Anda di halaman 1dari 136

Nyiri Istvnn sszelltst felhasznlva tdolgozta BURAI LSZLN s DR.

FARAG ATTILN

HTSZNVARZS
OLVASKNYV 2. OSZTLYOSOKNAK

Tizenharmadik, kerettantervre tdolgozott kiads

CELLDMLK, 2003

Az Oktatsi Minisztrium az 5/1998. (II. 18.) MKM szm rendelet 6. (3.) bekezdse alapjn a Htsznvarzs c. kiadvnyt T 510.943 H/1999. szm alatt jvhagyta s tanknyvv nylvntotta.

Illusztrlta RNYI KRISZTINA Ferenczy Nomi-djas

Fotk Magyar Tvirati Iroda

Szerkesztette Eszterglyos Jen Rti va

AP211/10 ISBN: 963 464

APCZAI KIAD 9500 Celldmlk, Szchenyi utca 18. Tel.: 95/525-000 fax: 95/525-014 Felels kiad: ESZTERGLYOS JEN gyvezet

Nyomdai elkszt munklatok: MDIA COLOR KFT. GYR Nyomta s kttte az Alfldi Nyomda Rt. Felels vezet: Gyrgy Gza vezrigazgat A nyomdai megrendels trzsszma: 6959.49.01

I. FEJEZET

SZL A CSENG, KEZDDIK AZ ISKOLA


SZEPTEMBER
Szilvaszeds... Szl-szret! Kigyltak a psztortzek. Nyit a Tuds Kapuja: kezddik az iskola!
Tamk Sirat Kroly

ISKOLA-NYITOGAT
Iskola, iskola, ki a csoda jr oda? A takcs, a kovcs, a kmves meg az cs, a kardjval odajr kese lovon a huszr! Itt tanulta meg az -t s a matematikt, itt tanulta meg az -t, mennyi szlat fon a pk. Itt tanulta meg az -t, hogy a rzsa kivirt, hogyan rja le az -t, s a Dunntl csupa pp, prgtek az -k, az -k, mint a fnyes kszrk. Itt kezdte a hember, jaj, de szp a december! Itt sttte meg a pk a legels kenyert,
4

itt tanulta meg a cssz, mikor srgul meg az sz, minden ember itt tanulta meg, hogy mennyit r a munka, -t is, b-t is, c-t is, itt tanulok n is! Kinyjtom a kezemet, ha ugyan elrem a kilincset, s bemegyek pirosan, fehren, krlttem karikban krts-frts kobakok, itt tanult meg a halsz is kszteni csnakot, itt tanulta meg az -t s a matematikt, itt tanulta meg az -t, hogyan ktik a csomt, meg a d-t, meg a t-t, emberek becslett!
Gyurkovics Tibor

Az is-ko-l-ban jl vi-sel-kedj, cicus-km! Ren-de-sen menj az -ton! Fi-gyelj s fe-lelj o-ko-san! mond-ta macs-ka-ma-ma. A kis-ci-ca nem k-sett el a macska-is-ko-l-bl, mert nem b-mszko-dott el t-kz-ben se-hol, ve-rebet sem ker-ge-tett. Az is-ko-l-ban mind-jrt be-lt a pad-ba. Ki-vet-te a kny-vt, s mg egy-szer t-olvas-ta az ol-vas-mnyt. Az-tn bejtt a ta-n-t b-csi, s ki-kr-dezte a lec-kt. A mi kis Cir-mos cicnk gy fe-lelt, mint a vz-fo-lys. A ta-n-t b-csi meg is di-csr-te: De-rk kis-ci-ca vagy! mondta. A kis Cir-mos a-lig vr-ta, hogy ha-za-r-kez-zk.
Sebk Zsigmond

CI-CA-IS-KO-LA
Kelj fl, Cir-mos, mert mr a h-tad-ra st a nap! kel-te-get-te macs-ka-ma-ma kis-fi-t. A kis-ci-ca a-zon-ban a pap-lan a-l bjt: Nya-u, nya-u, a-nycs-km, hadd fe-kd-jem mg a bal f-lemre is! Macs-ka-ma-ma r-szlt: Ej-nye, mi-a-u, mi-a-u! Azt a-karod, hogy el-kss az is-ko-l-bl? De-hogy a-kar-ta ezt a kis-ci-ca. Gyor-san fl-kelt, meg-mos-dott s fel-l-t-ztt. Vl-l-ra vet-te a tsk-jt.
5

SEHALLSELT DMTR
Sehallselt Dmtr buta volt, mint hat kr, mert ez a Sehallselt kerlte az iskolt. Azt gondolta, hogy a pk a pkhlt szvi rg, s kemenct ft a pk, ottan slnek a cipk. Azt hitte, hogy szcs az cs, zabszalmt sz a takcs, sziklt aszal a szakcs, libt patkol a kovcs. Mg ms olvasott meg rt, csak ordtani brt, megette a knyvlapot, s utna tintt ivott. Csak azt mondom: Dmtr buta volt, mint hat kr, mert ez a Sehallselt kerlte az iskolt.
Weres Sndor

MA-DA-RAK IS-KO-L-JA
Egy kis-fi- na-gyon sze-re-tett volna fecs-ke len-ni. Azt hi-szi-tek, taln sz-nyog-pap-ri-ks-ra -he-zett? , de-hogy! A-zrt, mert azt hit-te, ak-kor nem kell ne-ki ta-nul-ni. No-ht, sze-ret-tem vol-na, ha tegnap lt-ja ez a kis-fi-, a-mit n lttam. Azt lt-tam, hogy ho-gyan tant-ja a nagy fecs-ke a pi-cit r-plni. Fecs-ke-a-nya ki-pa-ran-csol-ta a fi--k-it a f-szek-bl a tor-nc prk-ny-ra. gy gub-basz-kod-tak ott a buk-sik, mint az is-ko-ls gye-rekek a pad-ban. Fecs-ke-a-p pe-dig ki-lt az e-per-f-ra, s on-nan paran-csol-ga-tott: Gyer-tek, csak csi-cse-ri! Bt-ran csak, fi-cse-ri! Hr-man szt is fo-gad-tak, s tlib-ben-tek fecs-ke-a-p-hoz. Hanem a ne-gye-dik buk-si csak li-hegett, pi-he-gett, a szr-nyt is meg-emel-te egy ki-csit, de az-tn csak visz-sza-l-pett a pr-kny-ra. Csicser-gett ke-ser-ve-sen, hogy a rp-ls nem ne-ki va-l tu-do-mny. Nem sz-gyel-led ma-gad? kop-pan-tot-ta meg fecs-ke-a-nya a fe-je bb-jt. s ta-sz-tott raj-ta akko-rt, hogy nyak-le-ves-nek is beil-lett. Er-re az-tn mg-is-csak szrny-ra ka-pott a buk-si. Mesz-sze, mesz-sze, mesz-sze? ki-a-blt kt-sg-be-e-set-ten, a-hogy a le-ve-g-ben buk-d-csolt. Er-re, er-re, er-re! biz-tat-tk az apja, meg a test-vr-k-i az e-per-f-rl. Tz-szer tettk meg az u-tat egy dl-e-ltt a kis-fecs-kk a tor-nc-rl1 az e-per-f-ig, meg visz-sza. Ak-kor az-tn az -re-gek azt mond-tk, hogy e-lg eny-nyi tudo-mny egy nap-ra. Ms-nap azon-ban mr a hz-te-t-re is kihoz-tk a fi-a-ta-lo-kat. Har-madnap pe-dig mr a szom-szd-ban ks-tol-gat-tk a le-gyet, hogy ott jobb -z-e, mint n-luk. Azt is lt-tam mr, mi-kor a g-lya ta-n-tot-ta a fi-t b-kt en-ni. Az anya-g-lya r-plt e-l-re a b-k-val a cs-r-ben, a fi-a u-t-na. Kt-szerh-rom-szor meg-ke-rl-tk a kmnyt, ak-kor az a-nya-ma-dr fljebb rp-pent, s ki-ej-tet-te cs-rbl a b-kt. A g-lya-fi-k-nak rpt-ben kel-lett ezt el-kap-ni. Ha nem si-ke-rlt ne-ki, ak-kor az any-ja meg-b-boz-ta. Tyk-a-ny-nak is sok ba-ja van a csir-k-i-vel, mg kita-nt-ja ve-lk az is-ko-lt, mert a kis-csir-k-nek is ne-hz fe-je van kez-det-ben. Bi-zony, bi-zony, min-den-ki-nek ta-nul-ni kell, ha tud-ni a-kar.
Mra Ferenc
1

tornc: a falusi hz nyitott, folyosszer rsze

A CSO-D-LA-TOS RA-DR-GU-MI
Kap-tam a-pukm-tl egy ra-drgu-mit, szp zldet. Ha ce-ru-zval -rok va-la-mit s el a-ka-rom tn-tet-ni, csak jl, jl, jl meg kell dr-zsl-ni, s volt -rs, nincs -rs. Mint a va-rzs-lat-ban. Csak na-gyon kell vi-gyz-ni, nem sza-bad tl so-kat ra-d-roz-ni vele, mert ki-lyu-kad az ir-ka1. De n o-lyan cso-d-la-tos radrt sze-ret-nk, a-mi-vel nemcsak azt le-het ki-ra-d-roz-ni, a-mit le-r-tam, ha-nem azt is, a-mit kimond-tam. Mert ha vol-na egy ilyen ra-d-rom, ak-kor ki-ra-d-roznm, hogy Fe-ri-nek azt mondtam, hogy te u-t-la-tos h-lye. Meg: te i-rigy ku-tya. s azt is ki-rad-roz-nm, hogy nem fo-gok jtsza-ni ve-led, s add visz-sza a foci-mat! De az i-lyen cso-d-la-tos ra-dr-gu-mi-val se sza-bad nagyon so-kat ra-d-roz-ni, ne-hogy ki-lyu-kad-jon a ba-rt-sg.
Fehr Klra
1

irka: vkony, iskolai fzet

KK SZN FALEVELEK
Ka-ti-nak kt zld ce-ru-z-ja volt. R-zs-nak egy sem. Add i-de, kr-lek, az e-gyik zld ce-ru-z-dat! for-dult R-zsa Ka-tihoz. Majd meg-kr-dem -des-anym-tl, meg-en-ge-di-e v-laszol-ta Ka-ti. Ms-nap R-zsa meg-kr-dez-te: Meg-en-ged-te a-nyu-kd? Ka-ti s-haj-tott, s gy szlt: A-nyu-km meg-en-ged-te, de nem kr-tem en-ge-dlyt a btym-tl. Per-sze, per-sze... krj ht enge-dlyt a b-tyd-tl is! Ms-nap is-mt meg-kr-dez-te R-zsa: Nos, meg-en-ged-te a b-tyd? Meg-en-ged-te, de at-tl f-lek, hogy ki-t-rd a ce-ru-za he-gyt! Na-gyon vi-gy-zok majd r! Vi-gyzz is, kr-lek! Ki ne hegyezd! Ne nyomd e-r-sen! A szd-ba se vedd! s ne raj-zolj ve-le so-kat! Csak p-pen a zld f-vet s a kis fa-le-vl-k-ket kell ki-sz-neznem. , az sok lesz! R-zsa Ka-ti-ra n-zett, s fl-reh-z-dott. Nem nylt a ce-ru-za u-tn. Na, mi a ba-jod? Ott a ce-ru-za! szlt Ka-ti. K-sz-nm, nem kell. A rajz--rn az-tn meg-kr-dez-te a ta-n-t n-ni: R-zscs-ka, a te f-i-don mi-rt k-kek a fa-le-velek? Nincs zld ce-ru-zm. Ht mi-rt nem kr-ted klcsn a ba-rt-nd-tl a zld ce-ruzt? R-zsa nem fe-lelt, Ka-ti v-rs lett. O-da a-kar-tam ad-ni, de R-zsa nem fo-gad-ta el mond-ta Ka-ti. A ta-n-t n-ni e-l-szr az e-gyik kis-lny-ra n-zett, az-tn a m-sikra, majd gy szlt: J szv-vel adj, hogy a-mit adsz, azt el is fo-gad-has-sk!
Oszejeva nyomn

KICSI LEGNY, NAGY TARISZNYA


Horgasinamat1 verdes tarisznymban palavessz2, palavessz s palatbla3... gy indultam valamikor, legelszr iskolba. Le az utcn, bszkn, btran lpdeltem a tarisznymmal. Hova viszed, ugyanbiza, azt a legnyt, te tarisznya? Trflkoztak a felnttek, akik velem szembejttek. Mskor pedig ilyenformn mosolyogtk a tarisznym: hes lehet a tudsra az, akinek ilyen hossz, ilyen nagy a tarisznyja... De csak mentem, mg bszkbben, mg az iskolig rtem. Az iskola kapujban gykeret vert a kt lbam. S lltam, mg csak btort szval nem jtt a tant. Rm mosolygott: Ej, kis legny, gyere fiam, btran, ne flj! Kzen fogott, bevezetett. Emlkszem, be melegem lett. vek teltek, mltak, de mg most is rzem olykor-olykor j tantm meleg kezt.
Knydi Sndor

1 2

horgasn: a trdhajlatban lv vastag n palavessz: vilgos palbl ksztett rudacska, palatblra val rshoz 3 palatbla: keretezett (fekete) palalemez, rs gyakorlsra

10

RGI TRTNET
Kezddne a tants. Molnr tant bcsinak egyre az a tizenngy gyerek jr az eszben, akik most otthon kuksolnak az gyon, maguk al hzott lbbal, s nznek ki az ablakon. A szegny kis meztlbasok gy nnek majd fel, hogy alig tudnak tbbet, mint vgigbetzni az bct. Molnr tant bcsi gondolatai messze tlszllnak az iskola faln. A padok el lp. A gyerekek elcsendesednek. Kinek van kzletek kt pr cipje? emeli fel a hangjt. Pillanatnyi mozdulatlansg. Vgre a kzptjon felnylik egy kz. Azutn kett. Tbbnek nincs? nma hallgats a vlasz. Milyen j lenne folytatta , ha egytt lne ismt az egsz osztly, s az otthon maradt meztlbasoknak nem kellene arra vrniuk, hogy a tavaszi nap felmelegtse a fldet. Elhallgat. Vr. Vgre a msodik padbl felll egy fi. n odaadom Kles Pistnak a cipmet, amg eljn az iskolba mondja csndesen. Ht te? Hiszen neked is csak egy van! nz az elnytt1 kiscipre. Te hogyan jssz iskolba? Korbban indulok el hazulrl, valaki majd visszaviszi a cipt Pistnak. Mire kezddik a tants, is iderhet. A tant bcsi odamegy a kisfihoz, llnl fogva gyngden felemeli lehajtott fejt.

Ember lesz belled, Lali! Egyszerre ten is felugranak a padokbl: n is odaadom a cipmet! n is! n is! Egy perc mlva az egsz osztly ott tolong a tant bcsi krl, aki taln mg soha ilyen boldog nem volt, mint ebben a zsongsban. Egy kis id mlva kt gyermek megy a dombon flfel. Kezkben madzaguknl sszekttt cipk himbldznak. A tant bcsi csak ll, s nzi az iskolba igyekv gyerekeket. Nzi a csodt. Mennyi jsg fr el egy csppnyi gyermekszvben...
Lszl Gyula
1

elnytt: hasznlt

11

A KIS BICEBCA
(rszlet)

Sohasem felejtem el, amikor Plistk Peti, a kis bicebca elszr kocogott be az iskolba. sz vge volt mr. A kis bicebca lenhaj, bzavirgszem, velem egyids ficska lehetett. Mind a kt hna alatt mank1 volt. Nem is annyira ment, inkbb gy odaugrlt a tant r el, mint a verb.
12

Mit akarsz, fiacskm? krdezte tle a tant r bartsgosan. Iskolba szeretnk jrni mondta btran. Kicsit megkstl, gyermekem. Most kerltem a vrosba. Itt vannak a bizonytvnyaim. A tant r belenzett az rsokba, s megcirgatta a gyerek fejt. Ht az desapd mirt nem jtt el veled? A bicebca floldalt szegte a fejt. Nincsen nekem sem apm, sem anym. Elhaltak idegen vrosba. A nagyapm vett maghoz, idevalsi. Hol csinlok n neked helyet, mikor gyis alig frnk? Tudod mit, fiam? sznta meg a tant r. Kvrtlyozd be magadat2 a kuckba. gyis ott van ilyenkor a j vilg. Nagy boglyakemencje volt az iskolnak. Az j dek3 odanzett, s rlt. Ez nagyon j lesz mosolyodott el Plistk Peti, s indult a helye fel nagy mankkopogssal. Ott aztn meg se mukkant az ra vgig. Akkor odakopogott a tant r el, s engedelmet krt tle, hogy neki ne kelljen hazamenni dlre. Nagy messzire laknak, tl a vroson, oda-vissza meg se lehetne tenni az utat dlutnig mg rendes lb embernek sem. n pedig csak olyan bicebca vagyok tette hozz egy kicsit bnatos mosolygssal.

Maradni maradhatsz, fiam mondta aggskodva4 a tant r de ht enned is kellene m valamit. Van mit ennem sietett bicebca a megnyugtatssal. Belenylt a ruhja egyik feslsbe, s kimarkolt belle nhny szem kknyt. J ez mosolyodott el a bicebca , csak sok legyen belle. A rigk is szeretik. No, n nem szeretnk kknyt ebdelni gondoltam magamban dlben, mikor ebdeltem. Kivettem a tlbl egy lekvros buktt, s belecssztattam a zsebembe. Aztn azt mondtam: nnekem most nagyon kell sietnem az iskolba. Siettem is, hogy el ne hljn a bukta, mire odarek. Csndesen nyitottam be az ajtt: Ezt teneked hoztam. Bukta. Tudom mosolyodott el, s mindjrt bele is harapott. Szeretem. Ezalatt Gyuszi is besompolygott az ajtn, s odallt elbnk. Hoztam neked valamit. Dobostorta. Egy msik fi fgt hozott, a harmadik almt, a negyedik mkos kalcsot, kisvrtatva gy be volt tertve az egsz padka, akr egy cukrszbolt kirakata. A kis bicebca pedig zavartan kapkodott hol az egyikhez, hol a msikhoz:

Ez az enym? Mind az enym? De ht mit csinljak n ezzel a sok mindenflvel? Azt hiszem, soha olyan jk nem voltunk az iskolban, mint azon a dlutnon... Ngy ra utn egsz falkban ksrtk vgig a kis bicebct az utckon.
Mra Ferenc
1

mank: a snta vagy srlt lb ember hna al illeszthet botszer tmasz 2 kvrtlyozd be magad: helyezkedj el, telepedj oda 3 dek: dik, tanul 4 aggskodva: aggdva, fltve valakit

13

MR ISKOLS VAGYOK
(rszlet)

rdekes, de amita iskolba jrok, a felntteket egyetlen dolog rdekli. Mindenki megkrdezi tlem: Aztn szeretsz-e iskolba jrni? n elszr azt vlaszoltam, hogy nem tudom. Akinek ezt vlaszoltam, az sszecsapta a kezt, s egszen odavolt. Hogy mirt nem szeretek iskolba jrni? Taln nem szeretem a tant nnit? Pedig nem azt mondtam, hogy nem szeretek iskolba jrni, csak azt, hogy nem tudom. Mert ez az igazsg. Van, amikor szeretek iskolba jrni, s van, amikor nem. Amikor a tant nni olyat krdez, amire senki sem tud felelni, csak n, akkor szeretek iskolba jrni. Ha n hajtom a legmesszebbre a kislabdt, s a Magda nni azt mondja, ejha!, akkor szeretek iskolba jrni. s akkor is j, amikor a folyosn tallkozunk az Attilval, akivel sajnos nem egy osztlyba jrunk. Ilyenkor odakiablunk egymsnak, hogy szia, kifli, szia, bdn! Ezen csak mi ketten nevetnk, a tbbiek nem is rthetik. Mert az vodban nekem a kifli volt a jelem, az Attil meg bgre, de mindig sszetvesztette a bdnnel. s akkor is szeretek iskolba jrni,
14

mikor a tant nni felemeli a fzetemet s megmutatja a tbbieknek, hogy nzztek, gy kell ezt gyesen megcsinlni! Szval, sokszor szeretek iskolba jrni, de van, amikor nem szeretek. Amikor olyan sokig kell egy helyben lni, hogy a lbam mr nem brja, s elkezd magtl dobogni a pad alatt, s rm szlnak, hogy ejnye, Dani, akkor nem szeretek iskolba jrni. Amikor sehogy se akar vge lenni az rnak, s muszj egy picit harapnom az uzsonnmbl, s a mgttem l rulkod rkezdi, hogy tant nni krem, a Dani megint eszik, akkor nem szeretek iskolba jrni. s ha a tbbiek nevetnek ezen, akkor pedig annyira nem szeretek, hogy majdnem srok. Meg olyankor se szeretek iskolba jrni, mikor vletlenl nem arra figyelek, amire kell, hanem arra, ami jobban rdekel, s a Piri nni rm szl, hogy ejnye Balzs, mr megint nem figyelsz. Mert ha n vletlenl nem figyelek, az azrt mg nem mr megint, s azonkvl Daninak hvnak. Csak tveszt ssze folyton a Balzzsal. Kvncsi vagyok, mit szlna, ha n azt mondanm neki, hogy Panni nni krem, n figyeltem. Ht ezrt nem tudok n mit vlaszolni arra, hogy szeretek-e iskolba jrni.
Janikovszky va

ILLEMKOCKK
A vilgban nem vagy egyedl. Sok ember vesz krl, akikkel egytt kell lned, tevkenykedned. Ahhoz, hogy jl rezd magad embertrsaid kztt, figyelned kell azokat a szablyokat, amelyek segtik, hogy az emberek tiszteletben, bkessgben ljenek egymssal. Ezek a szablyok egyttesen alkotjk az illemet. Az olvasknyv egyes fejezeteiben azokbl az illemszablyokbl tallsz egy-egy csokorra valt, amelyeket fontos megismerned. Az iskolai viselkeds szablyai Az iskola az a hely, ahol sok mindent megtanultok, egyre okosabbak, udvariasabbak lesztek. Figyelj az rkon, ha mondanivald van, jelentkezz! Csintalankodssal, kzbeszlsokkal ne zavard az rt! Ne a szomszdod munkjt figyeld, nllan prbld megoldani a feladataidat! Ha segtsgre van szksged, vrd meg, mg a tantd rd figyel! Ha elksel, krj bocsnatot illemtudan! Csendben kapcsoldj be a munkba! Ne nevesd ki, ne csfold az osztlytrsaidat! Inkbb segtsd ket hibik felismersben s kijavtsban! Sznetekben is udvariasan viselkedj! Ne durvskodj!
A kzs jtkban vagy ms te-

vkenysgben gy vegyl rszt, hogy mindenki jl rezze magt! Amit a ksznsrl tudni illik A ksznssel tiszteletnket fejezzk ki msok irnt. Ksznni illik: minden ismersnek, ha sszetallkoztok vagy elbcsztok egymstl; ha belpsz valahov vagy eltvozol onnan; ha egytt msz valakivel s dvzl valakit; ha neked kszn valaki! A legelfogadottabb ksznsek A napszaknak megfelelen: J reggelt! J napot! J estt (jszakt) kvnok! A felntteknek: Kezt cskolom! Cskolom! A hozzd hasonl koraknak, kzeli hozztartozdnak, ismersdnek: Szervusz! Szia! Mindig figyelj arra, hogy kit hogyan kszntesz! A kszns illemszablyai Nzz a szembe annak, akit kszntesz! Hangosan, rtheten ksznj! Ne legyen a szdban ksznskor ennival, dessg, rggumi! Ne felejtsd a zsebedben a kezedet!
15

II. FEJEZET

BARTUNK A TERMSZET
Sss fel, napfny! Rig rikkants! Erre tart a legszebb bakancs, benne pedig n magam!
Tth Eszter

16

A NGY VSZAK
TAVASZ
Tndrrzsa kinn a tban, mit csinlsz ott egyedl? Velem van a tkrkpem, minden reggel felmerl, n meg nzem, egyre nzem, hogy ne legyek egyedl, mg a nap fennjr az gen s mikor este lemerl: jn a szell s mindkettnknek altatdalt hegedl.

TL
Seprvgbl lett a botja, szeme egy gomb meg egy kocka, kucsmja egy cska dzsa, orra fonnyadt srgarpa, nem llt az utcn december vge ta szebb hember! Kisttt a nap az gen, nem maradt bot a kezben, fejebbjn dzsa forgott, srgarpa-orra csorgott, trde izzadt, knnye pergett: vge volt a hembernek.
Faludy Gyrgy

NYR
Boglyasor ll kinn a rten, magas, mint az emelet, Bakot ugranak eltte Tibi meg a gyerekek. Versenyezznk, ki a gyorsabb szl a szell, a hamis sznaboglyk magas htn bakot ugrom magam is.

SZ
szi este az ajtban barna prcsk hegedl. Mirt hzod kis muzsikus, kszbmn egyedl? Kzeledik a hideg tl, azrt jttem n ide, Kikeletig hzom nked, ha szllst adsz tlire.
17

CINEGENAPTR
(rszlet) s most milyen hnap kvetkezik? krdezte Picinyke az reg Verbtl. Szeptember felelte az reg Verb. Az sz els hnapja. Csakugyan: a nap mr nem tztt olyan ersen, szreveheten rvidltek a napok, hosszabbodtak az jszakk, egyre srbben ntztk esk a fldet. Elszr a mezre rkezett meg az sz. Picinyke ltta, ahogy az emberek behordjk szekereiken a gabont a faluba, onnan pedig a vrosba. Hamarosan egszen nptelen lett a mez, csak a szl csatangolt rajta kedvre szltben-hosszban. Az erdn mr srgult, pirosodott, barnult a sok levl. A madrfszkek laki kis csapatokba gyltek, a csapatok pedig nagy seregbe. Vndortra kszldtek. Egyre-msra megjelentek olyan madarak is, amilyeneket soha azeltt nem ltott Picinyke. Hossz lb, tarka srszalonkk, klns fajtj kacsk. Leszlltak a patakpartra vagy a mocsrba, egy napig ettek, pihentek, jjel aztn flkerekedtek, tovbbszlltak arrafel, ahol delel a nap. Mocsri s vzimadarak kltztek dlre, messzi szakrl.
Vitalij Bianki

18

A CINEGE CIPJE
Vge van a nyrnak, hvs szelek jrnak, nagy bnata van a cinegemadrnak. Szeretne elmenni, is tra kelni. De cipt az rva sehol se tud venni. Kapkod fhz-fhoz, szalad a varghoz, fzfahegyen lak Varj Varga Plhoz. Azt mondja a varga, nem r r most arra, mert most a csizmt nagy uraknak varrja. Darunak, glynak, a blmbiknak, kr, kr, kr, nem ilyen akrki finak. Daru is, glya is, a blmbika is, tra kelt azta a bbos banka is! Csak a cinegnek szomor az nek: nincsen cipcskje mig se szegnynek. Keresi, kutatja, repl gallyrul gallyra: Kis cipt, kis cipt! egyre csak azt hajtja.
Mra Ferenc

19

A MI GLYNK
Apm bekttte a glya szrnyt vizes ruhval, puha vattval. Szomoran, bgyadtan fekdt. Szedtnk neki cserebogarat, de nem nylt semmihez. Nagy volt az rmnk, mikor msnap reggel mr llva talltuk a ketrecben. Bsan kelepelt ott, s mikor kzel mentnk hozz, nagyokat ugrott. Flt tlnk. Nhny nap mlva annyira megszeldlt, hogy kvncsian kukucsklt rnk. Mikor ennivalt vittnk neki, mr a keznkbl is elvette a cserebogarat. Akkor kibocstottuk. Megmaradt az udvaron, s tvette ott az uralkodst. Rendet teremtett a vereked kakasok kztt. Megszokott, j bartunk lett. Ahogy a kutya rzi ms helyen az udvart, gy rizte a glya a minket. De jtt az sz. Az eperfa levelei megsrgultak, lehullottak. Magasban utaz glyacsoportok szlltak el flttnk. A mi glynk fl szemmel felnzett rjuk, szomor volt. Elreplne is, ha tudna mondotta az apm. Alighogy ezt kimondta, a glya megcsattogtatta szrnyt, s egy kereket fordulva az udvar kzepn flreplt. Darabig a hzunk fltt szllongott, mintha bcsznk tlnk, aztn elreplt dl irnyban, s egy glyacsoport utn eltnt a levegben. Mindnyjan elkedvetlenedtnk. Az udvar puszta s elhagyatott volt utna.
Grdonyi Gza

Egy nyri napon apm flmutatott a levegbe, s gy szlt: Ni, a glya. Egy glya jtt szokatlanul nehz rplssel. Egyszer csak leereszti a szrnyt, s lebukik az eperfnkra. Az gak megtredeztek alatta, s az udvarra hullt. Csaknem lettelenl fekdt a porban. Odafutottunk hozz. Valaki megltte. Glyt nem szoks lni. A glya derk llat: puszttja a bkt, egeret, cserebogarat.
20

VADLUDAK
Hangok srnak t az gen vadld rnyak hossz V-ben Sarki tjrl dlre szllnak bcst mondva vznek fnak Brha Ezrt jg s jajgat h lep gy a mindent vadld vlni mikor mgis sszel fj a hzni szvnek halljuk
Hrs Ern

VNDORMADR LENNK
Leltnk a nagy vackorfa al. Anym krlnzett, de inkbb a fk teteje, az g fel. Mr kszldik a nyr mondta. Hov kszl? krdeztem. Megy a vndormadarak utn. Az sz flbe suttog mr. n inkbb vndormadr lennk mondtam anymnak , mert akkor sszel elmennk, s ms tavasszal jnnk vissza. Elmennk messzire, s legalbb ltnk sok vilgot. A vndormadarak sem jrnak sszevissza. Ht? Mindig ugyanegy helyre mennek, s tavasszal is a tavalyi helykre jnnek vissza. gy tudjk az utat? gy! mondta anym. Ezen nagyon elgondolkodtam. Csodlatosnak tnt elttem, mikppen tudhat egy ilyen kicsi madr, mint a fecske, olyan hossz ton egyenesen hazatallni.
Tamsi ron nyomn

21

ITT VAN AZ SZ, ITT VAN JRA...


