Anda di halaman 1dari 38

11 anjakan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia

KUALA LUMPUR 11 Sept. - Sebanyak 11 anjakan yang terkandung dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 adalah: 1. Menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa. 2. Memastikan setiap murid profisien dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. 3. Melahirkan rakyat Malaysia yang menghayati nilai. 4. Transformasi keguruan sebagai profesion pilihan. 5. Memastikan pemimpin berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah. 6. Mengupaya JPN, PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan. 7. Memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. 8. Transformasi kebolehan dan keupayaan penyampaian pendidikan. 9. Bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas. 10. Memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit. 11. Meningkatkan ketelusan akauntabiliti awam. UTUSAN

Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025: Transformasi Profesion Perguruan Negara
Ditulis oleh Nor Hartini binti Saari. Posted in Berita Harian Bidang pendidikan mencatat lagi sejarah. Laporan Awal Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) yang diumumkan oleh Perdana Menteri pada pertengahan September lalu telah membuka lembaran baru buat sistem pendidikan dalam negara. Transformasi pendidikan ini melibatkan tiga gelombang atau fasa yang mengambil masa tiga belas tahun bermula tahun 2013-2025. Proses transformasi yang terancang ini memberi satu lagi cabaran kontemporari buat dunia profesion perguruan dan Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) bagi menghadapi cabaran abad ke-21.

Berdasarkan perancangan yang digariskan itu maka besarlah harapan untuk meningkatkan sistem pendidikan negara kita setanding negara-negara maju. Apatah lagi di dalam bajet 2013 baru-baru ini turut memperuntukkan sebanyak 15 peratus daripada peruntukan bajet keseluruhan atau sebanyak 38.7 bilion kepada Kementerian Pelajaran Malaysia dalam memastikan pengurusan sektor pendidikan negara membangun secara holistik terutama aspek memperkasakan kualiti guru. Ini memandangkan 60 peratus guru yang ada sekarang dijangka kekal dalam perkhidmatan selama hampir 20 tahun lagi. Maka usaha meningkatkan kemahiran dan kemampuan mereka adalah amat penting dan perlu dititikberatkan.

Keseriusan dalam membangunkan aspek pendidikan negara ini mencerminkan bahawa betapa aspek profesion perguruan dalam sistem pendidikan negara bertindak sebagai nadi utama dalam pembangunan terutama dalam memastikan mencapai status negara maju dan berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020. Kita tidak mahu apa yang dirancang dalam tempoh masa tiga belas tahun ini hanya cantik di atas kertas sahaja tetapi apa yang kita mahukan adalah komitmen daripada semua pihak dalam memajukan transformasi sektor pendidikan ini berjalan dengan lancar. Dalam memenuhi aspirasi tinggi negara ini, kita tidak boleh berdiam diri dalam persekitaran global yang semakin kompetitif. Perubahan yang berlaku bukan sekadar menambah kakitangan guru dan menambahbaik kemudahan yang sedia ada tetapi perlu memahami dinamik proses pengajaran dan pembelajaran (P&P). Di sinilah peranan guru yang paling utama dalam memberikan input kepada pelajarnya. Gelombang pertama (2013-2015) yang melihat kepada pemerkasaan guru ini amatlah signifikan. Islam turut memandang tinggi profesion perguruan sebagai pendidik dalam pembangunan ilmu, kemahiran dan sahsiah pelajar. Untuk mengetahui sejauhmana pentingnya profesion perguruan dalam Islam, Al-Quran dan hadis ada menjelaskan antaranya, Allah s.w.t berfirman: "Serulah (manusia) ke jalan Tuhanmu dengan hikmah kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik". (Surah an-Nahl: 125). Dan Rasulullah s.a.w bersabda: "Bahawasanya jika kamu mengajar seseorang, lalu dia mendapat kebajikan yang lebih berharga daripada dunia dan segala isinya". Jika diteliti maksud ayat al-Quran dan Hadis Rasulullah s.a.w yang diutarakan ini, jelas menunjukkan akan keutamaan-keutamaan mengajar khususnya dalam profesion perguruan. Seorang pendidik mestilah menyedari akan hakikat bahawa pengajaran itu merupakan tanggungjawab dan amanah yang mesti dilaksanakan. Ini kerana kecemerlangan pendidikan banyak bergantung kepada kualiti dan kepakaran guru. Oleh itu, guru berkualiti merupakan faktor penentu kepada peningkatan prestasi sekolah dan pencapaian murid. Justeru, peluang untuk para guru menjalani latihan kemahiran berterusan serta laluan kerjaya yang lebih luas perlu diberikan perhatian selain dapat meningkatkan lagi mutu P&P dalam perkhidmatan seorang guru. Apabila prestasi guru meningkat secara tidak langsung ia akan memberi kesan positif kepada

prestasi

pelajarnya.

Hal ini diperkukuhkan lagi berdasarkan kajian yang dijalankan di Tennessee, Amerika Syarikat pada pertengahan tahun 1990-an yang menunjukkan relatif guru berpendidikan tinggi dapat meningkatkan pencapaian murid sebanyak 50 peratus dalam tempoh tiga tahun berbanding guru berprestasi rendah. Di samping itu, peranan guru dalam proses penggerak P&P yang berkualiti dan efektif turut sama meningkatkan pembangunan pendidikan sekolah. Keadaan ini secara berterusan dapat dapat merangsangkan pelajar untuk belajar dengan lebih seronok sesuai dengan alam pendidikan di peringkat rendah sehingga peringkat atas. Sebaliknya, pengajaran tidak akan menjadi menarik minat pelajar apabila guru lebih bergantung kepada kaedah syarahan berbentuk pasif dalam menyampaikan kandungan mata pelajaran mereka. Oleh itu, aspek kreativiti serta inovasi P&P daripada seorang guru perlu diterokai bagi melihat apa yang ingin mereka sampaikan menarik minat pelajarnya. Segala bentuk proses pembelajaran berbentuk formal dan tidak formal bergantung kepada kreativiti dan peranan utama terletak pada tanggungjawab guru. Inilah transformasi negara yang kita kehendaki yang dapat dimanfaatkan dalam sistem pendidikan negara. Dalam memperkukuhkan aspek kemahiran guru ini adalah digalakkan agar para guru terus memperkukuhkan latihan dalam perkhidmatan. Sebagai contoh, guru-guru yang telah lama berkhidmat hendaklah terus diberi pendedahan khusus tentang sahsiah guru sebagai murabbi, dengan pendekatan dan kaedah pengajaran terkini. Sebagai murabbi, guru bukan sahaja bertindak untuk mengajar beberapa subjek mengikut sukatan pelajaran tertentu tetapi mereka turut berperanan untuk sama-sama mendidik, memelihara, mengasuh, mentarbiyyah anak didik mereka menjadi manusia yang berilmu, bertakwa dan beramal soleh serta mengajak ke arah kebaikan dan mencegah kemungkaran atau melaksanakan konsep amar ma'ruf dan nahi munkar yang dapat melahirkan pelajar yang memiliki keperibadian yang luhur. Dalam merencanakan profesion guru cemerlang ini juga dalam abad ke-21 penyediaan geran penyelidikan juga adalah penting untuk membantu menaiktarafkan profesionalisme guru dalam kemajuan kerjaya mereka. Kemudahan geran penyelidikan misalnya turut memberi laluan kepada para guru untuk meningkatkan pendidikan ke peringkat yang lebih tinggi adalah terbuka luas. Di samping dapat melahirkan sebilangan besar guru yang lebih berkemahiran berfikir aras tinggi seterusnya dapat membantu melahirkan masyarakat yang juga dapat berfikir (thinking society) secara kritis, kreatif dan inovatif. Proses melahirkan modal insan yang berinovatif dan berkemahiran tinggi ini merupakan sebahagian pelaburan besar pendidikan untuk menjamin kemajuan ekonomi dan kesejahteraan negara. Bagi mencapai matlamat dan usaha murni ini, marilah kita semua bersatu dan mengambil tanggungjawab sebagai guru bagi menyokong setiap aktiviti dan program pendidikan terutama kepada maklum balas di dalam laporan awal Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia yang akan dimuktamadkan Disember depan. Ingatlah apabila negara mempunyai masyarakat yang berpendidikan tinggi maka kemajuan ekonomi juga

akan meningkat. Jika ini tercapai maka kita akan melihat Malaysia duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan negara maju menjelang tahun 2020.

