Anda di halaman 1dari 1

SULIT 018/1 Sains Mei 2009 1 jam

018

UJIAN PERTENGAHAN TAHUN 2009

SAINS TAHUN 5
Satu jam lima belas minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi 30 soalan 2. Jawab semua soalan. 3. Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukis mengikut skala kecuali dinyatakan. 4. Bagi setiap soalan hitamkan satu ruangan sahaja. 5. Jika anda hendak menukar sesuatu jawapan, padamkan sehingga bersih tanda yang telah dibuat itu. Kemudian hitamkan jawapan anda yang baru.

Kertas soalan ini mengandungi 20 halaman bercetak di Bahagian A dan 9 halaman bercetak di Bahagian B [Lihat sebelah SULIT

018

2009

Beri Nilai