Anda di halaman 1dari 7

Penciptaan Manusia

dalam Al-Quran

Fuad Alhamidy,MKes.dr
FK Unimus
Sebelum terjadinya manusia
76:1 tidak dikenal
E- _O4 O>4N ^}=Oee"-
-gO =}g)` @Ou-O.-
}74C 6*^OE- -OO7'OE` ^
Bukankah Telah datang atas manusia satu waktu dari masa,
sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat
disebut?
71:14-17 Evolusi diciptakan melalui beberapa tingkatan.
;~4 7U -O-4O;C
^j
+.-4 744^ =}g)` ^O- 4>4l4^ ^_
14. Padahal dia Sesungguhnya Telah menciptakan kamu
dalam beberapa tingkatan kejadian
17. Dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah dengan sebaik-
baiknya,
Manusia terbuat dari (saripati tanah)
32:7 Thiin=zat air(hidrogen)
3:59 Turob=tanah (zat organik)
15:26 Lazib=tanah liat/zat besi (Fe, Mn, Ca,
Si, Pb)
55:14 Hama-in=zat lemas(nitrogen)
Rumus Asam amino
R------CH-------COOH
!
NH2
Setelah Adam menjadi Manusia
15:29 Alloh menyempurnakan
kejadiannya.


-O) +O+uCOEc
euCE4^4 gO1g }g`
/^GO W-ON +O
4gEc ^g_
Maka apabila Aku Telah menyempurnakan kejadiannya, dan
Telah meniup kan kedalamnya ruh (ciptaan)-Ku, Maka
tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud
Jo 2:31-34 Alloh memberi pengetahuan
.29 =^U44 4E1-47
47.E;-- E_^U7
gE)=O47 O>4N
gOj^UE^- 4
O)+O7*):^
g7.Ec)
g7^E- p)
.30 +L7 4-g~g= ^@


^@g 31. Dan dia mengajarkan kepada Adam
nama-nama (benda-benda) seluruhnya, Kemudian
mengemukakannya kepada para malaikat lalu
berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-
benda itu jika kamu mamang benar orang-orang yang
benar!"
W-O7~ ElE4E:c
=Ug .4L ) 4`
.E44;^U4N W ElE^)
e^= N7)UE^-
O1O4^- ^@g
4~ NE14*^4C
_u)^
)j*.E;-) W
.OU -4:^
)j*.E;-) 4~
~ 7- EO)E+)
NU;N =U^OEN
g4O4OO-
^O-4 NUu4 4`
4pl> 4`4 +47
4pON+'> ^@@ [796].
32. Mereka menjawab: "Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari
apa yang Telah Engkau ajarkan kepada Kami; Sesungguhnya Engkaulah yang Maha
mengetahui lagi Maha Bijaksana[35]."
33. Allah berfirman: "Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda
ini." Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah
berfirman: "Bukankah sudah Ku katakan kepadamu, bahwa Sesungguhnya Aku
mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa
yang kamu sembunyikan?"
34. Dan (Ingatlah) ketika kami berfirman kepada para malaikat: "Sujudlah[36] kamu
kepada Adam," Maka sujudlah mereka kecuali Iblis; ia enggan dan takabur dan adalah
ia termasuk golongan orang-orang yang kafir.
Terjadinya Manusia setelah Adam