Anda di halaman 1dari 38

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 5

KELOMPOK OBJEKTIF MINGGU (1) TEMA : KEKELUARGAAN TAJUK RUMAHKU SYURGAKU (BT M/S 2 4 )
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid akan dapat ; 1. Menggunakan kata panggilan yang sesuai mengikut situasi dalam perbualan 2. Membaca perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul 3. Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat 4. Menerangkan makna perkataan dan maksud frasa berdasarkan teks Fokus Utama 1.1 Berbual tentang sesautu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan intonasi dan nada yang sesuai. 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca Aras 1 i Menggunakan kata panggilan yang sesuai mengikut situasi dalam perbualan

HASIL PEMBELAJARAN

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN

IMPAK

Aras 1 i Membaca perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul ii Menerangkan makna perkataan dan maksud frasa serta ayat

Fokus Sampingan 8.1 Membina dan menulis perkataan ayat tunggal dan ayat majmuk.

Aras 1 i Menulis pelbagai jenis ayat

_________________________ Pengisian kurikulum Ilmu : sivik, moral Nilai : hormat-menghormati, bekerjasama SISTEM BAHASA 1. Tatabahasa Kata nama, kata ganti nama, kata hubung, ayat tunggal, ayat majmuk 2. Kosa kata Salasilah, berhijrah, sediakala, program Kemahiran Bernilai Tambah - Kemahiran berfikir : merumus, menginterprretasi, gambaran mental menjana idea - kecerdasan pelbagai : - Kontekstual

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 5


KELOMPOK OBJEKTIF MINGGU (2) TEMA : KEKELUARGAAN TAJUK KELUARGA HARMONI HIDUP DIBERKATI (BT M/S 5 8 )
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid akan dapat ; 1. Bertukar-tukar pandangan tentang sesuatu isi. 2. Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan kepada intonasi berdasarkan tanda baca. 3. Menjelaskan isi-isi penting yang terdapat dalam teks 4. Membina ayat tunggal dengan perluasan subjek dan predikat. _____________________ Pengisian kurikulum Ilmu : k.tempatan, sivik, moral Nilai : hormatmenghormati, bekerjasama SISTEM BAHASA 1. Tatabahasa Tanda baca, ayat.penyata,ayat.tanya, ayat seru, kata nama 2. Kosa kata Riadah, berkumis, ceramah Fokus Utama 1.1 Berbual tentang sesautu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan intonasi dan nada yang sesuai. 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca Aras 2 i Bertukar-tukar pandangan berdasarkan sesuatu bahan

HASIL PEMBELAJARAN

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN

IMPAK

Aras 2 i Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca ii Menjelaskan isi-isi penting yang terdapat dalam teks. Aras 2 i Membina ayat tunggal dengan perluasan subjek dan predikat Kemahiran Bernilai Tambah - Kemahiran berfikir : menjana idea, merumus - kecerdasan pelbagai : verbal linguistik Kontekstual

Fokus Sampingan 8.1 Membina dan menulis perkataan ayat tunggal dan ayat majmuk.

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 5


KELOMPOK OBJEKTIF MINGGU (3) TEMA : KEKELUARGAAN TAJUK KASIH DISEMAI BUDI DIHARGAI (BT M/S 9 11 )
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid akan dapat ; 1. Membaca ayat dalam teks dengan sebutan dan intonasi yang betul 2. Menghuraikan maksud ayat yang dibaca berdasarkan konteks 3. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk dengan tepat 4. Menerima teguran dengan hati yang terbuka dalam perbualan Fokus Utama 1.1 Berbual tentang sesautu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan intonasi dan nada yang sesuai. 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca Aras 3 i Menerima teguran dengan hati yang terbuka dalam perbualan

HASIL PEMBELAJARAN

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN

IMPAK

Aras 3 i Membaca ayat dalam teks dengan sebutan dan intonasi yang betul ii Menghuraikan maksud ayat dalam teks

Fokus Sampingan 8.1 Membina dan menulis perkataan ayat tunggal dan ayat majmuk.

_________________________

Aras 2 i Membina ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung yang tepat Kemahiran Bernilai Tambah - Kemahiran berfikir : merumus, membuat gambaran mental, menginterpretasi, membuat kaitan dan hubungan - kecerdasan pelbagai : visual ruang Kontekstual

UJIAN PRA
20 22 JANUARI 2009

Pengisian kurikulum Ilmu :k.tempatan, moral Nilai :hormat-menghormati, bekerjasama

SISTEM BAHASA 1. Tatabahasa Kata hubung, ayat majmuk, ayat tunggal, kata ganti nama diri, peribahasa 2. Kosa kata melayari, menanggalkan

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 5


KELOMPOK OBJEKTIF MINGGU (4) TEMA : PENDIDIKAN TAJUK SEKOLAH SELAMAT (BT M/S 16 18 )
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid akan dapat ; 1. Mendengar dan mengecam intonasi soalan tanpa kata tanya dlm ayat 2. Mengemukakan soalan dgn menggunakan k. tanya 3. Menjawab soalan untuk menjelaskan sesuatu perkara 4. Membaca bahan sastera dan bukan sastera dgn sebutan dan intonasi yg betul 5.Menerangkan teks yg dibaca dgn perkataan sendiri 6. Memberi pandangan tentang mesej dan nilai murni dalam syair 7. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk Fokus Utama 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila Aras 1 i. Memndengar dan mngecam intonasi soalan tanpa kata tanya ii. Mengemukakan soalan dengan menggunakan kata tanya dan tanpa kata tanya untuk mendapatkan penjelasan lanjut iii. Menjawab soalan untuk menjelaskan sesuatu perkara Aras 1 i Membaca bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul ii. Menerangkan teks yang dibaca secara ringkas Aras 1 i. . Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk Aras 2 i Menyatakan mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan bacaan

HASIL PEMBELAJARAN

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN

IMPAK

5.2 Membaca kuar teks dan prosa dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk Fokus Sampingan 11.2 Mengulas karya bukan sastera dari segi penggunaan perkataan, idea, ayat, wacana ,nilai dan pengajaran

SISTEM BAHASA 1. Tatabahasa


Ayat tanya, ayat tunggal, ayat majmuk, kata tanya, kata adjektif

Kemahiran Bernilai Tambah - Kemahiran berfikir : menjana idea, menganalisis, merumus, membuat kesimpulan - kecerdasan pelbagai : Kontekstual

2. Kosa kata

tersergam,berkarah, gundah-gulana,
anggun, terserlah

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 5


KELOMPOK OBJEKTIF MINGGU (5) TEMA : PENDIDIKAN TAJUK SEKOLAH HARAPAN NEGARA IMPIAN BERSAMA (BT M/S 19 22 )
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid akan dapat ; 1. Mengemukakan soalan berdasarkan bahan rangsangan secara lisan 2. Menjawab soalan berdasarkan teks 3. Membaca teks ucapan dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai 4. Mneghuraikan maklumat yang diperoleh daripada bahan yang iberi 5. Membina perenggan dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk _________________________ Pengisian kurikulum Ilmu :k.tempatan, sivik Nilai :bekerjasama, kasih sayang, kesyukuran SISTEM BAHASA 1. Tatabahasa Ayat tanya, ayat majmuk, ayat tunggal, kata kerja 2. Kosa kata Anugerah, disempurnakan,warga, kesedaran, berdedikasi, dinobatkan Kemahiran Bernilai Tambah - Kemahiran berfikir : menjana idea, mencirikan, membuat kesimpulan, menyatakan sebab, merumus - kecerdasan pelbagai : konstruktivisme, Kontekstual, verbal linguistik Fokus Utama 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca 5.2 Membaca kuar teks dan prosa dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca Fokus Sampingan 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk Aras 2 i Mengemukakan soalan yang relevan tentang topik yang berkaitan ii. Menjawab soalan yang mempunyai makna yang tersirat Aras 2 i. Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca ii. Membaca bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan an intonasi yang betul serta gaya yang sesuai

