Anda di halaman 1dari 44

.. adhyAtmarAmAyaNe ayodhyAkANDam ..

a@yA(mrAmAyZ
 ayo@yAAXm^
ayo@yA AX,
prTm, sg ,
edA smAsFn\ rAm\ -vAt,prAEr

svA BrZs\pnn\ r(nEshAsn
 E-Ttm^ 1
nFlo(pldl[yAm\ O-tBAm?tDrm^
sFtyA rTdX
 n cAmr
 ZAT vFEtm^ 2
Evnodyt\ tAMblcv ZAEdEBrAdrAt^
nArdo_vtrd^dmMbrAdy/ rAGv, 3
d-PEVskA, rQcd ivAml,
atE tmpAyAto nArdo Ed&yd n, 4
t\ d^vA shso(TAy rAm, prF(yA tAEl,
nnAm ErsA BmO sFtyA sh BE?tmAn^ 5
uvAc nArd\ rAm, prF(yA prmyA yt,
ssAErZA\ mEn
 dl B\ tv d nm^
a-mA\ EvqyAs?tc
 tsA\ EntrA\ mn
 6
avA=t\ m
 pv mtpymhody
{,
ssAErZAEp Eh mn
 l<yt
 s(smAgm, 7
at-(vdd nAd
 v tATo _E-m mnFvr
E\ Ay \ t
 myA Ay \ b
}Eh t(rvAEZ Bo, 8
aT t\ nArdo_=yAh rAGv\ B?tv(slm^
E\ mohyEs mA\ rAm vA?y
{ lo AnsAErEB, 9
ssAy hEmEt pro?t\ s(ym
 tttvyA EvBo
gtAmAEdBtA yA sA mAyA gEhZF tv 10
(v(sEnnqA >Ayt
 t-yA\ b
}hmAdy, prA,
(vdAyA sdA BAEt mAyA yA E/gZAE(mA 11
st
 _sr\ ?l ZloEhtA, sv dA prA,
lo/ymhAg

h gh-T-(vmdAht, 12
(v\ Ev ZA nF l#mF, Ev-(v\ AnF EvA
b
}hmA (v\ AnF vAZF sy -(v\ AnF prBA 13
BvAn^ Ak, sFtA t roEhZF Bl"ZA
-(vm
 v pOlomF sFtA -vAhAnlo BvAn^ 14
ym-(v\ Al!pc sFtA syEmnF prBo
1

En
Et-(v\ gnnAT tAmsF AnF BA 15
rAm (vm
 v vzZo BAg vF AnF BA
vAy-(v\ rAm sFtA t sdAgEtErtFErtA 16

br-(v\ rAm sFtA sv s\p(prFEt tA
zdAZF AnF pro?tA zd-(v\ lonAt^ 17
lo
 -/FvAc\ yAvtt(sv \ AnF BA
pnnAmvAc\ yAvtt(sv \ (v\ Eh rAGv 18
t-mASlo/y
 
dv yvA<yA\ nAE-t Ecn 19
(vdABAsoEdtAjAnm&yAtEmtFy t

t-mAmhA-tt, s/\ Elg\ svA (m\ tt, 20
ahkArc bEdc pcprAZ
 EdyAEZ c
ElgEm(yQyt
 prAj
{ mm(ysAEdmt^ 21
s ev Fvsjc lo
 BAEt gmy,
avAQyAnAdyEvdy
{v ArZopAEDzQyt
 22
-Tl\ s#m\ ArZAHympAEDE/ty\ Ect
,
et
{ Ev Eo Fv, -yAEdvy?t, prm
 vr, 23
Ag
}(-v=nsq=(yAHyA ssEtyA prvt t

t-yA Evl"Z, sA"F EcmA/-(v\ rGttm 24
(vtt ev g>At\ (vEy sv \ prEtEtm^
(vy
 v lFyt
 (-n\ t-mAttv\ sv ArZm^ 25
r>AvEhEmvA(mAn\ Fv\ jA(vA By\ Bv
 t^
prA(mAhEmEt jA(vA Byd,
{Ev mQyt
 26
EcmA/>yoEtqA svA , sv d

hq bdy,
(vyA y-mA(prA[yt
 sv -yA(mA tto BvAn^ 27
ajAnAnn^y-yt
 sv \ (vEy r>O Bgvt^ 28
(v(pAdBE?ty?tAnA\ EvjAn\ BvEt mAt^
t-mAttvdE?ty?tA y
 mE?tBA-t ev Eh 29
ah\ (vd?tB?tAnA\ td?tAnA\ c Ekr,
ato mAmnghF v mohy-v n mA\ prBo 30
(vnnAEBmlo(pnno b
}hmA m
 n, prBo
at-tvAh\ pO/o_E-m B?t\ mA\ pAEh rAGv 31
i(y?(vA bho n(vA -vAndApEr=lt,
uvAc vcn\ rAm b
}hmZA noEdto_-Myhm^ 32
rAvZ-y vDATA y Ato_Es rGsttm
idAnF\ rA>yr"AT \ EptA (vAmEBq
 #yEt 33
yEd rA>yAEBss?to rAvZ\ n hEn yEs
2

prEtjA t
 tA rAm BBArhrZAy {
v 34
t(s(y\ z rA
d s(ysD-(vm
 v Eh
(v
{ tdgEdt\ rAmo nArd\ prAh sE-mtm^ 35
Z nArd m
 EEcEdvdyt
 _EvEdt\ ?vEct^
prEtjAt\ c y(pv \ Er y
 tnn sy, 36
Et AlAnroD
 n ttt(prArNDs"yAt^
hEr y
 sv BBAr\ m
 ZAsrmXlm^ 37
rAvZ-y EvnAAT \ vo gtA dXAnnm^
ctd smA-t/ hyEq(vA mEnv
 qD^ 38
sFtAEmq
 Z t\ d\ sl\ nAyAMyhm^
ev\ rAm
 prEtjAt
 nArd, prmmod h 39
prdE"Z/y\ (vA dXv(prEZp(y tm^
anjAtc rAm
 Z yyO 
dvgEt\ mEn, 40
svAd\ pWEt ZoEt s-mr
 dvA
yo En(y\ mEnvrrAmyo, sB?(yA
s\prA=no(ymrsdl B\ Evmo"\
{
vSy\ EvrEtpr,sr\ m
 Z 41
iEt Fmd@yA(mrAmyZ
 umAmh
 vrsvAd

ayo@yAAX
 prTm, sg , 1
a@yA(m rAmAyZm^
ayo@yA AX,
EdvtFy, sg ,
aT rAA drT, dAEcdhEs E-Tt,
vEs\ -vlAcAy mAhy
 dmBAqt 1
Bgvn^ rAmmElA, prsEt mhm h,
pOrAc EngmA vdA mE/Zc Ev
qt, 2
tt, sv gZop
 t\ rAm\ rAFvlocnm^
>y
 \ rA>y
 _EBq
 #yAEm vdo_h\ mEnpgv 3
Brto mAtl\ d\ gt, /]nsyt,
aEBq
 #y
 v evA BvA-tQcAnmodtAm^ 4
sMBArA, sEMB
}ytA\ c gQC m/y rAGvm^
uQC
~ FytA\ ptAAc nAnAvZA , smtt, 5
torZAEn EvEc/AEZ -vZ m?tAmyAEn {
v
aAhy mE/Z\ rAA sm/\ mE/sttmm^ 6
aAjApyEt ydyttvA\ mEn-ttt(smAny
yOvrA>y
 _EBq
 #yAEm voBt
 rGndnm^ 7
3

tT
 Et hqA (s mEn\ E\ romF(yBAqt
tmvAc mhAt
 A vEso jAEnnA\ vr, 8
v, prBAt
 m@y"
 yA, -vZ BEqtA,
Ett qoX gA, -vZ r(nAEd BEqtA, 9
ctd t, smAyAt e
rAvtlodv,
nAnAtFTo d
{ , pZA , -vZ MBA, shsr, 10
-TA=ytA\ nvv
{ yAG
}cmA EZ /FEZ cAny
v
tQC/\ r(ndX\ m?tAmEZEvrAEtm^ 11
Ed&ymASyAEn v-/AEZ Ed&yAyABrZAEn c
mny, s(tA-t/ Ett pAZy, 12
nt ?yo vArmHyAc gAyA 
vZA-tTA
nAnAvAEd/lA vAdyt npAgZ
 13
h-(yvrTpAdAtA bEhE-tt sAyDA,
ngr
 yAEn EtEt 
dvtAytnAEn c 14
t
 q prvt tA\ pA nAnAbElEBrAvtA
rAAn, FG
}mAyAt nAnopAynpAZy, 15
i(yAEd[y mEn, FmAn^ sm/\ npmE/Zm^
-vy\ gAm Bvn\ rAGv-yAEtoBnm^ 16
rTmAzhy BgvAn^ vEso mEnsttm,
/FEZ "AyEtMy rTAE("EtmvAtrt^ 17
at, prEv[y Bvn\ -vAcAy (vAdvAErt,
gzmAgtmAjAy rAm-tZ , tAEl, 18
pr(ydgMy nm-(y dXvdE?tsyt,
-vZ pA/
 Z pAnFymAEnnAyA AnF 19
r(nAsn
 smAv
 [y pAdO pr"ASy BE?tt,
tdp, ErsA D(vA sFtAyA sh rAGv, 20
Dyo_-mF(yb
}vFdAm-tv pAdAMbDArZAt^
FrAm
Z
{ vm?t-t prhsn^ mEnrb
}vFt^ 21
(v(pAdsEll\ D(vA Dyo_BEdgErApEt,
b
}hmAEp mE(ptA t
 Eh pAdtFT htAB, 22
idAnF\ BAqs
 yttv\ loAnAmpd
 t^
AnAEm (vA\ prA(mAn\ l#MyA sAtmFvrm^ 23

dvAyA T Esd^yT \ B?tAnA\ BE?tEsdy

rAvZ-y vDATA y At\ AnAEm rAGv 24
tTAEp 
dvAyA T \ ghy\ nod^GAVyAMyhm^
tTA (v\ mAyyA sv \ roEq rGndn 25
4

tT
{ vAnEvDA-y
 _h\ E y-(v\ gzr=yhm^
gzg !ZA\ (v\ 
dv EptZA\ (v\ EptAmh, 26
atyA mF gdyA/AvAh-(vmgocr,
dsttvmy\ 
dh\ D(vA -vADFnsMBvm^ 27
mn y iv lo
 _E-mn^ BAEs (v\ yogmAyyA
pOroEh(ymh\ An
 Evghy \ d yFvnm^ 28
i#vAZA\ l
 rAm, prmA(mA En yt

iEt jAt\ myA pv \ b
}hmZA ETt\ prA 29
tto_hmAyA rAm tv sMbDAR^"yA
aAq \ gEh tmEp tvAcAy (vEsdy
 30
tto mnorTo m
 _dy PElto rGndn
(vdDFnA mhAmAyA sv lo
{ moEhnF 31
mA\ yTA mohy
 nn
{v tTA z rGdvh
gzEn EtAm-(v\ yEd 
dhy
td
v m
 32
prsgA(sv m=y?t\ n vAQy\ /EcmyA
rAjA drT
 nAh\ Eqto_E-m
pr
rGdvh 33
 vo_EBq
 #yEt rAGv
(vAmAm/Eyt\ rA>y
ady (v\ sFtyA sAD mpvAs\ yTAEvED 34
(vA EcB  EmAyF Bv rAm Et
 Edy,
gQCAEm rAsAEnn@y\ (v\ t prAtg Em yEs 35
i(y?(vA rTmAzhy yyO rAgzd tm^
rAmo_Ep l#mZ\ d^vA prhsEnndmb
}vFt^ 36
sOEm/
 yOvrA>y
 m
 vo_EBq
 o BEv yEt
EnEmttmA/m
 vAh\ tA Bo?tA (vm
 v Eh 37
mm (v\ Eh bEh,prAZo nA/ AyA EvcArZA
tto vEs
 n yTA BAEqt\ tttTArot^ 38
vEso_Ep np\ g(vA t\ sv \ yv
 dyt^
vEs-y pro rAjA hy?t\ rAmAEBq
 cnm^ 39
ydA td
{ v ngr
 (vA Ec(pmAn^ gO
OsSyAy
{ rAmmA/
 sEm/Ay
{ tT
{ v c 40
(vA t
 hq sMpZ
 ddthA rmttmm^
t-m
{ tt, prFtmnA, OsSyA p/v(slA 41
l#mF\ py crdd
vF\ rAm-yAT prEsdy

s(yvAdF drT, ro(y
 v prEttm^ 42
{

yFvg, Et Am, E\ Er yEt
iEt &yAlEcttA sA dgA \ 
dvFmpyt^ 43
5

etE-mnntr
 
dvA 
dvF\ vAZFmcodyn^
gQC 
dEv Bvo lomyo@yAyA\ pry(nt, 44
rAmAEBq
 Ev]nAT \ yt-v b
}hmvA?yt,
mTrA\ prEv-vAdO {

yF\ c tt, prm^ 45
tto Ev]n
 sm(pnn
 pnr
 Eh Edv\ B

tT
 (y?(vA tTA c
 prEvv
 AT mTrAm^ 46
sAEp NA E/vA t prAsAdAg
}mTAzht^
ngr\ pErto d^vA sv t, smltm^ 47
nAnAtorZsMbAD\ ptAAEBrltm^
dAno(svsmAy?tA OsSyA cAEthEq tA 48
DA/F\ pprQC mAt, E\ ngr\ smltm^
dAno(svsmAy?tA OsSyA cAEthEq tA 49
ddAEt EvprmHy
 <yo v-/AEZ EvEvDAEn c
tAmvAc tdA DA/F rAmcdAEBq
 cnm^ 50
vo BEv yEt t
 nAdy sv to_lt\ prm^

yF\ vA?ymb
}vFt^ 51
tQC
~ (vA (vErt\ g(vA {
py k-TA\ EvAlA"Fm
 At
 py vE-TtAm^
E\
q
 dB g
 m
Y mhdympE-Ttm^ 52
n AnFq
 _EtsOdy mAEnnF mttgAEmnF 53
rAm-yAng
}hAdAj, vo_EBq
 o BEv yEt
tQC

yF EpryvAEdnF 54
~ (vA shso(TAy {
t-y
{ Ed&y\ ddO -vZ npr\ r(nBEqtm^
hq -TAn
 EEmEt m
 Lyt
 BymAgtm^ 55
BrtAdEDo rAm, Eprym
 Epryvd,
OsSyA\ mA\ sm\ p[yn^ sdA qt
 Eh mAm^ 56
rAmAdy\ EmApnn\ tv m
Y vd-v m

tQC
{ ErZF 57
~ (vA EvqsAdAT NA_ArZv
Z mdvcn\ 
dEv yTAT \ t
 mhdym^
(vA\ toqyn^ sdA rAA EpryvA?yAEn BAqt
 58
Amo_tLyvAdF c (vA\ vAcA pErtoqyn^
Ay \ roEt t-yA {
v rAmmAt, sp lm^ 59
mn-y
 tEnnDAy
{ v qyAmAs
pr
t
 stm^
Brt\ mAtll
 qyAmAs
pr
sAnm^ 60
sEm/AyA, smFcFn\ BEv yEt n sy,
l#mZo rAmmv
 Et rA>y\ so_nBEv yEt 61
Brto rAGv-yAg
} Ekro vA BEv yEt
6

