Anda di halaman 1dari 18

ISU-ISU MORAL SEMASA (REMAJA) A2002 / 3 /1

UNIT 3

ISU-ISU MORAL SEMASA


(REMAJA )

3
OBJEKTIF
AM

nit
Mengetahui isu-isu moral semasa yang membabitkan golongan
remaja dan mencadangkan langkah-langkah penyelesaiannya

OBJEKTIF KHUSUS

Di akhir unit anda dapat :


1. menyatakan jenis-jenis isu-isu moral yang melibatkan
golongan remaja
2. mengenalpasti faktor-faktor pendorong kepada terjadinya
gejala-gejala tersebut
3. mencadangkan penyelesaian-penyelesaian yang praktikal
terhadap isu-isu tersebut
ISU-ISU MORAL SEMASA (REMAJA) A2002 / 3 /2

ISU -ISU M OR AL SEM ASA ( RE MAJ A )

INPUT

P EN GE NALA N

Menurut Kamus Dewan, perkataan “ isu ” bermaksud perkara pokok dan


persoalan, manakala Moral pula bermaksud ajaran atau pegangan berkaitan buruk baik
sesuatu perbuatan . Remaja pula secara umumnya ialah golongan yang berusia antara 13
hingga 18 tahun, manakala usia antara 19 hingga 21 tahun dianggap sebagai akhir alam
remaja. Oleh itu, secara umumnnya isu-isu moral remaja ialah segala persoalan dan
tingkahlaku remaja yang dianggap menyalahi dan bertentangan dengan nilai-nilai dan
pegangan moral.
Alam remaja merupakan satu tahap kritikal dalam kehidupan manusia, iaitu
tempoh peralihan daripada alam kanak-kanak kepada alam dewasa. Pada peringkat inilah
seseorang mula bertindakbalas kepada tuntutan emosi untuk mencari identiti dan
penampilan tersendiri. Ahli psikologi mengistilahkan alam remaja sebagai ‘umur emosi’
(emotional age ) kerana di peringkat mencari identiti , mereka sering berhadapan dengan
konflik diri di mana wujud dua pertembungan iaitu antara sifat kanak-kanak dan
keinginan serta kebimbangan untuk menempuhi alam dewasa. Tetapi kini, remaja telah
terlalu jauh meninggalkan batas keperibadiannya serta melupakan nilai-nilai etika dan
moral yang sepatutnya tersemai di dalam diri mereka.
Dewasa ini, keruntuhan moral dan akhlak remaja berada pada tahap yang agak
membimbangkan. Oleh itu timbul persoalan di sini, adakah nilai-nilai murni yang
disemai dan dipelihara sudah lusuh rentetan daripada pemodenan mental dan kebendaan.
ISU-ISU MORAL SEMASA (REMAJA) A2002 / 3 /3

Apakah mereka tidak mampu untuk mengadaptasikannya dengan perubahan budaya barat
( westernization ) yang pesat melanda negara kita ?

3.1 KATE GO RI ISU -IS U MO RAL REMAJ A

Keruntuhan akhlak dan etika remaja pada masa kini seolah-olah satu refleksi
sebenar tingkahlaku remaja. Tindak-tanduk mereka yang agak liar , ganas memberi
gambaran seolah-olah wujud satu penentangan untuk mengenepikan nilai dan norma
generasi tua. Banyak kejadian dan kes yang melibatkan remaja berlaku dan banyak
mendapat liputan meluas daripada pihak media.
Secara umumnya kita boleh membahagikan kes-kes salah laku remaja kepada dua
bahagian iaitu :

