Anda di halaman 1dari 10

Pengesahan Ketua Jabatan:

Tarikh:

REKA BENTUK KURIKULUM KURSUS DAN RANCANGAN INSTRUKSIONAL

Fakulti Jabatan Semester Sesi Nama Kursus Kod Kursus Jam Kredit Prasyarat

: : : : : : : :

Bahasa dan Komunikasi Bahasa dan Kesusasteraan Melayu 2 2012/2013 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu BML 3043 3 (2 + 1) Tiada

(Bagi kursus dengan prasyarat, pelajar mestilah telah menduduki atau menduduki dan lulus berdasarkan syarat yang ditetapkan oleh fakulti/pusat)

MAKLUMAT PENYELARAS: Nama Emel Nombor Telefon No. Bilik : : : : Prof. Dr. Abdul Hamid Mahmood prof.hamid@fbk.upsi.edu.my 05-4505845 Bilik Profesor 12 (Bangunan E-Learning, Aras 1)

SINOPSIS KURSUS : Kursus ini memberi pendedahan dan pemahaman tentang lambang-lambang fonetik sejagat dengan penekanan khusus terhadap bunyi-bunyi bahasa Melayu. Antara perkara yang dikaji ialah cabang-cabang fonetik, sifat-sifat bunyi bahasa Melayu, fonem vokal dan konsonan serta ciri-cirinya, pengenalan terhadap fonologi generatif, dan seterusnya kaitan fonetik dan fonologi bahasa Melayu dengan sebutan baku dan sistem ejaan bahasa Melayu. Di samping pengetahuan tentang teori, pelajar juga akan dilatih mengaplikasikan fonetik bahasa Melayu secara praktik. (This course gives exposure and understanding to students on universal phonetics symbols with stress given to Malay language sound system. Focuses will be given to subdivision of phonetics, the Malay language sound characteristics, characteristics of vowel and consonant phonems, introduction to generative phonology, and the link between Malay phonetics and phonology to the Malay standard pronunciation and spelling system. Stress will also be given to the practical aspects of Malay phonetics).

HASIL PEMBELAJARAN : Pada akhir kursus BML 3043, anda dapat: 1. Menerangkan konsep fonetik dan fonologi bahasa Melayu (C3), 2. membezakan bunyi bahasa dengan bukan bunyi bahasa (C4, P7 & A5), 3. menganalisis bunyi vokal, diftong, deretan vokal, konsonan asli dan pinjaman dalam bahasa Melayu (C4), 4. mentranskripsikan bunyi bahasa pertuturan ke dalam bentuk transkripsi fonetik dan fonemik (C6, P7 & A5), 5. mengaplikasi pengetahuan fonetik dan fonologi dalam pengajaran bahasa Melayu (C4, P7 & A4). RUJUKAN UTAMA : Abdul Hamid Mahmood dan Nurfarah Lo Abdullah (2007). Linguistik Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu. K. Lumpur: Aslita Sdn.Bhd. Inderawati Zahid dan Mardian Shah Omar (2006). Fonetik dan Fonologi. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn. Bhd. Nik Hassan Basri Nik Ab. Kadir (2013). Fonologi Bahasa. Kuala Lumpur: Icon Region Sdn. Bhd. Paitoon M. Chaiyanara (2006). Pengenalan Fonetik dan Fonologi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Zaharani Ahmad (1993). Fonologi Generatif: Teori dan Penerapan. K. Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

RUJUKAN TAMBAHAN : Abdul Hamid Mahmood. (1997). Guru dan Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: City Reprographic Services. Abdul Hamid Mahmood (1998). Menguasai Ejaan Baharu Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Syarikat Percetakan Bintang Baru. Abdul Hamid Mahmood (2012). Modul BML 3043: Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu . Tanjong Malim: Program PJJ, Universiti Pendidikan Sultan Idris. Abdullah Hassan (1980). Linguistik Am Untuk Guru Bahasa Malaysia. Kuala Lumpur: Fajar Bakti. Alias Mohammad Yatim. (1992). Fonetik dan Fonologi: Suatu Tinjauan. Penerbit Sarlis. Dell, F. (1980). Generative Phonology. Cambridge: Cambridge University Press. Farid M. Onn (1980) Aspects of Malay Phonology and Morphology: A Generative Approach. Bangi: UKM. Harimunti Kridalaksana. (1984). Kamus Linguistik. Jakarta: Penerbit PT Gramedia. Jones, D. (1975). An Outline of English Phonetics. Cambridge: W. Heffer & Sons Ltd. Mike Davenport and S.J. Hannahs (1988). Introducing Phonetics and Phonology. New York: Oxford University Press.