(rszlet) Itt van az sz, itt van jra, S szp, mint mindig, nnekem. Tudja Isten, hogy mi okbl Szeretem? de szeretem. Kilk a dombtetre, Innen nzek szerteszt, S hallgatom a fk lehull Levelnek lgy neszt. Mosolyogva nz a fldre A szeld nap sugara, Mint elalv gyermekre Nz a szeret anya. s valban sszel a fld Csak elalszik, nem hal meg; Szembl is ltszik, hogy csak lmos , de nem beteg. Levetette szp ruhit, Csendesen levetkezett; Majd felltzik, ha virrad Reggele, a kikelet. Aludjl ht, szp termszet, Csak aludjl reggelig, S lmodj olyakat, amikben Legnagyobb kedved telik.
Petfi Sndor

22

LEVELEK HULLSA
Tegnap reggel, amint kinyitottam az ablakot, odaesik a prknyra egy szraz falevl. sz a kldje, szlposts a hozja. Megcspte mr a dr ezt a levelet. Olyan, mintha ezst porral volna behintve. Olvasni pedig ezt lehet rla: Kergetem a falevelet, Htamon hozom a telet, Mosolygs a szletsem, Lucskos, sros temetsem. bborba ltztek a fk. De ez a nagy pompa nem tarts. Lekopasztja a fkat egy szelllebbens, s a zrg leveleket szerteszt hurcolja. Azokkal kldi az sz az zenetet embernek, madrnak. Az embernek azt zeni: Itt az ideje a gymlcsszedsnek, kukoricatrsnek. Megrett a szl, lehet szretelni, szntani, vetni. Jn a ntha, jn a khgs. J lesz elszedni a meleg ruhkat. A madaraknak kldi az sz a legsrgsebb postt: Kszljetek, fecske, glya: Itt az ra indulra! Szomor a kert. Bnatosak a virgok, rzik hervadsukat. Rluk rta Petfi Sndor: Bsulnak a virgok, Szegnykk betegek, Nincs messze mr hallok, Mert a tl kzeleg. Mire a tl megjn, mr csak egy-egy levl lebeg az gak hegyn.
Mra Ferenc

SZ

Ht ez gy igaz. Az sz az egyik kezvel a nyrba fogdzik, a msikkal a tlbe kapaszkodik. Az egyik szeme mosolyog, a msik szeme sr. Ahogy kinzek a ligetre, ltom, hogy ezstbe, aranyba,

Verbczy Antal 23

DIBL BCSI
Ki lakik a dihjban? Nem lakhat ott brki, Csak Dibl bcsi. Ha rcsapsz a dihjra, kinylik a csontkapuja, s cammogva elmszik vn Dibl bcsi csak a szdat ttsd ki!
Csori Sndor

OKTBERI LAKOMA
Srgul, ritkul lomb fk, resen st fszkek. A fk alatt egy kis legny vidman ftyrszget. Almt tallzgat, lomb kztt lapt almt, krtt. (Kr, hogy a digakat a verk sszetrtk.) Megrakja zsebt, kebelt, s kil az szi napra. Mellette dival tele ldgl a kalapja. Kvet keres, kt j kvet, fl sem kell llni rte. Krltte mr ott cscsl utcja kicsi npe. Elkezddik a lakoma, A szomszdban lekvrt fznek. St a nap, finom szilvaz illata van az sznek.
Knydi Sndor

24

AZ REG ALMAFA
Milyen kedves, kicsi almafa! mondta mindenki, aki a kertbe lpett. Mg alacsony, kicsi fcska volt, de olyan szp ersnek s egszsgesnek ltszott, olyan tereblyesen borultak szt az gai, olyan de zldek voltak a levelei, hogy mindenkinek feltnt. Vgl a kis almafa nagyon nhitt lett, mert mindenki annyira dicsrte, s egy napon megszltotta szomszdjt, a nagy, reg almaft. Milyen hajlottak az gaid! mondta. gy szereted a fldet, hogy lehajolsz hozz? Taln igazad van blintott a nagy fa. De regszem is. Te meg fiatal vagy... Nem hinnm, hogy valaha is meghajolnak az gaim s a derekam, s olyan leszek, mint te szaktotta flbe a kis fa. Nem volt szp, hogy ilyet mondott. Az reg almafnak rosszul esett nagyon, de azrt nem felelt egy szt sem. Mlt az id, s a ltogatk mg mindig dicsrtk a kis almaft. De egyszer kertsz jtt a gymlcssbe. Ltrt hozott magval, s mgtte egy kisfi szaladt kt nagy kosrral. A kertsz elment a kis fa mellett, s gy szlt: Szegny kis fa! Mg mindig nem hoz semmi gymlcst. Aztn megllt az reg fnl. Nekitmasztotta a ltrt a fa trzsnek, s felment a tetejre. Nhny perc

mlva mris visszajtt. Zsebei csak gy dagadoztak a nagy, zes, piros almktl. Ez a fa vrl-vre tbb gymlcst hoz nzett ksbb bszkn a nagy kosr almra. n ezt az reg ft szeretem a legjobban mondta a kisfi , br a kicsi fa taln szebb. Most mr tudod, hogy mirt olyan hajlottak az gaim mondta az reg almafa a szomszdjnak, amikor a kertsz eltvozott a kisfival. A gymlcseim hzzk le az gakat. Bocsss meg mondta az reg fa. Jvre taln majd rajtad is megterem nhny alma. A kis almafa remnykedett, s elhatrozta, hogy az reg almafhoz akar hasonltani. Mert mi szebb s jobb, mint az, ha regkorra gai meghajolnak a gymlcsei slya alatt?
Angol mese 25

GALAGONYA
szi jjel izzik a galagonya izzik a galagonya ruhja. Zg a tske, szl szalad ide-oda, reszket a galagonya magba.

Hogyha a Hold r ftylat ereszt: lnny vlik, srni kezd. szi jjel izzik a galagonya izzik a galagonya ruhja.
Weres Sndor

FAK LOVON LPTET


Fak lovon lptet, dnnyg, dudorszgat. Szmbaveszi minden kincst a hatrnak. Megnzi a krumplit, a tengeritblt: messzirl megltszik, ha jl megkapltk. Aztn gyalogosan a kertekhez kszl: leng utna egy-egy ezstfehr hajszl. S amint megy, a fkrl alma, di, krte, szilva, barack pottyan elbe a fldre. Nzeldik az sz mert ki is volna , nzi, mi lenne mg vgezni valja. S amint nzeldik, lt egy vetgpet, s nekilt mindjrt a bzavetsnek.
Knydi Sndor

LEVLSPR
Kd szitl, hull a dr, leprg a falevl. Fldre szkik, szemtnek,
26

aki ri, rlphet. Sziszeg szl spri-hajtja, hullong h betakarja.


Csandi Imre

MESL AZ SZI ERD


(rszlet) Az szi erd minden vben megjul csodlatos sznjtka a lombhullats. Szinte a szemetek eltt, naprl napra sznesednek a levelek, vltoznak fokozatosan srgra, vrhenyesre1 vagy ppen barnra. De amg idig eljutnak, a sznek ezerfle finom rnyalatt csodlhatjtok meg. Ilyenkor az erd a madrvonuls lzban g. Mindentt tollas utasok nyzsgnek, fent a magas gak kztt ppen gy, mint a bokrok alatt. Szeptemberben mindentt rik a fekete bodza. Bogyi ezernyi madrnak knlnak zletes tpllkot. A nvnyek s az llatok felkszlnek a kemny tlre. A sn frgek, bogarak s ms apr llnyek utn kutat az avarban. A mkus is leereszkedik a magasbl, s makkok utn keresgl. Hangosan bgnek a szarvasbikk. De oktber vgre a csodlatos erdei orgonakoncert fokozatosan elhallgat. Az znek vastag tli csuhja2 n a nyri helyett, s sorolhatnnk tovbb, tovbb... A csodlatos szi erdben gyjthettek leveleket, tollakat s termseket. Ha csndben meglltok egy vaskos fatrzs vdelmben, hallani fogjtok az avarban keresget, magok utn kutat llatok zrejt is. Ha elg vatosak vagytok, elcsalogathatjtok rejtekkbl s megfigyelhetitek a fknt jszaka tevkenyked rgcslkat is. Krlttetek a termszet, csak fel kell fedeznetek!
Schmidt Egon
1

vrhenyes: vrses 2 csuhja:bundja, ruhja

27

LEKVRCIRKUSZ BOHCAI
Piros a som, a csipke, dr sgor megcspte: kerek kosrba szedjk markkal, lekvrt fznk hrom fazkkal. Jvre, jvre, sokat esznk belle. Lekvr-bajuszt pdrnk s nevetnk, lekvrcirkusz bohcai mi lesznk, mi lesznk.
Csori Sndor

NOVEMBER
Nyugaton, keleten vrs az g alja. Rgrl nem kelepel kmnyen a glya. Cska- s varjsereg lepi el a fkat, vget a szl se vet a nagy csrogsnak. Pedig fj, ahogyan fjni tud, november birkzik a csupasz hegyekkel, vizekkel. Bmbl a szl, svlt, dhben mr jajgat: tlcsrogjk dht cskk s a varjak.
Knydi Sndor

28

ESIK A H
Szrnya van, de nem madr, replgp, amin jr, szl rpti, az a gpe, gy l a hz tetejre. Hz tetejn sok a drt, megnzi a rdit, belebj a telefnba, lisztet rendel a malomba. Lisztjt szrja gre-fldre, fehr lesz a vilg tle, lisztet prszkl hegyre-vlgyre, fehr mr a vros tle: fehr mr az utca, fehr mr a muszka1, pepita a nger, nincs Fekete Pter, sehol, de sehol nincs ms fekete, csak a Bodri kutynak az orra hegye s reggel az utca, a muszka, a nger, a taxi, a Maxi, a Bodri, a Pter s radsul a rdi mind azt kiablja, hogy esik a h!
Szab Lrinc
1

muszka: orosz

29

HULL PELYHEK
No, ezt a falut megtrfljuk egy kicsit mondtk a hpelyhek. Reggel maga se ismer magra, olyan fehrre meszeljk mg a hztetket is. Voltak kvncsi hpelyhek is. Messze az g aljn nagy vilgossg ltszott. Ott a vros lmpi vilgtottak, s ezek a hpelyhek a vrost akartk ltni. Majd megltjtok, hogy megbecslnek ott minket mondtk a falura, mezre hull testvreiknek. Mg szkkel is megknlnak, taln hintba is ltetnek. Azzal a kvncsi hpelyhek elszlltak a vros fl, s ott hullottak a hztetkre, az utckra, a terekre. Alig vrtk a reggelt, hogy sztnzzenek a vrosban. De mire kireggeledett, akkorra a hpelyheknek beesteledett. Jttek a hhny munksok, megknltk a havat seprvel s lapttal. Aztn raksra raktk, gy hordtk ki a vrosbl. Lekotortk a havat a tetkrl is, s elsrosodva vittk a tbbi utn. Mire delet harangoztak, locspocs lett a vrosi hbl. gy jrtk meg a kvncsi hpelyhek! Az erdk, mezk hava pedig tavaszig megmaradt ragyog fehren.
Mra Ferenc

A nap ppen lement, mikor az erd felett elkezdett esni a h. No, any mondta varj ap a felesgnek a nyrfahegyben , azt hiszem, holnap fehr abrosznl esszk az egrpecsenyt. Nemsokra a bzamezk fltt kezdtek tncolni a hpihk. Gyertek, gyertek csalogattk ket a szntfldek , j m a vetsnek a j puha h. Az tart meleget a bzaszemnek, hogy meg ne fagyjon a fldben. A falu mr rg elcsendesedett, mire a hfelhk odartek flje.

TALLS KRDSEK
Fehr pokrc egsz fldn, nem itt szvik, az gbl jn. (h) Csillag fent a fellegekben, s vzz vlik tenyeredben. (h)
30

A MADRETET TLI VENDGEI


Itt a tl. Egyre rvidebb ideig st a nap, egyre hosszabbak az jszakk. Hidegebb van, a rovarok elbjnak, eltnnek. A fecskk elreplnek olyan vidkre, ahol tlen is meleg van, lehet elesget tallni. Sok madr azonban itthon marad tlire. Sajnos, kzlk sokan elpusztulnak, mert nehezen tallnak maguknak elesget. Klnsen akkor nagy a baj, ha leesik a h, s befedi az gakat, az avart, a fldet, mg a szemetet is. Ilyenkor rszorulnak a madarak a segtsgnkre, gondoskodsunkra. Ha megteA kpen lthat madarak: 1. kk cinege 2. meggyvg 3. vrsbegy 4. zldike 3. 4. heted, segts a madaraknak! Tedd ki valahov az telmaradkot, adj nekik szalonnabrkt, faggydarabkt, fl almt, flbevgott dit! Ha nagyon j akarsz lenni hozzjuk, napraforgmagot is kiszrhatsz. Megltod, hamarosan sok madr szokik oda, rendszeresen vrjk az elesget. Tavasszal pedig vidm nekkkel, a fk gondos tisztogatsval ksznik meg, hogy tsegtetted ket a zord tlen.
Vsrhelyi Tams Csiby Mihly nyomn

LBNYOMOK
A hban rig lbnyom, szp rig-lbas minta, hrmas gacska, villa, az ajt eltt toporog. , ha valaki nkik tkmagot hajtana! Ezt az utat ms is jrta, n is megprblom, taln tkmaghoz vezet ez a lbnyom.
Krolyi Amy

1.

2.

31

MESL A TLI ERD


Gondoltatok mr arra, hogy hny fehr hpihe szllingzik a szrke fellegekbl erdre, mezre? Nincs olyan ember, aki meg tudn szmolni, de az biztos, hogy nagyon sok. Egykettre fehr kntsbe ltztetik a lomb nlkl maradt gakat, meglnek a bokrokon s bebortjk az erdei avart is. Ha ppen az erdben jrtok havazs idejn, figyeljtek meg, hogyan zizeg, milyen finoman muzsikl a sok ezernyi lefel hull hpihe! Tlen nha nagyon hideg van, mgis csodlatosan szp s rdekes a sta a behavazott erdben. A friss htakar olyan, mint egy risi nyitott kpesknyv, de ha olvasni akartok benne, meg kell ismerkednetek a hba rt klns betkkel is. Az apr lbnyomokbl ll, kanyarg fzr az erdei egr jszakai tjrl rulkodik. A tapsifles mezei nyl ugrsainak jellegzetes lenyomatai is jl ltszanak a fehr takarn. A szajk az erd els szm re. Az lbnyomai mellett jl ltszanak az ghegyek lenyomatai is, amint elrugaszkodott. A fenyfk alatt nha elfordul szrgombcok az erdei flesbaglyok tpllkmaradvnyait rejtik. A zord tl kemny prba el lltja a nvnyeket s az llatokat. A madarak nappal vegyes csapatokba verdve keresglik a fk krge alatt vagy az avarban elrejtett rovarpetket s bbokat. Felborzoljk tollaikat, s egytt jszakznak, hogy melegen tartsk magukat. Az zek is csoportokban keresnek menedket. k hajtsokkal tpllkoznak. Az erdei pocok levelekrt s gykerekrt csatornkat s a h alatt. A sn levelekbl s fbl ksztett fszkben alszik. A tlevel erdk melegen tartjk a nvnyeket, de akadlyozzk az llatokat abban, hogy tpllkukat megtalljk.
Schmidt Egon

nyl

rka mkus

32

HEMBER

ttt-kopott rossz fazk a tkfedje, megbecsli, hiszen j lesz mg jvre;


Verbczy Antal

HIDEG SZL FJ
Hideg szl fj, hogy az ember majd megdermed. Kinek j ez? Csak a kvr hembernek! Szeme sznbl, az orra meg paprikbl, lba nincs, de minek is, ha gy sem tncol?

seprnyl a nagyvilgi staplca, el is mehetne, ha tudna, vele blba. Ilyen , az udvarunkon nagy gavallr, br rajta csak ujjal rajzolt az inggallr, mgse fzik, mikor minden majd megdermed, el is mennk, ha lehetne, hembernek!
Csuks Istvn 33

A TL
A fk nem fznak. gy legalbbis nem, ahogy az llatok, emberek. Nem vacognak, nem dideregnek. Nem fj nekik a hideg, ha belepusztulnak sem. A mi fink ritkn is pusztulnak bele a tlbe. A knyesebb gymlcsfk, mint amilyen a difa, a mandula knnyen kifagynak a kemny teleken, kivlt a csemetk. A bkkfk, a tlgyfk, a nyrfk, a fenyfk lljk a hideget. Kevsb brnk, ha annyi vz lenne a trzskben, gaikban, mint tavasztl szig: akkor raksra repedeznnek. Lombhulls eltt ezrt a gykerek mr alig vesznek fel vizet. A fenyk tlire sem vetkznek ki tleveleikbl kivve a vrsfenyt , de azrt k is alusznak tli lmot. Hajtsaik nem nnek, trzsk nem vastagszik: ilyenkor szi nmagukat rzik tavaszig.
Varga Domokos nyomn

ZZMARS FA
Tndr Holdnak udvarba l egy ifj zzmars fa, zzmars fa. Csupa csipke, csupa fodor, mint egy menyasszonyi csokor, csupa fodor. Mkus iramodik neki, gt rig rezegteti, rezegteti. Pirkadattl napszlltig gy tndkl, mint a jspis1, mint a jspis. Vlegnyt vrja: jn-e?! S befedi a h fggnye, h fggnye.
Utassy Jzsef
1

jspis: vrs, srga vagy barna szn kk, drgak

34

TL DEREKN
sszentt a fld az ggel, csupa fehr, csupa szrke. g s fld kzt oszlopknt feszl a kmnyek fstje. Farkasordt hideg van. Csattog a fagy, mint a fejsze. Kibjni a j melegbl kinek volna kedve, mersze? Szgyen volna mgis-mgis egsz nap bent rostokolni: mire val a csizma meg az a sok meleg holmi? Lm, a varj milyen btor, se csizmja, se bundja, mgis kil krogni a fehrlomb difra.
Knydi Sndor

BETEMETETT A NAGY H
Betemetett a nagy h erdt, mezt, rtet. Minden, mint a nagyany haja, hfehr lett. Minden, mint a nagyap bajsza, hfehr lett, csak a feketerig maradt feketnek.
Knydi Sndor

35

A CSKAI CSKA
Cskai csknak Mi jutott eszbe? Fl szeretett volna ltzni fehrbe. Unta szegny jmbor, Hogy tlen-nyron, rkkn-rkk Feketben jrjon. Ahogy gy tndik ghegyen a cska, Arra ballag ppen Csalavr, a rka. Attl kr tancsot, Mit kellene tenni, Hfehr galambb Hogy kellene lenni. Nincsen annl knnyebb Neveti a rka , Frdj meg a hban, Te fekete cska!
36

Olyan fehr galamb Lesz rgtn belled, Hogy magam sem tudom, Mit higgyek felled. Nagyesz rknak Sztfogad a cska, Nagy vgan leugrik Az grl a hba. Az orra hegye se Ltszik ki belle, Krdi is a rkt, Mit hisz most felle? Azt hiszem, galamb vagy Cspte meg a rka, S csapott nagy ozsonnt Belle a hba. Rka-cspte cska, Cska-cspte rka gy lett fehr galamb A cskai cska.
Mra Ferenc

A TULIPN
(rszlet) A tl szp... Ilyenkor virgcserepet szedek el. Megtmm flddel. Vetek bele mindenfle virgmagot. Odalltom a klyhm kzelbe, s ntzm. Az idn tulipnhagymt is tettem a cserpbe. ntztem. s mg odaknn zgott a hzivatar, lltam a klyha mellett, s nztem a cserepeimet. Egy szerdai napon rozsdasznben jtsz zld gombocska emelkedett ki a cserp kzepn. rmmel nztem. Az n tiszta, szp, piros tavaszi virgom a klyha mellett elhitte, hogy tavaszodik. Flbredt. (...) Ntt naprl napra. Vgre egy februri napon kinyitotta de, piros virgt. Srban fogamzott1. Srban ntt. s mgis gi fensgben pompzik. A folyosrl a kis Eszter jn. Hrmat koppant. Bejhetsz, Eszter! Belp. Meglepdssel fordul szeme a virgra. No, mi az, Eszter? Ismered-e? Tulipn feleli mosolyogva. s tekintete gynyrsggel ll a virgon. Ez a kislny is olyan, mint a tulipn. Az arca gmbly. de piros. Mindig piros s mindig mosolyog. A szeme fekete. A nyolcves tulipn nzi a nyolchetes tulipnt.
Grdonyi Gza
1

fogamzik: fejldni kezd, letre kel

A NAGY TERMSZET
De szp is a nagy termszet, hol haldoklik, hol meg led! Hbl vz lesz, vzbl h lesz... Ms szavunk sem lehet erre: gy is j lesz, gy is j lesz!
Tamk Sirat Kroly 37

NYITNIKK
(rszlet) Alszik a hban Hromszor hrmat lktet a dala, a hegy, a vlgy; vgan, szaporn, mint hallgat az erd, les fuvola. hallgat a fld. (...) Egyszerre mgis rezzen a tj: hrmat ftyl egy kis madr. Az a fuvols a Nyitnikk! Mr kezdi is jra az nekt: (...)

Nyitni kk, ftyli, nyitni kk, szvnek s tavasznak nylni kk! (...)
Szab Lrinc

TAVASZBRESZT
bredj, j tavasz, jgtr, sugaras, gallyat gombost, rgyet rojtost, mindenfle madarakat vg versre tant!
Csandi Imre 38

FEKETE TARJ SZNTS


Fekete tarj sznts, aranyos tarj felh, friss fvek, rgy az gon, tcskat ringat a szell. Foltokban a h a fldn, ibolya mlik a vlgybe; mintha csak kk zomnccal lenne a domb lentve.
Juhsz Ferenc

HVIRG
(rszlet) A fld mg fvetlen, barna, szomor. Az rokban, s bokrok kztt mg ott a tl csillog kpenynek egy-egy fehr foszlnya. Sehol egy bogr, sehol egy lepke, sehol semmi let. Csak a varjak keringenek s kiltjk: Kr, kr! s tovaszllnak. S me ebben a csendes vilgban egy csoport apr, fehr virgot pillantottam meg egy kis fldsppedk oldaln. Egy csoport friss virgot, amint defehren llanak kis ktleveles zld ruhjukban. Hvirg! A tavasz els szltte!
Grdonyi Gza

MESL A TAVASZI ERD


Tavasszal felbred az erd. A fk kizldlnek, s a frissen kikelt hernyk azonnal puszttani kezdik a zsenge leveleket. A kltz madarak visszatrnek s egyre tbbet nekelnek. Szinte muzsikl az erd ilyenkor. Hvjk a prjukat, vdik a terletket. A hm kk cinege az udvarls sorn hernykkal eteti prjt. A szajk szorgosan pti fszkt szraz gallyakbl. A nstny szalonkt alig lehet szrevenni, ahogy l a tojsain, oly gyesen elrejtette fszkt az ellensgei ell. A tli lmot alv emlsk s rovarok is felbrednek. A kis sn azonnal rovarokat keresgl az avarban. Az emlsk kicsinyei ltalban tavasszal szletnek. gy teljesen kifejldnek, mire a kvetkez tl beksznt. A legtbb erdei nvny tavasszal fejldik s virgzik, mert ksbb a fk elfogjk tlk a fnyt. A virgok kzl elsnek a hvirg kukucskl ki a fldbl. Gyorsan ledobja hpaplant, s viszi a tavasz hrt az embereknek. Virgzik az ibolya, a srga kankalin, a gyngyvirg. Sok lombhullat fa elbb virgzik, s csak azutn hajt leveleket. Amg az gak csupaszok, a szl knnyebben szlltja a virgport. Ahol az illatos virgok kinylnak, ott megjelennek a szorgalmas mhek is. Sokan lnek egytt egy mhllamban. Sejtet s lpet ptenek a kicsinyek szmra. A kirlyn rakja le a pett, s a dolgoz mhek etetik a petbl kikelt lrvkat. A tavaszi napsugr bizonyra benneteket is kicsalogat az erdbe!
Schmidt Egon 39

CSIGABIGA
Napos mohn melegszik a botszem kis csigabiga; korn kibujt s most vr, pihen, fl s rl, mint a szivem, nem tudva: itt van-e a tl, vagy j tavaszt hoz mr a szl; nem tudja mg, mi a vilg: ibolya? vagy csak hvirg?
Szab Lrinc

TAVASZ
Zldlni tanul a f, n, nvekszik egyre, nzd! S mit csinl a napsugr? Tanulja a napstst. Blogat a hvirg, szl tantja r na nzd! Ht a szagos ibolya? Tanulja a kklst. Hazaszll a fecskepr, a sznyogoknak hada, nzd! Mg csak zirrenni sem mer, tanulja a remegst. Zrgni is elfelejt erd aljn a haraszt, nmn figyel: a vilg most tanulja a tavaszt.
Szilgyi Domokos 40

MRCIUSI VERSIKE
Tavaszt csrg a szarka, tavaszt. Zldlni kezd a barna haraszt. Zsendlni kezd a zsenge hatr. Erre kap a gynge bogr. Szeldlnek az ordas szelek. Barkkat hny a bokros berek. Bukfencet vet a jtszi patak. Mr csak a hegyen ltni havat.
Knydi Sndor

TYKANY MOSTOHAGYEREKEI
(rszlet) Tavasz fel egy szp napon megfogtk tykanyt az udvaron, s bevittk a szobba. Jaj! Jaj kiablt a tykany , segtsg, kakasok! Pecsenynek visznek! De hiba volt a nagy ijedsg: a tykanyt nem pecsenynek vittk, hanem rltettk egy szakajtkosrra, tizent tojsnak a tetejbe. Ezt mr szeretem szlott a tykany mosolyogva. s jkedven terjesztette szt meleg, puha szrnyait, betakarta a szp fehr tojsokat a szakajtban1. A harmadik ht vgn gy szlott: No, holnap kikelnek az n kis csibim hallgatzott, hogy mozognak-e. Nem mozogtak. Ejnye, de furcsa szlott a tykany a fejt csvlgatva. A negyedik hten mr annyira trelmetlen volt, hogy leugrott a fszkrl, s megnzte a kalendriumot2. Persze, hiba nzte. A tykok nem rtenek az bchez, s gy hiba nzik a kalendriumot. Azutn visszalt a tojsokra. A negyedik ht vgn mozgolds s kopogs hallatszott a tojsokbl. Az egyik tojs egyszer csak felroppant, s egy kis srga fej pislogott ki belle. Sp, sp! mondta , j napot desanym! Nini! felelte a tyk csodlkozva , de furcsa csirke vagy te! Aztn flroppant a msik tojs is, s abbl is kimszott egy aranyos kis srga aprsg. Sp, sp! J reggelt! szlott rpislogva tykanyra. s kikeltek a tojsok egyms utn mind. No szlott akkor a tykany , azt ltom, hogy nem az n gyerekeim vagytok, hanem valami kacs, de mindegy: az n szvem melegnl nttetek eddig, njetek tovbb s flnevellek benneteket szeretettel. (...) Fel is nevelte valamennyit szpen. Derk gmbly kacsk lettek. Ha eljttk hozzm, meglthatjtok az udvaromon, micsoda szp kacskat nevelt nekem a tykany.
Grdonyi Gza
1 2

szakajt: gyknybl font kosr kalendrium: naptr

MLY ERDN IBOLYA-VIRG


Mly erdn ibolya-virg, elrejt jl a borka-g. Minek is rejt az az g. Gyere, tgas a vilg, mly erdn ibolya-virg.
Weres Sndor 41

GLYA, GLYA, GILICE


A rt a patak mentn tele van mr srga, fnyes level virggal. A glyavirg az. Mikor a glyavirg megjelenik, mr akkor vrjuk a glyt. Az igazi tavaszt a glya hozza meg. Tavaly mr Jzsef-napkor virtott a glyavirg, s nhny nap mlva r megrkezett a glya. Az idn csak gymlcsoltkor lttam az els glyavirgot a Tuli gyerek kalapjn. De ksett a glya is. Valami bajba kerlhetett vlekedett Fodor Andrs.

