Anda di halaman 1dari 1

gh

LAYANG ULEM
Katur Dhumateng Bapak/Ibu/Sedulur Bapak Suroso
Assalamualaikum Wr. Wb. Nuwun hawiyosipun serat punika sesulihing badan kawula sowan wonten ing ngarsa panjenengan sekaliyan. Mbok bilih Gusti Allah angganjar wilujeng ing samudayanipun, kita badhe gadhah niat Syukuran Griyo Enggal Ugi hangajab rawuhipun para sutresna, hangestreni khajat Syukuran wonten ing: Citra Pesona Buduran B3/05, Sidoarjo. Lumadi hing dinten: Jemuah Kliwon kaleres tanggal 29 Desember 2006 wekdal tabuh kaping 15.00 WIB. Mbok menawi panjenengan sekaliyan dhangan ing penggalih sarta mboten wonten alangan saktulllnggal punapa, kita aturi angrawuhi kajat lan niat kita kasebat ing nginggil punika. Awit saking rawuhipun para sutresna, keparenga kita nelakaken gunging panuwun. Cekap semanten atur serat ulem punika. Tuhu langgeng trisno. Wassalamualaikum Wr Wb.

Aghnas Syafaati Sakluwarga