3.1.1. Kes-kes Seksualiti, Lucah dan Pergaulan Bebas

BOHSIA/
BOHJ
SUMBAN
G
MAHRAM

BERSEKEDUDUKA
N
SEKS
KES-KES RAMBANG/
SEKSUALITI, ZINA
LUCAH

ROGOL

LIWAT
GRO
ISU-ISU MORAL SEMASA (REMAJA) A2002 / 3 /4

3.1.2 Kes-kes Yang Berpunca Dari Sikap dan Tingkahlaku

DADAH

GANGSTERISM
VANDALISME E

PENDERAAN

LUMBA
KES-KES SIKAP HARAM
DAN
TINGKAHLAKU

GEJALA
LEPAK
SAMSENG
JALANAN
LARI DARI
RUMAH
ISU-ISU MORAL SEMASA (REMAJA) A2002 / 3 /5

Tahukah anda faktor-


faktor yang mendorong
para remaja terjebak
dalam kes-kes
salahlaku tersebut?
Inilah punca-puncanya
…...

3.2 . FAKT OR- FAKT OR KE RUNT UHA N AKH LA K


/M OR AL R EM AJ A

Terdapat pelbagai faktor yang menyebabkan berlakunya fenomena keruntuhan akhlak dan
moral di kalangan remaja . Antaranya ialah :

1. Kurangnya asuhan dan didikan agama oleh keluarga.


Ibu bapa adalah model kepada anak-anak dalam apa jua aspek kehidupan tetapi
dalam soal keagamaan ianya seolah-olah diabaikan. Justeru itu, akan lahirlah
generasi baru yang bertindak liar dan bersikap materialistik dan ala kebaratan.

2. Pengaruh suasana dan persekitaran yang mendesak


Kebanyakan remaja yang tinggal di bandar mengamalkan kehidupan
individualistik dan materialistik. Oleh itu, dalam mengejar kemewahan mereka
sanggup berbuat apa sahaja tanpa menghiraukan baik buruknya sesuatu perkara
itu. Akibatnya, terjadilah kejadian mencuri, melacur, samun dan peras ugut untuk
mendapatkan wang yang tidak mereka perolehi daripada ibu bapa mereka.
ISU-ISU MORAL SEMASA (REMAJA) A2002 / 3 /6

3. Tekanan perasaan yang dialami remaja


Sesetengah remaja mengalami tekanan perasaan ketika di rumah akibat perceraian
atau pergaduhan ibu bapa yang menyebabkan anak-anak merasa tidak selesa
berada di rumah dan membuatkan mereka lebih suka berada di luar rumah dan
bergaul dengan kawan-kawan tanpa menimbang baik buruknya.

4. Gagal dalam pelajaran


Remaja yang terkandas dalam pelajaran mempunyai masa lapang yang banyak.
Oleh itu, mereka bergaul dengan rakan-rakan yang juga tidak bersekolah, dan
bermula dari situlah mereka berkenalan dengan dadah, pil ecstasy, pusat-pusat
hiburan dan lumba haram serta berjudi. Kegiatan tersebut memerlukan wang yang
akan mendorong mereka melakukan kegiatan haram seperti mencuri samun,
merompak dan menculik.

5. Peranan Media Massa


Remaja merupakan golongan yang mudah dipengaruhi, contohnya melalui filem-
filem yang ditayangkan di televisyen. Mempunyai pengaruh yang amat besar
kepada mereka. Filem dan drama yang dihasilkan mengikut filem Barat
menggambarkan seolah-olah kehidupan rakyat negara ini dengan masyarakat
Barat mempunyai persamaan. Ini menyebabkan remaja mudah terpengaruh kerana
beranggapan bahawa gaya hidup remaja Barat yang lebih menjerumus kepada
perlakuan liar dan tidak menghormati orang tua adalah tidak salah dari segi agama
dan budaya Malaysia.

6. Perkembangan teknologi moden


Perkembangan teknologi moden seperti komputer, internet, e.mail dan video juga
memudahkan remaja mendapat hiburan yang tidak sesuai dengan jiwa mereka.
Mereka boleh memperolehi maklumat berhubung bahan-bahan lucah melalui
internet, cakera padat dan video yang tidak ditapis di pasaran gelap atau melalui
rakan-rakan.
ISU-ISU MORAL SEMASA (REMAJA) A2002 / 3 /7

Di sini ada beberapa


cadangan yang boleh
difikirkan untuk
mengatasi
permasalahan ini……….