Mert csak egy glyapr lakik nlunk, s az a Fodor Andrsk hzn lakik. Glyameggondols szerint Fodor Andrs a legbecsletesebb ember a faluban, s a vadsz a leggonoszabb. Ha Fodork jrnak a rten, a glya nem is repl fl a vzbl, csak ppen hogy rjuk tekint, de ha a vadsz megy arra, brmilyen messze is jr tle, ijedten kanyarodik fel a magasba. Az nem is j ember; villmlani tud meg mennydrgni. Ht egy napon hallom m a veres Gl gyerek hangjt, amint kiablja az ablakom alatt: A glya! A glya! Ht csakugyan itt a glya. A nyakt meg lbt hosszan elnyjtva, lassan s mltsggal kereng a magasban. Egyre albb s albb ereszkedik, s leszll egyenesen a Fodork hzra. Megll ott a fszek szln, s elgedetten, vidman kelepel. A szomszdok sszefutnak. A szp Szab Magda is kill a konyhaajtba. A tenyert a szemhez tartja: nzi mosolyogva a glyt. A glya leng ugrsokkal jr ide-oda a fszke krl. Ht a felesged hol marad, hej! kiltja fel hozz a bakter1.

42

Az ksbb jn magyarzza Fodor Andrs , ksbb jn az asszonyokkal. s mg a glya fszknek rlve ugrl a hztetn, a gyerekek lenn az udvaron fl lbon tncolva neklik:

Glya, glya, gilice! Mitl vres a lbad? Trk gyerek megvgta, Magyar gyerek gygytja...
A napfny szelden radt al a felhk kzl. A faluban mintha nnep volna. Mg az reg, nagy szakll, vak koldusunk is megll a kocsit kzepn. Nyugodt s mltsgos arcval a glya fel fordul, s a kezt a flhez emeli, hogy jobban hallja a kelepelst.
Grdonyi Gza
1

bakter: vasti plyar

A PACSIRTA
Ki ne ismern a szles orszgton szaladgl kis bbos pacsirtt? Barna kabtkjukban lapulva haladnak elre, amikor feljk kzelednk, csak hegyes kis bbitjuk mered felnk. Nha finoman elnyjtott hvhangjukat hallatjk, amirl kedvesen hangz pipiske nevket is kaptk. A bbos pacsirta egsz vben nlunk van, a fszke krnykt sosem hagyja el. Nha a magasban keringve dalol, legszvesebben mgis a fld kzelben trillzik.
Schmidt Egon nyomn 43

A FECSKK
Mi tetszik? J ebd tetszenk. Mi legyen az ebd? Bogaracska, legyecske. Kisfecske, gyere csak a kertbe, gyere, gyere! Azzal huss, ki a kertbe, ahol igazn tertett asztalt talltak. Csak a szjukat kellett ttogatni, szinte magtl hullott bele a sok bogr. El is puszttottk ket egy ht alatt, gy, hogy aranyrt se lehetett volna tallni egyet kzlk. Mg az utcnk tjkrl is eltakarodott a sok bogr, olyan rendet tudtak tartani a mi kis zsellreink2.
Mra Ferenc

Egy prilisi reggel desapnk csendesen kinyitotta a szobnk ajtajt, s kzben bresztgetett bennnket. Halljtok csak, ti lomszuszkok, vendgeink rkeztek az jszaka! Hallgasstok csak, hogy kszntenek benneteket! A torncrl a hajnali csendessgben desen csicsergett be a ksznt:

Fityfiritty, fityfiritty, kikelet kivirt. Terike, gyere ki, Ferike, gyere ki, csicseri, csicseri.
Megjttek a fecskink! Mg abban az rban hozzfogtak a fszekrakshoz. Az eresz szgletben ragasztottk meg gmbly kis fszkket, maguk gyrta srbl, szalmatrekbl1. Nincs az a kmvesmester, aki frgbben dolgozna nluk. S ahogy a sarat hordtk, raktk, simogattk, gmblytettk, minden mozdulatuknl mondtak valamit: Vakolat van-e mg? Van elg. Add errbb! Fuss szalmrt, picike! Hozom n zibe. Hocc ide! Cvikk, cvikk, cvikk!
44

Mirt trnek vissza tavasszal a fecskk rgi fszkkre? A vndormadarak kitnen tjkozdnak, s nemcsak abba az orszgba, vrosba vagy faluba trnek vissza, ahol kibjtak a tojsbl, de mg a rgi fszket is megtalljk, ahol maguk is felnvekedtek. Ha szerencssen visszatrnek a szlk is, rendszerint vk lesz a rgi fszek, s a fiatalok valahol a kzelben ptenek j otthont maguknak. Az reg fecskk ekkor mr nem ismerik meg rgi fikikat, s ppen gy elkergetik ket a fszek krnykrl, mintha teljesen idegenek lennnek.
szalmatrek: a gabona kalsznak, szrnak apr rszei 2 zsellr: brrt dolgoz mezgazdasgi munks
1

MADRFSZEK
A nap lement. Benpeslt a leveg zmmg bogrral. A grngys, ktys ton egy szekr ballag csendesen. De egyszer csak nagyot zkken, s a rajtalk felriadnak. Hoph! Eltrt a tengely! hangzott az egyik utas szava. Csakugyan lelt a szekr hts fele. A msik utas leugrott. Nagy baj! drmgte fejt vakarva. Megroppant biz az, ktyba estnk. Most mr mit csinljunk? Ha legalbb valami fa volna, valami husng1, hogy tkthetnk vele. Van is itt! Furcsa tj ez erre! Nem n itt meg a fa, csak a nadragulya2! Haj, haj! Mihez fogjunk, mihez? Emelem n a szekeret ajnlkozott az egyik , fl is tartom addig, mg ft rnk. Kend pedig vezesse a lovakat! Bizony j darabon kellett vinni a szekr htuljt, s fa mg sehol sem volt. Mind a ketten lihegtek a fradtsgtl. Ahol ni! kilt fel egyikk. Ott blingat egy kis vkony nyrfa. Neknk val ppen... No ht, ne legyen ez az egy sem... Kivglak, hogy ne bslakodj itt magadban drmgte a haragosabbik. Elkereste a fejszt, s tugorvn az tszli rkot, nekivgott a nvendk fnak. Az sszerzkdott. Gallyai is megroppantak a fejsze csapsai alatt. Egy madr szllt fel rla. Megriadva, s ktsgbeesetten rpkdte krl a nvendkfa koronjt. Madrfikk sr csipogsa felelgetett a flkergetett reg madrnak.

J lesz-e tengelydorongnak? trelmetlenkedett a msik. J biz az szlt a fejszs atyafi kedvetlenl , csakhogy baj van! Mr megint? Ht iz... fszek van rajta. No s aztn? Ej, lnchordta! Ht, csak nem vghatom ki! Mi lenne az aprsgokbl? Nem hallja kend, milyen szomoran csipognak? De bizony hallom szegnykket. Csakhogy aztn velnk mi lesz? Mi lesz? Ht mi lenne? felelte a fejszs atyafi. Majd tolom n mg a szekeret egy darabon. gy is volt. Haragudott ugyan egy kicsit, amint megint a tengelyt fogta ktrt grblve. De csak tolta a szekeret. A madarak szomor csipogsa flben hangzott mindig. S valami azt sgta a szvben: mgiscsak jl tette, hogy azt a madrfszkes nvendk ft ki nem vgta.
Mikszth Klmn
1

husng: dorong, bot 2 nadragulya: mrgez nvny

45

HOL KEZDTEM A KERTSZKEDST?


Mg iskols fi voltam. Az iskolnak rengeteg nagy udvart, ott, ahol kikvezve nem volt, ellepte a szkif meg a kutyakapor. Azt a telket felosztottuk magunk kztt egyenlen. Ki-ki felsta a magt. Akinek nagyon homokos rsz jutott, nem restellt talicskval kimenni a mezre, s onnan hozni j televny fldet. sszehordtunk aztn innen-onnan mindenfle virgpalntt. A kikanyargatott virggyakat beszeglyeztk tengerifvel, aminek szp virga van. A kert vgbe vztartt stunk, hogy legyen ntzviznk. S nyr derekra pomps kert dszlett az iskola udvarn. Ott tltttk mind valamennyien az res idnket, nekivetkzve, gyomllva, kaplva. Ht ti ezt nem tudntok megtenni?
Jkai Mr

NAPSUGR A LEVEGBEN
Napsugr a levegben, tndkl a rt, kincseit az ifj tavasz bven nti szt. Szntogatk dala szll, gig evez a madr, mz-illat libegssel kzeleg a nyr. Fnyes id lelke jr, belepezsdl a hatr, lengjnk, mint a harang nyelve, nekelve mr!
Weres Sndor

KK A HAJNAL
Kk a hajnal, kk, harmat hinti mg. ledez tarka mez tavaszi csokra szp! Kk fnn az g! Kk fnn az g! Tavaszi szell fjja htunk, ragyog a kikelet, rl a lg! Nta, meg ne llj, szllj te, szllj te, szllj! Ftty kanyarl, arc kipirl, szapora mka vr! Zeng, zsong a tj! Zeng, zsong a tj! Viola-kedvnk, szcske-lbunk, rpl a cinege, dalol a szj!
Weres Sndor 46

ILLEMKOCKK
J tancsok a kirndulshoz Minden vszakban kellemes s hasznos idtlts a kirnduls. Gynyrkdhetnk a termszetben, mlyeket llegezhetnk az egszsges, friss levegbl, s kzben megmozgathatjuk minden porciknkat. Ha megfogadod tancsainkat, jl rzed majd magad a kirndulson. Mindig az idjrsnak megfelel, knyelmes ltzkben indulj tnak! Jrj nyitott szemmel s fllel, mert gy bizonyra sok j ismerettel gazdagodsz! Az udvarias viselkeds szablyairl a kirnduls ideje alatt se feledkezz meg! Lgy vatos, se magadat, se msokat ne sodord veszlyes kalandokba! Ne zavard az erd csendjt, nyugalmt, mert az nvnyek, llatok lhelye, melyet vni, vdeni mindenkinek ktelessge! Ne hborgasd a fszkeket s az llatokat, ne szedd le a nvnyeket! Ne trj le az svnyekrl, s ne kstolj meg semmilyen nvnyt, gombt! Csak a kijellt helyen felntt felgyeletvel rakj tzet! Fedd le flddel a kialudt tzet, s vidd haza a szemetet!

LTESS FT!
ltess ft! Hogyha mst nem, lombot d. rnykban megpihenhetsz, gondot visel red. J tavasszal nyit virgot, messze rzed illatt. Kis madrka szll reja, ingyen hallgatod szavt. ltess ft!
Jkai Mr

ERDBEN
Sttzld storos Erdben jrok. Kevly tlgyfk alatt Szerny virgok. A fkon madarak, Virgon mhek. Ott fnn csattognak, Itt lenn dngicslnek.
Petfi Sndor 47

MJUSI MONDKA
Krl kre bukfencezik a patak. grl gra rppennek a madarak. Dombrl dombra szll a szell szaporn. Nyj kolompol a szeld domb oldaln. Benpesl, zeng, zsibong a nagy hatr, kapalen tncot jr a napsugr. g a munka. Mindenkinek dolga van. Csak a juhsz s a pacsirta furulyzgat gondtalan.
Knydi Sndor

GI FAGYLALT
g, g, fnyes g, risi nyri kk. Most egy felh felszalad, csupa jg s csupa hab, mintha ltnl risi tejsznfagylalt-tornyokat. Nem sokig brja nyron, szni kezd az gi tlon, olvad, olvad, sztcsepeg, itt a zpor, cseppre csepp.
Nemes Nagy gnes

48

MESL A NYRI ERD...


A nyr taln a leglnkebb vszak az erd letben. Az erdk legvidmabb laki a madarak. A legszebb hang madaraink: a flemle, a pinty, a cinegk s a tbbiek. A sr lombstor megvdi s eltakarja a fszkel madarakat s a fiatal emlsllatokat. A kis madrkk szorgalmasan tplljk fikikat. Tbb nekesmadr fiki, melyek tavasszal kelnek ki a tojsbl, mr elhagytk fszkket. A szlk a nyr folyamn mg egy fszekaljat felnevelhetnek. Nyron sok repl rovart tallhatunk az erdben. Ezek a denevreknek s sok, fikit etet madrnak fontos lelemforrsul szolglnak. Az zgidk mjusban vagy jniusban jnnek a vilgra. Pettyes bundjuk szinte lthatatlann teszi ket az rnykos erdben. A rkaklykk gyakran jtszanak az odjuk eltt. Jtk kzben ersdnek, ltsuk, hallsuk, szaglsuk lesedik. Tallkozhattok mg sok-sok kedves lakjval az erdnek, gy a hazai erdk legnagyobb vadon l llatval, a szarvassal is. Szp, kecses mozgsrl, gas-bogas csontkoronjrl knnyen felismerhetitek. A sr boztos erdben tanyzik a vaddiszn. A kannak flelmetes agyarai vannak. A vaddiszn kismalacainak hta csupa csk, ami a rejtzkdsben segt. A kicsinyeit flt anyadiszn mg az embert is megtmadja. A virgz nvnyekben megjelennek a termsek. A borostynnak nyron j levelei fejldnek. Ha csndben, figyelmesen jrtok az erdben, sokfle llattal tallkozhat-

tok. Ne akarj azonban mindent egyszerre megismerni! A legtbb llat elrejtzik, ha hallja, hogy ember kzeledik fel. Ezrt rdemes csendben lni, s akr egy-kt rt vrni, htha eljnnek.
Schmidt Egon

NYR
(rszlet) Tudjtok-e mit susognak az erdben a lombok? Gyertek aludni rnyamba ti elfradt vndorok! S tudjtok-e mit nekel fradt vndor s madr? Szp az erd, szp a mez, gynyr a nyri tj!
Zelk Zoltn 49

A PITYPANG MESJE
A virgok tndre egy napon sorra megltogatta az alattvalit, megkrdezte tlk, nincs-e panaszuk, krsk, kapnak-e hvs reggeli harmatot, kedvesen jtszadozik-e velk az esti szl, flkeresik-e ket a pillangk. A knyes kerti virgok sorra elmondtk panaszaikat. A rzsa arra krte a tndrt, intzze gy, hogy a viola illata ne legyen olyan fszeres mert irigy volt ez a kerti rzsa. Irigyelte a viola des illatt. Azt szerette volna, hogy az emberek csak az illatban gynyrkdjenek. A virgok tndre jszv volt, amint az egy tndrhez illik. Megszidta ht az irigy rzst, s megsimogatta a hallgatag, csndes violt. A szzszorszp arra krte a tndrt, nvesszen neki tviseket, hogy az emberek nehezebben tudjk leszaktani. A liliom lesebb kardokat krt. Az estike meg azt szerette volna, ha nem este, hanem reggelenknt nylna, illatozna. A tndr zokon vette a virgokhoz csppet sem ill sok krst meg panaszt. Rosszkedven ment el a kertbl. Elhatrozta, hogy egyhamar nem ltogatja meg ismt az elknyeztetett virgokat. Lehorgasztott fejjel ballagott hazafel az erdben. gy trtnt, hogy megltta az t szln a porban virt pitypangot. Megllt eltte: Mondd, kedves pitypang, nincs valami krsed, parancsod? A pitypang csak ingatta srga fejt, hogy nem, nincs sem krse, sem panasza. Nem kvnsz magadnak j illatot? Esetleg tskket, hogy ne tudjanak leszaktani a gyerekek? Nem, a pitypang nem kvnt semmit, de mikor a tndr tovbbment, felshajtott. Meghallotta a tndr a pitypang shajt, visszafordult: Taln mgis szeretnl krni valamit, pitypang? Hiba minden, tndr, az n bnatomon te sem tudsz segteni mondta a pitypang. Messze fldrl kerltem ide, ebbe az orszgba. Meggykereztem itt. Tudom, hogy soha tbb nem lthatom a hazmat. De ha eszembe jut a rgi tj, mindig nagyon szomor vagyok. Csak legalbb a gyermekeim elmehetnnek..., de ht azoknak sincs szrnyuk! Gondolkozott egy kicsit a tndr. Mert csodatev, nagy hatalma volt, gy intzte, hogy a pitypang bolyhos fiacski, lenyki a termsbbitk ezentl apr szrnyakkal szlessenek. A bbitk apr szrnyba belekap a szl, rpti ket hegyen-vlgyn t. Messzi fldre elkerlnek, s ha j szl fj, a pitypang egyik-msik fia, lnya visszarplhet a rgi, elhagyott hazba is.
Tompa Mihly 50

PARNYI BLCSLAKK
A hangyaboly Hangyabolyra gyakran bukkanunk. A hangyaboly krl szorgoskod hangyk sokasgt mindenki lthatta mr. Van olyan hangyafaj, amely a fldben vagy a kvek alatt tanyzik. Van, amelyik a korhad fbl, levltrmelkekbl a fk alatt pt bolyt. Akad olyan, amelyik reg, odvas fba telepszik. Brhol s brmibl is pl a hangyatanya, sok folyos s kamra osztja rszekre. Minden kamrnak ms a feladata: egyikben petket tartanak, msikban lrvkat nevelnek. A harmadikban hulladk gylik ssze, a negyedik meg tpanyagraktr is lehet. hideg az sszes lrvt lecipelik a boly mlybe, ahol melegebb van. Ha kinn melegebb az id, ismt felhordjk a lrvkat a boly fels rszbe. Mg a szabadba is kiviszik ket, ha nyugodt az id, ha szpen st a nap. Amint ellensg kzelt a bolyhoz, azonnal felkapjk, s a legbiztosabb helyre, a boly mlyre menektik a vdelemre szorul kicsinyeket! J tvgyat! Azok a hangyk, amelyek a kicsinyeket gondozzk, nem mennek ki a bolybl elesget gyjtgetni. Msoknak is sok munkjuk akad odabenn. Ezeket a gyjtgetk tplljk. A gyjtsbl hazatr hangyktl a tbbiek gy krnek ennivalt, hogy cspjaikkal kopogtatnak a msik testn. Addig nem hagyjk abba a kopogtatst, amg jl nem laknak. Tettehenszet Figyeljk meg: ha cukrot szrunk a fldre, rvidesen egsz sereg hangya veszi krl. A hangyk nagyon szeretik az dessget. A termszetben is igyekeznek dessget szerezni. Tbb levltet testn idnknt des nedv keletkezik. Ezt annyira szeretik a hangyk, hogy mg a levltetvek polsra is vllalkoznak. A levltetveket benn, a bolyban tartjk. Idnknt azutn a tetveket fejni kezdik. Addig simogatjk a nluk jval kisebb llatokat, amg azok des nedvet nem bocstanak ki a testkbl.
Szcsi Katalin

Csecsemgondozs hangyknl A hangyaanya alkalmas fszkelhelyet keres, s ott lerak nhny pett. A petkbl elsknt kikel lrvkat maga gondozza mindaddig, amg azok felnnek, s segteni nem kezdenek a kisebbek gondozsban. Ezutn mr magt az anyt is gondozzk. A hangyadajkknak sok a dolguk. A petket naponta tbbszr tisztogatjk, nyalogatjk. A lrvkkal is nagyon sokat kell bajldni. Ha odakint nagy a

51

KISZMOLK, MONDKK KISZMOL


Csizma, csizma, csizmadia, a cip a csizma fia, facip, fatopn, fapapucs terem a fn. Fa a sarka, fa a talpa, fbl faragta a balta, tipeg, topog, te leszel most a fog.
Dnes Gyrgy

KATICABOGRKA
Katicabogrka, nyisd ki a lddat, mutasd meg fehr rokolydat! Ha nem mutatod meg, ss ktba lklek, onnan is kiveszlek, malom al teszlek, ott meg sszetrlek.
Npklts

MADARAK VOLTUNK
Madarak voltunk, fldre szlltunk, bzaszemet szedegettnk, jtt a vadsz puskjval, agyonltte golyjval. Hny szemet ettl meg, te meg te?
Npklts

ESS, ES, ESS


Ess, es, ess! Karikra ess! Az n hajam olyan legyen, mint a csik-farka, mg annl is hosszabb, mint a Duna hossza! Mg annl is hosszabb, mint a vilg hossza! Krumpli bokrosodjk, bza szaporodjk, ess, es, ess, karikra ess!
Npklts

HJA, HJA, LAKATOS!


Hja, hja, lakatos, ltom, lbad ripacsos. Addig libt nem adok, mg a lbad ripacsos. Csrlre, csattogra, ngyomasszony ablakra. Hja, hja, lakatos, ltom, lbad maszatos. Addig csirkt nem adok, mg azt el nem takarod. Csrlre, vaskapura, ngyomasszony ablakra.

Hja, hja, vaslapt, el ne lopd a kis libt! Tudom, hol lakik az apd, Budba, Bcsbe, lyukas kemencbe!
Npklts 52

III. FEJEZET

A MESK BIRODALMA
Elhajzunk messze, a nagy idegenbe, Meseorszg kzepbe, egy tndrszigetre.
Vrnai Zseni

53

AZ GIG R MESEFA
Volt egyszer a vilgon egy regember. Nem volt neki senkije. Tallt egyszer egy szem babot, elltette az udvarba. Ht a bab kikelt, elkezdett nni. Ntt, ntt, nagyon ntt. Addig ntt, hogy egy szp magas fa lett belle. De nem llt meg akkor sem, hanem mindennap tovbb ntt. Flrt az gig. Ht ott nem brt tovbb nni, hanem csak terjedni. Gynyr szp gakat eresztett, s minden gbl kisg is hajlott. Az regember nagyon megrlt, mert j hvs lett az udvarban. De mg csak akkor lett nagy a boldogsga, mikor az gig r fa elkezdte hullajtani a mesket. Nem unta mr magt! Annyi mese termett a fn, hogy hallgatni sem gyzte. Teli lett vele az udvar, a falu, a vros, az egsz vilg! Egyszer trtnt, hogy a fa tetejn, de pp a kzepn ntt egy szem bab. Ez a bab megrett. Leesett a frl, s lett belle egy szpsges kisfi. Az regember elnevezte Babszem Janknak. Hiba rlt neki. Babszem Jank nem akart nla maradni. Elindult a vilgba. Azt mondta, neki mennie kell, mert vrjk a gyerekek. Azta vndorol, mindenhova benz, mindentt mesl. Csak ltntok, hogy flcsigzza a gyerekeket! t hallgatjk jjel-nappal. Legyen holnap a ti vendgetek!
Magyar npmese

54

A BBOS PACSIRTA MEG A REZGF


Egy kis bbos pacsirta megltott egy t rezgfvet. Azt a fvet n gykerestl kihzom mondta hetvenkedve a tbbi madrnak. A f nagy volt, a bbos pacsirta kicsike. A madarak nem hittk, hogy boldogul egyedl. Gynge vagy te ahhoz csfoltk. Erre a kicsi pacsirta megmrgesedett, s lerppent a frl a f mell. Csrbe vette a rezgf szrt, s nagyot rntott rajta. A f meg sem rezdlt. Minek erlkdsz, hiszen gysem brsz vele mondtk a madarak. De a bbos pacsirta csak nem tgtott. Prblta jobbrl, prblta balrl. Mikor tdszrre rugaszkodott neki, a f szra elszakadt, a kis pacsirta pedig hanyatt esett. A madarak gy kacagtak, majd lefordultak a frl. Elszgyellte magt ersen a bbos pacsirta. De nem akarta megvallani, hogy felslt. Hencegve azt csicseregte ht: n is gy akartam! n is gy akartam!
Kolozsvri Grandpierre Emil

55

UGORJUNK RKOT!
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy farkas, egy rka, meg egy nyl. Versenyeztek, ki tud nagyobbat ugrani. Ugorjunk rkot! mondta a rka. Hossz, szles rok volt az erd szln. Odallt a rka az rok partjra, s gy szlt: Hossz lbam, rvid flem, lompos farkam, hopp! De nagy ez az rok! zsupsz, mr bele is esett. Utna a nyl ugrott. Hossz lbam, hossz flem, suta farkam, hopp! De nagy ez az rok! gyesen tugrotta, futott tovbb, mintha puskbl lttk volna ki. Utoljra ugrott a farkas. Hossz lbam, hossz flem, hossz farkam, hopp! De nagy ez az rok! odapottyant is a rka mell. Mly volt az rok, nem tudtak kijnni. Mr nagyon hesek voltak. Ide hallgass! szlt a rka. Ha segtesz kimszni, kihzlak tged is. J lesz biz az llt r a farkas. A htuls lbaira gaskodott, a rka felkapaszkodott a htra, s egy ugrssal kinn termett az rok szln. gy elszaladt, htra sem nzett. Mg most is vrja a farkas a rkt, ha azta meg nem unta.
Magyar npmese