Peranan guru dlm pendidikan


4. PERANAN GURU DALAM PENDIDIKAN TUGAS GURU Daoed Yoesoef (1980) menyatakan bahwa seorang guru mempunyai tiga tugas pokok yaitu tugas profesional, tugas manusiawi, dan tugas kemasyarakatan (sivic mission). Jika dikaitkan pembahasan tentang kebudayaan, maka tugas pertama berkaitan dengar logika dan estetika, tugas kedua dan ketiga berkaitan dengan etika. Tugas-tugas profesional dari seorang guru yaitu meneruskan atau transmisi ilmu pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai lain yang sejenis yang belum diketahui anak dan seharusnya diketahui oleh anak. Tugas manusiawi adalah tugas-tugas membantu anak didik agar dapat memenuhi tugas-tugas utama dan manusia kelak dengan sebaik-baiknya. Tugas-tugas manusiawi itu adalah transformasi diri, identifikasi diri sendiri dan pengertian tentang diri sendiri. Usaha membantu kearah ini seharusnya diberikan dalam rangka pengertian bahwa manusia hidup dalam satu unit organik dalam keseluruhan integralitasnya seperti yang telah digambarkan di atas. Hal ini berarti bahwa tugas pertama dan kedua harus dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu. Guru seharusnya dengan melalui pendidikan mampu membantu anak didik untuk mengembangkan daya berpikir atau penalaran sedemikian rupa sehingga mampu untuk turut serta secara kreatif dalam proses transformasi kebudayaan ke arah keadaban demi perbaikan hidupnya sendiri dan kehidupan seluruh masyarakat di mana dia hidup. Tugas kemasyarakatan merupakan konsekuensi guru sebagai warga negara yang baik, turut mengemban dan melaksanakan apa-apa yang telah digariskan oleh bangsa dan negara lewat UUD 1945 dan GBHN. Ketiga tugas guru itu harus dilaksanakan secara bersama-sama dalam kesatuan organis harmonis dan dinamis. Seorang guru tidak hanya mengajar di dalam kelas saja tetapi seorang guru harus mampu menjadi katalisator, motivator dan dinamisator pembangunan tempat di mana ia bertempat tinggal. Ketiga tugas ini jika dipandang dari segi anak didik maka guru harus memberikan nilai-nilai yang berisi pengetahuan masa lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang, pilihan nilai hidup dan praktekpraktek komunikasi. Pengetahuan yang kita berikan kepada anak didik harus mampu membuat anak didik itu pada akhimya mampu memilih nilai-nilai hidup yang semakin komplek dan harus mampu membuat anak didik berkomunikasi dengan sesamanya di dalam masyarakat, oleh karena anak didik ini tidak akan hidup mengasingkan diri. Kita mengetahui cara manusia berkomunikasi dengan orang lain tidak hanya melalui bahasa tetapi dapat juga melalui gerak, berupa tari-tarian, melalui suara (lagu, nyanyian), dapat melalui warna dan garis-garis (lukisan-lukisan), melalui bentuk berupa ukiran, atau melalui simbul-simbul dan tanda tanda yang biasanya disebut rumus-rumus. Jadi nilai-nilai yang diteruskan oleh guru atau tenaga kependidikan dalam rangka melaksanakan tugasnya, tugas profesional, tugas manusiawi, dan tugas kemasyarakatan, apabila diutarakan sekaligus merupakan pengetahuan, pilihan hidup dan praktek komunikasi. Jadi walaupun pengutaraannya berbeda namanya, oleh karena dipandang dari sudut guru dan dan sudut siswa, namun yang diberikan itu adalah nilai yang sama, maka pendidikan tenaga kependidikan pada umumnya dan guru pada khususnya sebagai pembinaan prajabatan, bertitik berat sekaligus dan sama beratnya pada tiga hal, yaitu melatih

mahasiswa, calon guru atau calon tenaga kependidikan untuk mampu menjadi guru atau tenaga kependidikan yang baik, khususnya dalam hal ini untuk mampu bagi yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas profesional. Selanjutnya, pembinaan prajabatan melalui pendidikan guru ini harus mampu mendidik mahasiswa calon guru atau calon tenaga kependidikan untuk menjadi manusia, person (pribadi) dan tidak hanya menjadi teachers (pengajar) atau (pendidik)educator, dan orang ini kita didik untuk menjadi manusia dalam artian menjadi makhluk yang berbudaya. Sebab kebudayaanlah yang membedakan makhluk manusia dengan makhluk hewan. Kita tidak dapat mengatakan bahwa hewan berbudaya, tetapi kita dapat mengatakan bahwa makhluk manusia adalah berbudaya, artinya di sini jelas kalau yang pertama yaitu training menyiapkan orang itu menjadi guru, membuatnya menjadi terpelajar, aspek yang kedua mendidiknya menjadi manusia yang berbudaya, sebab sesudah terpelajar tidak dengan sendininya orang menjadi berbudaya, sebab seorang yang dididik dengan baik tidak dengan sendininya menjadi manusia yang berbudaya. Memang lebih mudah membuat manusia itu berbudaya kalau ia terdidik atau terpelajar, akan tetapi orang yang terdidik dan terpelajar tidak dengan sendirinya berbudaya. Maka mengingat pendidikan ini sebagai pembinaan pra jabatan yaitu di satu pihak mempersiapkan mereka untuk menjadi guru dan di lain pihak membuat mereka menjadi manusia dalam artian manusia berbudaya, kiranya perlu dikemukakan mengapa guru itu harus menjadi rnanusia berbudaya. Oleh kanena pendidikan merupakan bagian dari kebudayaan; jadi pendidikan dapat berfungsi melaksanakan hakikat sebagai bagian dari kebudayaan kalau yang melaksanakannya juga berbudaya. Untuk menyiapkan guru yang juga manusia berbudaya ini tergantung 3 elemen pokok yaitu : 1. Orang yang disiapkan menjadi guru ini melalui prajabatan (initial training) harus mampu menguasai satu atau beberapa disiplin ilmu yang akan diajarkannya di sekolah melalui jalur pendidikan, paling tidak pendidikan formal. Tidak mungkin seseorang dapat dianggap sebagai guru atau tenaga kependidikan yang baik di satu bidang pengetahuan kalau dia tidak menguasai pengetahuan itu dengan baik. Ini bukan berarti bahwa seseorang yang menguasai ilmu pengetahuan dengan baik dapat menjadi guru yang baik, oleh karena biar bagaimanapun mengajar adalah seni. Tetapi sebaliknya biar bagaimanapun mahirnya orang menguasai seni mengajar (art of teaching), selama ia tidak punya sesuatu yang akan diajarkannya tentu ia tidak akan pantas dianggap menjadi guru.

2. Guru tidak hanya harus menguasai satu atau beberapa disiplin keilmuan yang harus dapat
diajarkannya, ia harus juga mendapat pendidikan kebudayaan yang mendasar untuk aspek manusiawinya. Jadi di samping membiasakan mereka untuk mampu menguasai pengetahuan yang dalam, juga membantu mereka untuk dapat menguasai satu dasar kebudayaan yang kuat. Jadi bagi guru-guru juga perlu diberikan dasar pendidikan umum.

3. Pendidikan terhadap guru atau tenaga kependidikan dalam dirinya seharusnya merupakan satu
pengantar intelektual dan praktis kearah karir pendidikan yang dalam dirinya (secara ideal kita harus mampu melaksanakannya) meliputi pemagangan. Mengapa perlu pemagangan, karena mengajar seperti juga pekerjaan dokter adalah seni. Sehingga ada istilah yang populer di dalam masyarakat tentang dokter yang bertangan dingin dan dokter yang bertangan panas, padahal ilmu yang diberikan sama. Oleh karena mengajar dan pekerjaan dokter merupakan art (kiat), maka diperlukan pemagangan. Karena art tidak dapat diajarkan adalah teknik mengajar, teknik untuk kedokteran. Segala sesuatu yang kita anggap kiat, begitu dapat diajarkan diakalau menjadi teknik. Akan tetapi kalau kiat ini tidak dapat diajarkan bukan berarti tidak dapat dipelajari. Untuk ini orang harus aktif mempelajarinya dan mempelajari kiat ini harus melalui pemagangan dengan jalan memperhatikan orang itu berhasil dan mengapa orang lain tidak berhasil, mengapa yang satu lebih berhasil, mengapa yang lain kurang berhasil. PERAN GURU WF Connell (1972) membedakan tujuh peran seorang guru yaitu (1) pendidik (nurturer), (2) model, (3) pengajar dan pembimbing, (4) pelajar (learner), (5) komunikator terhadap masyarakat setempat, (6) pekerja administrasi, serta (7) kesetiaan terhadap lembaga.

