Anda di halaman 1dari 26

SMU 3023 : MATEMATIK ASAS ( FOUNDATION MATHEMATICS )

TAJUK

TUGASAN 2
Bincangkan tentang kepentingan dan aplikasi mana-mana LIMA unit (kecuali unit 1) dari modul Matematik Asas dalam kehidupan seharian. Setiap perbincangan perlulah disertakan dengan contoh yang sesuai.
KUMPULAN EL UPSI 40 (A121PJJ) DISEDIAKAN OLEH NAMA LAU SIEW YAN NO. ID D20102041525 NO. TELEFON +60167151778

NAMA TUTOR E-LEARNING:

Dr. Nor Aida Zuraimi binti Md Noar

TARIKH SERAH: 30HB. APRIL 2013 1

ISI KANDUNGAN
PERKARA
1. Pengenalan Matematik Asas ----------------------------------------2. Pengenalan Logaritma ------------------------------------------------3. Aplikasi Logaritma dalam kehidupan ------------------------------4. Pengenalan Trigonometri ---------------------------------------------5. Aplikasi Trigonometri dalam kehidupan ---------------------------6. Pengenalan Vektor -----------------------------------------------------7. Aplikasi Vektor dalam kehidupan -----------------------------------8. Pengenalan Geometri Koordinat ------------------------------------9. Aplikasi Geometri Koordinat dalam kehidupan ------------------10. Pengenalan Set ---------------------------------------------------------11. Aplikasi set dalam kehidupan ----------------------------------------12. Penutup --------------------------------------------------------------------13. Rujukan ---------------------------------------------------------------------

MUKA SURAT
3 4 4-7 8-9 9-12 13-14 15-17 18-19 19-21 22-23 23-24 25 26

PENGENALAN
Matematik ditakrifkan sebagai pembelajaran / kajian mengenai kuantiti, corak struktur, perubahan dan ruang, atau dalam erti kata lain, kajian mengenai nombor dan gambar rajah. Matematik juga ialah penyiasatan aksiomatik yang menerangkan struktur abstrak menggunakan logik dan simbol matematik. Matematik dilihat sebagai lanjutan mudah kepada bahasa perbualan dan penulisan, dengan kosa kata dan tatabahasa yang sangat jelas, untuk menghurai dan mendalami hubungan fizikal dan konsep.

Matematik juga adalah badan ilmu berpusat pada konsep-konsep ibarat kuantiti, struktur, ruang, dan perubahan, dan disiplin kajian-kajian ilmiah berkaitan dengannya; Benjamin Peirce memanggil ia "sains yang melukis kesimpulan-kesimpulan yang perlu". Ia berkembang, melalui penggunaan pemujaradan dan penaakulan logik, daripada membilang, pengiraan, pengukuran, dan kajian bentuk-bentuk dan pergerakan objekobjek fizikal. Ahli-ahli matematik meneroka konsep-konsep tersebut bertujuan untuk merumuskan corak-corak baru dan mewujudkan kebenaran mereka secara penyuntingan ketat yang dipilih melalui Aksiom dan takrif-takrif yang sesuai.

Pengetahuan dan penggunaan matematik asas sentiasa berada di dalam bahagian sedia ada dan penting bagi kehidupan individu dan kumpulan tertentu. Penghalusan bagi idea-idea asas adalah dapat dilihat purba di teks-teks matematik berasal dalam Mesir kuno, Mesopotamia, India Purba, dan China Purba, bertambah dengan ketelitian kemudiannya diperkenalkan oleh Yunani Purba. Setakat ini, pembangunan diteruskan dalam keadaan tidak sangat memberangsangkan sehingga Zaman Pembaharuan pada abad ke-16 di mana inovasi-inovasi matematik berinteraksi dengan penemuanpenemuan saintifik baru yang membawa kepada satu pemecutan dalam pemahaman yang diteruskan.

