Anda di halaman 1dari 2

Kaedah penyelidikan kualitatif sering disebut sebagai kaedah penyelidikan naturalistik kerana penelitiannya dilakukan pada keadaan yang

alamiah ( natural setting ) disebut juga sebagai kaedah etnographi , kerana pada awalnya kaedah ini banyak digunakan untuk penyelidikan bidang antropologi budaya, disebut juga sebagai kaedah kualitatif, kerana data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. Kajian kualtatif adalah kajian yang tidak menggunakan model model matematik, statistik atau komputer. Proses kajian bermula dengan menyusun andaian asas dan peraturan berfikir yang akan digunakan dalam kajian . Kajian kualitatif merupakan penelitiian yang dalam kegiatannya penyelidik tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan dalam memberikan tafsiran terhadap hasilnya. Bogdan dan taylor mendefinisikan " metodologi kualitatif " sebagai prosedur kajian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata -kata bertulis atau lisan dari orang -orang dan perilaku yang dapat diamati . Sedangkan kirk dan miller mendefinisikan bahawa kajian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengtahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubung dengan orang -orang tersebut dalam bahasannya dan dalam peristilahannya . Metodologi penelitian merupakan sesuatu yang berusaha membahas konsep teoristik pelbagai kaedah , kelebihan dan kelemahan- kelemahannya yang dalam karya ilmiah dilanjutkan dengan pemilihan kaedah yanng akan digunakan . Dalam hal ini kaedah lebih bersifat teknikal pelaksanaan lapangan sedangkan metodologi lebih pada uraian falsafah dan teoritisnya . Oleh kerana itu penetapan sebuah metodologi penelitian mengandung implikasi inheren di dalam diri falsafah yang dianutnya . Sebab falsafah ilmu yang melandasi pelbagai metodologi kajian yang ada . Maka dari itu dengan mengetahui metodologi kajian yang digunakan , falsafah ilmu dan kajian teoritisnya , kelemahan dan kelebihannya diharapkan akan mampu memberikan kesesuaian metodologi dengan fokus masalah penyelidikan. Objek penelitian kualitatif adalah seluruh bidang / aspek kehidupan manusia, yakni manusia dan segala sesuatu yang dipengaruhi manusia. Objek itu diungkapkan keadaannya sebagaimana adanya atau dalam keadaan sewajarnya ( natural setting ) , mungkin berkenaan dengan aspek / bidang kehidupannya yang disebut ekonomi kebudayaan , undang-undang , pentadbiran , agama dan sebagainya. Data kualitatif tentang objeknya dinyatakan dalam kalimat , yang pengolahannya dilakukan melalui proses berfikir (logika ) yang bersifat balas, analisis / sintetik dan tuntas . Kajian kualitatif menuntut keteraturan , ketertiban dan kecermatan dalam berfikir , tentang hubungan datta yang satu dengan data yang lain dan konteksnya dalam masalah yang akan didedahkan. Beberapa alasan mengenai maksud dilakukannya penelitian kualitatif : 1. Untuk menanggulangi banyaknya maklumat yang hilanng seperti yang dialami oleh kajian kuantitatif, sehingga intisari konsep yang ada dalam data dapat diungkap . 2. untuk menanggulangi kecenderungan menggali data empiris dengan tujuan membuktikan kebenaran hipotesis berdasarkan berfikir deduktif seperti dalam penyelidikan kuantitatif. 3. untuk menanggulangi kecenderungan sekatan pembolehubah yang sebelumnya, seperti dalam kajian kuantitatif, padahal permasalahan dan pembolehubah dalam masalah sosial sangat kompleks. 4. untuk menanggulangi adanya indeks - indeks kasar seperti dalam penyelidikan kuantitatif yang menggunakan ukuran enumirasi (perhitungan) empiris, padahal inti sebenarnya berada pada konsep- konsep yang timbul dari data . Untuk lebih jelasnya , sila baca juga, artikel yang berkaitan dengan Artikel Pengertian Penyelidikan Kualitatif , antara lain: PENGERTIAN PENELITIAN KUALITATIF METODE PENELITIAN KUALITATIF Bila Artikel Pengertian Penyelidikan Kualitatif dirasa bermanfaat untuk anda , sudi kiranya anda berikan G plus one anda kami juga sangat bahagia bila anda suka dengan Tulisan Pengertian Penyelidikan Kualitatif ini .... Baca Lanjut di : HTTP :/ / WWW.MEDUKASI.WEB.ID/2013/06/PENGERTIAN-PENELITIAN-KUALITATIF.HTML

Copyright www.m- edukasi.web.id Media Pendidikan Indonesia

Kajian kualitatif adalah kajian mengenai penyelidikan yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna ( perspektif subjek ) lebih ditonjolkan dalam kajian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus kajian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penyelidikan dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian . Terdapat perbezaan asas antara peranan landasan teori dalam penyelidikan kuantitatif dengan kajian kualitatif. Dalam kajian kuantitatif, kajian berangkat dari teori menuju data , dan berakhir pada penerimaan atau penolakan terhadap teori yang digunakan ; sedangkan dalam penelitian kualitatif penyelidik bertolak dari data , memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas , dan berakhir dengan suatu " teori " . Kajian kualitatif jauh lebih subjektif daripada penelitian atau kajian kuantitatif dan menggunakan kaedah sangat berbeza daripada mengumpul maklumat, terutama individu , dalam menggunakan wawancara secara mendalam dan kumpulan fokus. Sifat dari jenis penelitian ini adalah penelitian dan penyemakan terbuka berakhir dilakukan dalam jumlah relatif kelompok kecil yang ditemuramah secara mendalam. Peserta diminta untuk menjawab soalan umum, dan interviewer atau moderator group penyelidik menjelajah dengan tanggapan mereka untuk mengenalpasti dan menentukan persepsi, pendapat dan perasaan tentang gagasan atau topik yang dibincangkan dan untuk menentukan darjah kesepakatan yang ada dalam kumpulan. Berkualiti hasil daripada kajian kualitatif secara langsung bergantung kepada kemampuan, pengalaman dan kepekaan dari interviewer atau moderator group. Jenis kajian yang sering kurang dilakukan daripada kajian kerana mahal dan sangat berkesan dalam mendapatkan maklumat tentang keperluan komunikasi dan tanggapan dan pandangan tentang komunikasi tertentu. Dalam hal ini sering kaedah pilihan dalam kes-kes di mana pengukuran atau kaji selidik kuantitatif tidak diperlukan .