BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN

pasaHukum: BANGUNAN(BPHTB)
UU No- 2l Th. 1997 rmtang BPHTB stdd UU No. 20 Th. 2000 Prinsip UU BPHTB - SelJAssasmat - Objek BPHTB adalah Perolehar Hak ahs Taoah dan/aEu Banguan - lubjek Pajak: Omg aBu Badh yaog mmpdoleh hak a6 hmh dary'auu

-

. Ketentun Baei Peiabat - Pel 24 ayat (l) Lrl"; BPHTB: -

Pagm BPHTB adalah Nilar Psolehan Obiek Paiak (NPOP|- dalan hal harga mmksi ti&k dikeuhui amu lebih redah ilari NiOppBB ;aka NPOP mengg@kan NJOPBPHTB terhumg = (NPOP - NPOPTKP) x rarif 5%
Daslr

PPAT,/Notsris hanya daDar meMndawoi aka pedindahan hal a6 BDh dan aEu bangunan paia sair Wp moymhikm bukri pmbaymn paiak bcrupo SSB. Pael 25 ayar ( l) UU BPTHB: PPAT/Nobris rclaDorlrn Embuten Alr perolehal bak aes aub dan banguan kepada Dfl *lambarlambarnya enggal l0 bulan baikumya

Rencana dan Realisasi Penerimaan BPHTB T.A. 1998 sampai 2008

ru
!g
500.000.00 a75.Do.000 700.oo.000 -5ta

PERAN NOTARIS/PPAT DALAM PELAKSANAAN BPHTB dan PPh Final

s,0t.600
805.095t7t
922.m8.O78 t60%
15% 55%

l.
62%

t9a
il
mot

t6%

a7x
75%

lw
17%

Mencatat satu-satunya data transaksi hak atas tanah dan bangunan yang formal dari sisi hukum, sehingga menjadi sumber informasi yang penting DJP k}ususnya (bahan
ekstensifikasi dan intesifikasi) dan dunia properti umumnya.
Partner kerja DJP yang srrategis dalam mengawasi pelaksanaan kepatuhan WP BPHTB. Berperan besar dalam meningkatkan penerimaan BPHTB dan PPh Final yang juga merupakan penerimaan Pemerintah Propinsi, Kabupaten dan Kota.

m m m m
N'

1,2,tu,ffi
1.5@,rm.0@ 1,&50,i00,000

nx
23%

r.4x.t98-//9 LA71A.241
2.1t235t

r6*
?3v.
3896

1ffi
15%

iXl

2. 3.

3.t82rOO,0d

78
15%

2-9.74271
x.u2.43c223 3.r79:98.2@
4,441.456,99

92% 94%
GA%

3,66t.G,W
5,2@,r00.000 5.389.900.000

r7% .89. 40% 24% 39%

2ltoc

4$
2r.

a2%

2m

5.$1:m.O2t

tb
30ta

5,526,74,1&

10x
103%

hE

.::t::

.

,".:.:.",jriiliffiffi

KEBUAKAN BPHTB TERKAIT KEGIATAN
NOTARIS/PPAT Tahun 2008
l. . . Pcnnru Dirjdf.j.t tSa PER.ltPt2008 lcnhntTrr.Ce Pca.titi.n SSBtr? uu byr lmgjuh SSB ud dtuhi PP hl'e b!.tr tsb$s I jsFi i M. P*hi.a'm&pFglmNOP.NrcP,Fdl'l@APHB(WP,W,Tdr& di.k lfuI ruffi rFrl,d tu F8ryn ysr dhiN4str

PELAYANAN BPHTB
l. PengurusanSuratKeaemtrgsnNJOP.

. . -

Penyebab lambanlz

Aulisis Solwi:

)JJOP

pelayamuam bclm.&

lain:
dutu.

Objck ban sdringgr pcrlu

dilalnle pr66 pcndafaru

a

P.ntrd Dirj6 P.i.h Na PERJsr'Pnoo8 krhrS K.ujib.o Pcnili*ra NP\yl Drlr l$gtr Pcrg.libi tr.& Abr Tzuh d.drali B$go!a!. . MIl?d.M'&SsByqW{F*..ilrbh&dRF 60ir . NPt? dimtu F& I (Ph frl P{.1 a .r.r (:D bh Ph rdlrrs *her .ra! kbD e.i Rr- -sjl Srnt Fi.mDiri.. . . P.i.\ NoSE-27PJn00t kur.n8Strndarlv.k! Pdcrbion Sonr KddgaD NJOP. Pehl.n.tr

PBlaM lcMuD I Jme.i rel2h Miliki N,OP bhun bcrjalm KPP PE@ *ota bcrkasindbuga *lalu mdinglartan Cor"rag",Vrb shingga obj.l )a-! bclm Grdiftd sukin edikir.
KPP

3,

2, -

Pelayanan Penelitian SSB.