HASIL PEMBELAJARAN

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN

IMPAK

Aras 2 i. Membina perenggan dengan menggunakan pelbagai jenis ayat

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 5


KELOMPOK OBJEKTIF MINGGU
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid TEMA : akan dapat ; PENDIDIKAN 1. Bersoaljawab secara bertatasusila dengan TAJUK menggunakan soalan USAHA TIDAK HENTI pelbagai aras KEJAYAAN MENANTI 2. Membaca teks pelbagai (BT M/S 23 25 ) laras dengan sebutan dan intonasi yang betul 3. Menyatakan mesej kandungan teks yang dibaca 4. Menyusun maklumat yang diberikan mengikut keutamaan 5. Menulis cerita berdasarkan tajuk dengan menggunakan pelbagai jenis ayat _________________________ Pengisian kurikulum Ilmu : kesusasteraan, k.tempatan Nilai : kesyukuran, kasih sayang, bekerjasama, berusaha SISTEM BAHASA 1. Tatabahasa Makna perkataan, kata ganda, kata adjektif,kata hubung 2. Kosa kata Panel, menuntun, terpukau, sambil lewa Kemahiran Bernilai Tambah - Kemahiran berfikir : menjana idea, menganalisis, merumus - kecerdasan pelbagai : , verbal linguistik Kontekstual (6) Fokus Utama 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila 5.2 Membaca kuar teks dan prosa dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk Fokus Sampingan 9.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca Aras 3 i Bersoaljawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan soalan pelbagai aras Aras 3 i. Membaca teks pelbagai laras dengan sebutan dan intonasi yang betul ii. Memahami isi kandungan teks yang dibaca Aras 3 i. Menulis cerita beredasarkan sesuatu tajuk dengan menggunakan pelbagai jenis ayat Aras 2 i. Menyusun atur maklumat mengikut keutamaan

HASIL PEMBELAJARAN

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN

IMPAK

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 5


KELOMPOK OBJEKTIF MINGGU
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid akan dapat ; TEMA : 1. Menyatakan panduan tunjuk KEMASYARAKATAN arah kepada orang lain 2. Merujuk kamus untuk TAJUK mencari makna AMALAN BERBUDI 3. Menyampaikan arahan serta HIDUP HARMONI pesanan dengan intonasi yang betul dan bersopan (BT M/S 30 32 ) 4. Menulis perkataan dalam bentuk tulisan berangkai dengan kemas dan cantik

HASIL PEMBELAJARAN
Fokus Utama 1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet Fokus Sampingan 8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN


Aras 1 i Menyatakan panduan tunjuk arah kepada orang lain ii. Meyampaikan arahan serta pesanan dengan intonasi yang betul dan bersopan Aras1 i. Merujuki kamus untuk mencari makna, sebutan yang betul, ejaan dan penggunaan perkataan yang tepat

IMPAK

(7)

Aras 1 i. Menulis perkataan dengan tulisan berangkai yang kemas

_________________________ Pengisian kurikulum Ilmu : k.tempatan, moral, sivik Nilai : baik hati, semangat bermasyarakat SISTEM BAHASA 1. Tatabahasa Kata arah makna perkataan, kata sendi, Ayat penyata 2. Kosa kata Monorel, kesenian, tradisional Kemahiran Bernilai Tambah - Kemahiran berfikir : menjana idea, memberi sebab, merumus, membuat gambaran mental, mengkategori - kecerdasan pelbagai : verbal linguistik, intra personal Kontekstual

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 5


KELOMPOK OBJEKTIF MINGGU
(8) TEMA : KEMASYARAKATAN TAJUK KERJASAMA ASAS KESEJAHTERAAN HIDUP (BT M/S 33 35 ) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid akan dapat ; 1. Mendengar dan menerima arahan dengan betul untuk bertindak balas 2. Merujuki ensiklopedia dan thesaurus untuk mendapatkan maklumat 3. Melaksanakan arahan serta pesanan dengan cepat dan tersusun 4. Menulis ayat dengan menggunakan tulisan berangkai dengan kemas dan betul Fokus Utama 1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet Fokus Sampingan 8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas Aras 2 i Mendengar dan menerima arahan dengan betul untuk bertindak balas ii. Melaksanakan arahan serta pesanan dengan cepat dan tersusun Aras 2 i Merujuki ensiklopedia dan thesaurus untuk mendapatkan maklumat

HASIL PEMBELAJARAN

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN

IMPAK

Aras 2 i. Menulis ayat dengan tulisan berangkai dengan kemas dan betul

UJIAN BULANAN 1
24 26 FEBRUARI 2009

Pengisian kurikulum Ilmu : k.tempatan, sivik, moral Nilai : baik hati, kerjasama, semangat bermasyarakat

SISTEM BAHASA 1. Tatabahasa Peribahasa, kata sendi, ayat perintah ayat penyata 2. Kosa kata bencana, mengutip, pembetung

Kemahiran Bernilai Tambah - Kemahiran berfikir : membuat kaitan dan perhubungan,membuat kesimpulan,, merumus, menganalisis - kecerdasan pelbagai : BCB Kontekstual

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 5


KELOMPOK OBJEKTIF MINGGU (9) TEMA :
KEMASYARAKATAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid akan dapat ; 1. Meneliti arahan serta pesanan untuk membuat tindakan yang wajar 2. Melaksanakan arahan serta pesanan mengikut keutamaan 3. Mencari maklumat daripada laman web atau pelbagai sumber 4. Menulis perenggan dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas dan cantik _________________________ Pengisian kurikulum Ilmu :k.tempatan, sivik Nilai :baik hati, kerjasama, semangat bermasyarakat Fokus Utama 1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara Aras 3 i Meneliti arahan serta pesanan untuk membuat tindakan yang wajar ii. Melaksanakan arahan serta pesanan mengikut keutamaan 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet Fokus Sampingan 8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas SISTEM BAHASA 1. Tatabahasa kata sendi, kata perintah, kata majmuk ayat aktif 2. Kosa kata dikendalikan,toleransi, diberkati,mengagihkan Aras 3 i Mengakses maklumat daripada laman web atau pelbagai sumber

HASIL PEMBELAJARAN

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN

IMPAK

TAJUK TOLERANSI TERAS KEMAKMURAN (BT M/S 36 38 )

Aras 3 i. Menulis perenggan dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas dan cantik Kemahiran Bernilai Tambah - Kemahiran berfikir : menyusun atur,menjana iddea,, merumus - kecerdasan pelbagai : verbal linguistik, interpersonal Kontekstual

