P. 1
Penulisan SURAT RASMI

Penulisan SURAT RASMI

|Views: 40,995|Likes:
Dipublikasikan oleh Roszelan Majid
panduan penulisan surat menyurat dalam urusan pejabat
panduan penulisan surat menyurat dalam urusan pejabat

More info:

Published by: Roszelan Majid on Jul 14, 2009
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/02/2013

pdf

text

original

Romico 2009

SKOP TAKLIMAT

PENGENALAN

PROSEDUR
PENULISAN

PROSEDUR
PENGHANTARAN

PROSEDUR
PENERIMAAN DAN
PENDAFTARAN
SURAT

PENUTUP
Romico 2009
1. PENGENALAN

TUJUAN

DEFINISI

RUJUKAN

CIRI-CIRI SURAT
Romico 2009
I. TUJUAN

Membantu pea!a" #an $a$"tanan
%an te&'"bat #enan u&u(an (u&at
men%u&at

Membantu mempe&)epat$an p&*(e(
t"n#a$an $e ata( pe&$a&a-pe&$a&a %an
#"u&u($an *'e+ (e(uatu ,abatan
Romico 2009
II. DEFINISI
- Me&upa$an #*$umen &a(m"
$e&a,aan
- K*mun"$a(" #a'aman #an
'ua&an %an #"una$an
(e)a&a -*&ma' #an te&$a!a'
untu$ men,a'an$an pe'baa"
-un(" penu&u(an #an
penta#b"&an
Romico 2009
III. RUJUKAN
- A&a+an Pe&$+"#matan . /ab T"a
0Su&at . Men%u&at1
- Pan#uan S"(tem Fa"' /a" Aen("
Ke&a,aan 1234 . MAMPU
- A&a+an Ke(e'amatan .
0Ke(e'amatan D*$umen1
- Su&at Pe$e'"'"n Am /"'. 151226 .
0Pe&atu&an Penunaan Me("n
Fa$("m"'" D" Pe,abat-Pe,abat Ke&a,aan1
Romico 2009
I7. CIRI-CIRI SURAT

F*&mat %an b"a(a #"una$an

Penu'"(an %an $ema( #an 'en$ap

Me(e, tepat #an ,e'a(

La&a( ba+a(a8 tata ba+a(a %an betu' #an
(e(ua"

S"(tem e,aan %an betu'

Sebutan p&*t*$*' %an $ena
Romico 2009
9. PROSEDUR
PENULISAN
I. Su&at Ra(m"
II. Su&at Ra(m" Te&pe&"n$at
III. Mem*
I7. M"n"t
Romico 2009
I. Su&at Ra(m"
". K*mp*nen Utama
- Kepa'a Su&at
- Penena'an
- Kan#unan
- Penutup
Romico 2009
Te$n"$ Penu'"(an
b:. Penena'an
- Ru,u$an Tuan ;
- Ru,u$an Kam" ;
- Ta&"$+ ;
- Ja!atan Pene&"ma #an a'amat
- Ja!atan #an nama u.p <,"$a a#a:
- Pan"'an +*&mat . Tuan5puan
- Ta,u$5Pe&$a&a . /*'#5Ga&"(
Romico 2009
Te$n"$ Penu'"(an
):. Kan#unan
- =a)ana H*&mat
Denan (ea'a +*&matn%a8 (a%a #"a&a+
me&u,u$ pe&$a&a te&(ebut #" ata(. atau
Denan (ea'a +*&matn%a8 (a%a #"a&a+
mema$'um$an pe&$a&a te&(ebut #" ata(.
Atau
Denan (ea'a +*&mat8 (a%a #"a&a+
me&u,u$ (u&at tuan>>>.
Romico 2009
Kan#unan

Pe&enan Ke#ua . "(" (u&at
9. Su$a)"ta #"ma$'um$an ba+a!a>>.. atau
9. /e&(ama-(ama "n" #"(e&ta$an >>1
- J"$a te&#apat +u&a"an #" ba!a+ +en#a$'a+ #"
tu'"( 9.18 9.9 #an (ete&u(n%a
- J"$a te&#apat 'eb"+ 'amp"&an tu'"( n*. atau
+u&u- (pt Lamp"&an 1 atau Lamp"&an A
atau
9. Se+ubunan #enan "tu8>>
Romico 2009
Kan#unan

