Anda di halaman 1dari 11

Sesungguhnya telah Kami turunkan kepada kamu sebuah kitab

yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu.


Maka apakah kamu tiada memahaminya? (QS. 21 : 10)

SEMUA UNTUK MANUSIA


ALAM SEMESTA UNTUK MANUSIA DENGAN KENIKMATAN SEMPURNA

Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk


(kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan
untukmu ni'mat-Nya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah
tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa Kitab
yang memberi penerangan. (QS. Luqman 31 : 20)
ALLAH SWT SELALU MEMBERI PERMINTAAN HAMBANYA

Dan Dia telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dan segala apa yang kamu
mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung ni'mat Allah, tidaklah dapat
kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu, sangat zalim dan sangat
mengingkari (ni'mat Allah). (QS. Ibrohim 14 : 34)

MENGENALI GEJOLAK JIWA


-

NAFSU
MUTHMAINNAH
(TENANG)


-
-
Hai jiwa yang tenang (27) Kembalilah kepada Tuhanmu
dengan hati yang puas lagi diridhai-Nya (28) Maka
masuklah ke dalam jama'ah hamba-hamba-Ku (29)
masuklah ke dalam syurga-Ku (30). (QS. Al-Fajr 89 : 27-30)

NAFSU LAWWAMAH
(MENYESALI)

Dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali


(dirinya sendiri) [1531].
[1531] Maksudnya: Bila ia berbuat kebaikan ia juga menyesal
kenapa ia tidak berbuat lebih banyak, apalagi kalau ia
berbuat kejahatan. (QS. Al-Qiyamah 75 : 2)

NAFSU AMARAH
(PERINTAH JAHAT)

Dan aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), karena


sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan,
kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku.
Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha
Penyanyang. (QS. Yusuf 12 : 53)

SYUKUR DAN SABAR

Dan (ingatlah
juga),
tatkala
Tuhanmu
memaklumkan : Sesungguhnya jika kamu
bersyukur, pasti Kami akan menambah (ni'mat)
kepadamu, dan jika kamu mengingkari (ni'matKu), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih ".
(QS. Ibrohim 14 : 7)
) (
Sungguh mengagumkan urusan (sikap) orang
beriman, karena segala urusannya baginya
adalah kebaikan. Dan itu tidak terjadi selain
pada orang beriman. Jika ia menerima
kebahagiaan ia bersyukur, maka itu jadi
kebaikan baginya. Dan jika ia menerima
musibah ia bersabar, maka itu jadi
kebaikan baginya. (Riwayat Muslim)


Katakanlah: "Hai hamba-hamba-Ku yang
beriman. bertakwalah kepada Tuhanmu".
Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini
memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu
adalah luas. Sesungguhnya hanya orangorang yang bersabarlah Yang dicukupkan
pahala mereka tanpa batas.
(QS. Az-Zumar 39 : 10)

SEMUA YANG TERJADI ADALAH UJIAN


DAN SELALU ADA JALAN KELUAR

()Dan sungguh akan Kami berikan cobaan

kepadamu, dengan sedikit ketakutan,
kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan


buah-buahan. Dan berikanlah berita Barangsiapa bertakwa kepada Allah
gembira kepada orang-orang yang sabar.
niscaya Dia akan mengadakan baginya
(QS. Al-Baqarah 2 : 155)
jalan keluar () Dan memberinya rezki dari
arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan
barangsiapa yang bertawakkal kepada
Allah niscaya Allah akan mencukupkan
(keperluan)nya. Sesungguhnya Allah
melaksanakan
urusan
yang
(dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah
telah mengadakan ketentuan bagi tiaptiap sesuatu. (QS. Ath-Thalaq 65 : 2-3)

Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang


muslim, laki-laki dan perempuan yang mu'min, lakilaki dan perempuan yang tetap dalam keta'atannya,
laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan
perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan
yang khusyu', laki-laki dan perempuan yang
bersedekah, laki-laki dan perempuan yang
berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara
kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang
banyak menyebut ( nama ) Allah, Allah telah
menyediakan untuk mereka ampunan dan
pahala yang besar. (QS. Al-Ahzab 33 : 35)