Peran guru sebagai pendidik (nurturer) merupakan peran-peran yang berkaitan dengan tugas-tugas memberi bantuan dan dorongan (supporter), tugas-tugas pengawasan dan pembinaan (supervisor) serta tugas-tugas yang berkaitan dengan mendisiplinkan anak agar anak itu menjadi patuh terhadap aturanaturan sekolah dan norma hidup dalam keluarga dan masyarakat. Tugas-tugas ini berkaitan dengan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan anak untuk memperoleh pengalaman-pengalaman lebih lanjut seperti penggunaan kesehatan jasmani, bebas dari orang tua, dan orang dewasa yang lain, moralitas tanggungjawab kemasyarakatan, pengetahuan dan keterampilan dasar, persiapan.untuk perkawinan dan hidup berkeluarga, pemilihan jabatan, dan hal-hal yang bersifat personal dan spiritual. Oleh karena itu tugas guru dapat disebut pendidik dan pemeliharaan anak. Guru sebagai penanggung jawab pendisiplinan anak harus mengontrol setiap aktivitas anak-anak agar tingkat laku anak tidak menyimpang dengan norma-norma yang ada. Peran guru sebagai model atau contoh bagi anak. Setiap anak mengharapkan guru mereka dapat menjadi contoh atau model baginya. Oleh karena itu tingkah laku pendidik baik guru, orang tua atau tokoh-tokoh masyarakat harus sesuai dengan norma-norma yang dianut oleh masyarakat, bangsa dan negara. Karena nilai nilai dasar negara dan bangsa Indonesia adalah Pancasila, maka tingkah laku pendidik harus selalu diresapi oleh nilai-nilai Pancasila. Peranan guru sebagai pengajar dan pembimbing dalam pengalaman belajar. Setiap guru harus memberikan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman lain di luar fungsi sekolah seperti persiapan perkawinan dan kehidupan keluarga, hasil belajar yang berupa tingkah laku pribadi dan spiritual dan memilih pekerjaan di masyarakat, hasil belajar yang berkaitan dengan tanggurfg jawab sosial tingkah laku sosial anak. Kurikulum harus berisi hal-hal tersebut di atas sehingga anak memiliki pribadi yang sesuai dengan nilai-nilai hidup yang dianut oleh bangsa dan negaranya, mempunyai pengetahuan dan keterampilan dasar untuk hidup dalam masyarakat dan pengetahuan untuk mengembangkan kemampuannya lebih lanjut. Peran guru sebagai pelajar (leamer). Seorang guru dituntut untuk selalu menambah pengetahuan dan keterampilan agar supaya pengetahuan dan keterampilan yang dirnilikinya tidak ketinggalan jaman. Pengetahuan dan keterampilan yang dikuasai tidak hanya terbatas pada pengetahuan yang berkaitan dengan pengembangan tugas profesional, tetapi juga tugas kemasyarakatan maupun tugas kemanusiaan. Peran guru sebagai setiawan dalam lembaga pendidikan. Seorang guru diharapkan dapat membantu kawannya yang memerlukan bantuan dalam mengembangkan kemampuannya. Bantuan dapat secara langsung melalui pertemuan-pertemuan resmi maupun pertemuan insidental. Peranan guru sebagai komunikator pembangunan masyarakat. Seorang guru diharapkan dapat berperan aktif dalam pembangunan di segala bidang yang sedang dilakukan. Ia dapat mengembangkan kemampuannya pada bidang-bidang dikuasainya. Guru sebagai administrator. Seorang guru tidak hanya sebagai pendidik dan pengajar, tetapi juga sebagai administrator pada bidang pendidikan dan pengajaran. Oleh karena itu seorang guru dituntut bekerja secara administrasi teratur. Segala pelaksanaan dalam kaitannya proses belajar mengajar perlu diadministrasikan secara baik. Sebab administrasi yang dikerjakan seperti membuat rencana mengajar, mencatat hasil belajar dan sebagainya merupakan dokumen yang berharga bahwa ia telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

Nilai murni guru

Close Ad

Pengenalan Profesion keguruan adalah salah satu bidang terpenting di dalam membina sesebuah tamadun bangsa. Ini adalah kerana bidang ini menitik beratkan konsep memanusiakan manusia. Bermula dengan memberi maklumat sehinggalah dapat melahirkan seorang manusia yang kreatif dan kritis dalam menghadapi kehidupan dan cabaran yang sebenar. Hubungan Antara Profesion Keguruan Dengan Pembinaan Negara Bangsa Dalam usaha membina sebuah negara bangsa terdapat beberapa proses yang perlu diketengahkan di sini untuk memperlihatkan peri pentingnya peranan guru dalam merealisasikan hasrat tersebut antaranya: iBina bangsa :

Proses membina bangsa ini memerlukan usaha gigih seorang guru dalam menerapkan beberapa mesej pembinaan negara bangsa dalam proses pengajaran dan pembelajarannya iaitu: a) Menyatupadukan kepelbagaian bangsa di Malaysia sebagai satu bangsa.

b) Meningkatkan hubungan harmoni dan integrasi antara kaum agar dapat meningkatkan perpaduan dan kerjasama erat di antara mereka. Oleh yang demikian para guru perlu kreatif dalam membina budaya dan persekitaran integrasi kaum dalam proses pengajaran dan pembelajaran. iiPenyertaan rakyat:

a) Guru perlu berusaha mewujudkan kesatuan antara kaum agar para pelajar dapat hidup bersama sebagai satu bangsa demi mempertahankan diri dan kedaulatan negara. b) Guru perlu berusaha mengelakkan jurang perbezaan atau sentimen perkauman atau diskriminasi, meningkatkan nilai-nilai persamaan dan kerjasama antara kaum agar terhasilnya perpaduan dan integrasi nasional. Apabila integrasi nasional terhasil, nilai-nilai identiti sesebuah bangsa dapat ditonjolkan dan dipertahankan. iiiPengagihan nilai-nilai masyarakat:

a) Guru berperanan merapkan nilai-nilai murni dalam pengajaran dan pembelajaran secara adil dan saksama. Ini diharap agar para pelajar dapat menterjemahkannya dalam kehidupan bermasyarakat majmuk untuk mewujudkan negara bangsa Malaysia. b) Guru berperanan memupuk nilai-nilai nasionalisme iaitu pemilikan rasa atau semangat kebangsaan oleh semua warganegara berasaskan nilai-nilai kebangsaan yang dikongsi bersama tanpa ada perbezaan. Contohnya guru menyemai rasa hormat kepada Jalur Gemilang yang melambangkan perkongsian identity kebangsaan bagi mewujudkan rasa kekitaan yang kukuh dan tidak berbelah bagi terhadap negara bangsa Malaysia.

Etika Profesion Keguruan Etika profesion keguruan adalah etika yang berkait rapat dengan proses pemantapan sistem pendidikan di negara kita. Sebagai sebuah negara yang menitik beratkan pembangunan kemanusiaan yang seimbang, profesion keguruan sentiasa menjadi agenda kerajaan untuk menjadikan bidang keguruan ini bertaraf dunia. Oleh yang demikian, adalah penting untuk kita melihat satu persatu elemen etika profesion keguruan yang amat berkait rapat dengan falsafah pendidikan, misi dan visinya yang jitu. Definisi Etika Terbahagi kepada tiga makna yang berlainan iaitu: a) Pola (pattern) hidup am-satu cara hidup Definisi ini boleh diertikan sebagai etika agama Islam, etika agama Buddha dan etika agama Kristian. b) Satu set peraturan tingkahlaku atau kod moral Boleh diertikan sebagai etika profesional dan tingkahlaku profesional c) Pertanyaan mengenai cara hidup dan peraturan tingkah laku Diertikan sebagai satu cabang falsafah yang dinamakan metaetika Adapun kod etika merupakan satu sistem dasar-dasar akhlak atau tingkahlaku bagi sesuatu kumpulan, persatuan, pekerjaan atau profesion. Sistem dasar ini adalah nilai-nilai moral yang harus dipatuhi dan digunakan sebagai panduan oleh setiap ahli dalam sesuatu organisasi. Definisi Etika Keguruan