EvvA-yt
 vA ngrA(prAZ
{ vA hAyt
 _EcrAt^ 62
(v\ t dAsFv OsSyA\ En(y\ pErcEr yEs
tto_Ep mrZ\
yo y(sp(yA, prABv, 63
at, FG
}\ yt-vAdy Brt-yAEBq
 cn

rAm-y vnvAsAT \ vqA EZ nv pc c 64
tto !Yo_By
 p/-tv rAEj BEv yEt
upAy\ t
 prv#yAEm pv m
 v sEnEctm^ 65
prA 
dvAs
r y
d rAA drT, -vym^
id
Z

yAEcto DvF shAyAT \ mhArT, 66


gAm s
 nyA sAD \ (vyA sh BAnn

yd\ prv t-t-y rA"s
{ , sh DEvn, 67
tdA"Flo yptEQCnn-t-y n 
vd s,
(v\ t h-t\ smAv
 [y FlrD
_EtD
}
{ y t, 68
E-Ttv(yEstApAEg pEtprAZprF=syA
tto h(vAsrAn^ svA n^ dd (vAmErdm, 69
aAcy \ prm\ l
B
 (vAmAElg^y mdAEvt,

vZF v ytt
 mnEs vAECt\ vrdo_-Myhm^ 70
vrdvy\ vZF v (vm
 v\ rAAvd(-vym^
(vyo?to vrdo rAn^ yEd dtt\ vrdvym^ 71
(vy
 v Ett Ecr\ yAsBt\ mmAnG
ydA m
 _vsro ByAttdA 
dEh vrdvym^ 72
tT
 (y?(vA -vy\ rAA mEdr\ v
} sv
}t

(vtt, t\ myA pv EmdAnF\ -mEtmAgtm^ 73
at, FG
}\ prEv[yAdy oDAgAr\ zqAEvtA
EvmQy svA BrZ\ sv to EvEnFy c 74
BmAv
 v yAnA (v\ t ZFmAEt BAEmEn
yAv(s(y\ prEtjAy rAABF\ roEt t
 75
(vA E/vyo?t\ tttdA 
ynEdnF
tLym
 vAEl\ m
n
 d,sgAEhtEvB
}mA 76
tAmAh {

yF dA t-t
 bEdrFdF
ev\ (vA\ bEdsMpnnA\ n An
 vsdEr 77
Brto yEd rAA m
 BEv yEt st, Epry,
g
}AmAn^ t\ prdA-yAEm mm (v\ prAZvSlBA 78
i(y?(vA opBvn\ prEv[y shsA zqA
EvmQy svA BrZ\ pErFy smtt, 79
BmO yAnA mElnA mElnAMbrDAErZF
7

provAc Z m
 N
 yAvdAmo vn\ v
}
t^ 80
prAZA-(y#y
 _T vA v
 Ey y
 tAvd
 v Eh
Ency\ z SyAEZ SyAZ\ t
 BEv yEt 81
i(y?(vA pryyO NA gh\ sA_Ep tTArot^ 82
DFro_(ytdyAEvto_Ep sgZAcArAEvto vATvA
nFEtjo EvEDvAdd
 Epro EvdyAEvv
 o_TvA
dAnAmEtpApBAEvtEDyA\ sg\ sdA c
 d
ttdbd^yA
pErBAEvto v
}Et tt^ sAMy\ m
 Z -PVm^ 83
at, sg, pEr(yA>yo dAnA\ sv d
{ v Eh
d,sgF Qyvt
 -vATA dyT
 y\ rAyA 84
iEt Fmd@yA(mrAmyZ
 umAmh
 vrsvAd

ayo@yAAX
 EdvtFy, sg , 2
a@yA(m rAmAyZm^
ayo@yA AX,
ttFy, sg ,
tto drTo rAA rAmA<ydyArZAt^
aAEd[y mE/prtF, sAndo ghmAEvt^ 1
t/Ad^vA EpryA\ rAA Em
 tEdEt Evhvl,
yA prA mEdr\ t-yA, prEv
 mEy oBnA 2
hstF mAmpAyAEt sA E\ n
{ vAdy d[yt

i(yA(my
 v sEc(y mnsAEtEvdytA 3
pprQC dAsFEnr\ to v, -vAEmnF BA
nAyAEt mA\ yTApv \ mE(pryA Epryd nA 4
tA Uc, oDBvn\ prEvA n
{ v Evdmh

ArZ\ t/ 
dv (v\ gQC Enc
tmh Es 5
i(y?to Bys/-to rAA t-yA, smFpg,
upEv[y n
{
d h\ -pv
{ pAEZnAb
}vFt^ 6
E\
q
 vsDAp
py kAdFn^ EvhAy c
mA\ (v\
dys
 BFz yto mA\ nAvBAqs
 7
alkAr\ pEr(y>y BmO mElnvAssA
EmT \ b
}Eh sl\ EvDA-y
 tv vAECtm^ 8
o vA tvAEht\ tA nArF vA pzqo_Ep vA
s m
 dyc v@yc BEv yEt n sy, 9
b
}Eh 
dEv yTA prFEt-tdv[y\ mmAg
}t,
tEddAnF\ sADEy y
 sdl BmEp "ZAt^ 10
AnAEs (v\ mm -vAt\ Epry\ mA\ -vv
 E-Ttm^
8

tTAEp mA\
dys
 vTA tv pErm, 11
b
}Eh E\ DEnn\ yA \ dErd\ t
 Eprykrm^
DEnn\ "ZmA/
 Z EnD n\ c tvAEhtm^ 12
b
}Eh E\ vA vED yAEm vDAho vA Evmo#ys

Em/ bhno?t
 n prAZAn^ dA-yAEm t
 Epry
 13
mm prAZAE(prytro rAmo rAFvlocn,
t-yopEr p
 b
}Eh (vEdt\ t(roMyhm^ 14
iEt b
}vAZ\ rAAn\ pt\ rAGvopEr
n
{ Ev m>y n
/
 sA rAAn\ pr(yBAqt 15
yEd s(yprEtjo_Es pT\ zq
 yEd
yAQA\ m
 sPlA\ t \ FG
}m
 v (vmh Es 16
pv \ 
dvAs
r y
d myA (v\ pErrE"t,
tdA vrdvy\ dtt\ (vyA m
 tc
 tsA 17
td^dvy\ yAsBt\ m
 -TAEpt\ (vEy sv
}t
t/
{
n vr
 ZA Brt\ m
 Epry\ stm^ 18
eEB, s\Bts\BAr
{ yO vrA>y
 _EBq
 cy
apr
 Z vr
 ZA rAmo gQCt dXAn^ 19
mEnv
 qDr, FmAn^ VAvSlBqZ,
ctd smA-t/ dmlPlAn, 20
pnrAyAt t-yAt
 vn
 vA Ett -vym^
prBAt
 gQCt vn\ rAmo rAFvlocn, 21
yEd EEcEdvlMb
 t prAZA-(y#y
 tvAg
}t,
Bv s(yprEtj-(vm
 td
 v mm Eprym^ 22
(v
{ tddAzZ\ vA?y\ {

yA romhq Zm^
EnppAt mhFpAlo vAht ivAcl, 23
n
{ zmFSy nyn
 Evm>y pryA EByA
d,-v=no vA myA do hyTvA EcttEvB
}m, 24
i(yAlo?y pr, p(nF\ &yAG
}FEmv pr, E-TtAm^
EEmd\ BAqs
 Bd
 mm prAZhr\ vc, 25
rAm, mprAD\ t
 tvAn^ ml
"Z,
mmAg
} rAGvgZAn^ vZ y-yEn\ BAn^ 26
OsSyA\ mA\ sm\ p[yn^ qA zt
 sdA
iEt b
}vtF (v\ pv EmdAnF\ BAqs
 _yTA 27
rA>y\ ghAZ p/Ay rAmE-tt mEdr

anghF v mA\ vAm
 rAmAnnAE-t By\ tv 28
i(y?(vAprFtA", pAdyoEn ppAt h
9

{

yF pr(yvAc
 d\ sAEp r?tAtlocnA 29
rA
d E\ (v\ B
}Ato_Es u?t\ tdAqs
 _yTA
EmLyA roEq c
 (-vFy\ BAEqt\ nro Bv
 t^ 30
vn\ n gQC
dyEd rAmcd,
prBAtAl
_EncFry?t,
udbDn\ vA EvqB"Z\ vA
(vA mEr y
 prt-tvAhm^ 31
s(yprEtjo_hEmtFh lo

EvXMbs
 sv sBAtr
q
rAmopEr (v\ pT\ c (vA
EmLyAprEtjo nr\ pryAEh 32
i(y?t, EpryyA dFno m`no d,AZ v
 np,
mEQC t, pEtto BmO Evsjo mto yTA 33
ev\ rAE/g tA t-y d,A(sv(sropmA
azZodyAl
 t vEdno gAyA g, 34
EnvArEy(vA tAn^ svA n^ {

yF roqmAE-TtA
tt, prBAtsmy
 m@y"mpE-TtA, 35
b
}AhmZA, "E/yA {
v[yA qy, yA-tTA
C/\ c cAmr\ Ed&y\ go vAF tT
{ v c 36
ayAc vArmHyA yA, pOrAnpdA-tTA
vEs
 n yTAj=t\ t(sv \ t/ sE-Ttm^ 37
E-/yo bAlAc vdAc rA/O EndA\ n l
EBr

dA d#yAmh
 rAm\ pFtO
yvAssm^ 38
svA BrZsMpnn\ ErFVVo>>vlm^
O-tBABrZ\ [yAm\ dp tsdrm^ 39
aEBEq?t\ smAyAt\ gA!Y\ E-mtAnnm^
v
tQC/Dr\ t/ l#mZ\ l"ZAEvtm^ 40
rAm\ dA vA d#yAm, prBAt\ vA dA Bv
 t^
i(y(sEDy, sv
 bBv, prvAEsn, 41
n
 dAnFmE(Tto rAA EmT \ c
 Et Ectyn^
sm/, n
{ , prAyAdy/ rAA_vEtt
 42
vD yn^ yNd
 n prZmn^ ErsA npm^
aEtEnn\ np\ d^vA {

yF\ smpQCt 43

dEv {

Ey vD -v E\ rAA d[yt
 _yTA
tmAh {

yF rAA rA/O EndA\ n lNDvAn^ 44
rAm rAm
 Et rAm
 Et rAmm
 vAnEctyn^
10

prAgr
Z {
v rAA hy-v-T iv l#yt

rAmmAny FG
}\ (v\ rAA dEmh
 QCEt 45
a(vA rAvcn\ T\ gQCAEm BAEmEn
tQC
}vFt^ 46
~ (vA mE/Zo vA?y\ rAA mE/Zmb
sm/ rAm\ d#yAEm FG
}mAny sdrm^
i(y?t-(vErt\ g(vA sm/o rAmmEdrm^ 47
avAErt, prEvo_y\ (vErt\ rAmmb
}vFt^
FG
}mAgQC Bd\ t
 rAm rAFvlocn 48
Eptg
 h\ myA sAD \ rAA (vA\ dEmQCEt
i(y?to rTmAzhy sMB
}mAttvErto yyO 49
rAm, sArETnA sAD \ l#mZ
 n smEvt,
m@y"
 vEsAdFn^ p[ynn
v (vrAEvt, 50
Ept, smFp\ sgMy nnAm crZO Ept,
}m, 51
rAmmAElEgt\ rAA sm(TAy ssMB
bAh prsAy rAm
 Et d,Am@y
 ppAt h
hA 
hEt rAm-t\ FG
}mAElg^yAk
 yv
 yt^ 52

rAAn\ mEQC t\ d^vA c, sv yoEqt,


EmT \ rodnEmEt vEso_Ep smAEvt^ 53

rAm, pprQC EEmd\ rAjo d,Hy-y ArZm^


ev\ pQCEt rAm
 sA {

yF rAmmb
}vFt^ 54
(vm
 v ArZ\ hy/ rAjo d,opAty

EEc(Ay \ (vyA rAm t &y\ npt
 Eh tm^ 55
z s(yprEtj-(v\ rAAn\ s(yvAEdnm^
rAjA vrdvy\ dtt\ mm stc
 tsA 56
 np,
(vdDFn\ t t(sv \ v?t\ (vA\ l>t
s(ypA
n sMbd\ Eptr\ /Atmh Es 57
p/Nd
n c
{ tEd nrA(/Ayt
 EptA
rAm-tyoEdt\ (vA l
nAEBhto yTA 58
&yETt, {

yF\ prAh E\ mAm
 v\ prBAqs

Ep/T
 FEvt\ dA-y
 Epb
 y\ EvqmSbZm^ 59
sFtA\ (y#y
 _T OsSyA\ rA>y\ cAEp (yAMyhm^
anAj=to_Ep zt
 Ept, Ay \ s uttm, 60
u?t, roEt y, p/, s m@ym udAht,
u?to_Ep zt
 n
{ v s p/o ml uQyt
 61
at, roEm t(sv \ ymAmAh EptA mm
s(y\ s(y\ roMy
 v rAmo EdvnA EBBAqt
 62
11


iEt rAmprEtjA\ sA (vA v?t\ prcm
rAm (vdEBq
 AT \ s\BArA, s\BtAc y
 63
t
{
rv Brto_v[ymEBq
 Qy, Epryo mm
apr
 Z vr
 ZA cFrvAsA VADr, 64
vn\ pryAEh FG
}\ (vmdy
{v EptrAjyA
ctd smA-t/ vs mynnBon, 65
etd
 v Ept-t
 _dy Ay \ (v\ t mh Es
 v\ rGndn 66
rAA t l>t
 v?t\ (vAm
FrAm uvAc
Brt-y
{ v rA>y\ -yAdh\ gQCAEm dXAn^
Et rAA n v?tFh mA\ n An
 _/ ArZm^ 67
(v
{ tdAmvcn\ d^vA rAm\ pr, E-Ttm^
prAh rAA drTo d,Eto d,Et\ vc, 68
-/FEt\ B
}AthdymmAg pErvEt nm^
Enghy mA\ ghAZ
 d\ rA>y\ pAp\ n tdv
 t^ 69
ev\ c
 dnt\ n
{ v mA\ -p
dGndn
i(y?(vA d,st=to EvllAp np-tdA 70
hA rAmA hA gnnAT hA mm prAZvSlB
mA\ Evs>y T\ Gor\ EvEpn\ gtmh Es 71
iEt rAm\ smAElg^y m?tWo zrod h