Pengenalan Logaritma Logaritma adalah operasi matematik yang merupakan kebalikan dari eksponen atau pemangkatan. Formula asas logaritma: bc = a ditulis sebagai blog a = c (b disebut basis) Beberapa orang menuliskan blog a = c sebagai logba = c. Graf logaritma terhadap asas adalah yang berbeza. Bahawa garisan berwarna merah adalah terhadap e, garisan berwarna hijau adalah terhadap 10, dan garisan berwarna ungu adalah terhadap 1.7. Perhatikan bahawa graf logaritma terhadap asas yang berbeza selalu melalui titik (1,0)

kegunaan logaritma Logaritma sering digunakan untuk memecahkan persamaan yang tidak diketahui. Turunannya mudah dicari telah menyebabkan logaritma sering digunakan sebagai penyelesaian integral. Dalam persamaan bn = x, b dapat dicari dengan mencari punca, n dengan logaritma, dan x dengan fungsi eksponen. Dalam Bidang Sains dan teknik Dalam bidang sains, terdapat banyak logaritma digunakan kerana banyak contohcontoh yang lebih lengkap, dapat dilihat pada skala logaritma.
4

Negatif logaritma berasaskan 10 dan digunakan dalam kimia untuk menyatakan kepekatan ion hidronium (pH). Contohnya, kepekatan ion hidronium dalam air adalah 10-7 pada suhu 25 C, sehingga pH-nya 7. Unit bel (dengan simbol B) adalah unit pengukur perbandingan (nisbah), seperti perbandingan nilai daya dan ketegangan. Kebanyakan digunakan dalam bidang telekomunikasi, elektronik, dan akustik. Salah satu sebab digunakannya logaritma adalah kerana telinga manusia mentafsirkan suara yang terdengar secara logaritma. Unit Bel dinamakan untuk mengenang jasa Alexander Graham Bell, seorang pencipta dalam bidang telekomunikasi. Unit desibel (dB), yang sama dengan 0.1 bel, lebih sering digunakan. Skala Richter mengukur kekuatan gempa bumi dengan menggunakan skala logaritma berasaskan 10. Dalam astronomi, magnitud yang mengukur terangnya bintang menggunakan skala logaritma, kerana mata manusia mempersepsikan terang secara logaritma. Penggunaan lain fungsi logaritma adalah dalam bidang biologi, iaitu untuk mengukur laju pertumbuhan penduduk, antropologi, dan kewangan (untuk mengira bunga majmuk).

Pengiraan yang lebih mudah Logaritma memindahkan fokus pengiraan dari bilangan normal ke pangkat-pangkat (eksponen). Bila asas logaritmanya sama, maka beberapa jenis pengiraan menjadi lebih mudah dengan menggunakan logaritma......

Penghitungan dengan angka

Penghitungan dengan eksponen

Identitas Logaritma

Sifat-sifat di atas membuat pengiraan dengan eksponen menjadi lebih mudah, dan penggunaan logaritma sangat penting, terutama sebelum kewujudan kalkulator sebagai hasil perkembangan teknologi moden. Untuk mendarab dua angka, yang diperlukan adalah melihat logaritma masing-masing angka dalam tabel, menjumlahkannya, dan melihat antilog jumlah tersebut dalam jadual. Untuk menghitung pangkat atau akar dari sebuah bilangan, logaritma bilangan tersebut dapat dilihat di dalam jadual, kemudian hanya mendarab atau membahagi dengan radix pangkat atau akar tersebut. Turunan fungsi logaritma adalah

dimana ln adalah logaritma asli, logaritma yang berasaskan e. Jika b = e, maka rumus diatas dapat disederhanakan menjadi

Integral fungsi logaritma adalah

Integral logaritma berasaskan e adalah

Sedangkan untuk logaritma berasaskan e dan berasaskan 2, terdapat prosedurprosedur yang umum, yang hanya menggunakan penjumlahan, pengurangan, pendaraban, dan pembahagian. Peluruhan radioaktif, intensitas bunyi, analisis larutan adalah sebagian contoh penerapan logaritma.

