Anda di halaman 1dari 17

No Kod : EDU 3105

BAHAGIAN A ( 20 markah ) Jawab semua soalan dalam bahagian ini. 1. Teknologi bukan semata-mata alat dan mesin sahaja. Kekuatannya terletak pada proses dan idea, manakala kejayaan untuk mencapai sesuatu objektif terletak pada alat Heinich, Molenda dan Rusell (1969) Berdasarkan kenyataan di atas, apakah yang dimaksudkan dengan teknologi? (A) (B) (C) (D) Teknologi ialah alat perkakasan Teknologi ialah teknik pengajaran Teknologi ialah proses penyampaian idea Teknologi ialah proses penyediaan peralatan

2.

Berbanding dengan kaedah pengajaran tradisional, penggunaan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran yang paling tepat adalah untuk (A) (B) (C) (D) menjimatkan masa persediaan mengajar. membolehkan pelajar supaya lebih berdikari. membolehkan pengajaran dan pembelajaran tanpa sempadan mengubah sistem pembelajaran supaya lebih terbuka dan bebas.

3.

Peranan reka bentuk pengajaran dalam menentukan kejayaan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah adalah untuk (A) meningkatkan kemajuan dan pencapaian guru.

(B)

mengubah pada peringkat membuat perancangan sahaja.

(C) membantu dalam mengubah pendekatan-pendekatan pengajaran. (D) penggunaan teknologi moden dalam pentadbiran pengajaran dan pembelajaran.

4.

Manakah antara berikut merupakan fungsi media dalam pengajaran dan pembelajaran? I. II. III. IV. V. (A) (B) (C) (D) memudahkan penyampaian mesej membuat pengajaran lebih tersusun menjadikan pembelajaran lebih jauh penggunaan media secara bervariasi merangsang pengalaman yang berbeza

I, II dan IV I, II dan V I, III dan IV II, III dan V

5.

Media ini sesuai digunakan untuk pengajaran dan pembelajaran seperti pembelajaran kendiri bagi murid yang kurang keupayaan membaca. Antara media yang paling sesuai untuk tujuan tersebut ialah (A) (B) (C) (D) kartun. diorama. mikrofilem. cakera padat.

6.

Pengajaran berasaskan Model ASSURE amat sesuai digunakan dalam situasi (A) (B) (C) (D) bebas. global. berpusat bilik darjah

7.

Dominan adalah salah satu prinsip grafik. Cara untuk mencapai prinsip dominan ialah (A) (B) (C) (D) memuatkan saiz objek yang lebih kecil. menggunakan Peraturan Satu Pertiga. menjadikan warna dan bentuk yang kabur. menggunakan lampu atau cahaya yang malap.

8. Tujuan seseorang pereka grafik menguasai peralatan grafik adalah untuk (A) memastikan sesuatu karya grafik dapat menyampaikan mesej dengan mudah. memudahkan kerja-kerja penghasilan karya grafik bagi tujuan penyaluran mesej. menghasilkan karya yang bermutu dan menepati kehendak mesej yang hendak disampaikan. membolehkan mesej yang ingin disampaikan melalui sesuatu karya grafik dipaparkan dengan tepat dan jelas.

(B)

(C) (D)

9.

Seorang guru Sains ingin menunjukkan bahagian dalam sebiji mangga dalam pengajarannya. Apakah media pengajaran yang paling sesuai digunakan untuk tugas ini? (A) (B) (C) (D) Realia Diorama Model Olok-olok Model Keratan Rentas

10.

Apakah fungsi lensa telefoto (telephoto lens) ? (A) (B) (C) (D) Lensa ini sesuai untuk mengambil gambar pada jarak dekat Lensa ini membolehkan kita mengambil gambar pada sudut luas Lensa ini sesuai untuk mengambil gambar pada jarak yang lebih jauh Lensa ini boleh mengambil gambar mengikut pandangan mata manusia

11. Imej objek yang sedang bergerak perlahan akan kelihatan lebih jelas manakala imej yang statik akan kelihatan kabur.

Teknik yang paling sesuai digunakan untuk menghasilkan gambar foto seperti kenyataan di atas ialah (A) (B) (C) (D) bukaan apertur dikecilkan dan shutter speed dilajukan ketika gambar diambil. setkan kelajuan shutter kepada manual dan mengambil gambar ketika objek lalu di depan kamera. kamera diletakkan di atas tripod dan mengambil gambar tersebut dengan menggunakan mode auto. setkan kelajuan shutter pada kelajuan sederhana sambil kamera digerakkan mengikut pergerakan objek.

