Anda di halaman 1dari 16

Keutuhan Wacana

Keutuhan Wacana Definisi SATU ASPEK YANG PENTING KERANA INI MENENTUKAN APAKAH SESUATU ITU BOLEH DIANGGAP SEBAGAI WACANA ATAU HANYA MERUPAKAN KUMPULAN AYAT YANG TIDAK TERATUR. Keseluruhan pelahiran bahasa oleh penutur atau penulis yang menyumbang ke arah menjadikan pertuturan atau tulisan berkenaan sebagai sesuatu yang bermakna dalam berkomunikasi (Asmah Haji Omar, 1986) Keseluruhan tutur yang merupakan suatu kesatuan, ucapan, pertuturan, percakapan (Kamus Dewan, 1996) Aspek-aspek Keutuhan Wacana: 1. Hubungan Dari Segi Semantik. Dapat dilihat daripada kepaduan makna yang wujud dalam sesuatu wacana. Hubungan ini dapat dilihat dari dua segi iaitu : 1. Hubungan semantik di antara bahagian-bahagian wacana. 2. Hubungan semantik yang dilihat dari segi konteks atau latar wacana. 2. Hubungan semantik di antara bahagian-bahagian wacana. Hubungan Sebab Dan Akibat . Contoh : * Amir tidak bersungguh-sungguh semasa belajar. Dia gagal dalam peperiksaan. * Dia sangat mengantuk. Dia tertidur. Hubungan Sebab Dan Tujuan . Contoh : * Nabila sangat rajin belajar. Dia ingin berjaya dalam pelajaran. * Murid ini rajin. Ia mahukan kejayaan yang cemerlang. Hubungan Sebab Dan Hasil . Contoh : * Aisyah sangat rajin belajar. Dia lulus dengan cemerlang dalam peperiksaan Penilaian Menengah Rendah * Dia seorang yang amat rajin bekerja. Pendapatannya melebihi pendapatan seorang menteri. Hubungan semantik dari segi konteks atau latar wacana. Kesatuan Tajuk Atau Topik . Contoh : * Wajahnya berseri-seri. Dia amat gembira sekarang. Perubahannya sungguh-sungguh di luar dugaan. (Orang yang dimaksudkan itu dahulunya muram dan sering bersedih.) Hubungan Sosial Antara Penutur Dan Pendengar . Contoh : A. Sudah siap? B. Belum. Bekalan tidak mencukupi. (Kedua-dua penutur memahami apa yang dimaksudkan walaupun orang lain mungkin tidak memahaminya.)

Laras Bahasa Yang Digunakan. Contoh : Laras bahasa dalam iklan walaupun ayat-ayatnya diucapkan secara terputus-putus tetapi kita dapat memahaminya dan dapat menganggapnya sebagai wacana kerana itu adalah cara penyampaiannya. 3. Hubungan Aspek Fonologi Hubungan wacana dari aspek fonologi berdasarkan hentian , intonasi atau nadasuara . Unsur-unsur tersebut dapat membezakan sesuatu wacana. Contohnya hubungan antara ayat penyata, Dia sudah pergi ? Perbezaan antara kedua-duanya wujud melalui nada suara semasa penutur menuturkannya. Unsur-unsur paralinguistik juga membantu pemahaman tentang sesuatu wacana. Dalam wacana tulisan, unsur-unsur paralinguistik ini ialah alat-alat yang digunakanuntuk memperjelaskan persembahan wacana. Dalam wacana tulisan, alat-alat tersebut ialah tanda baca seperti noktah, koma, tanda soal, titik bertindih dan sebagainya. Dalam wacana lisan pula, ekspresi wajah , iaitu keadaan air muka serta gerakan tangan dan badan merupakan alat-alat untuk membantu memahami ujaran.