Dbbl Lb dimr: SPPT Ba @ kptu FdiMlo BPHA d|ms lEb \? d$l thpitu tsdtu sFr Il@bNJd t.PPhlu Sbo& littu tsl4re ebh l(eN) h Uh ffi bp'ore tu t(e) 'itt*tutD rtirid kiUbffihb Flfrb kDqd Stu @htu hqjm. Llu rdtr F& B.'b Dta PBBddiLb &hr* BB. Fahobj.r

. . . -

Poyebab lmbabya peLyanan aohE laiff DaE SSB b.rbcda ddlaTSISMIOP Pdgc.ekad \didasi pontd!3@ dari Bank.
Solusi:
Dats SSB &pa. digrua*atr ebasai info@i msnpebaili drE SISMIOPPdggrmad MPN ahu mgajrtriaD \l? nrmbafrdi Bilkdi@ kdtd Kpp Prabrn6

M

.: . :r::l::1!.1.:i.!,;:S

r,, .'.: f ; i::;i...
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN .t.. ::.:
UNDANG{JNDANG NOMOR 21 TAHUN 1997 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (UU BPHTB) SEBAGA|''ANA'ELAH DTUBAH OENGAN UU NO20 TAHUN 2OOO

i-l,
t.:

ii i;
.

i:-;';..':',

-

,

i:.

, !;:': i.

'; Q':

Dipungut antara lain pemindahan hak alas

aras hana

objek Pajak
harta tetap

:

rdi\ G |+ l-S bir\\ gS 5S L*\\ '-> lN Gtni:l.*H F--.--lE Aq|-Efl

(hak-hak kebendaan atas tanah, yang pemindahan haknya dilakukan dengan akta)

=dB*

trE =

=

kecuali
(Pasal

: Hak Agraris Eigendom
e)'ar

C-

Objeknya

pada hak-hak atas tanah dengan titel hukum batat

-{> terbatas

5l

7lnd

Staatsregeling)

2

r:."s

<l ti:

i:;1. No. 5/1960

+=: +."" F e nr

**

g

r+

t*

*"r

*

FFI

E--.*

Hak-hak atas tanah dengan titel

hukum barat .:ii!:;tpit:;

Ordonansi BBN 1924 No.291 atas tanah tidak dapat dipungut

-+

_+_

iili .*fji*?t:,:

N

A i:'i;r-:r'r:: .. . : . '. ::::..i '.:i:.\'. -Vk_ -> K--- i-:i':'+:;i i-i : "r;: :' -

r'

€ Pemenuhan kervajiban berdasarkan sistem uSeUAssessn enl . € Tlrif sebcsar 57" dari Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak
(NFOPKP).

V

€ d. 4

Pengenaan sanksi terhadap Wajib Paiak dan pejabat-pejabat umum

yang meltnggar ket€ntuan atau tidak melaksanakan kewajibannyaPenerimaan BPIITB merupakan penerimaan Negara yang sebagian besar diserahkan kepada Pemerintah Daerah'
Semua pungutan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan

PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

M

di luar ketentuan UU ini tidak diperkenankan.

* i, Pemberi"n Hak Baru

3

Jenis Perolehsn Hak cdtts Tuntth

dan/atau Bnngunan
pemindahan Hak, karenq. lOjual beli; €) trkar-menukar; €)hiuatr; O hibah wasiat;
5.

Pasol 2 ayat (2)

waris

@pemasukan dalam perseroan atau badan bukum lainnya; Opemisahan hak yang mengakibatkan peralihan; @penunjukan pembeli dalam lelang;

9putusan hakim yang memprnyai kekuaran hukum tetap
to. penggabungan

usaha

rr.peleburan usaha

tz. pemekaran usaba t3. hadiah.

Pemberian Hak Baru, karenu :

i:- kelatriutatr pelepasan hak; tr di luar pelepasan hak.

'.rt a::. a..::j:i
I t '- :::j t,: ::r::,::r.. : i:'

:i',.i,,,:t'

j'..,r:..::i: l-;;i' :t-! i

:.:.

Pasal 3 ayat (1)
Objek Pajak vang diperoleh
:

JL

(t

& -tJ: f

SE.i:i€,.

ii;:F'.

:i:

i+.i.i.l:i-

i

;;..::;r;,, :;.