12. Untuk menggunakan OHP dengan berkesan dalam pengajaran dan pembelajaran, perkara-perkara berikut perlu diberikan perhatian I. imej herotan (keystone) perlu dielakkan

II.

kedudukan layar perlu diletakkan di penjuru hadapan bilik darjah penggunaan muzik sebagai iringan persembahan boleh digunakan

III.

IV. kualiti tayangan banyak bergantung kepada jenis mentol O.H.P. yang digunakan

(A) (B) (C) (A)

I dan II sahaja I dan III sahaja II dan III sahaja II, III dan IV sahaja

13.

Apabila anda ingin memindahkan OHP ke tempat lain, apakah langkah utama yang anda harus lakukan? (A) (B) (C) (D) Pastikan kipas berhenti Pastikan tombol pemukos diturunkan Suis perlu ditutup untuk mengelakkan silau Tutupkan cermin pentas tayangan dengan sekeping kertas

14.

Berikut adalah format audio yang selalu digunakan dalam bentuk digital, kecuali : (A) (B) (C) (D) mp3 avi mid wav

15.

Apabila anda hendak merakamkan dari kedudukan close-up ke medium close-up seorang pengacara, teknik penggambaran yang sesuai digunakan ialah (A) (B) (C) (D) dolly. tilting. panning. trucking.

16.

Manakah antara arahan berikut yang betul untuk aktiviti membina soalan dan respons yang interaktif dengan menggunakan perisian MS Excel? (A) (B) (C) (D) =IF(C5=Ekor,True,False) =IF(C5= Ekor, True, False) =IF(C5=Ekor, Betul, Salah) =IF(C5=Ekor, Betul, Salah)

17.

Salah satu daripada pernyataan berikut adalah fungsi query dalam MS Access? (A) (B) (C) (D) Membantu menyimpan rekod bagi sesuatu sistem data Membantu mendapatkan data yang disusun dalam format khusus bagi tujuan cetakan Memudahkan pengguna untuk mencapai rekod berdasarkan keperluan untuk dipamerkan Digunakan untuk memasukkan sesuatu data dan terus boleh memaparkan data tersebut

18.

Pernyataan yang manakah adalah satu daripada ciri interaktif bagi sesuatu media? (A) (B) (C) (D) Maklum balas adalah serta merta Tindak balas ditentukan oleh pengguna Tindak balas bergantung pada jenama storan Komunikasi sehala antara perisian dengan pengguna

19.

Hak Cipta Eksklusif diberi kepada pemilik sesuatu karya intelektual bagi satu tempoh tertentu. Berdasarkan Akta Hak Cipta 1987, selagi tempoh hak cipta yang diberikan belum tamat, anda (A) (B) (C) (D) perlu meminta pengecualian daripada pihak berkuasa untuk dicetak perlu meminta kebenaran daripada pemilik untuk dicetak. boleh mencetak hasil karya untuk orang awam boleh mencetak untuk kegunaan akademik.

20. Manakah antara yang berikut adalah kawalan kendiri dalam penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi? I. II. III. IV. V. (A) (B) (C) (D) Mampu berfikir dan membezakan antara perkara baik atau buruk Menggunakan teknologi untuk mewujudkan hubungan sesama manusia. Bertanggungjawab terhadap tindak-tanduk sendiri dalam menguruskan teknologi maklumat Lebih berhati-hati dalam memuat turun bahan supaya tidak dicemari virus. Mempunyai disiplin diri menentukan prioriti untuk mencapai matlamat kendiri.