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 5


KELOMPOK OBJEKTIF MINGGU ( 10 ) TEMA : ALAM SEKITAR TAJUK ALAM BERSIH HIDUP SIHAT (BT M/S 44 46 )
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid akan dapat ; 1. Menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk menyatakan sesuatu 2. Menyatakan sebab atau alasan untuk menyokong sesuatu 3. Membina ayat topik yang jelas tentang sesuatu isi 4. Membaca perkataan, frasa, ayat dab peribahasa dalam teks 5. Menyatakan isi utama dan menghuraikannya dengan ayat yang gramatis 6. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk ________________________ Pengisian kurikulum Ilmu : k.tempatan, moral Nilai : keberanian, kerajinan, kerjasama SISTEM BAHASA 1. Tatabahasa Peribahasa, kata berimbuhan, kata akar, ayat tunggal, ayat majmuk 2. Kosa kata Kempen, undangan,hebahkan, kemampuan, Fokus Utama 1.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan 6.2 Membaca dan mengenal pasti pelbagai genre penulissan 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang ssesuatu tajuk Fokus Sampingan 8.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara Aras 1 i Memilih dan menggunakan kata danayat yang ssesuai untuk menyatakan sesuatu permintaan ii Menyatakan sebab untuk menyokomg sesuatu permintaan Aras 1 i Mengenal pasti penggunaan kata, frasa, ayat dan peribahasa dalam sesuatu genre Aras 1 i Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk

HASIL PEMBELAJARAN

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN

IMPAK

Aras 1 i. Membina ayat topik yang jelas tentang sesuatu isi ii Menyatakan isi utama dan menghuraikannya dengan menggunakan ayat yang gramatis Kemahiran Bernilai Tambah - Kemahiran berfikir :mengumpul maklumat, mentafsir , merumus, membuat analogi, mengenal pasti idea utama dan sokongan Kontekstual

10

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 5


KELOMPOK OBJEKTIF MINGGU ( 11 ) TEMA : ALAM SEKITAR TAJUK MANUSIA PRIHATIN BUMI TERPELIHARA (BT M/S 47 51 )
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid akan dapat ; 1.Menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk menyatakan sesuatu permintaan 2. Menyatakan perbezaan penggunaan laras bahasa antara berita dengan cerpen 3. Membina beberapa ayat huraian berdasarkan isi utama _________________________ Pengisian kurikulum Ilmu : k.tempatan Nilai : keberanian, bersih fizikal dan mental, kerajinan Fokus Utama 1.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan 6.2 Membaca dan mengenal pasti pelbagai genre penulissan Aras 2 i Menggunakan kata dan ayat yang ssesuai untuk menyakinkan pihak lain dalam menyatakan sesuatu permintaan Aras 2 i Menyatakan perbezaan penggunaan laras bahasa yang terdapat dalam sesuatu genre Aras 2 i. Membina beberapa ayat huraian berdasarkan isi utama

HASIL PEMBELAJARAN

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN

Fokus Sampingan 8.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara SISTEM BAHASA 1. Tatabahasa Kata bilangan, ayat topik, ayat huraian 2. Kosa kata Ddeklamasi, dimanfaatkan, akuatik, prihatin

Kemahiran Bernilai Tambah - Kemahiran berfikir :merumus, menyelesaikan masalah, mengkategori --Kecerdasan Pelbagai : verbal linguistik Kontekstual

11

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 5


KELOMPOK OBJEKTIF MINGGU ( 12 ) TEMA :
ALAM SEKITAR Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid akan dapat ; 1. Menyatakan ciri-ciri penulisan 2. Menulis karangan yang lengkap 3. Menyatakan isi-isi penting yang terdapat dalam teks 4. Menyatakan hasrat dengan mengemukakan alasan untuk mengukuhkan permintaan Fokus Utama 1.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguitik yang sesuai untuk menguatkan permintaan 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca Membaca dan mengenal pasti pelbagai genre penulisan Fokus Sampingan 8.3 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara Aras 3 i Menyatakan hasrat dengan mengemukakan alasan untuk permintaan

HASIL PEMBELAJARAN

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN

IMPAK

TAJUK KEBERSIHAN NEGARA TANGGUNGJAWAB KITA (BT M/S 52 54 )

Aras 2 i Menjelaskan isi-isi penting yang terdapat dalam teks Aras 3 i. Menyatakan ciri-ciri penulisan genre Aras 3 i. Menulis karangan dengan menggunakan ayat topik dan ayat huraian yang lengkap

_____________________ Pengisian kurikulum


Ilmu : k.tempatan, sivik, moral Nilai :keberanian, semangat bermasyarakat

SISTEM BAHASA 1. Tatabahasa


kata sendi, kata bilangan, kata bantu

2. Kosa kata

Kemahiran Bernilai Tambah - Kemahiran berfikir :,menjana idea,menganalisis, menginterpretasi - kecerdasan pelbagai : verbal linguistik, Konstruktivisme

12

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 5


KELOMPOK OBJEKTIF MINGGU ( 13 ) TEMA :
SUKAN DAN KESIHATAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid akan dapat ; 1. Menjelaskan maklumat berdasarkan topik yang dibincang 2. Menyampaikan maklumat dengan bernas 3. Membaca dan mengecam isi-isi penting dalam bacaan 4. Memilih dan mengenal pasti penanda wacana 5. Melengkapkan ayat dengan penanda wacana yang seuai

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama


3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata istilah, frasa, struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1


i Mengelaskan maklumat berdasarkan sesuatu topik yang dibincangkan ii. Menyampaikan maklumay yang bernas dengan jelas dan tersusun

IMPAK

TAJUK KESIHATAN ASAS KESEJAHTERAAN (BT M/S 58 60 )

Aras 1 i. Membaca dan mengecam isi-isi penting


daripada pelbagai bahan bacaan

Fokus Sampingan
8.4 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan bagi sesebuah karangan

Aras 1 i. Memilih dan mengenal pasti penanda


wacana

UJIAN BULANAN 2 7 9 APRIL 2009

_____________________ Pengisian kurikulum


Ilmu : kesihatan, k.tempatan Nilai : hemah tinggi, bersih fizikal dan mental

SISTEM BAHASA 1. Tatabahasa


Penanda wacana, kata kerja transitif, kata kerja tak transitif

Kemahiran Bernilai Tambah - Kemahiran berfikir Mengkelas, merumus,


menjana idea, membuat kesumpulan - kecerdasan pelbagai : interpersonal Kontekstual

2. Kosa kata
Beriadah, menghindarkan, memperkukuh

13

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 5

KELOMPOK OBJEKTIF MINGGU ( 14 ) TEMA :


SUKAN DAN KESIHATAN

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama 3.1 Menyampaikan maklumat tentang


sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata istilah, frasa, struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai 6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 2


i Mengkategorikan isi berdasarkan topik yang dibincangkan ii. Mengemukakan sesuatu maklumat dengan menggunakan laras bahasa yang sesuai

IMPAK

TAJUK CEGAH SEBELUM PARAH (BT M/S 61 64 )

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini muridmurid akan dapat ; 1 Mengkategorikan isi berdasarkan topik yang diberi 2. Mengemukakan maklumat dengan menggunakan laras bahasa yang sesuai 3. Membaca dan mengenal idea utama dan idea sokongan dalam bahan bacaan 4. Menghuraikan isi untuk menghasilkan perenggan ____________________ Pengisian kurikulum
Ilmu : k.tempatan, kesihatan Nilai : bersih fizikal dan mental, hemah tinggi