4. Hubungan Aspek Tatbahasa Penanda gramatikal yang mewujudkan keutuhan wacana ialah : * Penanda Rujukan * Penanda Penggantian * Penanda Penghubung * Elipsis a)PENANDA RUJUKAN 1. Penanda rujukan menggunakan kata ganti nama diri orang dan kata ganti nama tunjuk untuk menghasilkan perkaitan. 2. Contoh penggunaan kata ganti nama diri orang : Radiah merupakan pelajar yang amat rajin. Dia telah lulus dengan cemerlang dalam peperiksaan. (Kata ganti nama diri orang yang digunakan sebagai penanda rujukan ialah dia .) 3. Contoh penggunaan kata ganti nama tunjuk : Mangsa-mangsa banjir di Kampung Seri Murni itu telah ditempatkan di Sekolah Kebangsaan Seri Murni. Mereka tinggal di sana sejak seminggu yang lalu. (Penanda rujukan yang digunakan ialah di sana .) b)PENANDA PENGGANTIAN

1. Penanda penggantian bermaksud menggantikan sesuatu unsur bahasa dengan unsur yang lain . 2. Contoh penggunaan penanda penggantian ialah : Pelajarpelajar itu sering ponteng sekolah . Perbuatan tersebut hanya merugikan mereka. c)PENANDA PENGHUBUNG 1. Penanda penghubung digunakan bertujuan menghubungkan kata dengan kata ,frasa dengan frasa , dan ayat dengan ayat . 2. Contoh penggunaan penanda penghubung :

Rencana ini bertujuan melihat perkaitan antara kepakaran individu denganpembahagian tugas di tempat kerja. Selain itu , rencana ini juga akan menghuraikan amalan pengurusan dan pentadbiran di pejabat. d)ELIPSIS 1. Elipsis ialah pengguguran kata , frasa , dan klausa yang telah disebut dalam ayat sebelumnya. Pengguguran dilakukan kerana pendengar atau pembaca sudah memahami maklumat tersebut. 2. Contoh elipsis : Ani : Awak kerja di mana ? (Awak bekerja di mana ?) Abu : Taman Universiti. (Saya bekerja di Taman Universiti.) Ani : Dah lama ? (Sudah berapa lama ?) Abu : Tiga tahun. (Saya sudah bekerja di sana selama tiga tahun.)

5. Hubungan Aspek Leksikal 1.Hubungan ini dilihat berdasarkan wujudnya pertalian antara perkataan atau kosa kata dalam sesuatu wacana. 2.Hubungan ini dapat diperincikan sebagai hubungan berdasarkan aspek : (a) Sinonim Perkataan yang mempunyai maksud yang sama . Contoh : Pelakon jelita itu semakin popular. Hal ini tidak menghairankan kerana wajahnya dapat menambat hati ramai jejaka. (b) Antonim Perkataan yang berlawanan maksud . Contoh : Wajah yang cantik dan hodoh bukan ukurannya tetapi yang paling penting ialah hati budinya. (c) Hiponim Makna sesuatu perkataan merupakan sebahagian daripada makna perkataan

lain . Contoh : Dia menjaga motorsikalnya dengan baik kerana itulah sahaja kenderaan yang dimilkinya. (d) Pengulangan kata yang sama Contoh : Aminah memang mudah menangis . Disebabkan perkara kecil pun diamenangis . Semasa gembira pun dia menangis . (e) Kolokasi Dua perkataan atau lebih yang masing-masing merupakan perkataan tersendiri , tetapi kebiasaannya dikaitkan antara satu sama lain . Contoh : Pembalakan haram itu menggugat habitat flora dan fauna. Banyak haiwan liar seperti harimau , gajah , badak sumbu , dan lain-lain kehilangan tempat tinggal. (f) Unsur bersambut Contoh : Pihak kerajaan mengemukakan hujah manakala pihak pembangkang membidas hujah tersebut.
Keutuhan wacana adalah satu aspek yang sangat penting kerana ia menentukan apakah sesuatu itu boleh dianggap sebagai wacana atau hanya merupakan kumpulan ayat yang tidak teratur. Melaluinya juga kita dapat memahami hubungan bahasa dengan alam di luar bahasa secara lebih mendalam. Satu aspek penting dalam analisis wacana ialah keutuhan wacana. Dengan menganalisis keutuhan wacana kita dapat menentukan sama ada sesuatu teks itu sebuah wacana atau hanya sekumpulan ayat yang tidak teratur. Melalui analisis keutuhan wacana juga kita dapat pula memahami hubungan bahasa dengan alam di luar bahasa secara lebih mendalam. Merujuk kepada kebulatan dan kesepaduan esei. Dicirikan oleh sifat kohesi dan koheren. Kohesi merujuk kepada idea atau isi esei yang dijalin rapi hingga menjadi bersepadu. Koheren merujuk kesinambungan ayat-ayat dan merujuk perenggan-perenggan yang membawa idea-idea tertentu. Keutuhan wacana bertujuan bagi menentukan sesebuh wacana itu berkualiti atau tidak. Ia dapat dilihat daripada hubungan bahagian-bahagian dalam wacana daripada segi semantik, leksikal, gramatik dan fonologi.