56

A NYUSZI, AZ ZIKE, MEG A RPA


A nyuszinak elfogyott az ennivalja, tnak indult ht, hogy szerezzen valamit. Egyszer csak boldogan kiltott fel: Hoh! Kt rpt talltam! Csak az egyik rpt ette meg. A msik megmaradt. Azt gondolta a nyuszi: Az ziknek bizonyra nincs mit ennie. Elviszem neki ezt a rpt, hadd lakjk jl! Szaladt a nyuszi az zike hzhoz, de az zike nem volt otthon. Otthagyta ht a nyuszi a rpt. Az zike azrt nem volt otthon, mert is ppen elesg utn jrt. Tallt is ennivalt, s rmmel vitte haza. Amikor visszatrt a hzba, megltta a rpt, s nagyon elcsodlkozott: Ht ez hogy kerlt ide? Az jutott eszbe: A nyuszinak bizonyra nincs mit ennie. Elviszem neki ezt a rpt, hadd lakjk jl! Szaladt az zike a nyuszi hzhoz. A nyuszi azonban mr jllakott, s aludt desen. Az zike nem akarta flkelteni a nyuszit, letette ht a rpt, s elment. Flbredt a nyuszi, s nagyra nyitotta a szemt csodlkozsban: Ejnye, visszakerlt a rpa! Noht! gondolkozott egy keveset, aztn elmosolyodott. Milyen j az n bartom!
Knai npmese

57

A HOLL S A RKA
Sajtot tallt a holl, flvitte a fra. Rka koma a sajtot nagyon megkvnta. Magas a fa, magasan l a holl rajta. Csrbl a zskmnyt azrt is kicsalja! Holl asszony szl neki , rlk, hogy ltom; nincs kegyednl gynyrbb madr a vilgon! Csnd. A holl nem felel, pp csak egyet illeg. R a rka: Tollnl, termetnl nincs szebb! Fnn a holl hallgat, s szortja a sajtot. A rka vr, majd gy tesz, mint aki elcammog. Lp egyet, s morog, hogy a holl is hallja: De mit r a szpsg, ha rt1 hozz a hangja! Rt a hangom? a hollt elfutja a mreg, s krogni kezd. Ez neked nem elg szp nek? De mg milyen! nevet a rka, s a sajttal, mit a holl kiejtett, vidman elnyargal.
La Fontaine2
1 2

rt: nagyon csnya La Fontaine (ejtsd lfonten): francia r

58

OSZTOZKODIK A RKA
Az veghegyen innen, a selyemrten tl, volt egy rengeteg erd. Ebben a rengeteg erdben, annak is a kells kzepben lt egyszer egy reg medve. Ennek az reg medvnek volt kt fia. Ezek egyszer elhatroztk, hogy elmennek vilgg szerencst prblni. Odalltak az anyjuk el, elbcsztak tle illenden. Az reg medve meglelte a fiait. Lelkkre kttte, hogy soha el ne hagyjk egymst. Megfogadtk. Azzal nekicammogtak az erdirtsnak, onnan meg a szntfldnek. Mentek, mendegltek. Egyszer azonban elfogyott az ennivaljuk. Szomoran kullogtak egyms mellett. Hej, de ehetnm, testvr! szlalt meg a fiatalabb. n is! lgatta buksi fejt a msik. Amint mentek, mendegltek, nagy kerek sajtot talltak, de nem tudtk elosztani igazsgosan. Irigyen civakodtak, huzakodtak, morogtak, amikor kzibk toppant a rka. Min vitatkoznak, medve komk? krdezte a Ravaszdi. Elmondtk. Sebaj! Majd elosztom n igazsgosan! J lesz bz az, j lesz! hagytk helyben a drmgk. Azzal fogta a rka a sajtot, eltrte ktfel. gy intzte, hogy az egyik fele szemltomst nagyobb legyen a msiknl. Flmordult egyszerre mindegyik mack: Ez nagyobb! Csak lassan, mackk! Trelem! Azzal j darabot leharapott a nagyobb flbl. Most meg a kisebb lett a nagyobb. gy se j! bktlenkedtek a mackk. Ugyan, ne trelmetlenkedjetek mr! rtem n a magam mestersgt! Le is harapott a nagyobb darabbl egy jkora falatot. Most megint az lett a kisebb. gy ment az osztozkods addig, mg a rka alaposan jllakott. A kt medvebocsnak alig-alig maradt a sajtbl, mikorra egyforma lett a kt darab. No, j tvgyat, medvebocsok! mosolygott a rka, s otthagyta ket fakpnl.
Magyar npmese

59

A CSKNYS KISELEFNT
akadtak, s fl nem bukfencezett. Fltpszkodott, s azt mondta magban: Nem is olyan j gazellnak lenni. Inkbb majom leszek. Tovbb stlt, mg egy majomcsapatot nem tallt. Odakiltott nekik: n is majom akarok lenni! Jtsszatok velem! No, tbb se kellett a haszontalan majmoknak! Krlvettk a kiselefntot, ki a flt ciblta meg, ki a farkt, dgnyztk, csiklandoztk, kkuszdival hajigltk. Elunta a kiselefnt, srtdtten odbbllt. Egyszer csak egy szp, tarka toll papagj rppent fel eltte. De most mr igazn tudom, mi leszek! Papagj akarok lenni! Tants meg engem replni, hallod-e? Megtantalak n szvesen! llt r a csnytev papagj. Gyere csak utnam! Elvezette a kiselefntot a folyhoz, a meredek part szlre. Megllt a magas parton, elrugaszkodott, s felrppent. gy kell, ide nzz! Hiszen ez semmi! rikkantott a kiselefnt, s is elrgta magt a parttl. Belepottyant persze a folyba. Nagy nehezen kivergdtt a partra, csupa vz volt, csupa hnr, csupa iszap. Azt drmgte nagy mrgesen: Mgiscsak elefnt maradok inkbb! Aztn elcsrtetett az erdbe, hogy megkeresse a csaldjt, htha mg egyszer stlni hvjk.
Afrikai npmese
1

lt messzi Afrikban egy kiselefnt. Olyan csknys1 volt, olyan makacs, hogy azta is emlegetik. Egyszer stlni indult az elefntcsald. Gyere velnk! hvta elefntapja. Nem megyek! rzta a fejt a csknys kiselefnt. Gyere! hvta az anyja. Nem megyek! Gyere! hvtk a testvrei. Nem! Meguntk, otthagytk, egyedl maradt a kiselefnt. El is unta magt hamarosan. Akkor meg azrt haragudott a vilgra. Azt mondta mrgben: Nem is leszek n elefnt tbb! Hanem mi legyek? Arra szkdelt egy gazella. Nzte a kiselefnt, megirigyelte a szp karcs termett, sebes futst. Tudom mr, mi leszek! Gazella leszek! Azzal nekillt, s elkezdett gazella mdra szkdelni. Addig szkdelt, amg vastag oszloplbai ssze nem
60

csknys: makacs, nyakas, konok

A RAVASZ RKA MEG AZ OKOS VADKACSA


sz van. A ravasz rka azt gondolja magban: A vadkacsk tra kszldnek. Lemegyek a folypartra, fogok egy kacst. A bokrok kztt odalopakodott, ltja: csakugyan egsz sereg kacsa gylekezett ssze a folyparton. Egy kis vadkacsa ott lldoglt ppen a bokor tvben, lbacskjval szrnya alatt tollait rendezgeti. Hopp a rka elkapja a szrnyt! A vadkacsa nagyot rntott rajta, s kitpte a szrnyt a rka szjbl. Csak a tolla maradt a rka fogai kztt. Ejnye! bosszankodik a rka. Hogy kitpte magt!... A csapat megriadt, szrnyra kapott, s felreplt. A kis vadkacsa pedig ott maradt: eltrve a szrnya, kitpve a tolla. Elrejtztt a ndasban, j messzire a parttl. Korg gyomorral trt haza a rka. Tl van. A ravasz rka azt gondolta magban: Befagytak a vizek. Most mr nem meneklhet ellem az n vadkacsm: akrhova megy, nyomot hagy a havon, n pedig kvetem a nyomt. Lement a folypartra jl sejtette: az szhrtys lbacskk nyomot hagytak a parti hban. A vadkacsa megint ott ldglt a bokor tvben. Mr kintt a tolla. A kzelben forrs bugyogott a fld all, krs-krl megolvasztotta a jeget. Lk tmadt a folyn, pra szllt belle. A rka r akarta vetni magt a vadkacsra, de az egy csapsra eltnt a lkben, a jg alatt. Ejnye! mrgeldik a rka. Ez megfulladt!... hesen kullogott haza. Tavasz van. Azt gondolja a ravasz rka: Olvad a jg a folyn. Elmegyek, megkeresem a vzbe flt vadkacst. Ler a folypartra a vadkacsa ott szkl a vzre hajl bokor alatt; l, semmi baja! A tlen, amikor lebukott a jg al, a tls part mentn kibukkant ott is volt egy lk. gy hzta ki a telet. Megllj csak! bosszankodik a rka. Vrj csak, mindjrt utnad ugrom a vzbe!... Hiba, hiba, hiba! hpogta a vadkacsa. Felrebbent a folyrl, s elreplt. A hossz tlben meggygyult a szrnya, s tavasszal j tollacski nttek.
Vitalij Bianki 61

A KISKAKAS GYMNT FLKRAJCRJA


Szdd fel, begyem a sok vizet, szdd fel, begyem a sok vizet! Arra a begye mind felsztta a vizet a ktbl. A kiskakas megint felszllott a trk csszr ablakba: Kukurik, trk csszr, add vissza a gymnt flkrajcrom! Megint azt mondja erre a trk csszr a szolgljnak: Eredj, te szolgl, fogd meg azt a kiskakast, vesd bele az g kemencbe! A szolgl megint megfogta a kiskakast, s az g kemencbe vetette. De a kiskakas megint csak elkezdi: Ereszd ki, begyem, a vizet, hadd oltsa el a tzet! Ereszd ki, begyem, a vizet, hadd oltsa el a tzet! Erre a begye mind kieresztette a vizet, eloltotta a tzet. Akkor megint csak felszllott az ablakba. Kukurik, trk csszr, add vissza a gymnt flkrajcrom! Mg nagyobb mregbe jtt erre a trk csszr. Eredj, te szolgl, fogd meg azt a kiskakast, vesd bele a mhkasba, hadd cspjk agyon a darazsak! A szolgl belevetette a kiskakast a mhkasba. Ott megint elkezdi a kiskakas: Szdd fel, begyem, a darzst, szdd fel, begyem, a darzst! Erre a begye mind felsztta a darzst. Akkor megint felszllott a trk csszr ablakba. Kukurik, trk csszr, add vissza a gymnt flkrajcrom! Mr a trk csszr nem tudta, mit csinljon vele.

Volt a vilgon egy szegny asszony, annak volt egy kiskakasa. Csak ott keresgl-kapirgl a kiskakas a szemten, egyszer tall egy gymnt flkrajcrt. Arra megy a trk csszr, megltja a kiskakasnl a gymnt flkrajcrt, azt mondja neki: Kiskakas, add nekem a gymnt flkrajcrodat! Nem adom biz n, kell a gazdaasszonyomnak! De a trk csszr ervel is elvette tle, hazavitte, betette a kincseskamrjba. A kiskakas megharagudott, felszllott a kerts tetejre, elkezdett kiablni: Kukurik, trk csszr, add vissza a gymnt flkrajcrom! A trk csszr, csak hogy ne hallja, bement a hzba, de akkor meg a kiskakas az ablakba replt, onnan kiablta: Kukurik, trk csszr, add vissza a gymnt flkrajcrom! Eredj, te szolgl, fogd meg azt a kiskakast, hogy ne kiabljon, vesd bele a ktba! A szolgl megfogta, ktba vetette. De a kiskakas csak elkezdi a ktban:
62

Eredj, te szolgl, hozd ide azt a kiskakast, hadd tegyem ide a b bugyogm fenekbe! Akkor a kiskakas megint csak elkezdi: Ereszd ki, begyem, a darzst, hadd cspje meg a fart! Ereszd ki begyem, a darzst, hadd cspje meg a fart! A begye mind kieresztette a darzst, azok jl megcsipkedtk a trk csszr fart. Felugrik erre a trk csszr. Jaj, jaj, a frnya egye meg ezt a kiskakast; vigytek hamar a kincseskam-

rba, hadd keresse meg a maga gymnt flkrajcrjt! Bevittk a kiskakast a kincseskamrba, ott megint elkezdi a maga ntjt: Szdd fel, begyem, a sok pnzt; szdd fel begyem, a sok pnzt! Erre a begye mind felsztta a trk csszr hrom kd pnzt. A kiskakas hazavitte, odaadta a gazdasszonynak; gazdag asszony lett belle, mg mig is l, ha meg nem halt.
Magyar npmese

63

A HALSZ S A NAGYRAVGY FELESGE


Messze az perencis-tengeren is tl, egy kis kunyhban lt egy reg halsz zsrtld felesgvel. Egy napon szp halat fogott az reg. Eressz el engem, j ember, hlbl teljestem minden kvnsgod! gy szlt a hal, s a jszv reg halsz visszaengedte a vzbe, s aznap hal nlkl ment haza. Elmondta a felesgnek, mi trtnt a tengerparton. Az asszony visszakldte, hogy krjen a haltl a kunyhjuk helyett egy szp hzat. Elmondta a halsz a felesge kvnsgt a halnak, az meg gy felelt r: Menj haza, reg halsz, otthon vr mr a szp hz! gy is trtnt: mire a halsz hazart, az reg kunyh helyn szp hz llott. rlt az reg halsz a szp hznak, de a felesge j kvnsggal hozakodott el: Kastlyt krj nekem a haltl! jra lement ht a halsz a tengerpartra, s elmondta a halnak az aszszony j kvnsgt. A hal csak azt felelte: Kapzsi a te felesged, de menj csak haza, mr vr a kastly. gy is lett. Mire a halsz hazart, a szp hz helyn hatalmas kastly llott. Ezzel sem elgedett meg azonban a halsz felesge. Azt vette a fejbe, hogy kirlyn akar lenni. Ment a szegny halsz, elmondta a halnak az asszony kvnsgt. Erre aztn mrges lett a hal. Azt mondta: Nemcsak kapzsi, hanem gonosz is a te felesged. A msok munkjn akar uralkodni, nem rdemel mst, csak kunyht. Mire a halsz hazart, a kastly helyn a rgi, rozoga kunyh fogadta.
Magyar npmese 64

A KR S A KIS MADR
Egyszer volt, hol nem volt, volt a vilgon egy kis madr. Ez a kis madr egyszer nagyon megunta magt, rszllt egy krra. Kr, ringass engemet! Nem ringatom biz n senki kis madart! A kis madr megharagudott, elreplt. Amint ment, mendeglt, tallt egy kecskt. Kecske, rgd meg a krt! Kecske nem ment krrgni, kr mgse ringatta a kis madarat. Megint ment, mendeglt a kis madr, tallt egy farkast. Farkas, edd meg a kecskt! Farkas nem ment kecskeenni, kecske nem ment krrgni, kr mgse ringatta a kis madarat. Megint ment, mendeglt a kis madr, tallt egy falut. Falu, kergesd el a farkast! Falu nem ment farkaskergetni, farkas nem ment kecskeenni, kecske nem ment krrgni, kr mgse ringatta a kis madarat. Megint ment, mendeglt a kis madr, tallt egy tzet. Tz, gesd meg a falut! Tz nem ment falugetni, falu nem ment farkaskergetni, farkas nem ment kecskeenni, kecske nem ment krrgni, kr mgse ringatta a kis madarat. Megint ment, mendeglt a kis madr, tallt egy vizet. Vz, oltsd el a tzet! Vz nem ment tzoltani, tz nem ment falugetni, falu nem ment farkaskergetni, farkas nem ment kecskeenni, kecske nem ment krrgni, kr mgse ringatta a kis madarat. Megint ment, mendeglt a kis madr, tallt egy bikt. Bika, idd fel a vizet! Bika nem ment vizet inni, vz nem ment tzoltani, tz nem ment falugetni, falu nem ment farkaskergetni, farkas nem ment kecskeenni, kecske nem ment krrgni, kr mgse ringatta a kis madarat. Megint ment, mendeglt a kis madr, tallt egy furkt. Furk, sd agyon a bikt! Furk nem ment bikatni, bika nem ment vizet inni, vz nem ment tzoltani, tz nem ment falugetni, falu nem ment farkaskergetni, farkas nem ment kecskeenni, kecske nem ment krrgni, kr mgse ringatta a kis madarat. Megint ment, mendeglt a kis madr, tallt egy frget. Freg, frd ki a furkt! Freg nem ment furkt frni, furk nem ment bikatni, bika nem ment vizet inni, vz nem ment tzet oltani, tz nem ment falugetni, falu nem ment farkaskergetni, farkas nem ment kecskeenni, kecske nem ment krrgni, kr mgse ringatta a kis madarat. Megint ment, mendeglt a kis madr, tallt egy kakast. Kakas, kapd fel a frget! Szalad a kakas, kapja a frget; szalad a freg, frja a furkt; szalad a furk, ti a bikt; szalad a bika, issza a vizet; szalad a vz, oltja a tzet; szalad a tz, geti a falut; szalad a falu, kergeti a farkast; szalad a farkas, eszi a kecskt; szalad a kecske, rgja a krt; a kr bezzeg ringatta a kis madarat. Ha mg akkor se ringatta volna, az n mesm is tovbb tartott volna.
Arany Lszl

65

A CSILLAGSZEM JUHSZ
Hol volt, hol nem volt, hetedht orszgon meg az perencis-tengeren is tl, volt egyszer egy kirly. Olyan hatalmas volt, hogy ha messzirl lttk is, reszkettek tle az emberek, mint a nyrfalevl. Ha prszklt, lovas emberek vittk hrt az egsz orszgba, aztn aki nem mondta: Adj Isten egszsgre, az mindjrt hall fia volt. A kirlylny szvesen hozzment volna a juhszhoz, mert az igen szp volt. Kt csillag ragyogott a szemben. Azonban a kirly nem akarta a lnyt hozzadni. Megparancsolta a katoninak, hogy vessk a juhszt a medve tmlcbe. gy is tettek. De amikor megltta a juhsz csillagszemt, a lbhoz fekdt, aztn kezt nyalogatta. Reggel, amikor a strzsa bement, a juhsznak semmi baja nem volt: ftylt, dalolt, s a medve tncolt hozz. Mg a kirly is csudjra ment a dolognak. De azrt most se adta hozz a lnyt, hanem megparancsolta, hogy vigyk a juhszt a sndisznk brtnbe. De ezek se bntottk, amikor a szembe nztek. A juhsz meg elvette a furulyjt. A sndisznk mg reggel is tncoltak, amikor a strzsa belpett.

Mondta is mr mindenki, csak egy juhszlegny nem akarta mondani sehogy se. Na, rgtn vittk a kirly el, hogy tletet mondjon r. De akrhogyan parancsolta a kirly, a juhsz mgsem kvnta egszsgre a prszklst. Azt mondta, majd akkor, ha a kirly nekiadja a lnyt!

Megint odahvtk a kirlyt. Nzte, csudlta a dolgot, de azrt most se adta hozz a lnyt, hanem azt parancsolta, hogy vessk egy gdrbe, szz les kasza kz. No, elvittk s bedobtk egy gdrbe, szz les kasza kz. De most se

66

lett semmi baja, mert kt szeme vilgtott, aztn estben addig kalimpldzott, amg j helyre nem esett. Reggel mr ott lt a gdr szln, s furulyzott. Ht most mr beltta a kirly, hogy gy nem boldogul a juhsszal, azrt gondolt egyet. Befogatott a hintba, s maga el ltette a juhszt. No azt mondja a kirly , neked adom ezt az ezsterdt, ha azt mondod: adj Isten egszsgre! Nem mondom n azt mondja a juhsz , ameddig nekem nem adja a lnyt. Megint tovbbmennek. Egyszer odarnek egy gymntthoz. No azt mondja a kirly , ezt is neked adom, ha azt mondod: adj Isten egszsgre! Nem mondom n azt mondja a juhsz , mg most se, csak majd ha nekem adja a lnyt!

No, ht legyen a tid! mondja a kirly. Hazamennek, aztn a kirly mindjrt kihirdette az egsz orszgban, hogy frjhez adja a lnyt, aki akar, jhet vendgsgbe. No, lett is lakodalom, ht orszgra szl! Az els tl ppen torms hs volt. A torma nagyon ers volt, ht a kirly akkort prszklt, hogy olyant mg soha! Adj Isten egszsgre, adj Isten egszsgre! kiablta mindegyre a juhsz, amikor mr a tbbiek el is hallgattak. Jaj, ne mondd mr annyit, inkbb neked adom a fele kirlysgomat is! Na, mindjrt meg is koronztk t is, meg a felesgt is, aztn mg most is uralkodnak, ha meg nem haltak.
Magyar npmese

67

CSALIMESE
Valamikor rgen, mikor mg szzesztends kislny voltam, elmentem a kerek tba ibolyzni. Amint szedegettem az ibolyt, egy kecske bjt ki a vz all. Nekiltott az ibolyt legelni ellem. De mikor megltta a cserfaleveles rokolymat1, azt kezdte el legelni. Mrgemben akkort tttem a fejre a fzfa spommal, hogy elreplt. Igen m, de az n cserfaleveles rokolym is a szjban volt, gy n is repltem vele. Mikor a nagy cen fltt repltnk, hirtelen kipottyantam a rokolymbl. Szerencsre egy nagy blna fejre estem. Hogy a hullmok le ne sodorjanak, belebjtam a blna orrlyukba. Az ibolya illata alighanem csiklandozta a blna orrt, mert akkort tsszentett, hogy az gig reptett, ppen egy fecske htra.

A fecskt megnyergeltem, htn hazarepltem. Eresz alatt megpihentem, egy fecskt megvendgeltem. Eddig tart a csalimese.
Magyar npmese
1

rokolya: szoknya

68

MEGJRTA JANCSI
Jancsi kaplt az apjval. Nem knyny dolog a kapls. Jancsi elfradt. Meleg volt. A Maros kutya ott fekdt a hsn, a krtefa alatt. Jancsi megtrlte a homlokt, s gy szlt: Hej, desapm, de j volna, ha kutya volnk! Ht csak lgy felelt az apja , prbld meg! Jancsi letette a kapt. A Marost elkergette a krtefa all, s maga fekdt oda. Onnan nzte, hogy az apja hogyan kapl. Az id mr dlfel jrt. Jancsinak a szeme majd kiesett az hsgtl. Vgre nagy nehezen megrkezik az ebd. Az apa leteszi a kapt, s odal a fa al. Lssuk mondja , mi a leves! Bableves mondja rmmel Jancsi. Csitt szl r az apja , a kutya nem beszlhet. S enni kezd. Ht n nem kapok? krdi Jancsi. Hol hallottad azt, hogy a kutynak leves jr? Mondtam mr, hallgass, mert te belltl kutynak: kutynak nincs szava. Hallgatott Jancsi, de szomoran. Kvetkezett a fzelk. Abban volt hs is. Az apa megette a fzelket, a hst is. A csontot odadobta Jancsinak. Akkor mr Jancsi srva fakadt. Nini mondja az apa , ht mi bajod? desapm feleli Jancsi , nem kvnok tovbb kutya lenni, mert ha mg tovbb is kutya vagyok, a tsztbl se jut. gy kerlt ki aztn Jancsi a kutyasgbl.
Grdonyi Gza

69

A KSAHEGY
Volt egyszer egy szegny asszony s annak egy lenya. Olyan szegnyek voltak, mint a templom egere. Mikor ettek, mikor nem. Hej, elbsulja magt a leny. bizony tbbet nem hezik, elmegy szerencst prblni. Na, el is ment, s addig ment, mendeglt, mg egy rengeteg nagy erdbe rt. Ott az erdben tallkozott egy reg asszonynyal. Ksznt neki illendkppen: Adjon Isten j napot, reganym! Adjon Isten neked is, ds lnyom. Hol jrsz itt, ahol a madr sem jr? Elkesergi a lny az bjt, bajt. Azt mondja r az reg asszony: Sose bsulj, ds lnyom. Nesze, adok neked egy kis fazekacskt. Csak azt kell mondanod: Fj, fazekacskm! s egyszeribe megtelik ksval. Aztn ha elg volt a ksa, csak azt mondjad: Elg mr, fazekacskm! s egyszeribe vge a fvsnek. Megksznte a leny az ajndkot, hazaszaladt nagy rmmel, s mindjrt kiprblta a fazekacskt. Csak azt mondta: Fj, fazekacskm! ht az egyszerre megtelt ksval. Ftt, fortyogott a ksa, aztn szlt neki: Elg volt, fazekacskm! vge volt a fvsnek. Bezzeg j dolguk volt ezutn: ehettek kst, amennyi csak beljk frt. Hanem egyszer mi trtnt? Az trtnt, hogy a leny elment hazulrl. Az anyja meg kzben meghezett. Szlt ht a fazekacsknak: Fj, fazekacskm! Hiszen ftt, fortyogott a fazekacska. Egy szempillantsra megtelt ksval, msik szempillantsban ki is folyt belle a ksa. Mert hogy az aszszony elfelejtette, hogy mit kell mondani, csak folyt a ksa. Megtelt vele a konyha, aztn az egsz hz. Onnt kifolyt az udvarra, az udvarrl az utcra, s hej, Uram, Teremtm! Megteltek a hzak mind ksval! Mg ez sem elg. A hzakban sem frt a ksa, rettent nagy hegy kerekedett belle. Na szerencse, hogy a leny hazajtt, s meglltotta a fazekacskt, klnben az egsz vilg egy nagy-nagy ksahegy lett volna. Itt a vge, fuss el vle!
Magyar npmese

70

FURULYAVSR
Egyszer volt, hol nem volt, hetedht orszgon is tl, volt egy gazdag, bszke ember. Elkldte egyszer a kt kisfit a szomszd faluba a vsrba, hogy vegyenek maguknak egy-egy furulyt. Az ember tudta, hogy egy furulynak ngy-t forint az ra, de a gyerekeknek adott nyolc-nyolc forintot, hogy vegyenek maguknak valami nyalnksgot is. Ment a kt fi nagy bszkn, hogy nekik milyen sok pnzk van. Tallkoztak msokkal, szegnyebbekkel, akiknek csak egy vagy kt forintjuk volt. Vagy ppensggel egy sem, csak mentek a vsrba nzeldni. Nagyon nagyra volt vele a kt fi, hogy nekik milyen sok pnzk van. Mikor odartek a vsrba, megtalltk a furulyarul embert. Azt krdi a nagyobbik fi: Mit kr egy ilyen furulyrt? Ht az ember adta volna ngyrt is, de gondolta, hogy tt kr, s aztn egyet elenged. t forintot krt. A fi nzegette egy kicsit a furulyt, s azt krdezte az embertl: Ideadja nyolcrt?