Aras 2 i. Membaca dan mengenal idea utama dan


idea sokongan yang terdapat dalam teks

Fokus Sampingan
8.5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan bagi sesebuah karangan

Aras 2 i. Menghuraikan isi dengan jelas untuk


menghasilkan perenggan yang koheren

SISTEM BAHASA 1. Tatabahasa


Peribahasa, ayat topik, ayat huraian

Kemahiran Bernilai Tambah - Kemahiran berfikir : Membuat kaitan dan


hubungan, merumus, menjana idea - kecerdasan pelbagai : BCB Kontekstual

2. Kosa kata
Merealisasikan, penyalahgunaan

14

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 5

KELOMPOK OBJEKTIF MINGGU ( 15 ) TEMA :


SUKAN DAN KESIHATAN

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama 3.1 Menyampaikan maklumat tentang


sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata istilah, frasa, struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai 6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks 8.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3


i Menganalisis data berdasarkan sesuatu perkara ii. Membentang hasil analisis secara tepat

IMPAK

TAJUK AWAS! NYAMUK (BT M/S 65 67 )

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini muridmurid akan dapat ; 1. Membentang hasil secara tepat 2. Mengemukakan idea utama dan idea sokongan 3. Menggunakan penanda wacana untuk menghubungkaitkan isi utama dengan isi sampingan 4. Menulis karangan yang lengkap

Aras 3 i Mengemukakan idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam bahan bacaan
Aras 3 i Menulis karangan dengan menggunakan ayat topik dan ayat huraian yang lengkap

Fokus Sampingan 8.5 Mengenal pasti dan menggunakan


penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan bagi sesebuah karangan

Aras 3 i. Menghubungkaitkan isi utama dan isi


sampingan dengan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan pemerengganan yang kohesi

______________________ Pengisian kurikulum


Ilmu : k.tempatan, sivik Nilai : hemah tinggi, bersih fizikal dan mental

SISTEM BAHASA 1. Tatabahasa


Kata hubung, ayat topik, ayat huraian, imbuhan apitan

Kemahiran Bernilai Tambah - Kemahiran berfikir : menganalisis, mengenal


pasti idea utama dan idea sokongan - kecerdasan pelbagai : logik matematik Kontekstual konstruktivisme

2. Kosa kata
Ingkar, terbengkalai, parasit

15

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 5

KELOMPOK MINGGU ( 16 ) TEMA :


KEPENGGUNAAN

OBJEKTIF

HASIL PEMBELAJARAN

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN

IMPAK

TAJUK HARI USAHAWAN MUDA (BT M/S 72 75 )

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini muridmurid akan dapat ; 1. Menggunakan kata istilah yang betul semasa berurusan 2. Menyoal untuk mendapatkan penjelasan tentang sesuatu barangan yang diperlukan 3. Membaca tajuktajuk kecil daripada teks untuk mendapatkan gambaran menyeluruh 4. Membaca ayat pertama untuk mendapatkan idea 5. Menggunakan borang pengurusan grafik bagi mengenal pasti isi untuk membina karangan 6. Menulis karanga berformat

Fokus Utama 1.6 Menyatakan sesuatu kemahuan


semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan 6.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh

Aras 1 i Menggunakan kata istilah yangbetul semasa berurusan ii. Menyoal untuk mendapatkan penjelasan tentang sesuatu barangan yang diperlukan Aras 1 i. Membaca tahuk-tajuk kecil daripada teks untuk mendapatkan gambaran umum ii. Membaca ayat pertama dalam perenggan bagi sesuatu teks untuk mendapatkan idea Aras 1 i. Menggunakan borang pengurusan grafik bagi mengenal pasti yang sesuai untuk membuat kerangka penulisan ii. Menulis karangan yang lengkap bersesuaian dengan format Kemahiran Bernilai Tambah - Kemahiran berfikir : Membuat kaitan dan hubungan, menjana idea, BCB Kontekstual Konstruktivisme

Fokus Sampingan
8.5 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan ayat

SISTEM BAHASA 1. Tatabahasa


Kata tanya, ayat tanya

2. Kosa kata
Diskaun

16

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 5


KELOMPOK OBJEKTIF MINGGU ( 17 ) TEMA :
KEPENGGUNAAN

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama 1.6 Menyatakan sesuatu kemahuan


semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan 6.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 2


i Berunding dengan sopan untuk mendapatkan persetujuan dalam berurusan

IMPAK

TAJUK BERDIKARI TERAS KEMAJUAN (BT M/S 76 78 )

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini muridmurid akan dapat ; 1. Berbincang dengan sopan untuk mendapatkan persetujuan dalam berurusan 2. Membina isi yang lengkap dengan menggunakan ayat topik dan ayat huraian 3. Membaca bahagian pengenalan dalam sesebuah teks ___________________ Pengisian kurikulum
Ilmu : k.tempatan, moral, sivik Nilai : kejujuran, kebebasan, kerjasama

Aras 2

i. Membaca bahagian pengenalan sesebuah teks


Aras 2 i. Membina perenggan isi yang lengkap dengan menggunakan ayat topik dan ayat huraian

Fokus Sampingan
8.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan ayat

SISTEM BAHASA 1. Tatabahasa


Makna perkataan, ayat topik, ayat huraian

Kemahiran Bernilai Tambah - Kemahiran berfikir : menjana idea, merumus, mengkelas -Kecerdasan pelbagai : verbal linguistik Kontekstual

2. Kosa kata
Pembekal, sebatang kara, ihsan

17

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 5

KELOMPOK OBJEKTIF MINGGU ( 18 ) TEMA :


KEPENGGUNAAN

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama 1.6 Menyatakan sesuatu kemahuan


semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan 6.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN

IMPAK

TAJUK PENGGUNA BERMAKLUMAT PERBELANJAAN BERHEMAH (BT M/S 79 81 )

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini muridmurid akan dapat ; 1. Membaca indeks, glosari atau bibliografi untuk mendapatkan maklumat 2. Menggunakan ayat dan intonasi yang sesuai semasa berurusan 3. Menulis karangan yang lengkap

Aras 3
i Memujuk dengan menggunakan ayat dan intonasi yang sesuai untuk mendapatkan keyakinan semasa berurusan

Aras 3

i. Membaca indeks, glosari atau bibliografi


sesuatu teks atau buku untuk mendapatkan maklumat lanjut Aras 3 i. Menulis karangan yang lengkap menepati ciriciri wacana yang baik Kemahiran Bernilai Tambah - Kemahiran berfikir : menjana idea, merumus, mengkelas -Kecerdasan pelbagai : interpersonal, verbal linguistik Kontekstual

Fokus Sampingan 8.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan ayat SISTEM BAHASA 1. Tatabahasa Makna perkataan,imbuhan, sinonim huraian 2. Kosa kata

Pengisian Kurikulum 1. Ilmu: Pendidikan moral, pendidikan seni, Kajian Tempatan 2. Nilai: Kerajinan Hormat, tolong menolong, semangat bermasyarakat

MINGGU 19

PKSR 1 (18 22 MEI 2009)

18

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 5

KELOMPOK OBJEKTIF MINGGU ( 20 ) TEMA :


KESUSASTERAAN

HASIL PEMBELAJARAN
Fokus Utama 2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas 7.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan, pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripasda teks sastera dan bukan sastera Fokus Sampingan 11.3 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan, watak dan perwatakan, nilai dan pengajaran,d an gaya bahasa