9.1 Hubungan Dari Segi Aspek Semantik Jalinan makna di antara satu ayat dengan ayat lain atau perenggan-perenggan lain.

a) Hubungan sebab dan akibat: Dia sangat malas. Dia bodoh. b) Hubungan sebab dan hasil: Ali rajin bekerja. Dia kaya. c) Hubungan sebab dan tujuan: Hassan berpakaian kemas. Dia mahu memikat Aminah. d) Hubungan syarat dan hasil: Kita mesti rajin berusaha. Kerajinan menjamin kejayaan. e) Hubungan latar dan kesimpulan: Lagu itu sungguh enak didengar. Sebenarnya M.Nasir yang menciptanya. f) Hubungan perbandingan: Hasnah cantik. Kakaknya lebih cantik lagi. g) Hubungan sampingan: Saya sudah membuat kerja rumah. Saya letih jadi saya hendak tidur. h) Hubungan memperkuat isi: Sungguh cantik gadis itu. Rambut ikal mayang, berlesung pipit dan berhidung mancung.

9.2 Hubungan Dari Segi Aspek Fonologi Dilihat daripada segi hentian suara, nada suara dan intonasi suara. Ini dapat menimbulkan hubungan semantik di antara bahagian wacana. Intonasi suara berperanan penting sebagai penanda dan pemisah frasa dan pembeza struktur ayat, contohnya seperti ayat di bawah: a. Malaysia negara yang aman. b. Negara yang aman, Malaysia. (ayat penyata) c. Aman negara Malaysia?. (ayat tanya)

9.3 Hubungan Dari Segi Leksikal Hubungan wacana berdasarkan pemilihan dan penggunaan perkataan yang sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. i. Antonim: Pemuda harapan bangsa. Pemudi tiang negara. ii. Sinonim Ali seorang yang rajin. Kegigihannya belajar membolehkan dia melanjutkan pelajaran ke

universiti. iii. Hiponim: Dia menanam pokok melur, cempaka, bunga raya dan bunga kertas di halaman rumahnya. Jadi halaman rumahnya nampak indah dengan pokok-pokok bunga tersebut. iv. Himonim: Bukit yang aku daki sebentar tadi sangat tinggi. Aku bersa sangat letih kerana mengeluarkan banyak peluh sehingga badanku dipeluhi dengan daki.

9.4 Hubungan Dari Segi Tatabahasa Wacana berkualiti mesti memperlihat hubungan berdasarkan binaan tatabahasa. Ini dapat dilihat daripada penggunaan penanda gramatik seperti: a. Kata hubung: menghubungkan di antara ayat dengan ayat atau perenggan dengan perenggan yang lain. i. Berfungsi sebagai penghuraian: Seterusnya, selain itu, pada sudut yang lain dan sebaliknya. ii. Berfungsi sebagai pengembangan idea: Seperti, dan, tetapi, oleh itu, kerana dan dengan. iii. Berfungsi sebagai penambahan: Sebelum, selepas, kemudian, berikutnya, pada masa dan ketika itu. b. Kata rujukan: kata yang boleh menggantikan sesuatu sama ada benda atau manusia. i Kata ganti nama: Saya, dia, mereka, kami, kita, itu, ini dan siapa. c. Peleburan dan penggantian: untuk mengelakkan pengulangan terhadap sesuatu maklumat daripada penyataan yang diberikan. Contoh: Ali menendang bola dengan laju manakala Hassan menendang dengan perlahan.

BAB 2: KEUTUHAN WACANA 2.1 Konsep keutuhan wacana Dalam hierarki bahasa, wacana terletak pada tingkat tertinggi sekali, iaitu hadir selepas tingkat ayat.

