

KSSR

7 12

Menggunakan TMK untuk mengemukakan idea dan makluamat secara kreatif dan inovatif

7.1 Menghasilkan tugasan dengan menggunakan perisian aplikasi yang bersesuaian untuk menyampaikan idea baru.

B6D1E1 Menghasilkan tugasan menggunakan perisian aplikasi (Microsoft Word atau Microsoft PowerPoint) yang bersesuaian untuk menyampaikan idea baru

SAINS HAYAT Manusia 1.1 Memahami manusia mempunyai keperluan asas untuk hidup. 1.1 Memahami manusia mempunyai keperluan asas untuk hidup 1.1.1 1.1.2 Mengenal pasti keperluan asas manusia iaitu makanan, air, udara dan tempat perlindungan. Menyatakan kepentingan kepentingan keperluan asas kepada manusia B1D1E1 Mengenal pasti keperluan asas manusia iaitu makanan, air, udara dan tempat perlindungan B3D1E1 Menyatakan kepentingan keperluan asas kepada manusia B4D1E1 Mengenal pasti makanan yang memberi tenaga, membantu tumbesaran dan membantu menjaga kesihatan. B5D1E1 Menaakul kepentingan pelbagai jenis makanan kepada manusia B5D8E1 Menceritakan hasil binaan secara lisan B3DT 3E2 Mencetak dokumen dalam dua

13

14

1.1 Memahami manusia mempunyai keperluan asas untuk hidup

1.1.3

Mengenal pasti makanan yang memberi tenaga, membantu tumbesaran dan menjaga kesihatan.

15

1.1 Memahami manusia mempunyai keperluan asas untuk hidup

1.1.4 1.1.5 1.1.6

Menaakul kepentingan pelbagai jenis makanan kepada manusia. Mencadangkan satu hidangan makanan dan menerangkan mengapa makanan tersebut dipilih. Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI (DST) TAHUN 2

KSSR

salinan dengan mengamalkan sikap berjimat cermat 1.2 Menghargai keperluan asas yang sedia ada 1.2.1 Menerangkan makanan, air, udara dan tempat perlindungan yang bersih adalah penting untuk menjamin kesihatan. Mempraktikkan pengambilan pelbagai jenis makanan berkhasiat supaya sihat B6D1E2 Menerangkan makanan, air, udara dan tempat perlindungan yang bersih adalah penting untuk menjamin kesihatan B6D1E3 Mempraktikkan pengambilan pelbagai jenis makanan berkhasiat supaya sihat 1.3 Mengaplikasikan pengetahuan tentang tumbesaran manusia 17 1.3.1 Mengenal pasti perubahan yang berlaku pada diri mereka sejak dilahirkan iaitu membesar dari segi saiz, tinggi dan berat dengan menjalankan aktiviti. Membanding dan membezakan tumbesaran mereka dengan rakan dari segi saiz, tinggi dan berat dengan menjalankan aktiviti. Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau tulisan B2D1E1 Mengenal pasti perubahan yang berlaku pada diri sendiri sejak dilahirkan iaitu membesar dari segi pertambahan saiz, tinggi dan berat B3D2E1 Menjalankan aktiviti untuk membanding dan membezakan tumbesaran diri dengan rakan dari segi saiz, tinggi dan berat

1.2.2 16

1.3 Mengaplikasikan pengetahuan tentang tumbesaran manusia 18

1.3.2

1.3.3

SAINS HAYAT Haiwan 19 2.1 Memahami haiwan mempunyai keperluan asas untuk hidup 2.1.1 Mengenal pasti keperluan asas haiwan iaitu makanan, air, udara dan tempat perlindungan. 7 B1D2E1 Mengenal pasti keperluan asas haiwan iaitu makanan, air,

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI (DST) TAHUN 2

KSSR

2.1.2

Menyatakan kepentingan keperluan asas kepada haiwan.

udara dan tempat perlindungan B5D2E1 Menyatakan kepentingan keperluan asas kepada haiwan B3D3E1 Memberi contoh haiwan dan makanan yang dimakan B4D3E1 Mengelaskan haiwan mengikut makanan yang dimakan iaitu makan tumbuhan sahaja, makan haiwan sahaja atau makan haiwan dan tumbuhan B3DT2E1 Membina jadual 3 lajur x 2 baris dengan menggunakan perisian pemproses kata (Microsoft Word) B3DT2E2 Melengkapkan jadual 3 lajur x 2 baris dengan teks menggunakan perisian pemproses kata (Microsoft Word) B3DT2E3 Menambah lajur dan baris dengan menggunakan perisian pemproses kata (Microsoft Word) B3D4E1 Mengenal pasti tempat perlindungan haiwan seperti sarang, reban, lubang, atas

2.1 Memahami haiwan mempunyai keperluan asas untuk hidup

2.1.3 2.1.4

Memberi contoh haiwan dan makanan yang dimakan. Mengelaskan haiwan mengikut makanan yang dimakan iaitu makan tumbuhan sahaja, makan haiwan sahaja atau makan haiwan dan tumbuhan.