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN


Aras 1 i. Memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita

IMPAK

TAJUK KE PUNCAK JAYA (BT M/S 86 89 )

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini muridmurid akan dapat ; 1. Memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan cerita 2. Menyampaikan cerita dengan diksi yang dipilih 3. Mengecam diksi, istilah dan ayat yang memberi kesan dengan menyatakan sebab 4. Mengenal ciri-ciri puisi tradisional dan moden 5. Mengenal pasti watak dan perwatakan yang terdapat dalam teks 6. Memberi pandangan tentang watak dan perwatakan yang terdapat dalam teks

Aras 1 i. Mengecam diksi, istilah dan ayat yang memberikannkesan dengan menyatakan sebab

Aras 1 i. Mengenal ciri-ciri sastera tradisional dan moden ii. Mengenal pasti watak dan perwatakan yang terdapat dalam teks iii. Memberi pandangan tentang watak dan perwatakan yang terdapat dalam teks Kemahiran Bernilai Tambah - Kemahiran berfikir : Membuat kaitan dan perhubungan,mencirikan, membanding beza, menjana idea -Kecerdasan pelbagai : verbal linguistik Kontekstual

SISTEM BAHASA 1. Tatabahasa Kata banyak makna 2. Kosa kata Berjambak, mungkiri, pantang

19

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 5

KELOMPOK OBJEKTIF MINGGU ( 21 ) TEMA :


KESUSASTERAAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid akan dapat ; 1. Bercerita dengan menggunakan pelbagai pola ayat berdasarkan bahan yang telah dibaca 2. Memilih ayat yang memberikan kesan dalam teks prosa dan puisi dengan menyatakan alasan 3. Mentafsir latar yang terdapat dalam karya 4. Menyatakan plot yang terdapat dalam karya

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama


2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas 7.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan, pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripasda teks sastera dan bukan sastera Fokus Sampingan 11.3 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan, watak dan perwatakan, nilai dan pengajaran,d an gaya bahasa SISTEM BAHASA 1. Tatabahasa Kata banyak makna 2. Kosa kata luhur, khianati, kutukan

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN

IMPAK

Aras 2 i Bercerita berdasarkan bahan yang dibaca dengan menggunakan pelbagai pola ayat Aras 2 i. Memilih ayat yang memberikan kesan dalam teks prosa dan puisi dengan menyatakan alasan

TAJUK BERBUAT BAIK DIBALAS BAIK (BT M/S 90 92 )

Aras 2 i. Mentafsir latar yang terdapat dalam karya ii. Menjelaskan plot yang terdapat dalam sesebuah karya

____________________ Pengisian kurikulum


Ilmu : moral, sivik, k.tempatan Nilai :baik hati, kesyukuran, kebebasan, semangat bermasyarakat

Kemahiran Bernilai Tambah - Kemahiran berfikir : membuat kaitan dan perhubungan, mencirikan, membanding beza, menjana idea -Kecerdasan pelbagai : verbal linguistik Kontekstual KMD

20

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 5

KELOMPOK OBJEKTIF MINGGU ( 22 ) TEMA :


KESUSASTERAAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid akan dapat ; 1. Mempesembahkan cerita dengan sebutan, intonasi dan gaya penghayatan yang sesuai 2. Menerangkan watak yang terdapat dalam cereita 3. Mengklasifikasikan jenis-jenis ayat yang memberi kesan dengan mengemukakan alasan. 4. Mengulas tema dan persoalan yang terdapat dalam karya _________________________ Pengisian kurikulum Ilmu : moral, k.tempatan

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama


2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas 7.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan, pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripasda teks sastera dan bukan sastera Fokus Sampingan 11.3 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan, watak dan perwatakan, nilai dan pengajaran,d an gaya bahasa

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN

IMPAK

TAJUK BERUNDUR SEBELUM TERLAJAK (BT M/S 93 96 )

Aras 3 i Mempersembahkan c erita ddengan sebutan, intonasi dan gaya penghayatan yang sesuai ii. Menerangkan watak yang terdapat dalam cerita Aras 3 i. Memilih ayat yang memberikan kesan dalam teks prosa dan puisi dengan menyatakan alasan

Aras 3 i. Mengklasifikasikan pelbagai jenis ayat yang memberikan kesan dengan mengemukakan alasan

21

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 5


Nilai : baik hati, kesyukuran, kerajinan, kebebasan, keberanian

SISTEM BAHASA 1. Tatabahasa Kata banyak makna 2. Kosa kata

Kemahiran Bernilai Tambah - Kemahiran berfikir : membuat kesimpulan, mencirikan, membanding beza, menjana idea -Kecerdasan pelbagai : verbal linguistik Kontekstual

KELOMPOK OBJEKTIF MINGGU ( 23 ) TEMA :


PERTANIAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid akan dapat ; 1. Mengumpul maklumat dari bahan yang dibaca untuk membuat ramalan 2. Mengeja dan menulis perkataan dan frasa yang dibacakan

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama


2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat 6.6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN

IMPAK

Aras 1 i Mengemukakan data yang diperoleh tentang sesuatu perkara Aras 1 i. Mengumpul maklumat daripada bahan yang dibaca untuk membuat ramalan ii. Menentukan kesesuaian maklumat yang terdapat dalam teks untuk membuat ramalan Aras 1 i. Mengeja dan menulis perkataan dan rangkaikata yang dibacakan

TAJUK BUAH SERIBU KHASIAT (BT M/S 100 102 )

Fokus Sampingan 9.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan

22

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 5


3. Mengemukakan data yang diperoleh tentang sesuatu perkara Menentukan kesesuaian maklumat yang terdapat dalam teks untuk membuat ramalan

SISTEM BAHASA 1. Tatabahasa Kata keterangan, tanda baca, ayat aktif dan ayat pasif, ayat majmuk 2. Kosa kata Dikomersialkan, kolestrol,

4.

Kemahiran Bernilai Tambah - Kemahiran berfikir : merumus, menganalisis, Meramal, menjana idea Kontekstual BCB

___________________ Pengisian kurikulum


Ilmu : sains, matematik, k.tempatan Nilai :berdikari, kerajinan

KELOMPOK OBJEKTIF MINGGU ( 24 ) TEMA :


PERTANIAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid akan dapat ; 1. Membentagkan hasil dapatan berdasarkan sesuatu maklumat dengan menggunakan bahasa yang betul 2. Membuat ramalan beerdasarkan idea yang berkaitan

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama


2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat 6.6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN

IMPAK

Aras 2 i Membentangkan hasil rumusan berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang betul Aras 2 i. Membuat ramalan bedasarkan idea yang berkaitan dengan cerita dan isu yang diberi

TAJUK TANAMAN ORGANIK (BT M/S 103 106 )

23

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 5


dengan cerita dan isu yang diberikan Menulis ayat yang diperdengarkan dengan menggunakan tanda baca yang betul

3.