Gambar rajah 1: Hierarki bahasa Dalam sesebuah wacana, perkaitan antara unit-unit bahasa atau unsur-unsur seperti kata, frasa, klausa, dan ayat disusun dan dijalin dengan sempurna sehingga memperlihatkan hubungan dan perkembangan fikiran yang berkesinambungan dapat melahirkan kesatuan fikiran yang utuh. Kesatuan yang utuh itulah yang menunjukkan ianya sebuah wacana yang baik. Wacana yang baik dikenali sebagai keutuhan wacana. Keutuhan wacana terhasil apabila wujudnya susunan yang teratur dan berurutan dalam sesuatu wacana. Keutuhan wacana penting bagi menentukan sesuatu satuan itu dianggap sebagai wacana atau hanya merupakan kumpulan ayat yang tidak teratur. (Raminah Hj. Sabran et. al., (1987). Kajian Bahasa untuk Pelatih Maktab Perguruan, hal. 221) Keutuhan wacana boleh dinilai dengan melihat wujudnya hubungan-hubungan dari aspek semantik, leksikal, gramatikal atau tatabahasa dan fonologis.

2.2 Ciri-ciri keutuhan wacana Dalam Pengajian Melayu 2: Ketrampilan Bahasa oleh Kamaruddin Hj. Husin dan Siti Hajar Abd. Aziz, (1997) dinyatakan bahawa suatu wacana yang utuh secara umumnya mempunyai empat ciri iaitu: 1. Hubungan dari segi semantik 2. Hubungan dari segi fonologi 3. Hubungan dari segi leksikal 4. Hubungan dari segi tatabahasa atau gramatikal 2.2.1 Hubungan dari segi semantik Keutuhan wacana juga dapat dilihat dari aspek hubungan semantik iaitu berdasarkan kepada kesepaduan makna yang wujud dalam sesuatu wacana. Kaitan dari aspek ini boleh dilihat antara bahagian-bahagian wacana dan dari segi konteks atau latar wacana. Hubungan dari segi semantik mengikut Winifred Crombie (1985), menyatakan secara umumnya terdapat dua bentuk hubungan semantik iaitu: a. Hubungan semantik umum b. Hubungan semantik interaktif (Sumber: Kamaruddin Hj. Husin, et. al., (1997). Pengajian Melayu 2: Ketrampilan Bahasa, hal. 79) 2.2.1.1 Hubungan semantik umum Hubungan semantik umum juga dikenali sebagai kaitan semantik antara bahagian-bahagian wacana yang merujuk kepada penggunaan bentuk-bentuk pernyataan yang memperlihatkan hubungan dalam bentuk berikut: a. Hubungan yang berkaitan sebab dan akibat Hubungan sebab dan akibat. Contohnya: i. Siti tidak bersungguh-sungguh semasa belajar.(sebab) Dia gagal dalam peperiksaan.(akibat)

Hubungan sebab dan tujuan. Contohnya: i. Anwari belajar bersungguh-sungguh.(sebab) Dia ingin berjaya dalam pelajaran.(tujuan) ii. Guru itu rajin mengajar. Dia mengharapkan semua muridnya lulus cemerlang dalam peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia. Hubungan sebab dan hasil. Contohnya: i. Adli seorang usahawan yang gigih.(sebab) Dia memiliki sebuah syarikat keselamatan terbesar di Brunei.(hasil) ii. Ibrahim sangat rajin bekerja. Dia dinaikkan pangkat. Hubungan alasan dan kesan. Contohnya: i. Oleh kerana dia hantar tugasan lambat.(alasan) Saya dimarahi guru.(kesan) ii. Gara-gara Ibrahim jalan lambat. Saya tertinggal bas untuk pulang. Hubungan syarat dan hasil. Contohnya: i. Jika anda bekerja keras. Anda akan berjaya dalam perniagaan nanti. Hubungan sebab dan kesan. Contohnya: i. Pintu rumah Razi tidak dikunci semalaman. Beberapa barang berharga telah dicuri. b. Hubungan pasangan Hubungan pasangan boleh dilihat berdasarkan dua bentuk, iaitu: a) Perbezaan Contoh: Semua pelajar menangis kecuali Intan. b) Perbandingan Contoh: Kalau ayah pun berperangai buruk, apatah lagi si anak. c. Hubungan tempoh masa Hubungan tempoh masa dalam ayat boleh dilihat berdasarkan dua jenis hubungan yang menunjukkan perkaitan dengan tempoh masa iaitu: i. Mengikut turutan kronologi Contoh: Syafik akan melawat adiknya yang sakit di hospital, kemudian ke rumah abangnya, dan selepas itu bertolak ke Thailand. ii. Pertindanan masa Contoh: Ketika dia bertolak meninggalkan Merbok, hujan turun. d. Hubungan kebenaran kesahihan Bermaksud perkaitan yang menggambarkan pertentangan fakta. Berdasarkan Pengajian Melayu 2: Ketrampilan Bahasa oleh Kamaruddin Hj. Husin dan Siti Hajar Abd. Aziz, (1997) dinyatakan bahawa terdapat empat bentuk pernyataan yang dikaitkan dengan hubungan ini iaitu: a. Pernyataan pengesahan. Contoh: Ali perlu meneruskan pengajiannya, saya percaya dia boleh berjaya. b. Pernyataan penafian

