Anda di halaman 1dari 2

KATA PENGANTAR

Buku Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2009 ini diterbitkan sebagai acuan
dalam melaksanakan penelitian untuk penulisan skripsi bagi mahasiswa Fakultas
Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Buku pedoman
ini adalah penyempurnaan dari Buku Pedoman Magang tahun 1997 dengan
mempertimbangkan berbagai masukan dari hasil diskusi dalam Rapat Kerja
Fakultas Ekonomi Tahun 2009.
Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan
masukan berharga dalam penyempurnaan isi buku ini maupun pelaksanaan
penelitian untuk penyusunan skripsi mahasiswa di masa mendatang. Kritik dan
saran lainnya untuk penyempurnaan sangat kami nantikan.

Wassalam

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Halaman
KATA PENGANTAR...................................................................................... i
DAFTAR ISI.................................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN............................................................................... 1
1.1. Latar Belakang ............................................................................. 1
1.2. Prosedur Penyusunan Skripsi ...................................................... 1
BAB II PROPOSAL SKRIPSI........................................................................ 3
2.1........................................................................................................ Peng
ertian Proposal Penelitian Skripsi ................................................. 3
2.2........................................................................................................Kara
kteristik Proposal Skripsi .............................................................. 3
2.3........................................................................................................Siste
matika Proposal ............................................................................ 3
BAB III SKRIPSI............................................................................................. 4
3.1........................................................................................................ Peng
ertian Skripsi ................................................................................. 4
3.2........................................................................................................Kara
kteristik Skripsi ............................................................................. 4
3.3........................................................................................................Siste
matika Skripsi ............................................................................... 4
3.4........................................................................................................Penje
lasan Sistematika .......................................................................... 5
BAB IV TEKNIK PENULISAN ..................................................................... 10
4.1........................................................................................................ Lem
bar Kerja dan Pengetikan .............................................................. 10
4.2........................................................................................................Tekni
k Penulisan .................................................................................... 11
LAMPIRAN

ii

Anda mungkin juga menyukai