Fokus Sampingan 9.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan

Aras 2 i. Menulis ayat yang diperdengarkan dengan menggunakan tanda baca yang betul

UJIAN BULANAN 3 7 9 JULAI 2009

____________________ Pengisian kurikulum


Ilmu : sains, matematik,k.tempatan Nilai : rajin, berdikari SISTEM BAHASA 1. Tatabahasa Frasa nama, ayat majmuk, tanda baca, ejaan 2. Kosa kata tirus, organik, ulam, kerabu Kemahiran Bernilai Tambah - Kemahiran berfikir : merumus, meramal, -Kecerdasan pelbagai : naturalis Kontekstual

KELOMPOK OBJEKTIF MINGGU HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK

24

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 5

( 25) TEMA :
PERTANIAN

TAJUK HASIL TERNAKAN (BT M/S 107 109 )

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid akan dapat ; 1. Membentangkan penemuan dan dapatan secara jelas dan terperinci 2. Menganalisis maklumat yang terdapat dalam teks untuk mendapat kewajaran ramalan 3. Mengambil imlak teks ddengan ejaan dan tanda baca yang betul berdasarkan teks yang diperdengarkan

Fokus Utama
2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat 6.6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu Fokus Sampingan 9.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan

Aras 3 i Membentangkan penemuan dan dapatan ssecara jelas dan terperinci Aras 3 i. Menganalisis maklumat yang terdapat dalam teks untuk mendapat kewajaran ramalan

Aras i. Mengambil imlak teks dengan ejaan dan tanda baca yang betul berdasarkan teks yang diperdengarkan

____________________ Pengisian kurikulum


Ilmu : sains, matematik, k.tempatan Nilai : berdikari SISTEM BAHASA 1. Tatabahasa tanda baca, ejaan 2. Kosa kata Fenomena, reban, purata Kemahiran Bernilai Tambah - Kemahiran berfikir : merumus, menganalisis -Kecerdasan pelbagai : naturalis BCB

KELOMPOK OBJEKTIF MINGGU HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK

25

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 5

( 26 ) TEMA : KEBUDAYAAN MALAYSIA TAJUK : KEBUDAYAAN NEGARA KEBANGGAAN KITA ( BT MS 114 117 )

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid akan dapat 1. 2. Menjelaskan isi yang tersurat dan tersirat berdasarkan topik yang dibualkan Membuat andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan maklumat yang tersirat Menyatakan andaian yang dibuat secara ringkas Mengenalpasti isi daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk Membina draf karangan

Fokus Utama 1.5 Memberi penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata, ungkapan dan ayat yang sesuai 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat

Aras 1 i. Menjelaskan isi yang tersurat dan tersirat berdasarkan sesuatu topik yang dibualkan Aras 1 i Membuat amdaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan maklumat yang tersirat ii Menyatakan andaian yang dibuat secara ringkas Aras 1 i Mengenal pasti isi daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk ii Membina draf karangan yang lengkap Kemahiran Bernilai Tambah - Kemahiran berfikir : banding beza, meramal Membuat kesimpulan - kecerdasan pelbagai : Muzik Verbal linguistik, interpersonel - Kontekstual,

3. 4. 5.

Fokus Sampingan 10.1 Menghasilkan pelbagai genre ( prosa dan puisi ) termasuk e-mel yang mudah, menarik dan bermakna

Pengisian Kurikulum 1. Ilmu: muzik, moral, sivik, k.tempatan 2. Nilai: Baik hati, semangat bermasyarakat

SISTEM BAHASA 1. Tatabahasa Kata seru, kata hubung, frasa nama 2. Kosa kata Generasi, gelanggang, lungsuran

KELOMPOK OBJEKTIF MINGGU HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK

26

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 5

( 27) TEMA : KEBUDAYAAN MALAYSIA TAJUK : BUDI BAHASA BUDAYA KITA ( BT MS 118 129

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid akan dapat 1. Bercerita berdasarkan bahan yang dibaca dengan menggunakan pelbagai ayat 2. Menghubungkaitkan dan menjelaskan isi tersurat dan tersirat dalam sesuatu bahan 3. Menjelaskan maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan 4. Menjelaskan transformasi maklumat dalam teks kepada pelbagai genre 5. Menulis karangan menggunakan bahasa deskriptif

Fokus Utama 1.5 Memberi penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata, ungkapan dan ayat yang sesuai 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat 2.1 Beercerita dengan menggunakan kata,frasa,ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas Fokus Sampingan 10.1 Menghasilkan pelbagai genre ( prosa dan puisi ) termasuk e-mel yang mudah, menarik dan bermakna

Aras 2 i. Menghubungkait dan menjelaskan isi tersurat dan tersirat dalam sesuatu bahan Aras 2 i Menjelaskan maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik Aras 2 i. Bercerita nerdasarkan bahan yang telah dibaca dengan menggunakan pelbagai pola ayat

Aras 2 i Melakukan transformasi maklumat dalam teks kepada pelbagai genre ii Menulis karangan dengan menggunakan bahasa deskrptif

Pengisian Kurikulum 1. Ilmu: moral, sivik, k.tempatan 2. Nilai: hormatmenghormati, kasih sayang ,semangat bermasyarakat

SISTEM BAHASA 1. Tatabahasa Ayat seru, ayat tunggal 2. Kosa kata Unik, mengalu-alukan

Kemahiran Bernilai Tambah - Kemahiran berfikir : menjana idea, merumus - kecerdasan pelbagai Verbal linguistik, Kontekstual,

KELOMPOK OBJEKTIF MINGGU HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK

27

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 5

( 28) TEMA : KEBUDAYAAN MALAYSIA TAJUK : WARISAN DISEMAI BUDAYA DIKEKAL ( BT MS 121 124 )

UJIAN BULANAN 4 4 6 OGOS 2009

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid akan dapat 1. Membuat perbandingan maklumat tersurat untuk menjelaskan maksud tersirat 2. Membuat kesimpulan maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan 3. Menghasilkan puisi secara terancang, tertib dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah dan menarik Pengisian Kurikulum 1. Ilmu: sivik, moral, k.tempatan 2. Nilai: hormatmenghormati, semangat bermasyarakat, baik hati

Fokus Utama 1.5 Memberi penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata, ungkapan dan ayat yang sesuai 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat

Aras 3 i. Membuat perbandingan maklumat untuk menjelaskan maksud tersirat Aras 3 i Membuat kesimpulan tentang maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik

Fokus Sampingan 10.1 Menghasilkan pelbagai genre ( prosa dan puisi ) termasuk e-mel yang mudah, menarik dan bermakna

Aras 2 i. Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang tertib dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah dan menarik

SISTEM BAHASA 1. Tatabahasa 2. Kosa kata Butik,interaktif, dokumentari, kertuk

Kemahiran Bernilai Tambah - Kemahiran berfikir : menjana idea, merumus, menganalisis, merekacipta - kecerdasan pelbagai Verbal linguistik, muzik, naturalis Kontekstual,

KELOMPOK OBJEKTIF MINGGU HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK

28

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 5

( 29) TEMA : NILAI MURNI TAJUK : BERSATU TERAS KEHARMONIAN ( BT MS 128 130 )

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid akan dapat 1. Membentangkan dapatan tentang sesuatu isu dengan memberikan penjelasan setimpal 2. Mengecam diksi istilah dan ayat yang memberikan kesan dengan menyatakan sebab 3. Merujuki kamus untuk mencari makna perkataan dan frasa yang betul 4. Menyusun maklumat dengan menggunakan lakaran berbentuk grafik Pengisian Kurikulum 1. Ilmu: k.tempatan, moral, sivik 2. Nilai: bersatu padu, bekerjasama, kasih sayang