Contoh: Dia memang lemah, itu semua tidak benar sama sekali. c. Penafian pembetulan Contoh: Dia bukannya lemah. Dia cuma dia tidak sihat ketika itu. d. Luar jangkaan Contoh: Mereka bercadang hendak menyerang tetapi sebaliknya terpaksa bertahan. e. Hubungan ikatan Hubungan ini menunjukkan perkaitan makna antara ayat-ayat. Ia terdapat dalam beberapa bentuk, iaitu: 1. Berpasangan. Contoh: Dia memakai seluar merah dan baju biru. 2. Pasangan bertentangan. Contoh: Dia cuba mengingat kembali, tetapi dia seorang pelupa. 3. Pengecualian penyataan. Contoh: Kemiskinan menyebabkan manusia tidak bermoral. Dia telah mula mencari pekerjaan untuk menampung belanja. f. Hubungan prafrasa Merujuk kepada bentuk pernyataan yang menyatakan semula kenyataan awal. Contoh: Dia bukan seorang yang baik. Dia jahat. Bakar memulakan serangan. Dia mula melawan. g. Hubungan penekanan Ia boleh dilihat berdasarkan bentuk-bentuk berikut: a. Penekanan istilah. Contoh: Inilah pahlawan yang dibunuhnya. b. Penekanan predikat. Contoh: Dia menyesali atas apa yang telah berlaku. h. Hubungan suasana dan perlakuan Menunjukkan perkaitan makna dalam ayat yang merujuk kepada tempat. Contoh berkenaan dengan hubungan ini adalah seperti berikut: a. Lokasi perlakuan. Contoh: Arif dikurung di dalam biliknya. b. Arah perlakuan. Contoh: Dia menghalau lembu itu ke padang. c. Keadaan perlakuan. Contoh: Dia merawat pesakit itu dengan baik. 2.2.1.2 Hubungan semantik interaktif Hubungan semantik interaktif banyak berfungsi dalam wacana lisan. Ia bertujuan bagi menimbulkan respon atau tindak balas daripada pendengar. Menurut Winfred Crombie (1985) lagi, terdapat tiga bentuk asas aplikasi semantik dalam pertuturan atau perbualan iaitu: a. Inisiatif : Contoh; Ke mana awak pergi? b. Respon : Contoh; Ke sekolah. c. Susulan : Contoh; Baguslah. Hubungan semantik interaktif juga boleh dilihat dalam bentuk ayat-ayat atau ujaran. Contoh: a. Penyoalan : Contoh; Di manakah buku saya? b. Arahan : Contoh; Nyah kau dari sini! c. Persetujuan : Contoh; Ya, baiklah. d. Pemberitahuan : Contoh; Buku Sejarah ada di atas meja. Dalam Pengajian Melayu 1, ditulis oleh Ab. Rahman Ab. Rashid, et. al., (2003) dan juga dalam Kajian Bahasa untuk Pelatih Maktab Perguruan oleh Raminah Hj. Sabran, et. al., (1987) ada