Nik Hassan Basri Nik Ab. Kadir (2005). Teori Bahasa. Tanjong Malim: Penerbit UPSI. Norhashimah Jalaluddin (2000). Asas Fonetik. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Suhendra Yusuf (1998). Fonetik dan Fonologi. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.

KAEDAH PENGAJARAN : Kuliah, perbincangan, amali dalam sebutan dan ejaan baku. KAEDAH PENERAPAN KEMAHIRAN INSANIAH (KI) : AKTIVITI/KI Kuliah Tugasan Petunjuk : KOM KBPM PBPM PSK PIM ETIK KU Kemahiran Berkomunikasi Kemahiran Berfikir dan Penyelesaian Masalah Kemahiran Pembelajaran Berterusan dan Pengurusan Maklumat Kemahiran Kerja Berpasukan Kemahiran Kepimpinan Etika Profesional Kemahiran Keusahawanan KOM KBPM PBPM PSK PIM ETIK KU -

PENILAIAN PRESTASI PELAJAR : Kerja Kursus/Tugasan: (a) Individu (b) Kumpulan Peperiksaan akhir: 40% Empat (4) soalan esei (jumlah soalan tertakluk kepada perubahan semasa) Jumlah 100% - 30% - 30% 60%

PENILAIAN GRED KURSUS UPSI: Gred A Julat Markah 80 100 Nilai Gred 4.00

AB+ B BC+ C CD+ D F

75 79 70 74 65 69 60 64 55 59 50 54 45 49 40 44 35 39 0 34

3.75 3.50 3.00 2.75 2.50 2.00 1.75 1.50 1.00 0

PENGGREDAN KI :

SKALA 5 4 3 2 1

KRITERIA Menguasai ciri-ciri KI berkenaan pada tahap cemerlang Menguasai ciri-ciri KI berkenaan pada tahap baik Menguasai ciri-ciri KI berkenaan pada tahap memuaskan Menguasai ciri-ciri KI berkenaan pada tahap minimum Lemah dan perlu diperbaiki

JADUAL PENGAJARAN & PEMBELAJARAN 14 MINGGU : Ming. 1. 2. Tajuk Kuliah Hasil Pembelajaran Aktiviti P&P KI Rujukan

Minggu suai kenal & Pendedahan tentang Kursus ini.


Bab 1 - LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA:

Pengertian Linguistik Asal Perkataan Linguistik

Setelah mengikuti pelajaran ini, anda dapat: i) menerangkan definisi linguistik dan cabang-

Kuliah, Bacaan Kendiri,

KOM, KBPM,

Linguistik, Fonetik dan Fonologi Bahasa

Pelopor Linguistik Moden Cabang-cabang Linguistik - Linguistik Deskriptif - Linguistik Historis - Linguistik Komparatif - Sosiolinguistik - Neurolinguistik - Linguistik Am - Linguistik Terapan - Psikolinguistik Cabang Linguistik Lain Linguistik Aliran Tatabahasa Transformasi Generatif Latih tubi soalan latihan dalam Buku Linguistik, Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu.

cabangnya, ii) mengetahui asal perkataan linguistik, iii) mengetahui pelopor linguistik moden, dan iv) menjelaskan ilmu linguistik aliran tatabahasa transformasi generatif.

PBPM. & Perbincangan

Melayu.

Modul BML 3043: Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu.

3.

Bab 2 - FONETIK DAN

FONOLOGI: Maksud Bunyi Pengertian Fonetik Pengertian Fonologi Konsep Fonetik dan Fonologi dalam Bahasa Melayu Bunyi Bahasa dan Bukan Bunyi Bahasa Alat Artikulasi Fungsi Alat Artikulasi Bunyi Bersuara dan Bunyi Tidak Bersuara Latih tubi soalan latihan dalam Buku Linguistik, Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu.

Setelah mengikuti pelajaran ini, anda dapat: i) membezakan kajian fonetik dan fonologi bahasa Melayu, ii) menjelaskan aspek kajian fonetik artikulasi, akustik dan fonetik auditori, iii) menganalisis bunyi bahasa, bukan bunyi bahasa, bunyi bersuara dan bukan bunyi bersuara, iv) mengetahui alat-alat artikulasi dan fungsinya dalam penghasilan bunyi bahasa Melayu.

Kuliah, Bacaan Kendiri, & Perbincangan

KOM, KBPM, PBPM.

Linguistik, Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu. Modul BML 3043: Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu.

4.

Bab 3 - KLASIFIKASI

BUNYI BAHASA: Bunyi Vokal Bunyi Konsonan Bunyi Semi-Vokal Bunyi Nasal dan Bunyi

Setelah mengikuti pelajaran ini, anda dapat membezakan: i) bunyi vokal, konsonan dan semi-vokal, ii) bunyi oral - bunyi nasal, bunyi keras -

Kuliah, Bacaan Kendiri, &

KOM, KBPM, PBPM.

