Anda di halaman 1dari 4

AKHLAK TERHADAP ORANG TUA

Qs. Al-Baqarah [2] ayat: 83


^O)4 4^'O 4-VOg` /j_4
Cg74O) 4p+lu> ) -.-
^4).4O^)4 L^=O;O)
OgO4 _O.O^- _OE4-41^-4
-:=O4^-4 W-O7O~4
+EE4Ug 4LONO W-O1g~4
E_OUO- W-O>-474 E_OEO-
+^1-4O> ) 1E1)U~ :Lg)`
+^4 ]O@OuG` ^g@
83. dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari keturunan Bani Israil (yaitu):
janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum
kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik
kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. kemudian kamu tidak memenuhi
janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling.
Kedua
Orang
Tua
^4).4O^
)
Kami
mengambil
4^'O

Berbuat
baik
L^=O;O) Janji -VOg`
Kaum
Kerabat
OgO4
_O.O^-
Keturunan /j_4
Berpalin
g
]O@OuG`
Menyemba
h
p+lu


Qs. Al-Isra [17] ayat: 23-24
_/=/~4 ElG4O W-+lu> )
++C) ^4).4O^)4
L=O;O) _ E`) O}4Ul4C EE4gN
4OE:^- .E-4 u
E-Eg E > .E+= l]q
4 E-OOgu+> ~4 E_-
LO~ VC@O ^g@ ;*gu=-4
E_ EE4LE_ ]e~.- =}g`
gOE;OO- ~4 pO
E_uEOO- EE O)+4O+4O
-LOO= ^gj
23. dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan
hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di
antara keduanya atau Kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka
sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu
membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia
24. dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan
ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah
mendidik aku waktu kecil".
Perkataan O~
memerintahk
an
/=/~4
Mulia VC@O Menyembah
W-+lu
>
rendahkanl
ah
*gu=-4
Salah satu
dari
keduanya
E-4

Kasihinilah
keduanya
E_uEOO
-
Mengatakan >
Mendidikk
u
O)+4O+4O Ah l]q
Kecil -LOO= Membentak OOgu+>

ADAB BERGAUL DENGAN SESAMA MUSLIM
Qs. Al-Araf [7] ayat: 199
O 4O^E^- O4
ON^) @O;N4 ^}4N
--)U)_O_^- ^__
199. jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah
dari pada orang-orang yang bodoh.
Pekerjaan
yang baik
ON^)

Jadilah O
Berpalingla
h
@O;N4 Pemaaf
4O^E^
-
Orang
orang
bodoh
--)U)_O_^
-
Dan
suruhla
h
O4

Qs. An-Nisa [4] ayat: 86
-O)4 7+1jONO lOE14)
W-O1E =}=O;O) .Ogu+g` u
.E-1+O Ep) -.- 4p~E _O>4N
]7 7/E* l1OEO ^gg
86. apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, Maka balaslah
penghormatan itu dengan yang lebih baik dari padanya, atau balaslah penghormatan itu
(dengan yang serupa). Sesungguhnya Allah memperhitungankan segala sesuatu.
Atau serupa
dengannya
u
.E-1+
O
pernghormata
n
7+1jONO
memperhitunganka
n
l1OEO
Dengan
sesuatu
lOE14)

penghormatan
segala sesuatu
]7
7/E*
Balaslah W-O1E
Dengan baik
=}=O;O)

CARA BERGAUL REMAJA ISLAMI
Qs. An-Nur [24] ayat: 30
~ --gLg`uUg W-OO_74C ;}g`
;eg-@O= W-OOE^44
_E_NO _ ElgO _O.^e +O
Ep) -.- lOO)lE= E)
4pONE44C ^@
30. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan
pandanganya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi
mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat".
kemaluanny
a
_E_NO

orang
laki-laki
yang
beriman
--gLg`uUg

lebih suci O.^e menahan -OO_74C
mengetahui OO)lE=
Pandanga
n mereka
;eg-@O=

mereka
perbuat
4pONE44
C
memelihar
a
-OOE^44

A M A N A H
Qs. Al-Taubah [33] ayat: 72
^^) E4;4O4N O4^4`- O>4N
g4O4OO- ^O-4
4:^-4 -u-4 p
Og+Ug^4 =}^E;-4 Ogu+g`
E_U4EO4 }=O^e"- W +O^^)
4p~E 4`OU LO_E_ ^_g
72. Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-
gunung, Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan
mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu Amat
zalim dan Amat bodoh,

Qs. Al-Anfal [8] ayat: 27
Og^4C =}Cg~-.- W-ONL4`-47
W-O+^OC` -.- 4OcO-4
W-EO+^OC`4 7g-E44`
+^4 4pOUu> ^g_
27. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul
(Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan
kepadamu, sedang kamu mengetahui.