Fokus Utama 3.2 Menghuraikan maklumat dengan menggunakan alasan yang meyakinkan 7.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan, pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet Fokus Sampingan 9.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hsil daripada bahan yang didengar atau dibaca

Aras 1 i. Membentangkan dapatan tentang sesuatu isu dengan memberikan penjelasan yang setimpal Aras 1 i Mengecam diksi, istilah dan ayat yang memberikan kesan dengan menyatakan sebab Aras 1 i. Menrujuk kamus untuk mencari makna perkataan, sebutan yang betul, ejaan dan penggunaan perkataan yang tepat Aras 1 i. Menyusun maklumat menggunakan lakaran berbentuk grafik

SISTEM BAHASA 1. Tatabahasa Kata ganda, kata singkatan , peribahasa imbuhan 2. Kosa kata Pembetung, wakaf, kudapan, merarau

Kemahiran Bernilai Tambah - Kemahiran berfikir : menjana idea, beza, merumus - BCB Kontekstual,

KELOMPOK OBJEKTIF MINGGU HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK

29

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 5

( 30) TEMA : NILAI MURNI TAJUK : AKU TETAP BERSAMAMU ( BT MS 131 133 )

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid akan dapat 1. Memilih perkataan frasa dan ayat yang memberi kesan dalam teks puisi dengan menyatakan alasan 2. Mengembangkan idea berdasarkan pemerhatian dengan bukti yang sahih 3. Menyusun atur maklumat mengikut keutamaan

Fokus Utama 3.2 Menghuraikan maklumat dengan menggunakan alasan yang meyakinkan 7.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan, pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera

Aras 2 ii. Mengembangkan idea berdasarkan dengan menyatakan bukti yang sahih Aras 2 i. Memilih ayat yang memberikan kesan dalam teks prosa dan puisi dengan menyatakan alasan

Fokus Sampingan 9.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hsil daripada bahan yang didengar atau dibaca SISTEM BAHASA 1. Tatabahasa Sinonim, ayat penyata, ayat perintah, Peribahasa, imbuhan apitan 2. Kosa kata Dicerca, bergandingan, kelulusan

Aras 2 i. Menyusun atur maklumat mengikut keutamaan

Pengisian Kurikulum 1. Ilmu: kem.hidup, sivik, moral 2. Nilai: kebebasan, kerajinan, kasih sayang

Kemahiran Bernilai Tambah - Kemahiran berfikir : menjana idea, membanding beza, merumus - Kecerdasan Pelbagai : pendidikan muzik, verbal linguistik

KELOMPOK OBJEKTIF MINGGU HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK

30

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 5

( 31) TEMA : NILAI MURNI TAJUK : BUDI DIKENANG BAKTI DISANJUNG ( BT MS 134 137 )

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid akan dapat 1. Menerangkan sebab dan akibat tentang sesuatu isu dengam negemukakan bukti yang konkrit 2. Mengklasifikasikan pelbagai jenis ayat yang memberikan kesan dan mengemukakan alasan 3. Menterjemah maklumat yang terdapat dalam teks prosa ke dalam bentuk grafik

Fokus Utama 3.2 Menghuraikan maklumat dengan menggunakan alasan yang meyakinkan 7.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan, pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera

Aras 3 i. Menerangkan sebab dan akibat tentang sesuatu isu dengam negemukakan bukti yang konkrit Aras 3 i. Mengklasifikasikan pelbagai jenis ayat yang memberikan kesan dan mengemukakan alasan

Fokus Sampingan 9.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca SISTEM BAHASA 1. Tatabahasa Peribahasa 2. Kosa kata Tersentuh, realiti, dicerca

Aras 3 i. Menterjemah maklumat yang terdapat dalam teks prosa ke dalam bentuk grafik

Pengisian Kurikulum 1. Ilmu: k.tempatan, sivik, rmoral 2. Nilai: kebebasan, Semangat juang yang tinggi, pengorbanan

Kemahiran Bernilai Tambah - Kemahiran berfikir : membuat urutan, membuat kesimpulan, merumus - Kecerdasan Pelbagai : interpersonal BCB Kontekstual

KELOMPOK OBJEKTIF MINGGU HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK

31

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 5

( 32) TEMA : PATRIOTISME TAJUK : SETIA KEPADA NEGARA ( BT MS 142 144 )

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid akan dapat 1. Mengemukakan hujah yang bernas tentang sesuatu topik dengan intonasi dan sebutan yang betul 2. Membuat catatan daripada maklumat yang diperolehi 3. Memilih bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai untuk dibaca 4. Mengenal pasti penggunaan kata, frasa dan ayat dalam sesuatu genre Pengisian Kurikulum 1. Ilmu: k.tempatan, sivik 2. Nilai: kebebasan, Semangat kental, kesyukuran

Fokus Utama 3.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang 9.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan y ang didengar atau dibaca 6.2 Membaca dan mengenal pasti pelbagai genre penulisan Fokus Sampingan 7.3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang berkualti untuk meningkatkan dan memperkukuh minat membaca SISTEM BAHASA 1. Tatabahasa imbuhan, kata adjektif, sinonim, 2. Kosa kata Memecahbelahkan, memaparkan, terpedaya

Aras 1 i. Mengemukakan hujah yang bernas tentang sesuatu topik dengan intonasi dan sebutan yang betul Aras 1 i. Membuat catatan daripada maklumat yang diperolehi Aras 1 i. Mengenal pasti penggunaan kata, frasa dan ayat dalam sesuatu genre Aras 1 i. Memilih bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai untuk dibaca

Kemahiran Bernilai Tambah - Kemahiran berfikir : menjana idea, merumus - Kecerdasan Pelbagai : verbal linguistik BCB

KELOMPOK OBJEKTIF MINGGU HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK

32

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 5

( 33) TEMA : PATRIOTISME TAJUK : ULANG TAHUN KEMERDEKAAN ( BT MS 145 148 )

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid akan dapat 1. Menyampakan pidato dengan menggunakan diksi, ayat, sebutan, intonasi dan gaya yang sesuai 2. Mengumpulkan maklumat tentang isi kandungan bahan yang dibaca 3. Mengklasifikasikan dan merekodkan maklumat daripada pelbagai sumber

Fokus Utama 3.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang 9.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan y ang didengar atau dibaca

Aras 2 i. Menyampaikan pengucapan umum tentang sesuatu tajuk dengan menggunakan diksi, ayat, sebutan, intonasi dan gaya yang sesuai Aras 2 i. Mengklasifikasikan dan merekodkan maklumat daripada pelbagai sumber .