Evm>y nyn
 rAm, Ept, slpAEZnA 72
aAvAsyAmAs np\ n
{ , s nyoEvd,
Em/ d,
n EvBo rA>y\ Ast m
 _n, 73
ah\ prEtjA\ En-tFy pnyA -yAEm t
 prm^
rA>yA(oEVgZ\ sOHy\ mm rAn^ vn
 st, 74
(v(s(ypAln\ 
dv Ay \ cAEp BEv yEt
{

yAc Epryo rAn^ vnvAso mhAgZ, 75
idAnF\ gtEmQCAEm &y
 t mAtc h>>vr,
sMBArcophFytAmEBq
 AT mAhtA, 76
mAtr\ smnvA-y annFy c AnFm^
aAg(y pAdO vEd(vA tv yA-y
 s\ vnm^ 77
i(y?(vA t pErMy mAtr\ dmAyyO
OsSyAEp hr
 , pA\ zt
 rAmArZAt^ 78
hom\ c AryAmAs b
}AhmZ
 <yo ddO Dnm^
@yAyt
 Ev Zm
 Ag
}mnsA mOnmAE-TtA 79
at,-Tm
 \ GnEc(prA\
12

Enr-tsvA Ety-v!pm^

Ev Z\ sdAndmy\ hdN
sA BAvytF n dd rAmm^ 80
iEt Fmd@yA(mrAmyZ
 umAmh
 vrsvAd

ayo@yAAX
 ttFy, sg , 3
a@yA(m rAmAyZm^
ayo@yA AX,
ctT , sg ,
tt, sEm/A d^{
vn\ rAm\ rAjF\ ssMB
}mA
OsSyA\ boDyAmAs rAmo_y\ smpE-Tt, 1
(v
{ v rAmnAm
{ qA bEhd EprvAEhtA
rAm\ d^vA EvAlA"mAElg^yAk
 yv
 yt^ 2

mny vG
}Ay p-p gA/\ nFlo(plQCEv
Bk^ v p/
 Et c prAh Emmnn\ "DAEd t, 3

rAm, prAh n m
 mAtBo nAvsr, t,
dXAgmn
 FG
}\ mm Alo_dy EnEct, 4
{

yFvrdAn
 n s(ysD, EptA mm
BrtAy ddO rA>y\ mmA=yArymttmm^ 5
ctd smA-t/ hyEq(vA mEnv
 qD^
aAgEm y
 pn, FG
}\ n EctA\ t mh Es 6
tQC
~ (vA shsoEdv`nA mEQC tA pnzE(TtA
aAh rAm\ sd,AtA d,sAgrs\=ltA 7
yEd rAm vn\ s(y\ yAEs c
 nny mAmEp
(vEdvhFnA "ZAD \ vA FEvt\ DAry
 Tm^ 8
yTA gObA l\ v(s\ (y?(vA Et
 nn /Ect^
tT
{ v (vA\ n ?noEm (y?t\ prAZAE(pry\ stm^ 9
BrtAy prsnnc
dA>y\ rAA pryQCt
EmT \ vnvAsAy (vAmAjApyEt Eprym^ 10
{

yA vrdo rAA sv -v\ vA pryQCt
(vyA EmprAd\ Eh {

yA vA np-y vA 11
EptA gzy TA rAm tvAhmEDA tt,
 ymh\ stm^ 12
Ep/A__j=to vn\ gt\ vAry
yEd gQCEs mdvA?ymSl^y npvA?yt,
tdA prAZAn^ pEr(y>y gQCAEm ymsAdnm^ 13
l#mZo_Ep tt, (vA OsSyAvcn\ zqA
uvAc rAGv\ vF#y dhEnnv g(/ym^ 14
13

umtt\ B
}Atmns\ {

yFvvEt nm^
bd^vA EnhEm Brt\ tdbDmAtlAnEp 15
ady p[yt m
 Oy \ loAn^ prdht, prA
rAm (vmEBq
 Ay z y(nmErdm 16
Dn pAEZrh\ t/ EnhyA\ Ev]nAErZ,
iEt b
}vt\ sOEmE/mAElg^y rGndn, 17

ro_Es rGAd  l mmA(ytEht


 rt,
AnAEm sv \ t
 s(y\ Et t(smyo n Eh 18
yEdd\ d[yt
 sv \ rA>y\ 
dhAEd\ c yt^
yEd s(y\ Bv
 tt/ aAyAs, sPlc t
 19
BogA m
 GEvtAn-TEvdySl

v cclA,
aAyr=yE`nst=tloh-TlEbdvt^ 20
yTA &yAlgl-To_Ep B
 o dAnp
 "t

tTA AlAEhnA g
}-to loo BogAnAvtAn^ 21
roEt d,
n Eh m t/\
rFrBogAT mhEn \ nr,

dh-t EBnn, pzqA(smF#yt

o vA/ Bog, pzq
 Z B>yt
 22
EptmAtstB
}AtdArb@vAEdsgm,
prpAyAEmv tnA\ ndyA\ AOGvQcl, 23
CAy
 v l#mFcplA prtFtA
tAzymMbEm vdD
}v\ c
-v=nopm\ -/FsmAyrSp\
tTAEp torEBmAn eq, 24
ssEt, -v=nsdF sdA rogAEdsklA
gDv ngrprHyA mY-tAmnvt t
 25
aAy y\ "Fyt
 y-mAdAEd(y-y gtAgt
{,
d^vAy
 qA\ rAm(y TEcnn
{v b@yt
 26
s ev Edvs, s
{ v rAE/Er(y
 v mYDF,
BogAnnpt(y
 v Alv
 g\ n p[yEt 27
prEt"Z\ "r(y
 tdAyrAmGVAMbvt^
sp(nA iv rogOGA, rFr\ prhr(yho 28
rA &yAG
}Fv prt-t y(yvEtt

m(y, sh
{ v yA(y
 q smy\ sMprtF"t
 29

d
h_hBAvmApnno rAAh\ loEvt,
i(yE-mmnt
 t, EmEvX^B-msEjt
 30
14

(vgE-TmAsEvm/r
 tor?tAEdsyt,
EvArF pErZAmF c 
dh aA(mA T\ vd 31
ymA-TAy BvASlo\ d`DEmQCEt l#mZ

dhAEBmAEnn, sv
 doqA, prAdB vEt Eh 32

dho_hEmEt yo bEdrEvdyA sA prFEt tA
nAh\ 
dhEcdA(m
 Et bEdEv dy
Et Byt
 33
aEvdyA sst

h tEv dyA t-yA EnvEt A
t-mAdy(n, sdA Ayo EvdyA<yAs
 mm"EB,
AmoDAdy-t/ /v, /sdn 34
t/AEp oD evAl\ mo"Ev]nAy sv dA
y
 nAEv, pmAn^ hEt EptB
}Atsh(sFn^ 35
oDmlo mn-tAp, oD, ssArbDnm^
Dm "yr, oD-t-mA(oD\ pEr(y 36
oD eq mhAn^ /-t ZA {
vtrZF ndF
stoqo ndnvn\ AEtr
 v Eh AmD^ 37
t-mAQCAEt\ B-vAdy /
rv\ Bv
 nn t


d
hEdymn,prAZbd^yAEd<yo Evl"Z, 38
aA(mA d, -vy>yoEtrEvArF EnrAEt,
yAvdd
h
 EdyprAZ
{ EB nn(v\ nA(mno Evd, 39
tAv(ssArd,OG
{ , pFyt
 m(ysytA,
t-mAttv\ sv dA EBnnmA(mAn\ hEd BAvy 40
bd^yAEd<yo bEh, sv mnvt -v mA Ed,
Bn^ prArNDmEl\ s\ vA d,m
 v vA 41
prvAhpEtt\ Ay \ v nnEp n El=ys

bAhy
 sv / t (vmAvhnnEp rAGv 42
at,d-vBAv-(v\ El=ys
 n c m EB,
etmyoEdt\ (-n\ hEd BAvy sv dA 43
ssArd,
{rEl
{bA @ys
 n dAcn
(vm=yMb mmA__Ed\ hEd BAvy En(ydA 44
smAgm\ prtF"-v n d,
{, pFys
 Ecrm^
n sd
{ / svAs, m mAgA nvEt nAm^ 45
yTA prvAhpEtt=lvAnA\ sErtA\ tTA
ctd smA s^yA "ZAd Emv Ayt
 46

anmy-v mAmMb d,\ s(y>y drt,


ev\ c
 (ssvAso BEv yEt vn
 mm 47
i(y?(vA dXvmAt, pAdyorptEQcrm^
15

u(TA=yAk
 smAv
 [y aAFEB r<yndyt^ 48
sv
 
dvA, sgDvA b
}hmEv ZEvAdy,
r"t (vA\ sdA yAt\ Ett\ EndyA ytm^ 49
iEt pr-TApyAmAs smAElg^y pn, pn,
l#mZo_Ep tdA rAm\ n(vA hqA gdgd, 50
aAh rAm mmAt,-T, syo_y\ (vyA ht,
yA-yAEm pto rAm s
 vA\ t \ tdAEd 51
anghF v mA\ rAm noc
 (prAZA-(yAMyhm^
tT
 Et rAGvo_=yAh l#mZ\ yAEh mA Ecrm^ 52
prt-T
 tA\ smADAt\ gt, sFtApEtEv B,
aAgt\ pEtmAlo?y sFtA sE-mtBAEqZF 53
-vZ pA/-TsEll
{, pAdO pr"ASy BE?tt,
pprQC pEtmAlo?y 
dv E\ s
 nyA EvnA 54
aAgto_Es gt, / v
tQC/\ c t
 t,
vAEd/AEZ n vAdyt
 ErFVAEdEvvE t, 55
sAmtrAsEht, sMB
}mAnnAgto_Es Em^
iEt -m sFtyA po rAm, sE-mtmb
}vFt^ 56
rAjA m
 dXAry
 rA>y\ dtt\ B
 _Elm^
at-t(pAlnATA y FG
}\ yA-yAEm BAEmEn 57
ady
{v yA-yAEm vn\ (v\ t vsmFpgA
qA\ z m
 mAtn EmLyAvAEdno vym^ 58
iEt b
}vt\ FrAm\ sFtA BFtAb
}vFdvc,
EmT \ vnrA>y\ t
 Ep/A dtt\ mhA(mnA 59
tAmAh rAm, {

y
{ rAA prFto vr\ ddO
BrtAy ddO rA>y\ vnvAs\ mmAnG
 60
ctd smA-t/ vAso m
 El yAEct,
tyA 
d&yA ddO rAA s(yvAdF dyApr, 61
at, FG
}\ gEm yAEm mA Ev]n\ z BAEmEn
(vA tdAmvcn\ AnF prFEtsytA 62
ahmg
} gEm yAEm vn\ pcAttvm
 yEs
i(yAh mA\ EvnA gt\ tv rAGv noEctm^ 63
tAmAh rAGv, prFt, -vEpryA\ EpryvAEdnFm^
T\ vn\ (vA\ n
 y
 _h\ bh&yAG
}mgAlm^ 64
rA"sA Gor!pAc sEt mAnqBoEn,
Esh&yAG
}vrAhAc scrEt smtt, 65
V^vMlPlmlAEn BonAT \ sm@ym