Az ember nagyot nzett, de gyorsan rmondta: Add ide a pnzt! Az csmnek is ad egyet nyolc forintrt? Add ide a pnzt! Odaadtk, megkaptk rte a furulykat, s elkezdtk fjni. Odamentek a tbbi gyerekhez, s dicsekedve mondtk: Lm, hogy becsaptuk azt az embert! t forintot krt, s elcsaltuk tle nyolcrt! gy aztn a hr eljutott haza az apjukhoz is. Az szgyellte magt, hogy neki milyen buta fiai vannak. Mig is lnek, ha meg nem haltak!
Magyar npmese

ILLEMKOCKK
Az tkezs illemszablyai tkezs eltt mindig mosd meg a kezedet! Nyugodtan s egyenesen lj a helyeden! Ne tmaszkodj knykddel az asztalra, s ne hintzz a szkeden! Kvnj j tvgyat asztaltrsaidnak! Ne szrcsld a levest! Az telt az eveszkzzel tedd a szdba! Tele szjjal ne beszlj! A kst csak vgsra, kensre hasznld! A csontokat tedd a tnyrod szlre! A kenyrszeletet ne harapd, hanem a tnyr fltt trj le belle apr falatokat! Ha vgeztl, ksznd meg az telt, de csak akkor llj fel az asztaltl, ha mr a tbbiek is befejeztk az tkezst!
71

A HROM KVNSG
mi trtnt, ht mindjrt elkezdtek tanakodni, mi legyen mg a kt kvnsg. Az ember lovat, tint, malacot akart, az asszony meg mst. Nem tudtak megegyezni. Csak vitztak, mintha hesek sem lettek volna. Az ember r akart gyjtani, tmkdte a pipjt, nylt a parzsrt, de olyan gyetlenl csinlta, hogy feldnttte a lbast a kolbsszal. Megijedt az asszony, kapkodott, hogy kirntsa a kolbszt a tzbl, s szidta az urt: Ntt volna inkbb az orrodra, mint a tzbe fordtod ezt a kolbszt! Na hiszen, ez kellett csak! A kolbsz mr ott is lgott az ember orrn, le egszen a trdig. Megijedt a szegny asszony, prblta, hogy leszaktja a kolbszt a frje orrrl, de az gy odantt, hogy le nem lehetett szaktani azt onnan. Majd levgjuk mondta az asszony. De n nem engedem feleselt az ember , most mr, ha gy van, kvnjuk vissza a lbasba, s aztn ksz! De ht a tin, a l meg a malac! gy az asszony. Az ember erre azt felelte: De ht ilyen bajusszal csak nem jrhatok, te se cskolsz meg, ha kolbsz lg le az orromrl! Na, vgl csakugyan az lett a harmadik kvnsg, hogy a kolbsz menjen vissza a lbasba. Most mr vacsorhoz lthattak, de nem nagyon zlett szegnyeknek a j falat. Mg mindig azon zsrtldtek, ki volt az oka, hogy ezutn is mr csak olyan szegnyek lesznek, mint voltak.
Magyar npmese 72

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegny ember meg a felesge. Szerettk, megrtettk egymst, de a nagy szegnysg miatt nha azrt sszezrdltek. Egyszer az asszony elbb rt haza a mezrl, mint a frje, s azon trte a fejt, mit fzzn vacsorra. Vgl egy kis leveshez tett fl vizet. Arra gondolt kzben, hogy mirt is olyan szegnyek, mirt nem tudja egyszer meglepni az urt egy j vacsorval. Amint ezt gondolta, ht egy tndr szllt elje. A tndr gy szlt: Nem bnom, legyen hrom kvnsgod, majd megltom, mennyi eszed lesz magadhoz. Azzal el is tnt, ahogyan jtt. Az asszony hitt is meg nem is a szemnek s a flnek, de azrt az els kvnsg mr megszletett a fejben. Egy szl kolbszt kvnt. Abban a pillanatban mr szllt is le a kmnybl egy lbas, benne a szp szl kolbsz. Oda kellett csak tenni a tz fl a lbast. Mikor az ember hazart, nagyon elcsodlkozott. Az asszony elmondta,

A PECSENYE
Kt koma elhatrozta, hogy vacsorra pecsenyt eszik. Vettek a mszrosnl egy nagy darab hst, s megstttk. Lett belle hrom kil pecsenye. Letettk a pincbe, s elmentek borrt. Mire megjttek, s nagy vidman asztalhoz akartak lni, a pecsenye eltnt. Hova lehetett? tprengett Friss koma. Hova? Ugyan hova? visszhangozta a msik. Ahogy ilyenformn a fejket trtk, elsompolygott a macska. Az ette meg! mutatott r Friss koma. Ltom a lomha jrsn. Megmrjk! mondta Okos koma. Csakugyan megmrtk, s a macska ppen hrom kilt nyomott. No szlalt meg Friss koma , a pecsenye ht megvolna. Meg hagyta r Okos koma , de hol a macska?
Kolozsvri Grandpierre Emil

73

MTYST MEGVENDGELIK
vest. Megszmllta, hny aranyl zsrcsepp gyngyzik a tetejn, s gy szlt: Tudd meg, reganym, n Mtys kirly vagyok. Szeretnm meghllni, hogy betvedt vendged kedvrt egyetlen tykocskdat felldoztad. Annyi aranyat kapsz tlem, ahny zsrcsepp srgllik a levesed tetejn! , fiam, ne haragudj rm, hogy nem ismertelek fel, s kirlyhoz illen meg sem tiszteltelek! Mtys elvette ersznyt, s hja nlkl kiszmolta az anyka asztalra az grt aranyakat. pp ekkor toppantak be a kirly vadszai. Jaj, kirlyunk, az egsz erdt bejrtuk, egsz jjel kerestnk! Hogy aggdtunk rted! Kzben meglttk az asztalon a halom aranyat, s Mtys elmeslte nekik, mirt kapta az anyka a gazdag jutalmat. No gondolta magban a kirly szakcsa , fzk n olyan zsros levest, hogy nem gyzi nekem kiszmolni az aranyakat a kincseskamrjbl! Visszatrve a palotba a szakcs mr msnap elksztette a tykhslevest. Ahogy feltlalta, Mtys azon nyomban kitallta, hogy honnan fj a szl, s ktelen haragra gerjedt: Te szakcs! Elrontottad a levest, ehetetlen, csupa zsr az egsz! Mehetsz, amerre ltsz! mondta. Lg orral hagyta ott az udvart a szakcs, aki sok aranyat akart, de semmit nem kapott.
Magyar npmese

Trtnt egyszer, hogy Mtys kirly egy rengeteg erdben vadszott. Dltjban, amg a szakcs az ebdet ksztette, Mtys vadat zve elszakadt trsaitl, s eltvedt. Hiba kereste a tbbieket, egszen belefradt a bolyongsba, mg vgre egy pislog fny magnyosan ll, bartsgos kunyhhoz irnytotta. No, gondolta, itt szllst krek jszakra. Egy reg anyka nyitott ajtt. Adjon Isten j estt, des reganym! ksznt r a kirly. Eltvedtem, sehogy sem tallom a trsaimat. Adjon Isten neked is j estt, des fiam! fogadta bartsgosan az anyka. Ha vilgosban nem talltad, a sttben mg gy sem leled az utat. Itt egy lca, ezen elalhatsz reggelig. De vacsort nem tudok adni! Az anyka, ltva, hogy vendgnek szeme csak gy kopog az hsgtl, egyetlen tykocskjt levgta, megkopasztotta, s finom levest fztt belle. Megmelegedett Mtys szve, amikor az anyka elje tette a prolg, jz le74

AZ IDJS
Mtys kirly tra kszldtt. Megkrdezte ht udvari csillagszt, milyen id vrhat. A csillagsz elvette a ltcsvt, vizsgldott valamelyest a derlt gen, aztn gy szlt: A Nap sugarnak rezgse, a felhk peremnek szne mind azt mutatja, hogy szp id lesz. A kirly annyira bzott a csillagszban, hogy mg kabtot sem vitt magval, hiba szidta a felesge. Ahogy mentek, egy rtre rtek. Azon a rten egy juhsz legeltette a nyjt. Mikor a szamr megltta a dszes ksretet, htracsapta a flt, s harsnyan hrmat ordtott. Mit hirdet a szamarad? krdezte trfsan a kirly a juhszt. Amikor ilyenformn ordt, mindig es lesz felelte a juhsz. Mtys a csillagszhoz fordult: Hallod-e te nagy tuds, most is azt mondod, hogy szp id lesz? A csillagsz megint elvette a ltcsvt, vizsgldott krskrl az g aljn, s gy szlt: A leveg remegse, a falevelek csillogsa, valamint a barzdabillegetk billegse mind azt mutatja, hogy szp id lesz. vta a juhsz a kirlyt, forduljon viszsza, klnben megzik. De a kirly nem hallgatott r. Nem haladtak egy fl rt sem, nyakukba zdult egy kiads nyri zpor. Mtys akkort tsszentett, majd levlt az orra. Pedig szp, nagy orra volt, kr lett volna rte. Aztn kimondta az tletet: A csillagsz szamr, a szamr csillagsz. Meg is vette a szamarat a juhsztl, s soha tra nem kelt anlkl, hogy vlemnyt az idjrsrl meg ne tudakolta volna.
Magyar npmonda

75

AZ OKOS LENY
Egyszer volt, hol nem volt, volt egy molnrnak egy takaros, okos lenya. Olyan okos volt, hogy hetedht orszgra elment a hre. Meghallja ezt a kirly. Odaizen, hogy van neki a padlsn szzesztends kendere, fonja meg azt aranyfonlnak. A leny erre visszaizen, hogy van nekik egy szzesztends svnykertsk. Csinltasson a kirly abbl aranyorst, akkor szvesen megfonja az aranyfonalat. Mert azt csak nem kvnhatja a kirly, hogy a drga aranyfonalat haszontalan faorsn fonja meg. Tetszett a kirlynak a felelet. Megint izen a lenynak. Van neki a padlson egy lyukas korsja, foltozza meg, ha tudja. Megint visszaizen a leny, hogy fordttassa ki a kirly a korst. Mert az regapja se hallott olyat, hogy a sznrl foldoztak volna meg valamit. Ez a felelet mg jobban megtetszett a kirlynak. Most meg mr azt izente, hogy menjen el a leny hozz. De menjen is, meg ne is, ksznjn is meg ne is, vigyen ajndkot is, meg ne is. Erre a leny elkrte az apjtl a szamart. Fellt a htra, gy ment a kirly elbe. Otthon egy galambot megfogott, kt szita kz tette, s elvitte magval. Mikor aztn a kirly elbe rt, egy szt sem szlt, hanem meghajtotta magt, aztn a galambot a szita kzl elreptette. gy aztn ment is, nem is; ksznt is, nem is; vitt is ajndkot, nem is. A kirly gy megszerette az okos lenyt, hogy mindjrt elvette felesgl.
Magyar npmese

76

AZ OKOS PSZTORFI
Volt egyszer egy psztorfi. Olyan okos volt, hogy mg a kirlyhoz is eljutott a hre. Hvatta a kirly, s azt mondta neki: Vlaszolj hrom krdsemre! Ha megllod a prbt, fiamm fogadlak, rksmm teszlek. Elszr is mondd meg nekem, hny csepp vz van a tengerben! A fi gy vlaszolt: Uram kirlyom, csak arra krlek, lltsd meg a vilg minden folyjt. Ne hordjanak tbb vizet a tengerbe, mg meg nem szmolom, hny csepp van benne. Tetszett a kirlynak a vlasz. Adta is fel mindjrt a kvetkez krdst: Meg tudod-e mondani, hny csillag van az gen? A fi erre egy v papirost krt. Teleptygtette parnyi fekete pontokkal. Kprzott tle a szeme, aki ltta. Odaadta a kirlynak: Ennyi. Csak pp ssze kell szmolni. A kirly ezzel a vlasszal is meg volt elgedve. Feltette a harmadik krdst is: Mg csak azt mondd meg, ha olyan okos vagy, hny percbl ll az rkkvalsg! A psztorfi kimutatott az ablakon: Ott az a nagy hegy. Minden szzadik esztendben rszll egy kismadr. Hozzfeni a csrt. Mikorra az egsz hegyet elkoptatja, akkor telik le az els perc az rkkvalsgbl. A kirlynak ttva marad a szja. Meglltad a prbt szlt vgre, mikor maghoz trt az mulatbl. S az okos psztorfit kirlyfiv tette.
Grimm testvrek

77

A KIS GMBC
Hol volt, hol nem volt, hetedht orszgon tl, ahol a kis kurta fark malac tr, volt egyszer egy szegny ember, annak felesge s hrom lenya. Egyebk sem volt a vilgon, mint egy kis malacuk, no, hanem azt dajkltk is m! J kvrre meghizlaltk, hogy majd kirepedt. No, hogy krba ne menjen a malacuk, leltk, megperzseltk, szalonnjt, hst, kolbszt a fstre tettk, s a tlen t szp lassacskn meg is ettk. Tavasszal a malacbl nem volt egyb, csak a kis gmbc. Mondta egyszer a szegny asszony az idsebb lenynak: Eredj, lenyom, menj fel a padlsra, s hozd le a kis gmbct. Felmegy a leny, le akarja venni a kis gmbct, de ahogy hozznyl, csak megszlal a gmbc: Mit akarsz, h, meg akarsz enni? Majd megeszlek n! s azzal hamm! bekapta. A szegny asszony nem tudta elgondolni, hogy hol marad olyan sokig a lenya, kldi a kzpst, menjen a nnje utn, hozzk mr azt a gmbct. Felmegy a leny, de ez is ppen gy jrt, mint a nnje: a kis gmbc hamm! bekapta. Hej, mrgeldtt a szegny asszony! Hogy mg ilyet nem ltott, hogy ilyen sokig odamaradjanak amiatt a haszontalan kis gmbc miatt.
78

Eredj, lenyom mondja a legkisebb lenynak , szlj a nnidnek, hogy hozzk mr a gmbct, mert htrafordtom a sarkukat! Felmegy a kislny nagy sebesen, no de ha felment, nem is jtt vissza: a kis gmbc t is hamm! bekapta. Vrja, vrja a szegny asszony a lenyait, de hiba vrja. No iszen, meglljatok, majd lehozlak n titeket gmbcstl, mindenestl! Felszaladt a ltrn nagy haraggal, no de ha felszaladt, ott is maradott, a kis gmbc t is hamm! bekapta, hogy az orra hegye sem ltszott ki. Jn haza a szegny ember, ht nincs se asszony, se vacsora. Keresi, kiablja: H, asszony, h, hol vagy, merre lettl? Kiablta a lenyait, hrk-poruk sem volt. Benzett az gy al, a klyha mg, felkajtatott minden zeget-zugot, nem voltak sehol. Aztn felment a padlsra, htha ott vannak. Ott megltja a kis gmbct. Gondolja magban, majd segt magn, levgja a kis gmbct, s lesz vacsora, ha nincs is itthon az asszony. De ahogy odament, a kis gmbc mrgesen rkiltott: Mit, te is meg akarsz enni? Abbl nem lesz semmi! s hamm! bekapta a szegny embert is. No, ht az Isten csudja volt eddig is, hogy a kis gmbc le nem szakadott; ngyet mg csak elbrt valahogy, de mikor a szegny embert is bekapta, puff, leszakadt, s leesett. Aztn elkezdett gurulni, legurult a

ltrn, ki az udvarra, az udvarbl ki az utcra, ottan utolrt egy sereg kaps embert, s asszonyt, s azokat is bekapta. Tovbbgurult, ki az orszgtra, ott szembejtt vele egy regiment katona, azt is bekapta. Mg ez sem volt elg a telhetetlen gmbcnek. Gurult tovbb, s az t szln bekapott egy kondsfit, aki ppen javban ette a papriks szalonnt. No, hanem a kondsfival megjrta. Egy j hegyes fanyel bicska volt a kondsfinl, s amikor ppen bekapta, a ks megakadott a szjban, vgighastotta. Egyms utn mlttek ki a katonk, a kaps emberek, a szegny ember s a felesge meg a hrom lenya. Aztn futott mindenki, amerre ltott. Otthagytk az rok szln a kirepedt kis gmbct. Ha a kis gmbc ki nem repedt volna, az n mesm is tovbb tartott volna.
Benedek Elek

79

FELELGETK, SOROLK
EGY SZEM BORST LTETTEM
Egy szem borst ltettem, megette a kis madr. Hol az a kis madr? Elbjt a nagy fbe. Hol az a nagy f? Levgta a nagy kasza. Hol az a nagy kasza? Kert fel van akasztva. Hol az a nagy kert? Elgette a nagy tz. Hol az a nagy tz? Eloltotta a nagy vz. Hol az a nagy vz? Megitta a kis bika. Hol az a kis bika? Levgta a nagy fejsze. Hol az a nagy fejsze? Sarokba a helye, kuporodj mellje!
Npklts

EGY, KETT, HROM, NGY


Egy, kett, hrom, ngy, te kis leny, hova mgy? Zld erdbe virgrt. Minek az a virg? Szitt ktgetni. Minek az a szita? Tejet szrgetni. Minek az a tej? Vajat kplgetni. Minek az a vaj? Aranykocsit kenegetni. Minek az az aranykocsi? Mrvnykvet hordogatni. Minek az a mrvnyk? Kis palott pteni. Minek az a kis palota? Sok szp jtsz gyermeket beleltetgetni!
Npklts

A TZVES ROHAN EGY, RIK A MEGGY


Egy, rik a meggy, kett, feneketlen tekn, hrom, majd haza vrom, ngy, biz oda nem mgy, t, esik a kd, hat, hasad a pad, ht, mlik a ht, nyolc, kenderkc, kilenc, kis Ferenc, tz, tiszta vz, tizenegy, ldoms, tizenkett, vak Tams, tizenhrom vasas jrom, a nyakadat belezrom, tizenngy, donglgy, tizent, idejtt, tizenhat, elszaladt, tizenht, tz meg ht, tizennyolc, magas a polc, tizenkilenc, iszik Ferenc, hsz, csirkezz, bzt, rozsot sszezz.
80 Npklts

A tzves rohan, a hszves szalad, a harmincves siet, a negyvenves halad, az tvenves ballag, a hatvanves baktat, a hetvenves meg-megll, a nyolcvanves botorkl, a kilencvenves alig ll, alig l, a szzves, ha megri, bizony csak ldgl.
Npklts

HTFN HEVERNK
Htfn hevernk, kedden kevernk, szerdn szemelnk, cstrtkn cscslnk, pnteken piplunk, szombaton szitlunk, vasrnap titeket vendgsgbe vrunk.
Npklts

IV. FEJEZET

OTTHON, CSALD, SZERETET


Gyermekk n vagyok, ugrlok, tncolok, mint a nap sugra, szleim mosolya cirgat, rm ragyog.
Npklts

81

ESTE J, ESTE J
Este j, este j, este mgis j. Apa mosdik, anya fz, egytt lenni j. g a tz, a fazk vzntt ftyl, bogrkarika forog a lmpa krl. De az gy meg a szk messzire szalad, mint a fst, elszllnak a fekete falak. Nem flek,de azrt srni akarok, szllok n is, mint a fst, mert knny vagyok...

A tncuk kariks, mint a koszor, meg is hal egy kis bogr: mgse szomor. Lass tnc, lass tnc, tncol a plafon, el is rem mr taln, olyan alacsony.

Ki emel, ki emel, ringat engemet? Kinyitnm mg a szemem, de mr nem lehet... Elolvadt a vilg, de a kzepn anya l s ott lk az lben n.
Zelk Zoltn

82

MI MONDTUK...
(rszletek)

A CSALDRL
n jnak tartom, hogy mindenkinek van csaldja. Azt jelenti a csald sz, hogy tbb szemlybl ll: apukbl, anyukbl s gyerekekbl. Minden gyerek szereti a szleit, s minden szl szereti a gyerekeit. Az iskolbl minden gyerek hazavgyik. Elszr is azrt, mert hes, aztn meg azrt is, mert hinyoznak a szlk. n valahogy a csaldot szeretem a legjobban, mert az sszes tbbi ember idegen. De n az anyukmat szeretem a legjobban, mert hozott a vilgra.

APURL
Az apa rmet, boldogsgot jelent. Az apa egy frfi, akinek gyereke van. Az apa attl fogva apa, mikortl megszletik a gyereke. Az apa pnzt keres, gondoskodik a csaldrl. Az apa a csaldban sokat szmt, mert ers s sok mindenhez rt. tudja kicserlni a villanykrtt. Sokat dolgozik. Az apa jelenti az ert, a vdelmezt, az igazi frfit. n szeretem, s is szeret engem. n csak annyit tudok mondani, hogy az apa nagyon sokat jelent. Sok hasonl, kedves s szinte vallomst olvashattok mg a Mi mondtuk... Anyurl s a Mi mondtuk... Apurl cm knyvbl.

ANYURL
letemben elszr anyukmat ismertem meg. Aztn valami nagy rnyk jelent meg, ht ez volt az n apukm. Majd jtt a kzssg, az voda meg az iskola, aztn nagyobb lettem, s megismerkedtem az egsz vilggal. Anyu melengetett, mikor kicsi voltam. n nagyon kedvesnek, aranyosnak s jszvnek tallom anyucit. A szeme jjeli csillag. A szve, mint a tz. Az anyukm ha hazajn, akkor mindig elkezd dolgozni. Sokat fz, mos, takart. Nincs olyan nap, amikor nem dolgozik. Mindig fradt.

83

A CSALD
(rszlet) A konyhban duruzsolt a tz, zmmgve forrt a vz, s rotyogott a j vacsora: papriks krumpli. A hrom gyerek ott lbatlankodott1 a tzhely krl. Boldog vrakozssal szimatoltak az tel prjba, s fleltek az ajt fel. Nemsokra hazarkezik a Papa, belp teljes fnyessgben. Mert a Papn minden fnylett a gyrban rrakdott zsiradktl s faggytl2. Cipje, a cipbe fztt vastag sprga3, nadrgja, a trdre lttt vdfolttal, de mg a sapkja is gy t volt itatva, hogy ki lehetett volna olvasztani, mint a szalonnt. Ezen a szombaton az id mlt, a Papa ksett. Mama aggdva nzett a kerek bdogrra, amely fejjel lefel terpeszkedett egy pohrban, a konyhaszekrny tetejn. Furcsa ra volt, csak akkor jrt, ha gnek llt a kt srgarz lbacskja... Vacsora utn a Mama hokedlire4 tette a kisteknt5, s belezdtotta a meleg vizet. Kezddtt a vidm szombat esti pancsols. Elszr Attilt frdette meg. A kisfi aprkat sikongott, s eszeveszett rmmel paskolta a vizet. Frds utn a hrom gyerek mg hancrozott az gyban, majd elaludtak. Csnd lett. Kinn havas s stt, bent meleg s prs csnd.
Jzsef Joln
1 2

lbatlankodik: tnfereg, sndrg, tban van faggy: krdz llatok zsrja 3 sprga: madzag, zsineg 4 hokedli: tmla nlkli ngylb konyhaszk 5 tekn: fatrzsbl ksztett vlyszer eszkz

Jzsef Attila csaldja


84

ANYM TYKJA
Ej mi a k! tykany, kend A szobban lakik itt bent? Lm, csak j az Isten, jt d, Hogy flvitte a kend dolgt! Itt szaladgl fl s al, Mg a ldra is flszll, Eszbe jut, kotkodkol, S nem verik ki a szobbl. Dehogy verik, dehogy verik! Mint a galambot, etetik. Vlogat a kendermagban, A kiskirly sem l jobban. Ezrt aztn, tykany, ht Jl megbecslje kend magt, Iparkodjk, ne legyen m Tojs szkben az anym. Morzsa kutynk, hegyezd fled, Hadd beszlek mostan veled, Rgi cseld vagy a hznl, Mindig emberl szolgltl. Ezutn is j lgy, Morzsa, Kedvet ne kapj a tykhsra, lj a tykkal bartsgba... Anym egyetlen jszga.
Petfi Sndor

85

A FIK
Kt asszony vizet hzott a ktbl. Ksbb odajtt hozzjuk egy harmadik asszony. regap pedig lelt a kzelben egy kre pihenni. A kt aszszony gy dicsekedett egymsnak: Az n fiam olyan gyes s ers, hogy senki sem lphet a nyomba. Az enym meg gy nekel, mint a csalogny. Senkinek sincs olyan hangja mondja a msik. A harmadik csak hallgat. Ht te nem mondasz semmit a fiadrl? krdezik az asszonyok. Mit mondjak? Nincs rajta semmi klns. Fogjk az asszonyok a teli vedret1, s elindulnak. Az regember kveti ket. Mennek az asszonyok, meg-megllnak. Fj a kezk, kiloccsan a vz, hzza a htukat a veder. Hrom fi vidman szalad velk szembe. Egyik bukfencezik, cignykereket hny, nagyon tetszik az asszonyoknak. A msik gy dalol, mint a csalogny, hallgatjk is az asszonyok. A harmadik az anyjhoz fut, fogja a kt nehz vedret s viszi. Krdik az asszonyok az regembert: No, mit szl hozz? Milyenek a fiaink? Aztn hol vannak azok a fik? Mert n csak egy olyan fit ltok, aki anyjnak igaz gyereke.
Oszejeva
1

veder: vdr

86

MI VAN ZELMA NYAKBAN?