menyatakan ciri-ciri keutuhan wacana dari segi konteks atau latar wacana, ia dapat dilihat dalam tiga bentuk iaitu: a. Laras bahasa. Misalnya: Laras bahasa dalam iklan. Cepat, cepat! Jangan lambat! Jualan pengahabisan stok. (Walaupun ayat-ayat yang diungkapkan terputus-putus, tetapi kita masih dapat memahaminya. Oleh demikian, ia masih dianggap sebagai wacana.) b. Kesepaduan tajuk. Misalnya: Muka Aishah semakin berseri-seri. Dia kini gembira dan tenang. Perubahannya sungguh di luar dugaan. (Orang yang dimaksudkan dahulunya sering dalam keadaan muram dan kesedihan.) c. Hubungan sosial antara penutur dengan pendengar. Misalnya: Ali : Dah siap? Abu : Belum. Dakwat habis. (Kedua-dua orang penutur memahami apa yang dimaksudkan, walaupun orang lain mungkin tidak memahaminya.) 2.2.2 Hubungan dari segi fonologi Hubungan dari aspek fonologi dapat dilihat melalui hentian atau kesenyapan suara, intonasi, tinggi rendah tekanan suara dan nada suara. Sebagai contoh: 1. Abang Ali sudah makan nasi. (Ayat ini mengandungi ketaksaan makna, bergantung kepada hentian atau kesenyapan suara yang berlaku. Sekiranya kesenyapan suara berlaku selepas perkataan abang, maka ayat ini membawa maksud Ali yang sudah makan nasi. Tetapi, jika kesenyapan suara berhenti selepas perkataan Ali, maka ayat ini bermaksud abang Ali yang sudah makan nasi.) 2. Begitu juga halnya dengan intonasi dan nada suara yang berbeza. Misalnya perkataan makan. Jika ia diungkapkan dengan nada suara yang keras dan intonasi yang tinggi di akhir kata, ia akan menjadi ayat paksaan, arahan atau suruhan yang tidak boleh ditentang ataupun ia juga boleh menjadi ayat soal, makan? Tetapi, jika ianya disebut dengan nada yang lembut, ia akan berubah menjadi ayat silaan, ajakan atau pelawaan yang ikhlas. 2.2.3 Hubungan dari aspek leksikal Hubungan ini dapat dilihat dari aspek wujudnya pertalian antara perkataan dalam sesuatu wacana. Hubungan leksikal dalam wacana tercapai melalui penggunaan kosa kata yang serasi dan sesuai. Terdapat beberapa cara memperoleh hubungan leksikal. Antaranya ialah: 1) Mengulang kata yang sama (Pengulangan). Semalam dia menelaah pelajaran. Hari ini dia menelaah lagi. Tampaknya dia memang seo rang yang rajin menelaah. 2) Menggunakan sinonim atau ekuivalensi leksikal. Sindrom skim cepat kaya semakin menular dalam kalangan masyarakat kini. Gejala ini sungguh membimbangkan. 3) Menggunakan antonim.

Hidup segan, mati tak mahu. 4) Menggunakan hiponim. Terdapat pelbagai jenis baju wanita di butik itu antaranya baju kebaya, kurung, kebaya nyonya, sari, jubah dan cheongsam. 5) Menggunakan kolokasi (hubungan kedudukan). Pencemaran sungai semakin berleluasa. Hal ini telah menyebabkan hidupan akuatik semakin pupus dan hilang tempat tinggal. 6) Memanfaatkan unsur bersambut. Guru mengemukakan soalan. Pelajar memberikan jawapan. 7. Pembuka dan penutup wacana. Contoh diambil daripada buku Kajian Bahasa untuk Pelatih Maktab Perguruan iaitu alkisah, sebermula, maka dengan hormatnya (dalam karya klasik), dengan bangga, dukacita dan juga katakata seperti sekalian, wasalam, hormat dari kami dan sebagainya. 2.2.4 Hubungan dari aspek tatabahasa atau gramatikal Keutuhan wacana seharusnya memperlihatkan hubungan berdasarkan binaan tatabahasanya. Michael McCarthy (1991), menyatakan terdapat tiga faktor yang mempengaruhi pertautan tatabahasa dalam sesebuah wacana yang utuh, iaitu: i. Kata rujukan Ianya boleh disamakan dengan kata ganti nama dalam bahasa Melayu kerana fungsinya yang menjadi rujukan dalam pembinaan sesebuah wacana. Penggunaan kata ini akan menyebabkan makna yang cuba dimaksudkan lebih tepat dan menjadikan wacana itu sendiri lebih rapi dan utuh. Contohnya: Pengetua telah keluar dari biliknya. Dia nampak begitu cemas. Di luar, beberapa orang murid sedia menunggunya. Mereka bertiga semuanya. ii. Peleburan atau pelenyapan (elipsis) dan penggantian Merupakan satu konsep apabila perkataan yang sama tidak diulang dalam ayat yang sama walhal biasanya ia akan diulang. Proses ini akan menjadikan sesebuah wacana yang dipersembahkan itu lebih utuh dan jelas. Contohnya adalah seperti berikut: 1. Individu A: Nampaknya saudara menyokong semua pendapatnya. Ini bererti saudara telah menyebelahi pihaknya. Individu B: Memang. (Sepatutnya: Memang, saya telah menyebelahi pihaknya.) 2. Kanak-kanak mengangkat kotak kecil, dewasa mengangkat yang besar. (Perkataan kotak tidak diulang dalam ayat itu, tetapi masih boleh difahami) 3. Ali suka kereta Proton Saga, adiknya suka Perodua Kancil. (Perkataan kereta tidak diulang dalam ayat) iii. Kata penghubung Kata penghubung yang digunakan dapat memperlihatkan pertalian dan pertautan antara ayat-ayat atau perenggan-perenggan dalam wacana dan menjadikan wacana tersebut bermakna dan utuh. Michael McCarthy (1991) telah menggariskan tiga fungsi kata penghubung iaitu: 1. Fungsi penghuraian