16

appAnn&ynAEn Evdyt
 n dAcn 66
Al
 Al
 Pl\ vAEp Evdyt
 / sdEr
mAgo n d[yt
 ?vAEp rAVAEvt, 67
ghAghvrsMbAD\ EJSlFdAEdEBy tm^
ev\ bhEvD\ doq\ vn\ dXs\Ejtm^ 68
pAdcAr
 Z gt&y\ FtvAtAtpAEdmt^
rA"sAdFn^ vn
 d^vA FEvt\ hA-ys
 _EcrAt^ 69
t-mAdd
 g
h Et FG
}\ d#yEs mA\ pn,
rAm-y vcn\ (vA sFtA d,smEvtA 70
pr(yvAc -Prdv?/A EEc(opsmEvtA
}tAm^ 71
T\ mAEmQCs
 (y?t\ Dm p(nF\ pEtv
(vdnyAmdoqA\ mA\ Dm jo_Es dyApr,
(v(smFp
 E-TtA\ rAm o vA mA\ Dq y
 dvn
 72
PlmlAEd\ ydyttv B?tAv
Eqtm^
td
 vAmttSy\ m
 t
 n tA rmAMyhm^ 73
(vyA sh cr(yA m
 A, AAc VA,
p pA-trZtSyA m
 BEv yEt n sy, 74
ah\ (vA\ ?l
y
 n
{ v Bv
 y\ Ay sAEDnF
bASy
 mA\ vF#y EcmA\ >yoEt,A-/EvArd, 75
prAh t
 EvEpn
 vAs, p(yA sh BEv yEt
s(yvAdF Edvo ByAdgEm yAEm (vyA sh 76
ayE(Ec(prv#yAEm (vA mA\ ny Annm^
rAmAyZAEn bh, tAEn bhEBEdv
{, 77
sFtA\ EvnA vn\ rAmo gt, E\ /Ecdvd
at-(vyA gEm yAEm sv TA (v(shAEynF 78
yEd gQCEs mA\ (y?(vA prAZA-(y#yAEm t
 _g
}t,
iEt t\ Ency\ jA(vA sFtAyA rGndn, 79
ab
}vFdd
Ev gQC (v\ vn\ FG
}\ myA sh
azD(y
{ pryQCA hArAnABrZAEn c 80
b
}AhmZ
 <yo Dn\ sv \ dttvA gQCAmh
 vnm^
i(y?(vA l#mZ
 nA EdvAnAhy BE?tt, 81
ddO gvA\ vdt\ DnAEn
v-/AEZ Ed&yAEn EvBqZAEn
VMbvd^y, tFlvd^yo
mdA Edv
<yo rGv
 t, 82
azD(y
{ ddO sFtA mHyAyABrZAEn c
17

rAmo mAt, s
 v
 <yo ddO Dnmn
 DA 83
-vAt,prvAEs<y, s
 v
 <y-tT
{v c
pOrAnpd
 <yc b
}AhmZ
 <y, shsr, 84
l#mZo_Ep sEm/A\ t OsSyAy
{ smp yt^
Dn pAEZ, smAg(y rAm-yAg
} &yvE-Tt, 85
rAm, sFtA l#mZc `m, sv
 npAlym^ 86
FrAm, sh sFtyA nppT
 gQCn^ n
{ , sAn,
pOrAn^ AnpdAn^ thld, sAndmdvF"yn^
[yAm, Amshsrsdrvp, A(yA Edo BAsyn^
pAdyAspEvE/tA_Elgt^ prApAly\ tE(pt, 87
iEt Fmd@yA(mrAmyZ
 umAmh
 vrsvAd

ayo@yAAX
 ctT , sg , 4
a@yA(m rAmAyZm^
ayo@yA AX,
pcm, sg ,
aAyAt\ nAgrA d^vA mAg
 rAm\ sAnFm^
l#mZ
 n sm\ vF#y Uc, sv
 pr-prm^ 1
{

yA vrdAnAEd (vA d,smAvtA,
bt rAA drT, s(ysD\ Epry\ stm^ 2
-/Fh
 tor(y(AmF t-y s(yvtA t,
{

yF vA T\ dA rAm\ s(y\ Eprykrm^ 3
EvvAsyAmAs T\ rmA _EtmYDF,

h nA nA/ v-t&y\ gQCAmo_dy
{v Annm^ 4
y/ rAm, sBAy c sAno gtEmQCEt
p[yt AnF\ sv
 pAdcAr
 Z gQCtFm^ 5
p\EB, dAEcdd^vA vA AnF losdrF
sAEp pAd
 n gQCtF ns
 vnAvtA 6
rAmo_Ep pAdcAr
 Z gAvAEdEvvE t,
{ sdrm^ 7
gQCEt d#yT EvB\ sv lo
rA"sF {

yFnAMnF AtA sv EvnAEnF
rAm-yAEp Bv
 dd,\ sFtAyA, pAdyAnt, 8
blvAn^ EvEDr
 vA/ p\pry(no Eh db l,
iEt d,Al
 vd
 sADnA\ mEnpgv, 9
ab
}vFdvAmd
 vo_T sADnA\ sm@yg,
mAnocT rAm\ vA sFtA\ vA vEQm tttvt, 10
eq rm, pro Ev ZrAEdnArAyZ, -mt,
18

eqA sA AnF l#mFyo gmAy


 Et EvtA 11
asO
q-tmv
 Et l#mZAHyc sAMprtm^
eq mAyAgZ
{ y ?t-tttdAArvAEnv 12
eq ev roy?to b
}hmABEdvvBAvn,
sttvAEv-tTA Ev ZE-/g(prEtpAl, 13
eq zd-tAmso_t
 g(prlyArZm^
eq m(-y, prA B(vA B?t\ {
vv-vt\ mnm^ 14
nA&yAro=y ly-yAt
 pAlyAmAs rAGv,
smdmTn
 pv \ mdr
 stl\ gt
 15
aDAry(-vp
_Ed\ m !pF rGttm,
mhF rsAtl\ yAtA prly
 sro_Bvt^ 16
tolyAmAs d V~Ag
} tA\ "oZF\ rGndn,
nArEsh\ vp, (vA prhlAdvrd, prA 17
/
{ lo?yV\ r", pAVyAmAs tnn
{,
p/rA>y\ ht\ d^vA hyEd(yA yAEct, prA 18
vAmn(vmpAgMy yAQyA cAhr(pn,
d"E/yBBArEnvtty
{ BAg vo_Bvt^ 19
s ev gtA\ nAT idAnF\ rAmtA\ gt,
rAvZAdFEn r"AEs oEVo EnhEn yEt 20
mAn
qZ
{ v mrZ\ t-y d\ drA(mn,
rAjA drT
 nAEp tpsArAEDto hEr, 21
p/(vAAR^"yA Ev Zo-tdA p/o_BvdEr,
s ev Ev Z, FrAmo rAvZAEdvDAy Eh 22
gtAdy
{v vn\ rAmo l#mZ
 n shAyvAn^
eqA sFtA hr
 mA yA sEE-T(ytAErZF 23
rAA vA {

yF vAEp nA/ ArZmvEp
p
v dynA rd, prAh BBArhrZAy c 24
rAmo_=yAh -vy\ sA"AQC^vo gEm yAMyh\ vnm^
ato rAm\ smEdd[y EctA\ (yt bAElA, 25
rAmrAm
 Et y
 En(y\ pEt mnA BEv
t
 qA\ m(yByAdFEn n BvEt dAcn 26
A pn-t-y rAm-y d,kA mhA(mn,
rAmnAMn
{ v mE?t, -yA(lO nAy
n 
nEct^ 27
mAyAmAnq!p
 Z EvXMbyEt lot^
B?tAnA\ BnATA y rAvZ-y vDAy c 28
rAjcABFEsd^yT \ mAnq\ vprAEt,
19

i(y?(vA EvrrAmAT vAmd


 vo mAhAmEn, 29
(vA t
 _Ep EdvA, sv
 rAm\ jA(vA hEr\ EvBm^
hh (syg
}ET\ rAmm
 vAvEctyn^ 30
y id\ Ecty
 Enn(y\ rh-y\ rAmsFtyo,
t-y rAm
 dYA BE?tB v
 EdvjAnpEv A 31
rh-y\ gopnFy\ vo yy\ {
v rAGvEpryA,
i(y?(vA pryyO Evpr-t
 _Ep rAm\ pr\ Evd, 32
tto rAm, smAEv[y Eptg
 hmvAErt,
sAn, sFtyA g(vA {

yFEmdmb
}vFt^ 33
aAgtA, -mo vy\ mAt-/y-t
 sMmt\ vnm^
}mAjApyt n, EptA 34
gt\ tEDy, FG
i(y?tA shso(TAy cFrAEZ prddO -vym^
rAmAy l#mZAyAT sFtAy
{ c pT^ pT^ 35
rAm-t v-/Ay(s>y vycFrAEZ py DAt^
l#mZo_Ep tTA c
 sFtA tnn EvAntF 36
h-t
 ghF(vA rAm-y l>yA mm
{ "t
rAmo ghF(vA tQcFrm
py v
 yt^ 37
td^ d^vA zzd, sv
 rAdArA, smtt,
vEs-t tdAy zEdt\ B(s yn^ zqA 38
{

yF\ prAh dv tt
 rAm ev (vyA vt,
vnvAsAy d
(v\ sFtAy
{ E\ pryQCEs 39
yEd rAm\ smv
 Et sFtA B?(yA pEtv
}tA
Ed&yAMbrDrA En(y\ svA BrZBEqtA 40
rmy(vEn\ rAm\ vnd,EnvAErZF
rAA drTo_=yAh sm/\ rTmAny 41
rTmAzhy gQCt vn\ vncrEpryA,
i(y?(vA rAmmAlo?y sFtA\ c
{ v sl#mZm^ 42
d,AEnnpEtto BmO zrodApEr=lt,
aAzroh rT\ sFtA FG
}\ rAm-y p[yt, 43
rAm, prdE"Z\ (vA Eptr\ rTmAzht^
l#mZ, gygl\ Dn-tZFyg\ tTA 44
ghF(vA rTmAzhy nodyAmAs sArETm^
Et Et sm/
 Et rAA drTo_b
}vFt^ 45
gQC gQC
Et rAm
 Z noEdto_codydTm^
rAm
 dr\ gt
 rAA mEQC t, prAptdEv 46
pOrA-t bAlvdAc vdA b
}AhmZsttmA,
20

Et Et
 Et rAm
 Et oto rTmvy, 47
rAA zEd(vA sEcr\ mA\ nyt gh\ prEt
OsSyAyA rAmmAtEr(yAh pErcArAn^ 48
EEc(Al\ Bv
 tt/ Fvn\ d,Et-y
at U@v \ n FvAEm Ecr\ rAm\ EvnA
tto gh\ prEv[y
{ v OsSyAyA, ppAt

m

t, 49
h

mEQC tc EcrAdbd^vA t ZFm


 vAvtE-TvAn^ 50
rAm-t tmsAtFr\ g(vA t/Avs(sF
l\ prA[y EnrAhAro v"ml
_-vpEdvB, 51
sFtyA sh DmA (mA Dn pAEZ-t l#mZ,
pAlyAmAs Dm j, sm/
 Z smEvt, 52
pOrA, sv
 smAg(y E-TtA-t-yAEvdrt,
 dgQCAmh
 vnm^ 53
?tA rAm\ pr\ n
 t\ no c
iEt EncymAjAy t
 qA\ rAmo_EtEvE-mt,
nAh\ gQCAEm ngrm
t
 {
v ?l
BAEgn, 54
BEv ytFEt EnEc(y sm/Emdmb
}vFt^
idAnFm
 v gQCAm, sm/ rTmAny 55
i(yAj=t, sm/o_Ep rT\ vAh
{ ryoyt^
aAzhy rAm, sFtA c l#mZo_Ep yyd tm^ 56
ayo@yAEBm\ g(vA EEcddr\ tto yy,
t
 _Ep rAmmd^{
vv prAtz(TAy d,EtA, 57
rTn
 Emgt\ mAg \ p[yt-t
 pr\ yy,
hEd rAm\ ssFt\ t
 @yAyt-t-Trvhm^ 58
sm/o_Ep rT\ FG
}\ nodyAmAs sAdrm^
-PFtAn^ npdAn^ p[yn^ rAm, sFtAsmEvt, 59
ggAtFr\ smAgQCQCgv
 rAEvdrt,
ggA\ d^vA nm-(y -nA(vA sAndmAns, 60
EpAv"ml
 s EnqsAd rGttm,
tto gho n
{ , (vA rAmAgmmho(svm^ 61
sAy\ -vAEmn\ d\ hqA ttZ \ smAptt^
PlAEn mDp pAEd ghF(vA BE?tsyt, 62
rAm-yAg
} EvEnE"=y dXv(prAptdEv
ghm(TA=y t\ tZ \ rAGv, pErq-v
 63
s\plo rAm\ gh, prAElrb
}vFt^
Dyo_hmdy m
 m n
{ qAd\ lopAvn 64
bBv prmAnd, -p^vA t
 _g\ rGttm
21

n
{ qAdrA>ym
 ttt
 Ekr-y rGttm 65
(vdDFn\ vsnn/ pAlyA-mAn^ rGdvh
aAgQC yAmo ngr\ pAvn\ z m
 ghm^ 66
ghAZ PlmlAEn (vdT \ sEctAEn m

anghF v Bgvn^ dAs-t
 _h\ srottm 67
rAm-tmAh sprFto vcn\ Z m
 s

n 
v#yAEm gh\ g
}Am\ nv vqA EZ pc c 68
dttmy
 n no B
 PlmlAEd Ecn
rA>y\ mm
{ ttt
 sv \ (v\ sA m
 _EtvSlB, 69
vV"Fr\ smAnAy VAmVmAdrAt^
bbD l#mZ
 nAT sEhto rGndn, 70
lmA/\ t sMprA[y sFtyA sh rAGv,
aA-tt\ pZA dy
{, yn\ l#mZ
 n Eh 71
uvAs t/ ngrprAsAdAg
} yTA prA
s vAp t/ {
v
dhyA py k iv s-t
 72
tto_Evd
r pErghy cAp\
sbAZtZFrDn, s l#mZ,
rr" rAm\ pErto Evp[yn^
g
hn sAD \ srAsn
 n 73
iEt Fmd@yA(mrAmyZ
 umAmh
 vrsvAd

ayo@yAAX
 pcm, sg , 5
a@yA(m rAmAyZm^
ayo@yA AX,
q, sg ,
s=t\ rAm\ smAlo?y gh, so_pEr=lt,
l#mZ\ prAh EvnyAd^ B
}At, p[yEs rAGvm^ 1
yAn\ p/OGs-tr
 sFtyA sh
y,
t
 -vZ py k
 -vA-tFZ
 Bvnottm
 2
{

yF rAmd,-y ArZ\ EvEDnA tA
mTrAbEdmA-TAy {

yF pApmAcrt^ 3
tQC
 Z vco mm
~ (vA l#mZ, prAh s
, -y 
htd ,-y c 
ht, s-y c 4
-vpvA E tm
{ v ArZ\ sd,yo, 5
s-y d,-y n o_Ep dAtA
pro ddAtFEt bEdr
 qA
ah\ romFEt vTAEBmAn,
22

