Anda di halaman 1dari 23

PENILAIAN KEMAHIRAN MEMBACA

OLEH

SAZALI SAMPAM NORDIN JALI


RBT 3 PPG JUN2011

DEFINISI
Penialaian ialah suatu kaedah bagi guru mengenalpasti kekuatan dan kelemahan dalam konteks pengajaran kemahiran membaca. Penilaian akan menjadi landasan terhadap kaedah,pendekatan dan teknik pengajaran yang digunakan.

Free powerpoint template: www.brainybetty.com

Aspek dan pentadbiran penilaian


Merupakan aspek penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran iaitu suatu kaedah bagaimana kemajuan atau kelemahan sesuatu kemahiran yang diajarkan itu dikenal pasti.

Free powerpoint template: www.brainybetty.com

Tujuan Penilaian
Dalam konteks kemahiran membaca, penilaian bertujuan untuk menguji sejauh mana pembaca memahami bahan yang dibaca. Diperingkat rendah, penilaian juga dibuat untuk intonasi dan sebutan dalam bacaan.

Free powerpoint template: www.brainybetty.com

Bentuk bentuk Penilaian


A) B) C) D) Penilaian kendiri Penilaian rakan sebaya Pemerhatian Pengujian

Free powerpoint template: www.brainybetty.com

a)Penilaian kendiri
Penilaian kendiri ialah bentuk penilaian yang dilakukan oleh pelajar atau pembaca itu sendiri,berdasarkan senarai semak yang diberikan oleh guru.

Free powerpoint template: www.brainybetty.com

b) Penilaian rakan sebaya


Penilaian rakan sebaya dinamakan juga penilaian berpasangan. Dalam penilaian ini,pelajar secara berpasangan akan menyemak dan menilai bacaan sesame sendiri.

Free powerpoint template: www.brainybetty.com

c) Pemerhatian
Pemerhatian dibuat untuk melihat sikap,kefahaman dan intonasi dalam bacaan. Dalam kaedah ini guru atau penilai perlu menyediakan senarai semak yang mengandung criteria atau perkaraperkara yang akan diperhatikan.

Free powerpoint template: www.brainybetty.com

d)Pengujian
Pengujian boleh dibuat untuk menilai tahap kefahaman pelajar terhadap bahan bacaan. Pengujian boleh dibuat dalam bentuk memadankan perkataan dan ayat, ujian bacaan, penyoalan terbuka, menyusun semula petikan,ujian kloz dan ujian aneka pilihan.

Free powerpoint template: www.brainybetty.com

CIRI CIRI PENILAIAN


Merupakan satu proses yang berterusan. Menjelaskan kemajuan pembelajaran seseorang. Penilaian menghendaki sampel kerja ,murid yang mencukupi. Boleh dilakukan secara penilaian dengan sendiri. Terbuka dan tiada batasan. Teknik penilaian seharusnya member peluang kepada murid merasai perubahan tingkah laku yang ingin dicapai oleh mereka.

Free powerpoint template: www.brainybetty.com

10

CIRI CIRI PENILAIAN


Terbuka dan tiada batasan. Teknik penilaian seharusnya member peluang kepada murid merasai perubahan tingkah laku yang ingin dicapai oleh mereka.

Free powerpoint template: www.brainybetty.com

11

MATLAMAT PENILAIAN
1. Matlamat Persepsi. 2. Matlamat Kognitif. 3. Matlamat Afektif.

Free powerpoint template: www.brainybetty.com

12

MATLAMAT PERSEPSI
1. Dalam penilaian, murid-murid harus prihatin terhadap kebolehubahan. 2. Mereka boleh menyesuaikan kadar membaca dan peka terhadap sesuatu konsep perkataan.

Free powerpoint template: www.brainybetty.com

13

MATLAMAT KOGNITIF
1. Untuk mencapai matlamat ini dalam penilaian,keprihatinan harus ditumpukan terhadap jenis aras pemukiran yang digunakan semasa membaca.

Free powerpoint template: www.brainybetty.com

14

MATLAMAT AFEKTIF
1. Penilaian ini harus menimbulkan perasaan dan sikap murid terhadap bahan yang dibaca. 2. Murid-murid dinilai secara berterusan dengan jujur dan adil agar pelajar dapat mengalami setiap aras kesukaran iaitu dari mudah kepada kompleks.

Free powerpoint template: www.brainybetty.com

15

PROSES PENILAIAN MEMBACA


1 Mengenal Pasti Idea Keseluruhan 2 Mengesan Idea Utama dan Idea Sokongan 3 Membuat Ramalan/Kesimpulan

Free powerpoint template: www.brainybetty.com

16

MENGENAL PASTI IDEA KESELURUHAN


a) Mesej utama yang disampaikan penulis b) Mengesan pandangan, pendapat, emosi penulis c) Kenal pasti prinsip penulisan : i. Pengelasan mengikut kronologi ii. Pengelasan mengikut hierarki iiii. Pengelasan mengikut ciri-ciri

Free powerpoint template: www.brainybetty.com

17

MENGESAN IDEA UTAMA DAN IDEA SOKONGAN a) Idea utama i. Satu atau lebih idea utama ii. Satu idea utama dalam satu perenggan b) Sokongan i. Huraian atau keterangan yang menyokong idea utama ii. Disertai dengan contoh-contoh
18

Free powerpoint template: www.brainybetty.com

MEMBUAT RAMALAN DAN KESIMPULAN


Dibuat sesudah pembaca mengesan isi tersirat. Mesti baca dan teliti seluruh teks. Tidak semestinya disokong dengan contoh dan keterangan. Lahir daripada resolusi dan kefahaman pembaca.

Free powerpoint template: www.brainybetty.com

19

INSTRUMEN UJIAN
Untuk mendapatkan ukuran atau data tentang apa yang diuji. Petikan atau bahan yang akan dibaca dan difahami. Senarai semak dan skala kadar juga digunakan bagi mengukur aspek afektif dan perlakuan ( intonasi,nada, tekanan suara)
Free powerpoint template: www.brainybetty.com 20

SENARAI SEMAK Dalam bentuk ujian pemerhatian,kriteria pemarkahan disediakan. Dijadikan panduan untuk menilai dan menentukan pemahaman pembaca. SKALA KADAR Menunjukkan tahap pencapaian kemahiran membaca. Menetapkan markah / pencapaian berdasarkan kriteria bacaan dan pemahaman.

Free powerpoint template: www.brainybetty.com

21

KESIMPULAN
Secara kesimpulan, penilaian kemahiran membaca juga dianggap sebagai salah satu aktiviti pengajaran dan pembelajaran dan ianya adalah penting bagi tujuan mengesan tahap kemajuan atau pencapaian kemahiran membaca bagi setiap murid-murid.

Free powerpoint template: www.brainybetty.com

22

SEIKAN TERIMA KASIH

Free powerpoint template: www.brainybetty.com

23