3.3 . CA DANG AN- CA DANG AN UNT UK ME NG ATASI


GEJ ALA KE RUN TU HAN AK HL AK / MO RAL RE MAJ A

Di dalam menangani permasalahan remaja ini, adalah tidak wajar untuk kita
menyalahkan mana-mana pihak secara total. Oleh yang demikian, seluruh masyarakat
tidak kira sesiapa pun haruslah memainkan peranan dalam memastikan remaja masa kini
memiliki nilai moral yang terpuji, bertanggungjawab dan berdedikasi. Secara ringkasnya
adalah dicadangkan pihak-pihak berikut memainkan peranannya :

1. Peranan Ibubapa

Zaman remaja adalah zaman yang penuh pancaroba. Maka, ibubapa seharusnya
memahami keadaan ini dan menyesuaikan diri dengan pengaruh emosi anak-anak
mereka. Mereka haruslah membina hubungan yang mesra dengan anak-anak untuk
melahirkan sebuah keluarga bahagia yang akan membentuk masyarakat penyayang
seperti yang dihasratkan dalam Wawasan 2020. Ibu bapa juga perlu menjadi model
kepada anak-anak mereka. Didikan agama dan duniawi yang seimbang boleh menjadi
pedoman dalam hidup mereka agar mereka dapat menilai baik buruk sesuatu perkara
yang akan mereka lakukan.
ISU-ISU MORAL SEMASA (REMAJA) A2002 / 3 /8

2. Peranan Guru

Guru ialah orang kedua yang paling hampir dengan remaja. Mereka hendaklah
menekankan nilai-nilai murni dalam pengajaran supaya pelajar-pelajar dapat diasuh dan
dibimbing ke arah keperibadian tinggi dan mempunyai sifat-sifat mulia.

3. Peranan Masyarakat

Setiap ahli masyarakat mempunyai tanggungjawab untuk membanteras masalah sosial


yang berlaku. Masyarakat yang bertindak sebagai pemerhati harus peka dalam
memberikan nasihat yang sepatutnya kepada remaja kita yang bertindak liar. Sikap
individualistik yang ada pada diri kita perlulah dikikis , dan sikap penyayang perlu
ditanamkan dalam diri setiap anggota masyarakat.

4. Peranan Media Massa

Pihak media perlu memainkan perannya baik media cetak ataupun elektronik . Akhbar
dan majalah hendaklah memperbanyakkan bahan-bahan yang lebih bercorak ilmiah.
Begitu juga dengan televisyen hendaklah lebih banyak menayangkan filem-filem yang
boleh merangsang pembinaan insan yang baik.
ISU-ISU MORAL SEMASA (REMAJA) A2002 / 3 /9

5. Peranan remaja sendiri

Remaja perlu mengubah pandangan dan sikap mereka supaya lebih prihatin dan
dapat menyesuaikan diri dengan nilai dan norma yang ditetapkan oleh agama. Kebebasan
tetap ada tetapi harus pandai menyesuaikannya dengan nilai-nilai dan norma-norma yang
baik.

Kesimpulannya, kekacauan dan masalah yang berlaku dalam masyarakat dan


negara pada hari ini boleh dikatakan berada pada tahap yang agak membimbangkan
kerana apa yang telah kita dapat lihat di sini , jenayah etika begitu berleluasa berlaku.
Manusia sudah mula melupakan batas-batas agamanya dan mewah di adalam mengejar
keseronokan duniawi. Nilai-nilai etika yang sepatutnya tersemat di dalam diri individu
sudah terhakis. Oleh itu, sesebuah masyarakat iaitu hendaklah sama-sama berganding
bahu membanteras gejala-gejala negatif daripada terus berlaku kerana keharmonian dan
keamanan sesebuah negara bergantung kepada sikap dan situasi masyarakatnya.