Fokus Sampingan 7.3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang berkualti untuk meningkatkan dan memperkukuh minat membaca SISTEM BAHASA 1. Tatabahasa Kata adjektif 2. Kosa kata Menekup, terpempan, mengimbau, derapan

Aras 2 i. Mengumpulkan maklumat tentang isi kandungan bahan yang dibaca

Pengisian Kurikulum 1. Ilmu: k.tempatan, moral, kesusasteraan 2. Nilai : pengorbanan, Semangat kebangsaan, Keberanian

Kemahiran Bernilai Tambah - Kemahiran berfikir : menjana idea, merumus - Kecerdasan Pelbagai : verbal linguistik BCB

KELOMPOK OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK

33

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 5


MINGGU
( 34) TEMA : PATRIOTISME TAJUK : NEGARAKU TERCINTA ( BT MS 149 151 ) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid akan dapat 1. Melahirkan perasaan dengan menggunakan bagasa yang puitis berdasarkan sesuatu tema 2. Menghuraikan isi kandungan bahan yang dibaca dengan jekas dan terperinci 3. Membuat ringkasan teks yang dibaca Fokus Utama 3.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang 9.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan y ang didengar atau dibaca

Aras 3 i. Melahirkan perasaan dengan menggunakan bagasa yang puitis berdasarkan sesuatu tema Aras 3 i. Membuat ringkasan teks yang dibaca

Fokus Sampingan 7.3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang berkualti untuk meningkatkan dan memperkukuh minat membaca SISTEM BAHASA 1. Tatabahasa Sinonim, ejaan, tanda baca 2. Kosa kata Kaharmonian,membelenggu, menyoroti,

Aras 3 i. Menceritakan isi kandungan bahan yang dibaca dengan jekas dan terperinci

Pengisian Kurikulum 1. Ilmu: k.tempatan, moral, kesusasteraan 2. Nilai: cinta akan negara, perjuangan

Kemahiran Bernilai Tambah - Kemahiran berfikir : merumus, merekacipta - Kecerdasan Pelbagai : verbal linguistik BCB

KELOMPOK OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK

34

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 5


MINGGU
( 35) TEMA : SAINS TEKNOLOGI DAN REKA CIPTA TAJUK : AKU DAN AUSRONAUT ( BT MS 156 158 ) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid akan dapat 1. Mengamati idea dalam perbincangan untuk memberikan pendapat 2. Membaca dan mencari fakta yang relevan 3. Menerangkan idea yang dikemukakan dengan jelas 4. Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan ejaan, perkataan dan tanda baca dalam teks Pengisian Kurikulum 1. Ilmu: sains, kem.hidup 2. Nilai: berdikari, kebebasan, keberanian Fokus Utama 4.1 Mengemukakan iddea, pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun

Aras 1 i. Mengamati idea dalam perbincangan untuk memberikan pendapat ii. Menerangkan idea yang dikemukakan dengan jelas Aras 1 i. Membaca dan mencari fakta yang relevan

6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus

Fokus Sampingan 10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan

Aras 1 i. Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan ejaan, perkataan dan tanda baca dalam teks

SISTEM BAHASA 1. Tatabahasa Kata kerja, frasa kerja, kata terbitan, kata dasar 2. Kosa kata Astronaut, cakerawala

Kemahiran Bernilai Tambah - Kemahiran berfikir : menjana idea, mengumpul dan mengelas, membanding beza, membuat kesimpulan - Kecerdasan Pelbagai : verbal linguistik BCB

KELOMPOK OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK

35

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 5


MINGGU
( 36) TEMA : SAINS TEKNOLOGI DAN REKA CIPTA TAJUK : MAJU SAINS DAN MAJU NEGARA ( BT MS 159 162 ) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid akan dapat 1. Menyumbangkan idea yang bernas dalam sesuatu perbincangan 2. Membanding dan membezakan idea pihak lain dengan idea sendiri 3. Mengimbas fakta yang relevan daripada pelbagai bahan untuk mengukuhkan maklumat 4. Mengenal pasti dan membetulkan kosa kat, kesilapan struktur ayat dan kesilapan penggunaan imbuhan Pengisian Kurikulum 1. Ilmu: sains, kem.hidup 2. Nilai: berdikari, kerajinan Fokus Utama 4.1 Mengemukakan iddea, pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun

Aras 2 i. Menyumbangkan idea yang bernas dalam sesuatu perbincangan ii. Membanding dan membezakan idea pihak lain dengan idea sendiri Aras 2 i. Mengimbas fakta yang relevan daripada pelbagai bahan untuk mengukuhkan maklumat

6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus

Fokus Sampingan 10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan

Aras 2 i. Mengenal pasti dan membetulkan kosa kat, kesilapan struktur ayat dan kesilapan penggunaan imbuhan

SISTEM BAHASA 1. Tatabahasa 2. Kosa kata Komunikasi,agen, rutin, elemen,revolusi

Kemahiran Bernilai Tambah - Kemahiran berfikir : menjana idea, mengumpul dan mengelas, membanding beza, membuat kesimpulan - Kecerdasan Pelbagai : verbal linguistik BCB

KELOMPOK OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK

36

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 5


MINGGU
( 37) TEMA : SAINS TEKNOLOGI DAN REKA CIPTA TAJUK : KRETIF DAN INOVATIF ( BT MS 163 165 ) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid akan dapat 1. Membentangkan penemuan dan dapatan secara jelas dan terperinci 2. Menganalisis idea yang dikemukakan untuk memberikan respon 3. Mendengar dan menerima pendapat orang lain dengan rasional 4. Mengumpul maklumat secara imbasan untuk membuat keputusan 5. Membuat pembetulan kesesuaian isi ddengan tajuk Pengisian Kurikulum 1. Ilmu: sains,kem.hidup 2. Nilai: kebebasan, keberanian, rasional Fokus Utama 4.1 Mengemukakan iddea, pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun

Aras 3 i. Menganalisis idea yang dikemukakan untuk memberikan respon ii. Mendengar dan menerima pendapat orang lain dengan rasional Aras 3 i. Mengumpul maklumat secara imbasan untuk membuat keputusan Aras 3 i. Membentangkan penemuan dan dapatan secara jelas dan terperinci

6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat

Fokus Sampingan 10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan

Aras 3 i. Membuat pembetulan kesesuaian isi ddengan tajuk

SISTEM BAHASA 1. Tatabahasa Frasa kerja, kata terbitan, ejaan dan tanda baca 2. Kosa kata Kreatif, mesra ala, unik, solar, bahan terpakai

Kemahiran Bernilai Tambah - Kemahiran berfikir : menjana idea, mereka cipta, membuat kesimpulan - Kecerdasan Pelbagai : verbal linguistik

KELOMPOK

37

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 5


OBJEKTIF MINGGU
( 38) TEMA : KEGIGIHAN TAJUK : JASAMU DIHARGAI ( BT MS 170 173 ) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid akan dapat 1. Merujuk kamus untuk mencari makna, sebutan yang betul, ejaan dan penggunaan perkataan yang tepat 2. Mengenal pasti perkara yang menarik yang terdapat dalam sesebuah karya 3. Mengemukakan idea dengan jelas tentang sesebuah karya 4. Mengecam dan menyusun idea utama daripada petikan yang dibaca 5. Mengelaskan kekuatan dan kelemahan sesuatu maklumat yang diterima 6. Menyusun idea tentang sesuatu isu untuk membuat komen Fokus Utama 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet 10.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca 11.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya Fokus Sampingan 4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain Aras 1 i. Merujuk kamus untuk mencari makna, sebutan yang betul, ejaan dan penggunaan perkataan yang tepat Aras 1 i. Mengecam dan menyusun idea utama daripada petikan yang dibaca Aras 1 i. Mengenal pasti perkara yang menarik yang terdapat dalam sesebuah karya ii. Mengemukakan idea dengan jelas tentang sesebuah karya Aras 2 i. Mengelaskan kekuatan dan kelemahan sesuatu maklumat yang diterima ii. Menyusun idea tentang sesuatu isu untuk membuat komen

HASIL PEMBELAJARAN

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN

IMPAK

MINGGU 39

PKSR 2 (2009)

38