Linguistik, Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu. Modul BML

Oral Bunyi Keras (Fortes) dan Lembut (Lenes)? Bunyi Panjang dan Bunyi Pendek Bunyi Rangkap dan Bunyi Tunggal Bunyi Nyaring dan Tidak Nyaring Bunyi dengan Arus Udara Egresif dan Bunyi dengan Arus Udara Ingresif - Egresif Pulmonik - Egresif Glotalik - Ingresif Glotalik - Ingresif Velarik Latih tubi soalan latihan dalam Buku Linguistik, Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu.

bunyi lembut, bunyi panjang - bunyi pendek, bunyi rangkap - bunyi tunggal, dan bunyi nyaring - bunyi tidak nyaring, iii) bunyi dengan arus udara egresif dan bunyi dengan arus udara ingresif.

Perbincangan

3043: Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu.

5.

Bab 4 - BUNYI-BUNYI

BAHASA: Bunyi Vokal Vokal Bahasa Melayu - Vokal Hadapan - Vokal Tengah - Vokal Belakang Cara Penghasilan Bunyi Vokal Latih tubi soalan latihan dalam Buku Linguistik, Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu.

Setelah mengikuti pelajaran ini, anda dapat: i) membezakan ciri bunyi vokal dan bunyi konsonan dalam bahasa Melayu, ii) menjelaskan kriteria yang menentukan jenis- jenis bunyi vokal, konsonan jati dan konsonan pinjaman dalam bahasa Melayu,

Kuliah, Bacaan Kendiri, & Perbincangan

KOM, KBPM, PBPM.

Linguistik, Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu. Modul BML 3043: Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu.

(SAMBUNGAN) Bab 4 -

iii)

BUNYI-BUNYI BAHASA: Bunyi Konsonan Konsonan Asli Bahasa Melayu Cara Penghasilan Bunyi Konsonan Konsonan Pinjaman dalam Bahasa Melayu Cara Penghasilan Konsonan Pinjaman dalam Bahasa Melayu Latih tubi soalan latihan dalam Buku Linguistik, Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu.

mengetahui cara penghasilan bunyi vokal dan bunyi konsonan dalam bahasa Melayu.

7.

Bab 5 - ARTIKULASI

TAMBAHAN/ KOARTIKULASI: Pengertian Artikulasi Tambahan / Koartikulasi Proses Pembibiran Proses Penyengauan Proses Penglelangitkerasan Proses Perengkungan Proses Pengglotisan (Glotalisasi) Latih tubi soalan latihan dalam Buku Linguistik, Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu.

Setelah mengikuti pelajaran ini, anda dapat: i) menerangkan pengertian artikulasi tambahan/ koartikulsi, ii) membezakan antara - pembibiran, - penyengauan, - penglelangitkerasan, - perengkungan, dan - pengglotisan iii) menulis perkataan dalam bentuk fonetik dengan memasukkan lambang-lambang koartikulasi.

Kuliah, Bacaan Kendiri, & Perbincangan

KOM, KBPM, PBPM.

Linguistik, Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu. Modul BML 3043: Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu.

CUTI 8.
Bab 6 - FONEM

PERTENGAHAN

SEMESTER

MINGGU KOM, KBPM, PBPM. Linguistik, Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu. Modul BML 3043: Fonetik

SUPRASEGMENTAL: Pengertian Fonem Suprasegmental Tekanan Kepanjangan Jeda

Setelah mengikuti pelajaran ini, anda dapat: i) menerangkan pengertian fonem suprasegmental, ii) membezakan antara - tekanan,

Kuliah, Bacaan Kendiri, & Perbincangan

Tona Intonasi Latih tubi soalan latihan dalam Buku Linguistik, Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu.

kepanjangan, jeda, tona dan intonasi dalam bidang fonetik dan fonologi bahasa Melayu.

dan Fonologi Bahasa Melayu.

9.

Bab 7 - BIDANG FONEMIK:

Pengertian Bidang Fonemik Pengertian Fonem Pengertian Alofon Pengertian Pasangan Minimal Pengertian Bervariasi Bebas Pengertian Beralternasi Bebas Pengertian Saling Melengkapi Pengertian Kesamaan Fonetis Pengertian Fonem Vokal Rangkap Pengertian Fonem Konsonan Rangkap Latih tubi soalan latihan dalam Buku Linguistik, Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu.