-vm s/g
}ETto Eh lo, 6
shEm/Ay dAsFndv
 ym@y-TbADvA,
-vym
 vAcrn^ m tTA t/ EvBA&yt
 7
s\ vA yEd vA d,\ -vm vgo nr,
ydydyTAgt\ tttd^ B?(vA -v-TmnA Bv
 t^ 8
n m
 BogAgm
 vACA n m
 BogEvv n

aAgQC(vT mAgQC(vBogvgo Bv
 t^ 9
-vE-mn^ 
d
 c Al
 c y-mAdvA y
n 
n vA
t\ BAB\ m Bo>y\ ttt/ nAyTA 10
al\ hq EvqAdA<yA\ BABPlody

EvDA/A EvEht\ ydyttdl^y\ srAs{
r, 11
sv dA sd,A<yA\ nr, pr(yvz@yt

rFr\ pypApA<yAm(pnn\ sd,vt^ 12
s-yAntr\ d,\ d,-yAntr\ sm^
dvym
 tEd tnAml^y\ EdnrAE/vt^ 13
sm@y
 E-Tt\ d,\ d,m@y
 E-Tt\ sm^
dvymyoysy?t\ proQyt
 lSvt^ 14
t-mAd
{y
 Z EvdvAs iAEnoppEttq
n h yEt n mhyEt sm\ mAy
 Et BAvnAt^ 15
ghl#mZyor
 v\ BAqtoEv ml\ nB,
bBv rAm, sEll\ -p^vA prAt, smAEht, 16
uvAc FG
}\ sdY\ nAvmAny m
 s

(vA rAm-y vcn\ EnqAdAEDpEtg h, 17
-vym
 v dY\ nAvmAEnnAy sl"ZAm^
-vAEmnnAzhytA\ nOA\ sFtyA l#mZ
 n c 18
vAhy
 jAEtEB, sAD mhm
 v smAEht,
tT
 Et rAGv, sFtAmAro=y Bl"ZAm^ 19
gh-y h-tAvAlMNy -vy\ cArohdQyt,
aAyDAdFn^ smAro=y l#mZo_=yAzroh c 20
gh-tAn^ vAhyAmAs jAEtEB, sEht, -vym^
ggAm@y
 gtA\ ggA\ prAT yAmAs AnF 21

dEv gg
 nm-t<y\ EnvttA vnvAst,
rAm
 Z sEhtAh\ (vA\ l#mZ
 n c py
 22
srAmAsophAr
{ c nAnAbElEBrAdtA
i(y?(vA prl\ tO n
{ zttFy `mt, 23
gho_Ep rAGv\ prAh gEm yAEm (vyA sh
23

anjA\ 
dEh rA
d no c
 (prAZA-(yAMyhm^ 24
(vA n
{ qAEdvcn\ FrAm-tmTAb
}vFt^
ctd smA, E-T(vA dX
 pnr=yhm^ 25
aAyA-yAMyEdt\ s(y\ nAs(y\ rAmBAEqtm^
i(y?(vAElg^y t\ B?t\ smAvA-y pn, pn, 26
Envt yAmAs gh\ so_Ep QC
~ AdyyO ghm^ 27
t/ m
 @y\ mg\ h(vA p?(vA h(vA c t
 /y,
B?(vA v"tl
 s=(vA smAst tA\ EnAm^ 28
tto rAm-t {
v
dhyA l#mZ
 n smEvt,
BrdvAAmpd\ g(vA bEhzpE-Tt,
t/
{ \ vV\ d^vA rAm, prAh c 
h vVo 29
rAmo dArET, sFtAl#mZA<yA\ smEvt,
aA-t
 bEhv n-y
 Et hyQytA\ mEnsEnnDO 30
,
tQC
~ (vA shsA g(vA pAdyo, pEtto mn
-vAEmn^ rAm, smAg(y vnAdbEhrvE-Tt, 31
sBAy , sAn, FmAnAh mA\ 
dvsEnnB,
BrdvAAy mny
 jApy-v yToEctm^ 32
tQC
~ (vA shso(TAy BrdvAo mnFvr,
ghF(vA]y \ c pAdy\ c rAmsAmF=ymAyyO 33
d^vA rAm\ yTAyAy\ pEy(vA sl#mZm^
aAh m
 pZ AlA\ Bo rAm rAFvlocn 34
aAgQC pAdrsA pnFEh rGndn
i(y?(voVmAnFy sFtyA sh rGAvO 35
B?(yA pn, pEy(vA cArAEtLymttmm^
adyAh\ tps, pAr\ gto_E-m tv sgmAt^ 36
jAt\ rAm tvodt\ Bt\ cAgAEm\ c yt^
AnAEm (vA\ prA(mAn\ mAyyA Ay mAnqm^ 37
ydT mvtFZo _Es prAET to b
}hmZA prA
ydT \ vnvAs-t
 y(Er yEs {
v pr, 38
AnAEm jAnd yAh\ AtyA (vdpAsnAt^
it, pr\ (vA\ E\ v#y
 tATo _h\ rGttm 39
y-(vA\ p[yAEm A(-T\ pzq\ prt
 , prm^
rAm-tmEBvAdyAh sFtAl#mZsyt, 40
ang
}AhyA-(vyA b
}hmvy\ "E/ybADvA,
iEt sMBA y t
 _yoymEq(vA mEnsEnnDO 41
prAtz(TAy ymnAmttFy mEnvAr
{,
24

tA=lv
 n mEnnA dmAg
 Z rAGv, 42
pryyO Ec/VAEd\ vASmF
 y / cAm,
g(vA rAmo_T vASmF
 rAm\ Eqsklm^ 43
nAnAmgEdvAFZ \ En(yp pPlAlm^
t/ d^vA smAsFn\ vASmFE\ mEnsttmm^ 44
nnAm ErsA rAmo l#mZ
 n c sFtyA
d^vA rAm\ rmAnAT\ vASmFElo sdrm^ 45
AnFl#mZop
 t\ VAmVmEXtm^
dp sdAAr\ mnFyAMb
"Zm^ 46
d^{
vv shsott-TO Ev-myAEnEmq
 "Z,
aAElg^y prmAnd\ rAm\ hqA locn, 47
pEy(vA g(p>y\ B?(yA]yA EdEBrAdt,
Plml
{, s mD{
rBo Ey(vA c lAElt, 48
rAGv, prAEl, prAh vASmFE\ EvnyAEvt,
EptrAjA\ pr-(y dXAnAgtA vym^ 49
Bvto yEd AnEt E\ v#yAmo_/ ArZm^
y/ m
 svAsAy Bv
 (-TAn\ vd-v tt^ 50
sFtyA sEht, Al\ EEctt/ nyAMyhm^
i(y?to rAGv
 ZAsO mEn, sE-mtmb
}vFt^ 51
(vm
 v sv loAnA\ EnvAs-TAnmttmm^
tvAEp sv BtAEn EnvAssdnAEn Eh 52
ev\ sADArZ\ -TAnm?t\ t
 rGndn
sFtyA sEht-y
 Et Ev
q\ pQCt-tv
tdv#yAEm rG
 ytt
 EnytmEdrm^ 53
AtAnA\ smdFnAmdv
 ZA\ c tq
(vAm
 v BtA\ En(y\ hdy\ t
 _EDmEdrm^ 54
DmA DmA n^ pEr(y>y (vAm
 v Bto_Enm^
sFtyA sh t
 rAm t-y h(smEdrm^ 55
(vm/Apo y-t (vAm
 v rZ\ gt,
Endv dvo En,-ph-t-y hdy\ t
 smEdrm^ 56
EnrhkAErZ, AtA y
 rAgdv
 qvE tA,
smloA[mnA-t
 qA\ t
 hdy\ ghm^ 57
(vEy dttmnobEdy , st, sdA Bv
 t^
(vEy s(y?tmA y-tmn-t
 B\ ghm^ 58
yo n dv yEpry\ prA=y Epry\ prA=y n h yEt
sv \ mAy
 Et EnEc(y (vA\ B
ttmno ghm^ 59
25

qX^BAvAEdEvArAn^ yo 
d
h p[yEt nA(mEn
"ttV^ s\ By\ d,\ prAZbd^yoEn rF"t
 60
ssArDm
{ En m ?t-t-y t
 mAns\ ghm^ 61
p[yEt y
 sv ghAy-T\
(vA\ Ecd^Gn\ s(ymntm
 m^
al
p\ sv gt\ vr
 y\
t
 qA\ hdN
 sh sFtyA vs 62
EnrtrA<yAsdYFtA(mnA\
(v(pAds
 vApErEnEtAnAm^
(vnnAmF(yA htSmqAZA\
sFtAsm
 t-y gh\ hdN
 63
rAm (vnnAmmEhmA vy t
 
n vA Tm^
y(prBAvAdh\ rAm b
}hmEq (vmvA=tvAn^ 64
ah\ prA ErAt
 q ErAt
{ , sh vED t,
mmA/Edv(v\ m
 dAcArrt, sdA 65
dAyA\ bhv, p/A u(pnnA m
 _EtA(mn,
ttcor
{ c sgMy cOro_hmBv\ prA 66
DnbA ZDro En(y\ FvAnAmtopm,
edA mny, s=t dA mhEt Ann
 67
sA"AmyA prAto >vlnA smprBA,
tAnvDAv\ loB
n t
 qA\ sv pErQCdAn^ 68
g
}hFtAm-t/Ah\ Et Et
 Et cAb
}vm^
d^vA mA\ mnyo_pQCn^ EmAyAEs EdvADm 69
ah\ tAnb
}v\ EEcdAdAt\ mEnsttmA,
p/dArAdy, sEt bhvo m
 bBE"tA, 70
t
 qA\ sn
}"ZATA y crAEm EgErAnn

tto mAmcr&yg
}A, pQC g(vA VMbm^ 71
yo yo myA prEtEdn\ Eyt
 pApscy,
yy\ tdAEgn, E\ vA n
 Et 
vEtpT?pT^ 72
vy\ -TA-yAmh
 tAvdAgEm yEs Ency,
tT
 (y?(vA gh\ g(vA mEnEBy ddFErtm^ 73
apQC\ p/dArAdF-t
{ z?to_h\ rGttm
pAp\ tv
{ v t(sv \ vy\ t PlBAEgn, 74
tQC
 do EvcAy pnrAgmm^
~ (vA AtEnv
mnyo y/ EtEt zZApZ mAnsA, 75
mnFnA\ d nAd
 v dAt,rZo_Bvm^
26

DnrAdFn^ pEr(y>y dXv(pEtto_-Myhm^ 76


r"@v\ mA\ mEn
A gQCt\ EnryAZ vm^
i(yg
} pEtt\ d^vA mAmcm EnsttmA, 77
uEttoEtt Bd\ t
 sPl, s(smAgm,
upd
 #yAmh
 t<y\ EEctt
n
{ v mo#ys
 78
pr-pr\ smAloQy dv ttoy\ EdvADm,
up
 #y ev sdvtt
{-tTAEp rZ\ gt,
r"ZFy, pry(n
 n mo"mAgo pd
 t, 79
i(y?(vA rAm t
 nAm &y(y-tA"rpv m^
eAg
}mnsA/
{ v mr
 Et p sv dA 80
aAgQCAm, pnyA vttAvd?t\ sdA p
i(y?(vA pryy, sv
 mnyo Ed&yd nA, 81
ah\ yTopEd\ t
{ -tTArvmsA
pnn
Ag
}mnsA bAhy\ Ev-mtvAnhm^ 82
ev\ bhEtT
 Al
 gt
 Encl!EpZ,
sv sgEvhFn-y vSmFo_BmmopEr 83
tto ygshsrAt
 qy, pnrAgmn^
mAmcEn m-v
 Et tQC
~ (vA tZ mE(Tt, 84
vSmFAEnng tcAh\ nFhArAEdv BA-r,
mAm=yAhm EngZA vASmFE-(v\ mnFvr 85
vSmFA(sMBvo y-mAd^ EdvtFy\ m t
 _Bvt^
i(y?(vA t
 yyEd &ygEt\ rGlottm 86
ah\ t
 rAm nAMnc prBAvAdFdo_Bvm^
ady sA"A(prp[yAEm ssFt\ l#mZ
 n c 87
rAm\ rAFvp/A"\ (vA\ m?to nA/ sy,
aAgQC rAm Bd\ t
 -Tl\ {
v d yAMyhm^ 88
evm?(vA mEn, FmASl#mZ
 n smEvt,
E y
{ , pErvto g(vA m@y
 pv tggyo, 89
t/ AlA\ sEv-tFZA \ AryAmAs vAsB,
prA?pEcm\ dE"Zod^ oBn\ mEdrdvym^ 90
An?yA sEhto rAmo l#mZ
 n smEvt,
t/ t
 