Pe&enan t"a . !a)ana +a&apan
6. Ke&,a(ama tuan5puan #a'am pe&$a&a "n"
amat'a+ #"+a&a". Atau
6. Ke'e!atan mema$'um$an pe&$a&a "n"
amat'a+ #"$e(a'$an. Atau
6. Pe&t"mbanan tuan5puan #a'am pe&$a&a "n"
a#a'a+ #"+a&ap$an.
Romico 2009
Te$n"$ Penu'"(an
#:. Penutup
- Se$"an. Te&"ma $a("+ . ,a&a$ 98 t"a#a
n*mb*&
- C*an $ata 0/ERKHIDMAT UNTUK
NEGARA1
- Sa%a %an menu&ut pe&"nta+8
- T5T Pen"&"m
- Nama Pen"&"m . +u&u- be(a&
Romico 2009
Penutup

Ge'a&an Ja!atan atau b5p Ketua Jabatan
- ( ABD WAHAB BIN ALI )
Penetua
SMK >>. Atau
- ( ISMAIL BIN ADAM )
Pen*'*n Kanan
b.p. Penetua
SMK >>..
Romico 2009
Penutup

S.$ - ,"$a a#a8 nama5,a!atan
- 'eb"+ #&p (atu (.$8
,anan tu'"( n*mb*&

D" &uan ba!a+ (e$a'" - Ta"p$an nama
&"n$a( pena&an #an pena"p (u&at
0M?A5an"1 atau 0M?A5an"030307
Romico 2009
’ KEDAH MAJU 2010 ‘
Ruj.Tuan: SPP.70/1/1-52268
Ruj.Kami: JPK(P)01-53994/(19)
Tai!" : 15 J#$%#R& 2004
S'(iau)a"a*
Suu"anja+a P'!"i,ma(an P'n,i,i!an*
#a) 2* -.o! -3* Kom/.'!) Ja0a(an P',ana 1'n('i*
Pu)a( P'n(a,0ian K'ajaan P')'!u(uan*
62526 Putrajaya.

Tuan*


JABATAN PENDIDIKAN
NEGERI KEDAH DARUL AMAN
KMPLEK! PENDIDIKAN
JALAN !TADIUM
05100 ALR !ETAR TEL. " 0#$%&&1&11
KEDAH DARUL AMAN 'A(. " 0#$%&1%2#2

P)*+)r,a- Tara. B)r/)-0)-
E-0,1 !a.ua- +,- !u..,a- 2 K3P" %#0115$04$6#15 6
P)7a8a, P)r19,:*ata- P)-:,:,1a- !,;8a<a9 Gr): DG#1
 
D)-7a- 9=r*at-ya ;aya :, ara9 *)ruju1 1)/a:a /)r1ara t)r;)+ut :, ata;.
2. S'"u0un2an ,'n2an i(u a,a.a" ,ima!.um!an 0a"a3a /'2a3ai 0'!'naan ('.a" 0'!"i,ma(
m'.'0i"i 3 (a"un ,an 0'.iau .a+a! ,i/'a!u!an un(u! ,i0'i (aa4 0'/'nc'n.
Romico 2009


3. -'.iau ('.a" ,i.an(i! )'0a2ai P'2a3ai P'!"i,ma(an P'n,i,i!an Si)3a5a" 6', 7641 mu.ai 02.01.2001 ,an ('.a"
,i)a"!an ,a.an /'!"i,ma(ann+a mu.ai 01.11.2002.

4. -')ama-)ama ini ,i)'(a!an )')a.inan /'a!uan m'n2i!u( P'in(a" #m -a0 # 38 ,an K'n+a(aan P'!"i,ma(an
un(u! (in,a!an (uan )'.anju(n+a.

S'!ian* ('ima !a)i".