Contoh :

suara motor X yang dipotong knalpotnya memiliki taraf intensitas 100 dB, sedangkan suara mesin tik yang sedang dipakai kira-kira taraf intensitasnya 40 dB. Berapa jumlah mesin tik yang digunakan secara bersamaan sehingga intensitasnya sama dengan satu unit motor X dan jarak pendengar ke sumber suara adalah tetap?

40 = 10 log (I_mesin_tik/Io) log (I_mesin_tik/Io) = 4 I_mesin tik = 10^4 Io T I = 10 log (n * I_mesin_tik/Io) 100 = 10 log (n * 10^4 Io/Io) 10 = log (n * 10^4) n * 10^4 = 10^10 n = 10^6 jadi 1 juta mesin tik yang dioperasikan bersamaan, taraf intesitas bunyi nya setara dengan suara motor X.
7

Pengenalan Trigonometri Trigonometri merupakan alat utama ilmu ukur segi tiga. Tigonometri mempunyai banyak aplikasi pada kehidupan sehari-hari, diantaranya pada bidang kejuruteraan awam dan astronomi. Trigonometri berkaitan yang sangat erat dalam kehidupan kita, baik secara langsung atau tidak langsung. Ilmu perbintangan dan pembinaan bangunan sangat dibantu oleh hadirnya trigonometri. Seiring perkembangan jaman, trigonometri terus dikempangan, dipadukan dengan disiplin kelimuan lain guna kemaslahatan bersama. Sebagai sebahagian daripada rentetan artikel tentang aplikasi matematik dalam kehidupan sehari-hari, artikel ini disusun. Awalnya, trigonometri adalah bertindak sebagai penyelesaian atas pemecahan saiz atas bangun datar-bangun datar sederhana, seiring berkembangnya zaman trignometri kerap digunakan dalam dunia ilmu terapan (kehidupan sehari-hari), perkembangan ilmu lain, maupun perkambangan ilmu matematik itu sendiri.

Trigonometri juga merupakan nilai perbandingan yang ditakrifkan pada koordinat kartesius atau segitiga siku-siku. Bagi para pelajar, trigonometri serupa dengan fungsi trigonometri yang meliputi sinus (sin), cosinus (cos), tangen (tan), cosecan (cosec), secan (sec), dan cotangen (cotan) yang kesemuanya merupakan cara untuk menentukan suatu sisi sebuah segi tiga atau sudut yang terbentuk dari dua buah sisi dalam sebuah segitiga.

Trigonometri merupakan ilmu matematik yang sangat penting dalam kehidupan. Aplikasi ilmu trigonometri dalam kehidupan mencangkup segala bidang seperti astronomi, geografi, teori muzik, elektronik, ekonomi, medical, teknik, dan masih banyak lagi. Dengan trigonometri kita boleh mengukur jarak suatu bintang diangkasa tanpa perlu pergi kesana. Dengan trigonometri kita boleh mengukur sudut ketinggian tebing tanpa perlu memanjatnya. Boleh mengukur lebar suatu sungai tanpa perlu menyeberanginya. Itulah manfaat dari mempelajari trigonometri dalam kehidupan sehari-hari.

Trigonometri adalah sebuah konsep. Perkara pertama yang perlu difahami dalam memahami konsep asas trigonometri adalah mengetahui, mengerti dan memahami bentuk dan rumus-rumus sebuah segitiga, terutama segitiga siku-siku. Pada dasarnya sebuah segitiga selalu terdiri dari 3 sisi, iaitu sisi condong, sisi samping, dan sisi depan. Dan tiga buah sudut iaitu sudut tegak lurus, sudut depan dan sudut samping. Dimana jika di tambahkan jumlah sudut sebuah segi tiga haruslah 180 darjah.