Untuk menguji kefahaman anda, sila

buat aktiviti berikut. Jika anda tidak

berpuashati dengan jawapan anda, sila

buat ulangkaji pada input yang anda

rasa masih kabur.


ISU-ISU MORAL SEMASA (REMAJA) A2002 / 3 /10

AKTIVITI 3

3.1 Apakah yang dimaksudkan dengan isu-isu moral remaja ?


______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
___

3.2 Nyatakan pembahagian isu-isu moral remaja dengan disertakan contoh-


contohnya .

3.3 Pada pendapat anda apakah punca-punca berlakunya gejala-gejala tersebut.


Nyatakan secara ringkas.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

3.4 Apakah yang dimaksudkan dengan emosional age menurut pakar psikologi ?
______________________________________________________________
_
ISU-ISU MORAL SEMASA (REMAJA) A2002 / 3 /11

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

3. 5 Bagaimanakah pihak media dapat berperanan dalam menghadapi isu gejala


keruntuhan akhlak remaja masa kini ?
______________________________________________________________
_

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Bolehkah anda
menjawab soalan-
soalan tadi…..Mari
kita semak
jawapannya..
ISU-ISU MORAL SEMASA (REMAJA) A2002 / 3 /12

MAKLUMBALAS
AKTIVITI 3

3.1 Pengertian isu-isu moral remaja :


Menurut Kamus Dewan, perkataan “ isu ” bermaksud perkara pokok dan
persoalan, manakala Moral pula bermaksud ajaran atau pegangan berkaitan buruk
baik sesuatu perbuatan . Remaja pula secara umumnya ialah golongan yang
ISU-ISU MORAL SEMASA (REMAJA) A2002 / 3 /13

berusia antara 13 hingga 18 tahun, manakala usia antara 19 hingga 21 tahun


dianggap sebagai akhir alam remaja. Oleh itu, secara umumnnya isu-isu moral
remaja ialah segala persoalan dan tingkahlaku remaja yang dianggap menyalahi
dan bertentangan dengan nilai-nilai dan pegangan moral.

3.2 Pembahagian isu-isu moral remaja dan contohnya :


1. Kes-kes Seksualiti, Lucah dan Pergaulan Bebas – zina, rogol, liwat dan lain-
lain
2. Kes-kes Sikap dan Tingkahlaku – dadah, lari dari rumah, lumba haram dan
lain-lain.

3.3 Punca-punca berlaku gejala keruntuhan akhlak :


1. Kurangnya asuhan dan didikan agama oleh keluarga
2. Tekanan perasaan yang dialami remaja
3. Pengaruh suasana dan persekitaran yang mendesak
4. Perkembangan teknologi moden

3.4 Maksud emosional age ialah peringkat remaja mencari identiti , mereka sering
berhadapan dengan konflik diri di mana wujud dua pertembungan iaitu antara
sifat kanak-kanak dan keinginan serta kebimbangan untuk menempuhi alam
dewasa.

3.5 Pihak media perlu memainkan perannya baik media cetak ataupun elektronik .
Akhbar dan majalah hendaklah memperbanyakkan bahan-bahan yang lebih
bercorak ilmiah. Begitu juga dengan televisyen hendaklah lebih banyak
menayangkan filem-filem yang boleh merangsang pembinaan insan yang baik.
ISU-ISU MORAL SEMASA (REMAJA) A2002 / 3 /14

PENILAIAN KENDIRI

UNTUK MENGUKUR PRESTASI ANDA, ANDA MESTILAH MENJAWAB


SEMUA SOALAN PENILAIAN KENDIRI INI UNTUK DINILAI OLEH
PENSYARAH ANDA.
ISU-ISU MORAL SEMASA (REMAJA) A2002 / 3 /15

Soalan Satu

Anda dikehendaki berbincang dengan rakan anda tentang implikasi keruntuhan


akhlak dan moral kepada keadaan sosial, politik,ekonomi dan negara kita.

