Anda di halaman 1dari 2

SENARAI RUJUKAN

Abdul Fatah Hasan. (1994). Kecemerlangan Minda Dalam Pembelajaran :Kesulurahan Otak dan Daya Berfikir. Kuala Lumpur:Utusan Publications& Distributars Sdn Bhd. Aiken, Lewis R. (1994). Psychologycal testing and assessment. MA: Allyn and Bacon. Crow dan Crow .( 1980 ) .Psikologi Pendidikan Untuk perguruan. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka. Fatimah Ali.(1980). Media Murah untuk Pengajaran : Pemilihan dan penggunaan. Kertas Kerja dalam seminar Konvokesyen Pendidikan ke-5 di Johor Bharu. Anjuran Persatuan Suluh Budiman dan Kerjaya. Jabatan Pendidikan Khas, Kementerian Pendidikan Malaysia. ( 1994). Buku Panduan Pelaksanaan Program Pemulihan Khas: Masalah Penguasaan 3M. Kuala Lumpur: Jabatan Pendidikan Khas Kementerian Pendidikan Malaysia Juraidah Binti Abdul Hamid .( 2012 ). Kaedah Ten Framemembantu guru dalam meningkatkan kefahaman dan pencapaian murid terhadap penguasaan kemahiran operasi tambah ingkungan kurang 20. Kertas kerja dibentangkan di Institut Pendidikan Guru Kampus Raja Melewar. Jessica Ak Budah. (2009). PEMBILANG ITIKKU Meningkatkan Kemahiran Mengira Operasi Tolak Prasekolah. Koleksi Artikel Penyelidikan Tindakan PISMP Prasekolahamb. Januari 2009, Seminar Penyelidikan Tindakan IPG KBL Tahun 2012. Kim Leong, Lai et. al. (2001). Satu Kajian Mengenai Penggunaan Bahan Bantu Mengajar dalam Pengajaran Pembelajaran Matematik di Sekolah Rendah. Kertas kerja Seminar Penyelidikan Pendidikan Sains dan Matematik. Sarawak: Maktab Perguruan Batu Lintang. Mohd Riduan Bin Abdul Ghani dan Rosliza Binti Abd Aziz.(2011). Penggunaan Kit Span Berwarna dalam Meningkatkan Kefahaman Operasi Tambah Lingkungan 1 hingga 10 Murid Prasekolah Sekolah Kebangsaan Padang Midin. Kertas kerja dibentangkan di Institut Pendidikan Guru Kampus Dato Razali Ismail. Mohd Dahlan et. Al (1992) Keberkesanan Penggunaan Alat dan Bahan Bantu Mengajar Peserta-peserta KPK dalam Pengajaran dan Pembelajaran : Satu tinjauan. Jurnal Guru Keluaran 4 Mei, hal. 279. Mohd Khairulnaim Bin Mat Akir. (2011). Pengaplikasian Kaedah Shoot and Count untuk Meningkatkan Penguasaan Murid-murid Slow Learner dalam kemahiran Operasi tambah. Kertas Kerja dibentangkan di Institut Pendidikan Guru Kampus Kota Bharu, Kelantan.

Maduna, M. J. (2002). An analysis of the use of teaching aids and the implications for teaching and learning Mathematics in QwaQwa Phase One Schools (South Africa). ProQuest Dissertations and Theses. Diperoleh pada 10 September 2013 dari http://search.proquest.com/docview/305509140?accountid=48462. Mok Soon Sang. (1992). Psikologi, Strategi pengajaran dan Penilaian Matematik. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Bhd. Norhusna Bt Mohd Jais. (2011). Penggunaan Garis Nombor Dalam Menyelesaikan Soalan Penolakan Dengan Pengumpulan Semula Bagi Murid Lemah Tahun 3. Kertas kerja di bentangkan di Institut Pendidikan Guru Kampus Kota Bharu, Kelantan. Norheeda Binti Mohd Zakaria dan Mas Norbany Binti Abu Samah. (2012). Penggunaan Kaedah Petak Tato bagi Meningkatkan Penguasaan Fakta Asas Tambah dalam Kalangan Murid Lemah Tahun 3. Kertas kerja dibentangkan di Institut Pendidikan Guru Kampus Dato Razali Ismail. Noriati A. Rashid, Boon Pong Ying, Sharifah Fakhriah Syed Ahmad. ( 2009 ). Murid dan Alam Belajar. Selangor: Oxford Fajar Sdn. Bhd. Norma Binti Hj Hassan. (2004). Hubungan di antara Penggunaan Bahan Bantu Mengajar dengan Minat Pelajar Tahun Lima di Sekolah Kebangsaan Kem, Pengkalan Chepa, Kelantan. Tesis Ijazah Sarjana Muda Pendidikan: Universiti Pendidikan Sultan Idris. Noor Azlan bin Ahmad Zanzali & Nurdalina binti Daud. (2007). Penggunaan bahan bantu mengajar di kalangan guru pelatih UTM yang mengajar mata pelajaran matematik. Fakulti Pendidikan UTM, Skudai, Johor. Nurul Saadah Binti Abu Bakar. ( 2012 ). Meningkatkan Penguasaan Kemahiran Asas Operasi Tambah dalam Lingkungan 10 dengan Segit Tiga Pascal. Kertas kerja dibentangkan di Institut Pendidikan Guru Kampus Perempuan Melayu, Melaka. Omardin Ashaari. (1999). Pembelajaran Kreatif Untuk Pembelajaran Aktif. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Rosinah Edinin. (2011). Penyelidikan Tindakan Kaedah dan Penulisan. Kuala Lumpur:Freemind Horizons Sdn. Bhd. Tang Ching Tong ( 1992 ). Satu kajian mengenai perbezaan sikap dengan pencapaian dalam mata pelajaran matematik moden antara pelajar jurusan sains dan sastera. Latihan ilmiah. UM Thompson, P.W. (1992). Notations, conventions and constrains: Contributions of effective uses of concrete materials in elementary mathematics. Journal for research in mathematics education, 23, 123-147.