Tujuan utama kita mempelajari trigonometri dalam ilmu matematik adalah untuk mencari nilai sebuah sudut atau panjang sebuah sisi sebuah segi tiga. Untuk tujuan tersebut di atas maka trigonometri mempunyai 2 nilai fungsi, iaitu: Nilai fungsi Trigonometri

1. Nilai fungsi trigonometri unuk sudut istimewa Sudut istimewa di sini adalah sudut yang besarnya 0, 30, 45, 60, 90 darjah. Untuk menentukan nilai fungsi sudut istimewa digunakan konsep geometri. 2. Nilai fungsi trigonometri untuk sudut lain Untuk menentukan nilai fungsi trigonometri sudut tidak istimewa biasanya menggunakan jadual atau scientific kalkulator yang dilengkapi dengan fungsi trigonometri. Berikut trigonometri digunakan dalam navigasi untuk menemukan jarak dari pantai ke suatu titik di laut.

Trigonometri umumnya digunakan dalam mencari ketinggian menara dan pegunungan.

Trigonometri digunakan dalam oseanografi dalam menghitung ketinggian gelombang air laut

10

Trigonometri digunakan untuk mengukur ketinggian suatu pohon

Trigonometri digunakan dalam menemukan jarak antara benda-benda angkasa

Fungsi sinus dan cosinus merupakan dasar bagi teori fungsi periodik seperti pada gelombang suara dan cahaya.

11

Arsitek menggunakan trigonometri untuk menghitung beban struktural, kemiringan atap, permukaan tanah dan banyak aspek lain, termasuk bayangan matahari dan sudut cahaya.

12

Pengenalan Vektor

Vektor adalah besaran yang mempunyai besar dan arah. Vektor disimbolkan dengan pembolehubah yang diberi tanda atas atau dicetak tebal. Panjang vektor dilambangkan dengan dua garis tegak. contoh vektor a adalah vektor yang mempunyai panjang 5 satuan. Apabila ditulis dalam simbol | a | = 5 satuan.

KESAMAAN DUA VEKTOR a. Dua vektor dikatakan sama apabila mempunyai panjang dan arah yang sama. b. Dua vektor dikatakan berlawanan apabila panjangnya sama tetapi arahnya berlawanan. c. Dua vektor yang arahnya sama (berlawanan) tetapi panjangnya berbeza, maka vektor yang satu dapat dinyatakan dengan yang lain. contoh AB = 2CD, AB =-FG (tanda tolak menyatakan arah yang berlawanan). Macam-macam vektor; a. Vektor Bebas adalah vektor yang boleh dipindahkan ke mana-mana sahaja, asalkan besar dan arahnya sama. b. Vektor Unit adalah vektor yang besarnya satu unit vektor. Vektor satuan dari sebuah vektor dapat dicari dengan cara;

c. Vektor Negatif adalah vektor yang besarnya sama tapi arahnya berlawanan. d. Vektor Resultan adalah jumlah vektor terkecil yang menggantikan sistem vektor yang bersangkutan. e. Vektor Sifar adalah vektor yang arahnya tak tentu dan besarnya sifar. Vektor ini dinyatakan dengan 0. Contoh; AA, BB, dsb. f. Vektor Posisi adalah vektor yang pangkalnya di sifar. Contoh; jika A (x, y, z), makaOA = a = (x, y, z).

13

PANJANG VEKTOR Apabila suatu vektor berada pada ruang berdimensi tiga, maka;

MEKANIKA: mempelajari hubungan antara gerak benda, gaya dan pengaruhnya terhadap gerakan benda tersebut.