Soalan Dua

Sejauhmanakah agama dapat menghalang seseorang daripada membuat perkara yang


salah dan bertentangan dengan etika .

TAHNIAH!
Anda telah berjaya menyelesaikan
semua soalan dalam penilaian kendiri.

Sila semak jawapan anda pada


maklumbalas untuk memastikan
jawapan anda adalah betul.

MAKLUMBALAS KEPADA
PENILAIAN KENDIRI

1. Implikasi gejala keruntuhan moral dan akhlak kepada :


i) Sosial
Remaja adalah generasi yang menjadi harapan untuk membangun dan
mengharmonikan masyarakat pada masa akan datang. Tetapi malangnya apa
ISU-ISU MORAL SEMASA (REMAJA) A2002 / 3 /16

yang telah kita lihat kini, kebanyakan remaja sudah tidak boleh mengawal diri
mereka lagi dan ini merupakan satu ancaman kepada masyarakat. Sekiranya
masalah ini tidak dibendung , maka lambat laun ia akan menyebabkan
masyarakat menjadi huru-hara. Pergaulan bebas remaja juga memberi kesan
buruk ke atas diri mereka sendiri. Apabila sudah terlampau bebas, mereka
sudah tidak segan silu lagi untuk melakukan hubungan rambang dan perzinaan
yang akhirnya akan mendatangkan musibah kepada diri mereka sendiri.

ii) Politik dan Negara


Keruntuhan moral remaja bukan sahaja mengancam kedudukan soaial,
malahan ia juga memberi implikasi yang negatif kepada politik seterusnya
negara kita sendiri. Remaja adalah aset negara yang penting, tetapi sayangnya
di kala muda ini, mereka telah menunjukkan perlakuan yang tidak
menyenangkan. Oleh itu, bagaimana sesebuah negara akan mencapai
kemajuan ? Remaja juga bakal mewarisi teraju kepimpinan negara. Jika
mereka mudah dipengaruhi gejala yang tidak sihat , bagaimana keadaan
negara kita di masa hadapan ?

3. Ekonomi
Gejala sosial juga memberi kesan yang agak besar kepada kestabilan
ekonomi negara. Ini memandangkan apabila masalah soaial berleluasa ,para
pelabur dari luar merasa tidak selamat untuk melabur di negara ini. Ianya
berkait rapat dengan keadaan sosial dan politik negara. Apabila negara
mempunyai imej yang buruk di mata negara lain, maka ianya memberi kesan
juga kepada penduduknya. Pelabur yang ingin mendapat keuntungan tidak
akan mengambil risiko untuk melabur di negara yang bermasalah. Selain itu,
pihak kerajaan juga terpaksa mengeluarkan belanja yang banyak untuk
membasmi dan juga berusaha untuk menyelesaikan kes-kes salahlaku seperti
dadah, vandalisme dan sebagainya.
ISU-ISU MORAL SEMASA (REMAJA) A2002 / 3 /17

2. Peranan agama dalam


membentuk nilai-nilai murni :

Agama berasal dari bahasa Sanskrit yang bermakna tradisi. Ia boleh didefinisikan
sebagai satu sistem kepercayaan dan ibadat berasaskan keyakinan kepada
kewujudan tuhan yang telah mencipta alam semesta. Agama menekankan kepada
pembentukan nilai-nilai murni dalam pengajarannya. Majoriti kes-kes keruntuhan
moral dan akhlak berlaku kerana kurang penekanan terhadap pendidikan agama
yang diberikan kepada anak-anak. Pendidikan agama perlulah diterapkan dalam
ISU-ISU MORAL SEMASA (REMAJA) A2002 / 3 /18

diri anak-anak sejak kecil lagi seperti kata pepatah “ melentur buluh biarlah dari
rebungnya “ bagi mengelakkan masalah yang lebih serius berlaku.