20

21

2.1 Memahami haiwan mempunyai keperluan asas untuk hidup

2.1.5

Mengenal pasti tempat perlindungan haiwan seperti sarang, reban, lubang, atas pokok, kandang, gua, di dalam air, dalam tanah dan di celah batu 8

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI (DST) TAHUN 2

KSSR

atau kayu. 2.1 Memahami haiwan mempunyai keperluan asas untuk hidup 22 2.1.6 2.1.7 Menyatakan kepentingan haiwan kepada manusia, tumbuhan dan haiwan lain. Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan. Menunjukkan kasih sayang terhadap haiwan dengan cara tidak menganiaya haiwan. Mengenal pasti cara haiwan membiak iaitu melahirkan anak dan bertelur. Mengelas haiwan berdasarkan cara pembiakan.

pokok, kandang, gua, di dalam air, di dalam tanah dan di celah batu atau kayu B4D2E1 Menyatakan kepentingan haiwan kepada manusia, tumbuhan dan haiwan lain

2.2 Menghargai pelbagai haiwan di sekeliling kita 23 2.3 Memahami tumbesaran haiwan

2.2.1

B6D1E4 Menunjukkan kasih sayang terhadap haiwan dengan cara tidak menganiaya haiwan B1D3E1 Mengenal pasti cara haiwan membiak iaitu melahirkan anak dan bertelur B3D5E1 Mengelas haiwan berdasarkan cara pembiakan B2D2E1 Mengenal pasti perubahan yang berlaku pada haiwan sejak dilahirkan iaitu membesar dari segi perubahan rupa dan pertambahan saiz B2D2E2 Mengenal pasti anak haiwan yang menyerupai ibunya dan yang tidak menyerupai ibunya B5D3E1

2.3.1 2.3.2

24

2.3 Memahami tumbesaran haiwan 25

2.3.3

Mengenal pasti perubahan yang berlaku pada haiwan sejak dilahirkan iaitu membesar dari segi perubahan rupa dan pertambahan saiz.

2.3 Memahami tumbesaran haiwan 26 27 2.3 Memahami tumbesaran haiwan

2.3.4

Mengenal pasti anak haiwan yang menyerupai ibunya dan anak yang tidak menyerupai ibunya. Merekod perubahan tumbesaran 9

2.3.5

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI (DST) TAHUN 2

KSSR

2.3.6 2.4 Memahami pergerakan haiwan 28 2.4.1

haiwan seperti rama-rama atau katak dari segi rupa dengan memerhati haiwan sebenar. Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan. Menjelaskan cara haiwan bergerak seperti berjalan, merangkak, terbang, berenang, menjalar, mengengsot, merayap, berlari dan melompat.

Merekod perubahan tumbesaran haiwan seperti rama-rama atau katak dari segi rupa dengan memerhati haiwan sebenar B2D3E1 Menjelaskan cara haiwan bergerak seperti berjalan, merangkak, terbang, berenang, menjalar, mengengsot, merayap, berlari dan melompat B4D4E1 Menjalankan aktiviti simulasi untuk menggambarkan cara haiwan bergerak seperti ikan berenang, burung terbang, lembu berjalan, kura-kura merangkak, ular menjalar, siput babi mengengsot, semut merayap, kuda berlari dan katak melompat B5D4E1 Menyatakan kepentingan pergerakan kepada haiwan

2.4 Memahami pergerakan haiwan

2.4.2

29

Menjalankan simulasi cara haiwan bergerak seperti ikan berenang, burung terbang, lembu berjalan, kurakura merangkak, ular menjalar, siput babi mengengsot, semut merayap, kuda berlari dan katak melompat.

2.4 Memahami pergerakan haiwan 30

2.4.3 2.4.4

Menyatakan kepentingan pergerakan kepada haiwan. Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.