Berdasarkan pengertian kod etika yang telah dijelaskan di atas dapatlah kita nyatakan di sini bahawa kod etika keguruan merupakan sistem dasar akhlak yang disediakan sebagai garis panduan agar guru dapat melaksanakan tugasnya dengan sempura. Bidang perguruan merupakan suatu pekerjaan yang berunsurkan ciri-ciri profesionalisme di mana kesatuan-kesatuan perkhidmatan perguruan telah memasukkan beberapa tataetika atau tatasusila profesion perguruan Malaysia. Elemen ini mengandungi ikrar seorang guru yang telah diterima pakai dalam profesion perguruan sebelum ia memulakan perkhidmatan sebagai seorang pendidik. Antara tatasusila tersebut adalah seperti berikut : Kami guru Malaysia yakin bahawa tujuan utama pendidikan ialah berusaha menuju ke arah pembentukan warganegara yang berilmu, yang taat setia, yang bertanggungjawab dan berkebolehan, yang menyedari betapa pentingnya usaha menuju ke arah kebenaran dan ke arah pencapaian hasrat yang gemilang dan percaya akan demokrasi, kebebasan perseorangan dan prinsip-prinsip Rukun negara. Melalui pendidikan masyarakat dapat membantu anak mudanya memahami kebudayaan mereka, memperolehi pengetahuan yang telah terkumpul sejak zaman berzaman dan menyediakan mereka untuk menghadapi cabaran pada masa hadapan. Dengan menyedari betapa besarnya tanggungjawab membimbing anak muda untuk mencapai kemajuan sepenuh-penuhnya maka dengan ini kami menerima tatasusila berikut sebagai panduan untuk membolehkan kami menyempurnakan profesion kami ke taraf kesusilaan yang setinggi-tingginya . Teras Kod Etika Keguruan Sebelum kita menyatakan teras pembinaan kod etika keguruan, haruslah kita menelusuri sejarah pembentukan Falsafah Pendidikan Negara (FPN) secara ringkas. Ini adalah kerana

pembentukannnya berpaksikan kepada sejarah dan keperluan semasa bahkan berkembang secara teratur dan komprehensif. Rujukan ini boleh dibahagikan kepada dua bahagian iaitu: a) Rujukan Asas FPN :

Penyata Razak 1956 Laporan Rahman Talib 1990 Akta Pelajaran 1991 Laporan Jawatankuasa Mengkaji Semula Perlaksanaan Dasar Pelajaran Kebangsaan 1979

(Laporan Kabinet)

Rukun Negara Prinsip-prinsip Pendidikan Matlamat Pendidikan

b) Rujukan Pengubahsuaian Dari Segi Undang-Undang

Akta Pendidikan 1996 Akta Institusi Pendidikan Swasta 1996 Akta Lembaga Akreditasi Negara 1996 Akta-akta Majlis Pendidikan Tinggi Negara 1996 Akta Universiti dan Kolej Universiti (Pindaan 1996) Akta Lembaga Tabung Pendidikan Tinggi Negara 1996

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelum ini bahawa deklarasi ikrar di atas adalah selari dengan Falsafah Pendidikan Negara, Falsafah Pendidikan Guru, Visi dan Misi Bahagian Pendidikan Guru (BPG) seperti di bawah:

Falsafah Pendidikan Negara

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.

Falsafah Pendidikan Guru

Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara, serta menyanjung kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu dan memelihara suatu masyarakat yang bersatupadu, demokratik, progresif dan berdisiplin.

Visi Bahagian Pendidikan Guru

Visi Bahagian Pendidikan Guru adalah untuk mewujudkan sistem pendidikan guru yang bertaraf dunia dari segi kualiti bagi memenuhi aspirasi negara Malaysia.

Misi Bahagian Pendidikan Guru

Misi Bahagian Pendidikan Guru adalah untuk membangunkan sistem pendidikan guru yang bertaraf dunia untuk melahirkan guru yang sentiasa cemerlang dan bersedia memenuhi aspirasi negara.

Selain daripada deklarasi di atas, tugas guru juga harus menjamin perkembangan individu dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif dan berdisiplin. ( Ramlah Abd. Wahab, 2002). Bukti profesion perguruan mendukung aspirasi negara sebagaimana perutusan bekas Menteri Pendidikan Malaysia, Tan Sri Musa Muhammad dalam perutusan tahun baru 2002 antara lain menyatakan sistem pendidikan yang kita amalkan selama ini mendukung Dasar Wawasan Negara (DWN) Dalam melahirkan para guru yang berketrampilan dan professional dalam bidang keguruan, pihak kerajaan berusaha untuk membangunkan sistem pendidikan guru yang bertaraf dunia dari segi kualiti bagi memenuhi aspirasi negara. Mengikut nilai-nilai keguruan, kualiti peribadi seseorang guru merangkumi sifat mesra, adil, kecindan, tegas, berdedikasi, berwibawa dan bertoleransi. b) Sifat dan kualiti sosial / tingkah laku Kini, tugas dan kewajipan guru tidak terhad di dalam bilik darjah sahaja. Di samping menjalankan tugas di bilik darjah, seseorang guru hendaklah bekerjasama dengan rakan sejawatnya, kerana kemajuan pelajaran dan pendidikan murid-murid di sekolah bergantung kepada kerjasama dan muafakat di antara semua golongan guru di sekolah itu. Di samping itu imej guru akan dapat dipertingkatkan sekiranya guru sentiasa melibatkan diri secara aktif dalam kegiatan masyarakat seperti menyertai aktiviti pergerakan belia dan sukan, badan kebajikan, kebudayaan dan sebagainya Oleh yang demikian, konsep guru yang berjaya pada masa kini bukan hanya ditinjau dari segi sifat dan kualiti peribadi dan profesional semata-mata, tetapi juga dari segi sosial. Antara sifat dan kualiti sosial seorang guru ialah :

Budi pekerti : ini termasuk kelakuan bersopan santun semasa bergauldengan rakan-rakan

sejawat atau semasa menyertrai aktiviti masyarakat. Seseorang guru yang mempunyai sifat ini akan sentiasa dihormati dan disanjungi oleh orang ramai.

Ramah mesra : sifat ramah mesra merupakan satu kualiti perlu ada untuk mendapatkan

kerjasama orang lain. Sifat ini juga mendorong murid-murid rapat dengan guru.

Merendah diri : Sifat merendah diri adalah berlawan dengan sifat sombong. Orang tidak suka

begaul dengan guru sombong. Oleh itu sifat merendah diri merupakan salah satu kualiti sosial yang perlu ada pada seseorang guru.

Semangat berbakti : Seseorang guru yang mempunyai sikap ini akan disanjungi oleh orang

lain dan ia merupakan satu kualiti sosial yang murni bagi seseorang guru.

Jujur : sikap jujur adalah bertentangan dengan sikap menipu. Guru yang bersikap jujur akan

menjalankan tugas dengan penuh dedikasi dalam bilik darjah, mahupun luar bilik darjah. Sifat kejujuran akan dihormati oleh orang lain. Guru yang jujur akan berusaha bersungguh-sungguh supaya hasil kerjanya mencapai tahap cemerlang. Mengikut nilai-nilai keguruan, kualiti sosial seseorang guru merangkumi inovasi dalam perhubungan sosial, berpekerti mulia, mudah suai, berdaya kepimpinan, kesedaran terhadap persekitaran serta sikap toleransi. c) Kepimpinan Guru tidak terlepas daripada memikul tanggungjawab sebagai seorang pemimpin sama ada kepimpinan tertinggi di sekolah sebagai seorang guru besar atau pengetua ataupun sebagai ketua panitia, persatuan dan sebagainya. Sebagai seorang pemimpin dan pengurus pendidikan perlu memiliki sifat dan kualiti seperti berikut :

Mempunyai ilmu yang luas serta kemahiran dan ketrampilan dalam biding pengurusan. Memiliki sahsiah dan akhlak yang murni berlandaskan kepada dasar Kepimpinan Melalui

Teladan (1983) dan Dasar Bersih, Cekap dan Amanah (1985).

Memiliki sifat keberanian yang berasaskan kepada pertimbangan teliti dan tindakan rasional. Memiliki sufat keyakinan diri dan tegas serta tidak merasa takut atau terancam terhadap

pandangan, idea dan sarananyang dikemukakan oleh anggota-anggota sekolah.

Memiliki sifat kreatif, inovatif imaginatif dan dinamik unt7uk melaksanakan rancangannya

dalam pengurusan sekolah.

Memiliki sifat ikhlas dan jujur dalam melaksanakan tugas sebagai pemimpin pendidikan.

Kualiti dan sifat seseorang pemimpin pendidikan yang tersebut di atas adalah penting untuk menjayakan Matlamat Falsafah Pendidikan Negara dan juga Wawasan 2020. d) Penglibatan dalam tugas profesional. Sifat dan kualiti profesional yang tinggi merupakan syarat wajib seseorang guru yang bertauliah. Untuk memastikan kualiti guru dalam pengajaran dan pembelajarannya, beberapa sifat dan kriteria guru harus dipenuhi iaitu :

Ingin tahu : iaitu sifat yang mendorong seseorang guru supaya sentiasa berusaha menambah

pengetahuannya. Guru ini akan selalu menambah, mempelajari dan menyesuaikan diri yang sering berubah-ubah sama ada daripada kurikulum mahupun kaedah mengajar demi kepentingan pekerjaannya sebagai seorang guru yang bersifat profesional.