"Orang pribadi atau badan yang rnemperoleh
hak atas tanah dan atau bangunan"

< { ;

persakilan diplomatik (asas tinrbal balik)
Negara untuk kepentingin unluu} badan / perrvakilan organis*si internasional

dikenakan kervajiban

zi, orang pribadi/badan karerra konversi hak / perbuatan

'' i

hukum l:rin tanpa llerubahan nama
karenu

uakaf

unruk kepcrrrirrgan

ibarlah
.
.:

If I,h
.rl'd,-Hffiffi

I I

4

TARIF PAJAK
Fasal 5
Nilai Perolehan Objek Pajak
Untuk kesederhanaan dan kemudahan penghitungan pajak

(NPOP)

I Transaksi
- jual beli - penrnjukan
tllm lelang

Tn.*st

I
I

pembeli

4-;li"t'ei;i'r.t,r9gi.5;.r'33,i;.q-ti.',-:l{.-+;';f ;"t

Pasal

B

BPHTB = ( NPOP - NPOPTKP ) x Tarif

ii f (.t t{
!:ii:r,\',!
G

? Jigu;tiil; tn

:;r

i:i:gri its#r.

Irr.r..i::,,,rir?-:;

BPHTB = ( NJOP - NPOPTKP ) x Tarif

5

TEMPAT TERUTANG

PAJAK
Palil 9 r\'r! :

E

I

waris

hibah wasiat

j i I

seiak tgl diterbltkannya
auaat

keputusn penbedan hak

I I i

Yang meliputi letak tanah dan atau

PEMBAYARAN PAJAK TERUTANG
( Pasal l0 )

Surat Ketetapan BPFITB l(urang Bayar ( SKBKB )
berdasarkan hasil pemeriksaan/ keterangan lain
Dalam ik, waktu 5 tahun

Dibayar ke Kas Negara melalui Kantor Pos dan atau Bank BUMN atau BanK BUMD atau tempat

Pasal I I

pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri

fu,*, *lFtsKus

1roI

cd

tC@
:
,,.

-#,r,,*'ffi:3$??i
seiak saat p?jak terutang s/d

"y^,

?f
Tffii

diterbirkanSKBKB
. :' :: r ,:.. -,

, .'

l',,

j,1!;

tl":i"!i:ll

Surat Ketetapan BPHTB Kurang Bayar Tambahan ( SKBKBT )
Pasal 12
Dalam ik. waktu 5 tahun berdasarkan hasil
+ kenaikan lOO7o kecuali WF metaprr

Surat Tagihan BFHTts { STB } Pasal i3

pemeriksaan

sebelum p€meriksaan

risj

tr+

Ad

menagih pajak yang kurang dibayar karena salah tulis/hitung
pada SSB

tf
ri"iR

menagih sanksi adm. berupa bunga dan/atau denda

KEEERATAN
Fass!
SKBKBT

Banding
surar
Keputusan

36

Pasal lB
naks,3

Kebefatan

,

'
{E} .5.z
DIRJEN PAJAK I j :
ii:.i::t.ti:1.! WAJTB

ffi _-jf,F rc,-e"o'oe
waJrB

6a

sKxtebsatan

bln sejak

pAJAx

aaDAN PERADTLAN

(Menolak)

Apauta Sr(Kebe/aaan menambah PEMBAYARAN
Pasat 74

Affi pAJAt(

(Menerima)

7

KEBERATANIBANDING YANG DITERIMA
Pasai I 9
kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga I sebesar 2% sebulan untuk ljangka waktu paling tama I zl bulan dihitung sejak tanggal pemoayaran yang iranggat pembayaran yang I j kelebihan i menyebabkan kelebihan j pembayaran pajak sampai I dengan diterbitkannya Kepulusan Keberatan atau I Putusan Banding i
I I I

Teberatail r
'

i at"" permohonan Wp, pengurangan i dapat diberikan pajak
i
i
i

-l

karena

:

i j

| ) --7 I Ba"di"L-l

--J\

oiterima

@l ada hubungannya yang
' :
.__
dengan

OP

i
i I

. ,rn;no";;rffi !
:

I i iI I

f

K""d-hubungannya sebab-sebab

tertentu
;

dengan

I I

i

digunakan untuk kepentingan soiiat atau pendidikan yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungln

___

-

Pengembalian Kelebihan Fembayaran
Pasal 21

ti't's,

i:r:

b

:r

*

i ;'i

l': i'i * rr I i

i:'

r

t : *: ;,.i

l':i

l'..

;,,,'.