Madzagra ktve egy kulcs. A kulcs pedig azrt van madzagon s Zelma nyakban, mert mskpp mindig elveszten. Nem tudna bemenni a laksukba, s fagyoskodhatna kint az ajt eltt. Egyszer hazaksrtem. Zelma elmeslte, hogy a kulcs nagyon fontos, mert a mamja a gyrban dolgozik. s az anyukja mr sosincs otthon, amikor flbred. Ezrt Zelmnak mindig otthagy egy cdult az asztalon, hogy mit csinljon, ha flbred. Mosakodjon meg, reggelizzen, s ljn le tanulni. Senkit be ne engedjen. Ha csngetnek, szljon ki, hogy ki az, s csak annak nyisson ajtt, akinek megismeri a hangjt. Msnak ne. Zelma eltt mindig ott ll a csrgra az asztalon, hogy tudja, mikor kell neki ebdelni, s mikor kell neki az iskolba indulni. s akkor sincs mindig otthon a mamja, amikor Zelma hazar az iskolbl. s ha nem volna a kulcs a madzagon a nyakban, fagyoskodhatna kint az ajt eltt. Gyngyi megkrdezte egyszer tle, hogy mirt nem aranylncra kti a kulcst. Mert gy jobb mondta Zelma. De gy szebb volna vlaszolta Gyngyi. Igen, de az aranylnc elszakadna, s elveszne a kulcs mondta Zelma. Mirt nem szakad el az n aranylncom? krdezte Gyngyi. Erre Zelma nem tudott mit vlaszolni. A madzag csnya mondta Gyngyi. Ha csnya, ne nzz r vlaszolta Zelma. Zelma madzagja nem dsz, ezrt mindig elrejti a blzban. De sokszor elbjik onnan. Bandi meg is rntotta egyszer, gy, hogy fjt. Gyngyi nyaklnct senki sem meri megrntani, mert az aranybl van. s az biztos elszakadna. s biztos nagyon drga.
Nmeth Istvn

87

VICCES EZ A ZSUZSI
a fejem. s egytt figyeljk Zsuzsit. A kisbabkon naponta lthat egy-egy jdonsg. Rajtam kett is volt naponta, gy mondta anyukm. Apukm kitaptzta a gyerekszobt, mert n nagyon telefirkltam, amikor kicsi voltam. Azrt is j, hogy most tiszta lett a fal, mert legalbb Zsuzsi is firklhat r, majd ha megszletik. Egyszer csak jelentkezett. Pont jjel jutott eszbe! Vrhatott volna reggelig! Apukm bevitte anyukmat a krhzba taxival. Bebjtam anyukm gyba, s a fejemre hztam a takart. J anyu-szaga volt. Kr, hogy elfelejtettem megkrdezni, fj-e a gyerekszlets. Amikor megszlalt a telefon, kiugrottam az gybl. Engem hvtak. Anyukm volt a vonal tls vgn, s a kettnk titka volt, amit meslt a kistestvremrl. Annyira szortottam a kagylt, hogy megizzadt a tenyerem. Folyton trlgettem a pizsammba. Anyukm azt mondta, telefonljam meg a nagymamknak az jsgot. Hall! 2357-962? Mama! Figyelj csak! Azt akarom mondani... megszletett a Zsuzsi. s fi!
Nagy Katalin

Zsuzsi szpen nvekedett, lttam anyukmon. Persze j kis dolga van anyukm hasban, csak szunykl, hallgatja a szve dobogst. Sokat rugdalzik. Anyukm megmutatta. Odatehettem a tenyerem a hasra, s reztem Zsuzsi talpacskjt. Kicsit meg is csiklandoztam, de nem szlt semmit. Persze a burok megvdi t mindentl: tudtam n! Anyukmmal megbeszltk, hogy majd egytt szoptatunk. lel a fotelba, s az egyik karjra veszi Zsuzsit. n mell lk, s a msik karjra hajtom

NAGYON KIS FIK DALA


Anya kezt fogni j, szraz s meleg. Kerl rok s gdr, ha vele megyek. Anya kezt fogni j, hogyha kutya jn, anya kicsit mosolyog, a kutya kszn.
88

Anya kezt fogni j, hogyha hull a h. Egy szavra elkerl minden hgoly. Kk ktnye az bl, n meg a haj. Hajzik a kpzelet, alszik a haj.
Krolyi Amy

A NAGY FEHR BOHC


(rszlet) A reggeli szertarts1 csodlatos volt. n az ajtban lltam, apm a frdszoba nagy ovlis2 tkre eltt. Hatalmas alak, felstestn nem volt semmi. Megnzte az arct a tkrben, aztn elvett egy risi pamacsot. Egy tubusbl fehr kis kgyt nyomott az ujjra, elkente az arcn. Most kezddik a jtk gondoltam. Kezddtt is. A pamacsot a csap al tartotta, s az arct kezdte drzslni vele. Nagy fehr habot vert, az egsz arct befdte. Na, csinljunk bohcot fordult akkor felm apm. Aztn n a mutatujjammal kihztam a szjt, letrltem a habot a barkja3 melll. Apm nevetett. Vonsokat hztam fehr habbal az arcra. meg sznokolt4: Figyelem! Figyelem! Itt lthat a meztelen bohc. A nagy bohc, minden idk legnagyobb fehr bohca! Szja piros, fle nagy, olyan, mint egy tengernagy. Elvarzsoltam a szobt mondta. Most szunk a nagy tengeren. Balrl hatalmas hullmok sznak felnk, sodorjk a hajt. Belebukott a mosdba, mintha nagy mlysgeket mrt volna. Sllyednk! Vigyzat! Kapaszkodj az ajtflfba! rzed, hogy imbolyog? Bizony, reztem. reztem, hogy eldl az egsz szoba, sllyednk. Kapaszkodj, na! Vigyzat! Sllyednk! Nagy fehr bohcok utaznak a hajn. Nehogy a kezkbe kerlj! s elkezdett kergetni. Futottunk. Tudtam, hogy az apm, de htha mgis... Mgiscsak az a veszlyes fehr bohc, aki megfog engem. Segtsg, segtsg! ordtottam. Apm aztn visszament a frdszobba, megborotvlkozott, lemosta a habot. Az vodban unalmas volt a jtk ehhez kpest. Sorba lltunk, ettnk, lefekdtnk. Kzben az v nni megkrdezte tlem, ki az n apm. Bohc mondtam Nagy fehr bohc... A gyerekek nevettek... A te desapd, gy tudom... s megnzett egy nagy knyvet, mintha az a nagy knyv tudhatn, ki nekem az apm... Igen. Hajmrnk. Mi lenne, ha mindenki mst mondana, mint az igazsg? Rhagytam. gysem rti!... Tudtam, hogy reggel jra kezdjk... Fogalmatok sincs, hogy mi ketten... hogy mi ketten...
Gyurkovics Tibor

1 2

szertarts: hagyomnyos cselekedet ovlis: tojsformhoz hasonlthat 3 bark: a fl mellett lefele nyl, keskeny, rvidre nyrt szakll 4 sznokol: beszdet mond

89

N, N, N, KISDEDECSKE
N, n, n, kisdedecske, gynyr gyngycske. Rzsafa blcsd legyen, fekdj benne csndesen. Lepedd a szivrvny, pipi-pipi, pici lny. S krltted kesen aranypra reszkessen. Difalomb takarjon, hull csillag cskoljon, szeld szell neveljen, liliomszl leljen. Selyemszl simogasson, rm pirostson. Hm pillang hmezzen, selyembogr ltztessen, a verfny melegtsen.
Npklts

KETTNK TITKA
Amikor megszlettem, apukm hazavitt bennnket a krhzbl. Csak elbb mg behozott egy hatalmas virgcsokrot. Anyukmnak adta. De az kezben mr n voltam s a kisbrnd, a babakelengyvel. Apukm tvett engem. s rgtn a fejemre hzott egy sapkt. Mg sose volt sapka a fejemen, s nagyon utltam, hogy most van. De nem tudtam levenni, mert mg nem azt fogtam meg amit akartam, hanem ami ppen sikerlt. Pldul a flemet. Jl megfogtam, megmarkoltam, s mr srtam is miatta. Apukm csodlkozott. Anyukm levette a sapkt, megrti, amit srok. Amikor hazartnk, apukm kisegtette a taxibl anyukmat s a virgot. Anyukm meg kivett engem. A laksban letettek a kisgyamra. Anyukm azt mondta, most tisztba tesz, mert htha bepisiltem. n bizto90

san tudtam, hogy igen, csak nem szltam. Minden aprsgrt nem srok! De azrt nagyon rltem, amikor kibontott a plybl. Nyjtzkodtam, nyjtzkodtam... Fzni kezdtem. Hol van mr az a j kis szraz pelenka? Hol van a szraz pelenka? krdezte anyukm is. s apukm rgtn tudta, hogy a taxiban maradt a kisbrndben. Mris indult az zletbe jrt. Anyukm elsorolta, mi minden tartozik a babakelengyhez. Le is rajzolta, htha az nkiszolgl boltba megy apukm. Addigra ppen megrkezett a taxisofr. Hozta vissza a kisbrndt. n kzben mr jra bepisiltem. Elkezdtem csuklani. Anyukm kicsit megijedt. Apukm is. A taxisofr ajnlotta, hogy takarjk mr be azt a gyereket.
Nagy Katalin

STTSG
J jszakt! mondta apu. J jszakt! mondtam n , de krlek, hagyd gve a villanyt! Alvshoz nem kell villany. Sokkal nyugodtabban pihensz sttben. De krlek szpen, hagyd gve a villanyt! Csak nem flsz a sttben? Nem flek. Nincs mitl. Sttben a szoba ugyanaz marad, ami vilgosban volt. Ugyanott van az asztal, a szk, a mack, a tanulasztalod, a knyveid. De krlek, hagyd gve... n nem flek, csak ltni akarom, hogy a sttben is ugyanolyan a szoba.
Fehr Klra

ESTE
Este minden nagyobb lesz, inognak a lmpk, sttbrsony szjukat hegyek, fk kittjk. Este minden eleven, mozdul a fa trzse, ugrik elm hirtelen, derekamra tne. Este benn a szobban rossz egyedl lenni, mg rosszabb az udvaron, nem merek kimenni. Este mg a kutyk is, a kutyk is flnek, ugatjk a hordbl kiml sttet.
Horgas Bla 91

ALTAT
Lehnyja kk szemt az g, lehnyja sok szemt a hz, dunna alatt alszik a rt aludj el szpen, kis Balzs. Lbra lehajtja fejt, alszik a bogr, a darzs, vele alszik a zmmgs aludj el szpen, kis Balzs. A villamos is aluszik, s mg szendereg a robogs, lmban csnget egy picit aludj el szpen, kis Balzs. Alszik a szken a kabt, szunnyadozik a szakads, mma mr nem hasad tovbb aludj el szpen, kis Balzs. Szundt a lapda, meg a sp, az erd, a kirnduls, a j cukor is aluszik aludj el szpen, kis Balzs. A tvolsgot, mint veggolyt, megkapod, ris leszel, csak hunyd le kis szemed aludj el szpen, kis Balzs. Tzolt leszel s katona! Vadakat terel juhsz! Ltod, elalszik anyuka aludj el szpen, kis Balzs.
Jzsef Attila

92

HOGYAN TANULTAM MEG OLVASNI?


(rszlet) Egy tli estn desapm azt krdezte tlem: mit szlnk hozz, ha iskolba adna... Drga j desanym az lbe hzott, s megcirgatta a bozontomat. De ilyen tlben nem adom m ki szegnykmet a hzbl. Dehogy eresztem ki ebbe a vad idbe! Hban elbukhatna, jgen elcsszhatna, rossz gyerekek megkergethetnk, kutyk megszaggathatnk. Ne flj, kincsecskm, megtantalak n tged rni, olvasni...! Akrhogy ftttk a bbost, a szoba ablaka egsz tlen t ki nem engedett. S ez a befagyott ablak volt az n palatblm, desanym gyszs ujja rajta a palavessz. (...) Sokat srtunk, sokat kacagtunk azon a tlen. Voltak gonosz, makacs betk, amelyek nem akartak szt fogadni. s voltak kedves, derk, bartsgos betk, amiket az n gyetlen ujjaim is egyszerre el tudtak hvni. (...) Az O betre mindig gy fogok gondolni, mint ldsra nyitott szjra. Ezt kedveltem legjobban, mert ez volt a legknnyebb. Le tudtam rni a szmmal is: csak r kellett lehelnem egsz kzelrl az ablakra. Egyszer ugyan odafagyott az orrom hegye, de desapm megvigasztalt azzal, hogy marad abbl elg, ha a fele lefagy is. Egy estn ezt a szt kapartam bele a jgvirgok mezejbe: KINCS . desapm odallt mgm a mcsessel, hogy jobban lssa, mit dolgozom. Te, az S-et megfordtva rtad kacagott desapm. gy kell azt rni. Azzal a krmvel egy rendes S bett hastott az ablak jegbe... S ha gyorsan rok, most is sokszor megesik velem, hogy megfordtva rom az S-et. S amikor szreveszem a hibt, mindig teleszalad a szemem knnyel, s megcskolom a szvemmel a rncos kezet, mely a kgybett elszr mutatta meg nekem.
Mra Ferenc

93

A KNYVV VLT KAKAS


Mire kirtnk a tlbl, n mr annyira elrehaladtam a tudomnyokban, hogy gy olvastam a kalendriumot, mint a vzfolys. Piacrl, boltbl, ha jsgpaprban hoztunk valamit, arra n mindjrt rvetettem magam. Ha az ablakon keresztl meglttam, hogy nyomtatott papirost visz a szl az utcn, n addig szaladtam, mg meg nem fogtam. Az desapmnak nem nagyon tetszett ez a nagy mohsg. Nem val az, fiam, hogy te minden tcskt-bogarat sszeolvasol. szre, ha Isten ltet, beadlak a vrosi nagy iskolba. Ott majd megtantanak r, mi val neked, mi nem. Addig pedig sztnznk a padlson, valamelyik sarokban. Vannak ottan mindenfle szp tudomnyos knyvek, azokat olvasgassad. Szaladtam n a padlsra mindjrt, s olyan nyalb knyvvel mszkltam le, hogy csak gy nygtem bele. Kergetett is vissza velk desapm: Csak egyesvel, fiamuram! A levest se keverjk ssze az uborkasaltval meg a mkos cskkal, hanem klnkln esszk, nem ronthatjuk el a gyomrunkat. Elszomorodva hurcoltam vissza a knyveket, csak a legvastagabbat hagytam odalent. Az legalbb a magyarok trtnelme volt. Aztn jttek a tbbi okos knyvek. Persze egy szt sem rtettem bellk. De azrt fnnhangon olvastam ket az udvar kzepn. A galambok odaszlltak a palnkra, s halk turbkolssal nevetgltek rajtam. reg kakasunk azonban mltsgos lptekkel odallt elm. Kiss balra konytotta a fejt, s fl szemt lefogva hunyortott rm a msikkal. Mi lelt tged, kisfi? vgott a lbam szrhoz. Odatartottam elje a knyvet. Cspett rajta egyet-kettt. Aztn hirtelen htat fordtott. Csak gy lobogott fekete tolla fltt vrvrs taraja s roppant hossz szaklla. Aztn vilgg krtlte a szemtdombrl, hogy milyen ostoba teremts a kisgyerek. Knyvbl tanulja a kukorkolst. gy viaskodtam az okos knyvekkel. Szlm egy reggel, amikor a piacrl hazajtt, odaintett maghoz. Nzd, mit hoztam neked, cseldem hzott el a ktje all egy szp tarkabarka knyvet.

94

Apdnak most nem kell megmutatni, lelkem. Ez nem nagyon tanulsgos knyv. Csak szp kitallsok vannak benne. Sietve az ingderkba bjtattam a knyvet, csak a svny tvben mertem kinyitni. E-zer-egy-j olvastam az aranyos tbljn a cmt, nemcsak a szmmal, hanem az ujjammal is. Azta sem rltem gy knyvnek, mint ennek. Csak nagyon szerettem volna eldicsekedni vele valakinek. Az m, de kinek? Eszembe jutott az reg fekete kakas. Kerestem, de sehol se lehetett megtallni. Szaladok szlmhez, jsgolom

neki. Egyszerre csak befogja a szmat a kezvel. Hallgass, te! Eladtam a kakast. Ennek az rn vettem neked ezt a szp knyvet. Egy kukkot se kell rla szlni. Majd nekem olvasol belle valami szpet.
Mra Ferenc

ARANYABLAK

Nyugv Nap fnyt rzi az ablak. Kisleny olvas httal a Napnak. Leckt betzget, szkat tagolgat: a betk szv sszefondnak. Szavakbl mese szvdik lassan, kisleny olvas aranyablakban.
Krolyi Amy

95

A BESZL CERUZA
Nem talltam a piros ceruzmat. Kerestem mindentt, de nem bjt el. Mert rendetlen vagy mondta anyuka. n nem vagyok rendetlen mondtam , a piros ceruza az oka. Mirt nem szl, hogy hol van? J mondta erre anyuka , majd legkzelebb veszek neked egy beszl piros ceruzt. s legkzelebb igazn vett nekem egy beszl piros ceruzt. Betettem a tolltartmba, s nagyon rltem neki. Dlutn hazajttem az iskolbl. Apuka krdezte: Mi jsg volt az iskolban? Azt mondtam, nem volt semmi. Ht abban a pillanatban megszlalt a tskmban egy cincog hangocska: Valami azrt csak volt. Mit mondasz? krdezte apuka. Semmit se mondtam feleltem ijedten, s odasgtam a piros ceruznak: Nem maradsz csndben mindjrt? A piros ceruza azonban egy csppet sem maradt csndben. Rkezdte: Mr mirt ne beszlnk? Te akartl beszl ceruzt. Taln azt se mondjam el, hogy ra alatt firkltl? Taln azt se ruljam el, hogy tzszer lertad, hogy Pintye Zsuzsikt fogod elvenni felesgl? Hallgass! kiabltam r, s reztem, hogy pirosabb lettem, mint a piros ceruza. Szerencsre a szomszd bcsi becsngetett, megkrte apukt, hogy adja klcsn a villanyfrjt. s mg azt is krte, hogy rja fel a mosgpszerviz telefonszmt. Mris, csak keresek egy ceruzt! mondta apukm. Tessk, nekem van s gyorsan odanyjtottam a piros ceruzt. s nem is krtem vissza.
Fehr Klra

96

ARANY LACINAK
Laci te, Hallod-e? Jer ide, Jer, ha mondom, Rontom-bontom, lj meg itten az lemben, De ne moccanj, mert klnben Meg talllak cspni, Igy ni! Ugye fj? Ht ne kiablj. Szjadat betedd, S nyisd ki fledet, Nyisd ki ezt a kis kaput; Majd megltod, hogy mi fut Rajta t a fejedbe... Egy kis tarka lepke. Tarka lepke, kis mese, Szllj be Laci fejibe. Volt egy ember, nagybajszos. Mit csinlt? Elment a kthoz. De nem volt viz a vederbe, Kapta magt, telemerte. s vajon minek Meritette meg Azt a vedret? Tn a kertet Kne meglocsolnia? Vagy ihatnk?... nem biz a. Telt vederrel a kezben A mezre ballag szpen, Ott megllt s krlnzett; Ejnye, vajon mit szemllhet? Tn a fnyes dlibbot? Hisz olyat mr sokat ltott... Vagy a szomszd falu tornyt? Hisz azon meg nem sokat lt... Vagy tn azt az embert, Ki amott a kendert ztatba hordja? Arra sincsen gondja. Mire van ht? Ebugattt! Mr csak megmondom, mi vgett Nzi t a mezsget, A vizet mrt hozta ki? rgt akar nteni. Ninini: Ott az rge, H, mi frge, Mint szalad! Pillanat, S odabenn van, Benn a lyukban. A mi embernk se rest, Odanyargal egyenest A lyuk mell, S belent A veder vizet; Torkig tele lett. A szegny kis rge Egy darabig trte, Hanem aztn csak kimszott. Mg az inge is tzott. A lyuk szjn nyakon csiptk, Nyakon csiptk, hazavittk, S mostan... Itt van... Karjaimban, Mert e frge Pajkos rge Te vagy, Laci, te bizony!
Petfi Sndor

97

AKR HISZED, AKR NEM


Amg kicsi voltam, nem rtettem, hogy az egyik nagymama az apukm anyukja, a msik nagymama pedig az anyukm anyukja. Amg kicsi voltam, nem rtettem, hogy az egyik nagypapa az apukm apukja, a msik nagypapa pedig az anyukm apukja. Amita nagy vagyok, tudom, ki kinek az anyukja, s ki kinek az apukja, s ki kinek a gyereke. De Micike, a testvrem mg kicsi, s nem tudja. Pedig ez igazn egyszer. Mondtam is Miciknek: Akr hiszed, akr nem, apu az egyik nagymama s nagypapa fia, anyu pedig a msik nagymama s nagypapa lnya.
Janikovszy va

Nagymamd s a nagypapd a te nagyszleid. Vigyznak rd, amikor a szleid nem rnek r. Bizonyra sok szp mest hallottl mr te is tlk.

NAGYMAMNL
A nagymamnl j, csak ott j igazn. A nagymamnak sok keze van, de ez igaz m! Egyik kezvel fz, a msikkal mosogat, a harmadikkal fejemen egy dudort borogat, a sokadik kezvel kinyitja a tehnen a csapot, s a tehnbl mris friss, meleg tej csobog. A nagymamnl j, mert ott van nagyapa, aki a mezrl tcskszav estt hoz haza.
Fecske Csaba

98

NAGYAP
Bizony, mr magam is regszem, s mg mindig emlkszem a j nagyapra. Pedig akkor mg kisgyermek voltam. Nagyap nagyon kicsi s gynge volt. Nem is igen jrklt, csak ldglt a nagy karosszkben. J idben a torncon stkrezett, szeles, ess napokon a klyha mellett ldglt. Sehogy sem tudtam flrni sszel, hogy ugyan mirt tle krdezik meg, mi legyen az ebd. Ha egyszer elszendergett, mindenki lbujjhegyen jrt, suttogva beszlt. Egyszer, mikor desapm azt krdezte tlem, mi szeretnk lenni, ki is mondtam, ami a szvemen volt: Nagyap szeretnk lenni! Ugyan mirt? Mert semmit sem dolgozik, mgis mindenki a kedvt keresi. desapm elkomolyodva nzett rm: Ht aztn, te azt hiszed, hogy ez nincs rendjn? n nem tudom mondtam egy kicsit megszeppenve , de desapm azt szokta mondani: aki nem dolgozik, ne is egyk! Aznap dlben nekem nem tertettek. Rzss kis tnyrom, madaras kis poharam nem volt az asztalon.

Ht n? krdeztem ijedten. Te nem kapsz ebdet kanalazta desapm a levest. Aki nem dolgozik, ne is egyk! De n mg nem tudok dolgozni! borultam srva az asztalra. Nagyap pedig mr nem tud dolgozni simogatta meg apm a hajamat. Beltod mr, buksi, milyen oktalansgot beszltl? Elszgyelltem magam, s most mr nem esett jl az ebd, akrhogy unszoltak is. Alig vrtam, hogy meglelhessem nagyapt, s bocsnatot krjek tle.
Mra Ferenc

MILYENEK A NAGYAPK?
(rszlet) Mint a term, gazdag g, olyanok a nagyapk, karjukon mint bimbk lnek gyermekek s unokk. Mint a kerek, friss cipk, olyanok a nagyapk, zesek is, melegek is, br nem boltban kaphatk. Mint az gy lgy paplana, olyan minden nagyapa, betakargat, elaltatgat, vigyz red jszaka. Mint a lombos almafk, olyanok a nagyapk, gymlcsk az unokknak rlelik egy lten t.
Hrs Lszl 99

CSOSZOGI, AZ REG SUSZTER


(rszlet) Csoszogihoz, az reg suszterhez egy gyerek lltott be, szalmaszn hajn htracsapott sapkban. Kiskabtjt nagy emberre szabtk, nem kisgyerekre. A kabt alatt lgott a nadrg. Szra vge ott harangozott a boka fltt. s a cip! Igen, a cip. Azt mr javtani hozta a gyerek. J napot! mondta, amikor belpett. Csoszogi, az reg suszter csak szemvel nzett oda, meg sem mozdtotta a fejt. Mit akarsz? mormogta. A mama kldtt, tessk megjavtani a cipmet felelte a gyerek. A mama mondta, hogy foltot kell rtenni, s akkor tart mg. Hol a cip? A lbamon. Taln a lbadhoz varrjam a foltot? Nem, mindjrt levetem azzal a gyerek, gy llva, lerntotta egyms utn a cipt. Csoszogi kivette a kezbl, de adta is vissza. Ezen a cipn nem lehet segteni! De a mama azt mondta, csak egy foltot kell rtenni. Nem lehet. Nem llja a varrst. Krge sincs. A gyerek knyrg hangon megszlalt: De a mama kldtt, amikor elment a moziba, hogy hozzam el a Csoszogi bcsihoz, majd meg tetszik csinlni, ideadta a pnzt is. gy! Ht mondd meg az anydnak, azt zeni a Csoszogi bcsi, vigye a cipdet a moziba, majd ott megcsinljk!
100

A gyerek erre mg jobban megijedt, szinte sirnkozni kezdett. Nem moziba ment a mama, hanem az jpesti moziba takartani! Te vagy annak a Vanicseknnek a fia? n. Neked van csd is? Van. Meg egy hgom is. Hol van az a cip? krdezte, s lerakta a kezbl a kaptafra szegezett felsrszt. Nzte a cipt, forgatta, nyomogatta, mikzben csvlgatta a fejt. Aztn se sz, se beszd, hozzltott. risi darab foltokat rakott az oldalra meg a talpra klnbz elhasznlt brkbl. Vgre vagy msfl ra mltn ismt lbbelinek lehetett hasznlni a mestermvet. Nesze, itt van! A fi rlt a cipnek: Ksznm! s mr hzta is fel. Flnken feltette a krdst: Mit kell fizetni? Hsz fillrt. Tessk, Csoszogi bcsi! Egy tvenfillres lapult Csoszogi markban. Csoszogi megnzte, elvette az asztalfibl a pnztrcjt s beleejtette. Majd darabonknt olvasva, kiszedett nyolcvan fillrt, s belenyomta a gyerek tenyerbe. Itt van vissza. A gyerek szmolni kezdett. Vgl megszlalt: Csoszogi bcsi, tbbet tetszett viszszaadni. n tvenfillrest adtam, Csoszogi bcsi pedig pengbl adott vissza.

Csoszogi, az reg suszter rtmadt a gyerekre. Mintha egszen dhbe gurult volna: Fogd mindjrt a pnzt! Nem mgy mindjrt!? A gyerek megriadt, s kihtrlt az ajtn. De Csoszogi, az reg suszter mg sokig mormogott magban, mintha valban nagyon haragudna.
Jzsef Attila

101

A NEHZ KTGARASOS
Balzs bcsi ralncn egy rgi ngykrajcros fityegett. Ennek trtnete volt. Egy este gy mondta el neknk. Szegny asztalosmester volt az n desapm. Mi, gyerekek meztlb szaladgltunk a porban. Nyalnksgra sosem kaptunk egy krajcrt sem. Szerettem volna legalbb egyszer egy krajcrra szert tenni, hogy azt vehessek rajta, amit akarok. Egyszer nagy dolog trtnt. desapm egy zsebkend aprpnzt hozott haza. Valami munkjrt csupa ngykrajcrosokkal fizettk ki. Az asztalra nttte a pnzt, s megengedte, hogy jtsszam vele. Bebortottam velk az asztalt. Aztn hossz sorba lltottam ket, majd csillagot, falut, tornyot ptettem bellk. Vgre rm szlt desapm, hogy sprjem a pnzt egy zacskba. Bele is sprtem, de az utols darab a markomban maradt, onnan a zsebembe csszott. Egyenesen a boltba vgtattam. Ott igen sokan voltak. Gondoltam, amg vrakoznom kell, kivlasztom: mit vegyek.
102

Mg vrakoztam, azalatt csuda trtnt. A ngykrajcros a markomban eleinte csak meghzta magt , hanem aztn elkezdett roppant nehz lenni. Minl tovbb gondolkoztam, az arcom annl jobban gett, s annl nehezebb lett a ktgarasos. Mr fjt a kezem, a karom, a vllam, a htam, a fejem, de kivlt a szvem. Vgre rm kerlt volna a sor. Mr csak egy leny volt elttem. Hanem akkor aztn gy megijedtem, hogy usgy! Ki a boltbl. Meg sem lltam hazig. Berontottam a szobba, odarohantam desapmhoz, s srva tettem tenyerbe a borzasztan nehz ktgarasost. Nem tudtam egy szt se szlni, de kitallt mindent. Mirt hoztad vissza? krdezte komolyan. Mert nagyon nehz... zokogtam. Ekkor aztn gy szlt hozzm desapm: Ez a ktgarasos a tid lesz, rizd meg, s emlkezzl a mai napra, s jusson eszedbe, hogy milyen nehz az ilyen ktgarasos. Ht, fiaim vgezte beszdt Balzs bcsi , gy jutott hozzm a ktgarasos, hogy rkre nyomja a lelkemet. Megmutatta a becsletes, szorgalmas let svnyt, amin haladtam egsz letemben.
Mricz Zsigmond nyomn

TZ KICSI BART
Kicsi knai ficska volt Liu. desapja mr kora reggel dolgozni ment a gyrba, desanyja meg a szntfldre indult, kapval a vlln. Liu otthon maradt egyedl a hzban, s a vilgon semmi dolga nem volt. Elhatrozta, hogy is dolgozik valamit. Kapt, seprt keresett el, s kiment az udvarra. Az udvaron temrdek sok k s szemt volt. Liu szpen felsprte az udvart, a kveket kosrba gyjttte, s a hz kzelben folydogl patak partjra hordta. Aztn vette az st, s virggyakat csinlt. Mikor elkszlt, Liu magot vetett beljk, vdrben vizet hozott, s gondosan megntzte valamennyit. Miutn evvel is elkszlt, szp tisztra megmosta a kezt. Akkor aztn lelt pihenni a fa al. Liu desapja dlutn hazajtt a munkbl, s mindjrt megkrdezte: Ki hozta rendbe az udvart? Liu gy vlaszolt: Tz kis bartom segtett nekem. Aztn az desanyja is hazajtt a szntfldrl, s is megkrdezte: Ki csinlta ezeket a virggyakat? Liu megint csak gy vlaszolt: Tz kis bartom segtett nekem. De ht hol van a te tz kicsi bartod? csodlkozott az anyja s az apja. Nzztek! szlt Liu, s felemelte kt kezt. Az n tz ujjam az n tz kicsi bartom!
Knai mese

103

AZ ELVESZETT MESE
Amit most elmeslek, az nem ma trtnt, hanem valamikor rges-rgen. De azrt mgse olyan rgen, hogy nem emlkeznk r. Az utckon mr akkor is nagy volt a lrma s a tolongs. Autk szguldoztak, villamosok csengettek, az emberek siettek a dolguk utn. Bizony nagyon kevesen vettk szre azt a kislnyt, aki lassan lpegetett a sok ember kztt, idnknt lenzett a fldre, vagy jobbra-balra tekingetett, mint aki elvesztett valamit. gy ltszik, nem tallta meg, amit keresett, mert egyszerre pityergsre fordult arcocskval lpett a sarki rendrhz. Rendr bcsi, krem, anyukm elvesztette a mest, amikor hazajtt a pktl. Nem tetszett megtallni? n ugyan nem lttam, de taln odat a pk bcsi tud rla valamit, ha egyszer tle jtt a mamd. A kislny tment a pkhez. Kedves pk bcsi, anyukm elvesztette a mest. Nem tetszett megtallni? A mest? csodlkozott a pk. Hogyan trtnhetett ez? gy volt, hogy anyukmnak elfogyott a pnze. Az utols fillreirt mg kenyeret hozott, s amikor azt is megettk a kistestvreimmel, krtk anyukt, hogy mesljen valamit. Erre srni kezdett, s azt mondta, hogy ne haragudjunk, nem tud meslni, mert amikor hazafel jtt, az ton elvesztette a mest. gy srt szegny anyukm, hogy szre sem vette, amikor kiszktem. Keresem, htha megtallom az elveszett mest. ppen j helyen jrsz felelte a pk , most jut eszembe, hogy anyukd itt vesztette el a mese egyik felt, amikor kenyeret vsrolt. A mese a lisztesldba hullott. A segdem nem vette szre, hogy a lisztben van, s kenyeret sttt belle. Itt a kenyr, vidd haza, megtalljtok benne a mese egyik felt. A msik fele alighanem a fszeresnl maradt. Vidd csak t neki ezt a cdult, bizonyra megtallja. A boltos elolvasta a cdult, elmosolyodott, s gy szlt: Mr emlkszem anyukdra. Sokig llt itt, s nzte a kirakatokat. Addig nzte, mg csak hullani nem kezdtek szembl a csillog gyngyk... A fiam sszeseperte ket. Becsomagolta egy nagy csomagba, s vrtuk: majd csak rte jn valaki. Azzal htrament a raktrba, s nemsokra egy nagy csomaggal trt vissza.