SAINS HAYAT TUMBUHAN


31 3.1 Memahami keperluan asas tumbuhan 3.1.1 Mengenal pasti keperluan asas tumbuan iaitu air, udara dan cahaya matahari. 10 B1D4E1 Mengenal pasti keperluan asas tumbuhan iaitu air, udara dan

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI (DST) TAHUN 2

KSSR

cahaya matahari 3.1 Memahami keperluan asas tumbuhan 32 3.1.1 3.1.2 Menaakul kepentingan air, udara dan cahaya matahari kepada tumbuhan dengan menjalakan penyiasatan. Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan. Menjaga tumbuhan dengan memberikan keperluan asasnya bagi memastikan ia hidup dan subur. B5D5E1 Menjalankan penyiasatan untuk menaakul tentang kepentingan air, udara dan cahaya matahari kepada tumbuhan B6D1E5 Menjaga tumbuhan dengan memberikan keperluan asasnya bagi memastikan ia hidup dan subur B5D6E1 Menjalankan penyiasatan untuk merekod perubahan yang berlaku pada tumbuhan semasa membesar dari segi pertambahan tinggi atau bilangan daun ke atas tumbuhan sebenar

33

3.2 Menyedari tumbuhan mempunyai keperluan asas untuk hidup

3.2.1

3.3 Memahami tumbesaran tumbuhan 34

3.3.1

3.3.2

Merekod perubahan yang berlaku pada tumbuhan semasa membesardari segi pertambahan tinggi atau bilangan daun dengan menjalankan penyiasatan ke atas tumbuhan sebenar. Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.

SAINS FIZIKAL Terang Dan Gelap


35 4.1 Menganalisis keadaan terang dan gelap 4.1.1 4.1.2 Mengenal pasti sumber cahaya seperti lampu, lampu suluh dan api. Membezakan keadaan terang dan gelap melalui penyiasatan. B1D5E1 Mengenal pasti sumber cahaya seperti matahari, lampu, lampu suluh dan api B3D6E1 Menjalankan penyiasatan untuk membezakan keadaan terang dan gelap

11

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI (DST) TAHUN 2

KSSR

36

4.1 Menganalisis keadaan terang dan gelap

4.1.3

Menerangkan bagaimana bayangbayang dihasilkan melalui aktiviti.

B4D5E1 Menjalankan aktiviti untuk menerangkan bagaimana bayang-bayang dihasilkan B5D7E1 Menaakul kepentingan cahaya kepada manusia

4.1 Menganalisis keadaan terang dan gelap 37

4.1.4 4.1.5

Menaakul kepentingan cahaya kepada manusia. Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan. Mencipta permainan bayang-bayang.

38

4.2 Mengaplikasikan pengetahuan tentang bayang-bayang

4.2.2

B6D1E6 Mencipta permainan bayangbayang.

TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI Asas Teknologi


5.1 Mengaplikasikan pengetahuan tentang pemasangan komponen set binaan berdasarkan manual bergambar 39 5.1.1 5.1.2 5.1.3 Membaca dan menerangkan manual. Mengenal pasti komponen set binaan berpandukan manual bergambar. Memilih komponen set binaan berpandukan manual bergambar. B2D4E1 Mengambil maklumat daripada manual B2D4E2 Mengenal pasti komponen set binaan berpandukan manual bergambar B3D7E1 Memilih komponen set binaan berpandukan manual bergambar B4D6E1 Memasang komponen set

40

5.1 Mengaplikasikan pengetahuan tentang pemasangan

5.1.1

Memasang komponen set binaan berpandukan manual bergambar. 12

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI (DST) TAHUN 2

KSSR

komponen set binaan berdasarkan manual bergambar

5.1.2 5.1.3

Melakarkan hasil binaan secara lisan. Menceritakan hasil binaan secara lisan.

binaan berpandukan manual bergambar B4D6E2 Melakarkan hasil binaan menggunakan bentuk asas B5D8E1 Menceritakan hasil binaan secara lisan

41

5.1 Mengaplikasikan pengetahuan tentang pemasangan komponen set binaan berdasarkan manual bergambar

5.1.4 5.1.5

Membuka hasil binaan mengikut urutan. Menyimpan komponen yang telah dibuka ke bekas penyimpanan.

B6D2E1 Membuka hasil binaan mengikut urutan B6D2E2 Menyimpan komponen yang telah dibuka ke bekas penyimpanan

13