dvsdA hyvsn^ Bvnottm
 91
vASmFEnA t/ spEto_y\
rAm, ssFt, sh l#mZ
n

d{
vm nFd
{,
sEhto mdA-t

-vg
 yTA 
dvpEt, sQyA 92
27

iEt Fmd@yA(mrAmyZ
 umAmh
 vrsvAd

ayo@yAAX
 q, sg , 6
a@yA(m rAmAyZm^
ayo@yA AX,
s=tm, sg ,
sm/o_Ep tdAyo@yA\ EdnAt
 prEvv
 h
v-/
 Z mmAQCAdy bA pAEltlocn, 1
bEhr
 v rT\ -TA=y rAAn\ dmAyyO
yNd
 n rAAn\ -t(vA t\ prZnAm h 2
tto rAA nmt\ t\ sm/\ Evhvlo_b
}vFt^
sm/ rAm, /A-t
 sFtyA l#mZ
 n c 3
/ (y?t-(vyA rAm, E\ mA\ pAEpnmb
}vFt^
sFtA vA l#mZo vAEp End y\ mA\ Emb
}vFt^ 4
hA rAm hA gZEnD
 hA sFt
 EpryvAEdEn
d,AZ v
 Enm`n\ mA\ Em
}ymAZ\ n p[yEs 5
Evl=y
{ v\ Ecr\ rAA Enm`no d,sAgr

ev\ m/F zdt\ t\ prAElvA ?ymb
}vFt^ 6
rAm, sFtA c sOEmE/m yA nFtA rT
n t

gv
 rprA<yA
 ggAl
 &yvE-TtA, 7
g
hn EEcdAnFt\ PlmlAEd\ c yt^
-p^vA h-t
 n sMprF(yA nAg
}hFEdvss tt^ 8
vV"Fr\ smAnAy g
hn rGndn,
VAmVmAbd^y mAmAh npt
 -vym^ 9
sm/ b
}Eh rAAn\ o-t
 _-t n m(t

sA
 tAdED\ sOHy\ EvEpn
 no BEv yEt 10
mAtm
 vdn\ b
}Eh o\ (yt m(t

aAvAsyt rAAn\ vd\ opEr=ltm^ 11
sFtA cAprFtA"F mAmAh npsttm
d,gdgdyA vAcA rAm\ EEcdv
 "tF 12
sAAg\ prEZpAt\ m
 b
}Eh vrvo, pdAMb

iEt przdtF sFtA gtA EEcdvAmF 13
tt-t
 _prFtA"A nAvmAzzh-tdA
yAvdggA\ smttFy gtA-tAvdh\ E-Tt, 14
tto d,
n mhtA pnr
 vAhmAgt,
tto zdtF OsSyA rAAnEmdmb
}vFt^ 15
{

y
{ EpryBAyA y
{ prsnno dttvAn^ vrm^
28

(v\ rA>y\ 
dEh t-y
{ v m(p/, E\ EvvAEst, 16
(vA (vm
 v t(sv EmdAnF\ E\ n roEdEq
OsSyAvcn\ (vA "t
 -p ivAE`nnA 17
pn, oApZA ", OsSyAEmdmb
}vFt^
d,
n Em
}ymAZ\ mA\ E\ pnd ,y-ylm^ 18
idAnFm
v m
 prAZA u(Em yEt Ency,
=to_h\ bASyBAv
n 
nEcmEnnA prA 19
prAh\ yOvn
 d=tcApbAZDro EnE
acr\ mgyAs?to ndyA-tFr
 mhAvn
 20
t/AD rA/smy
 mEn, EcttqAEd t,
EppAsAEd tyo, Ep/o lmAn
 tmdyt,
apry>l
 MB\ tdA Ndo_BvmhAn^ 21
g, EpbEt pAnFyEmEt m(vA mhAEnE
bAZ\ DnEq sDAy Ndv
 EDnmE"pm^ 22
hA hto_-mFEt t/ABQCNdo mAnqsc,
-yAEp n to doqo myA 
n hto EvD
 23
prtF"t
 mA\ mAtA c EptA c lAR^"yA
tQC
~ (vA Bys/-t-tto_h\ pOzq\ vc, 24
n
{ g (vAT t(pAv \ -vAEmn^ drTo_-Myhm^
aAntA myA Evd-/Atmh Es mA\ mn
 25
i(y?(vA pAdyo-t-y pEtto gdgdA"r,
tdA mAmAh s mEnmA B
{ qFn psttm 26
b
}hmh(yA -p
nn (vA\ {
v[yo_h\ tpEs E-Tt,
EptrO mA\ prtF"
t
 "ttX^<yA\ pErpFEXtO 27
tyo-(vmd\ 
dEh FG
}m
 vAEvcAryn^
n c
 ttvA\ B-msA(yA E(ptA m
 yEd =yEt 28
l\ d(vA t tO n(vA t\ sv \ Env
 dy
Symdr m
 
dhA(prAZA-(y#yAEm pFEXt, 29
i(y?to mEnnA FG
}\ bAZm(pAy 
dht,
sl\ l\ D(vA gto_h\ y/ dMptF 30
aEtvdAvDdO "E(ppAsAEd tO EnE
nAyAEt sEll\ ghy p/, E\ vA/ ArZm^ 31
anygEtO vdO oQyO tV^pErpFEXtO
aAvAm
p"t
 E\ vA BE?tmAnAvyo, st, 32
iEt EctA&yAlO tO m(pAdyAs\ @vEnm^
(vA prAh EptA p/ E\ EvlMb, t-(vyA 33
29


dhyAvyo, spAnFy\ Epb (vmEp p/
i(y
 v\ lptoBF (yA sAmgm\ n
{ , 34
pAdyo, prEZp(yAhmb
}v\ EvnyAEvt,
nAh\ p/-(vyo@yAyA rAA drTo_-Myhm^ 35
pApo_h\ mgyAs?to rA/O mgEvEhs,
lAvtArAdd
r_h\ E-T(vA lgt\ @vEnm^ 36
(vAh\ Ndv
 ED(vAd
 \ bAZmTA(ym^
hto_-mFEt @vEn\ (vA ByAtt/AhmAgt, 37
VA\ EvFy pEtt\ d^vAh\ mEndArm^
BFto ghF(vA t(pAdO r" r"
Et cAb
}vm^ 38
mA B
{ qFErEt mA\ prAh b
}hmh(yABy\ n t

mE(p/o, sEll\ dttvA n(vA prAT y FEvtm^ 39
i(y?to mEnnA t
 n hyAgto mEnEhs,
r"
tA\ mA\ dyAy?tO yvA\ Eh rZAgtm^ 40
iEt (vA t d,AtO Evl=y bh oQy tm^
pEtto nO sto y/ ny t/AEvlMbyn^ 41
tto nFtO sto y/ myA tO vddMptF
-p^vA st\ tO h-tA<yA\ bho_T Evl
pt, 42
hAh
 Et dmAnO tO p/ p/
 (yvoctAm^
l\ 
dhFEt p/
 Et EmT \ n ddA-ylm^ 43
tto mAmct, FG
}\ EcEt\ rcy Bpt

myA td
{ v rEctA EcEt-t/ Env
 EtA,
/y-t/AE`nz(so d`DA-t
 E/Edv\ yy, 44
t/ vd, EptA prAh (vm=y
 v\ BEv yEs
p/o
 n mrZ\ prA=-ys
 vcnAmm 45
s idAnF\ mm prA=t, ApAlo_EnvAErt,
i(y?(vA EvllApAT rAA osmAl, 46
hA rAm p/ hA sFt
 hA l#mZ gZAr

EysMBvm^ 47
(vEdvyogAdh\ prA=to m(y\ {
vdnn
v\ drT, prAZA-(y?(vA Edv\ gt,
OsSyA c sEm/A c tTAyA rAyoEqt, 48
cc Evl
pc ur-tAXnpv m^
vEs, pryyO t/ prAtm E/EBrAvt, 49
t
{ ldoyA\ drT\ E"=(vA dtAnTAb
}vFt^
gQCt (vErt\ sAvA yDAEnngr\ prEt 50
t/A-t
 Brt, FmAC/]nsEht, prB,
30

uQytA\ Brt, FG
}mAgQC
Et mmAjyA 51
ayo@yA\ prEt rAAn\ {

yF\ cAEp p[yt
i(y?tA-(vErt\ dtA g(vA BrtmAtlm^ 52
yDAEt\ prZMyocB rt\ sAn\ prEt
vEs-(vb
}vFdAn^ Brt, sAn, prB, 53
FG
}mAgQCt prFmyo@yAmEvcAryn^
i(yAj=to_T Brt-(vErt\ ByEvhvl, 54
aAyyO gzZAEd, sh dt
{ -t sAn,
rAjo vA rAGv-yAEp d,\ EEcdpE-Ttm^ 55
iEt EctApro mAg
 Ectynngr\ yyO
ngr\ B
}l#mF\ nsMbADvE tm^ 56
u(sv
{ c pEr(y?t\ d^vA EctApro_Bvt^
prEv[y rABvn\ rAl#mFEvvE tm^ 57
ap[y(
{
yF\ t/ eAm
 vAsn
 E-TtAm^
nnAm ErsA pAdO mAtB E?tsmEvt, 58
aAgt\ Brt\ d^vA {

yF msMB
pr
}mAt^
u(TAyAElg^y rBsA -vAkmAro=y sE-TtA 59
mny vG
}Ay pprQC l\ -vl-y sA
EptA m
 lo B
}AtA mAtA c Bl"ZA 60
Ed yA (vmdy lF myA do_Es p/
iEt p, s Brto mA/A EctAl
Edy, 61
dymAn
 n mnsA mAtr\ smpQCt
mAt, EptA m
 /A-t
 eA (vEmh sE-TtA 62
(vyA EvnA n m
 tAt, dAEcdhEs E-Tt,
idAnF\ d[yt
 n
{ v / EtEt m
 vd 63
ad^vA Eptr\ m
 _dy By\ d,\ c Ayt

aTAh {

yF p/ E\ d,
n tvAnG 64
yA gEtD m FlAnAmvm
 DAEdyAEnAm^
tA\ gEt\ gtvAndy EptA t
 Eptv(sl 65
tQC
~ (vA EnppAto&yA \ Brt, oEvhvl,
hA tAt ?v gto_Es (v\ (y?(vA mA\ vEnAZ v
 66
asm=y
{ v rAmAy rAj
 mA\ ?v gto_Es Bo,
iEt EvlEpt\ p/\ pEtt\ m?tmD m^ 67
u(TA=yAm>y nyn
 {

yF p/mb
}vFt^
smAvEsEh Bd\ t
 sv \ sMpAEdt\ myA 68
tAmAh Brt-tAto Em
}ymAZ, Emb
}vFt^
31

tmAh {

yF 
dvF Brt\ ByvE tA 69
hA rAm rAm sFt
 Et l#mZ
 Et pn, pn,
Evlpnn
v sEcr\ 
dh\ (y?(vA Edv\ yyO 70
tAmAh Brto 
h_Mb rAm, sEnnEhto n Em^
tdAnF\ l#mZo vAEp sFtA vA / t
 gtA, 71
rAm-y yOvrA>yAT \ Ep/A t
 sMB
}m, t,
tv rA>yprdAnAy tdAh\ Ev]nmAcrm^ 72
rAjA dtt\ Eh m
 pv \ vrd
 n vrdvym^
yAEct\ tEddAnF\ m
 tyor

n t
 _Elm^ 73
rA>y\ rAm-y c
{
n vnvAso mEnv
}tm^
tt, s(ypro rAA rA>y\ dttvA tv
{ v Eh 74
rAm\ sMpr
qyAmAs vnm
 v EptA tv
sFtA=yngtA rAm\ pAEtv
}(ympAEtA 75
sOB
}A/\ d yn^ rAmmnyAto_Ep l#mZ,
vn\ gt
 q sv
 q rAA tAn
 v Ectyn^ 76
prlpn^ rAmrAm
 Et mmAr npsttm,
iEt mAtv c, (vA vAht iv dm, 77
ppAt BmO En,sj-t\ d^vA d,EtA tdA
{

yF pnr=yAh v(s o
 n E\ tv 78
rA>y
 mhEt sMprA=t
 d,-yAvsr, t,
iEt b
}vtFmAlo?y mAtr\ prdhEnnv 79
asMBA yAEs pAp
 m
 Gor
 (v\ Bt GAEtnF
pAp
 (vdgB Ato_h\ pApvAnE-m sAMprtm^
ahmE`n\ prv
 #yAEm Evq\ vA B"yAMyhm^ 80
g
 n vAT cA(mAn\ h(vA yAEm ym"ym^
Bt GAEtEn d
(v\ MBFpA\ gEm yEs 81
iEt EnB (-y {

yF\ OsSyABvn\ yyO
sAEp t\ Brt\ d^vA m?tWA zrod h 82
pAdyo, pEtt-t-yA Brto_Ep tdA_zdt^
aAElg^y Brt\ sA@vF rAmmAtA yE-vnF
A_EtdFnvdnA sAn
/
 dmb
}vFt^ 83
p/ (vEy gt
 drm
 v\ sv mBEddm^
u?t\ mA/A t\ sv \ (vyA t
 mAtc
 Etm^ 84
p/, sBAyo vnm
 v yAt,
sl#mZo m
 rGrAmcd,
cFrAMbro bdVAlAp,
32

s(y>y mA\ d,smdm`nAm^ 85


hA rAm hA m
 rGvnAT
Ato_Es m
 (v\ prt, prA(mA
tTAEp d,\ n hAEt mA\ {
v
EvEDb lFyAEnEt m
 mnFqA 86
s ev\ Brto vF#y EvlptF\ B\ cA
pAdO ghF(vA prAh
 d\ Z mAtv co mm 87
{

yA y(t\ m rAmrA>yAEBq
 cn

aydvA yEd AnAEm sA myA noEdtA yEd 88
pAp\ m
 _-t tdA mAtb
} hmh(yAtodvm^
h(vA vEs\ g
 n azD(yA smEvtm^ 89
ByAtt(pApmEl\ mm AnAEm ydyhm^
i(y
 v\ pT\ (vA zrod Brt-tdA 90
OsSyA tmTAElg^y p/ AnAEm mA c,