Mekanika terbagi menjadi: 1. Kinematika 2. Statika 3. Dinamika

Sebagai dasar pemikiran: Hukum-hukum Newton tentang gerak

14

PENERAPAN VEKTOR DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI Ketika penerjun menjatuhkan diri dari kapal, tempat ia jatuh tidak tepat di bawah kapal, tetapi jauh tersasar kerana adanya dua vektor gaya yaitu gaya graviti dan gaya dorong angin. Saat perahu menyeberangi sebuah sungai, makan kelajuan gerak perahu yang sebenarnya merupakan kelajuan gerak perahu dan kelajuan air. Dalam suatu kejadian seorang pemanah menarik anak panah dari busunya sebenarnya arah gerak anak panah merupakan penjumlahan vektor gaya tarik tali dari kedua-dua hujung busur tersebut. Pesawat terbang yang ingin terbang dan mendarat menggunakan kaedah vekto, sehingga ketika turun tidak langsung jatuh kebawah, tapi melalui berjalan vektor yang disesuaikan. Dengan demikian orang-orang yang berada didalamnya pun tidak jatuh atau terumbang-ambing. Kaedah vektor juga diaplikasikan terhadap orang yang sedang bermain layanglayang. Sehingga arah layang-layang yang sedang terbang tidak lurus terhadap orang yang memegang tali layang-layang. Dengan demikian orang tersebut dapat melihat layang-layang lebih jelas kerana ada pengaruh vektor. Pada saat seorang anak bermain ungkit-ungkit, pada bidang miring menggunakan gaya vektor, sehingga anaak tersebut tidak jatuh dari bidang miring itu. Seorang pilotpada pesawat terbang menggunakan komputer navigasi yang dihubungkan dengan cara vektor, sehingga seorang pilot yang memandu tidak salah arah atau berpindah di tempat yang tidak diingini.

15

Penerapan vektor dalam soal-soal fizik

1. Gaya tegang tali yang menopang benda bergantung pada tali tersebut, membentuk dua vektor gaya yang saling seimbang

T=w

2. Benda yang digantung dengan tiga tali berikut, mengakibatkan kira-kira gaya. gaya kebawah (berat benda) sama dengan jumlah gaya ke atas (T1 sin beta ditambah T2 sin alfa).

Gaya ke kiri (T1 cos beta = T2 cos alfa).....

3. Benda yang terletak di atas bidang miring, maka penyebab benda tersebut turun adalah komponen gaya berat mengikut bidang miring. Sedangkan besarnya gaya normal sama dengan komponen gaya berat tegak lurus bidang miring. Penyelesaian masalah ini memerlukan penguraian vektor gaya berat menjadi dua komponen gaya yang saling tegak lurus.

16

4. Arah gerak perahu merupakan resultan dari dua vektor kelajuan iaitu kelajuan perahu dan kelajuan air

5. Usaha oleh gaya sehingga sebuah benda berpindah. Dalam hal menghitung usaha, maka gaya yang membentuk sudut tertentu terhadap bidang datar harus disearahkan dulu (di uraikan ke paksi mendatar) sebelum didarab dengan vektor perpindahan.

6. Meramalkan arah gerak suatu benda yang dipengaruhi dua gaya tidak segaris, pertama anda harus menghuraikan gaya yang tidak segaris dengan perpindahan, kedua membandingkan besar gaya ke kanan (hasil penguraian) dan ke kiri. Anda akan peroleh resultan gaya, dari keputusan tersebut diketahui bahawa arah perpindahannya.

17

Pengenalan geometri koordinat Geometri (Greek ; geo = bumi, metri = saiz) adalah sebahagian dari matematik yang mengambil berat persoalanan mengenai saiz, bentuk, dan kedudukan relatif dari rajah dan sifat ruang. Geometri ialah salah satu dari sains yang tertua. Pada mulanya ia hanyalah sebahagian jasad dari pengetahuan praktikal yang mengambil berat dengan jarak, luas dan isipadu, tetapi pada abad ketiga SM geometri telah diletakkan di dalam bentuk Aksiom oleh Euclid membentuk Geometri Euclid, yang hasilnya menetapkan piawai untuk beberapa abad berikutnya. Bidang astronomi, khususnya memetakan bintang-bintang dan planet-planet pada sfera cakerawala, bertindak sebagai sumber-sumber geometri terpenting dari semasa satu setengah alaf berikutnya. Pengenalan kepada koordinat oleh Descartes dan perkembangan sejajar kepada algebra menandakan peringkat baru untuk geometri, sejak rajah-rajah geometri, seperti lengkungan datar, kini boleh dipersembahkan secara analitik. Ini memberikan peranan yang penting kepada kemunculan kalkulus pada abad ke tujuh belas. Tambahan pula, teori perspektif menunjukkan bahawa terdapat lebih banyak geometri daripada hanya sifat-sifat metrik (pengukuran) kepada rajah. Subjek dari geometri telah kemudiannya diperkayakan oleh pembelajaran struktur intrinsik dari objek geometrik yang berasal dengan Euler dan Gauss telah membawa kepada penciptaan topologi dan pembezaan geometri. Sejak penemuan abad kesembilan-belas dari geometri bukan Euclid, konsep dari ruang telah mengalami perubahan yang besar. Geometri kontemporari menganggap berganda, ruang yang amat lebih abstrak dari ruang Euclid yang lazim, iaitu mereka hanya beranggaran menyerupai pada skala kecil. Ruangan ini mungkin dikurniai dengan struktur tambahan, membenarkan seorang untuk bertutur tentang jarak. geometri moden mempunyai ikatan kuat berganda dengan fizik, dicontohi oleh ikatan antara geometri Riemann dan kerelatifan am. Salah satu dari teori fizikal termuda, teori tali, juga amat geometrik dalam intipatinya.