Pengetahuan ikhtisas: Guru seumpama ini adalah guru yang bertauliah atau layak menjadi

guru yang sebenar. Dia akan melengkapkan dirinya dengan pelbagai ilmu pengetahuan seperti

psikologi kanak-kanak, ilmu kaedah mengajar, ilmu kurikulum, kandungan mata pelajaran dan sebagainya. Guru yang melengkapkan dirinya dengan keperluan ini adalah guru yang telah mencapai kualiti profesional dalam konteks pendidikan.

Suka membaca : Ia bertujuan untuk menyampaikan pelajaran dengan yakin dan

menyebarkanilmu yang lengkap. Oleh yang demikian, guru seumpama ini akan sentiasa membaca buku ilmiah kerana sifat suka membaca ini akan mempertingkatkan kualiti profesion keguruan.

Kemahiran bertutur : Keberkesanan bertutur adalah bergantung kepada kemahiran bertutur.

Guru yang menguasai pertuturandengan jelas dan tepat membolehkan pelajar menerima maklumat dengan tepat.

Daya ingatan : Daya ingatan yang baik akan membantu guru menyampaikan pelajaran

sepenuhnya dengan lancar mengikut rancangan yang disediakan.

Daya usaha : seseorang guru yang mempunyai daya usaha tidak akan merasa bosan dengan

rutin hariannya. Dia akan berusaha menjadikan pengajaran lebih menarik melalui kaedah dan pendekatan mengajar yang berkesan. Mengikut nilai keguruan, kualiti professional seseorang guru merangkumi sangat berdedikasi, peka kepada perubahan, sedar tentang kep[erluan negara, bersikap positif terhadap pembelajaran dan mempunyai inovasi dalam tugas. Cara Guru Mempertingkatkan Peranan dan Sumbangannya dalam Proses Pembinaan Negara Bangsa Dalam memantapkan profesion keguruan ini sejajar dengan aspirasi negara untuk membina sebuah negara bangsa Malaysia, para guru seharusnya mempunyai persediaan yang

komprehensif baik dari segi fizikal dan mental. Ini dapat dilihat dalam tiga aspek iaitu persiapan diri sebelum proses pengajaran dan pembelajaran, pendekatan pengajaran yang dilakukan terhadap para pelajarnya dan teknik pengajaran kearah penerapan elemen pembinaan negara bangsa. a) Persiapan diri sebelum proses pengajaran dan pembelajaran : i) membentuk diri sebagai role model dari segala aspek seperti intelektual, spiritual, akhlak dan lain-lain. ii) Menonjolkan estim kendiri seperti menampilkan kecekapan dan ketrampilan mendidik, mencerna dan membuat refleksi keilmuan, keterbukaan minda dan penyampaian maklumat yang berkualiti. iii) iv) Menampilkan kredibiliti keilmuan dan ketrampilan. Membina rangkaian dengan para pendidik di seluruh dunia melalui dialog iaitu interaksi

fizikal dan intelektual agar dapat memperkembangkan minda dan horizon pemikiran. v) vi) Membaca secara meluas buku-buku yang berkaitan dengan pelajaran yang diajar. Memahami selengkapnya isi dan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan mata

pelajaran yang diajar. vii) Merancang dan melaksanakan strategi pengajaran sepenuhnya supaya mencapai objektif

pelajaran secara maksimum. b) Pendekatan pengajaran yang dilakukan terhadap para pelajar : i) Guru mesti yakin berdasarkan potensi yang ada pada para pelajar.

ii) Guru mesti yakin yang dirinya boleh dan berkemampuan untuk mrngajar. iii) iv) Guru mesti tahu dan mempelajari pelbagai teori dan kaedah mengajar. Guru mesti melaksanakan kaedah dan teori itu dengan penuh keazaman, bersungguh-

sungguh dan berterusan. v) vi) Guru mesti sabar menghadapi kepayahan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Guru mesti jadi pemangkin kepada kebolehan intelektual dan potensi yang sedia ada

dalam diri para pelajar. vii) Guru mesti mengajar dengan fakta yang betul supaya murid-murid dapat belajar dengan

tepat dan menerima ilmu pengetahuan yang betul. c) Teknik pengajaran ke arah penerapan elemen pembinaan negara bangsa : i) Penerapan nilai-nilai murni sebagaimana yang disebut oleh tokoh pendidikan iaitu: contoh teladan para pendidik inilah yang banyak membantu pembentukan akhlak pelajar, merekalah seharusnya terlebih dahulu dilengkapi dengan ciri-ciri akhlak yang mulia walaupun masyarakat kurang menghargai watak-watak yang berbudi luhur ( Mohd Kamal Hassan, 1988 ). ii) Menintegrasikan prinsip kepercayaaan kepapada Tuhan dalam semua mata pelajaran yang diajar. iii) Membentuk sahsiah pelajar yang serius dalam usaha kretif, inovatif, produktif dan

berdisiplin. iv) Menerapkan nilai-nilai ketatanegaraan yang tinggi dari aspek kesihatan mental dan

fizikal yang berkualiti seperti membangunkan sikap cinta dan setia kepada negara. Tujuannya

untuk melahirkan rakyat yang mempunyai sikap patriotik iaitu sanggup berbakti kepada agama, bangsa dan negara. v) Memupuk nilai toleransi dan kerjasama dikalangan para pelajar dan menanam budaya

ikram dan harmonis. vi) Menerapkan nilai-nilai kesedaran terhadap kepentingan kemajuan dengan meniupkan

semangat kebangsaan dalam menuntut kemerdekaan dari cengkaman penjajah dan menghargai sumbangan para pejuang dalam mendaulatkan negara. vii) Menitik beratkan nilai-nilai etika dan estetika untuk memastikan generasi muda sentiasa

berdisiplin serta mengamalkan gaya hidup yang bersih dan sihat berdasarkan nilai-nilai budaya kita. Ini membolehkan kita melahirkan masyarakat yang bersatu padu, bertoleransi, Implikasi Falsafah Pendidikan Guru kepada Para Guru Falsafah Pendidikan Guru membayangkan ciri-ciri kualiti guru yang bakal dibentuk iaitu: a) Berpekerti mulia:

Guru yang berpekerti mulia seharusnya menerima setiap pelajar dengan baik dan bersedia menolongnya. Guru ini juga rela menjalankan aktiviti penggayaan terhadap para pelajar yang baik pencapaiannya. b) Berpandangan progresif dan saintifik:

Guru yang berpandangan futuristik akan sentiasa menokok tambah ilmunya dengan membaca dan menghadiri seminar dan bengkel. Dengan itu, dia sentiasa menyedari perkembangan baru dalam arena pemdidikan dan dapat memainkan peranan sebagai innovator. c) Bersedia menjunjung aspirasi negara:

Guru yang peka kepada aspirasi negara akan menekankan unsur perpaduan, prihatin, ikram, berbudi bahasa, keupayaan bersaing dan berdikari dalam kegiatan pengajaran dan pembelajarannya. d) Menyanjung warisan kebudayaan negara:

Warisan kebudayaan negara hendaklah ditekankan dalam kurikulum sekolah sama ada dalam aktiviti lakonan, nyanyian, tarian atau pakaian. e) Menjalin perkembangan individu:

Aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran hendaklah mirip ke arah perkembangan potensi pelajar secara menyeluruh dan bersepadu yang merangkumi aspek intelek, rohani, emosi dan jasmani. f) Memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu:

Guru hendaklah menekankan unsur bersatu padu dalam segala kegiatan yang dikehendakinya dan cuba memastikan pelajar-pelajar pelbagai kaum sentiasa berinteraksi antara satu sama lain. g) Memelihara suatu masyarakat yang demokratik:

Unsur demokrasi hendaklah sentiasa diberi penekanan oleh guru. Ini bermakna dalam pemilihan ketua pelajar, pengerusi dan ahli jawatankuasa, guru hendaklah memberi peluang kepada para pelajar untuk melakukannya. Begitu juga dalam sesetengah hal yang melibatkan pemutusan keputusan. Kalau hal yang tidak penting, pemutusan keputusan bolehlah diserahkan kepada pelajar. h) Memelihara suatu masyarakat yang progresif:

Dalam pengajaran guru, kaedah inkuiri penemuan dan kaedah dapatan hendaklah ditekankan. Ini perlu untuk memupuk sikap suka menyiasat dan mereka cipta. Sifat-sifat ini adalah secocok dengan hasrat mengembangkan anggota masyarakat yang berpandangan progresif dan futuristik. i) Memelihara suatu masyarakat yang berdisiplin:

Unsur disiplin memang sentiasa dititikberatkan dalam pengajaran dan pembelajaran. Kegiatankegiatan bilik darjah tidak dapat berjalan dengan licin tanpa disiplin. Walau bagaimanapun, guru hendaklah menitik beratkan nilai-nilai seperti ketepatan masa, bersopan santun, bertimbang rasa, tolong-menolong, prihatin dan bekerjasama di kalangan pelajarnya. Amalan ini akan membolehkan para pelajar membesar menjadi ahli masyarakat yang bersifat penyayang. Tanggungjawab Guru Sebagai Agen Sosial Negara Menyedari betapa peri pentingnya tanggungjawab sebagai seorang guru, maka kumpulan ini tidak boleh mengabaikan tanggungjawabnya sebagai agen sosial terhadap pelajar. ibu bapa, masyarakat dan negara, rakan sejawat dan profesion keguruan. Berikut disenaraikan tanggungjawab yang harus dilaksanakan oleh para guru: 1. Tanggungjawab terhadap pelajar: a) Lebih mengutamakan kebajikan dan keselamatan pelajar daripada hal-hal lain. b) Bersikap adil terhadap setiap orang pelajar tanpa mengira faktor-faktor jasmani, mental,

emosi, politik, ekonomi, sosial, keturunan atau agama. c) Merahsiakan maklumat ikhtisas atau sulit mengenai pelajar kecuali mereka yang berhak

mengetahuinya.

d)

Membimbing atau mengajar seseorang pelajar dalam kelas sendiri atau dalam mata

pelajaran-mata pelajaran yang diajar di dalam kelas lain tanpa sebarang bayaran atau hadiah. e) Menunjukkan satu cara berpakaian, bertutur dan bertingkahlaku yang dapat memberi

contoh yang baik kepada pelajar. f) Memelihara dan memperbaiki kecekapan ikhtisas melalui pengkajian, penyelidikan,

lawatan dan menghadiri kursus ikhtisas, persidangan, mesyuarat atau seminar supaya pengajarannya mencapai mutu yang setinggi-tingginya. g) Menjalankan tugas dengan penuh dedikasi dalam bilik darjah. Ini termasuklah menepati

masa mengikut jadual waktu serta menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan kaedah dan teknik yang berkesan. 2. Tanggungjawab terhadap ibu bapa: a) b) Menghormati tanggungjawab utama ibu bapa terhadap anak-anak mereka. Berusaha mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat di antara institusi pendidikan dengan rumahtangga. c) Menganggap semua maklumat yang diberikan oleh ibu bapa mengenai keadaan

rumahtangga atau mengenai anak mereka sebagai sulit dan tidak akan membocorkannya kepada sesiapa kecuali mereka yang berhak mengetahuinya. d) Memberikan maklumat kepada ibu bapa demi kepentingan anak-anak mereka dan

menggunakan maklumat yang diterima daripada ibu bapa secara teliti dan bijaksana. e) Mengelakkan diri daripada menggunakan atau dipengaruhi oleh kedudukan sosial dan

ekonomi ibu bapa pelajar.

f)

Mengelakkan diri daripada mengeluarkan kata-kata atau melakukan sesuatu yang boleh

menjejaskan kepercayaan pelajar terhadap ibu bapa atau penjaga mereka. 3. a) Tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara: Mengelakkan diri dari menyebarkan sesuatu ajaran yang boleh merosakkan kepentingan

pelajar, masyarakat atau negara ataupun yang bertentangan dengan Rukun Negara. b) Memupuk dalam diri setiap pelajar sikap atau nilai yang boleh membantu dan

membimbing pelajar untuk menjadi warganegara yang taat setia, bertanggungjawab dan berguna, menghormati orang-orang yang lebih tua dan menghormati adanya perbezaan kebudayaan, keturunan dan agama. c) Menghormati masyarakat tempat guru berkhidmat dan memenuhi segala tanggungjawab

sebagai seorang warganegara dan sentiasa sanggup mengambil bahagian dalam sebarang kegiatan masyarakat. d) Menggalakkan kerjasama dan persefahaman di antara guru dengan ibu bapa, institusi

pendidikan dengan masyarakat e) Memberikan sumbangan cergas untuk meninggikan kehidupan moral, kebudayaan dan

keintektualan masyarakat. f) Berpegang kepada tingkah laku yang sopan dan diterima oleh masyarakat dan menjalani

kehidupan seharian dengan baik. 4. Tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion keguruan

a)

Mengelakkan diri dari membuat sebarang kenyataan atau ulasan yang boleh

mencemarkan nama baik seseorang guru di hadapan pelajar, ibu bapa, atau berbuat sesuatu yang boleh menjatuhkan maruah guru. b) Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan sebagai

seorang guru. c) Berusaha dengan sepenuhnya menunaikan tanggungjawab sebagai seorang guru dengan

rajin dan bersungguh dan mengekalkannya sejajar dengan kemajuan ikhtisas dan sosial. d) ini. e) f) g) Sentiasa mengawasi diri supaya tidak mencemarkan nama baik profesion guru. Bersedia menjadi ahli sesebuah pertubuhan guru. Menyertai seminar pendidikan dan menghadiri Kursus dalam Perkhidmatan untuk Sentiasa bersedia membantu rakan sejawat terutama mereka yang baru dalam prfesion

meningkatkan prestasinya dalam aktiviti pengajaran. Daripada tanggungjawab guru di atas bolehlah dikatakan bahawa tanggungjawab guru terhadap pelajar adalah teras profesion keguruan. Oleh yang demikian, pengabaian terhadap pelajar atau mana-mana pihak yang terlibat mengundang punca kepincangan dan kegagalan membina sebuah negara bangsa. Para guru harus menjalankan tugasnya berpandukan kod etika keguruan di atas sejajar dengan harapan dan aspirasi masyarakat dan negara terhadapnya. Nilai Keguruan Ia boleh dibahagikan kepada empat bahagian iaitu: a) Sifat dan kualiti peribadi

Seseorang guru yang baik seharusnya mempunyai sifat dan kualiti peribadi berikut:

Baik hati: sikap baik hati dan timbang rasa seseorang guru amat dihargai oleh murid-murid.

Murid-murid akan belajar dalam suasana yang tenteram, yakin dan senang hati.

Jenaka: sifat jenaka seseorang guru akan membawa suasana riang gembira kepada murid-

murid dalam bilik darjah. Guru yang suka berjenaka adalah guru yang suka didekati oleh muridnya.Perhubungan guru dengan murid akan terjalin erat. Perhubungan ini adalah merupakan kondusif dalam konteks pengajaran dan pembelajaran. Dalam sifat jenakanya, guru dapat menyampaikan pelajarannya dengan lebih baik, menarik dan berkesan.

Sabar: seseorang guru yang mempunyai sifat sabar adalah guru yang boleh mengawal

perasaan diri. Guru ini tidak mudah meradang dalam apa jua keadaan. Guru yang mudah menunjukkan kemarahannya tidak akan dapat menjalinkan perhubungan yang erat dengan murid-muridnya. Akibatnya, sifat kurang sabar ini akan menjejaskan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran.

Bertanggungjawab: sifat bertanggungjawab akan sentiasa mendorong guru mementingkan

tugas yang telah diamanahkan kepadanya. Seseorang guru yang bertanggungjawab akan sentiasa berusaha menjalankan tugasnya dengan sempurna.

Yakin: kebanyakan masalah disiplin yang timbul di dalam bilik darjah adalah disebabkan

sifat kurang yakin guru sendiri. Guru yang mempunyai sifat yakin tidak akan merasa takut apabila perlu membuat sesuatu tindakan atau keputusan. Murid-murid akan menghormati guru yang boleh mengambil tindakan yang tegas.

Kepimpinan: guru merupakan pemimpin murid. Oleh itu, seseorang guru haruslah mewarisi

sifat kepimpinan supaya murid-muridnya akan mematuhi segala tunjuk ajar dan arahan guru.