KEPUTUSAN ALLAH SWT UNTUK KEBAIKAN MANUSIA

1. Allah SWT menetapkan diriNya


selalu kasih sayang (QS. 6 : 12)
2. Allah SWT Maha Tahu apa saja yang ada
dalam diri hambaNya dan seluruh alam
semesta ini (QS. 3 : 29)
3. Yang di sisi Allah SWT akan kekal, Yang di
sisi manusia akan punah (QS. 16 : 96)
4. Manusia tidak tahu apa yang akan terjadi
esok (QS. 31 : 34)
5. Allah Tahu siapa yang berada di jalanNya
dan yang sesat (QS. 16 : 125)
Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang
mu'min dan tidak (pula) bagi perempuan
yang mu'min, apabila Allah dan Rasul-Nya
telah menetapkan suatu ketetapan, akan
ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang
urusan
mereka.
Dan
barangsiapa
mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka
sungguhlah dia telah sesat, sesat yang
nyata. (QS. Al-Ahzab 33 : 36)

6. Manusia suka tergesa-gesa (QS. 31 : 34)


7. Sesuatu yang disukai manusia belum tentu
baik untuk dirinya (QS. 2 : 216)
8. Manusia suka salah memahami keadaan
dirinya (QS. 89 : 15-16)
9. Ujian baik dan buruk agar manusia kembali
ke jalan kebenaran (QS. 7 : 168)

SUKSES PRIBADI
AMAL SHALEH + IMAN = HIDUP BAHAGIA


Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan
beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik [839] dan
sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa
yang telah mereka kerjakan. (QS. An-Nahl 16 : 97)

TAQWA MAKSIMAL = SUKSES
Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta ta'atlah
dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barangsiapa yang dipelihara dari
kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. (QS. At-Taghabun 64 : 16)

IMAN + AMAL SHALEH + BENAR + SABAR = SUKSES

-

Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman
dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan
nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran. (QS. Al-Ashr 103 : 2-3)

SUKSES DALAM USAHA


BEKERJA PROFESIONAL
Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mu'min akan melihat pekerjaanmu itu, dan
kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu
apa yang telah kamu kerjakan. (QS. At-Taubah 9 : 105)

3 PILAR BISNIS TIDAK RUGI SELAMANYA
Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendi- rikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki
yang Kami anuge- rahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang
tidak akan merugi, () agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karuniaNya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. (QS. Fathir 35 : 29-30)

BERBISNIS DENGAN ALLAH SWT


Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mu'min diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka.
Mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di
dalam Taurat, Injil dan Al-Qur'an. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah ? Maka
bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar. (QS. At-Taubah 9 : 111)

SUKSES KELUARGA
KELUARGA PERMATA HATI DAN PEMIMPIN UMAT
Dan orang orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan
kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. (QS. Al-Furqon 25 : 74)

KETURUNAN YANG KUAT DALAM SEGALA BIDANG

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang
mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah
mereka mengucapkan perkataan yang benar. (QS. An-Nisa 4 : 9)

KELUARGA YANG SELALU BERSYUKUR


Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah
payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga
apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdo'a : "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri
ni'mat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang
Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada
Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri". (QS. Al-Ahqaf 46 : 15)

BERSAMA KELUARGA DI SURGA (DUNIA DAN AKHERAT)
(yaitu) syurga 'Adn yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang saleh dari bapak-bapaknya,
isteri-isterinya dan anak cucunya, sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu.
(QS. Ar-Rad 13 : 23)

SARANA SILATURRAHIM
KOMUNIKASI DAN CURHAT :
Mohamad Fatoni Asyhari
GROUP :
1. Titian Islam, , The Path of Islam
2. Titian Islam, , The Path of Islam (2)

BECOME A FAN :
1. Islam Yang Indah
(Informasi Teknologi Islami)
2. Aku Sayang Allah
(Informasi Islami secara umum)

1. 0811 106 389


2. 08787 820 6679
mohamad_fatoni@yahoo.com

Anda mungkin juga menyukai