etE-mnntr
 (vA Brt-y smAgmm^ 91
vEso mE/EB, sAD \ pryyO rAmEdrm^

zdt\ Brt\ d^vA vEs, prAh sAdrm^ 92


vdo rAA drTo jAnF s(yprAm,
B?(vA m(y s\ sv Em^vA EvpldE"Z
{ , 93
avm
 DAEdEBy j
{ l N@vA rAm\ st\ hErm^
at
 gAm E/Edv\ 
d
vdAdA sn\ prB, 94
t\ ocEs vT
{ v (vmoQy\ mo"BAnm^
aA(mA En(yo_&yy, do mnAAEdvE t, 95
rFr\ Xm(yT mpEv/\ Evnvrm^
EvcAy mAZ
 o-y nAvA, Tcn 96
EptA vA tnyo vAEp yEd m(yv\ gt,
mYA-tmnocEt -vA(mtAXnpv m^ 97
En,sAr
 l ssAr
 Evyogo jAEnnA\ ydA
Bv
{dvrA`yh
 t, s AEtsOHy\ tnoEt c 98
mvAn^ yEd lo
 _E-m-tEh t\ m(yrvgAt^
t-mAdpErhAyo _y\ m(y mvtA\ sdA 99
-vm vt, sv tnA\ prBvA=yyO
EvAnnn=yEvdvAn^ y, T\ ocEt bADvAn^ 100
b
}hmAXoVyo nA, syo bho gtA,
yEt sAgrA, sv
 {
vA-TA "ZFEvt
 101
clp/Atl`nAMbEbdv("ZBgrm^
33

aAy-(y(yv
 lAyA\ -t/ pr(yy-tv 102

dhF prA?tnd
 ho(Tm ZA 
dhvAn^ pn,
tdd
ho(T
 n c pnr
 v\ 
dh, sdA(mn, 103
yTA (yEt {
v FZ \ vAso ghAEt ntnm^
tTA FZ \ pEr(y>y 
dhF 
dh\ pnn vm^ 104
B(y
 v sdA t/ o-yAvsr, t,
aA(mA n Em
}yt
 At Ayt
 n c vD t
 105
qX^BAvrEhto_nt, s(yprjAnEvg
}h,
aAnd!po bd^yAEdsA"F lyEvvE t, 106
e ev pro hyA(mA hyEdvtFy, sm, E-Tt,
i(yA(mAn\ dY\ jA(vA (y?(vA o\ z EyAm^ 107
t
{ ldoyA, Ept
d hmd(y sEcv
{ , sh
(y\ z yTAyAym-mAEB, lndn 108
iEt sMboEDt, sA"AdgzZA Brt-tdA
Evs>yAjAn\ o\ c
 sEvEDvE(yAm^ 109
gzZo?tprAr
 Z aAEhtA`n
 y TAEvED
s-(y s Ept
d h\ EvEDd
n m ZA 110
eAd
_hEn prA=t
 b
}AhmZAn^ 
vdpArgAn^
BoyAmAs EvEDvQCto_T shsr, 111
uEdd[y Eptr\ t/ b
}AhmZ
 <yo Dn\ bh
ddO gvA\ shsrAEZ g
}AmAn^ r(nAMbrAEZ c 112
avs(-vg
h y/ rAmm
 vAnEctyn^
vEs
 n sh B
}A/A mE/EB, pErvAErt, 113
rAm
 _ry\ pryAt
 sh nstAl#mZA<yA\ sGor\
mAtA m
 rA"sFv prdhEt hdy\ d nAd
 v sdy,
gQCAMyArymdy E-TrmEtrEl\ drto_pA-y rA>y\
rAm\ sFtAsm
 t\ E-mtzEcrm\ En(ym
 vAns

v 114
iEt Fmd@yA(mrAmyZ
 umAmh
 vrsvAd

ayo@yAAX
 s=tm, sg , 7
a@yA(m rAmAyZm^
ayo@yA AX,
am, sg ,
vEso mEnEB, sAD \ mE/EB, pErvAErt,
rAj, sBA\ 
dvsBAsEnnBAmEvEdvB, 1
t/Asn
 smAsFnctm ivApr,
aAnFy Brt\ t/ upv
 [y shAnm^ 2
34

ab
}vFdvcn\ 
dAloEctmErdmm^
v(s rA>y
 _EBq
 #yAm-(vAmdy EptAsnAt^ 3
{

yA yAEct\ rA>y\ (vdT
 pzqq B
s(ysDo drT, prEtjAy ddO El 4
aEBq
 o Bv(vdy mEnEBm /pv m^
tQC
 n E\ mn
 5
~ (vA Brto_=yAh mm rA>y
rAmo rAAEDrAc vy\ t-y
{ v EkrA,
v, prBAt
 gEm yAmo rAmmAn
 tmsA 6
ah\ yy\ mAtrc {

yF\ rA"sF\ EvnA
hEn yAMyDn
{ vAh\ {

yF\ mAtgEDnFm^ 7
Et mA\ no rG
, -/FhtAr\ sEh yt

tQC^voBt
 gEm yAEm pAdcAr
 Z dXAn^ 8
/]nsEht-tZ \ yymAyAt vA n vA
rAmo yTA vn
 yAt-tTAh\ vSlAMbr, 9
PlmltAhAr, /]nsEhto mn

BEmAyF VADArF yAvdAmo Envt t
 10
iEt EnEc(y Brt-t ZFm
 vAvtE-TvAn^
sADsAE@vEt t\ sv
 prsm dAEvtA, 11
tt, prBAt
 Brt\ gQCt\ sv s
{ EnA,
an`m, sm/
 Z noEdtA, sAvrA, 12
OsSyAdyA rAdArA vEsprmA EdvA,
CAdyto Bv\ sv
 pt, pAv to_g
}t, 13
gv
 rpr\ g(vA ggAl
 smtt,
uvAs mhtF s
 nA /]npErcoEdtA 14
aAgt\ Brt\ (vA gh, EktmAns,
mh(yA s
 nyA sAD mAgto Brt, El 15
pAp\ t \ n vA yAEt rAm-yAEvEdtA(mn,
g(vA tddy\ j
 y\ yEd d-tEr yEt 16
ggA no c
 (smA y nAvE-tt sAyDA,
jAtyo m
 smAyttA, p[yt, sv toEdm^ 17
iEt svA n^ smAEd[y gho BrtmAgt,
upAynAEn sghy EvEvDAEn bhyEp 18
pryyO jAEtEB, sAD \ bhEBEv EvDAyD
{,
Env
 dyopAynAyg
} Brt-y smtt, 19
d^vA BrtmAsFn\ sAn\ sh mE/EB,
cFrAMbr\ Gn[yAm\ VAmVDAErZm^ 20
35

rAmm
 vAnoct\ rAmrAm
 Et vAEdnm^
nnAm ErsA BmO gho_hEmEt cAb
}vFt^ 21
FG
}m(TA=y Brto gAYmAElg^y sAdrm^

p^vA_nAmym&yg
}, sAyEmdmb
}vFt^ 22
B
}At-(v\ rAGv
 ZA/ sm
 t, smvE-Tt,
rAm
 ZAElEgt, sAd nyn
 nAmlA(mnA 23

Dyo_Es t(yo_Es yttvyA pErBAEqt,


rAmo rAFvp/A"o l#mZ
 n c sFtyA 24
y/ rAm-(vyA d-t/ mA\ ny sv
}t
sFtyA sEhto y/ s=t-tdd y-v m
 25
(v\ rAm-y Eprytmo BE?tmAnEs BA`yvAn^
iEt s-m(y s-m(y rAm\ sAEvlocn, 26
g
hn sEht-t/ y/ rAm, E-Tto EnE
yyO dd yn-Tl\ smA-ttm^ 27
sFtA__BrZsl`n-vZ EbdEBrEc tm^
d,st=thdyo Brt, py d
 vyt^ 28
aho_EtsmArF yA sFtA nnEdnF
prAsAd
 r(npy k
 omlA-trZ
 B
 29
rAm
 Z sEhtA
t
 sA T\ Evr

sFtA rAm
 Z sEhtA d,
n mm doqt, 30
EDmA\ Ato_E-m {

yA pAprAEsmAnt,
mEnnEmttEmd\ ?l
\ rAm-y prmA(mn, 31
aho_EtsPl\ m l#mZ-y mhA(mn,
rAmm
 v sdAv
 Et vn-TmEp hDF, 32
ah\ rAm-y dAsA y
 t
 qA\ dAs-y Ekr,
yEd -yA\ sPl\ m mm ByAnn sy, 33
B
}AtA nAEs yEd t(Ty-v mmAElm^
y/ EtEt t/Ah\ gQCAMyAn
 tmsA 34
gh-t\ dhdy\ jA(vA s-n
 hmb
}vFt^

dv (vm
 v Dyo_Es y-y t
 BE?trFdF 35
rAm
 rAFvp/A"
 sFtAyA\ l#mZ
 tTA
Ec/VAEdEnV
 mdAEyEvdrt, 36
mnFnAmAmpd
 rAmE-tEt sAn,
An?yA sEhto ndA(smA-t
 El prB, 37
t/ gQCAmh
 FG
}\ ggA\ tt EmhAh Es
i(y?(vA (vErt\ g(vA nAv, pctAEn h 38
36

smAny(ss
{ y-y tt \ ggA\ mhAndFm^
-vym
 vAEnnAy
{ A\ rAnAv\ gh-tdA 39
aAro=y Brt\ t/ /]n\ rAmmAtrm^
vEs\ c tTAy/ {

yF\ cAyyoEqt, 40
tF(vA ggA\ yyO FG
}\ BrdvAAm\ prEt
d
r -TA=y mhAs
{ y\ Brt, sAno yyO 41
aAm
 mEnmAsFn\ >vltEmv pAvm^
d^vA nnAm Brt, sAAgmEtBE?tt, 42
jA(vA dArET\ prF(yA pyAmAs mOEnrAV^
pprQC l\ d^vA VAvSlDAErZm^ 43
rA>y\ prAst-t
 _dy Em
 tdvSlAEdm^
aAgto_Es EmT \ (v\ EvEpn\ mEns
 Evtm^ 44
BrdvAvc, (vA Brt, sAlocn,
sv \ AnAEs Bgvn^ sv BtAyE-Tt, 45
tTAEp pQCs
 EEcttdng
}h ev m

{

yA m(t\ m rAmrA>yEvGAtnm^ 46
vnvAsAEd\ vAEp n Eh AnAEm Ecn
Bv(pAdyg\ m
 _dy prmAZ\ mEnsttm 47
i(y?(vA pAdygl\ mn
 , -p^vA_tt mAns,
jAtmh Es mA\ 
dv do vA_d ev vA 48
mm rA>y
 n E\ -vAEmn^ rAm
 EtEt rAEn
Ekro_h\ mEn
 rAmcd-y Avt, 49
ato g(vA mEn
 rAm-y crZAEt

pEt(vA rA>ysMBArAn^ sm=yA /
{ v rAGvm^ 50
aEBq
 #y
 vEsAdy
{, pOrAnpd
{ , sh
n
 y
 _yo@yA\ rmAnAT\ dAs, s

v_EtnFcvt^ 51
i(ydFErtmAy Brt-y vco mEn,
aAElg^y mny vG
}Ay prs sEv-my, 52
v(s jAt\ p{
r{
vtdEv y\ jAnc"qA
mA c-(v\ pro B?t, FrAm
 l#mZAdEp 53
aAEtLy\ t EmQCAEm ss
{ y-y tvAnG
ady B?(vA ss
{ y-(v\ vo gtA rAmsEnnEDm^ 54
yTA__jApyEt BvA-tT
 Et Brto_b
}vFt^
BrdvA-(vp, -p^vA mOnF homg
h E-Tt, 55
d@yO AmdGA\ AmvEq ZF\ Amdo mEn,
as(AmD^ sv \ yTAAmmlOEm^ 56
37

Brt-y ss
{ y-y yT
 \ c mnorTm^
yTA vvq sl\ t=tA-t
 sv s
{ EnA, 57
vEs\ pEy(vAg
} A-/d
n m ZA
pcA(ss
{ y\ Brt\ tp yAmAs yoEgrAV^ 58
uEq(vA Ednm
 \ t aAm
 -vg sEnnB

aEBvAdy pn, prAtB rdvA\ shAn, 59
Brt-t tAnj, pryyO rAmsEnnEDm^
Ec/VmnprA=y d
r s-TA=y s
{ EnAn^
rAmsd nAAR^"F pryyO Brt, -vym^ 60
/]n
 n sm/
 Z g
hn c prtp,
tpE-vmXl\ sv \ EvEcvAno yvvt 61
ad^vA rAmBvnmpQCdEqmXlm^
/A-t
 sFtyA sAD \ l#mZ
 n rGttm, 62
Ucrg
} Egr
 , pcAdggAyA uttr
 tV