Murid-murid akan menghormati guru yang mempunyai kualiti kepimpinan. Dengan kualiti kepimpinan ini, segala aktiviti pembelajaran akan dapat dijalankan dengan licin dan berkesan. Deklarasi Tokoh Pendidikan Terhadap Usaha Pembinaan Negara Bangsa

Usaha membina satu semangat identiti bersama dan berkongsi tujuan di kalangan semua

rakyat Malaysia sangatlah penting dalam pembinaan nusa bangsa dan membentuk bangsa Malaysia bagi mencapai hasrat tersebut perlulah dipupuk perasaan bangga terhadap warisan,kejayaan dan potensi Negara bagi menyemai semangat kekitaan.Dalam hubungan ini usaha akan diambil untuk mempopularkan sukan Negara dan acara kebangsaan lain.Semua proses ini dijangka dapat memupuk nilai dan sikap positif sebagai satu cara hidup di kalangan rakyat Malaysia (Malaysia, 1996, hlm. 31)

Sistem pendidikan dan persekolahan di Malaysia perlu memainkan peranan yang dinamik

,konstrujtif dan positif bagi memupuk nilai integrasi nasional.Nilai persefahaman dan hubungan social yang menggalakkan asimilasi budaya membentuk satu identiti masyarakat Malaysia yang beridentitikan Budaya Kebangsaan (Nasional Culture) perlu dipupuk dan diperkukuhkan dalam kurikulum dan proses sosialisasi di sekolah.Melalui pendidikan dan persekolahan budaya kelompok etnik lain boleh diketengshksn untuk membina persefahaman dan toleransi budaya di kalangan masyarakat Malaysia.(Abd Rahim Abd Rashid (2001),hlm. 22-23)

GURU
Siapa itu guru?

Guru sebagai agen sosialisasi

Proses interaksi yang membolehkan manusia hidup dalam masyarakat secara harmoni. Proses mendisiplinkan individu supaya sesuai dengan norma dan nilai masyarakat

Murabbi, muallim, muaaddib, alim ulama dari kaca mata Islam Guru sebagai pendidik

Memberi ilmu Memberi kemahiran supaya dapat mencari ilmu Mendedahkan pengalaman tertentu Menjana akhlak

Kualiti seorang guru

Bertanggumgjawab Berilmu Tekun Dedikasi Yakin Kepimpinan Kasih sayang

Berfikir Baik hati Berdisiplin Mempunyai visi dan misi Sabar

Profesion ??????
Bidang pekerjaan khasnya yang memerlukan pendidikan dan kecekapan serta kemahiran yang tinggi dan latihan yang khas.

Konsep profesionalisme
Patuh kod etika Latihan iktisas yang bermutu Bertanggungjawab Ada kelulusan Bermoral tinggi Dedikasi Ada autonomi bertugas

Bersikap jujur

Aspek keguruan Dianggap Sebagai Satu Profesion


Berpengetahuan dan berdaya fakir serta berakhlak Mahir menggunakan IT Pengetahuan atau kemahiran yang diperolehi melalui pembelajaran teori dan latihan amali dalam sesuatu tempoh masa yang panjang Mempertingkatkan profesionalisme Berupaya membuat keputusan dan menyelesaikan masalah serta berfikiran kritis dan krestif

Kod Etika Guru


Tanggungjawab terhadap masyarakat dan Negara Elakkan daripada ajaran sesat Menghormati masyarakat Tarbiah pelajar Wujudkan kerjasama Tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion perguruan Elakkan daripada membuat kenyataan negatif

Tunaikan tanggumgjawab Membaca ikrar dalam upacara-upacara rasmi seperti Hari Sukan,perhimpunan pengakap dan sebagainya. Mengibarkan bendera kebangsaan pada setiap hari persekolahan dan perhimpunan sekolah. Menjalankan kempen kebersihan sekolah. Melaksanakan program Minggu Bahasa Malaysia.

Aktiviti Ko Kurikulum
Menonjolkan sikap kenegaraan semasa menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam kelas. Boleh dilaksanakan secara lansung apabila guru mengajar mata pelajaran seperti Pendidikan Moral,Sejarah,Bahasa Malaysia dan sebagainya Apabila murid-murid menjalankan aktiviti kumpulan di mana murid-murid akan di latih mengamalkan toleransi. sikap kerjasama,tolong-menolong,hormat-menghormati,tanggunhjawab dan

TOKOH GURU
Simbol penghargaan kepada jasa pendidik dan bekas pendidik. Diperkenalkan pada 1972 Lambang pengiktirafan kerajaan terhadap pengorbanan,kewibawaan serta sumbangan mereka sepanjang tempoh perkhidmatan.

Tokoh Guru
Kriteria dan syarat Pemilihan calon boleh dibuat ke atas tokoh yang sudah meninggal dunia Sumbangan cemerlang kepada profesion keguruan dan pendidikan Berumur 50 tahun atau lebih Pembabitan aktif dalam kegiatan luar bilik darjah serta berkhidmat dalam masyarakat Warganegara Malaysia Sama ada berkhidmat atau bersara Rekod perkhidmatan cemerlang di bilik darjah Sedang atau sudah berkhidmat sebagai guru,pengetua,guru besar,pensyarah atau pentadbir

Tokoh Guru Kebangsaan 1996


Prof Madya Razak Timbalan Dekan Sekolah Bahasa dan Pemikiran Saintifik (SBPS) Beliau yang menerima Anugerah Tokoh Guru Peringkat Negeri Kedah 1995 di Kuala Terengganu. Memulakan kerjayanya sebagai guru sementara sebelum menjadi guru tetap di Ibrahim School Sungai Petani pada tahun 1961 setelah tamat kursus di Institut Bahasa Kuala Lumpur.

Semangat untuk meningkatkan ilmu dan menambah ilmu pengetahuan membuat tokoh pendidikan ini berjaya memasuki Universiti Malaya. Beliau menjadi pengetua di Sekolah Menengah Dato Harun, Tanjong Karang, Selangor. Timbalan Pengarah Pendidikan Kelantan, Pegawai Perancang Bahasa di Kementerian Pendidikan,Pengarah Pendidikan Kedah,Prof.Madya di Universiti Sains Malaysia (USM),dan Pengarah Pusat Teknologi Pendidikan USM. Selepas bersara dari USM, beliau berkhidmat sebagai Prof Madya di sekolah Bahasa dan Pemikiran Saintifik UUM. Tokoh ini bukan sahaja di lantik memegang jawatan penting dalam perkhidmatan pendidikan,malah beliau juga menjawat jawatan yang mencabar dan penting dalam kegiatan luar. Cetusan ideanya unik dan inovatif, baik semasa menjadi mahasiswa mahupun berkhidmat dalam kerjayanya. Pernah menjadi guru dalam penjara, Presiden Persatuan Mahasiswa Islam,ahli Lembaga Tadbir Yayasan Islam Nilam Puri dan ahli Lembaga Maktab Mahmud,Alor Setar. Mengikut nilai-nilai keguruan, kualiti peribadi seseorang guru merangkumi sifat mesra, adil, kecindan, tegas, berdedikasi, berwibawa dan bertoleransi. b) Sifat dan kualiti sosial / tingkah laku Antara sifat dan kualiti sosial seorang guru ialah : Budi pekerti : ini termasuk kelakuan bersopan santun semasa bergaul dengan rakan-rakan sejawat atau semasa menyertrai aktiviti masyarakat.

Ramah mesra : sifat ramah mesra merupakan satu kualiti perlu ada untuk mendapatkan kerjasama orang lain. Merendah diri : sifat merendah diri merupakan salah satu kualiti sosial yang perlu ada pada seseorang guru. Semangat berbakti : Seseorang guru yang mempunyai sikap ini akan disanjungi oleh orang lain dan ia merupakan satu kualiti sosial yang murni bagi seseorang guru. Jujur :Guru yang bersikap jujur akan menjalankan tugas dengan penuh dedikasi dalam bilik darjah, mahupun luar bilik darjah. Sifat kejujuran akan dihormati oleh orang lain. Guru yang jujur akan berusaha bersungguh-sungguh supaya hasil kerjanya mencapai tahap cemerlang. c) Kepimpinan Sebagai seorang pemimpin dan pengurus pendidikan perlu memiliki sifat dan kualiti seperti berikut : Mempunyai ilmu yang luas serta kemahiran dan ketrampilan dalam biding pengurusan. Memiliki sahsiah dan akhlak yang murni berlandaskan kepada dasar Kepimpinan Melalui Teladan (1983) dan Dasar Bersih, Cekap dan Amanah (1985). Memiliki sifat keberanian yang berasaskan kepada pertimbangan teliti dan tindakan rasional. Memiliki sufat keyakinan diri dan tegas serta tidak merasa takut atau terancam terhadap pandangan, idea dan saranan yang dikemukakan oleh anggota-anggota sekolah. Memiliki sifat kreatif, inovatif imaginatif dan dinamik untuk melaksanakan rancangannya dalam pengurusan sekolah.