18

Satu sifat penglihatan dari geometri membuatkan ia pada mulaanya lebih mudah dikira berbanding dari bahagian lain matematik, seperti algebra atau teori nombor. Bagaimanapun, bahasa geometri juga digunakan dalam konteks bahawa mereka dikeluarkan jauh dari tradisi, tempat asal Euclidnya, contohnya, dalam geometri pecahan, dan khususnya dalam geometri Algebra.

Fungsi dan kegunaan geometri koordinat Geometri Analisis, juga disebut geometri koordinat dan dahulu disebut geometri kartesius. Dalam pembahasan geometri koordinat lebih banyak menggunakan prinsipprinsip aljabar menggunakan bilangan sebenar. Geometri koordinat atau Geometri Analitik digunakan untuk menyelesaikan persamaan bidang, garis, garis lurus, dan persegi, yang sering dalam 2 atau kadang dalam 3 dimensi ukuran.Seperti yang diajarkan di dalam buku pelajaran sekolah, geometri analitik dapat dijelaskan dengan mudah iaitu memberi tumpuan kepada pendefinisian bentuk bangun dalam bilangan dan menjadikan sebagai sebuah hasil perhitungan. Hasil perhitungan, bagaimanapun dimungkinkan juga sebagai sebuah vektor atau bangun. Geometri juga merupakan satu cabang matematik yang melibatkan bentuk dan saiz. Asas geometri membolehkan kita menentukan sifat seperti luas dan perimeter terhadap bentuk dua dimensi serta luas permukaan dan isipadu terhadap bentuk tiga
19

dimensi. Konsep-konsep geometri dapat diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Penggunaan formula geometri dalam kehidupan seharian adalah seperti mengira jumlah isipadu air di dalam akuarium, mengira keluasan padang dan sebagainya. Istilah geometri diperoleh daripada perkataan Greek iaitu geo bermaksud bumi dan metrein bermaksud ukuran. Ini dapat menunjukkan gambaran mengenai kerja-kerja ahli matematik geometri yang terawal di mana mereka menyelesaikan masalah-masalah seperti mengukur saiz padang dan menetapkan sudut kanan bagi pepenjuru bangunan. Pada tamadun Mesir, ketika kejadian Sungai Nil yang melimpah daripada paras tebingnya, bidang geometri digunakan untuk membina semula tembok-tembok akibat daripada banjir. Contoh geometri yang empirikal ini telah berkembang semasa di tamadun Mesir dan Babylon dan telah diperbaiki oleh Greek. Antara ahli matematik terawal yang penting dalam bidang geometri adalah Thales Miletus, iaitu ketika tamadun Greek kira-kira tahun 600S.M. Menurut Abdul Latif Samian (1992), sumbangan yang diberi oleh Thales dan minat beliau tentang matematik adalah cara beliau mendapatkan teorem geometri melalui asas yang logik. Salah seorang murid kepada Thales ialah Phythagoras. Pengikut-pengikut Phythagoras mengkaji geometri dengan menghubungkaitkan geometri dengan nombor. Phytagoras dan pengikutnya membuktikan banyak teorem baru tentang segitiga, bulatan dan perkadaran. Beliau terkenal dengan teorem yang menyatakan tentang di dalam satu segi tiga, empat segi yang terletak pada sebelah sesendeng yang menghadap sudut tegak itu mempunyai keluasan yang sama dengan jumlah keluasan empat segi tepat yang terletak pada sesendeng yang lain (Abdul Latif Samian, 1992). Ahli matematik geometri pada abad ke-17 ialah Rene Descartes. Descartes telah menyumbang kepada perkembangan geometri yang digunakan pada masa kini. Descartes telah menunjukkan kebijaksanaan dengan menggabungkan aljabar dan geometri dan hasil daripada gabungan ini maka tercetuslah bidang analytic geometry. Ia juga dikenali sebagai geometri koordinat. Beliau telah memperkenalkan kaedah yang mewakili gambarajah geometri dalam sistem koordinat. Menurut beberapa sumber sejarah, beliau mendapat ilham menngenai sistem koordinat Cartesian ketika sedang
20