Setelah mengikuti pelajaran ini, anda dapat: i) menjelaskan bunyi itu distingtif atau tidak distingtif, ii) membezakan fonem dengan alofon, diftong dengan fonem vokal rangkap, iii) menjelaskan konsep pasangan minimal, bervariasi bebas, beralternasi bebas, saling melengkapi dan kesamaan fonetis, serta menjelaskan fonem konsonan rangkap.

Kuliah, Bacaan Kendiri, & Perbincangan

KOM, KBPM, PBPM.

Linguistik, Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu. Modul BML 3043: Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu.

iv)

10.

Bab 8 - TRANSKRIPSI

Apakah Transkripsi? Transkripsi Fonetik Transkripsi Fonemik Contoh Transkripsi Fonetik & Fonemik Latih tubi soalan latihan dalam Buku Linguistik, Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu.

Setelah mengikuti pelajaran ini, anda dapat: i) mengenal pasti bentuk penulisan dalam transkripsi fonetik dan fonemik, ii) mengenali dan membezakan lambang-lambang yang digunakan dalam penulisan transkripsi fonetik dan fonemik, iii) menulis transkripsi fonetik dan fonemik

Kuliah, Bacaan Kendiri, & Perbincangan

KOM, KBPM, PBPM.

Linguistik, Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu. Modul BML 3043: Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu.

dengan baik. 11.


Bab 9 - SEJARAH SISTEM EJAAN BAHASA MELAYU:

12.

Sejarah Sistem Ejaan Bahasa Melayu Perancangan dan Perkembangan Sistem Ejaan Rumi di Tanah Melayu Kamus Jawi-MelayuInggeris (1903) Pedoman Umum Ejaan Rumi Bahasa Melayu Abjad dan Huruf Huruf Vokal Huruf Diftong Huruf Konsonan Huruf yang Diperkenalkan

Setelah mengikuti pelajaran ini, anda dapat: i) mengetahui perancangan dan perkembangan ejaan Rumi di Tanah Melayu, ii) mengenal pasti sistem keselarasan vokal dan pola kekecualian keselarasan vokal bahasa Melayu.

Kuliah, Bacaan Kendiri, & Perbincangan

KOM, KBPM, PBPM.

Linguistik, Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu. Modul BML 3043: Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu. Kuasai Sistem Ejaan Baharu Bahasa Melayu Melalui Latihan. Gunakan Bahasa Melayu Yang Betul, Betulkan Kesalahan Bahasa Anda. Modul BML 3043: Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu.

(SAMBUNGAN) Bab 9 SEJARAH SISTEM EJAAN BAHASA MELAYU:

Sistem Keselarasan Huruf Vokal Pola Keselarasan Huruf Vokal Pola Kekecualian kepada Keselarasan Huruf Vokal Penyesuaian Huruf Ejaan Kata Pinjaman Bentuk Ejaan Tampak Kekecualian bagi Ejaan yang Sudah Lama Latih tubi soalan latihan dalam Buku Kuasai Sistem Ejaan Baharu Bahasa Melayu Melalui Latihan. Setelah mengikuti pelajaran ini, anda dapat: i) menggunakan tanda sempang bahasa Melayu dengan betul, ii) menggunakan Kuliah, Bacaan Kendiri, & Perbincangan KOM, KBPM, PBPM.

13.

Bab 10 - TANDA SEMPANG, IMBUHAN PINJAMAN, RANGKAI KATA DAN KATA MAJMUK:

Penggunaan Tanda Sempang Penulisan Imbuhan Pinjaman

Kursus Menguasai Bahasa Melayu Mudah Kuasai Sistem Sjaan Saharu Bahasa

Penulisan kata Maha secara Terpisah Ejaan bagi Kata Depan Ejaan bagi Partikel Ejaan bagi Kata Ganti Singkatan Rangkai Kata Kata Majmuk Kata Majmuk Ejaan Cara Terpisah Kata Majmuk Ejaan Cara Tercantum Ejaan Tercantum yang Sudah Mantap Ejaan Penggandaan Kata Majmuk Latih tubi soalan latihan dalam Buku Kuasai Sistem Ejaan Baharu Bahasa Melayu Melalui Latihan.

imbuhan pinjaman, rangkai kata dan kata majmuk dalam bahasa Melayu dengan tepat.

Melayu Melalui Latihan. Gunakan Bahasa Melayu Yang Betul, Betulkan Kesalahan Bahasa Anda. Modul BML 3043: Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu.

14.

Ulang kaji

Anda sudah mempelajari seluruh kandungan BML 3043 dan mula membuat persediaan untuk menghadapi peperiksaan akhir.

Latih tubi & Perbincangan

KOM, KBPM, PBPM.

Nota: RI telah dikomunikasikan kepada pelajar pada minggu pertama kuliah.

10