104

Itt van, vidd szpen haza, bizonyosan megtalljtok benne a mese msik felt. A kislny szpen megksznte, s boldogan sietett haza. desanyja mr ijedten kereste mindenfel. Megtalltam a mest, amit elvesztettl! kiltotta mr messzirl a kislny. A pksegd bedagasztotta a kenyrbe, a boltos bcsi meg felfogta a knnyeidet, s becsomagolta ebbe a csomagba. desanyja lbe kapta a kislnyt, s bementek a szobba. Itt felvgtk a kenyeret, s izgatottan kibontottk a

csomagot, amiben mindenfle finom ennival volt. Amikor mr valamennyien jllaktak, anyuka felugrott s vidman kiltotta: Gyerekek, valban megtalltuk az elveszett mest! Benne volt a kenyrben s a csomagban. A kt nagyobb gyermeket maga mell ltette, a legkisebbet pedig az lbe, aztn meslni kezdett. Lassan besttedett, az gen szikrzva kigyltak a csillagok, a mese pedig mint sztrad, puha takar bortotta be a gyerekeket.
H. Lszl Erzsbet

HZIMANK
(rszlet) Anyu megjtt. Nzz oda! Tkrfnyes a szoba, csillog-villog az edny, szntartban ott a szn. Ejnye! mondja , ez csoda! Mitl fnyes a szoba? Az asztalt kik tertettk? Virggal kik dsztettk? Kik tettk r azt a krtt? A cipmet kik trltk? A padlmat kik sprtk? Mr tudom: a hzitrpk. Nem szl tbbet, cskot ad, nincsen nla boldogabb. Hogy a rendet ki csinlta? mit gondoltok, kitallja?
Eva Sonntag

ILLEMKOCKA
A rend, a tisztasg legfontosabb szablyai ltzeted s tested poltsga, szemlyes trgyaid rendezettsge sok mindent elrul rlad. A j kzrzet alapja a rendszeres tisztlkods s a rendszeretet. Naponta frdj meg, hetente moss hajat s vgd le a krmd! Ne feledkezz meg a reggeli mosakodsrl, s tkezs utn moss fogat! Naponta tbbszr is fslkdj meg! gyelj ruhd s cipd tisztasgra! tkezs s tanuls eltt moss kezet! Vchasznlat utn alaposan mosd meg a kezed! gyelj arra, hogy a tanulshoz szksges felszerelsed mindig rendben legyen! Vigyzz fzeteidre, knyveidre, hogy ne legyenek piszkosak, gyrttek! Legyen mindig elegend hegyes ceruza, toll, radr nlad! Tartsd rendben rasztalod, knyveid s jtkaid!
105

V. FEJEZET

SZLFLDNK, KRNYEZETNK
Nlad kedvesebb tj e vilgon nincsen, des szlfldem, te legdrgbb kincsem!
Molnos Lajos

106

HAZM, HAZM, DES HAZM!


Hazm, hazm, des hazm! Brcsak hatrod lthatnm! Ltom fstjt, de csak alig, hogy az gen sttellik. Anym, anym, gyjts gyertyra! Hozzd megyek vacsorra. Forralj nekem des tejet, aprts bel lgy kenyeret! Hadd egyem egy vg vacsort, milyet desanym csinlt.
Npklts

107

FALUM
Akr a fszeres, reggel hatkor ha nyit, kitrja a falu don ablakait. Ksznt a sok virg, meggyszn hztetk megemelt kalappal vrjk az rkezt. Zeng a madrdal is: koncert az almafn; megjttem, itt vagyok, kszntlek, szp hazm. Fecseg a kis patak, sok titkot flfedez, reggel a kakukk szl: hajnal van, bredezz! Illatukat kldik fentrl a fenyvesek, a hegyek srnye a szlben megremeg. Zg a tavasz szele, virgok hajlanak, kszntnekre nyitom az ajkamat. Akr a fszeres, reggel hatkor ha nyit, kitrja a falu don ablakait. Ksznt a sok virg, meggyszn hztetk megemelt kalappal vrjk az rkezt.
Cselnyi Lszl

NYRI ESTE
rnyak sora l a rten. Nyj zsong be a faluvgen. Zg-dong sr raj a fkon. Bkk dala kel az rkon. Bim-bam! torony regben rc-hang pihen el az jben.
108

Csillag st a szeder-gra. Lassan jn a psztor lma. Rezg f a feje-alja. Nyr-j ege betakarja. Bim-bam! torony regben rc-hang pihen el az jben.
Weres Sndor

A J ORVOSSG
Beteg volt a kislnyom, pedig semmije se fjt. Csak tvgya nem volt, meg aludni nem tudott. Bizony vrszegny ez a kislny veregette meg a doktor bcsi Panka spadt kpt. No de majd segtek ezen a vrosi kisasszonyon. Nem kell neki ms orvossg, csak reggelire rigftty, ebdre tcskhegedls, vacsorra meg kolompsz. Nagyot nztem az orvos szavaira, de aztn megrtettem. Szedtk-vettk a storfnkat, s msnap mr kint voltunk a pusztn. Srgarigk kszntttek bennnket, mikor harmatos hajnalon megllott kocsink a fehr tanya eltt. S uramfia, Panknak az volt az els szava, ahogy beugrott az eresz al: Jaj, apuskm, odaadnm a trtt lb babmat egy pohr friss tejrt. No, a Bimb tehnnek mg a baba sem kellett, mgis adott friss tejet. Nem is egy pohrral, hanem kettvel. rmmben visszaftyltem a srgarignak: ldja meg az Isten azt a tuds doktor bcsit! Mr ltom, hogy hasznl az orvossga. Ht mg ha a tcskmuzsika megszlal ebdre! Azrt persze egy kicsit messzebb kellett menni. Aranyos bzafldeken, rnyas gymlcsskn, vadvirgos rteken keresztl. Messzirl hallottam, hogy milliom tcsk pengeti hegedjt a tiszteletnkre: Ki-r, ki-r-ki-r? Ki-r? Ht bizony Panka volt az, aki majd rva fakadt mr az hsgtl. n ugyan nemigen tudtam enni az rmtl, de megfelelt az n rszemnek is. reg difk rnykban hevertk keresztl a dlutnt, s hazafel kolompolt a csorda, mikor a pzsiton nekiltnk a vacsornak. Biz az csak hsos szalonna volt, meg friss tr. De olyan jzen evett belle Panka, hogy rm volt nzni. Kt ht sem telt el, piros lett a kislnyom arca, mint a rzsa. Azta minden spadt vrosi gyereknek merem ezt az orvossgot ajnlani: reggelire rigftty, ebdre tcskhegedls, vacsorra kolompsz.
Mra Ferenc

109

AZ EPERFN
A mi kis falunk valsgos erd a sok gymlcsftl. Eperfa minden udvaron, szzados difk a kertekben, alma, krte s tmntelen szilvafa az sszes telken. Hanem a mi eperfnk mgis magasabb mindannyinl. Volt az udvaron valami domb, majdnem olyan magas, mint a hz. Annak a hegyiben ntt az n derk eperfm. S ennek a hegyibe valsggal odanttem n is. Krlttem csipogtak a verebek, s finnysan vlogattk a mzdes epret, dongtak a mhek, s mg jobban knyeskedtek a darazsak. Szz szemet is krlzsongtak, mg megleltk a legfinomabbat. Nagy nyencek m ezek! Lent a fldrl a kacsk gyltek alm, s fecsegve kiabltak fel hozzm: Tass, tass, mineknk is juttass! Nem sajnltam, megrztam egy-egy nagy gat, s hullott a sok pomps, fekete eper. Csirke, jrce, tyk mind odafutottak r, s felkapkodtk vlogats nlkl, porral, kaviccsal, tojshjjal vegyesen. Nagy lrmt csaptak odalent, mert a kotls sem hagyta magt, s veszekedett velk: Kot, kot, kot, kot kot, kot, kot! Az reg gnr sem brta megllni, hogy rjuk ne szljon flnyesen: G, g, gk, izggk! De ht akrmennyi is volt az eper, egykettre felszemelte a sok telhetetlen. Akkor aztn a tykok, csirkk, libk elkotrdtak msfel kaparglni, keresglni f kztt, szemt kzt, csak a kacsk maradtak ott a kzelben. S mikor tiszta volt a lthatr, felleselkedtek hozzm flszemmel, s megszltottak: Tass, tass, most hullass! No, de nem azrt volt nekem odalent a fldn jeles bartom az reg Ront, a vn hzrz, hogy ne segtsen rajtam. Fttyentettem neki, s lekiltottam: Ront, h, hess a kacskat! A j reg bunds elcsrtetett, s rjuk rikkantott. Szaladt a sok kacsa, csak gy gurultak lefel, hanyatt-homlok a dombrl. Ront meg leheveredett a vram kapujba, a fm tvibe. S rizte a csndet. gy aztn nekilendlhettem a nzeldsnek. A nagy, sima alfld kitrva krlttem. Aranyos mr a bza, s elbortja az egsz vilgot. Itt-ott zldell ki belle egy j tbla tengeri, meg a repce s kolompr1. Ez a nagy vilg krlttem olyan sima s olyan hatalmas, belthatatlan, mint a tenger.
Mricz Zsigmond
1

kolompr: krumpli

110

MIC
Egyszer meggyulladt Andrisk hza. Magasan csaptak fl a lngok. A faluban nagy volt a szaladgls. Flrevertk a harangot. Az emberek kannkkal, sajtrokkal1 rohantak a tzhz. Andrisk hza akkor mr lngolt. Kzel se lehetett menni hozz. A msik percben mr az istll tetejn futott a lng. Az istll tetejn az ajt az udvar fell nyitva volt. Azon az ajtn egyszer csak megjelenik Mic macska. Abban a pillanatban jelent meg, amikor a lng a tetre futott. A szjban az egyik klyke lgott. Aggodalmas szemmel nzett szjjel. A kis klykmacska ahogy lgott, sztterpesztette a ngy lbt, s az is lefel nzett. Mic httal ereszkedett le a falon. Letette a klykt elnk a fldre. Aztn jra felszktt a falon, s megint megjelent egy kis klykvel. Azzal is lekszott. A lng akkor hirtelen elbortotta az egsz tett. Recsegett, ropogott, pattogott a tet. A leveg szinte forrt az udvaron is. De Mic mgiscsak megint flfutott a falra. Az ajt akkor mr nem is ltszott. Keserves nyvogssal ugrlt ide-oda a lngok kzt, a fal peremn. Aztn nagy szkkenssel beugrott a leped nagysg vrs lngok kz. Vrtuk, hogy eljn-e. De nem jtt el tbb.
Grdonyi Gza
1

sajtr: fbl kszlt kisebb dzsa, a fejshez hasznljk

111

A MI KIS VROSUNK
Az n Panka lnyom nagyvrosban szletett. Sehogy se tudta megrteni, milyen volt az a kisvros, ahol n szlettem. Egyszer aztn vastra ltettem, s hazavittem abba a kisvrosba. Apm, anym mg most is ott lnek, ket ltogattuk meg. Ahogy kiszlltunk a vonatbl, Panka flt megttte a nagy csend. Nini, itt nem csngetnek a villamosok? Nem m, mert itt nem szaladgl az utcn villamoskocsi. El se frne a keskeny utckon. Aztn meg nem is volna neki kit vinni. Ki hova igyekszik, gyalog is mindjrt odar. Az rokparton szp fehr libk legelsznek, s kvncsian meresztik felnk hossz nyakukat. Ugyan ki lehet ez a pesti kislny? Papatyi, ki-ki-ki, papatyi, ki-ki-ki? Panka bartsgosan intett nekik a piros napernyjvel. n Panka vagyok, nagyon rlk nektek, meg a szp kk gnek, meg ezeknek a szp fehr hzaknak, meg ennek a szp zld fnek. Nagyap mr kint vrt bennnket a kapuban. Harmatos rzsabokrta van a kezben, azzal ksznt bennnket. Jaj, nagyap tapsikol neki Panka , tinektek mg rzstok is van? Van bizony mg rzss kertnk is. Nem gy van m itt, mint a nagyvrosban. Nem is hz az itten, amelyiknek kertje nincsen. Nagyany mindjrt lbe kapta a kisunokjt, s szaladt be vele a tiszta szobba. Ott is a legpuhbb prns szkbe ltette, azt is az asztalhoz gurtotta vele: No, gyngyvirgom, ez lesz a te ablakod. Minek nekem az ablak nagyany? Innen nzeldhetsz ki az utcra, mikor unod magad. Elltni m innen messzire. El bizony, mert itt emeletes h-

112

zak nemigen integetnek az ember szemnek. Nagy kfalak nem vetnek rnykot, nem fogjk el az ldott napocskt a virgos akcok sortl. Nagyany fordult vissza Panka az ablaktl , mirt nem jr itt annyi sok ember az utcn, mint minlunk? Azrt, fiam, mert itt nincsen olyan sok ember. Gyernk ebdelni, lelkeim lpett nagyap a szobba , mert hzzk a levesntt. Delet harangoztak a toronyban. Bimbam-bum, bim-bam-bum: kongott nagy mltsgosan az reg harang. Ebd utn szunnyajtott Panka egy kicsit a kertben, a hvs lugasban.

Nagyfej mkvirgok cirgattk, pillangk legyeztk, mhecskk dngicsltek neki. Aztn elmentnk nzeldni a vrosba. A hzak eltt most mr sokkal tbb embert lehetett ltni. Dolgukat elvgezve killtak egy kicsit a kapuba, kiltek a hz el a padra tereferlni, friss levegt szvni. Innen is, onnan is bartsgosan integettek felnk. Ismernek ezek minket, apm? tudakolta Panka. Kisvrosban mindenki ismeri egymst. Majd megltod, egy-kt nap mlva te is ismered mg a szomszd macskjt is.
Mra Ferenc

ICIPICI MESE
(rszlet) Fordtottam lbam a hazai tjnak, tudtam: otthon sudr jegenyefk vrnak. Icipici hzunk kapujba lesve, desanym is vr minden ldott este. Icipici kutym futva jtt elbem, vakkantva ksznttt: vgre hazartem...
Lszl Gyula

113

FALUSI FI A VROSRL BESZL


A vrosban mindenfle van! Nagy kirakat-ablakok, mgttk hossz selyem, piros sveg a majmon! Mennyi lrma! villamos csrmpl, gpkocsi morog, jjel, jjel tvoli zeneknt hallom. A vrosban toronyra, szz villanyra este ragyog, mint a holdvilg! A sarkon rendr, a lpcsn szunnyad anyka, s a ligetben mennyi virg! A vrosban knny, knny boldognak ltszani, pedig tilos a gyepre lpni, tilost jelez a lmpa szeme. Tilos, tilos, tilos, ki jn velem jtszani? Sapkm hova lett? s n megvagyok-e?
Weres Sndor

KICSI FALUBL VAL VERS


Nagyvros, nagyvros, hol az t is jrda, ott szeretnk jrni n is iskolba. Villamossal mennk, mikor es esne, cipt sem pucolnk minden ldott este. Ellaknk n benned, nagyvros, nagyvros, mert a mi kis falunk sokszor bizony sros. De van egy h kutym s kt kicsi brnyom, bsulnk, ha tlk el kellene vlnom. Taln mg srnk is, ha senki sem ltja, s ki jrna helyettem a mi iskolnkba? Nagyvros, nagyvros, ne csbts te engem, maradok holtomig, itt, ahol szlettem!
Knydi Sndor

ILLEMKOCKK
Kzlekedsi szablyok s tancsok A kzlekeds szablyait mindenkinek, mindenhol be kell tartania. Utazs vonaton, autbuszon, villamoson, metrn Csak rvnyes jeggyel vagy brlettel utazz! Soha ne szllj le (vagy fl) mozg jrmre! Ne tlekedj a felszllskor! Add t lhelyedet az idseknek,
114

a kismamknak, a srlt (fogyatkos) embereknek! Csak hosszabb utazs alatt egyl, de kzben ne szemetelj! Hangoskodssal, flsleges mozgoldssal ne zavard az utasokat! Gyalogos kzlekeds Mindig a jrda jobb oldaln haladj! Csak akkor menj t a gyalogtkelhelyen a tloldalra, ha zld a lmpa! Nagy tmegben ne lkdsdj!

HAZNK SZVE: BUDAPEST


Haznk fvrosa Budapest. Azrt lett fvros, mert orszgunk legnagyobb, legjelentsebb, legforgalmasabb vrosa. Itt lthat az Orszghz, ms nven a Parlament. Itt rzik a koronzsi jelkpeket: a koront, a jogart s az orszgalmt. Az plet a Duna bal partjn magasodik. Hatalmas kupola s cscsos kcsipkk dsztik. Szobrai bszkn nzegetik magukat a vn Duna tkrben. A Duna-parton s a Gellrt-hegyen rendezik meg augusztus 20-n Szent Istvn kirly nnepn a sok szzezer embert elkprztat, sznpomps tzijtkot. A Duna kt rszre osztja a vrost. Budapest hres a hdjairl: kilenc karcs hd vel t a Duna fltt, sszektve a vros kt rszt, Budt s Pestet. A legrgibb s legszebb hidunk a Lnchd. Pillreit kt-kt koroszln rzi. pttetje grf Szchenyi Istvn, a mlt szzadban l, kivl magyar fnemes.

115

BUDA
A Duna jobb partjn Buda nevezetessgeivel ismerkedhetnk meg. A gyermekvasttal felkapaszkodunk a Szabadsg-hegyre, majd a Jnos-hegyi kilttoronybl csodlhatjuk a budapesti panormt. Utunk innen a budai vrba vezet. A hegy tetejn plt fel az egykori kirlyi palota. A vrnegyed szk utcit tbb szz ves pletek szeglyezik. Kzttk magasodik a Mtys-templom karcs tornya. A Halszbstyrl letekinthetnk a Duna tls partjn plt Pestre, jobbra pedig a Gellrt-hegyet lthatjuk. A Gellrt-hegy oldalban ll Szent Gellrt szobra. A hegy tetejt a Citadella vaskos falai keretezik. A hegy Gellrt tr felli lbnl a Szikla-kpolna eltt emelkedik llamalapt Szent Istvn kirlyunk lenygz mret szobra. A Gellrt-hegyrl pratlanul szp kilts nylik a vrosra. Klnsen este fensges a ltvny, amikor ragyog a vros ezernyi fnye. A Duna olyan, mint az j kirlynjnek uszlya. Stt tkrben a fnyek, mint megannyi csillag, vibrlnak.

116

PEST
A Gellrt-hegyrl leereszkedve az Erzsbet hdra rkeznk. Stljunk t rajta a pesti oldalra! A kzelben magasodik a Nemzeti Mzeum plete, innen indult 1848. mrcius 15-n a forradalom. A tvolabb lv Hsk tern ll a millenniumi emlkm. Mgtte hatalmas park terl el, a Vrosliget. Tlidben a Vrosligeti-t mjgplyjn korcsolyzk siklanak. Tavasszal aztn, ha elolvad a jg, a csnakzk veszik birtokukba a tavat. A t partjn az erdlyi Vajdahunyad vrnak kicsinytett msa ll, amely a Mezgazdasgi Mzeumnak ad helyet. A Vrosligetben talljuk mg a Vidmparkot, a Fvrosi llat- s Nvnykertet s a Fvrosi Nagycirkuszt is.

117

LLATKERTI TMUTAT
(rszlet)

Apm gy szlt a kis blna, hadd mehessek el a blba. Nem mehetsz el, fiam, Pter, nem vagy mg egy kilomter.

Mrt tanulnak a kis vrcsk? Azrt, hogy a leckt rtsk. Tantjuk egy hasas, ppaszemes, lomha sas.

Csak fvn l a kis zebra, de most rkapott a zabra, vgl is elvittk Szobra, ott oktatjk szebbre-jobbra.
Devecseri Gbor

118

VI. FEJEZET

JELES NAPOK, NNEPEK


nnepre jttnk ma ide, nagy az rmnk, mosolyog a szemnk. Kvnunk boldog letet, sok szpet, kacagst, dert s szeretetet.
Npklts

119

MIKULS-NAP MESE A MIKULSRL


Erdmlyen faraks, ott lakhat a Mikuls. Piros arca, mint a kalcs. Szaklla, mint a fahncs. Csalogasd ki, nekelj, mint kereng hpehely. Dalolj, dalolj havakat, lmodj paplanod alatt. Ne lesd meg a Mikulst, rajta varzsos palst: gy ltsz t a svegn, mint az ablak vegn. A puttonya flvagon, sznja vihar a havon, jszakba ne tekints meglesz reggelre a kincs. Ott lakik m a kalcs zben a Mikuls. Szeme, mint a hpehely. hogyha csillog, nekelj!
Veress Mikls

SZENT MIKLS
hzasodhattak volna ssze vlasztottjukkal hozomny nlkl. Egy este a legidsebbik nvr halk motozst hallott az ajtn kvl. Odaszaladt, s kinyitotta az ajtt. Ht egy zacsk pnzt tallt a torncon. Ki hagyhatta itt? tndtt. s milyen gyorsan elfutott! Semmilyen jel nem maradt utna. A leny most mr termszetesen frjhez mehetett a fiatalemberhez, akit szeretett. Nemsokra a msik kt nvr is csinos hozomnyt kapott. Fogalmuk se volt rla, ki is lehetett a jtevjk. Habr a legkisebb lny, amikor felrntotta az ajtt, mg ltott egy vrs palstot s egy magas sveget eltnni a fk kztt. Mi persze tudjuk, hogy az ismeretlen adakoz Szent Mikls volt. Az idk sorn Szent Mikls alakja kicsit megvltozott. Vrs pspkpalstjbl fehr prmes piros bunda lett, pspksvegbl kucsma, a Szent Mikls nvbl pedig Mikuls. gy gondol r minden gyerek, mint a nagy ajndkozra, aki nem csak szval hirdeti a karcsonyi szeretetet.
Linda Fennings

Tudjtok-e, hogy a Mikuls csakugyan lt, sok szz esztendvel ezeltt? Myra vrosban lakott, amely ma Trkorszgban tallhat. Pspk volt, s valjban Mikls volt a neve. Tudjuk rla, hogy csendben, bkezen segtette a szegnyeket. Letette az ajndkot, s mris eltnt, nehogy brki is felismerje. lt Myrban ekkortjt hrom, prtban maradt lenytestvr. Azrt nem mentek frjhez, mert nem volt hozomnyuk. A hozomny jkora pnzsszeg volt akkoriban, amit a frjhez men lny vitt magval a hzassgba. Csakhogy ennek a hrom lnynak egyetlen fillrje sem volt, gy aligha
120

A SZERETET NNEPE: KARCSONY KARCSONYI NEK


Nem alszik mg kis Jzuska, lgy szalmban fekszik bren. Hrom csillag ll fltte, mosolyogva fnn az gen. Szl egy csillag kt trsnak: Nem mennnk le Jzuskhoz? Melengessk, htha fzik!... Keljnk tra jszolhoz. gy beszlnek, jdglnek gi trl, fldi tra. Kis Jzuska jszolhoz visz a hrom csillag tja. s odalent, mr az ajtn, fszllal kis brny tr be, s gy szl: E fvecskt hoztam n Jzuska rmre.
Zelk Zoltn

SZP KARCSONY
Itt van a szp, vg karcsony, lnk din, friss kalcson: mennyi fnom csemege! Kicsi szved remeg-e? Karcsonyfa minden ga csillog-villog: csupa drga, szp mennyei zenet: Kis Jzuska szletett. J gyermekek mind rlnek, klyha mellett krben lnek, aranymese, hitat minden szvet titat. Psztorjtszk be-bejnnek, s kntlva rksznnek a csaldra. Fura np, de nekk csudaszp. Tiszta rm tze tg a szemeken, a harangjtk szl, jfli zenet: Kis Jzuska szletett.
Dsida Jen 121

A HROMKIRLYOK NAPKELETRL
A hromkirlyok napkeletrl bezrgettek minden hzba: Melyik a betlehemi t, te kedves fi, te lenyka? De nem tudta ifj s nem tudta vn, s tovbb ballagtak hrman; egy csillagocskt kvettek k, mely tndkltt kedves-vidman. s Jzsef hza fltt megllt. Ott bementek, meghajoltak: a kis borj rtt, a gyermek srt, s a hromkirlyok danoltak.
Heinrich Heine

KARCSONY
A karcsony az rm, a szeretet, a megbkls nnepe, amikor elfeledjk az emberek kztt elszenvedett bajokat, bosszsgokat. Mintha karcsonyeste mindannyiunkba egy kis angyal bjna. Ezen az estn apr figyelmessgekkel ajndkozzuk meg szeretteinket. Karcsonykor szletett meg a kis Jzus, Mria s Jzsef gyermeke. Ez a nap az rk jjszlets nnepe, melyhez szmos rgi npszoks kapcsoldik. Magyarorszgon hagyomnny lett a betlehemes jtk, amelyben Jzus szletsnek esemnyei elevenednek meg. Tallkozhatunk a szllst keres Szent Csalddal, a psztorokkal, a hrom napkeleti blccsel. A npszoksok kzl taln mgis a legelterjedtebb a feldsztett feny, a karcsonyfa lltsa. Az els gyertyafnyes karcsonyfa trtnete is tbb vszzadra nylik vissza, Luther Mrton1 nnepelte gy
122

gyermekeivel a karcsonyt. A hagyomny szerint Luther Mrton kint stlt a tli erdben, gynyrkdtt a hbortotta fenykben, a szikrz csillagokban. El akarta meslni a csaldjnak amit ltott, s nem tallvn r szavakat, behozott a szobba egy fenyft, s pici, csillog gyertykkal vilgtotta ki. Karcsonyi verset is rt gyermekeinek, a Mennybl jvk most hozztok kezdett.
1

Luther Mrton: fordtotta nmetre a Biblit

Mennybl jvk most hozztok, j hrt mondok, jer, halljtok, mert nagy rmt hirdetek, mltn ujjong ma szvetek. A megtart ma szletett, g-fld rl ma veletek. Egy rtatlan kis csecsem, egsz vilg dve lesz .
Luther Mrton

JV NAPJA JVI JKVNSGOK


Pulyka melle, malac krme, liba lba, csre , mit kvnjak mindnyjunknak az j esztendre? Tiszta ts bizonytvnyt, tiszta nyakat, mancsot, nyrra labdt, frdruht, tlre j bakancsot. Tavaszra sok rigfttyt, hvirg harangjt, szre fehr j kenyeret, dit, szlt, almt. A fiknak plh harisnyt, rdgbr nadrgot, a lnyoknak tt s crnt, ha mgis kivsott. Htkznapra ert, munkt, nnepre pardt, kmnyfstbe disznsonkt, zsebbe csokoldt. Trombitz, harsonz, gurgulz ggt, vedd az neket a szdba, ne ceruza vgt. Teljk be a kvnsgunk, mint vzzel a tekn, mint negyvennyolc kecske lba, szzkilencvenkett.
Weres Sndor Osvt Erzsbet 123

SL A FNK
Serceg a zsr sl a fnk. Fnyessrga serpenybl ragyog rnk. Illatozik, n, dagad az orrunkat csiklandoz j falat. Mr a tlon sok a fnk. Fehr cukorfelh all nevet rnk. Rnk nevet s integet. Itt a farsang, vidm farsang gyerekek.