F';:s.*i ?J
karena permohonan WP, antara lain dalam hat: - rel"oit bayar kelebihan tertanjr - terlanjur bayar tetapi perolehan haknya batal

t

k"**

Ipenguranganyang| / diterima

---'tl--:==-p""s"i";;l / l::ff"",:;
I I ll-

I

_+

SKBLB

-&

dilakukan pemeriksaan

€SKBLB
+ bunga 2olo/bln

maks.24 bln.
(Pasal 19)
::.r:1..f

+ bunga 27olbln SKBN apabila pengembalian lewat 2 bln (Ps,22)

\ SKBLB \

..--

BPHTB merupakan pajak pusatyang hasilnya dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan imbangan 20% untuk Pemerintah pusat 80% untuk Pemerintah Daerah. j,b Bagian penerimaan Pemerintah pusat dibagikan kepada seluruh Bemerintah Kabupaten/Kota secara merata. + 80% bagian penerimaan Pemerintah dengan imbangan 20% untuk 80% untuk Pemerintah Kabupaten/Kota. .ill:

*

!:,'i"i:j-i-+

B

Ketentuan Eagi Fejabat
Pasal 24
Syatat t

Kern'ajiban },{eiapor Eagi Fe.iabat
Fasal 25
lFPATrrr"tir.T

i.i:::iiii eutti liil Pem' iilibaYarani tJ einra i PPATrNotaris/Peiabat Lelang Kakan Pertanahan KabrKota
1

Leq3jgrJ

'

- penandatanganan Akta/

Risalah Lelang
- PendaftaEn hak peralihan hak

&

Batas waktu pelaporan kepade Ditjen Paiak
I
I

I

@ " ""___J
' ll S3r_llsr lPasat 26)r ll eeafnlota,i"te";abat u Kakan Pertanahan -

tetang. Denda Rp I,5 Kab,Kota = pp 3O/1980

_S6ks! {Fasal 26}i
Lewat waktu denda Rp?50

Kete*tuan Fenutup
Fasal 27

Pasal 27Adan27B
.9 Terhadap hal-hal yang tidak diatur dalam Uti BPHTB, berlaku ketentuan dalam UU KUP.

Ordonansl BBN Stbl, 1924 No,291 beserta perubahannya, sepaniang mengenai pungutan BBN atas pemindahan harta tetap yang berupa tanah dan/atau bangunan dinyatakan tidak berlaku

$

_{}-

Ketentuan pengenaan paiak alas atxt pendaftaran dan pemtndahan kapal herdasar Ordonansi BBN StbL 1924 No. 29,1 masih tetaB berlaku

Dengan berlakunl''a UU No 20 Th 2000, peraturan pelaksanaan yang telah ada di bidang BPHTB berdasarkan UU No 2l Tahun 1997 tentang BPHTB tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belunr diafur dengan peraturan pelaksanaan yang baru.

9

ilE LAPOII.{

{

A'i +L] Pgl!BgB.tT+ HL;A}.

PERATURAN PEMERINTAH 3doMoR 34 TAFTUN 1997
i"EfiiT..s_ffG

PELAFORAN ATAU PEMBERITAHT'AN PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN

3.,._.;,,J-I.-..=

L--

i'

r- lia

i: t 1' ? i- ?i :., :

:i..,.,.

ir rl

Jz ds i{,: ;: = i t {a i:a*r i= ri i ;.!, f, 1t : :: l' eir !'"-r :: ;q,:i i ;,:r a lt a':+ijz;t\.;t :::*li;.,i;ti :,etat-: :!r1',?,a a.t.t }:ii'.1::::,.i:iai:!:

(pating lambat tanggat lO hutan be/ikutnya)

LaForan atau pemberitahuan sekuralrq-kuranqnva memuat :

e
o a a e . a o e

nomor dan tanggal akra/Risalah Lelang/surat keputusan pemberian hak; status hak; letak tanah dan atau bangunan; luas tanah dan bangunan; nomor dan tahun SPPT PBB;
NJOP PBB

Wajib menyampaikan laporan bulanan disertai fotokopi Surat Setoran BPHTB (SSB)

harga transaksi atau nilai pasar; nama dan alamat pihak yang mengalihkan dan yang memperoleh hak; tanggal danjumlah setoran

KP Pratama yang wilayah kerjanya meliputi letak
tanah dan bangunan

10

I I

TnoIEHANHAKATASTANAHKARENA
pEIUBERTAN HAK

_l
I

BARU

Jt[orrn buhn0fl
atau Pemberitahuan
Tidak melalui:
PPAT atau Kantor Lelang

_<=_

Memberitahukan ke Kepala KPP Pretama
::,1r1:'r.:fgrl

Disampaikan paling lambat tanggal tr0 bulan berikutnva

Dengan disertai bukti SSB

11

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.