Memiliki sifat ikhlas dan jujur dalam melaksanakan tugas sebagai pemimpin pendidikan. d) Penglibatan dalam tugas profesional. Sifat dan kualiti profesional yang tinggi merupakan syarat wajib seseorang guru yang bertauliah. Beberapa sifat dan kriteria guru harus dipenuhi iaitu : Ingin tahu Pengetahuan ikhtisas Suka membaca Kemahiran bertutur Daya ingatan Daya usaha Cara Guru Mempertingkatkan Peranan dan Sumbangannya dalam Proses Pembinaan Negara Bangsa a) Persiapan diri sebelum proses pengajaran dan pembelajaran : i) Membentuk diri sebagai role model dari segala aspek seperti intelektual, spiritual, akhlak

dan lain-lain. ii) iii) Menonjolkan estim kendiri Menampilkan kredibiliti keilmuan dan ketrampilan. Membina rangkaian dengan para pendidik di seluruh dunia melalui dialog iaitu interaksi

fizikal dan intelektual agar dapat memperkembangkan minda dan horizon pemikiran.

iv) v)

Membaca secara meluas buku-buku yang berkaitan dengan pelajaran yang diajar. Memahami selengkapnya isi dan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan mata pelajaran

yang diajar. vi) Merancang dan melaksanakan strategi pengajaran sepenuhnya supaya mencapai objektif

pelajaran secara maksimum. d) Pendekatan pengajaran yang dilakukan terhadap para pelajar : i) Guru mesti yakin berdasarkan potensi yang ada pada para pelajar. ii) Guru mesti yakin yang dirinya boleh dan berkemampuan untuk mrngajar. iii) iv) Guru mesti tahu dan mempelajari pelbagai teori dan kaedah mengajar. Guru mesti melaksanakan kaedah dan teori itu dengan penuh keazaman, bersungguh-

sungguh dan berterusan. v) vi) Guru mesti sabar menghadapi kepayahan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Guru mesti jadi pemangkin kepada kebolehan intelektual dan potensi yang sedia ada

dalam diri para pelajar. vii) Guru mesti mengajar dengan fakta yang betul supaya murid-murid dapat belajar dengan

tepat dan menerima ilmu pengetahuan yang betul. Teknik pengajaran ke arah penerapan elemen pembinaan negara bangsa : Penerapan nilai-nilai murni

i)

Mengintegrasikan prinsip kepercayaaan kepapada Tuhan dalam semua mata pelajaran

yang diajar. ii) Membentuk sahsiah pelajar yang serius dalam usaha kretif, inovatif, produktif dan

berdisiplin. iii) Menerapkan nilai-nilai ketatanegaraan yang tinggi dari aspek kesihatan mental dan

fizikal yang berkualiti iv) Memupuk nilai toleransi dan kerjasama dikalangan para pelajar dan menanam budaya

ikram dan harmonis. v) Menerapkan nilai-nilai kesedaran terhadap kepentingan kemajuan dengan meniupkan

semangat kebangsaan vi) Menitik beratkan nilai-nilai etika dan estetika untuk memastikan generasi muda sentiasa

berdisiplin serta mengamalkan gaya hidup yang bersih dan sihat berdasarkan nilai-nilai budaya kita. Penutup Rasionalnya penyediaan para guru professional yang berketrampilandan ikhtisas dalam bidang perguruan adalah untuk merealisasikan aspirasi Negara kea rah mencapai Wawasan 2020 dan membentuk sebuah Negara bangsa Malaysia yang cemerlang,gemilang dan terbilang.Pada ketika ini,sudah pasti pencapaian pendidikan Negara telah pun mencapai tahap dinia dari segi kualitinya standing dengan negat\ra lain di seluruh dunia.Oleh yang demikian,jelaslahguru merupakan aset dan penjana yang terpenting kea rah mencapai kemakmuran dan kegemilangan negara pada masa hadapan.
SBT

Apa itu Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT)?


Sekolah Berprestasi Tinggi OBJEKTIF MENGANGKAT KUALITI SEKOLAH-SEKOLAH YANG TERBAIK: Meningkatkan kualiti pencapaian institusi pendidikan melalui peningkatan tahap autonomi dan akauntabiliti, membenarkan sekolah melaksanakan inovasi dalam pengurusan masing-masing(pemusatan dalam aspek kurikulum dan anggota Perkhidmatan) MENGHASILAN PELAJAR YANG CEMERLANG: Sebagai tempat untuk melatihkan pelajar cemerlang bertaraf antabangsa dan yang menjadi personaliti unggul dalam semua bidang. MERAPATKAN JURANG ANTARA SEKOLAH-SEKOLAH DI DALAM SISTEM: Sebagai inspirasi kepada sekolah-sekolah lain untuk membangunkan kecemerlangan tahap yang lebih tinggi melalui bimbingan dan jaringan antara sekolah-sekolah tersebut.

CIRI-CIRI SBT Pemimpin Sekolah: Boleh deliver, mempunyai akauntabliti dan kredibilit dalam pengurusan sekolah. SKT disediakan berpandukan Pengurusan Berasaskan Sekolah. Melibatkan sekolah ke peringkat antarabangsa. Membangunkan bakat kepimpinan guru dan murid. Sentiasa bersedia. Proaktif dalam melaksanakan perubahan dan pembaharuan. GURU: Boleh deliver, mempunyai akauntabliti dan kredibilit dalam pengurusan bilik darjah dan sekolah SKT disediakan berpandukan Pengurusan Berasaskan bilik darjah dan sekolah. Membantu melibatkan murid ke peringkat antarabangsa. Membangunkan bakat kepimpinan murid. Sentiasa bersedia. Proaktif dalam melaksanakan perubahan dan pembangunan dalam proses P&P MURID: Boleh menyediakan sasaran tahunan bagi peningkatan diri sendiri. Boleh bertanggungjawab untuk pembelajaran kendiri. Berupaya mengendalikan dan menguruskan diri dan aktiviti sekolah. Boleh bekerjasa dalam kumpulan dan berkomunikasi dengan berkesan. Boleh menggunakan kuasa autonomi yang diberikan dengan berkesan. CIRI-CIRI PEMBANGUNAN BERTERUSAN SBT: Peningkatan pelan strategik, pengurusan,program akademik dan kokurikulum sokongan. Peningkatan tahap prestasi( akademik,kokurikulum dan sukan) Peningkatan program jalinan dengan universiti Menambahkan jaringan dengan institusi tempatan dan antarabangsa Menjayakan lebih banyaj program yang melibatkan komuniti Menjadu penanda aras dan contoh bagi sekolah-sekolah lain dari dalam dan luar Negara. Peningkatan jumlah murid cemerlang serta meningkatkan keberhasilan untuk semua pelajar Peningkatan jumlah murid cemerlang serta meningkatkan keberhasilan untuk semua pelajar. Peningkatan jumlah murid yang memasuki Universiti dan institusi yang terkemuka. Peningkatan jumlah guru cemerlang Peningkatan program immersion untuk Pengetua/Guru Besar dan Guru PENCAPAIAN AKADEMIK YANG CEMERLANG: Skor komposit yang berasaskan Skor GPS(pemberatan 70%) Skor verifikasi SKPM(pemberatan 30%) SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI Peningkatan ke taraf dunia. SKPM 90% Membina aspirasi untuk semua sekolah Peluasan sasaran 20 SBT menjelang 2010

KRITERIA ANNEX: Personaliti Unggul Rekod pembangunan kejayaan individu dan pemimpin yang berpengaruh dan sekolah baru, memberi aspirasi yang jelas untuk memupuk pemimpin Anugerah Kebangsaaan dan Antarabangsa Penyertaan dan pencapaian dalam pertandingan peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Jalinan Dengan Institut Pengajian Tinggi Jalinan dengan universiti dalam program pemindahan kredit,kajian tindakan bersama, perkongsian kemudahan dan prasarana. Jaringan Kukuh Jaringan kukuh dengan sekolah tempatan dan luar Negara(cth. Program pertukaran staf dan pelajar), komuniti, organisasi awam dan swasta. Penandaarasan Kebangsaan dan Antarabangsa Sekolah digunakan sebagai penandaarasan di peringkat kebangsaan dengan menggunakan piawaian antarabangsa(cth. PISA,TIMSS) - See more at: http://www.smslabuan.edu.my/soalan-lazim/apa-itu-sekolah-berprestasi-tinggi-sbt/#sthash.CGaacphO.dpuf