berbaring di atas katil. Pada suatu hari ketika beliau berbaring di atas katil, beliau terpandang satu serangga berterbangan merayap-rayap pada siling biliknya. Ketika beliau menyedari bahawa beliau boleh menggambarkan kedudukan serangga tersebut pada garis-garis persilangan siling biliknya. Garis-garis persilangan ini merupakan garis lurus x dan y di mana ia menjadi asas kepada sebahagian matematik termasuk kalkulus dan geometri koordinat. Kini, kita menggunakan satah koordinat di mana garis lurus x dan y berserenjang terhadap satu sama lain dan satah ini digunakan dalam geometri untuk menggambarkan persamaan graf bagi dua pembolehubah. Selain itu, kita dapat menyelesaikan masalah berbentuk geometri seperti mencari luas gambarajah, panjang garis tembereng, jarak antara dua titik dan sudut dengan satah koordinat ini. Bidang geometri merupakan bidang yang penting terkandung dalam matematik. Geometri juga digunakan atau diaplikasikan dalam cabang matematik yang lain.

21

Pengenalan Nombor Kompleks Dalam matematik, set ialah konsep bagi sekumpulan benda. Kajian mendalam tentang set diteruskan lagi dalam bidang teori set. Teori set ialah satu cabang ilmu matematik yang mengkaji set, iaitu koleksi objek. Teori set dianggap sebagai satu daripada topiktopik asas dalam matematik.

Kajian moden mengenai teori set diterajui oleh Georg Cantor dan Dedekind pada tahun 1870. Namun begitu, pada sekitar 1900-an, beberapa paradoks telah ditemui, antaranya paradoks Russell oleh Bertrand Russell dan Zermelo, yang menunjukkan percanggahan dalam teori set. Penemuan-penemuan ini memberi cabaran kepada ahliahli matematik untuk mengemukakan sistem-sistem Aksiom baru untuk teori set. Pada awal abad ke-20, antara sistem Aksiom baru yang dibentuk sebagai asas baru untuk teori set ialah Aksiom Zermelo-Fraenkel dan Aksiom pilihan. Set boleh dibentuk dengan tatatanda \ {... \}. Sebagai contoh, berikut ialah set warna utama W: W = \ {merah, hijau, biru \} Setiap objek yang terdapat dalam sesebuah set adalah ahli atau unsur bagi set itu. Sebagai contoh, 1 ialah unsur bagi set \ {1,2,3,4 \}.