Fungsi penghuraian dalam bahasa Melayu boleh dibuat dengan menggunakan perkataan-perkataan seperti seterusnya, pada sudut yang lain, selain itu, sebaliknya dan sebagainya. Contoh: Dia bukan malas, sebaliknya dia terpaksa begitu untuk menyelamatkan diri. 2. Fungsi pengembangan Ianya sering kali digunakan bagi mengembangkan idea. Contoh perkataan ialah seperti, dan, tetapi, oleh itu, sebab dan sebagainya. Contoh ayat adalah seperti berikut: a) Dia tidak hadir kerana hujan b) Kereta itu sudah lama, tetapi enjinnya masih baik. 3. Fungsi penambahan Ianya sering digunakan bagi menyatakan masa atau kejadian. Contoh perkataan ialah kemudian, berikutnya, sebelum, selepas, pada masa, dalam hal itu, dan sebagainya. Contoh: a) Sebelum mereka datang semua tetamu telah pulang. b) Mereka datang, kemudian cuba mencari ayah.

Keutuhan Wacana
Kerja Kursus KDC P2 November 2002 PM Major KEUTUHAN WACANA Mohd. Isa bin Abd. Razak

Satu aspek penting dalam analisis wacana ialah keutuhan wacana. Dengan menganalisis keutuhan wacana kita dapat menentukan sama ada sesuatu teks itu sebuah wacana atau hanya sekumpulan ayat yang tidak teratur. Melalui analisis keutuhan wacana juga kita dapat pula memahami hubungan bahasa dengan alam di luar bahasa secara lebih mendalam. Kita boleh menilai keutuhan sesebuah wacana dengan melihat penanda wacana, mengenal pasti ayat-ayat yang berfungsi dan mengesan dan menginterpretasi organisasi penulisan. Ketiga-tiga cara ini mudah difahami dan boleh diaplikasi di sekolah rendah dan di sekolah menengah.

1. PENANDA WACANA

Fungsi Penanda Wacana 1. Menghubungkan ayat dengan ayat 2. Menghubungkan perenggan dengan perenggan 3. Membantu pendengar/pembaca memahami teks

Contoh Penanda Wacana

1. Penanda Kronologi Kata kunci: Bila dan yang seumpamanya. 1. kini 2. lantas 3. mula-mula 4. lepas itu 5. sebelum 6. kemudian 7. semenjak itu 8. pada suatu waktu 9. pada hari esoknya 10. pada zaman dahulu 11. dua tahun kemudian 12. beberapa tahun kemudian 13. dan yang seumpamanya.

2. Penanda Organisasi Fungsi: mempertautkan sesuatu bahagian wacana dengan bahagian yang lain 1. pertama 2. tegasnya 3. contohnya 4. akhir sekali 5. dalam hal ini 6. sebagai kesimpulan 7. dalam hubungan ini 8. untuk merumuskan 9. dengan perkataan lain 10. dapat dinyatakan bahawa

11. untuk menjelaskan lagi 12. akan dinyatakan pada tempat yang lain 13. dalam bahagian ini kita akan membincangkan 14. dan yang seumpamanya.