‘ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA ’

Sa+a +an2 m'nuu( /'in(a"*


2 !ABIHAH BT. HJ HA!!AN 6
!)1;y)- P)r19,:*ata->
!)1t=r P)-7uru;a- P)r19,:*ata- P)-:,:,1a->
+./. P)-7ara9 P)-:,:,1a- K):a9 Daru? A*a-.

;.1.

K'(ua S'(iau)a"a*
K'm'n('ian P'n,i,i!an 1a.a+)ia*
-"2. P'm0an2unan 82ani)a)i ,an P'!"i,ma(an*
Paa) 6* -.o! J*
Pu)a( -an,a 7aman)aa*
5060# KUALA LUMPUR.

En. Sa-uan b"n Su-"an
 
Romico 2009
Romico 2009
Romico 2009
Romico 2009
Romico 2009
Ruj. Kami: INTAN(U)LAT:1040/12
Jil. ( )
Ta!i"#: 21 $%&' 1(()
INSTITUT TADBIRAN AWAM NEGARA (INTAN)
JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA
KAMPUS WILAYAH UTARA
PETI SURAT 94, 08007 SUNGAI PETANI, KEDAH DARUL AMAN
Aan /e&+*&mat
Set"au(a+a Ke&a,aan Nee&" Pe&a$
Pe,abat Set"au(a+a Ke&a,aan Nee&"
Pe&a$ Da&u' R"#Buan
Pet" Su&at 1CCD
6C39C Ip*+
*+RAK DARUL RID,UAN
<u.p; En. Mat A&"( b. Mu(tapa:
Tuan8
KURSUS *+MBAN-UNAN $R-ANISASI
A#a'a+ (a%a #"a&a+ me&u,u$ $epa#a (u&at tuan /"'. SUKP<T:;D9151 J'#. I7<99:
be&ta&"$+ 9C Me" 1223 menena" pe&$a&a #" ata(.
9. Su$a)"ta #"ma$'um$an ba+a!a p"+a$ INTAN Kampu( ="'a%a+ Uta&a8 Suna"
Petan" be&(etu,u untu$ mena#a$an $u&(u( Pembanunan O&an"(a(" untu$
,abatan tuan. Ta&"$+ %an #"tetap$an ba" $u&(u( "n"
TEL: 04-4218321
Fax : 04-4214489
Romico 2009
6. Se+ubunan #enan "tu8 p*+*n p"+a$ tuan men+anta& (ena&a" 'en$ap
nama penu&u( #an $a$"tanan %an a$an men+a#"&" $u&(u( "n" (e'e!at-
'e!atn%a './.lum 0 Ju1 1((). /e&(ama-(ama "n" #"(e&ta$an (a'"nan
p&*&am (epe&t" #" Lam2i!a1 A untu$ ma$'uman tuan.
Se$"an8 te&"ma $a("+
3B+RKHIDMAT UNTUK N+-ARA4
Sa%a %an menu&ut pe&"nta+8
(SHAHRIL ANNUAR BIN AHMAD)
b.p. Pena&a+ ="'a%a+
In(t"tut Ta#b"&an A!am Nea&a
="'a%a+ Uta&a
"a'a+ 10 Ju1 #i1%%a 1 Ju1 1(() #" INTAN Kam2u' Wila5a# U6a!a7
Su1%ai *.6a1i7 K.8a# Da!ul Ama1. Untu$ ma$'uman tuan8 p"+a$ INTAN
a$an menena$an ba%a&an pen#a-ta&an (eban%a$ RM9C.CC ba" (et"ap
pe(e&ta.
Romico 2009
II. SURAT TERPERINGKAT

K*mpenen Utama #an Te$n"$ Penu'"(an
a#a'a+ (ama #enan Su&at Ra(m"