Hubungan keahlian boleh ditulis dengan lambang

Kenyataan

Bermaksud

ialah unsur

. Penafian keahlian boleh ditulis dengan lambang

Set juga merupakan suatu objek matematik. Oleh itu, set boleh dijadikan unsur bagi set lain. Sebagai contoh, ialah sebuah set yang mengandungi satu unsur . , yang

pula merupakan set dengan satu unsur . Dalam kata lain,

22

Subset ialah set yang semua nilai kandungannya terdapat di dalam set yang lain. Sebagai contoh, set secara matematik, ia ditulis ialah superset bagi Secara formal, kuasa, . adalah subset kepada . Sama juga, . Atau

, tetapi kali ini ia dibaca " ialah subset bagi ".

" berbanding sebelumnya, "

, atau, dengan menggunakan set

Konsep subset boleh digunakan untuk menentukan kesamaan set. Suatu set A adalah sama dengan suatu set B jika set A adalah subset B dan B adalah subset A. Dalam simbol,

Kegunaan set dalam kehidupan harian Operasi Terdapat beberapa operasi yang boleh dikendalikan pada set. Kesatuan bagi set A dan set B ialah set bagi semua unsur bagi A dan semua unsur bagi B. Secara formal,

Persilangan bagi set A dan set B ialah set bagi semua unsur yang terdapat dalam kedua-dua A dan B. Secara formal,

Pelengkap bagi set B dalam set A ialah set bagi semua unsur bagi A tetapi tidak mengandungi sebarang unsur bagi B. Secara formal,
23

Hasil darab Descartes bagi set A dan set B ialah set bagi semua pasangan unsur bagi A dan unsur bagi B. Secara formal,

Kesatuan tak bercantum bagi set A dan set B ialah set gabungan semua unsur bagi A dan B, yang mengekalkan keahlian setiap unsur bagi set-set asal. Secara formal,

Set khas Terdapat beberapa set khas yang sering digunakan dalam matematik. Kesemua set ini ditulis dengan cara 'tebal papan hitam': Set bagi semua nombor perdana. Set bagi semua nombor asli. Iaitu, atau .

Set bagi semua integer. Iaitu,

Set bagi semua nombor nisbah. Iaitu,

Set bagi semua nombor nyata.

Set bagi semua nombor kompleks. Kesemua set di atas mempunyai bilangan unsur yang tidak terhingga. Namun begitu, saiz bagi mana-mana set khas ini boleh dibandingkan dengan saiz kekardinalan. Nombor kardinal bagi set nombor asli, contohnya, ialah (alef-sifar). Teori mengenai kekardinalan ini dikemukakan oleh George Cantor.
24

Penutup Konsep matematik hendaklah dibina melalui interaksi bersahaja di dalam suasana pembelajaran yang kaya dengan kepelbagaian dan bukannya terkongkong oleh arahan aktiviti guru yang terlalu berstruktur. Proses pengajaran dan pembelajaran seharusnya memberi peluang murid untuk membina dan memahami konsep dan proses mengenai asas matematik. Sebahagian daripada pengalaman mengenai konsep dan proses itu ialah perbendaharaan kata. Seterusnya kemahiran dalam lima tajuk sangat penting untuk digunakan dalam bidang matematik yang lebih tinggi dan juga dalam semua aspek kehidupan seharian.

25

Rujukan 1. www.artikata.com/arti-356182-vektor.html 2. kk.mercubuana.ac.id/files/11001-2-761085445499.pdf 3. file.upi.edu/Direktori/.../Pengertian_Vektor.pdf 4. mewahilmu.blogspot.com 5. memathlove.blogspot.com/ 6. mesintikus.wordpress.com 7. nabihbawazir.com 8. rbaryans.wordpress.com 9. id.wikipedia.org/wiki/Logaritma 10. www.slideshare.net/ramvina/logaritma 11. Marzita Puteh.2010. Foundation Mathematics. Tanjong Malim: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris. 12. Marzita Puteh.2002. Matematik PermulaanSiri 1. Kuala Lumpur: Prentice Hall 13. Marzita Puteh.2002. Matematik Permulaan Siri 2. Kuala Lumpur: Prentice Hall. 14. McGregor, C.1994. Fundamentals of University Mathematics : Albion Publishing, Chichester

26