EvEv?t\ rAmsdn\ rMy\ AnnmEXtm^ 63
sPl
{rAm
}pns
{ , dlFXsvtm^
cMp
{ , oEvdAr
{ c pnnAg
{ Ev pl
{-tTA 64
ev\ dE tmAlo?y mEnEBB rto_g
}t,
hqA dyyO rG
Bvn\ mE/ZA sh 65
dd drAdEtBAsr\ B\
rAm-y g
 h\ mEnvds
 Evtm^
v"Ag
}sl`nsvSlAEn\
rAmAEBrAm\ Brt, shAn, 66
iEt Fmd@yA(mrAmyZ
 umAmh
 vrsvAd

ayo@yAAX
 am, sg , 8
a@yA(m rAmAyZm^
ayo@yA AX,
nvm, sg ,
aT g(vA__mpdsmFp\ Brto mdA
sFtArAmpd
{ y ?t\ pEv/mEtoBnm^ 1
s t/ vAkvAErAEct@vAEdEchnAEn pdAEn sv t,
dd rAm-y Bvo_EtmglAEn
ac
 y(pAdr,s sAn, 2
aho sDyo_hmmEn
rAmpAdArEvdAEktBtlAEn
38

p[yAEm y(pAdro Evm`y\


b
}hmAEdd
{
v, EtEBc En(ym^ 3
i(ydtpr
mrsA=ltAyo
EvgAYc
 tA rGnATBAvn

aAndA-nEpt-tnAtr,
n
{ rvApAmsEnnED\ hr
 , 4
s t/ d^vA rGnATmAE-Tt\
dvA dl[yAmlmAyt
 "Zm^
VAErFV\ nvvSlAMbr\
prsnnv?/\ tzZAzZdyEtm^ 5
Evloyt\ nA(mA\ BA\
sOEmE/ZA s
 EvtpAdpkm^
tdAEBddAv rGttm\ cA
hqA Qc t(pAdyg\ (vrAg
}hFt^ 6
rAm-tmA y sdFG bAhdo <yA \
pEr v>y EsEqc n
 /
{,
l
{rTAkopEr snn^yv
 yt^
pn, pn, s\pErq-v
 EvB, 7
aT tA mAtr, svA , smA`m-(vrAEvtA,
rAGv\ dAmA-tA-tqAtA gOy TA lm^ 8
rAm, -vmAtr\ vF#y dtm(TAy pAdyo,
vvd
 sA sA p/mAElg^yAtFv d,EtA 9
itrAc tTA n(vA nnF rGndn,

tt, smAgt\ d^vA vEs\ mEnpgvm^ 10


sAAg\ prEZp(yAh Dyo_-mFEt pn, pn,
yTAh mpv
 [yAh svA n
 v rGdvh, 11
EptA m
 lF E\ vA mA\ EmAhAEtd,Et,
vEs-tmvAc
 d\ EptA t
 rGndn 12
(vEdvyogAEBt=tA(mA (vAm
 v pErEctyn^
rAmrAm
 Et sFt
 Et l#mZ
 Et mmAr h 13
(vA t(Z lAB\ grov cnmsA
hA hto_-mFEt pEtto zdn^ rAm, sl#mZ, 14
tto_nzzd, svA mAtrc tTApr

hA tAt mA\ pEr(y>y ?v gto_Es GZAr 15
anATo_E-m mhAbAho mA\ o vA lAly
 Edt,
sFtA c l#mZc
{v Evl
ptrto Bm^ 16
39

vEs, Atvcn
{ , myAmAs tA\ cm^
tto mdAEnF\ g(vA -nA(vA t
 vFtSmqA, 17
rAj
 dd l\ t/ sv
 t
 lAER^"Z

EpXAEnnvA pyAmAs rAmo l#mZsyt, 18
igdFPlEpyArEctAmDsM=ltAn^
vy\ ydnnA, Eptr-tdnnA, -mEtnoEdtA, 19
iEt dApZA ", pn, -nA(vA gh\ yyO
sv
 zEd(vA sEcr\ -nA(vA `m-tdAmm^ 20
tE-m-t Edvs
 sv
 upvAs\ prcEr

tt, pr
 dyEv ml
 -nA(vA mdAEnFl
 21
upEv\ smAgMy Brto rAmmb
}vFt^
rAm rAm mhABAg -vA(mAnmEBq
 cy 22
rA>y\ pAly Epy\ t
 >y
 -(v\ m
 EptA tTA
"E/yAZAmy\ Dmo y(prApErpAlnm^ 23
i^vA yj
{ b hEvD
{ , p/An(pAdy ttv

rA>y
 p/\ smAro=y gEm yEs tto vnm^ 24
idAnF\ vnvAs-y Alo n
{ v prsFd m

mAtm
 d t\ EEc(-mt \ nAh Es pAEh n, 25
i(y?(vA crZO B
}At, Er-yADAy BE?tt,
rAm-y prt, sA"AddXv(pEtto BEv 26
u(TA=y rAGv, FG
}mAro=yAk
 _EtBE?tt,
uvAc Brt\ rAm, -n
 hAd nyn, n
{ , 27
Z v(s prv#yAEm (vyo?t\ yttT
{ v tt^
Et mAmb
}vFttAto nv vqA EZ pc c 28
uEq(vA dXAry
 pr\ pcA(smAEv
idAnF\ BrtAy
 d\ rA>y\ dtt\ myAElm^ 29
tt, Ep/
{ v s&y?t\ rA>y\ dtt\ tv
{ v Eh
dXAryrA>y\ m
 dtt\ Ep/A tT
{ v c 30
at, Eptv c, Ay mAvA<yAmEty(nt,
Eptv cnmSl^y -vt/o y-t vt t
 31
s Fvnn
v mto 
dhAt
 Enry\ v
}
t^
t-mAdA>y\ prAED (v\ vy\ dXpAlA, 32
Brt-(vb
}vFdAm\ Amo mYDF, EptA
-/FEto B
}Athdy umtto yEd v#yEt
t(s(yEmEt n g
}Ahy\ B
}AtvA?y\ yTA sDF, 33
FrAm uvAc
40

n -/FEt, EptA b
}yAnn AmF n
{ v mYDF,
pv \ prEtt\ t-y s(yvAdF ddO ByAt^ 34
as(yAdFEtrEDA mhtA\ nrAdEp
romF(yhm=y
 t(s(y\ t-y
{ prEttm^ 35
T\ vA?ymh\ yA ms(y\ rAGvo Eh sn^
i(ydFErtmAy rAm-y Brto_b
}vFt^ 36
FBrt uvAc
tT
{ v cFrvsno vn
 v(-yAEm sv
}t
ctd smA-(v\ t rA>y\ z yTAsm^ 37
FrAm uvAc
Ep/A dtt\ tv
{{
vtdA>y\ mhy\ vn\ ddO
&y(yy\ ydyh\ yA ms(y\ pv vt^ E-Ttm^ 38
ahm=yAgEm yAEm s

v (vA\ l#mZo yTA
noc
 (prAyopv

n (yAMy
 t(l
vrm^ 39
i(y
 v\ Ency\ (vA dBA nA-tFy cAtp

mnsAEp EvEnEc(y prAmopEvv
 s, 40
Brt-yAEp Enb D\ d^vA rAmo_EtEvE-mt,
n
 /AtsjA\ grv
 cAr rGndn, 41
eAt
 Brt\ prAh vEso jAEnnA\ vr,
v(s ghy\ Z v
 d\ mm vA?yA(sEnEctm^ 42
rAmo nArAyZ, sA"Ad^b
}hmZA yAEct, prA
rAvZ-y vDATA y Ato drTA(m, 43
yogmAyAEp sFt
 Et AtA nnEdnF

qo_Ep l#mZo Ato rAmmv


 Et sv dA 44
rAvZ\ htAmA-t
 gEm yEt n sy,
{

yA vrdAnAEd ydyEnnrBAqZm^ 45
sv \ 
dvt\ no c

dv\ sA BAqy
 (Tm^
t-mAttyAg
}h\ tAt rAm-y EvEnvt n
 46
Envt -v mhAs
{ y
{B
}A tEB, sEht, prm^
rAvZ\ sl\ h(vA FG
}m
 vAgEm yEt 47
iEt (vA grovA ?y\ Brto Ev-myAEvt,
g(vA smFp\ rAm-y Ev-myo(PSllocn, 48
pAd

dEh rA
d rA>yAy tv pEt

tyo, s
 vA\ roMy
 v yAvdAgmn\ tv 49
i(y?(vA pAd
Ed&y
 yoyAmAs pAdyo,
rAm-y t
 ddO rAmo BrtAyAEtBE?tt, 50
41

ghF(vA pAd
Ed&y
 Brto r(nBEqt

rAm\ pn, pErMy prZnAm pn, pn, 51
Brt, pnrAh
 d\ B?(yA gdgdyA EgrA
nvpcsmAt
 t prTm
 Edvs
 yEd 52
nAgEm yEs c
 dAm prEvAEm mhAnlm^
bAYEm(y
 v t\ rAmo Brt\ snn^yvt yt^ 53
ss
{ y, svEsc /]nsEht, sDF,
mAtEBm E/EB, sAD \ gmnAyopcm
 54
{

yF rAmm
 At
 srvnn
/lAlA
prAEl, prAh 
h rAm tv rA>yEvGAtnm^ 55
t\ myA dEDyA mAyAmoEhtc
 tsA
"m-v mm dOrA(My\ "mAsArA Eh sADv, 56
(v\ sA"AEdv Zr&y?t, prmA(mA snAtn,
mAyAmAnq!p
 Z mohy-yEl\ gt^
(vy
{ v Erto
pr
lo, zt
 sA@vsAD vA 57
(vdDFnEmd\ Evvm-vt/\ roEt Em^
yTA E/mnt ?yo n(yEt h
 QCyA 58
(vdDFnA tTA mAyA nt F bh!EpZF
(vy
{ v ErtAh
pr
dvAy \ Er ytA 59
\ c
pAEp\ pApmnsA mA crmErdm
ady prtFto_Es mm 
dvAnAm=ygocr, 60
pAEh Evv
vrAnt gnnAT nmo_-t t

ECED -n
 hmy\ pA\ p/EvttAEdgocrm^ 61
(v>jAnAnlg
 n (vAmh\ rZ\ gtA
{

yA vcn\ (vA rAm, sE-mtmb
}vFt^ 62
ydAh mA\ mhABAg
 nAnt\ s(ym
 v tt^
my
{ v ErtA
pr
vAZF tv v?/AEdvEng tA 63

dvAyA T Esd^yT m/ doq, t-tv
gQC (v\ hEd mA\ En(y\ BAvytF EdvAEnm^ 64
sv / Evgt-n
 hA md?(yA mo#ys
 _EcrAt^
ah\ sv / smdg^ dv yo vA Epry ev vA 65
nAE-t m
 Sp-y
 v Bto_nBAMyhm^
mmAyAmoEhtEDyo mAmMb mnAEtm^ 66
sd,Adyngt\ AnEt n t tttvt,
Ed yA mdgocr\ jAnm(pnn\ t
 BvAphm^ 67
-mrtF Et Bvn
 El=ys
 n c m EB,
42

i(y?tA sA pErMy rAm\ sAndEv-myA 68


prZMy to BmO yyO g
 h\ mdAEvtA
Brt-t shAmA(y
{ mA tEBg zZA sh 69
ayo@yAmgmQC
}\ rAmm
 vAnEctyn^
~ FG
pOrAnpdAn^ svA nyo@yAyAmdArDF, 70
-TApEy(vA yTAyAy\ nEdg
}Am\ yyO -vym^
t/ EshAsn
 En(y\ pAd
-TA=y BE?tt, 71
pEy(vA yTA rAm\ gDp pA"tAEdEB,
rAopcAr
{ rEl
{, pr(yh\ Enytv
}t, 72
PlmlAno dAto VAvSlDAr,
aD,AyF b
}hmcArF /]nsEht-tdA 73
rAAyA EZ svA EZ yAvEt pETvFtl

tAEn pAdyo, sMyEnv
 dyEt rAGv, 74
gZyn^ EdvsAy
 v rAmAgmnAR^"yA
E-Tto rAmAEp tmnA,sA"Ad^b
}hmmEny TA 75
rAm-t Ec/VAdO vsmEnEBrAvt,
sFtyA l#mZ
 nAEp EEc(AlmpAvst^ 76
nAgrAc sdA yAEt rAmd nlAlsA,
Ec/VE-Tt\ jA(vA sFtyA l#mZ
 n c 77
d^vA t>nsMbAD\ rAm-t(yA t\ EgErm^
dXArygmn
 Ay m=ynEctyn^ 78
avgA(sFtyA B
}A/A hy/
 rAmmttmm^
sv / ssvAs\ nsMbADvE tm^ 79
g(vA mEnmpAsFn\ BAsyt\ tpovnm^
dXv(prEZp(yAh rAmo_hmEBvAdy
 80
EptrAjA\ pr-(y dXAnnmAgt,
vnvAsEmq
 ZAEp Dyo_h\ d nAttv 81
(vA rAm-y vcn\ rAm\ jA(vA hEr\ prm^
pyAmAs EvEDvd?(yA prmyA mEn, 82
vy
{ , Pl
{, tAEtLympEv\ rGttmm^
sFtA\ c l#mZ\ c
{ v sto vA?ymb
}vFt^ 83
BAyA m
 _tFv svdA hynsy
 Et EvtA
tpcrtF sEcr\ Dm jA Dm v(slA 84
atE-tEt tA\ sFtA p[y(vErEnqdn
tT
 Et AnF\ prAh rAmo rAFvlocn, 85
gQC 
dvF\ nm-(y FG
}m
 Eh pn, B

43

tT
 Et rAmvcn\ sFtA cAEp tTArot^ 86
dXv(pEttAmg
} sFtA\ d^vAEthDF,
ansyA smAElg^y v(s
 sFt
 Et sAdrm^ 87

Ed&y
 ddO Xl
 dv EnEm t
 Evvm ZA

dl
 dv ddO t-y
{ Enm l
 BE?tsytA 88
agrAg\ c sFtAy
{ ddO Ed&y\ BAnnA
n (y#yt
 _grAg
 Z oBA (vA\ mlAnn
 89
pAEtv
}(y\ pr-(y rAmmv
 Eh AnE
lF rAGvo yAt (vyA sh png hm^ 90
BoEy(vA yTAyAy\ rAm\ sFtAsmEvtm^
l#mZ\ c tdA rAm\ pn, prAh tAEl, 91
rAm (vm
 v BvnAEn EvDAy t
 qA\
sn
}"ZAy srmAnqEty gAdFn^

dhAn^ EbBEq n c 
dhgZ
{ Ev El=t-(vtto
EbB
 (yElmohrF c mAyA 93
iEt Fmd@yA(mrAmyZ
 umAmh
 vrsvAd

ayo@yAAX
 nvm, sg , 9
smA=tEmdmyo@yAAXm^

Encoded and proofread by Nagaraj Balijepalli nagaraj at iastate.edu


Proofread by Sunder Hattangadi
Revised by Agne Easwaran easwaranpsa at rediffmail.com

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com


Last updated June 8, 2013
http://sanskritdocuments.org

44