Tamba+an tan#a te&pe&"n$at
- TERHAD5SULIT5RAHSIA5
RAHSIA /ESAR
Leta$ tan#a te&pe&"n$at ba+a"an ata( Nama
#an a'amat pene&"ma #an ba+a"an ba!a+
(u&at
Romico 2009
RAHSIA BESAR/RAHSIA/TERHAD/SULIT
RAHSIA BESAR/RAHSIA/TERHAD/SULIT
Romico 2009
RAHSIA BESAR/RAHSIA/TERHAD/SULIT
RAHSIA BESAR/RAHSIA/TERHAD/SULIT
Romico 2009
RAHSIA BESAR/RAHSIA/TERHAD/SULIT
RAHSIA BESAR/RAHSIA/TERHAD/SULIT
Romico 2009
RAHSIA BESAR/RAHSIA/TERHAD/SULIT
RAHSIA BESAR/RAHSIA/TERHAD/SULIT
Romico 2009
III. M+M$

Pe&"natan5Catatan

K*mun"$a(" #a'aman %an mu#a+
#an &"n$a(

Pe&$*n("an ma$'umat %an ,e'a(8
)epat8tepat #an &"n$a(

Jen"(-,en"( Mem*
- Mem* /a+a"an
- Mem* Anta&a /a+a"an
- Mem* Pena&a+
Romico 2009
MEMO

K*mpenen Mem*
- Nama /a+a"an
- Ru,u$an Fa"' ;
- Da&"pa#a ;
- Kepa#a ;
- Sa'"nan Kepa#a ;
- Ta&"$+ ;
- Pe&$a&a ;
- =a)ana +*&mat
Romico 2009
MEMO

=a)ana pen#a+u'uan . (apaan %an &"n$a(

Pen%ataan pe&ma(a'a+an 5 +u&a"an

T"n#a$an %an pe&'u #"amb"'

=a)ana penutup

Tan#atanan
Romico 2009
INSTITUT AMINUDDIN BAKI
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
S! La"a#$% &9000 '(#)!#$ H!$*+a#,-
TEL: 03-&10.&100 FA/: 03-&10.&200
K(0a,a : 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
Da!0a,a : 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
 U#)23 K(+2+2-a#
 U#)23 Ma3+24a#
 U#)23 Pa#,a#$a#
 U#)23 S!40a#a#
 U#)23 D!5a!+3a#
 U#)23 Ta#,a)a#$a#
 S!40a# Da+a4 P(*a)!a# H!#$$a
 U#)23 T!#,a3a#
 S!+a U2-3a#
 S!+a Ka6! ,a# K(423a3a#
 S!+a B(7a3a0
 S!+a Ta!0
 S!+a 8()a3
 S!+a E,a3a#
 S!+a B(! U+a-a#
 11111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111
Romico 2009
CATATAN : ___________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Sekian, Terima Kasih.
Tarikh : ______________ Tandatangan : _______________________
Romico 2009
Romico 2009
Romico 2009
I7. MINIT