II dan IV III dan V I,II dan IV I, III dan V

No Kod : EDU 3105 BAHAGIAN B ( 40 markah ) Jawab semua soalan dalam bahagian ini

1. Menurut B.J. Enright ( 1970), media ialah ikhtiar-ikhtiar untuk memperoleh, memproses atau menyusun kembali maklumat pandang dengar atau gabungan maklumat pandang dan dengar dengan cara grafik, fotografik, elektronik ataupun cara mekanik. (a) Berikan contoh bagaimana anda akan menggunakan cara-cara di atas untuk sesi pengajaran dan pembelajaran anda. (i) ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________

(ii)

___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ [ 4 markah ]

(b)

Nyatakan jenis-jenis klasifikasi media berserta contoh yang sesuai. BIL 1 2 3 4 5 6 [ 6 markah ] Klasifikasi media Contoh

NO. KOD: EDU 3105

(a)

Berdasarkan gambar di atas, pada asasnya semua kamera mempunyai empat komponen utama. Namakan dua daripada empat komponen tersebut dan nyatakan fungsinya. (i) ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ (ii) ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________

[ 4 markah ]

NO. KOD: EDU 3105 (b) Bagaimanakah seseorang jurukamera mengawal kemasukan cahaya yang akan menuju ke filem dalam kameranya? (i) ___________________________________________________ ___________________________________________________ (ii) ___________________________________________________ ___________________________________________________ (iii) ___________________________________________________ ___________________________________________________ [ 6 markah ]

3.

(a)

Jika anda ingin menghasilkan satu persembahan klip video, apakah elemen-elemen yang harus dimasukkan dalam proses penyuntingan video? (i) ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________

(ii)

___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________

(iii)

___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ [ 6 markah ]

NO. KOD: EDU 3105 (b) Huraikan dengan ringkas 2 jenis syot yang boleh dibuat dalam rakaman video (i) ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________

(ii)

___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ [ 4 markah ]

4.

Keperluan asas keselamatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) bergantung kepada tiga unsur iaitu Kerahsiaan maklumat, Integriti maklumat dan Kebolehsediaan maklumat (Pengurusan Insiden Keselamatan ICT Sektor Awam, MAMPU) seperti rajah di atas.

NO. KOD: EDU 3105 (a) Nyatakan empat cara memelihara keselamatan maklumat pada komputer anda. (i) (ii) __________________________________________________ __________________________________________________

(iii) __________________________________________________ (iv) __________________________________________________ [ 4 markah ] (b) Terangkan yang berikut: (i) Kerahsiaan maklumat

______________________________________________________ ______________________________________________________ [ 1 markah ] (ii) Integriti maklumat ______________________________________________________ ______________________________________________________ [ 1 markah ] (iii) Kebolehsediaan maklumat ______________________________________________________ ______________________________________________________ [1 markah ] (c) Nyatakan satu aktiviti yang boleh mengancam unsur-unsur keselamatan maklumat berikut: (i) Ancaman Kerahsiaan maklumat

______________________________________________________

NO. KOD: EDU 3105 (ii) Ancaman Integriti maklumat

______________________________________________________ (iii) Ancaman Kebolehsediaan maklumat

______________________________________________________ [ 3 markah ]

NO. KOD: EDU 3105 BAHAGIAN C ( 40 markah ) Jawab mana-mana dua soalan. 1. (a) Reka bentuk pengajaran ialah suatu proses sistematik untuk mereka bentuk, membangun, melaksana dan menilai pengajaran - (Dick & Reiser,1989) Berdasarkan kenyataan di atas, huraikan lima kelebihan dalam menggunakan model reka bentuk pengajaran. [10 markah ] (b) Pilih satu topik daripada mata pelajaran major anda dan jelaskan bagaimana MODEL ASSURE ini diaplikasikan dalam proses merancang dan menyampaikan pengajaran dan pembelajaran anda?

[ 10 markah ]

2.

(a)

Jelaskan lima kesan positif kepada guru dalam pengintegrasian Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran. [10 markah]

(b)

Berdasarkan satu topik mata pelajaran opsyen anda, jelaskan langkahlangkah dalam membina persembahan multimedia interaktif pengajaran anda. [10 markah]

NO. KOD: EDU 3105

3.

(a)

Kumpulan anda ditugaskan untuk membangunkan satu projek penerbitan klip video pendidikan untuk dijadikan bahan bantu mengajar. Pilih satu tajuk mata pelajaran sekolah. Terangkan lima langkah utama yang perlu diambil untuk menghasilkan sebuah klip video sebelum digunakan dalam bilik darjah. [10 markah]

(b)

Terangkan langkah-langkah menerbitkan video dokumentari bertajuk Penghasilan Kain Batik. [10 markah]

NO. KOD: EDU 3105 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2010