FARSANG ITT A FARSANG


Itt a farsang, ll a bl, keringzik a kanl. Csrdst jr a habver, bokzik a mktr. Dirreg-durrog a mozsr tncosra vr a kanl. A kvszem int neki, mg az rl pergeti. Heje-huja, vigalom! Habos fnk a jutalom. Mkos patk, babkv, rtnk van a pard.
Gazdag Erzsi

FARSANGNAPI KUTYABL
De rdekes volna, ha kutyabl volna, s farsang napjn minden kutya blba kutyagolna. Nagy kutya is, kis kutya is, kit csp mg a bolha.
124

Komondor knyelmes, lass tncot ropna, Puli Pali csrdst, ahogy meg van rva; stt szre, bozontja a szembe lgna.

Csau csacsacszna, a foxi bokzna, a tbbi vn kutya meg lelne a hba.


Csori Sndor

MRCIUS 15. NEMZETI DAL


(rszlet) Talpra magyar, h a haza! Itt az id, most vagy soha! Rabok legynk, vagy szabadok? Ez a krds, vlasszatok! A magyarok istenre Esksznk, Esksznk, hogy rabok tovbb Nem lesznk! Fnyesebb a lncnl a kard, Jobban kesti a kart, s mi mgis lncot hordtunk! Ide veled, rgi kardunk! A magyarok istenre Esksznk, Esksznk, hogy rabok tovbb Nem lesznk!
Petfi Sndor

ILLEMKOCKK
Fontos tudnivalk az nnepi viselkedsrl s ltzkdsrl Az nnepnapokon valamilyen jelents trtnelmi, egyhzi esemnyre, nevezetes szemlyisgre emlkeznk. A csaldi nnepeken az sszetartozst, az egyms irnti szeretetnket fejezzk ki. Az nnepi alkalomra mr elre kszldnk. ltzetnkkel s viselkedsnkkel is kifejezzk az nnepelt irnti rzseinket. A nemzeti nnepeinken rendezett megemlkezseken ltzz az alkalomhoz ill nnepl ruhba! Vigyzzban llva nekeld a Himnuszt s a Szzatot! Hallgasd vgig fegyelmezetten az nnepi msort! Csaldtagjaidat, bartaidat kszntsd virggal, apr ajndktrgygyal szlets- s nvnapjukon! Az ajndkot zlsesen csomagold be, a virgot viszont papr nlkl vagy dszcsomagolsban nyjtsd t! Ha tged nnepelnek, ne tegyl megjegyzst az ajndkodra, fogadd rmmel, s ksznd meg! Ne felejtsd! Nem az ajndk rtke a fontos, hanem a figyelem s a szeretet, amellyel adjk!

125

HSVT
kom-bkom berkenye, Szagos hsvt reggele. Lentjk a virgot, Visszk mr a kalcsot.
Npklts

Rzsafnak tvbl rzsavizet hoztam, az lesz ma a legszebb kislny, akit meglocsoltam. Drga kislny, gyngyvirgom, ma van hsvt napja, meglocsollak, mosolyogjl, mint egy piros rzsa.
Npklts

LOCSOLVERSEK
Szpen krem az anyjt, adja el a lnyt, hadd locsolom a hajt! Hadd njjn nagyra, mint a csik farka, mg annl is nagyobbra, mint a Duna hossza!
Npklts

Toppants, kicsi lnyka, bjj b a kamrba, hozz ki egy pr tojst, tedd a tarisznymba.
Npklts

126

ANYK NAPJA BUBA NEKE


, ha cinke volnk, tra kelnk, hmplyg sugrban nekelnk minden este morzsra, buzra visszaszllnk anym ablakra. , ha csillag volnk kerek gen, csorogna a fldre srga fnyem jaj, de onnan vissza sose jrnk, anym nlkl mindig srdoglnk.
Weres Sndor

, ha szell volnk, mindig fjnk, minden b kabtba belebjnk nyri jen, fehr holdstsben elcsitulnk j anym lben.

ANYMNAK
Hogyha virg lennk, lelnlek j illattal; hogyha madr lennk, dicsrnlek zeng dallal; hogyha mennybolt lennk, aranynappal, ezstholddal, beragyognm letedet csillagokkal. Virg vagyok: kes, piros szirm, gynge rzsd, madr vagyok: fnyes dalt ftyl cspp rigcskd, eged is: szpsges aranynappal, ezstholddal, beragyogom letedet csillagokkal.
Pkolitz Istvn 127

VII. FEJEZET

VAKCIVR
A jtk. Az klns. Gmbly s gynyr, csodaszp s csodaj, nyithat s csukhat, gomb s gmb s gyngy, gyr. Bvs kulcs s gyertya lngja, sznes rnyk, rdglmpa.
Kosztolnyi Dezs

128

MIRE J?
A hznl vendgek voltak. A gyerekek a rossz id miatt nem mehettek ki jtszani. Krtk nagyapt, hogy mondjon nekik valami j jtkot. Hnyan vagytok? krdezte nagyap. Nyolcan. Nagyap adott nekik nyolc kis papirosszeletet. No szlott , ljetek le sorba egyms mell! Egyik rjon egy krdst a papirosra, a szomszdja pedig rjon egy feleletet arra a krdsre a maga papirosra! A krds gy kezddjk: Mire j? Az rs hamar elkszlt. A gyerekek fel is olvastk. Ez volt a ngy krds s ngy felelet: 1. Mire j az jszaka? Arra, hogy aludjunk. 2. Mire j a rtes? Arra, hogy megegyk. 3. Mire j a knyv? Arra, hogy olvassanak belle. 4. Mire j a cip? Arra, hogy a lbunkra hzzuk. No, most keverjtek ssze a cdulkat! Akinl krds van, krdezzen. Aki hozz legkzelebb van, az olvassa r a feleletet. Lett is nevets, mikor a krdsek s feleletek gy tallkoztak: 1. Mire j a rtes? Arra, hogy a lbunkra hzzuk. 2. Mire j az jszaka? Arra, hogy megegyk. 3. Mire j a knyv? Arra, hogy aludjunk. 4. Mire j a cip? Arra, hogy olvassanak belle. Ahnyszor mskppen lltak a gyerekek, annyiflekppen keveredett a krds a felelettel.
Grdonyi Gza

Prbljtok meg ezt a jtkot! Talljatok ki ti is rdekes krdseket, s vlaszoljatok r!

129

ELRPLT A SRKNY
A srkny keresztvzhoz a pajta falban talltam j ndat. Eresztzsineget Harasztirl vittem. Eljtt a flbocsts reggele. Kimentem a nagybtym kukoricsa melletti tarlra. Ott legeltettek a gulysgyerekek. Remek szl fjt szakrl keletre. Azonnal flszllt a srkny. Volt nagy hujjogats. Egyre magasabbra engedtem, ideoda futkrozva a tarln. Vgl legombolyodott az sszes zsinegem. A srkny lapos szgben, mgis elg magasan tncolt jobbra-balra a levegben. A gyerekeknek annyira tetszett a srknyozs, sorra elkrtk tlem a zsineg tartbotjt. Szvesen odaadtam, hadd szrakozzanak: a tehenek jllaknak srknyeregets kzben is. Addig n riztem ket. Mikor mr mindnyjan kiprbltk, visszaadtk nekem a zsineg vgt. n meg untam mr tartani, hirtelen tlettel rktttem egy kukoricaszrra. A srkny fnt zizegett. Nem volt a szl olyan ers, hogy engedni kellett volna neki. Egy ideig nztem, lveztem a tnct, aztn beszlgetni kezdtnk. A tehenek is arrbb lpegettek. A srknnyal nem trdtt senki. Szaladt a dleltt. Egyszer csak flkiltott Maglics Pista: Jzsi, szkik a srkny! Odanzek: srknyom egyre tvolodott a kukoricatbla fltt. Addig rngatta a tengeriszrat, hogy
130

az az zeldsnl eltrtt. De volt annyi slya, hogy a zsineget kifesztse. Pontosan annyi slya volt. Ha kevesebb, ha tbb, a srkny vgl is leesik. Nem esett le. Rplt, egyenletesen emelkedett s tvolodott. Rohantam utna a tengeritbln t, htha megakad egy magas akcfban. Csakhogy olyan akcfa mr nincs a fldn, mely egy tven mterre emelkedett srkny tjba llhatna. Fladtam a harcot. Tehetetlenl nztem, hogy tnik el a lthatr vgtelensgben. A gulysgyerekek nagyon rendesek voltak. Vllamra tette a kezt Bsze Pista: Ne bsulj, Jzsi, van mg nd a Pista btyd pajtjban. Holnap csinlsz msik srknyt. Mgse csinltam tbb srknyt azon a nyron.
Tornai Jzsef

PEDAGGUSNAP MA SZVNK NNEPEL


(rszlet) Ma nem tanulni jttnk, ma szvnk nnepel, a hlt, amit rzek, mikppen mondjam el? Mi mr Tled sokat kaptunk, de tlnk Te keveset. Az arcodbl, a hangodbl sugrzik a szeretet. Fogadd tlem ezt a csokrot, mit kttt a szeretet, hla, hla, mindig hla, j tantm, teneked.
Donszy Magda

KSZNT PEDAGGUSNAPRA
Piros rzsa a mi hlnk, s ksznjk szpen, hogy tantott jra-szpre egsz hossz vben.

Rzst hoztunk kszntnek, pedaggusnapra, tudjuk, hogy a tanr bcsi rmmel fogadja.

Gondoljon majd szeretettel erre az osztlyra, rzst hoztunk kszntl, szvbl szl a hla.
Sass Ervin

131

GYERMEKNAP ZENS BRESZT


Rigkrus fenn a fn nektek nekel taln? Gyermeknapra zengenek nnepi karneket. breszt ez, hajnali vidm hangjuk hallani mindenfell, minden frl, nyrfagrl, bkkfagrl. bredjetek, bredjetek! Vrnak mr a jtszterek! Vidmparkban autk, llatkertben a mackk, srgnydrton fecskk frakkban, erdben gombk kalapban. Vr a pitypang bbitja, reptstek messzi tjra.
Osvth Erzsbet

JTSZOM
(rszlet) n sok mindent tudok, ha akarok. Ma ppen azt jtszom, hogy zajt csapok. Dbrgk, kattogok, zakatolok, azt jtszom, hogy n egy vonat vagyok. Nyafogok, ugatok marakodok, azt jtszom, hogy n egy kutya vagyok. Csipogok, ftylk, csivitelek, mert n most nekes rig leszek. Csmcsogok, habzsolok, nyalakodok, mert n most ppen egy malac vagyok. Dudlok, berregek, kanyarodok, azt jtszom, hogy n egy aut vagyok. Khgk, tsszgk, szipkolok, azt jtszom, hogy szrnyen nths vagyok. s most egy nagyot hallgatok, mert azt jtszom, hogy hal vagyok.
132

s most nem dbrgk, kattogok, zakatolok, nyafogok, ugatok, marakodok, csipogok, ftylk, csivitelek, csmcsogok, habzsolok, nyalakodok, dudlok, berregek, kanyarodok, khgk, tsszgk, szipkolok, n most csak hallgatok, hallgatok, hallgatok, hallgatok... hallgatok... hallgatok...
Mark Veronika

BARANGOLK
Gyngy az id, vndoroljunk, nincs szekernk, bandukoljunk, lassu foly ga mellett jrjuk a halk fzfa-berket, este a lb gynge, fradt, lombok alatt nznk gyat. Szcske-bokn j az lom, szll a vilg lepke-szrnyon.
Weres Sndor

A SRKNY
Hvjtok a gyerekeket: srknyokat eregetek. Egyik tarka, mint a szarka, annak felht srol farka, viszi a szell, viszi-viszi mindet, egyike-msika visszatekinget, hallik, mintha srknyszj: hv, hogy utna szllj, szllj, szllj!
Szilgyi Domokos

JAJ, DE SZRNY
Jaj, de szrny bnat bnt: bezrtk az iskolt! Tllem-e, nem tudom, lakat lg az ablakon. Jaj, de szrny b knoz, nap st, aztn zpor mos, jtszom, alszom, s ez alatt szegny szvem megszakad. Ha szig mg ellek, amit nagyon remlek, nem szenvedek n tovbb: kinyitom az iskolt!
Csuks Istvn

133

ILLEMKOCKK
J tancsok a szabadid hasznos eltltsre A knyv igaz, j bart. Szrakoztat, mert sok rdekes dolgot megtanulhatsz belle. Az egyik legszebb ajndk. Vigyzz a knyvre! Mg olvasod, tegyl r vdbortt, s hasznlj knyvjelzt! Ne firklj a knyvekbe! szrevteleidet rd kln fzetbe, az r, a knyvcm s az oldalszm megjellsvel! A klcsn kapott knyvre klnsen vigyzz, ha kiolvastad, add vissza a tulajdonosnak! Szabadiddben ltogass el moziba, bbsznhzba, sznhzba, hangversenyre is! Ezek nnepi alkalmak, ezrt ltzeted is legyen ennek megfelel! Mindig rkezz pontosan, hogy ne zavard a tbbi nzt s a mvszeket! Elads alatt ne beszlgess, ne egyl, ne zrgj, s ne kiablj bele a msorba! Akkor se llj fel, ha nem jl ltod, hogy mi trtnik! Nem illik a lbadat a szkre feltenni, szemetelni, az eltted l szkt rugdosni vagy arra rknyklni! Ha tetszett az elads, kszntsd a mvszeket tapssal! Nem illik a tbbieket letaposva azonnal a ruhatrba rohanni, s ott tolakodni, hogy mielbb tvozhass. A frdzs a legkellemesebb, de sajnos a legveszlyesebb nyri idtlts. Csak akkor menj a mly vzbe, ha van felntt veled, s mindketten jl sztok! Felhevlt testtel ne ugorj vzbe, vgzetes baleset rhet! Fokozatosan szoktasd magad a nyri napsugrhoz, slyos kvetkezmnyei lehetnek a tlzott napozsnak! A strandon mindenki szeretn jl rezni magt, ezrt rendetlenkedssel, hangoskodssal ne zavard msok pihenst! Ne frcskld msokra a vizet! A gygymedenckben s a kisgyermekeknek fenntartott medenckben ne fogcskzz, ne ugrlj! Mieltt a vzbe msz, hasznld a WC-t! Frds eltt s utn gondosan zuhanyozz! Vigyzz a nvnyekre, a rendre; ne szemetelj!

134

TARTALOMJEGYZK
Fejezet. Szl a cseng, kezddik az iskola . . . . . . . . 3 Szeptember Tamk Sirat Kroly . . . . . . . . . . . . . . 3 Iskola-nyitogat Gyurkovics Tibor . . . . . . . . . . . . . 4 Cicaiskola Sebk Zsigmond . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Sehallselt Dmtr Weres Sndor . . . . . . . . . . . 6 Madarak iskolja Mra Ferenc . . . . . . . . . . . . . . . . 7 A csodlatos radrgumi Fehr Klra . . . . . . . . . . . . 8 Kk szn falevelek Oszejeva nyomn . . . . . . . . . . 9 Kicsi legny, nagy tarisznya Knydi Sndor . . . . . 10 Rgi trtnet Lszl Gyula . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 A kis bicebca (rszlet) Mra Ferenc . . . . . . . . . . 12 Mr iskols vagyok (rszlet) Janikovszky va . . . . 14 Illemkockk Kszns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 II. Fejezet. Bartunk a termszet . . . . . . . . . . . . . . . . . A ngy vszak Faludy Gyrgy . . . . . . . . . . . . . . . . Cinegenaptr (rszlet) Vitalij Bianki (fordtotta Rab Zsuzsa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A cinege cipje Mra Ferenc . . . . . . . . . . . . . . . . A mi glynk Grdonyi Gza . . . . . . . . . . . . . . . . Vadludak Hrs Ern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vndormadr lennk Tamsi ron nyomn . . . . . Itt van az sz, itt van jra (rszlet) Petfi Sndor . Levelek hullsa Mra Ferenc . . . . . . . . . . . . . . . . sz Verbczy Antal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dibl bcsi Csori Sndor . . . . . . . . . . . . . . . . . Oktberi lakoma Knydi Sndor . . . . . . . . . . . . . Az reg almafa Angol mese (fordtotta Wiesner Juliska) . . . . . . . . . . . . . . . . . Galagonya Weres Sndor . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fak lovon lptet Knydi Sndor . . . . . . . . . . . . Levlspr Csandi Imre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mesl az szi erd (rszlet) Schmidt Egon . . . . . . November Knydi Sndor . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lekvrcirkusz bohcai Csori Sndor . . . . . . . . . Esik a h Szab Lrinc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hull pelyhek Mra Ferenc . . . . . . . . . . . . . . . . . Talls krdsek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A madretet tli vendgei Vsrhelyi Tams Csiby Mihly nyomn . . . . . . . Lbnyomok Krolyi Amy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mesl a tli erd Schmidt Egon nyomn . . . . . . . Hember Verbczy Antal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hideg szl fj Csuks Istvn . . . . . . . . . . . . . . . . . Zzmars fa Utassy Jzsef . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A tl Varga Domokos nyomn . . . . . . . . . . . . . . . Tl derekn Knydi Sndor . . . . . . . . . . . . . . . . Betemetett a nagy h Knydi Sndor . . . . . . . . . A cskai cska Mra Ferenc . . . . . . . . . . . . . . . . . A tulipn (rszlet) Grdonyi Gza . . . . . . . . . . . . A nagy termszet Tamk Sirat Kroly . . . . . . . . . 16 17 18 19 20 21 21 22 23 23 24 24 25 26 26 26 27 28 28 29 30 30 31 31 32 33 33 34 34 35 35 36 37 37
I.

Nyitnikk (rszlet) Szab Lrinc . . . . . . . . . . . . . . 38 Tavaszbreszt Csandi Imre . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Fekete tarj sznts Juhsz Ferenc . . . . . . . . . . . 38 Hvirg Grdonyi Gza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Mesl a tavaszi erd Schmidt Egon . . . . . . . . . . . .39 Tavasz Szilgyi Domokos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Csigabiga Szab Lrinc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Mrciusi versike Knydi Sndor . . . . . . . . . . . . . 40 Tykany mostohagyermekei (rszlet) Grdonyi Gza 41 Mly erdn ibolya-virg Weres Sndor . . . . . . . . 41 Glya, glya, gilice Grdonyi Gza . . . . . . . . . . . . 42 A pacsirta Schmidt Egon nyomn . . . . . . . . . . . . . 43 A fecskk Mra Ferenc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Madrfszek Mikszth Klmn . . . . . . . . . . . . . . . 45 Hol kezdtem a kertszkedst? Jkai Mr . . . . . . . 46 Napsugr a levegben Weres Sndor . . . . . . . . . 46 Kk hajnal Weres Sndor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Illemkockk A kirnduls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 ltess ft! Jkai Mr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Erdben Petfi Sndor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Mjusi mondka Knydi Sndor . . . . . . . . . . . . . 48 gi fagylalt Nemes Nagy gnes . . . . . . . . . . . . . . . 48 Mesl a nyri erd Schmidt Egon nyomn . . . . . . 49 Nyr (rszlet) Zelk Zoltn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 A pitypang mesje Tompa Mihly . . . . . . . . . . . . . 50 Parnyi blcslakk Szcsi Katalin . . . . . . . . . . . . 51 Kiszmolk, mondkk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Kiszmol Dnes Gyrgy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Madarak voltunk Npklts . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Katicabogrka Npklts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Ess, es, ess Npklts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Hja, hja, lakatos! Npklts . . . . . . . . . . . . . . . 52 III. Fejezet. A mesk birodalma . . . . . . . . . . . . . . . . . . Az gig r mesefa Magyar npmese . . . . . . . . . . A bbos pacsirta meg a rezgf Kolozsvri Grandpierre Emil . . . . . . . . . . . . . . . . Ugorjunk rkot! Magyar npmese . . . . . . . . . . . . A nyuszi, az zike meg a rpa Knai npmese . . . . A holl s a rka La Fontaine . . . . . . . . . . . . . . . . Osztozkodik a rka Magyar npmese . . . . . . . . . . A csknys kiselefnt Afrikai npmese . . . . . . . . A ravasz rka meg az okos vadkacsa Vitalij Bianki A kiskakas gymnt flkrajcrja Magyar npmese, Arany Lszl feldolgozsa . . . . . . . . . . . . . . . . . . A halsz s a nagyravgy felesge Magyar npmese A kr s a kismadr Arany Lszl . . . . . . . . . . . . A csillagszem juhsz Magyar npmese . . . . . . . . Csalimese Magyar npmese . . . . . . . . . . . . . . . . . Megjrta Jancsi (rszlet) Grdonyi Gza . . . . . . . . A ksahegy Magyar npmese . . . . . . . . . . . . . . . . 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 64 65 66 68 69 70

135

Furulyavsr Magyar npmese . . . . . . . . . . . . . Illemkockk tkezs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hrom kvnsg Magyar npmese . . . . . . . . . . . A pecsenye Kolozsvri Grandpierre Emil . . . . . Mtyst megvendgelik Magyar npmese . . . . . Az idjs Magyar npmonda . . . . . . . . . . . . . . . Az okos leny Magyar npmese . . . . . . . . . . . . Az okos psztorfi Grimm testvrek . . . . . . . . . A kis gmbc Benedek Elek . . . . . . . . . . . . . . . Felelgetk, sorolk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Egy szem borst ltettem Npklts . . . . . . . . . A tzves rohan Npklts . . . . . . . . . . . . . . . . Htfn hevernk Npklts . . . . . . . . . . . . . . . Egy, kett, hrom, ngy Npklts . . . . . . . . . . Egy, rik a meggy Npklts . . . . . . . . . . . . . . .

71 71 72 73 74 75 76 77 78 80 80 80 80 80 80

Falum Cselnyi Lszl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nyri este Weres Sndor . . . . . . . . . . . . . . . . A j orvossg Mra Ferenc . . . . . . . . . . . . . . . Az eperfn Mricz Zsigmond . . . . . . . . . . . . . Mic Grdonyi Gza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A mi kis vrosunk Mra Ferenc . . . . . . . . . . . . Icipici mese (rszlet) Lszl Gyula . . . . . . . . . Falusi fi a vrosrl beszl Weres Sndor . . . Kicsi falubl val vers Knydi Sndor . . . . . . Illemkockk Kzlekeds . . . . . . . . . . . . . . . . . Haznk szve: Budapest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Buda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . llatkerti tmutat (rszlet) Devecseri Gbor .

108 108 109 110 111 112 113 114 114 114 115 116 117 118

IV. Fejezet. Otthon, csald, szeretet . . . . . . . . . . . . . 81 Este j, este j Zelk Zoltn . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Mi mondtuk... (rszletek) A csaldrl . . . . . . . . . 83 Anyurl. Apurl Macskssy Kati Fekete Anna . 83 A csald (rszlet) Jzsef Joln . . . . . . . . . . . . . . 84 Anym tykja Petfi Sndor . . . . . . . . . . . . . . . 85 A fik Oszejeva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Mi van Zelma nyakban? Nmeth Istvn . . . . . . 87 Vicces ez a Zsuzsi Nagy Katalin . . . . . . . . . . . . . 88 Nagyon kis fik dala Krolyi Amy . . . . . . . . . . . 88 A nagy fehr bohc (rszlet) Gyurkovics Tibor . 89 N, n, n, kisdedecske Npklts . . . . . . . . . . 90 Kettnk titka Nagy Katalin . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Sttsg Fehr Klra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Este Horgas Bla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Altat Jzsef Attila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Hogyan tanultam meg olvasni? (rszlet) Mra Ferenc 93 A knyvv vlt kakas Mra Ferenc . . . . . . . . . . . 94 Aranyablak Krolyi Amy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 A beszl ceruza Fehr Klra . . . . . . . . . . . . . . 96 Arany Lacinak Petfi Sndor . . . . . . . . . . . . . . . 97 Akr hiszed, akr nem Janikovszky va . . . . . . . 98 Nagymamnl Fecske Csaba . . . . . . . . . . . . . . . 98 Nagyap Mra Ferenc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Milyenek a nagyapk? (rszlet) Hrs Lszl . . . . 99 Csoszogi, az reg suszter (rszlet) Jzsef Attila 100 A nehz ktgarasos Mricz Zsigmond nyomn 102 Tz kicsi bart Knai npmese Mszly Mikls feldolgozsa . . . . . . . . . . . . . 103 Az elveszett mese H. Lszl Erzsbet . . . . . . . 104 Hzimank (rszlet) Eva Sonntag Nemes Nagy gnes fordtsa . . . . . . . . . . . . . 105 Illemkockk Rend s tisztasg . . . . . . . . . . . . . 105 V. Fejezet. Szlfldnk, krnyezetnk . . . . . . . . . 106 Hazm, hazm, des hazm! Npklts . . . . . 107

VI. Fejezet. Jeles napok, nnepek . . . . . . . . . . . . . . 119 Mikuls-nap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120 Mese a Mikulsrl Veress Mikls . . . . . . . . . . . 120 Szent Mikls Linda Fennings . . . . . . . . . . . . . 120 A szeretet nnepe: karcsony . . . . . . . . . . . . . . 121 Karcsonyi nek Zelk Zoltn . . . . . . . . . . . . . . 121 Szp karcsony Dsida Jen . . . . . . . . . . . . . . . 121 A hromkirlyok napkeletrl Heinrich Heine Fazekas Anna fordtsa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Karcsony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 jv napja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 jvi jkvnsgok Weres Sndor . . . . . . . . . 123 Sl a fnk Osvth Erzsbet . . . . . . . . . . . . . . . 123 Farsang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Itt a farsang Gazdag Erzsi . . . . . . . . . . . . . . . . .124 Farsangnapi kutyabl Csori Sndor . . . . . . . . 124 Mrcius 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125 Nemzeti dal (rszlet) Petfi Sndor . . . . . . . . 125 Illemkockk nnepek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Hsvt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 Locsolversek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 Anyk napja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Buba neke Weres Sndor . . . . . . . . . . . . . . 127 Anymnak Pkolitz Istvn . . . . . . . . . . . . . . . . 127

VII. Fejezet. Vakcivr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mire j? Grdonyi Gza . . . . . . . . . . . . . . . . . Elrplt a srkny Tornai Jzsef . . . . . . . . . . . Pedaggusnap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ma szvnk nnepel (rszlet) Donszy Magda . Ksznt pedaggusnapra Sass Ervin . . . . . . . Gyermeknap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zens breszt Osvth Erzsbet . . . . . . . . . . . Jtszom (rszlet) Mark Veronika . . . . . . . . . . Barangolk Weres Sndor . . . . . . . . . . . . . . A srkny Szilgyi Domokos . . . . . . . . . . . . . . Jaj, de szrny Csuks Istvn . . . . . . . . . . . . . Illemkockk Szabadid . . . . . . . . . . . . . . . . . .

128 129 130 131 131 131 132 132 132 133 133 134 134

136