3. Penanda Idea Fungsi: menghubungkan antara fakta dengan fakta dan idea dengan idea yang

(a) Mengembangkan Idea malah satu lagi selain itu seterusnya begitu juga di samping itu lebih-lebih lagi tambahan pula dan yang seumpamanya

(b) Pertentangan Idea tetapi sama ada sebenarnya sebaliknya walaupun walau bagaimanapun pada masa yang sama dan yang seumpamanya.

(c) Hubungan Idea jadi maka

kecuali oleh itu oleh sebab oleh hal yang demikian untuk tujuan itu berikutan dengan itu dengan demikian sebagai akibat daripada dengan syarat justeru itu dan yang seumpamanya.

2. MENGENAL PASTI AYAT-AYAT YANG BERFUNGSI

Walaupun seseorang pembaca itu tidak semestinya memahami setiap ayat dalam sesuatu teks yang dibacanya, kefahamannya terhadap setiap ayat yang dibacanya akan membantunya memahami keseluruhan teks tersebut. Dalam penulisan yang baik, setiap ayat mempunyai fungsi yang tertentu, antaranya ialah

(a) memberi definisi Contoh: Kamus Linguistik mendefinisikan . (b) membuat kesimpulan Contoh: Berdasarkan keterangan di atas, jelas bahawa . (c) memberi contoh Contoh: Sebagai contoh, di Daerah Nabawan masih terdapat beberapa ke luarga yang . (d) memberi huraian Contoh: Situasi ini wujud disebabkan pihak berwibawa memandang remeh penggunaan Bahasa Melayu dalam bidang sains dan teknologi. (e) memberi ulasan Contoh: Pada pendapat saya, kempen makan nasi hanya sekali sehari, iai tu pada waktu siang, akan . (f) memperkuat hujah Contoh: Hal ini lebih jelas lagi apabila kita meneliti data tentang kaitan kesihatan dengan minum arak di . seperti yang diberikan dalam Jadual 1. Sekiranya penulis menggunakan penanda wacana yang tertentu seperti dapat didefinisikan bahawa, kesimpulannya ialah, contohnya dan yang seumpamanya, maka pembaca agak mudah mengesan fungsi sesuatu ayat itu. Sebaliknya, jika penanda wacana tidak digunakannya, pembaca yang kurang

cekap mungkin menghadapi masalah untuk mengesan idea yang hendak disampaikan oleh penulis.

3. MENGESAN DAN MENGINTERPRETASI ORGANISASI PENULISAN

Organisasi sesebuah penulisan melibatkan hubungan antara satu ayat dengan ayat, antara perenggan dengan perenggan, antara idea dengan idea, antara tajuk dengan bab, dan antara bab dengan bab. Kita perlu mengetahui tajuk, tujuan dan kumpulan sasar sesuatu penulisan untuk membolehkan kita mengesan dan menginterpretasi organisasi sesebuah penulisan itu. Organisasi sesebuah penulisan itu dapat ditinjau pada tiga peringkat:

(a) Ayat Sesuatu ayat itu sepatutnya mendukung satu idea. (b) Perenggan Idea utama dan idea-idea penyokongnya digalurkan untuk membentuk satu satuan yang bertautan atau berfokus kepada satu fakta atau buah fikiran sahaja. Pembaca sepatutnya dapat mengenal pati pernyataan tema atau isi utama, isi penyokong ataupun isi sampingan dan keterangan-keterangan lain yang didukung oleh setiap ayat yang membentuk sesuatu perenggan itu. (c) Seluruh Teks Teks meliputi organisasi yang terdiri daripada unit-unit yang berupa perenggan, bahagian, tajuk dan bab. Dengan membaca seluruh teks, seseorang dapat mengenal pasti struktur teks sama ada berdasarkan kronologi, pengelasan mengikut hierarki, atau pengelasan mengikut ciri-ciri tertentu.

LATIHAN (Kumpulan 3-5 orang) Jelaskan pandangan kumpulan anda tentang keutuhan wacana bahan yang diedarkan.

Jawapan anda hendaklah berupa sebuah wacana yang utuh yang terdiri daripada tiga perenggan atau lebih. Jawapan itu juga hendaklah bebas daripada kesilapan bahasa. Panjang jawapan hendaklah dalam lingkungan 200 patah perkataan sahaja.

Maklumat yang terdapat dalam edaran ini mesti diaplikasikan dalam jawapan anda. Maklumat-maklumat lain yang telah disampaikan dalam kuliah wacana pada bulan Mei dan September boleh juga dimanfaatkan.