Catatan &"n$a( #"$e&ta( m"n"t

Pe&+ubunan anta&a pea!a" atau
ba+a"an

Me&e$*# (u&at %an #"te&"ma 5#"$e'ua&

Me&e$*# pe&b"n)anan anta&a Ketua
Jabatan5pea!a" ba!a+ann%a

M"n"t b*'e+ #"tu'"( #n tu'"(an tanan tetap"
,e'a(

M"n"t %an pan,an +en#a$'a+ #"ta"p
Romico 2009
@NTH MINIT
Sua( 1a)u!
Sua( 0'(ai!" 9999. ,ai/a,a 99999..
9999999999 ,i!an,un2 /a,a ..999
!urat K)?uar
Sua( 0'(ai!" 9999. !'/a,a 9..9999..
9999999999 ,i"an(a /a,a ..9999
Romico 2009
Romico 2009
Romico 2009
6. PROSEDUR PENGHANTARAN
SURAT
I. Mena'amat$an Su&at
- Kepa#a O&an A!am
- Kepa#a Ketua Jabatan
- Kepa#a F"&ma5/a#an
/e&$anun
Romico 2009
I. Mena'amat$an Su&at
". Kepa#a O&an A!am
- Je'a( nama #an a'amat
- Pan$at e'a&an $ebe(a&an
- /e&mu'a #enan Aan /e&+*&mat8
Aan /e&ba+a"a8 Aan Mu'"a #an
Tuan 5 Puan8
Romico 2009
Mena'amat$an Su&at
"". Kepa#a Ketua Jabatan
- Ge'a&an &a(m" ,a!atann%a
(pt Ketua Set"au(a+a5Ketua Pena&a+
- Meneta+u" pea!a" %an b*'e+
menamb"' t"n#a$an
<u.p. >>>>>>>>>:
- Nama #an a'amat %an ,e'a(
Romico 2009
Mena'amat$an Su&at
""". Kepa#a F"&ma5/a#an /e&$anun
- Nama &e(m" ,a!atan #a'am aen("
(pt ; Pena&a+ U&u(an atau
Set"au(a+a
- Nama #an a'amat %an ,e'a(
Romico 2009
PROSEDUR PERHANTARAN
SURAT
II. Ca&a Pen+anta&an
- Pe&$+"#matan P*(
- Denan Tanan
- Me'a'u" FaE
- Su&at Te&pe&"n$at
Romico 2009
". Pe&$+"#matan P*(

Sampu' (u&at men"$ut (a"B

Nama #an a'amat pene&"ma

Setem

N*. Ru,u$an Su&at . (ebe'a+ ba!a+ $"&"

Pen+anta&an #enan P*( /"a(a

Pen+anta&an P*( La,u . ba" (u&at
t"n#a$an (ee&a5be&#a-ta& 0See&a
Denan P*( La,u1 atau 0P*( /e&#a-ta&1
Romico 2009
"". Denan Tanan

Su&at #"tan#a 0See&a Denan Tanan1

Sampu' Men"$ut (a"B

Nama #an a'amat pene&"ma

N*. Ru,u$an Su&at

Guna /u$u De(pa)+ <Am 1C2:

Dapat$an tan#atanan pene&"ma
Romico 2009
""". Me'a'u" FaE

Su&at #"tan#a 0See&a Denan FaE1

Men"(" b*&an FaE("m"'" men"$ut SPA b"'
151226 . Lamp"&an I

/u$u Da-ta& Pen+anta&an . Lamp"&an 9

/u$u Da-ta& Pene&"maan . Lamp"&an 6

S'"p 5 Lap*&an Pen+anta&an +en#a$'a+
#"$ep"' be&(ama

Su&at a(a' +en#a$'a+ #"+anta& $e pene&"ma
Romico 2009
"F. Su&at Te&pe&"n$at

Dua 'ap"( (ampu' (u&at

Sampu' Da'am
. Tan#a ta&a- $e(e'amatan
- Nama #an a'amat pene&"ma
- D"mete&"$an

Sampu' Lua&
- Nama #an a'amat pene&"ma
- #"tutup #enan am

Me'a'u" FaE . Ru,u$ SPA b"' 151226
Romico 2009
D. PROSEDUR PENERIMAAN
DAN PENDAFTARAN SURAT
I. Pene&"maan Su&at Ra(m"
- Su&at Te&pe&"n$at
- Su&at Umum D" a'amat$an Kepa#a
Ketua Jabatan
- Su&at Untu$ Pe&+at"an Pea!a"

Romico 2009
D. PROSEDUR PENERIMAAN DAN
PENDAFTARAN SURAT
II. Pen#a-ta&an Su&at
- /u$a (u&at8 )*p$an ta&"$+ te&"ma #an t.t.
&"n$a(
- Da-ta& (u&at #a'am /u$u Da-ta& Su&at <Am
1C:
- Se&a+ (u&at $p# Ketua Jabatan untu$
#"m"n"t$an
- Se&a+$an $p# pea!a" untu$ t"n#a$an
- Dapat$an Fa"' #an $#$an (u&at
- Amb"' t"n#a$an #enan (e&ta me&ta
Romico 2009
G. PENUTUP

Penu&u(an (u&at men%u&at %an be&$e(an
a$an #""$t"&a-$an $e&,a-$e&,a $"ta (epan,an
pe&$+"#matan
Romico 2009

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->